Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden.

Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben.

Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief:

– Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht.
– Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt.
– Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050.

De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande.

Maak uw bezwaar kenbaar

Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl.

Download de voorbeeldbrief hier: stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/…

Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet.

Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Deel dit topic

Reacties

+1
PieropdenAcker
Ze gaan het druk krijgen bij lnv😎
+2
jan-cees
@PieropdenAcker als mensen dit inderdaad gaan doen zeker
En het is aanbevelingswaardig ook voor dat moestuin echtpaar van @Bennie Stevelink
Vario512
Dan moet het bericht wel wat breder verspreid worden dan de 3000 aangeslotenen van Stikstofclaim.
Bi@nc@
@Vario512 massaal delen in de whats app groepen helpt
cs-agrar
Wel interessant, stel nu dat die vertegenwoordigers van de landbouw het wél voor elkaar krijgen er iets uit te slepen wat ergens op lijkt, bedanken de boeren die nu een soortgelijk schrijven als hierboven sturen, daar dan ook voor en gaan zij dan wel de originele doelen en plannen van de roverheid uitvoeren?
Jawis
@cs-agrar ergens op lijkt? Wat had je in gedachten?
cs-agrar
@Jawis gewoon lezen wat er staat en daar op reageren
John Spithoven
@cs-agrar een screenshot van een stukje Kamerbrief 25 november

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@cs-agrar Cees, lees de kamerbrief 30252/77 met de kader waarop ze aan tafel zijn geschoven. Ze staan ook in onze mailings.

Aan tafel schuiven on der voorwaarde dat 74 % van het N2000 areaal de KDW gehaald wordt in 2030, om maar een voorbeeld te noemen en dan op elke bijeenkomst melden dat de KDW uit de wet moet.....dat is niet erg consequent.
Tegen het NPLG zijn , geen landschapsgrond willen maar wel onder die kaders aanschuiven?

Dan krijg je een akkoord wat op de randen het ondernemerschap gaat frustreren (afrekenbare stoffenbalans bijv) en op hoofdlijnen je accepteert dat ondernemersschap in een aantal gebieden en voor een groot aantal veehouders onmogelijk is.

En dat is de reden van onze opzet waarin een ieder een vrije keuze heeft om deze brief te verzenden......heeft een ieder ook een vrije keuze om mee te doen aan het landbouw akkoord?................
cs-agrar
@John Spithoven maar dat was mn vraag niet ...
+3
John Spithoven
@cs-agrar Ik ga niet akkoord onder de voorwaarden waar een landbouw akkoord onder getekend wordt, mocht deze er komen............zo goed?.....Dus ook niet met positieve randverschijnselen, de hoofdlijnen zijn op basis van het frame...
cs-agrar
@John Spithoven ik stel blijkbaar moeilijke vragen..
+2
John Spithoven
@cs-agrar Nee hoor. Ik heb daarop geantwoord. Je vraag is niet zo moeilijk. Hoe positief het akkoord ook wordt, ik doe niet mee. Zo goed? (omdat de kaders mij en al mijn collega's al om zeep helpen) En even de screenshot lezen en dan speciaal het gemankeerde gedeelte.
Jawis
@cs-agrar onzinnig is beter
Jawis
@cs-agrar er is op dit moment niks positiefs uit te slepen. Als je dat nu nog niet doorhebt....
+7
PieropdenAcker
@cs-agrar Ik wil niets te maken hebben met iets waar de handtekening van Lto, biohuis , najk of natuurclubs onder staat.
Niets , 0,0 en nog minder.
arie.j
Quote Reactie van @cs-agrar:
Wel interessant, stel nu dat die vertegenwoordigers van de landbouw het wél voor elkaar krijgen er iets uit te slepen wat ergens op lijkt, bedanken de boeren die nu een soortgelijk schrijven als hierboven sturen, daar dan ook voor en gaan zij dan wel de originele doelen en plannen van de roverheid uitvoeren?

Naar ik denk zal er bij een zgn. landbouwakkoord toch wel vermeld worden tussen welke partijen het gesloten is.
En als je je dan gepasseerd voelt? Tja, ieder lid van LTO zal ook niet hetzelfde denken.
De regering zal wel roepen dat ze al het mogelijke hebben gedaan, en dat ze met boeren die zich niet organiseren niet kunnen praten.
Ga nu niet op mij afgeven, dat schiet niet op.
Ik geef alleen weer hoe ik denk dat het verloop zal zijn,
jan-cees
@arie.j die vlieger gaat niet op
De overheid heeft het diverse keren gehad over representiviteit
En dat is een dingetje aan het worden
GJ Bosch
@jan-cees Voor Spithoven en jou is representativiteit een belangrijke voorwaarde. Als aan die voorwaarde niet wordt voldaan, dan kan er wat jullie betreft geen Landbouwakkoord worden gesloten en heeft onderhandelen dus ook geen zin.

Wat gaat het kabinet dan doen? Stilzitten? Of vullen ze de regelgeving verder zelf in naar eigen goeddunken? Of iets anders?
Twentsch Land
Die gaan niet zo maar beslissen ... uiteindelijk kloppen ze weer aan bij de behartigers.
@GJ Bosch
jan-cees
@GJ Bosch er gaat voorlopig helemaal niets gebeuren zolang vollenbroek de kans blijven krijgen om de waardeloze wetgeving aan te vechten
Jawis
Het kan ook tegen ons gebruikt worden. Als er zegge 5000 reactie komen kan rvo zeggen dat de grote minderheid zich niet vertegenwoordigd voelt maar dat de grote meerderheid dat wel doet........
Twentsch Land
De conclusie is

Dat het niet voldoende breed uit is gedeeld en ingediend

Dus naar alle bekenden en app groepen doorsturen

@Jawis
+5
John Spithoven
Bestuurders denken met een landbouw akkoord problemen op te lossen en perspectief voor hun leden te creëren.
Zinloze exercitie.
Juridisch gecreëerde problemen los je op bij de wetgever, met harde meetdata of in de rechtszaal, niet aan de onderhandelingstafel.

Hoe goed ook bedoeld, een landbouw akkoord zal het proces van bedrijfsbeëindiging alleen maar versnellen.
Meegaan in het frame van de overheid die het verrekt objectieve meetgegevens te verzamelen, als wetgever ondeugdelijke wetgeving in de benen te houden en in procedures waardeloze verweerschriften aanvoert , zal de chaos groter en groter maken

Het stikstof/water/klimaat dossier wordt alleen opgelost in eerste instantie door de wetgever. Als daar een politieke meerderheid voor ontbreekt, komt het spoor van meetgegevens in beeld.
Eis als belangenbehartiger objectieve meetgegevens van depositie in alle natuurgebieden, bodem onderzoeken, ook in alle natuurgebieden, vraag alle waterdata op incl gps coördinaten en toets deze aan de norm, 50 mg nitraat voor grondwater en 11.3 mg stikstof voor oppervlakte water. Zelfde geldt voor eutrofiëring data gescreend om chemische stoffen wat landbouw aan gaat. Mbt klimaat, beoordeel voorgestelde maatregelen op gehele keten berekening en substituut. Eeuwenoude processen zoals veenoxidatie en kringlopen zijn niet het probleem van de klimaatverandering

Maatregelen als krimp voorstellen is alleen afkopen van chantage.
Vergunningen die een voorzorgsbeginsel in zich hebben houdbaar maken met meetgegevens emissie uit stallen en of validatie met bijv KLW cijfers is een zinloze exercitie. Art 6.3 HR en art 2.7 Wnb hebben een voorzorgsbeginsel. Alle vergunningen, onherroepelijk of niet worden aangevochten op dat voorzorgsbeginsel. Dom gezegd, het maakt niet uit wat de dieren uitstoten, het gaat om of het op papier vooraf klopt met een groots mogelijke zekerheid. Bij ongewijzigd beleid zal de Mob met succes tot het laatste landbouwhuisdier doorgaan in Nederland.
Ook het meegaan in het wensdenken van de overheid om productiegrond om te zetten in natuurinclusief landbouw extensief leidt tot niets. Er is geen onderbouwing dat bufferzones en wat dan ook bijdraagt tot een betere biodiversiteit of waterkwaliteit. Aantasting van ( gecreëerde) biodiversiteit en gewenste waterkwaliteit heeft meer te maken met bevolkingsdichtheid. Aandeel landbouw is daar ook ondergeschikt aan ( schrijft overheid zelf)

Kortom..zit je er voor de overheid, teken je een landbouw akkoord, zit je er voor de boer dan ga je voor onderbouwing en feiten.
John Spithoven
Nu wil ik de discussie graag omdraaien. Wij geven aan wat deelname betekent onder de gestelde kaders.
.
Wie kan hier aangeven wat de positieve ontwikkelingen voor de agrarische sector zijn onder de gestelde kaders?
Ruitenboer
@John Spithoven En toen bleef iedereen stil. Maar gauw een handtekening zetten en opsturen lijkt mij
Bennie Stevelink
Iemand gaat tijdens de verkiezingen niet stemmen. Daarom vindt hij dat het regeringsbeleid niet op hem van toepassing is. Hij heeft immers niet gekozen.

Iemand is geen lid van een belangenorganisatie die deel neemt aan de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Daarom vindt hij dat het akkoord op hem niet van toepassing is. Hij is immers geen lid.

Ze maken allebei dezelfde denkfout: niet stemmen betekent dat het jou niet wat uitmaakt, je stemt in met iedere regering die gevormd wordt. Wie niet stemt verliest zijn recht op kritiek.
Geen lid zijn van een organisatie die met de overheid overlegd over het landbouwbeleid betekend dat je het op voorhand eens bent met het overheidsbeleid en het niet nodig vindt daar wat op af te dingen.
Je verliest daarmee jouw recht op kritiek.

Als ik in de schoenen van de overheid zou staan zou ik iedereen die de brief van Stikstofclaim instuurt antwoorden: als u zich niet vertegenwoordigd voelt had u maar lid moeten worden van één van de organisaties die deelnemen aan het overleg. Er zijn vele organisaties waar u uit kunt kiezen. Is dat nog niet genoeg kunt u met gelijkgestemden een nog nieuwere organisatie oprichten die namens u aan het overleg deelneemt. Het was uw eigen keuze om u niet te laten vertegenwoordigen.
Twentsch Land
Er zijn ook behartigers met ruggengraat die de boeren niet in de uitverkoop willen doen.....met jou verhaal dus ook ingestemd met wat komt door niet aan de tafel te blijven.

@Bennie Stevelink
John Spithoven
@Bennie Stevelink Bennie, ik wil je op het volgende wijzen.

Verkiezingen en democratie vallen onder de Kieswet.

Afspraken tussen sectoren en overheid vallen onder de algemeen verbindend voorschriften.
Jan-T
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Iemand is geen lid van een belangenorganisatie die deel neemt aan de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Daarom vindt hij dat het akkoord op hem niet van toepassing is. Hij is immers geen lid.

Iemand die vind dat hij niet akkoord kan gaan met het landbouw akkoord en dit meld aan de desbetreffende instantie die aan de hoofd tafel zit.
Dat moet altijd mogelijke zijn, en dan is het aan de hoofd tafel om de bezwaarmaker over te halen om er wel mee in te stemmen of wijzigingen in het akkoord op te nemen.

Het is nu aan de instantie om de bezwaarmaker over te halen.

Dus wie voor het akkoord is en dit collectief goed vind, Die moet ook wel een oelewapper zijn om blindelinks wat te tekenen voor akkoord.??????
+1
Jan-T
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Als ik in de schoenen van de overheid zou staan zou ik iedereen die de brief van Stikstofclaim instuurt antwoorden: als u zich niet vertegenwoordigd voelt had u maar lid moeten worden van één van de organisaties die deelnemen aan het overleg. Er zijn vele organisaties waar u uit kunt kiezen. Is dat nog niet genoeg kunt u met gelijkgestemden een nog nieuwere organisatie oprichten die namens u aan het overleg deelneemt. Het was uw eigen keuze om u niet te laten vertegenwoordigen.

Dit vind ik echt een oerdom antwoord en te ziek om te vermelden op dit prikkebord.
Jawis
@Bennie Stevelink ik ben lid van fdf bennie, een club met ruggegraat. Een club die haarfijn laat zien wat voor zootje het bij lto is. Of moet ik zeggen cda.
Ruggegraat, Dat kun je van lto niet zeggen.. wel van de partijen die opgestapt zijn.

Wacht maar tot er straks een beter akkoord komt en dan mag je dan excuses maken. Of wil je daar dan niet van profiteren? Denk het niet, toch? Stel je voor, profiteren van mark vd oever....
Bennie Stevelink
Quote Reactie van @Jawis:
Wacht maar tot er straks een beter akkoord komt

FDF wil geen enkel akkoord. Ze willen gewoon door kunnen gaan zoals we altijd gedaan hebben.
Jawis
@Bennie Stevelink wat een onzin bennie.. tuurlijk willen we onderhandelen, maar wel met de juiste spelregels..
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Iemand gaat tijdens de verkiezingen niet stemmen. Daarom vindt hij dat het regeringsbeleid niet op hem van toepassing is. Hij heeft immers niet gekozen.Iemand is geen lid van een belangenorganisatie die deel neemt aan de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Daarom vindt hij dat het akkoord op hem niet van toepassing is. Hij is immers geen lid.

Verschil: de overheid is er voor alle burgers (althans, dat dient zo te zijn) en de "belangenbehartigers" zijn er niet voor alle boeren.
weurding
@Bennie Stevelink lever je melk aan rfc, ben je lid, mag je melk leveren, maar heb je iets in de melk te brokkelen en ben je het eens met hun beslissingen? Zo gaat het ook met LTO, je mag betalen en je neer leggen bij de koers die wordt gevaren, al had je zelf waarschijnlijk een andere geul gekozen, daarom ben ik geen lid
mlkvhoudr
Ik was weer eens ergens en ik ga deze keer maar niet zeggen wie de inleiders waren

maar het ging ook over de opkoopregelingen

de opkoopregeling plus (de woest aantrekkelijke) en de gewone opkoopregeling die nu in de steigers staan gaan over gebouwen en rechten, niet over grond, dat is toch heel wat anders dan wat ik hier geregeld lees
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
ik ga deze keer maar niet zeggen wie de inleiders waren

Nee, beter van niet 😁
mlkvhoudr
@kanniewaarzijn nee voor je weet is er weer iemand boos😄

maar ik stelde de vraag naar aanlleiding van een discussie hier dat alsje toch maar de marktprijs beurt waarom dan niet gewoon aan buren verkopen?

grond viel buiten deze regeling was deel van t antwoord
kanniewaarzijn
@mlkvhoudr Hangt er denk ik vanaf waar je zit. Heb ook wel van boeren gehoord dat ze wel de rechten wilden verkopen maar niet de grond en dat de provincie daar niet mee akkoord ging. Zeiden letterlijk: "het gaat om de grond".
mlkvhoudr
@kanniewaarzijn dat zou natuurlijk kunnen want dit gaat om de landelijke regeling wat en of provincies daarnaast nog meer willen weet ik natuurlijk niet
Realisme
@mlkvhoudr aanbod provincie: ze wilde al het land en evt kon ik doorboeren met dezelfde aantal koeien zonder land.
mlkvhoudr
@Realisme tijd voor een borrel zou ik denken met zo n aanbod, dat is toch niet serieus te nemen
mlkvhoudr
@Realisme waar willen ze jouw land voor gebruiken als ik vragen mag?
+1
HansBa
@mlkvhoudr tot nog toe zijn in Overijssel ook de bedrijven die zijn opgekocht door de provincie zonder grond opgekocht.
+2
Realisme
@mlkvhoudr goeie vraag 😅 ruilgrond, waterberging of nog iets anders, wie het weet mag het zeggen. Ligt wel kort bij een N2000. Was voor mij wel een bevestiging dat het om veel meer gaat dan stikstof en dat zie je in mijn optiek ook terug bij dat landbouwakkoord. Er moet en zal een herverdeling van landbouwgrond doorgedrukt worden.
marcsterreborn
@mlkvhoudr ok je bent nu goed geïnformeerd. Weet je ook wanneer ze de opkoopregelingen openstellen (ik overweeg deelname)
+3
mlkvhoudr
@marcsterreborn wat is je adres dan kijk ik even wat mogelijk is 😄😉
Maaslander
Inmiddels reactie van LNV

(klik om te vergroten)

JohnDeere7serie
Heeft dit nog zin om in te dienen?
Rene2001
@JohnDeere7serie Je kunt de vraag ook andersom stellen.
Waarom zou je het niet doen?
jan-cees
@JohnDeere7serie altijd doen hoe meer hoe beter er zijn er inmiddels ruim 600 binnen

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's onderdeel , veehouderij , akkerbouw , klimaatneutraal , tweede kamer , nitraatrichtlijn , stichting stikstofclaim , nederland en landbouwakkoord geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
55
DEELNEMERS
23
WEERGAVES
3.903