Koolstof (CO2) rechten

Volg hier alle kansen, ontwikkelingen en handelsprijzen met betrekking tot het CO2-reductiepotentieel van uw landbouwgrond. Hebben we een artikel met betrekking tot koolstofrechten / CO2 certificaten gemist? Geef ons een tip. Ook voor vragen aan andere melkveehouders en toeleveranciers kun je het forum gebruiken.

Recent besproken in het forum

Titel Reacties Wanneer
Het tweede Friese Valuta voor Veenproject ten noorden van Langweer is los. De strijd tegen de bodemdaling en de CO2-uitstoot kan beginnen 1 2d
Volop animo voor CO2-certificaten Valuta voor Veen. De Hoaitepolder bij Langweer levert het bewijs 0 3d
Tool geeft beeld bij koolstofbalans op lange termijn 0 5d
Na succes in Nederland gaat ook teler Nieuw-Zeeland voor biomassaketel met CO2-terugwinning 0 6d
CO2-prijs nu nog uitzondering, straks de norm 0 6d
Nieuwe website brengt CO2-uitstoot van transportbewegingen gratis in kaart 0 6d
CO2-plafonds 2018, 2019 en 2020 omhoog: "Snel inzicht krijgen in te betalen bedrag" 0 1wk
Luchtvaart verbaast zich over plan CO2-plafond: ’Dit is driedubbelop’ 0 1wk
Cono Kaasmakers partner pilotproject Ben & Jerry's 0 1wk
Onderzoek: moeraslanden slaan meer CO2 op dan bomen 1 1wk
Pilot Ben & Jerry’s om CO2-uitstoot melkveebedrijven te halveren 17 1wk
Veengebieden zijn veel betere CO2-sponzen dan tropisch oerwoud 1 2wk
CO2-uitstoot haven Rotterdam na jarenlange daling gestegen 0 3wk
Klimaatminister: groot risico vertrek glastuinbouw naar buitenland bij Europese CO2-prijzen 0 3wk
Bouwen met hout heeft de toekomst: ‘Het slaat heel veel CO2 op’ 0 3wk
Rabobank gaat je CO2-uitstoot bijhouden in een app, maar heeft dat wel zin? 0 1mnd
FrieslandCampina steekt 1,5 miljard in CO2-reductie 19 1mnd
Rabo verkoopt eerste Koolstofrechten van 10 Nederlandse en 5 Amerikaanse bedrijven 1 1mnd
Landbouw twee keer kind van de rekening van Europese CO2-grenstaks 0 1mnd
Als een van de veroorzakers van klimaatverandering moet de intensieve landbouw zo snel mogelijk overgaan op een natuurinclusieve bedrijfsvoering 0 1mnd
Onderzoekers doen innovatief onderzoek naar de uitstoot van CO2 in het veenweidegebied. Door vaak te meten en de gegevens te analyseren krijgen ze een 0 1mnd
Op zoek naar het ideale grasland dat CO2 opslaat en hoosbuien opvangt 0 1mnd
Fors meer budget voor SDE++, mede dankzij dure CO2 0 2mnd
Aanpassing CO2-sectorsysteem op tafel in Den Haag 0 2mnd
Heerenveen compenseerde vorig jaar 11 procent van haar gasverbruik met het uitreiken van CO2-certificaten. De gemeente wil in 2050 energieneutraal zij 0 2mnd

Informatie over koolstofrechten

Reductie van CO2 emissie biedt ruimte voor andere activiteit

De handel in emissierechten moet minder uitstoot en duurzaamheid stimuleren. Minder uitstoot levert immers winst op en teveel uitstoot maakt dat je bij moet kopen.

In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. De EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven potentiële emissiereducties liggen, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. Dit potentieel kan worden benut via een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties. Hierdoor wordt investeren in de projecten aantrekkelijker. De emissiereductie wordt onafhankelijk vastgesteld en per ton CO2-eq wordt één certificaat verstrekt. Partijen die (vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen bijdragen aan het halen van ‘Parijs’ kunnen deze certificaten kopen.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt door plannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Handel in koolstof certificaten is op verschillende manieren mogelijk

Voorbeelden van projecten die via de koolstofcertificaten van SNK worden gestimuleerd zijn, bijv.:

  • Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.
  • Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen d.m.v. toedienen van voedingssupplementen.
  • Revitaliseren of aanplant van bossen.
  • Benutten van warmte van rioolwater voor verwarming van nutsgebouwen.
  • Bescherming van kwelders voor koolstofopslag (‘blue carbon’).
  • Recycling van cellulose uit rioolslib.
  • Het uitstrooien van olivijn op schouwpaden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.

Wanneer komt een project in aanmerking?

Een project komt bij SNK alleen voor koolstofcertificaten in aanmerking als de emissiereductie werkelijk is gerealiseerd (dat wordt gemeten en geverifieerd) en additioneel is aan beleid of aan gangbare praktijk. Bijvoorbeeld, als een project al bij wet of afspraken verplicht is, krijgt het geen koolstofcertificaten. Dubbeltelling wordt zo voorkomen. Het bestuur stelt daar regels voor vast, ook op basis van ervaring met het EU ETS, Kyoto Protocol en bestaande standaarden zoals Gold Standard en Verified Carbon Standard en het ‘Californische model’. De Commissie van Deskundigen geeft daar advies over.

Is deze handel hetzelfde als het EU-emissiehandelssysteem (ETS)

Elk Europees bedrijf dat meer dan 25 duizend ton CO2-uitstoot doet verplicht mee aan de handel in emissierechten. Per jaar krijgt elk bedrijf een aantal emissierechten.

Het ETS richt zich dus op de grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven, staal-, papier- en chemische industrie. SNK richt zich op projecten in overige sectoren. Sommige projecten onder SNK, zoals kleinschalige zonne-energieprojecten, kunnen indirect, via de stroommarkt, wel doorwerken in het ETS. Binnen SNK maken partijen hierover afspraken.

Is de uitstoot überhaupt goed vast te stellen?

Een betrouwbare meting is essentieel voor het kwaliteit van de certificaten. De projectresultaten worden daarom door onafhankelijke instellingen of deskundigen geverifieerd, volgens de regels zoals door SNK vastgesteld.

Met het oog op de kosten kunnen kleinschalige projecten, net als bij internationale koolstofstandaarden, volstaan met meer eenvoudige controles. Een klein project dat, bijvoorbeeld, boilers vervangt door meer efficiënte, mag volstaan met een controle om de zoveel jaar in plaats van een jaarlijkse controle.

Blijft de emissiereductie in de sector waar het project wordt uitgevoerd of verhuist deze naar de sector van de koper?

Conform de uitleg hierover in de zienswijze van het Ministerie EZK telt de emissiereductie van een project mee bij de totale emissiereductie van de sector waarbinnen het project plaatsvindt. De emissiereductie ‘verhuist’ dus niet mee naar de sector van de koper van het certificaat. Bijvoorbeeld, wanneer een project in de sector landbouw emissies reduceert en de certificaten ervan worden gekocht door een bedrijf in de sector transport, dan telt de emissiereductie van het project mee met de emissiereductie van Landbouw.