Live updates

Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam

Voor een ieder die het interesseert zal ik een uiteenzetting geven over hoe het systeem fosfaatrechten tot stand is gekomen en hoe de huidige korting op de uitgedeelde fosfaatrechten voor 2018 en verder is ontstaan. Op het eind van het verhaal zal dan ook duidelijk worden waarom ik denk dat het niet goed gaat komen met de invoering. Op 2 juli 2015 heeft staatsecretaris Dijksma afgekondigd dat zij fosfaatrechten in wil voeren met als peildatum 2 juli. Dit was 1 dag na het inwerkingtreding van de PAS. Omdat we op 2 juli 2015 boven het melkveefosfaatplafond zaten, moet er een generieke korting over deze peildatum heen. Er is aangegeven dat deze korting tussen de 4 en 8 % zal liggen, is de sector medegedeeld. (dit was nog wel voor het debat van 6 december 2016) De fosfaatrechten worden uitgedeeld op basis van de code 100, 101 en 102 van de meststoffenwet. Dat betekend dat deze dieren niet alleen op melkvee maar ook op vleesveebedrijven staan. Hier is voor gekozen omdat er van 1 april 2002 (de dag dat het fosfaatplafond ontstond) alleen CBS cijfers bekend zijn. En het CBS hanteert een andere codering dan de meststoffenwet waardoor er niet te achterhalen is waar jongvee stond op de verschillende data (2002 en 2015) Het fosfaatplafond is vastgesteld door de heer Brinkhorst op 2002 op basis van CBS cijfers. Dit was toen een voorwaarde van Brussel voor het toen verkrijgen van derogatie. (dus Brusselse voorwaarde). In totaal 84,9 miljoen kg. Dit is alleen het fosfaat puur op melkveebedrijven. Dit betekend dat de fosfaatwetgeving/meststoffenwet 2015 en het fosfaatplafond 2002 niet met elkaar vereniging en te vergelijken zijn. In de CBS cijfers van 2002 zitten 390000 dieren vleesvee, waarvan een gedeelte code 101 en 102 hebben die niet in het fosfaatplafond van 84,9 zitten. En dit is niet meer te achterhalen hoe de verdeling is. En hier gaat het dan ook fout. Op peildatum 2 juli 2015 heeft het CDM/RVO een berekening gemaakt voor de fosfaatproductie op dat moment. Hier zitten wel code 101 en 102 vleesvee in. Dus zijn deze twee data niet met elkaar te vergelijken en is er geen kortingspercentage te berekening die een juridische onderbouwing heeft. Toch is men wel aan het vergelijken gegaan, appels met peren. Men heeft op 2 juli 2015 een CBS en een RVO/IenR berekening gemaakt en aan de hand daarvan gezegd dat het vleesvee in 2002 wat niet meegenomen is, geen invloed heeft op het plafond. Dit is een pertinent onjuiste conclusie. Volgens RVO/CDM is de fosfaatproductie op 2 juili 2015 89,4 miljoen kg. Dit is 5,1 % boven het plafond. Maar de 5.1 % korting klopt niet, is lager omdat het fosfaatplafond melkvee en een stukje vleesvee (101 en 102)niet de 84,9 vertegenwoordigd maar meer. ( ik schat 1,5 miljoen kg). Vervolgens hebben ze een correctie toe gepast voor de grondgebonden bedrijven (9483 bedrijven en 21,3 miljoen kg fosfaat) en de bijna grondgebonden bedrijven (6.4 miljoen kg). Dus van de geproduceerde fosfaat komt 61.8 miljoen kg in aanmerking voor de maximale korting, de rest wordt gekort tot grondgebondenheid. (grondgebonden is hier geproduceerde P – P plaatsingsruimte is 0 of negatief). Dus de berekeningswijze klopt wel maar de uitgangsituatie niet. Omdat de uitgangssituatie rammelt gaf dat voor de belangenorganisaties (LTO,NAJK en NMV) ruimte voor onderhandeling. Vooral de knelgevallen was een heftig discussie punt. Wij wilden dat dit afgebakend werd, dit omdat zo niet oneindig gekort kan worden om knelgevallen op te lossen. Hier ontstond een heftige discussie met ambtenaren van EZ, die aangaven dat het doel niet was oneindig korten. Op 11 juli was het laatste technisch overleg s ochtends. Er was overeenstemming voor een korting van 5,1 % vermeerderd met 2,2 % ter compensatie voor grondgebonden. Daarna is afgesproken dat er 0,5 % gekort wordt voor de knelgevallen zoals omschreven in de commissie Kalden/Doornbos/Schoonman/Heukers. De rest van de knelgevallen, die nog komen gaan (door gerechtelijke uitspraken) moest maar weer op de politieke agenda. Wij vonden dat je dat niet op de sector kan verhalen. Door de onduidelijke chaos van de afgelopen 2 jaar en daarvoor zijn er knelgevallen ontstaan waar je een ander niet voor kan laten bloeden. Dus de overeenstemming s ochtends was max 7,8 %. Om deze overeenstemming te bevestigingen is er na zo’n overleg een bestuurlijk overleg nodig met de staatsecretaris. Op het moment van het verlaten van het technisch overleg werd medegedeeld dat er die dag geen bestuurlijk overleg meer kon gehouden worden. Toen bestuurders van de NMV eenmaal thuis waren, werden we verzocht voor een bestuurlijk overleg die middag. Een onmogelijke opgaaf voor ons vanwege de afstand tot plaats overleg en tijd van reizen. Wie daar was en wat daar afgesproken is, is niet het akkoord van het technisch overleg. De NMV was daar niet bij. Het resultaat van het bestuurlijk overleg hebben jullie kunnen lezen in de pers. Hieronder opgesomd. Samenvatting accoord. generieke korting overall 5.1 % ophoging om de motie grondgebondheid uit te voeren 2.2 % knelgevallen conform de commissie 1 Totaal 8.3 % Overige knelgevallen niet afgebakend met alle gevolgen van dien. Als je het hierboven beschreven verhaal goed leest en begrijpt snap je ook mijn conclussie. De invoering van fosfaatrechten wordt een moeras waar de gehele melkveehouderij in verdrinkt. Desondanks ben ik wel voor behoud van een vorm van derogatie. De N ruimte die daarmee gemoeid is, is noodzakelijk voor klimaat, bodemvruchtbaarheid en plaatsingsruimte. In een volgende topic zal ik over enkele dagen daar aandacht proberen te besteden.

Sleepvoetverbod per 1 januari 2018

Goed nieuws, van uitstel komt afstel... In november 2014 is in een wijziging van het Besluit gebruik meststoffen opgenomen dat vanaf 1 januari 2017 het in beginsel niet langer zal zijn toegestaan om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van grasland gelegen op klei- en veengrond te brengen; voor de toepassing op zand- en lössgrond is dat reeds vanaf 2010 verboden. Deze aanscherping strekt mede ter uitvoering van mijn brief aan uw Kamer van 11 oktober 2012 over het mestbeleid (Kamerstukken II 2012/13, 33 037, nr. 32) (Staatsblad 2014, nr. 462). Dat betekent dat de sleepvoetbemester per 1 januari 2017 niet meer gebruikt zou mogen worden op klei- en veengrond. De combinatie van een sleepvoetbemester met een sleepslang die met water verdunde mest aanvoert, is daarbij uitgezonderd. Door dit verbod wordt bijgedragen aan de vermindering van de ammoniakemissie die wordt nagestreefd in het kader van de PAS om de ammoniakdepositie op natuur te verminderen. In de Overeenkomst Generieke Maatregelen werd in het kader van dit verbod met het bedrijfsleven afgesproken dat er alternatieven voor de sleepvoet zouden worden ontwikkeld waarbij de reductie van de ammoniakemissie vergelijkbaar zou zijn met die van de zodenbemester. Er zijn alternatieven in ontwikkeling waarbij positieve verwachtingen zijn, maar waarvan het onderzoek nog niet is afgerond. De toepassing van alternatieven zal inclusief noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving op z'n vroegst vanaf 1 januari 2018 mogelijk zijn. Ik heb daarom besloten het verbod op de sleepvoet in te laten gaan op 1 januari 2018. Bron: https://t.co/redirect?url=https%3A%2F%2Ft.co%2FLJP2iyoh10%3Ft%3D1%26cn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26iid%3D1a1483374b62429ab7c7623ffbdcf2e7%26uid%3D5996802%26nid%3D244%2B276893704&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=0c100af07c892c195b8c15597eb91aa9a2c5d6d8&iid=1a1483374b62429ab7c7623ffbdcf2e7&uid=5996802&nid=244+276893704

Alternatief voor fosfaatrechten

Ik heb in mijn topic ''Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam'' ook over een alternatief voor fosfaatrechten gesproken. De strekking van het alternatief is alleen grondgebonden groeien. Omdat we met de ''berekende'' P productie onder het fosfaatplafond zitten kunnen we door een standstil in te stellen aan alternatief systeem werken. In het reductie plan heeft de grondgebonden boer niet ingeleverd. De langzame groeier 4 % en de harde groeier max 12 % . Als we kijken wat de gevolgen voor de langzame groeier zijn als er fosfaatrechten ingesteld gaan worden en aan eventuele knelgevallen tegemoet gekomen gaan worden, dan is dit een rechtvaardiger maar ook een eenvoudiger systeem. Alles wat men vandaag heeft mag men houden en vanaf nu alleen groeien op basis van grondgebonden plaatsingsruimte voor P. Onrechtvaardig: misschien maar minder dan fosfaatrechten, maar er wordt in balans met iedereen rekening gehouden. Latente ruimte kan opgevuld worden, langzame groeier hoeft geen rechten meer in te leveren voor knelgevallen. Harde groeier is 12 % gekort (en ervan uitgaande dat hij intensief is) zal hij alleen stalruimte op kunnen vullen met grondgebonden plaatsingsruimte. Voor iedereen wat pijn en voor iedereen wat wils. Kritiek zou kunnen wezen; we houden de P productie niet in de hand. Ik denk dat dat mee valt. Want de groei gaat via grond, die bij een andere boer vandaan komt, die daar dan geen dieren meer op kan houden. Alleen binnen sectoren zou er grond uitgewisseld kunnen gaan worden die voor P groei zou kunnen zorgen, maar dat zal geen grote hoeveelheid zijn. Dan het prijsopdrijvend effect van dit systeem. Ok pacht en grondprijzen zullen stijgen, maar ook de waarde van fosfaatrechten (als die door gaan) zullen zeker in het begin de pan uitrijzen. En er komt altijd een evenwicht en kan de ondernemer kiezen of hij wat aan die investering kan verdienen. En het geld wordt ten minste gestoken in duurzaamheid. Als je ziet dat RFC in 2025 van al zijn leveranciers verwacht dat grond en dieren in verhouding is dan is het van de zotte om eerst geld te steken in dure rechten en over een paar jaar ook nog in grond. Geef maar eens is opbouwende kritiek op het idee

Effecten bemestingtechnieken op bodem en bodemleven.

Hier hebben jullie wellicht, of waarschijnlijk, allemaal wel een mening over. Vanuit mijn betrokkenheid bij de VBBM geloof ik eerlijk gezegd wel in de negatieve effecten van het onderwerken van mest. Zeker wanneer het gaat om drijfmest, die in een anaerobe toestand in de mestkelder veelal een rottingsproces heeft doorgemaakt. Wat zijn jullie gedachtespinsels hieromtrent? Binnenkort organiseert de VBBM een dag waarbij we op twee aangrenzende percelen middels een profielkuil (en vele onderzoeken die voorafgaand die dag gedaan zijn) gaan vergelijken. Het ene perceel is van een bedrijf die middels zodebemesten zijn drijfmest toedient. Het andere bedrijf is biologisch, stuurt op een 'juiste' verhouding N/C in de mest en bemest de grond bovengronds. Voor de gelegenheid zijn er op het bio perceel twee weken voor de dag ook 2 stroken middels zodebemesten toegediend. Ik ben heel benieuwd wat we daar gaan zien. De VBBM hoopt natuurlijk de essentie van voortzetting van de vrijstelling aan te tonen. Groeten Femke

Fosfaatrechten, mestrechten en interimwet en andere historie

In een van de discussies https://www.prikkebord.nl/topic/113716/#p1450336 kwam de vraag op hoe het zat met de fosfaatrechten, interimwet etcetera. In april 1984 kwam stelde de EU het melkquotum in, de eerste begrenzing voor melkveehouders. Op 2 november 1984 kondigde minister Braks de interimwet intensieve veehouderij af, die direct inging. Die verbood varkens- en pluimveehouders meer dieren te houden dan opgegeven bij de meitelling 1984. Uitbreiding was wel toegestaan tot het aantal dieren van de verleende of al aangevraagde hinderwet. Je mocht 2 vleesvarkens omwisselen naar 1 zeug. Aangezien een zeug veel meer inkomen biedt dan 2 vleesvarkens, leidde dat tot snelle groei van de zeugenstapel en biggenproductie. Wie wel (flink) uitbreidde kreeg na een paar jaar bezoek van de AID en zat zo rond 1989 in de rechtbank. In die tijd was het nog toegestaan onbeperkt mest uit te rijden. Dat was ongewenst (iets met greppeltje ploegen voor mestuitrijden op maisland enzo). Om dat te begrenzen, en de eutrofiëring van oppervvlaktewater te stoppen, is in 1986 de Meststoffenwet afgekondigd. Die bevatte 2 zaken: 1 begrenzing aantal dieren (met name gericht op de intensieve veehouderij, dus de varkens en kippen) en paal en perk stellen aan het uitrijden van mest. Ook kwam er een heffing op het produceren van meer mest dan op eigen grond kon en moest mestafzet verantwoord worden. De wet ging in op 1 januari 1987. Alle bedrijven moesten het aantal dieren en hectares opgeven dat ze op 31 december 1986 hadden en ook het maximale aantal dieren dat ze in dat jaar gehad hadden. Voor het hoogste van de twee kregen ze fosfaatrechten, op basis van vaste normen. Toen zijn ook de dier- en mestcodes ingevoerd, in dire groepen: Rundvee, varkens-pluimvee en GVNEK voor kleine diersoorten. Code 100 melkkoe met 41 kg fosfaat, code 101 jongvee tot 1 jaar, 9 kg fosfaat, code 102 jongvee 1-2 jaar 18 kg fosfaat, code 401 zeug 20,4 kg fosfaat, code 411 vleesvarken 7,4 kg fosfaat. Elke hectare was goed voor een mestproductierecht van 125 kg fosfaat dat benutbaar was voor alle diersoorten. Je mocht van varkens-pluimvee wel omzetten naar rundvee, andersom niet. Nederland werd ook ingedeeld in drie mestoverschotsgebieden: Zuid, Oost en Overig. Een bedrijf met 40 koeien en jongvee had dan circa 2400 kg fosfaat Had dat bedrijf 20 hectare, dan kreeg hij 0 fosfaatrechten toegewezen, maar had wel een grondgebonden productierecht van in totaal 2500 kg en kon dus nog 100 kg fosfaat meer produceren (grofweg 2 koeien met wat jongvee). Had dat bedrijf 10 hectare, dan kreeg het 1250 kg grondgebonden productierechten plus (2400-1250) 1150 kg rundveefosfaatrechten. Een bedrijf met 1000 vleesvarkens, 40 koeien (2400 kg fosfaat zoals hierboven) en weer 20 hectare kreeg 7400 kg varkensfosfaat waarvan 100 kg in de grond vastgezet werd en 2500 kg grondgebonden rechten. Dus in totaal alleen 7300 kg varkensfosfaat. Het grondgebonden recht mocht je voor alles gebruiken. Dit gemengde bedrijf uit het voorbeeld kon dus de koeien wegdoen en alleen verder met varkens. Dan mocht het (7300+2500)/7,4 = 1325 vleesvarkens of een dikke 450 zeugen (met wat vleesvarkens en opfokzeugen) houden. Niet dat dat destijds veel gebeurde, later werd t meer gedaan. Melkveehouders konden groeien tot 125 kg fosfaat/ha. Wilde je groter, dan moest je grond bijkopen (of varkens omzetten naar rundvee). Vanwege de melkquotering gebeurde dat weinig in de eerste jaren. Vanaf 1 januari 1987 golden ook uitrijdnormen: maximaal 350 kg fosfaat op maisland, 250 op grasland. Dat zou worden afgebouwd tot een eindnorm van circa 175 kg in 2001 (staat allemaal nog in dat grote groene boek wat veel veehouders nog wel ergens in de administratie hebben liggen). Van stikstofnormen was nog geen sprake. Die kwamen later pas met Minas. In hoog tempo zijn trouwens die uitrijdnormen aangehaald, veel sneller dan afgekondigd in 1986. Vanaf 1 januari 1987 moesten de veehouders de veebezetting op elke eerste van de maand registreren en (in januari van het jaar erop) aangifte overschotheffing doen bij Bureau Heffingen in Assen. Voor elke kilo fosfaat die je (op basis van gemiddelde dierbezetting) meer produceerde dan je op eigen grond kwijt kon op basis van de uitrijdnormen moest je betalen. Volgens mij was het zo dat je in het traject van 125kg tot de eigen plaatsingsruimte (mais/grasland) ƒ0,25 per kilo betaalde, daarboven ƒ0,50. Maar dat weet ik niet zeker meer. Vanaf 1 januari 1987 was mest uitrijden verboden op bevroren grond, en naar ik meen tussen 1 oktober en 1 februari. Later werd die geblokkeerde uitrijperiode verlengd. Handel in fosfaatrechten was niet mogelijk bij de start van de meststoffenwet in 1987. Alleen bij gedwongen verplaatsing van het bedrijf (opkoop door overheid) mocht het quotum mee. Bij opkoop van grond door de overheid kreeg de veehouder per hectare 125 kg varkens/pluimveefosfaat (die mocht je voor alle diersoorten gebruiken, rundveefosfaat alleen voor rundvee). De enige uitzondering: het huwelijksvermogenrecht. Trouwde je, of zette je de huwelijkse voorwaarden om in gemeenschap van goederen, dan mocht je bedrijven van de twee partners samenvoegen op 1 locatie. Dat leidde tot de mesthuwelijken, mn in de varkens- en pluimveehouderij. Meestal pachtte dan het meisje een heel oude leegstaande stal, kreeg t fosfaatquotum op naam, trouwde en haalde dat quotum naar de locatie waar ze ging wonen. Bracht t huwelijks toch wat goeds met zich mee… Pas op 1 januari 1994 werd het mogelijk mestquotum te verplaatsen en dus te verhandelen. Dat moest wel binnen de gebieden, of van Zuid en Oost naar Overig. Toen kregen alle mensen met een mestnummer een nieuwe opgave rechten: xx kilo grondgebonden rundveefosfaat, xx kilo grondgebonden varkensfosfaat en xx kilo niet-grondgebonden rechten. De niet-grondgebonden rechten kon je verhandelen. Natuurlijk was de grootste handel in varkensfosfaat, maar er was ook best veel handel in rundveefosfaat. Gemengde bedrijven kochten die om er via de grondgebonden productierechten varkens voor te gaan houden (meestal: de al aanwezige varkens te legaliseren). Dus rundvee gaan produceren op basis van niet-grondgebonden fosfaatrechten, varkens houden op basis van de vrijkomende ruimte in de grondgebonden rechten. Rundveefosfaat kostte namelijk minder dan de helft van varkensfosfaat. Wie groeien wilde in koeien kon vanaf dat moment dus extra grond onder zijn bedrijf schuiven of rundveerechten bijkopen. In 1997 kwam de varkenspest. Van Aartsen wilde de stapel krimpen en voerde daarvoor de varkensrechten in, op basis van de hoogste gemiddelde bezetting in 1995 en 1996. Dat was direct een streep door latente productie. De varkensrechten waren direct verhandelbaar. Even later volgden pluimveerechten. De grondgebonden productieruimte van 125 kg / ha kon je niet meer gebruiken voor extra varkens of kippen, wel voor extra koeien. Bij het afschaffen van Minas (1 januari 2006) zijn de rundveefosfaatrechten ingetrokken. De melkquotering zou voldoende begrenzing zijn om excessieve groei van de melkveehouderij te voorkomen. Dier- of fosfaatrechten waren niet meer nodig. Tsja… Op 1 april 2015 verviel het melkquotum. In de aanloop ervan groeiden de bedrijven, wat leidde tot de AMVB grondgebonden groei, de beruchte brief van 2 juli 2015 (...) waarin een stelsel van fosfaatrechten is aangekondigd per 2017. De EU schiet dat wegens staatssteun af, het wordt nu 2018 dat dat stelsel start. In de tussentijd werken we via het Fosfaatreductieplan 2017 met verschillende teldata.

Trekkers kieken - Week 33

De top 15 met de populairste foto's op TractorFan van deze week Foto 1 - 42 stemmen - 9 views De Renault 1181-4 van @tim-klok https://thumbs.tractorfan.nl/groot/r/renault/1182354-11814-renault.png Foto 2 - 31 stemmen - 8 views De Fendt 614 van @arnoud https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1182246-614-fendt.jpg Foto 3 - 30 stemmen - 6 views De Ford 6410 van @O-Ford-Fan https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1182198-6410-ford.jpg Foto 4 - 29 stemmen - 6 views De Fendt 611 van @arnoud https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1182744-611-fendt.jpg Foto 5 - 28 stemmen - 6 views De Schlüter Meerdere van @ronaldclaas https://thumbs.tractorfan.nl/groot/s/schlueter/1182623-meerdere-schlueter.jpg Foto 6 - 26 stemmen - 6 views De Ford 7000 van @theovl https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1182377-7000-ford.jpg Foto 7 - 23 stemmen - 7 views De John Deere 4040 van @Joopie123 https://thumbs.tractorfan.nl/groot/j/john-deere/1182663-4040-john-deere.jpg Foto 8 - 23 stemmen - 5 views De Deutz-Fahr Agrotron 6150 van @SietseMF https://thumbs.tractorfan.nl/groot/d/deutzfahr/1182840-agrotron-6150-deutzfahr.jpg Foto 9 - 21 stemmen - 8 views De Case International 1455 XL van @SJB533 https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/case-international/1182338-1455xl-case-international.jpg Foto 10 - 21 stemmen - 6 views De Ford 7000 van @theovl https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1182773-7000-ford.jpg Foto 11 - 19 stemmen - 6 views De Deutz-Fahr agrotron TTV 430 van @casejxu https://thumbs.tractorfan.nl/groot/d/deutzfahr/1182385-agrotron-ttv-430-deutzfahr.jpg Foto 12 - 19 stemmen - 6 views De Ford 7000 van @theovl https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1182470-7000-ford.jpg Foto 13 - 18 stemmen - 4 views De Ford 4600 van @Fordje4600 https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1182370-4600-ford.jpg Foto 14 - 18 stemmen - 4 views De Same Tiger Six 105 van @van-hemert https://thumbs.tractorfan.nl/groot/s/same/1182461-tiger-six-105-same.jpg Foto 15 - 18 stemmen - 6 views De International 1066 van @de trekker gek https://thumbs.tractorfan.nl/groot/i/international/1182710-1066-international.jpg