Live updates

'Ik ben boerin... en ik ben bang'

OLLAND - Jolanda van Hoof-Theuws woont in Olland (Sint-Oedenrode) en is boerin. Zij heeft deze opiniebijdrage geschreven. Boeren hebben het moeilijk door overheidsmaatregelen, terwijl ze gewoon hard willen werken om de kost te verdienen. Binnen enkele jaren ben ik voor mijn gevoel 'gedegradeerd' van trotse hardwerkende dieren- en natuurliefhebbende boerin naar een - in de ogen van de burger - milieuvervuilende boerin die niks geeft om haar dieren. Dit doet me pijn. Waar zijn we in Nederland toch mee bezig? Het land waar het beste voedsel ter wereld geproduceerd wordt en waar andere landen kennis komen vergaren. De onzekere tijd begon voor ons met de afschaffing van het melkquotum. Een Europese regel waar wij volgens de bank alleen maar op konden anticiperen door zoveel mogelijk melk te produceren om de lage 'wereldmarktprijs' op te vangen. Na enkele investeringen waren we klaar voor de toekomst. En ja, de lage melkprijs kwam er. Met een nieuwe stal hebben we hard gewerkt en uiteindelijk niets verdiend. Intussen begon iedereen zich met ons te bemoeien. Koeien moeten buiten. Kalfjes anders grootgebracht. Het moet kleiner of biologisch. Boeren moeten maar verbreden om wat te kunnen verdienen enz. Maar verbreden is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan ijs gaan verkopen of een camping beginnen. Transparant Op alle vlakken moet ik me tegenwoordig verdedigen. Transparant zijn, in gesprek gaan met de buren en burgers... Maar niemand vertelt mij hoe of waarom! Ik ben er klaar mee! Nederland is een land geworden waar mensen zich drukker maken over het welzijn van een koe dan om een bejaarde in een verzorgingstehuis. Dit alles komt vooral uit Den Haag waar onder andere een Partij voor de Dieren de burgers bestookt met onjuiste informatie. Dit houdt nooit meer op. Zijn de melkveehouders aangepakt, dan gaan ze verder met de geitenhouders, pluimveehouders enz. En dan heb ik het nog niet gehad over onze staatssecretaris Martijn van Dam. Deze man heeft in een jaar veel kapot gemaakt met al zijn onbegrijpelijke extra regeltjes. Bijvoorbeeld de fosfaatrechten. Iedereen moet terug naar het aantal koeien dat op het bedrijf was op 2 juli 2015. Dit resulteerde voor ons bedrijf in een verplichte afvoer van 25 gezonde koeien. De koeien waarvoor we extra geïnvesteerd hadden om de afschaffing van het melkquotum op te kunnen vangen. En over een jaar kunnen we ze weer terug kopen... Tuurlijk, eerst wordt het afgepakt en vervolgens mag je het terugkopen!? Provincie En nu krijgen we er nog een schepje bovenop van de provincie Noord-Brabant. Oh, wat zijn we als Brabanders vaak trots op onze provincie. Zeker als we met z'n allen Guus Meeuwis' Brabant meezingen. Maar dat is wat mij betreft over. Brabant is voornemens om als enige provincie in Nederland en de hele EU vergaande regels in te voeren met betrekking tot uitstoot. Dit betekent voor honderden gezinsbedrijven dat zij failliet gaan of onder de armoedegrens duiken en voor jonge ondernemers dat zij het bedrijf van hun ouders niet kunnen overnemen. Dit is concurrentievervalsing, zet de innovatie van onze sector stil en zet onze hele Brabantse landbouw op achterstand. Trekkers van dit alles zijn de gedeputeerden Johan van den Hout (SP) en Anne-Marie Spierings (D66) die zo hun idealen proberen te verwezenlijken. Natuur en weinig tot geen veehouderij - zelfs biologische boeren worden afgestraft met dit beleid. Waar is de VVD, de partij voor de ondernemers? Die is voor het gemak vergeten dat boeren óók ondernemers zijn. Zij verschuilt zich achter Spierings en Van den Hout omdat de invoering van deze regels andere ondernemers - niet agrarische, denk aan industrie en verkeer - weer kansen bieden om uit te breiden. Waardoor er per saldo uiteindelijk niet minder uitstoot komt. Schandalig! Als boerin doe ik al aan heel veel verbreding. Ik ben moeder, kok, boekhouder, sanitair verzorgster, taxichauffeur en niet te vergeten echtgenote. Maar dit alles brengt natuurlijk geen geld in het laatje. We hoeven ook geen miljonair te worden. We willen gewoon met hard werken de kost kunnen verdienen om onze vier dochters straks de kans te geven te gaan studeren. Is dat te veel gevraagd? Ik ben bang voor de toekomst... héél bang!

Schaf Europese landbouwsubsidies af

Geld voor het landschap, niet zomaar naar de boer

Herman Versteijlen pleit voor het instandhouden van landbouwsubsidies
Zonder subsidies zou de grondgebonden landbouw uit Europa verdwijnen. Boeren doen meer dan goedkoop en veilig voedsel produceren ? zij zorgen voor een mooi landschap, meent hij.
Europese landbouwsubsidies zouden volgens Herman Versteijlen nodig zijn voor een mooi landschap. Maar helaas ? subsidies komen meestal juist niet ten goede aan natuur en landschap. Publiek geld voor het landelijk gebied is hard nodig, maar dan voor buitenlui die echt voor het landschap zorgen.

In de afgelopen eeuw heeft de landbouw vooral bijgedragen aan de teloorgang van waardevolle cultuurlandschappen. Ook is de toegankelijkheid van het agrarische deel van het platteland sterk achteruitgegaan. Zandwegen en kerkpaden verdwenen of werden geasfalteerd. Dankzij Europese subsidies werd de voedselproductie tot grote hoogte opgedreven, ten koste van natuur en landschap.

Het uitgebreide stelsel van subsidies, premies en prijsondersteuning stimuleerde boeren in het verleden om bepaalde producten voort te brengen. De huidige betalingen zijn gebaseerd op deze historische ?rechten? en staan vaak loodrecht op het instandhouden van het landschap. Zo krijgt een boer die in de Gelderse Vallei vleeskalveren houdt, bijna zeven keer zoveel subsidie per hectare als een melkveehouder die het Groene Hart mooi houdt. Die verschillen zijn niet gebaseerd op maatschappelijk toegevoegde waarde, maar kwamen tot stand onder druk van sectorale lobby?s. In Nederland gaat op dit moment het meeste geld naar gebieden met fabrieksaardappelen en suikerbieten (in de Veenkoloniën) en naar melk en kalfsvlees (in de Gelderse Vallei).

Toch is het terecht dat Versteijlen er de aandacht op vestigt dat veel boeren zullen verdwijnen, als de inkomenssteun wegvalt. Wij pleiten er niet voor dat natuurbeschermingsorganisaties vervolgens alle groen als cultuurlandschap gaan beheren. Willen we onze waardevolle cultuurlandschappen en openheid van het landschap behouden, dan zijn boeren ook daarvoor hard nodig. Maar dan mag de maatschappij verwachten dat boeren daadwerkelijk bijdragen aan behoud van deze landschappen. Natuurlijk moet de samenleving hen hiervoor belonen. Vergoedingen voor Nationale Landschappen, voor biologische boeren en voor boeren die houtwallen onderhouden, zijn goed verdedigbaar.

Versteijlen maakt echter geen keuze: hij wil alle boeren betalen. Dat levert nog geen mooi landschap op. Onlangs verscheen bij Alterra een rapport over inkomenssteun voor bedrijven. De overheid kan beter die lijn volgen.

Geen KringloopWijzer ingevuld? Dan haalt FrieslandCampina de melk niet meer op

Voor FrieslandCampina is het een harde datum: bij melkveehouders die op 12 juni de KringloopWijzer nog niet hebben ingeleverd, wordt de melk niet meer opgehaald. Op de officiële einddatum van 15 mei hadden ruim 500 van de bijna 17.000 melkveebedrijven in Nederland de Kringloopwijzer nog niet ingeleverd. De overtreders zijn nadien nog meerdere malen gewaarschuwd voor de consequenties als de ultieme einddatum niet gehaald wordt. De KringloopWijzer wordt ook wel spottend de sjoemelwijzer genoemd, omdat de registratie erg fraudegevoelig zou zijn. In dit verband wordt regelmatig het voorbeeld aangehaald van een boer die kunstmest aankoopt en dit door zijn (buitenlandse) foeragehandelaar als een ander product laat facturen, bijvoorbeeld als zaagsel in de ligboxen. Deze boer voert meer stikstof aan dan zijn KringloopWijzer vermeldt. Projectleider Han Swinkels van de KringloopWijzer bestrijdt de kritiek. Volgens hem is het model ontwikkeld door wetenschappers van Wageningen Universiteit. ,,Hun handtekeningen en die van de overheid staan er onder.” Swinkels benadrukt verder dat frauderen slechts heel beperkt mogelijk is en dat de kans groot is dat controleurs dit bedrog weten op te sporen.

NH3 Coalitie waarschuwt provincie Noord-Brabant voor rechtsgang vele veehouders

Persbericht Nederlandse ammoniakemissies niet overtuigend aangetoond De NH3 Coalitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op tot een zorgvuldige besluitvorming inzake het ammoniak- en stikstofbeleid. Een baanbrekend onderzoek over ammoniak dat onlangs door internationale wetenschappers is bevestigd, wordt nu niet meegenomen bij de besluitvorming. Uit dit onderzoek blijkt dat het ammoniakbeleid in Nederland niet effectief is. Veehouders hebben desondanks de afgelopen jaren al wel tientallen miljoenen moeten investeren in milieumaatregelen. ‘Maar nu blijkt, op basis van ondeugdelijke berekeningen en metingen’, zegt woordvoerster Henny Verhoeven van de NH3 Coalitie. Van een zorgvuldige belangenafweging is volgens de NH3 Coalitie hierdoor geen sprake. ‘De provincie loopt met de huidige stikstofplannen tevens het risico dat ze straks geconfronteerd gaat worden met succesvolle juridische procedures van veehouders’, aldus Verhoeven. Het baanbrekende onderzoek kwam in het voorjaar al naar buiten, maar de provincie besloot dit niet mee te nemen in de beleidsvorming. Het onderzoek werd toen door gedeputeerde Johan van den Hout en enkele Statenleden afgedaan als ‘niet wetenschappelijk’. Inmiddels hebben erkende, gespecialiseerde, wetenschappers zich uitgesproken over het rapport ‘Ammoniak in Nederland, Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Crok en Briggs. De internationale wetenschappers ondersteunen de conclusies uit het rapport en bevestigen dat de gebruikte methodes van de onderzoekers juist zijn. De wetenschappelijke status van het rapport is met deze zogenaamde ‘peer review’ bevestigd! Uit het onderzoek blijkt dat de ammoniakconcentratie in de lucht tussen de 20 en 30% lager is dan tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat de rol van andere bronnen dan de landbouw veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. De maatregelen die de provincie voorstelt zijn dan ook buiten proporties. Honderden veehouders zullen noodgedwongen moeten stoppen, failliet gaan, of met hun inkomen onder de bijstandsnorm komen door de verplichte investeringen. De NH3 Coalitie wil dat er nieuw beleid komt, dat gebaseerd is op gefundeerde metingen in plaats van op aannames en berekeningen! Onderdeel daarvan is een beter meetnetwerk, maar ook een grondige analyse van de bronnen.

Boer laat melk lopen door Kringloopwijzer

Burger kan melk gratis afhalen bij melkveehouder in Zevenhuizen ZEVENHUIZEN Henk Gommer uit Zevenhuizen leegt vanmorgen een bijna volle melktank in de mestkelder. De reden: de melkveehouder uit het Westerkwartier heeft de Kringloopwijzer niet ingevuld. . Maandag kreeg Gommer (54) een brief van FrieslandCampina. De zuivelcoöperatie, waar hij en zijn ouders al 48 jaar bij aangesloten zijn, verklaart dat de melkopname vanaf die dag opgeschort wordt voor minimaal vijftien dagen. Het is de harde sanctie voor het niet tijdig invullen van de Kringloopwijzer. Uiterlijk 15 juni had deze boekhouding voor de mineralenstromen op melkveebedrijven ingeleverd moeten zijn. Is het er niet van gekomen? Had hij het domweg vergeten of gaat het om een principiële weigering? ,,Dat laatste’’, verklaart Gommer resoluut. ,,Ik verzet me fel tegen deze zoveelste verplichting die nota bene wordt opgelegd door onze eigen zuivelbedrijven en boerenorganisaties. Het is echt van de zotte want ze doen vervolgens niks met de informatie.” Gommer benadrukt dat de Kringloopwijzer voor zijn bedrijf geen enkele toegevoegde waarde heeft. ,,Ik heb veertige melkkoeien en 28 hectare land. Ik boer zo grondgebonden als wat en kan de mest prima kwijt op eigen land.”