Koolstof (CO2) rechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het CO2-reductiepotentieel van uw landbouwgrond. Hebben we een artikel met betrekking tot koolstofrechten / CO2 certificaten gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Onderzoek: geen extra CO2-vastlegging bij niet-kerende grondbewerking 0 1mnd
Felle kritiek op klimaatballon Rabobank-econoom: ’Persoonlijk CO2-budget gevaar voor vrijheid’ 0 2mnd
Run op brandhout en houtkachels wegens stijgende energieprijzen, klimaatdoelen gaan in rook op 0 2mnd
Tientallen melkveehouders zien kans in koolstofvastlegging bodem 7 2mnd
Een weiland met rust laten kan een boer wellicht geld opleveren, in het project 'Blijvend Grasland' 0 2mnd
Boeren in Friesland en Overijssel kunnen aan de slag met koolstofvastlegging 0 2mnd
Hergebruikte straattegels in strijd tegen CO2-uitstoot 0 2mnd
Video: Grasland zorgt voor humus en een weerbare bodem 0 2mnd
Rotterdam zoekt ‘schuifruimte’ met stikstof voor CO2-project Porthos 0 2mnd
CO₂ uit de lucht vangen met een rijdende trein is ‘een grappig idee’ 3 2mnd
Studenten presenteren auto die meer CO2 opvangt dan uitstoot 0 2mnd
Nederlandse startup gaat CO2 afvangen uit lucht in Ierland 0 2mnd
Eerste boeren Alblasserwaard verkopen CO2-credits 1 2mnd
Maersk wil volgend jaar al toeslag voor nog onzekere CO2-heffing 0 2mnd
Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving 0 2mnd
Wetsvoorstel VS om CO2-uitstoot scheepvaart aan te pakken 0 2mnd
Goed voor het klimaat, CO2-opslag en tegen hittestress: Fryslân werkt aan meer bomen en bossen in de provincie 0 3mnd
Teler valt terug op CO2-afvang uit biovergasser na sluiting andere bron 0 3mnd
Belonen koolstof vastleggen nog ver weg 0 3mnd
SBTi: Klimaatdoelen FrieslandCampina dragen bij aan Parijs-akkoord 0 3mnd

Informatie over koolstofrechten

Reductie van CO2 emissie biedt ruimte voor andere activiteit

De handel in emissierechten moet minder uitstoot en duurzaamheid stimuleren. Minder uitstoot levert immers winst op en teveel uitstoot maakt dat je bij moet kopen.

In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. De EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven potentiële emissiereducties liggen, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. Dit potentieel kan worden benut via een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties. Hierdoor wordt investeren in de projecten aantrekkelijker. De emissiereductie wordt onafhankelijk vastgesteld en per ton CO2-eq wordt één certificaat verstrekt. Partijen die (vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen bijdragen aan het halen van ‘Parijs’ kunnen deze certificaten kopen.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt door plannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Handel in koolstof certificaten is op verschillende manieren mogelijk

Voorbeelden van projecten die via de koolstofcertificaten van SNK worden gestimuleerd zijn, bijv.:

  • Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.
  • Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen d.m.v. toedienen van voedingssupplementen.
  • Revitaliseren of aanplant van bossen.
  • Benutten van warmte van rioolwater voor verwarming van nutsgebouwen.
  • Bescherming van kwelders voor koolstofopslag (‘blue carbon’).
  • Recycling van cellulose uit rioolslib.
  • Het uitstrooien van olivijn op schouwpaden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.

Wanneer komt een project in aanmerking?

Een project komt bij SNK alleen voor koolstofcertificaten in aanmerking als de emissiereductie werkelijk is gerealiseerd (dat wordt gemeten en geverifieerd) en additioneel is aan beleid of aan gangbare praktijk. Bijvoorbeeld, als een project al bij wet of afspraken verplicht is, krijgt het geen koolstofcertificaten. Dubbeltelling wordt zo voorkomen. Het bestuur stelt daar regels voor vast, ook op basis van ervaring met het EU ETS, Kyoto Protocol en bestaande standaarden zoals Gold Standard en Verified Carbon Standard en het ‘Californische model’. De Commissie van Deskundigen geeft daar advies over.

Is deze handel hetzelfde als het EU-emissiehandelssysteem (ETS)

Elk Europees bedrijf dat meer dan 25 duizend ton CO2-uitstoot doet verplicht mee aan de handel in emissierechten. Per jaar krijgt elk bedrijf een aantal emissierechten.

Het ETS richt zich dus op de grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven, staal-, papier- en chemische industrie. SNK richt zich op projecten in overige sectoren. Sommige projecten onder SNK, zoals kleinschalige zonne-energieprojecten, kunnen indirect, via de stroommarkt, wel doorwerken in het ETS. Binnen SNK maken partijen hierover afspraken.

Is de uitstoot überhaupt goed vast te stellen?

Een betrouwbare meting is essentieel voor het kwaliteit van de certificaten. De projectresultaten worden daarom door onafhankelijke instellingen of deskundigen geverifieerd, volgens de regels zoals door SNK vastgesteld.

Met het oog op de kosten kunnen kleinschalige projecten, net als bij internationale koolstofstandaarden, volstaan met meer eenvoudige controles. Een klein project dat, bijvoorbeeld, boilers vervangt door meer efficiënte, mag volstaan met een controle om de zoveel jaar in plaats van een jaarlijkse controle.

Blijft de emissiereductie in de sector waar het project wordt uitgevoerd of verhuist deze naar de sector van de koper?

Conform de uitleg hierover in de zienswijze van het Ministerie EZK telt de emissiereductie van een project mee bij de totale emissiereductie van de sector waarbinnen het project plaatsvindt. De emissiereductie ‘verhuist’ dus niet mee naar de sector van de koper van het certificaat. Bijvoorbeeld, wanneer een project in de sector landbouw emissies reduceert en de certificaten ervan worden gekocht door een bedrijf in de sector transport, dan telt de emissiereductie van het project mee met de emissiereductie van Landbouw.