Live updates

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, wie heeft er mandaat van de boeren!

https://www.nu.nl/geldzaken/6033531/akkoord-over-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zzpers.html Ook hier informatie. Gezien het feit dat ook LTO bij de onderhandelingen aanwezig was voor een eventuele verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, vraag ik mij af of landbouw vrijgesteld is. Iets wat in een andere topic betwist wordt. Maar in hoeverre mogen partijen namens mij/ons onderhandelen. Ik heb geen toestemming geven, in ieder geval. Zuivelnl was ook zo´n gedrocht wat nu in ieder geval weer binnen zijn proporties is teruggebracht. Wat gaan we met de rest doen? Wordt het niet tijd dat alle belangenorganisatie door een onafhankelijke register accountant tegen het licht gehouden wordt. In hoeverre vertegenwoordigd een LTO nog de melkveehouderij. Zo ook met de DDB en de NMV. En wat is de organisatie graad. Dit gaat zo niet meer. Er wordt maar namens mij gepraat en besloten. Maar niemand weet of de betrokken organisatie rechtmatig bezig zijn. Er zijn in Europa regels afgesproken mbt tot organisatie graad en het mogen onderhandelen namens. Maar niemand controleer ze. Dat is afgelopen! Dus elke organisatie verplichten om jaarlijks een rapportage te laten uitvoeren door het SRA. Dan wordt duidelijk waar een ieders mandaat ligt!

Ford 2000

Agrifac Condor

Geen

Is de natuur “op sterven na dood”

Door René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.) Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden. Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep ? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Maar hoe gaat het met de natuur dat is helemaal moeilijk te beantwoorden maar we roepen (bijna) allemaal in koor; NIET best, op sterven na DOOD. Je durft het dan ook bijna niet op te schrijven, maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk GOED gaat met de natuur! En niet omdat ik dit vind, nee dit is door LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF). SDF Rapportcijfer Het staat als volgt omschreven op de site van WUR.nl (Wageningen Universiteit). “Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.” https://www.wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksprojecten- LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Standaard-Data-Formulier.htm Met als projectleider mw. drs. A.M. (Anne) Shmidt. We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de site: https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond “Ramp voor biodiversiteit” Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.” Oorzaak nummer 1 Alles maar dan ook alles heeft als oorzaak STIKSTOF DEPOSITIE zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt toegeschreven aan STIKSTOF DEPOSITIE, noem je dit tegenwoordig NIET in je rapport dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, dus de vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10. Is het dan nog steeds geoorloofd om de achteruitgang van soorten (weidevogels bijvoorbeeld) toe te schrijven aan STIKSTOF DEPOSITIE ?? Een kleine uitleg van het Europese systeem SDF is op zijn plaats om dit goed te kunnen begrijpen. De richtlijnen van de EU verplicht ieder land er toe om dit systeem volgens zorgvuldig vastgestelde normen in te vullen, het is zelfs in de loop der jaren nog aangescherpt door o.a. betere technieken. Hierdoor vult ieder land op dezelfde manier en periodiek dit formulier in. Bij de aanwijzing van de gebieden is er een T-nul meting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment, in de gebieden; de z.g. kwalitatieve habitattypen ofwel belangrijke habitattypen die beschermd moeten worden. Nederland wil naast deze habitattypen nog meer beschermen maar dat even ter zijde, het gaat nu even om schade die STIKSTOF DEPOSITIE in de natuur zou veroorzaken. De Habitattypen zijn allemaal genummerd bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen) Deze worden beoordeeld op; Representativiteit: Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied; Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht Relatief oppervlak: Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype; Klasse A,B of C Behoudstatus: Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert. Of wel wat is het effect van autonome ontwikkeling (bv stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen; Klasse A,B of C Dan wordt vervolgens van deze indeling in KLASSE een eindoordeel gemaakt; Eindbeoordeling of Global : Bv ACA wordt dan B. ACB kan C worden, in verband met het zwaar meetellen van de C voor 'gering relatief oppervlak'. Nu zou je verwachten dat enkele natura 2000 gebieden er belabberd voor staan vanwege hun ligging, omvang, omgeving of aanwezigheid van veel stikstofgevoelige habitattypen. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waar LNV de SDF beoordeling heeft ingevuld. Brabant & de Biesbosch De meest besproken provincie op dit moment is Brabant, vanwege Carnaval maar ook vanwege de STIKSTOFDEPOSITIE. Het is dé provincie met de grootste vee dichtheid en ook een veel besproken Kachel staat daar “bio”stroom te maken; de Amercentrale van RWE, maar ook veel scheepvaart komt er dwars door via Hollands diep. Een bekend groot natuurgebied is daar de Biesbosch met een oppervlakte van 9.640 hectare, mét stikstofgevoelige habitattypen dus dit kan nooit goed gaan, de Biesbosch is doodziek of op sterven na dood. Maar NIETS is minder waar want de Biesbosch heeft SDF eindrapport cijfers van heb ik jou daar: A,A,B,A,A,A “Cum Laude” Beter gaat het niet worden! (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL3000040 De Grootste de Veluwe Hoe is het gesteld met de Veluwe, het grootste gebied van Nederland een oppervlakte van 88.378 hectare, hier MOET wel slechte natuur tussen zitten. Ecoloog Jansen van WUR over de Veluwe: Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ (Bron) https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-isdweilen-met-de-kraan-open~ab122809/ De Stentor 16-02-2020: “Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof’ (**) https://www.destentor.nl/apeldoorn/oud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-te-verdwijnen-doorstikstof~aacfba93/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web &cd=2&ved=2ahUKEwicw9vz1d3nAhWvsKQKHbMLArUQFjABegQIAxAB&url=https%3 A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fapeldoorn%2Foud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-teverdwijnen-door-stikstof~aacfba93%2F&usg=AOvVaw2-rZRmof9Z4l-1IfSeRm3O Hier de SDF rapportcijfers van de Veluwe: In 2004 waren hier 2 habitattypen in KLASSE A (uitstekend) In 2019 waren dit er maar liefst 11 habitattypen in KLASSE A Dat is dus ruim 5 keer zo goed als in 2004!! De cijfers (eindbeoordelingen 2019) op een rij: A,A,A,B,A,A,A,A,A,A,C,B,C,B,B,A,A,C,B (**) Cijfers voor 1.996 hectare Oude EIKEN bos (H9190) A,A,A & Global A Maaaar….. hoor ik de natuurvrienden in koor roepen er zitten ook 3 x C tussen dus slecht. Dat klopt; maar even verder kijken dus, waarom er toch nog 3 C’s in het rapport staan; Dit zijn de 3 C’s; H6410 met een totale oppervlakte van 0,0 hectare jawel NUL, NIHIL NIKS dus een beetje logisch dat dit niet zo goed gaat ?? H91D0 met een totale oppervlakte van 0,6 hectare zo, zo ook logisch ? ja want dit type hoort in de natte Biesbosch en niet op de Veluwe thuis. H7140 met een totale oppervlakte van 1,9 hectare toch nog een beetje oppervlakte MAAAAR…… Waren deze 3 habitattypen ook aanwezig in 2004 bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden ?? NEEN en (mogen ze) worden meegeteld in het rapport ?? NEEN (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=nl9801023 De Hoogste Ammoniak concentratie Bennekom heeft de hoogste ammoniak concentratie van Nederland (12,7 periode 2005 – 2018), ook niet zo verwonderlijk want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch zou dan hier ook de hoogste depositie zijn van Nederland en zouden stikstof gevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen hebben. Binnenveld is hier een relatief klein Natura 2000 gebied, dus ook hier maar even de feiten op een rijtje; er is hier 1 habitattypen H6410 (Blauwgraslanden) die reden was om dit gebied aan te wijzen en u zult het niet geloven maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in KLASSE A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.!! Dit komt volgens kenners door uitzonderlijk goed beheer echter de ammoniak concentratie is ongewijzigd hoog (12,7), Bennekom ligt ook naast de Veluwe. (bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL2003006 Er zijn aantoonbaar andere factoren van achteruitgang van bepaalde natuur, heel natuurlijke oorzaken vaak…..…het blijven “tamboereren” op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk. René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.)