Live updates

A-ware bouwt mozzarellafabriek en zoekt meer melk

Royal A-ware gaat in Heerenveen een fabriek bouwen voor de productie van mozzarella. Daarvoor heeft de onderneming 300 miljoen kilo extra melk nodig van nieuwe leveranciers. Dit meldt CEO Jan Anker. De fabriek, de eerste in haar soort in Nederland, krijgt een aanvangscapaciteit van 45.000 ton. Daarvoor is in totaal 400 miljoen kilo melk nodig, maar de onderneming gaat niet dat hele volume vol contracteren. “We willen onze boeren de ruimte geven om te groeien.” De hoop is dat eind dit jaar de eerste paal de grond in kan. Dit in afwachting van de benodigde vergunningen. “Begin 2020 hopen we van start te gaan met de productie,” zegt Anker. http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/3/A-ware-bouwt-mozzarellafabriek-en-zoekt-meer-melk-263150E/

GRONdig komt met definitie grondgebonden

Grondgebondenheid in de melkveehouderij is te definiëren en te duiden als de relatie tussen de fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat op het individuele bedrijf. Bij een fosfaatproductie gelijk of kleiner dan de plaatsingsruimte van fosfaat is er sprake van grondgebondenheid, stelt netwerk GRONdig. Die grondgebondenheid is gebaseerd op forfaitaire fosfaatexcretie van de runderen (Meststoffenwet, tabel 6) en de fosfaatgebruiksnormen (plaatsingsruimte) per hectare grond. Deze definitie presenteert netwerk Grondig dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer Commissie en de Directeur Generaal Marjolein Sonnema op het ministerie van LNV. Met grond van het individuele melkveebedrijf wordt concreet bedoeld: alle gronden behorende bij het individuele melkveebedrijf binnen een straal van twintig kilometer in eigendom of pacht. Die gronden moeten ook als zodanig staan geregistreerd in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI). LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie komen overigens met een eigen definitie van grondgebonden melkveehouderij. Commissie Gras Grondig heeft voor het maken van deze definitie comité Gras opgericht, met daarin een vertegenwoordiging vanuit de landbouw, maatschappelijke organisaties en biologische zuivel. Zo telde het comité vier melkveehouders uit evenzoveel regio's. GRAS-voorzitter professor Jan Douwe van der Ploeg overhandigt dinsdagmiddag de definitie met een toelichting. Het comité Gras noemt haar eindproduct een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving. Staarten tellen Het aantal hectares en het aantal staarten tellen oftewel de balans tussen mestplaatsingsruimte en ruwvoerwinning op bedrijfsniveau. Dat is een daadwerkelijk grondgebonden melkveebedrijf. Met de definitie, die nauw aansluit op de huidige in de wet, wil Netwerk GRONDig voorkomen dat allerlei constructies worden bedacht onder de noemer grondgebondenheid. 'Grondgebondenheid heeft alles te maken met de beschikbare grond van een melkveebedrijf. De naam zegt het al. Het levert bovendien een bijdrage aan behoud van het landschap, biodiversiteit en weidevogelbeheer', stelt voorzitter Foppe Nijboe, van Netwerk GRONDig. 'Wij willen fraude met kunstgrepen op papier met aan –en afvoer van mineralen voorkomen, dit mag geen grondgebondenheid heten. Ook het focussen op een deelaspect van de kringloop is geen grondgebondenheid. Het is mestplaatsing en ruwvoerwinning, die moet in balans zijn, niet de focus op één van die twee', vervolgt hij. Kringloopcontract Nieuw is de term 'Kringloopcontract' dat is ingebracht in de definitie. GRONDig bedacht deze term om een volwassen en fraude-ongevoelige variant op de eerdere voer-mestcontracten te bieden. Voor melkveehouders die binnen een straal van 20 kilometer van hun bedrijf mest kunnen plaatsen en van dat zelfde land het voedergewas benutten, is dit kringloopcontract bedoeld. 'Dit beschouwen wij als grondgebonden. Of veehouders die dankzij dit kringloopcontract een kavel bij 't bedrijf kunnen gebruiken/huren voor weidegang. Die kavel telt mee voor grondgebondenheid. Belangrijk is wel medewerking van het ministerie', aldus Nijboer. Volgens hem moet het namelijk binnen het GDI-systeem (Gecombineerde Data Inwinning) nog mogelijk worden gemaakt om deze 'gebruikersgrond' als kringloopcontract aan te geven bij de jaarlijkse opgave.

Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten

De I&R-werkgroep die vorige maand in het leven is geroepen, heeft inmiddels vijftien verbeterpunten geïdentificeerd voor het I&R-systeem. Een deel van die punten wordt de komende tijd getoetst en uitgewerkt. Dat stelt beleidsmedewerker Koert Verkerk van LTO Melkveehouderij en lid van deze gezamenlijke werkgroep van bedrijfsleven en overheid. Minister Carola Schouten van LNV geeft uitleg: 'Die werkgroep wil kijken naar verbetermogelijkheden die er zijn rond I&R. Inmiddels zijn er vijftien voorstellen gedaan. We willen nu kijken naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid'. Verkerk: 'Er zijn twee soorten maatregelen voor de korte en lange termijn. De maatregelen op korte termijn hebben te maken met bijvoorbeeld het op tijd aanbrengen van de oormerken en het tijdig melden van pas geboren kalveren. In de praktijk is hier niet altijd evenveel aandacht voor'. Verbeteringen Wel ziet hij dat er de afgelopen jaren verbeteringen zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld middels het kalfvolgsysteem en de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. 'Doordat bijvoorbeeld de melddatum gelijk staat aan de eerste dag die geldt voor de termijn om nuchtere kalveren te mogen afvoeren, worden ondernemers hier scherper op.' Op een nieuwe I&R-crisis zit niemand te wachten Volgens hem draait het hierbij om bewustwording: 'LTO is voorstander van een goede I&R-registratie, cruciaal voor de hele sector. Niet alleen in de discussie rond dierziektebestrijding, maar ook rond handel en export is een betrouwbaar I&R-systeem cruciaal.' Op orde brengen De LTO-man is blij dat na de I&R-problematiek een groot aantal ondernemers zelf hun registratie op orde wist te brengen. 'Melkveehouders pakken het serieus op. Dat is een goede zaak. Door nu zelf als ondernemer je I&R-registraties te controleren en op orde te brengen voorkomen we problemen in de toekomst. We hopen dat ondernemers hiermee doorgaan.' Op een nieuwe I&R-crisis zit niemand te wachten, weet hij. 'Met een goed ingevuld I&R-systeem voorkom je dat er wetten en regels nodig zijn om zaken goed te zetten.' Afstamming bepalen middels DNA Voor de lange termijn ziet de werkgroep bijvoorbeeld de optie dat van ieder rund DNA wordt afgenomen om de afstamming te bepalen. Verkerk: 'De werkgroep gaat door en toetst de komende tijd het effect van de verschillende opties. Wat zijn de gevolgen hiervan, wat zijn de kosten en willen we die maken? Dat doen we samen met andere brancheorganisaties, zoals kalverhouders en -handelaren en het ministerie van LNV.' Inhoudelijk wil hij hier niet te veel over kwijt. 'Wanneer de verbeterpunten definitief zijn, komt de werkgroep hiermee naar buiten.'