Live updates

Nederlandse boeren kregen 2 miljard (!) milieusubsidies. Het hielp de natuur niet, de boeren wel

Appels met peren vergelijken en voor waarheid publiceren, gewoon nep nieuws: Nederlandse boeren ontvingen de afgelopen zes jaar bijna 2 miljard euro EU-subsidie voor vergroening. Dat heeft weinig tot geen positieve effecten gehad voor de natuur en de biodiversiteit op het platteland, blijkt het cijfers van de Volkskrant: het aantal boerenlandvogels is drastisch gedaald, driekwart van de insecten is verdwenen. Het heeft veel boeren wel geholpen veel meer te verdienen dat de gemiddelde Nederlander en het verklaart mede het grote aantal miljonairs onder boeren. Met 19 procent behoren boeren tot de grootste groep miljonairs en staan daarmee op de eerste plek. Vooral melkveehouders blijken ‘rijk’. Voor de vergroening waar boeren vandaag tegen protesteren is dus al een keer betaald. Het vergroeningsbeleid heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’, zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de Rekenkamer namens Nederland. ‘De resultaten zijn teleurstellend.’ Het FD splitste de cijfers aan EU-subsidies nader uit: Van de €864 mln Europees geld voor de Nederlandse boeren stroomde €719 mln via tien regelingen direct in de portemonnee van Nederlandse boeren. €488 mln komt uit de zogenoemde ‘basisbetalingsregeling’, puur omdat boeren grond hebben. Deze subsidie per hectare bedroeg in 2018 in Nederland €267,34. De Europese toeslag voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken’ krikte het bedrag voor Nederlandse boeren op naar afgerond €380 per hectare. Bron(nen): Volkskrant FD https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/1542846/nederlandse-boeren-kregen-2-miljard-milieusubsidies-het-hielp-de-natuur-niet-de-boeren-wel.html

19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit. Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers? “Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen. Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten. MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!! Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers. En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST. - De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST. - Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST. 19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten. En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. Dus dat gebeurt niet!!! FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag. Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los! Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there! Bestuur FDF 13 februari 2020

Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?)

We kennen de discussie die sinds oktober vorig jaar wordt gevoerd. Stikstofnormen blijken jarenlang te zijn overschreden - dus moet de uitstoot omlaag, waarbij de grootste bron niet kan uitblijven: mest. Veehouders zitten daar niet op te wachten. Die richten hun pijlen niet alleen op de politiek, maar ook op de wetenschap: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft als wetenschappelijk instituut geen direct belang bij de onderzoeksuitkomsten. Wel heeft het RIVM een opdrachtgever die als belanghebbend gezien kan worden: de Nederlandse overheid. Om te voorkomen dat er een conflict bestaat tussen de wetenschappelijke integriteit van het RIVM en overheidsbelangen bestaat sinds 1996 de zogeheten Wet op het RIVM. Deze dicteert dat het RIVM onderzoeksresultaten altijd publiceert zonder tussenkomst van een opdrachtgever. In die zin is de onafhankelijkheid van het RIVM bij wet gewaarborgd.

Geen onverdeelde steun kabinetsbeleid stikstof

De leden van LTO zijn tevreden met grote delen van het kabinetsbeleid voor stikstof, bijvoorbeeld de toezegging dat de koeien in het voorjaar gewoon de wei in mogen en dat er geen sprake zal zijn van gedwongen krimp van de sector. De boeren vinden zich echter niet overal in. Vooral over de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte heerst forse ontevredenheid. De leden staan overweldigend achter de standpunten van hun vereniging, waar ongeveer twee derde van de landbouwproductie bij is aangesloten: van de 3000 respondenten is gemiddeld 85% het eens met de 17 standpunten in de enquête. Dat blijkt uit een digitale consultatie die LTO Nederland afgelopen week onder haar achterban hield. De kabinetstoezegging dat er geen vergunningsplicht op beweiden en bemesten komt kan op grote steun rekenen – 86% van de respondenten is daar (heel) tevreden mee. Dat geldt ook voor de belofte dat de situatie van PAS-melders wordt gelegaliseerd. Deze boeren konden onder het PAS geen vergunning aanvragen omdat hun uitstoot te laag was, en zitten nu zonder vergunning. 60% van de boeren is (heel) tevreden met die toezegging van de overheid, tegenover 15% (heel) ontevreden. Het voorkomen van gedwongen van generieke krimp of zelfs halvering van de veestapel werd bij de eerste enquête (december 2019) aangemerkt als grootste prioriteit. Het kabinet ziet gedwongen krimp, net als LTO, niet als een optie. Dat standpunt leidt tot tevredenheid onder leden: 7 op de 10 zijn (heel) tevreden met de toezeggingen. Het eerdere plan om productierechten (fosfaat- en dierrechten) te koppelen aan stikstofruimte, dat tot een leegloop van de sector had kunnen leiden, is van de baan. Wederom tot tevredenheid van de boeren: 44% is (heel) tevreden en 33% neutraal. Stikstofuitstoot zelf reduceren Er zijn wel nog enkele punten van zorg: 42% is (heel) ontevreden met de mogelijkheid tot een verplichte voerregeling om stikstofuitstoot te reduceren, zoals die nu in de Spoedwet Stikstof is ingericht. LTO wil dat dit op basis van vrijwilligheid en uitgewerkt door de sector zelf gebeurt. Dit is een speerpunt van het plan van het Landbouw Collectief, omdat onderzoek laat zien dat een reductie mogelijk is tegen relatief lage kosten zonder dat er risico ontstaat voor productie en gezondheid van de dieren. Vergund is vergund Ook het beleid rondom salderen leidt tot ontevredenheid. Zo rekent de overheid in principe met de gerealiseerde stalcapaciteit, niet de stikstofruimte, op het moment dat stikstof wordt overgedragen. 54% van de leden is daar (heel) ontevreden over. LTO wil dat vergunde ruimte vergund blijft. Dat geldt ook voor afroming bij het overdragen van stikstofruimte. Het landelijk uitgangspunt is dat er 30% wordt ingenomen bij overdracht van stikstofruimte. Dat is een negatieve prikkel voor investeringen, waardoor de maatregel rondom Natura2000-gebieden niet leidt tot een versnelling van emissiereductie, aldus LTO. 69% is (heel) ontevreden over het standpunt van het kabinet. Politiek, kom in actie LTO zal de resultaten van de enquête bespreken met de organisaties in het Landbouw Collectief, die zich gezamenlijk inzetten voor het beste resultaat op het stikstofdossier. Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. Het collectief heeft de politiek gevraagd om nu in actie te komen om de oplossingen van boeren mogelijk te maken. De uitkomsten van de enquête worden ook met de Kamerleden en het ministerie van LNV besproken.

De toon wordt gezet door nu.nl

Wat is het Mesdagfonds en waarom zou het betere stikstofcijfers hebben? 18 februari 2020 18:01 Laatste update: 7 minuten geleden 7 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Bij de kritiek op de stikstofcijfers van het RIVM komt naast die van de boerenactiegroepen nog een naam omhoog: het Mesdagfonds - voluit Mesdag-Zuivelfonds NLTO. Donderdag komt het met eigen stikstofberekeningen. Wat is dit voor organisatie? En wat is de kern van haar kritiek? Boven alle pagina's van de website van het Mesdagfonds hangt een beschrijving die de kern van zijn kritiek samenvat: "RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden." Dit impliceert dat de ammoniakwaarden in werkelijkheid niet omhoog zouden gaan, maar dat dit alleen zo lijkt door de werkwijze van het RIVM. De (voornaamste) kritiek van het Mesdagfonds gaat daarbij niet over de stikstofmetingen van het RIVM, maar over het gebruikte rekenmodel. Het fonds spande een kort geding aan om de ruwe data te krijgen die het RIVM gebruikt om tot berekeningen van de uitstoot en neerslag van ammoniak en stikstofoxiden te komen. Donderdag komt het met eigen berekeningen, die naar eigen zeggen een "kijkje onder de motorkap van dit model geven". “Het Mesdagfonds is geen wetenschappelijke onderzoeksinstelling, maar een belangenbehartiger voor de melkveehouderij.” Dit werd mogelijk doordat het RIVM zijn rekenmodel en bijbehorende emissiedata beschikbaar heeft gesteld, zo schrijft het fonds op de site. Het RIVM vertelt aan NU.nl dat het het Mesdagfonds heeft gevraagd om zelf ook transparant te zijn en de alternatieve stikstofcijfers voor publicatie ook met hen te delen, zodat het RIVM zelf ook inhoudelijk kan reageren naar de pers. Het Mesdagfonds reageert op vraag van NU.nl echter dat het geen cijfers zal delen voor de persconferentie in Nieuwspoort. Boeren bekritiseren de werkwijze van het RIVM tijdens een protest. (Foto: Pro Shots) Is het Mesdagfonds onafhankelijk? Het Mesdagfonds is geen wetenschappelijke onderzoeksinstelling, maar een belangenbehartiger voor de melkveehouderij. Oorspronkelijk is het fonds opgericht om de kwaliteit van Nederlandse melk te verbeteren - en dat is ook nu nog de officiële doelstelling van de stichting: "Ondersteuning van projecten die daadwerkelijk de kwaliteit van melk verbeteren of de kwaliteit van het totale houderijsysteem verbeteren, wat leidt tot betere of gezondere melk." “Natuur in kalkarme gronden in het oosten, midden en zuiden van het land gaat sterk achteruit door het neerslaan van ammoniak uit mest en stikstofoxiden.” Het bestuur van de organisatie bestaat uit drie personen die direct verbonden zijn aan melkveehouderijen. Wel heeft het Mesdagfonds onafhankelijke onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ingeschakeld. Die kijken echter niet naar het stikstofmodel, maar gaan in opdracht van het Mesdagfonds stikstofmetingen uitvoeren, rond melkveehouderijen en in natuurgebieden. Wat is ook alweer het probleem met stikstof? Nederland heeft stikstofnormen die kwetsbare natuur moeten beschermen tegen de gevolgen van overbemesting. Met name natuur in kalkarme (zand)gronden in het oosten, midden en zuiden van het land gaat sterk achteruit door het neerslaan van ammoniak (uit mest) en stikstofoxiden (van wegverkeer en industrie). Deze verbindingen bevatten stikstof, dat in de bodem belandt. Als de concentratie stikstof hoog oploopt, heeft dat als direct effect dat een klein aantal planten die van veel stikstof houden (zoals grassoorten en brandnetels) andere soorten verdringen, waardoor de totale plantendiversiteit afneemt. Specifiek ammoniak leidt daarnaast tot verzuring van de bodem, met als gevolg dat het aanbod van andere mineralen juist afneemt. Zo leidt ammoniakvervuiling op de Nederlandse zandgronden tot bijvoorbeeld calciumtekorten in de bodem. De twee effecten van stikstof samen hebben uiteenlopende natuurschade tot gevolg: in grasland verdwijnen weidebloemen, op de Veluwe sterven eiken en overal gaat het aantal insecten en vogels achteruit. Volgens Nederlandse ecologen is de belangrijkste oorzaak daarvan stikstof - voor het grootste deel afkomstig van de intensieve veehouderij. KlimaatZie ook: Betrouwbaar of niet? Zo werken de metingen van het RIVM