Zittingen bijplussen natuur

Er komen nog circa 950 zienswijzen ter zitting bij de rechtbank inzake bijplussen natuur Hieronder verslag zitting Middelburg Rechtszaak 06-02-2024 Middelburg Gistermiddag ondersteunde ik twee melkveehouders tegen de staat in rechtbank Middelburg. Beide melkveehouders donateurs SSC. Verdrag van Aarhus door staat niet aan voldaan. Staat bracht in dat alles volgens de regeltjes is gegaan er in eerste instantie maar 82 bezwaren waren en nu plots meer dan duizend. Staat bracht in alle data en kaarten zijn publiek toegankelijk . Heb ingebracht dat Staat volgens verdrag van Aarhus betrokken actief en volledig had moeten informeren over de maatregel en de gevolgen voor de betrokkenen. Dat is niet gedaan in 2013 bij de aanwijzing van de N2000 gebieden. Maar ook nu weer met het bijplussen is niet voldaan aan Aarhus en de Staat dus in gebreke Betrokken veehouders hadden veel eerder bezwaar aangetekend als de Staat wel had voldaan aan Aarhus in 2013 en bij het bijplussen en betrokken had gewezen op de gevolgen. Staat heeft dus betrokken bewust niet volledig geïnformeerd en bewust getracht bezwaren te ontlopen en daarmee de rechten van burgers geschonden. Kaarten en ecologische onderbouwing In tegenstelling tot wat de Staat beweerde zijn de kaarten met de verschillende habitats niet vrij toegankelijk maar is de NDFF database een betaalsite waar Bij12 de regie op heeft . Het gaat daarbij om de mogelijkheid tot inzage van hoeveel van welke soort aanwezig zijn op welke locatie welke groter is dan 1 are ( 10 meter x 10 meter) De op de RVO site geplaatste kaarten zijn niet volledig toegankelijk en de diverse plantensoorten en tellingen zijn daar niet beschikbaar. Ook ontbreken bij een deel van de aangewezen en bijgepluste habitats de ecologische onderbouwing . Iets wat een vereiste is om een habitat te mogen aanwijzen als te beschermen natuur. Voor de circa 950 bezwaarmakers wiens zaak nog gaat dienen Voor alle circa nog 950 bezwaarmakers wiens zaak gaat dienen de komende maanden richt op bovenstaande punten daar heeft LNV geen adequaat verweer en is LNV eerder al door de rechtbank Oost Brabant in gebreke gesteld. Maak werk van uw bezwaar ga naar de rechtbank en laat u zien en van u horen het heeft echt zin en nut omdat te doen

LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema/ Waarschuwing John Spithoven

[quote]LTO Nederland voert komende week spoedoverleg met landbouwminister Piet Adema. Dat is de uitkomst van 'indringend contact' met minister-president Mark Rutte, diverse ministers en de top van het ministerie van LNV dat LTO naar eigen zeggen de afgelopen dagen had.[/quote] Bovenstaand bericht bereikte mij vanavond. De spanningen lopen tot het kookpunt. Maar ik wil elke belangenbehartiger waarschuwen om op dit moment niet met dit kabinet in gesprek te gaan. Ik zal hieronder op een transpartante en open manier uitleggen waarom ik deze waarschuwing doe. Het grootste knelpunt is op dit moment het verlies van derogatie met als gevolg een als maar meer en meer ontwrichtende mest markt. Als tweede de uitrol van het NPLG middels de internetconsultatie en de stappen die provincies zetten. Over dit laatste zeg ik nu niets. SSC komt voor een ieder met een uitleg wat de gevolgen zijn. Maar dan het eerste punt, het verlies van de derogatie. Mijn dringende advies, dit kabinet heeft bewust en willens en wetens de huidige chaos veroorzaakt. De handreiking deze week zal daarom de rechtspositie van alle leden van de belangenbehartiging en daarmee alle boeren schaden. Waarom? dat wordt in de volgende uitspraak uit Oostenrijk duidelijk. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212343&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1 De nitraatrichtlijn heeft tot doel de nitraten uit agrarische bronnen in wateren (grond en oppervlakte) onder de drinkwaternorm te brengen en vervolgens zorg te dragen dat er geen verslechtering op treedt. Deze norm is de 50 mg per liter. In bovenstaande uitspraak blijkt dat de nitraatrichtlijn onder het Unierecht valt en daarmee ook onder het Verdrag van Aarhus. Het verdrag van Aarhus, uit 1998, regelt voor een ieder inzage, inspraak en rechtsgang over emissie gegevens. Nederland heeft een landenrapportage, een actie programma en een addendum bij de EU commissie ingediend. Op basis van die aangeleverde gegevens (onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse kabinet), die voort vloeien als een verplichting van de Nitraatrichtlijn, heeft de EU commissie een besluit genomen over de derogatie van 2022 tot en met 2026. De EU commissie heeft dit met lidstaat Nederland gecommuniceerd middels de Derogatie beschikking. Vervolgens heeft het Nederlandse kabinet de derogatie beschikking via diverse uitvoeringsbesluiten onder gebracht in de Meststoffenwet. De minister heeft met deze handelswijze in strijd gehandeld met het verdrag van Aarhus. Elke ingezetene is het recht ontnomen op inzage, zienswijze en rechtsgang bij de landenrapportage, het actieprogramma, het addendum en de wijziging uitvoeringsbesluit Meststoffenwet . Als belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden stilzwijgend bovenstaande dwaling accepteren , zullen zij hun recht op herziening verspelen. De minister en dit kabinet hebben de derogatie beschikking geaccepteerd en kunnen hier niet van afwijken. Daarom zullen zij ook niets in deze kunnen betekenen voor de boeren Maar belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden kunnen wel wat doen. Dien komende maandag een herzieningsverzoek in met als motivatie in ieder geval het respecteren van het Unieverdrag en het verdrag van Aarhus. Mocht er behoefte wezen om inhoudelijke zaken op te voeren in het herzieningsverzoek, dan verwijs ik een ieder naar het beslisdocument van de EU commissie. In bovenstaande link (pre justitieel advies Oostenrijk) staat hoe een herzieningsverzoek gaat. Het is een hele lap tekst, ik heb op een zo transparant mogelijke manier geprobeerd uit te leggen wat de gevolgen zijn van een dealtje sluiten met dit kabinet, u accepteert stilzwijgend de gevolgen van het ontzeggen van het recht op inspraak, inzage en rechtsgang.

WUR en Teagasc: overweeg CO2-quotum per melkveebedrijf

WUR en Teagasc: overweeg CO2-quotum per melkveebedrijf Redactie Jan Willem Veldman redacteur Food&Agribusiness Geef melkveebedrijven een hoeveelheid emissierechten voor broeikasgassen en verminder die vervolgens geleidelijk jaar na jaar. Dat is een van de denkrichtingen van onderzoekers verbonden aan Wageningen UR en het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc in een rapport geschreven in opdracht van het Europees Parlement. Het gaat hier om een aanbeveling ter overweging in een onderzoeksrapport voor de ontwikkeling van de Europese zuivelsector na afschaffing van de melkquotering. Idee is om een markt te creëren voor emissierechten. In theorie zou het beprijzen van broeikasgasemissies melkveehouders ertoe aanzetten om de uitstoot op hun bedrijven te verminderen. Hierbij moet het nemen van maatregelen financieel aantrekkelijker zijn dan de aankoop van nieuwe emissierechten. Geen individuele prikkels Op dit moment heeft het meer of minder uitstoten van broeikasgassen door individuele melkveebedrijven geen gevolgen. Ook zijn er weinig of geen individuele prikkels voor melkveehouders om de uitstoot op hun bedrijven te verminderen. Zeker als het terugdringen van die emissies kosten met zich meebrengt door het nemen van technologische maatregelen of het verlagen van de melkproductie. Ook spreken de onderzoekers van een free rider-probleem. De vermindering van de uitstoot van een melkveebedrijf wordt verdeeld over de hele sector, in plaats van dat het ten goede komt aan het bedrijf dat de inspanning heeft geleverd. Bedrijfsmaatregelen Hoewel de voorgestelde aanpak op het eerste gezicht veel overeenkomsten toont met de eerdere melkquotering, zijn er volgens de onderzoekers wel belangrijke verschillen. Zo was de melkproductie door zuivelverwerkers relatief eenvoudig te registreren. Het meten van broeikasgassen op individuele melkveebedrijven is veel moeilijker. Om dit te doen zou een nauwkeurige en voortdurende schatting van de broeikasgasemissies geproduceerd door het melkveebedrijf moeten plaatsvinden. Dit is niet eenvoudig en kan kostbaar zijn om op schaal toe te passen. Een optie is om met vaste waarden te rekenen, bijvoorbeeld op basis van het aantal koeien op een bedrijf of de hoeveelheid gebruikte kunstmest. Een dergelijke aanpak kan echter oneerlijk uitpakken als geen rekening wordt gehouden met genomen bedrijfsmaatregelen om de uitstoot te beperken. Hoewel de EU als prioriteit heeft om de broeikasgasemissies uit de landbouw terug te dringen, lijkt een aantal zuivelverwerkers meer geïnteresseerd in het verkleinen van de CO2-voetafdruk van hun zuivelproducten, bijvoorbeeld door middel van een levenscyclusanalyse. Deze werkwijze kan volgens de onderzoekers zeker bijdragen aan het verminderen van de uitstoot, maar dan moet wel worden voorkomen dat de melkproductie toeneemt en op die manier het voordeel van een kleinere voetafdruk tenietdoet.

Motie - Zo snel mogelijk overstappen naar een op emissiereductie gericht beleid

Dit is de motie in het betreffende topic van John: https://www.prikkebord.nl/topic/316188/ Voorgesteld 17 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het recente rapport van de UvA, «Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen», de eerdere stellingname van prof. Wim de Vries van de WUR bevestigt, namelijk dat er alleen een reële relatie is te leggen tussen emissie en depositie van ammoniak binnen een straal van 500 meter; overwegende dat in het huidige stikstofbeleid vooral gestuurd wordt op modelmatige depositiereductie; overwegende dat de Minister voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd de mogelijkheden voor het meer sturen op emissiereductie te verkennen; verzoekt de regering de resultaten van deze verkenning binnen een maand naar de Kamer te sturen en zo snel mogelijk – afgezien van de eerste 500 meter buiten een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied – over te stappen naar een op emissiereductie gericht beleid, en gaat over tot de orde van de dag. Grinwis Vedder Van Campen Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z17607&did=2023D42657

Kwaliteit kuilplastic

Een bekende firma in Friesland is sinds kort overgestapt naar een ander merk kuilplastic, daarvoor was het altijd goed, maar nu is is rekbaarheid zeer ondermaats te noemen. Ik zak er zonder goede duidelijke reden zo door heen terwijl ik op sokken op het beschermkleed heb gelopen om de autobanden te verdelen. Toen ik bijna klaar was kwam ik er achter dat ik er een paar keer doorheen was gezakt (op de oprit van de bult). Ik heb de gaten geprobeerd te plakken, maar dat had geen zin want ik zakte overal waar ik liep er telkens weer doorheen. Daarom moesten alles er weer af en hebben we nieuwe kuilplastic (ander merk) er overheen gelegd en toen was het goed. Wel veel werk maar het was wel noodzakelijk omdat ik er kennelijk zonder dat ik het wist op heel veel meer verschillende plekken doorheen was gezakt zonder dat ik het door had gehad. Hier kwam ik was achter toen we de beschermkleden er af hadden gehaald omdat we het niet vertrouwden. De firma waar wij al decennia kuilplastic kopen, daarvan kan ik geen geval herinneren dat er bij het vorige merk dat ze voerden ooit kwaliteitsproblemen zijn geweest. Ze zijn letterlijk zonder bericht overgestapt op een ander merk, zonder dat aan ons (waarschijnlijk alle klanten) te vermelden. We hebben ook even met ze gebeld en de reden zou zijn dat het er met het vorige merk dat ze leverden leveringsproblemen waren. Ik ben hier niet om zielig te doen of zo, iedereen heeft zijn/haar ondernemersrisico. Maar ik wil iedereen wel waarschuwen, heeft iemand dit jaar kuilplastic gekocht bij een grote bekende agrarische groothandel in Friesland die dit jaar overgestapt is van merk zonder dit (goed) te communiceren, let a.u.b. op.

Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

HiepHiephieperdepiep.....mogelijke oplossingen voor PAS knelgevallen in zicht.....(met als bijvangst, een landbouw akkoord)

Uit de ministerraad van afgelopen woensdag Agenda punt 18. Notitie inzet stikstofruimte SSRS (Minister voor N&S) Zie MR 21 april 2023, pt.15b1 Op dit moment staat een beperkte hoeveelheid stikstofruimte in het SSRS, afkomstig van de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) en binnenkort wordt de eerste ruimte uit de Maatregel Gerichte Aankoop (Rpav-1) opgenomen. Door de huidige systematiek van prioritering blijft relatief veel ruimte onbenut. Dat is niet wenselijk in het licht van de verschillende grote maatschappelijke opgaven, in het bijzonder die van het legaliseren van de PAS-meldingen en woningbouw. In de notitie worden alternatieven op de huidige systematiek geschetst die tot meer kansen leiden om alle stikstofruimte die benut kan worden, ook daadwerkelijk in te zetten. Bovenstaande werd behandeld in de ministerraad deze week en werd aangenomen. De minister van N en S wil de mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) verder op rekken om ruimte voor PAS knelgevallen maar ook bouw te creeren. Het SSRS wordt gevuld met bronmaatregelen. Maar dat vullen schiet niet zo lekker op. En de druk loopt op...er is een ultimatum dat op 8 mei afloopt, terecht is zicht op legalisatie PAS knelgevallen daar een onderdeel van. Verder gaat er in de Haagse wandelgangen rond dat er een Kamerbrief onderweg is om aan het ultimatum inhoud te geven . Welke mogelijkheden heeft de minister nog meer om het SSRS te vullen? Bronmaatregelen...,..nu hebben we allemaal bufferstroken opgelegd gekregen. Expliciet is geregeld dat daar niet op bemest wordt. We hebben 330.000 km sloot in Nederland ( zie screenshot), gemiddeld 1.5 m bufferstrook ( 1, 3 en 5 meter) , dus dit levert in ieder geval 50.000 ha onbemeste grond op. De heren Erisman en de Vries gaven een paar weken in hun opstel aan dat er gemiddeld 58 kg NH3 emissie aan een ha landbouwgrond kleeft. Grond in een bufferstrook wordt in de uitvoeringsregeling expliciet uitgesloten als zijnde landbouwgrond voor de Meststoffenwet. Dus men creërt 2.9 kton ammoniak emissie ruimte, wat gelijk staat aan 20 mol depositie ruimte per ha. (mogelijke nieuwe drempelwaarde.....) Voorwaarde om het als bron maatregelen in te boeken voor het SSRS zijn dat de bron maatregelen of passend beoordeeld zijn of afkomstig zijn uit de periode van voor het aanwijzingsbesluit, het zogenoemde bestaand gebruik. Landbouwgrond voldoet aan die voorwaarden (ook de rechtsspraak heeft dat onlangs zo bevestigt) Dus v d Wal heeft waarschijnlijk met een schuin oog naar Overijssel gekeken ( waar pas melders handhaving ontlopen door provinciale pachtgronden uit te sluiten van bemesting) En voila....de eisen van de laatste der mohikanen aan de hoofdtafel (LTO, NAJK en Biohuis) worden ongewild....nu nog tekenen bij het kruisje..... ps. Eerste screenshot laat zien hoe je in Aerius landbouwgrond inboekt om depositie ruimte te creëren, tweede geeft het aantal km sloot aan.

Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Uitnodiging RVO beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties

[b]Ik neem aan dat alle NL veehouders deze uitnodiging hebben gehad?:[/b] Als veehouder nodigen we u uit om deel te nemen aan een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV) over beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties. Heeft u een melkvee- vleeskalveren-, varkens- of pluimveehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u dat uw bedrijf zorgt voor te veel uitstoot van stikstof? In 2023 komen er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers die overwegen te stoppen met het bedrijf. Wat is het doel? Graag gaat RVO met u in gesprek om te begrijpen hoe de regelingen van invloed zijn op uw bedrijf. En om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de uitvoering klantvriendelijk te maken. Het kabinet is nog bezig met het ontwikkelen van beide regelingen, wat er in het gesprek aan bod komt is dus nog niet definitief. Wat vragen we van u? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk interview. In overleg vindt het interview plaats op locatie van uw bedrijf, bij RVO op kantoor of online. De gesprekken worden door medewerkers van RVO gevoerd. Voorbereiding is niet nodig. Wilt u meedoen aan het onderzoek? - De gesprekken vinden plaats in april, tussen 9:00 en 17:00 - U kunt zelf aangeven welke dag u het beste uitkomt. - Als er teveel aanmeldingen zijn, maken wij uit de aanmeldingen een keuze. Het kan dus zo zijn dat u niet wordt uitgenodigd nadat u zich heeft aangemeld. - De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. Aanmelden U kunt zich hier aanmelden: https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar klantinzicht@rvo.nl. Wij hopen op uw deelname, alvast onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet, Team Klantinzicht, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Johan Vollenbroek versus ProRail om de das....

Geachte heer Vollenbroek, Middels deze open brief wil ik u op het volgende wijzen. Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft, is ProRail de laatste dagen veel in het nieuws. Het gaat daarbij om de das, een beschermde diersoort, die zich graag vertoeft in de gecreëerde natuur langs de spoordijken. Op een tweetal trajecten is daarom een versnelde procedure nodig in het kader van artikel 2.7/2.8 van de Wet natuurbescherming. ProRail heeft op het traject Eindhoven Den Bosch het treinverkeer stilgelegd en zet vervangend vervoer in voor de reizigers. In de media verneem ik dat het dagelijks om 50.000 reizigers gaat. U bent specialist op het gebied van de natuur en zet u in om middels procedures de natuur te beschermen. ProRail zet op dit moment dagelijks 1000 extra bussen in. Dit is mogelijk in strijd met artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming. Daarnaast probeert ProRail met een ADC toets omschreven in artikel 2.8 lid 4 van de natuurbeschermingswet het leefgebied van de das te verstoren. Ik wil u er op wijzen dat in deze laatste paragraaf ProRail in strijd handelt met artikel 2.8 lid 4a. Daarin wordt beschreven dat ProRail geen alternatief heeft. Maar die heeft ze wel en toont dit ook aan omdat zij middels bussen de reiziger vervoert op benoemd traject, overigens ook zonder een Wnb vergunning. Gaat u als natuurbeschermer iets doen aan deze wantoestanden? U bent namelijk met uw coöperatie ontvankelijk. Of procedeert u alleen op aanwijzing van enkele tweede kamer leden tegen de veehouderij. Of heeft u mogelijk zwijggeld ontvangen in deze zaak? Ik ben benieuwd wat uw keuze wordt. Mvg John Spithoven

De volgende stap in het stikstofdossier......de grond en stikstof roof!

Het lijkt er op dat veehouders zich steeds meer terug trekken op hun eigen erf, de boel de boel laten.....totdat je geconfronteerd wordt met de volgende stappen in het stikstofdossier...... Veehouders houden hun stallen vol omdat ze bang zijn voor een nieuwe peildatum of een nieuw rechten systeem. Dit zou een optie kunnen zijn, maar volgens mij gaat het spel anders gespeeld worden, of eigenlijk ik weet het zeker. Boeren rond de Nieuwkoopse plassen ervaren dat al. Ook de Veluwe en de Gelderse Vallei krijgen ze dezelfde outlook. Het verlies van derogatie, krw normen, bufferstroken, bufferzones (om N2000), verlies derogatie binnen de begrenzing van grondwateronttrekkingsgebieden en N2000 hebben veel grotere gevolgen dan dat we allemaal voor mogelijk houden. Ook de extra korting van 20 % op de gebruiksnorm binnen de nutrienten verontreinigde gebieden en afroming van het fosfaat plafond van 172,9 naar 135 miljoen kg zal grote effecten hebben. Mest wordt niet meer te plaatsen en zal voor zover er binnen het nieuwe plafond nog ruimte is, verwerkt moeten worden tot kunstmestvervangers. Veel meer dan nu. Agrarische gronden binnen N2000 zullen op korte termijn onteigend worden, Nieuwkoopse boeren ervaren dit nu al. Bufferzones rond N2000 zullen hetzelfde lot begaan. Wijzigingen in bestemmingsplannen en omgevingsvisies zijn daar de eerste voortekenen van. En via het verlies aan bemestingsruimte in de bufferstroken, grondwateronttrekkingsgebieden, binnen N2000, nutrienten verontreinigde gebieden wordt er deposite ruimte geannexeerd. De overheid durft geen direct generiek beleid uit te rollen via korten op dierrechten, het NVV arrest zorgt er ook voor dat dat niet lukt boven de 10 %. Maar middels bovenstaande route krijgt de overheid voor weinig geld het doel van D66 toch in zicht. Waar zijn onze belangenbehartigers!!!! Afgelopen jaren hebben ze diverse projecten opgestart, Nieuwkoops model, Duurzaam Evenwicht, Deltaplan Agrarisch water, vruchtbare kringloop achterhoek. Mooie projecten, maar wat hebben ze ons gebracht? Deze outlook????

Vario512


Topics
0
Reacties
14
Volgers

Over mij

Leeftijd: 48jr
Laatst online: 10u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering