Kabinet: versnelde aanpak piekbelasters gaat boeren zonder vergunning helpen

Het kabinet gaat piekbelasters, dat zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten, versneld aanpakken. Het gaat niet alleen om landbouwbedrijven maar ook om industrie. Bedrijven gaat worden gevraagd of zij willen stoppen, verplaatsen of verduurzamen.Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of helemaal terugbrengen. Boeren in de buurt van beschermde gebieden krijgen een eenmalig aanbod om te stoppen. Het kabinet streeft ernaar deze regeling in april 2023 klaar te hebben.De stikstofruimte die dit oplevert, wordt gebruikt om zogenoemde PAS-melders, dat zijn boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben, zo snel mogelijk te legaliseren. Ook kan het ruimte geven voor bouwprojecten.Met de vijftig grootste piekbelasters uit de industrie worden afspraken gemaakt over versneld verduurzamen terwijl ook hun vergunningen worden aangescherpt. Landbouwakkoord Begin volgend jaar wil het kabinet een akkoord sluiten met landbouworganisaties, natuurorganisaties en lagere overheden over de toekomst van de landbouw. Het landbouwakkoord moet weer duidelijkheid en rust in de sector brengen, zegt het kabinet.Er worden tegelijk afspraken gemaakt over stikstof, mestbeleid, waterbeleid en alle andere regels waar boeren aan moeten voldoen. Daarbij wordt gekeken of ze daar nog een normaal inkomen of normale omzet mee kunnen verdienen. Voor boeren die snel willen verduurzamen is 226,6 miljoen euro beschikbaar. Uit het landbouwakkoord moet blijken welke bedragen er later nog meer nodig zijn. Grondwaterpeil omhoogHet kabinet heeft ook plannen voor verbetering van de water- en bodemkwaliteit, die deze week al deels uitlekten. Daarin staat onder meer dat het grondwaterpeil op verschillende plekken in Nederland omhoog moet. Dat vermindert de uitstoot van CO2 door uitdroging van de bodem en gaat de verzakking van huizen tegen. Verder wil het kabinet in verband met het toenemend aantal overstromingen in de toekomst niet meer bouwen in "de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren". Er moeten meer zoetwatervoorraden komen, die worden opgeslagen in een "nationale regenton" in bijvoorbeeld het IJsselmeer en het Markermeer. En er moeten afspraken komen, die het bedekken van de bodem in de stad - denk aan het betegelen van tuinen - tegengaan. Het Rijk zal nauw samenwerken met waterschappen, provincies en gemeenten om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

Jan Cees Vogelaar??? - Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid

Lelystad 26 oktober 2022 Aan: Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. Staatsecretaris E. van den Burg Van: Stichting NewMob Onderwerp: Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid Geachte heer Van den Burg, De minister voor Natuur en Stikstof – mevrouw Van der Wal - heeft sinds haar aantreden diverse malen in brieven aan de Tweede Kamer en in ingediende wetsvoorstellen aangegeven dat het slecht gaat met de natuur in Nederland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de grote stikstofuitstoot in Nederland. Mevrouw Van der Wal heeft diverse keren aangegeven dat de stikstofuitstoot in Nederland moet dalen waardoor er geen ruimte is voor activiteiten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof. Door een grotere stikstofuitstoot ontstaat er namelijk een grotere stikstofdruk op de natuur. De grotere stikstofdruk op de natuur kan nadelige gevolgen voor de natuur in Nederland met zich meebrengen. Ook diverse leden van de Tweede Kamer - in het bijzonder leden De Groot en Paternotte van D66, leden Klaver en Bromet van Groen Links, lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren en lid Thijssen van de PvdA - hebben met regelmaat indringende oproepen gedaan om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Op vragen van Tweede Kamerlid Madlener op 20 februari 20201 antwoordde (toenmalig) minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor de stad Leiden de stikstofuitstoot in 2017 in Nh3 64.710 kilogram en in Nox 587.600 kilogram bedroeg. Omgerekend naar een totale stikstofuitstoot betekent dat een jaarlijkse uitstoot van 229.162 kilogram in Leiden. Leiden had destijds circa 125.000 inwoners. Dat betekent dat in het jaar 2017 er per inwoner in Leiden ca. 1,83 kilogram stikstof werd uitgestoten. 1 Kamerstuk 35 334 nr. 50. Mevrouw Van der Wal heeft verschillende keren aangegeven dat er geen kilogram stikstof in Nederland extra uitgestoten mag worden om de natuur in Nederland te beschermen. Als staatsecretaris bent u naar onze mening beleidsmatig verantwoordelijk voor een forse groei van de stikstofuitstoot in Nederland. Doordat - zoals hiervoor uiteengezet - de uitstoot van stikstof en de verslechtering van de natuur in Nederland nauw met elkaar verbonden zijn, betekent dit ook dat u (gedeeltelijk) verantwoordelijk bent voor een eventuele verslechtering van de natuur in Nederland. Immers, er wordt een ruimhartig toelatingsbeleid voor asielzoekers gehanteerd. Het asielzoekersbeleid valt onder uw verantwoording. Volgens het huidige asielzoekersbeleid komen er aankomende jaren veel asielzoekers bij in Nederland. Iedere persoon heeft, zoals reeds besproken, een gemiddelde stikstofuitstoot van 1,83 kilogram. Dat betekent dat wanneer er 10.000 asielzoekers in Nederland worden toegelaten, de stikstofuitstoot in Nederland met 18.300 kilogram per jaar groeit. Bij de toelating van de 190.00 mensen zoals dit jaar het geval is neemt de jaarlijkse stikstofemissie toe met circa 347.700 kg . Al met al betekent dit een ontoelaatbare groei van de stikstofuitstoot. Iets waarvan uw collega mevrouw Van der Wal stelt dat dit onacceptabel is. Bovendien is het onduidelijk welk effect de toename van deze stikstofuitstoot op de natuur in Nederland – in het bijzonder voor Natura 2000-gebieden – gaat hebben. Indien u niet kunt uitsluiten dat de bevolkingsgroei door het huidige asielzoekersbeleid geen nadelig effect op de natuur zal hebben, kan dit mogelijk strijdig zijn met de Habitatrichtlijn. Uit de Habitatrichtlijn volgt dat een passende beoordeling moet plaatsvinden van de gevolgen van een plan of een project wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft voor een (natuur)gebied. De bewijslast bestaat aldus uit het aantonen van de afwezigheid van de negatieve gevolgen van het toelaten van asielzoekers voor de natuur – in het bijzonder Natura 2000-gebieden – in Nederland. Wij verzoeken u om vanuit natuurbehoud een verdere verslechtering van de natuur te voorkomen en daarom een asielstop in te stellen. Wij verzoeken u om in kaart te brengen hoeveel stikstofemissie de afgelopen tien jaar in Nederland heeft plaatsgevonden vanwege het verlenen van verblijfsvergunningen en daarnaast helder te maken hoe deze extra stikstofemissie voortvloeiende vanuit de verblijfsvergunning zal worden gecompenseerd voordat er weer sprake kan zijn van verdere uitgifte van verblijfsvergunningen. Stichting NewMob verzoekt u derhalve om een verdere verslechtering van de natuur in Nederland te voorkomen en een passende beoordeling te maken welke gevolgen het verlenen van verblijfsvergunningen op de Nederlandse natuur – in het bijzonder op Natura 2000-gebieden – heeft, daar dit momenteel onduidelijk is. Indien dit niet met zekerheid in kaart gebracht kan worden, verzoekt Stichting NewMob u om geen toestemming te geven voor het verlenen van verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Stichting NewMob wijst u er op dat u pas toestemming kunt verlenen voor de verblijfvergunningen indien u de zekerheid heeft gekregen dat het huidige asielzoekersbeleid – in combinatie met andere plannen of projecten - de natuur in Nederland – in het bijzonder de Natura 2000-gebieden – niet zal aantasten. Zo lang er onzekerheid bestaat of schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland door het huidige asielzoekersbeleid zullen uitblijven, dient u de verblijfsvergunningaanvragen te weigeren. Wanneer u nalaat te bewijzen dat schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland uitblijven door het huidige asielzoekersbeleid en alsnog instemt met het verlenen van verblijfsvergunningen, verzoekt Stichting NewMob u om inzichtelijk te maken hoe een eventuele verhoging van de stikstofuitstoot door een toename van verblijfsvergunningen voor asielzoekers zal worden gecompenseerd. Stichting NewMob verzoekt u om deze brief binnen veertien dagen na dagtekening te beantwoorden. In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, Jan Cees Vogelaar Directeur Stichting NewMob

Interview Willem Bruil: ‘Piekbelasters worden voor de trein gegooid’ - Boerderij

PAS-melders ontzien gaat niet lukken en snel even piekbelasters onteigenen kan ook niet, stelt jurist Willem Bruil. ‘Ben jij nou voor of tegen de boeren?’ Die vraag krijgt Willem Bruil al 30 jaar regelmatig te horen. De gezaghebbend agrarisch jurist en Boerderij-columnist kan er wel om lachen. “Ik ben niet voor of tegen boeren maar voor rechtvaardigheid”, is zijn antwoord. En daar wringt het nogal eens, vaak ten nadele van boeren. Maar soms juist ook als gevolg van beleid dat eigenlijk boer-vriendelijk is bedoeld. Bruil: “Waarom zijn regels zo ingewikkeld? Dat is heel vaak zo om boeren tegemoet te komen. Neem het Besluit gebruik meststoffen. Dat begon ooit met een paar simpele artikels maar het werden er steeds meer vanwege alle uitzonderingen voor bijzondere situaties. Er is een spanningsveld in de wetgeving tussen eenvoud en rechtvaardigheid.”

Remkes geeft fout toe: toch geen lijst met piekbelasters

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes erkent dat hij een fout heeft gemaakt toen hij zondag in Buitenhof zei dat het ministerie van Landbouw een lijst heeft met 500 à 600 zogeheten piekbelasters in de buurt van natuurgebieden die binnen een jaar zouden moeten stoppen. "Ik verkeerde ten onrechte in die veronderstelling", zegt Remkes in een verklaring. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) ontkende vandaag ten stelligste dat er zo'n lijst op haar ministerie is van grote stikstofuitstoters. Ze zei te betreuren dat nu een beeld ontstaat dat het ministerie al weet welke bedrijven moeten verhuizen, stoppen of omschakelen. "Want dit brengt weer onrust bij boeren. Die denken: zou ik dat zijn?" Volgens Van der Wal ligt er wel een geanonimiseerde data-analyse, maar zeker geen lijst op adresniveau. Remkes trok vanavond het boetekleed aan over het bestaan van de lijst. 'Ik betreur het misverstand' "Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is, dan heeft zij volkomen gelijk want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet. Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan." Morgen geeft Remkes op verzoek van de Tweede Kamer een toelichting op zijn bevindingen na de gesprekken met de agrarische sector en het kabinet. Morgenochtend vroeg ontvangen premier Rutte en de ministers Van der Wal en Adema (Landbouw) nog vertegenwoordigers van de boeren voor een ontbijt op het Catshuis.

Tovert Johan Remkes oplossing voor stikstofprobleem uit zijn hoge hoed?

Er is ruimte voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren. Dat was de boodschap waarmee Johan Remkes vanaf augustus het gesprek met allerlei partijen inging om tot een aanpak van het stikstofprobleem te komen. Woensdag aan het begin van de middag komt de voormalig minister met zijn bevindingen. Gaat hij de kool en de geit sparen, kiest hij voor een poldermodel of durft Remkes een duidelijke keuze te maken? Op voorhand zijn de messen al geslepen. Boeren dreigen opnieuw met tractors de weg op te gaan als Remkes’ conclusies tegenvallen, zo waarschuwde Mark van den Oever uit Sint Hubert, de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), dinsdag al. Zijn achterban is bang dat niet alleen fors in de veestapel, maar ook het in aantal boerderijen zal worden gesneden. Onmogelijke opgave Remkes is eigenlijk met een onmogelijke opgave opgezadeld. De discussie tussen enerzijds de overheid en anderzijds de landbouw- en veeteeltsector is in de loop der jaren enorm verhard. Probeer die strijdende partijen maar eens op één lijn te krijgen om uit de impasse te komen. Bovendien wordt Remkes gezien als een personificatie van de oude politiek en was hij de voorzitter van een naar hem genoemde commissie die in 2019 al op minder vee aanstuurde. Desondanks ging hij in augustus vol goede moed aan de slag. De intermediair sprak niet alleen met boeren- en natuurorganisaties, maar ook met onder anderen provinciebestuurder Erik Ronnes. De Brabantse deputé uitte hierin zijn grote zorgen, maar mogelijk blijkt later deze woensdag dat hij Remkes heeft kunnen overtuigen van de stallenaanpak in onze provincie. De uitstoot van stikstof in ons land is al jaren te hoog. De natuur lijdt er zichtbaar onder. De Raad van State gaf in 2019 de discussie over het terugbrengen van stikstof een nieuwe injectie door aan te dringen op andere methodes. Ook de Europese Commissie deed een duit in het zakje door strengere mestregels vast te stellen. En altijd weer is de boerensector het haasje, althans, zo wordt dat gevoeld in agrarisch Nederland.'Waarom worden andere sectoren ontzien?'Leg je oor maar te luister bij welke landbouwbelangenorganisatie dan ook: ze voelen zich niet gehoord en menen dat zij als enige moeten inleveren. Waarom worden, in hun ogen, de industrie en de bouw steeds ontzien?De laatste gesprekken die Remkes voerde met onder meer FDF, Agractie en de veel minder activistische LTO Nederland leidden bij deze organisaties desondanks tot zowaar voorzichtig positieve geluiden. In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn, maar de manier waarop, daarover wil Remkes serieus nadenken. Hij zou kijken naar een mogelijk ander systeem dat de hoeveelheid stikstof meet die volgens de wet maximaal in een gebied mag neerkomen. Aantreden nieuwe minister De stikstofbemiddelaar weet echter ook dat natuur- en milieuorganisaties hem eveneens op de vingers zullen kijken. Zij vinden dat vooral de zogeheten Natura 2000-gebieden, die extra bescherming vragen, al te lang te zwaar belast zijn. En zou Remkes zich nog laten beïnvloeden door Peter Adema, die dinsdag werd benoemd tot nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De opvolger van Henk Staghouwer, die zich verkeek op de zware portefeuille, nam het direct op voor de landbouw. Want, zo zei de Fries, 'die hééft toekomst in ons land https://www.youtube.com/watch?v=hVNDILf7qqU

Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan?

Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan? Komende week komt Remkes , die een taak als gespreksleider had, met een advies. Dat is vreemd voor een gespreksleider, een gespreksverslag zou meer in de lijn van zijn opdracht liggen. Maar ook dat is vreemd omdat alle partijen op 22 juni in Stroe belooft hadden niet meer meer met de overheid in gesprek te gaan. Dus ik ben benieuwd......wie op 22 juni 22 hun achterban heeft verlogend. Want dat zal deze week wel duidelijk worden. Gezien het artikel in Trouw van gisteren valt er in ieder geval al 1 partij door de mand. Maar er zijn er meer .. Hoe heeft het zover kunnen komen. Hieronder zal ik duidelijk maken waar de huidige impasse zijn oorsprong in vindt. En dat gaat heel ver terug . In de beginjaren 2000 was Cees Veerman minister van LNV. Onder zijn bewind ontstond de aanwijzing van 162 N2000 gebieden. Ook onstond onder zijn regie de foute Nederlandse interpretatie van de habitatrichtlijn die hij liet verankeren in wetgeving. Als dank daarvoor kreeg hij een goed verdienend baantje bij Natuurmonumenten en de goede doelen stichting. Enkele jaren later was het minister Verhagen en staatsecretaris Bleker die de veehouderij verder het moeras in trokken. Onder hun bewind ontstond de PAS wetgeving (die later door Dijksma werd uitgevoerd) Zij kregen daarbij hulp van Diederik Samsom en Ger Koopmans. De eerste kreeg daarvoor de beloning in de vorm van een baantje bij de klimaatpaus in Brussel. En de laatste mocht als gedeputeerde van Limburg de zakken van een vriend vullen met onrechtmatig uitgedeelde natuursubsidie. Na het werk van dit kwartet hoefde ze alleen maar op hun handen te gaan zitten. De RvS en diverse juristen waarschuwden in 2012 al, maar dat was tegen dovemansoren. In 2019 kwam de kink in de kabel toen de RvS het werk van het kwartet naar de prullenbak verwees. Maar daarna duurde het nog drie jaar tot dat komende week de gespreksleider Remkes definitief het mes in de rug duwt van de veehouderij. Maar ook de afgelopen drie jaar waren de hoofdrolspelers actief om hun agenda af te werken. Vanuit het CDA werd Sjaak van der Tak ingevlogen om als oliemannetje van grote baas Veerman en boezemvriend Verhagen de groene agenda te versnellen. Ze smeden samen met actieleider Kemp in 2021 al een plan tot herverdeling van het eigendom . Plan mislukte. Overigens op voordracht van de gedragen partijen achter AgriNL. Daarna werd het weer rustig. Tot de dagen rond de actie dag Stroe. Sjaak v d Tak liet zich in de ogen van Veerman een domme uitspraak ontlokken. Hij beloofde de 50000 aanwezigen niet meer te gaan praten met de overheid. Ook Bart Kemp ging de fout in en riep zelfs op tot oorlog. En dat was natuurlijk vreemd gezien hun betrokkenheid bij de Regie op Ruimte agenda, namelijk herverdeling van het eigendom. Maar de laatste maanden speelt Henk Bleker de meest opmerkelijke rol. De architect van de PAS wetgeving (met als resultaat 1000den boeren families in een uitzichtloze situatie) moest onder toeziend oog van de aanwezigen in Stroe laten zien dat hij emotioneel werd van al zijn inspanningen. Henk Bleker was sinds herfst 2021 ingevlogen als tijdelijk interim voorzitter van de NMV, maar regelde dit voorjaar snel even een ledenmandaat van 57 stemmen om vervolgens voor de hele veehouderij sector te kunnen spreken. Vanuit Stroe werd de zogenoemde G8 club opgericht. 8 partijen overlegde met elkaar om op N dossier samen op te trekken. Nou ja "samen".... Een ieder wilde wel vrij blijven en niemand wilde gebonden zijn. Een prachtige basis voor Henk Bleker om de politieke agenda te verenigen met het in zijn ogen ledenbelang. Diverse keren en in verschillende samenstellingen (onafhankelijk van elkaar) zat Henk Bleker bij Remkes en Rutte aan tafel. Er werden op aangegeven van Remkes "spelregels" opgesteld. Henk ging als boodschapper naar de G8 en legde de kabinetsinitiatieven voor. Henk was na jaren politicus ook ineens belangenbehartiger.......maar wel van het kabinet Rutte. De spelregels, die, zo moest het lijken, opgesteld waren door de G8 sturen wederom aan op herverdeling van het eigendom. Dit keer werd de wet WILG functionerend onder de toekomstige nieuwe omgevingswet, van stal gehaald. En zo werd belangenbehartiging en belangenbehartiging, met verschillende uitgangspunten en doelstellingen, toch aan elkaar geknoopt. De moraal.......als de sector zich laat vertegenwoordigen door de politieke loopjochies dan kunnen ze ook geen fatsoenlijke toekomst verwachten. Dan zijn zij allen de laatste boer op hun bedrijf en vallen ze net zoals de 10000den , die hun voor gingen ten prooi aan de hebzucht en eergevoelens van hun vertegenwoordigers.

Gevolgen verlies derogatie.

Komende vrijdag stemt het nitraat committee definitief voor uitfaseren derogatie voor Nederland. Staghouwer liep wat dat betreft voor de muziek uit. We laten even in het midden of Nederland actief verzocht heeft voor beëindiging of dat Brussel dat besloten heeft. Maar wat zijn de gevolgen. Ik ben eens wat aan het rekenen en zoeken geweest. Uitgangspunten Derogatie werd aangevraagd voor 800.000 ha, eenderde voor de 230 kg N norm en tweederde voor de 250 kg N norm Bij afschaffing betekent dat gemiddeld 75 kg N per ha verlies aan plaatsingsruimte voor graasdiermest , 60 miljoen kg N aan plaatsingsruimte. Een paar rekensommen 60 miljoen N extra mestafzet x €4 (16 a 17 euro per M3) 60 miljoen N aankoop kunstmest x €2 Totaal kosten voor de sector €360 miljoen per jaar of €450 per ha aangevraagde derogatie per jaar. Aanzienlijk Maar er stond meer is de kamerbrief van maandag 5 september wat onderbelicht blijft Er loopt een pilot mineralenconcentraat, deze is in 2021 voor het jaar 2022 verlengt. Maar 2023? Bij geen verlenging is dit een klap voor zowel de melkveehouderij, akkerbouw als varkenshouderij. Daarnaast verdwijnt er zo'n 350.000 ha aan mestplaatsingsruimte. Rundvee mest is alleen met de mestkraker van JOZ te verwerken. Anders zal er veel meer varkensmest verwerkt moeten worden. Maar in de kamerbrief valt te lezen dat men niet kiest voor mestverwerking maar voor aanpassingen aan de mestproductie plafonds. Zeg maar de pluimvee, varkens en fosfaat rechten. Binnen de laatste wijzigingen Meststoffenwet is hier al op voorgesorteerd. 350000 ha plaatsingsruimte vertegenwoordigd zo'n 525.000 grootvee eenheden. Hieronder twee afbeeldingen die belangrijk worden. De nationale stikstof balans, die door verlies derogatie alleen maar schever wordt. En een afbeelding over de verliezen bij gebruik kunstmest. Daarnaast heeft het verlies van derogatie ook nog een enorme impact op broeikasgassen. Kunstmest productie, meer mest op de assen, meer verwerken.... Of een extreme veekrimp Door de hoge opbrengst prijzen is zo"n beetje de hele agrarische sector incl vertegenwoordigers ingedut. MAAR IK ZOU MAAR OP MIjN HOEDE ZIJN........

Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert. Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte. Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.” Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.” ‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’ Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).” De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.” De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier. Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.” ‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’ Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.” De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering. De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.” Bron: NIVO

De HofBar: Het kabinet lijkt nog niet te luisteren, wat is de oplossing?

Is er een oplossing?, video: https://www.npostart.nl/de-hofbar/31-08-2022/POW_05436155 Het was een hete zomer. Niet alleen door de hoge temperaturen, maar vooral door demonstrerende boeren die snelwegen blokkeerden en naar Den Haag trokken. Boos om de stikstofplannen van het kabinet en bang voor hun toekomst. Want: mogen zij na 2030 of 2035 nog wel boeren? Het kabinet sprak in het coalitieakkoord af dat de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn in 2030. Maar het CDA, met partijleider Wopke Hoekstra voorop, stelt nu dat 2030 “niet heilig” is. Politiek Den Haag in rep en roer en trammelant in het kabinet. Is er een oplossing in zicht? Zo ja, wanneer komt die? Niet alleen de boeren, ook verschillende deskundigen trekken het kabinetsbeleid sterk in twijfel. Zo zou het stikstofkaartje dat gepresenteerd werd door stikstofminister Van der Wal (VVD) en landbouwminister Staghouwer (ChristenUnie) veel te simplistisch zijn. Hiervoor bood premier Rutte onlangs zijn excuses aan. Ook stellen sommige deskundigen dat het kabinet de mogelijkheden voor innovaties op het platteland onvoldoende heeft bekeken. Johan Remkes, enkele jaren geleden nog voorzitter van een commissie die het kabinet adviseerde over het stikstofbeleid, trad deze zomer aan als bemiddelaar, om het gesprek tussen politiek en de boeren vlot te trekken. Vandaag zit Remkes aan tafel met boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force. Of dit gesprek tot een oplossing leidt, is hoogst onzeker. De dames en heren politici hebben hun mond vol van draagvlak vinden in de samenleving. Het hele stikstofdebat laat zien dat de twee partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Of er een oplossing komt, dat zal op korte termijn duidelijk worden. Wie trekt aan het langste eind: de politiek, de natuur of de boeren? Kijk hier de Hofbar terug!: https://www.npostart.nl/de-hofbar/31-08-2022/POW_05436155 https://twitter.com/jos_verstraten/status/1565096346759024640

Provincie Flevoland koopt stikstofruimte om aantal PAS-melders te legaliseren

De provincie Flevoland heeft de mogelijkheid gekregen om stikstofruimte op te kopen in de Noordoostpolder. Met de stikstofruimte kan de provincie een aantal PAS-melders uit de Noordoostpolder helpen. Deze mogelijkheid is ontstaan doordat het Rijk een agrarische onderneming in de Noordoostpolder heeft gekocht. Het Rijk wil op de locatie van de agrarische onderneming een aanmeldcentrum voor asielzoekers realiseren. De provincie Flevoland heeft stikstofruimte gekocht in de Noordoostpolder. Middels de ‘doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-melders provincie Flevoland’ die op 25 mei jl. is ingesteld kan de provincie hiermee een aantal PAS-melders uit de Noordoostpolder helpen. "Hiermee zetten we als provincie Flevoland een eerste stap in de legalisering van een deel van onze PAS-melders. Zowel het college als Provinciale Staten vinden het van het grootste belang dat deze groep, die al jaren in onzekerheid verkeert, duidelijkheid krijgt. Daarom heeft de Provincie de doelenbank ingesteld, specifiek om PAS-melders te kunnen helpen", zegt gedeputeerde Hofstra. De stikstofruimte in de Noordoostpolder is ontstaan doordat het Rijk een agrarische onderneming in de Noordoostpolder heeft gekocht. De Provincie Flevoland heeft het COA gewezen op beschikbare grond in Bant. Na overleg met de provincie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het COA besloten deze kavel te kopen.

Bennie Jolink vindt dat boeren zich niet moeten laten opstoken door ‘oproerkraaier die niet eens boer is’

HUMMELO - Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten waarschuwt Bennie Jolink boeren in Nederland. ‘Laat je niet opstoken door een oproerkraaiende Brabander’. [quote] Bennie: Ik wil toch iets zeggen over de boeren, al weet ik nu al dat ze dat niet fijn vinden om te lezen. Natuurlijk begrijp ik dat de boeren vreselijk ongerust zijn over de toekomst, want die ziet er niet goed uit. Alleen vind ik het niet slim/handig dat ze zich laten opstoken door een oproerkraaiende Brabander, die zelf niet eens boer is. Deze in de Achterhoek wonende populist, die zich leider van farmers defence force(waarom in het Engels?) voelt, is alleen maar uit op rotzooi trappen. Nu blijkt dat bij het huis van minister v d Wal ook al volgelingen waren van die walgelijke Willem Engel, moeten de boeren zich toch realiseren dat deze ,,acties" een rampzalige uitwerking hebben op de publieke opinie. Ik herhaal nog maar eens: maak geen nieuwe vijanden! We hebben er al genoeg! Ook in de 2e en 1e kamer. ( o.a.Groen links en de dierenpartij) Er is nu eenmaal een stikstofcrisis, al zeker 20 jaar bekend en omdat de diverse regeringen o.l.v. Rutte NAGELATEN hebben hier op in te spelen, moeten er nu ineens draconische maatregelen genomen worden. En waarom scheren we alle boeren over één kam? Er zijn: melkveehouders, varkenshouders pluimveehouders, kalvermesters, landbouwers en tuinders met allemaal verschillende problemen. Ik vind het ook niet te verkopen dat ze niks aan Tata Steel doen, maar wel aan de boeren. Ik vergat nog erbij te zeggen, dat de oorzaak van de problemen ligt bij de overheid. Die hebben totaal verkeerde adviezen gegeven en beleid uitgevoerd en moeten het nu ook maar oplossen. Maar we hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem, dat door ons allemaal (dus boeren én burgers, iedere stemgerechtigde dus) gedragen dient te worden. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Rxt4vnVYQ79mnmiWEHgUw1yy9bKHGSbVe1YEqb7n7XXf5PhfApFL8hAJAt1gWmg4l&id=100044084513768 [/quote] https://twitter.com/OmroepGLD/status/1543591705349324800

demelkboer


Topics
0
Reacties
269
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 51min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering