Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
529
Volgers
8

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 54jr
Laatst online: 5u geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


21 Jun 2018

LTO over ammoniakdossier: 'Blijf geloven in eigen handelen'

Wat is er nu echt aan de hand??:

Verdwenen ammoniakdata van de Wageningen Universiteit dat boven water komt, maar niet openbaar wordt gemaakt. En ammoniakmeetstations die te dicht op boerenbedrijven staan, waardoor de landelijke ammoniakemissie 30 procent te hoog berekend. In de studio van Nieuwe Oogst TV legt bestuurder Trienke Elshof uit wat LTO Nederland met deze gegevens doet.

7 reacties


Er is straks nog steeds goedkope groei mogelijk bij #Frieslandcampina

Wat noem je goedkoop?, ook de benodigde extra Fosfaatrechten moeten gekocht worden:

Opvallend in de nieuwe plannen is echter de beperking van de boete tot maximaal 5 jaar. Daarna wordt (zo geeft een rekenvoorbeeld aan) het gemiddelde van de overschrijding gedurende 5 jaar opgeteld bij de bedrijfsreferentie. Vanaf dat moment begint het nieuwe tellen en eventueel korten. Leden waren er vlot bij om te constateren dat op deze wijze toch nog relatief goedkope groel mogelijk is. “Wil je toch meer melken, dan betaal je gewoon 5 jaar 10 cent. Dat is 50 cent per liter. Voor melkquotum werd 2 euro betaald. Dus in vergelijking met het melkquotum is het een koopje”, aldus een RFC-lid.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

4 reacties

19 Jun 2018

Klimaatwet bijna rond: 95 procent minder CO2 in 2050

Wat denken jullie zullen de boeren nog beloond worden voor de opname van CO2 door alle gewassen?? 😉

De fracties van zeven politieke partijen in de Tweede Kamer bespreken vandaag de tekst van een nieuwe klimaatwet. Die wet – geschreven door SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en VVD – legt vast dat 95 procent minder CO2 moet worden uitgestoten in 2050.

Niet eerder is de CO2-reductie in Nederland wettelijk vastgelegd. Het is zeer uitzonderlijk dat zeven partijen, van links tot rechts, overeenstemming bereiken over een nieuwe wet. De zeven partijen hebben op dit moment 113 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Onderhandelaars van de zeven partijen én minister Eric Wiebes van Klimaat hebben maandenlang onderhandeld over de wet. Voor de regering is het belangrijk dat de klimaatwet breed wordt gesteund, zodat ook toekomstige kabinetten zich eraan zullen houden.

De klimaatwet was een idee van PvdA en GroenLinks.

16 reacties


Manifest en motie voor verlenging bovengronds uitrijden van mest

Vandaag om 17:20 uur wordt de motie ingediend:

PERSBERICHT

De ‘Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu’ (VBBM) heeft vandaag een manimest (manifest) aangeboden aan de vaste Kamercommissie van landbouw. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was ook aanwezig om het manifest te ondersteunen. In het manifest pleiten zij voor toekomstbestendig mestbeleid. De huidige koers waarin technische en chemische maatregelen, om milieudoelstellingen te behalen, centraal staan is een doodlopende weg volgens VBBM. De vereniging is al 30 jaar pleitbezorger voor mestbeleid die biologische principes volgt. Het bovengrondse aanwenden van kwalitatief goede mest is daarbij een speerpunt. VBBM en NMV vinden de tijd rijp voor de overheid om een alternatieve koers te faciliteren. Ze vinden een bondgenoot in Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder van D66, die warm pleitbezorger is van kringlooplandbouw. De Groot diende vandaag, samen met collega Futselaar (SP) een motie in om de vrijstelling voor bovengronds bemesten te continueren.

Van end of pipe naar bronmaatregelen
In het manifest pleit VBBM voor de gewenste beleidsrichting; Gebaseerd op broninterventies en de biologie die leidend is. Er zijn uitstekende mogelijkheden voor emissiereductie via rantsoenmaatregelen voor vee of het laten fermenteren, in plaats van rotten (anaerobe omzetting van eiwit) van (drijf)mest. Mest van een goede kwaliteit heeft minder stikstofverliezen door emissie of uitspoeling omdat het veel organisch gebonden stikstof bevat. Boeren die zijn verenigd in de VBBM laten koeien, dankzij broninterventies, mest produceren welke 30% minder ammoniakale stikstof bevat dan mest die geproduceerd is op een gemiddeld bedrijf in Nederland. Omdat de totale emissie dankzij VBBM management laag is zou deze mest nog gewoon bovengronds moeten kunnen worden aangewend, vindt VBBM. Te meer nu de emissiefactor van verschillende bemestingsmethodes discutabel zijn en de berekende reductie zich niet terugvertaalt in een zichtbare daling van ammoniakconcentraties in de lucht. VBBM is overtuigd dat er een kanteling plaats dient te vinden bij de wetgever die zich door moet vertalen in een andere benadering in wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie wees dit voorjaar de vraag om verlenging van de vrijstelling voor bovengrondse bemesting resoluut van de hand. De motie van Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP), om de vrijstelling voor bovengrondse bemesting te verlengen met vijf jaar, is dan ook koren op de molen van beide boerenverenigingen.

Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder van D66, steunt dit manifest: “Kringlooplandbouw draagt bij aan duurzame voedselproductie die in evenwicht is met de natuur. Daarom dien ik vol overtuiging deze motie in met mijn collega Futselaar. Om de kringloop nog beter te sluiten pleit ik in de Tweede Kamer ook voor betere mestkwaliteit en een gezondere bodem. Dat is goed voor het klimaat, want het houdt het grondwater schoon en de natuur intact. Op die manier zorgen we er samen voor dat kringlooplandbouw écht de standaard wordt”.

Duurzaam mestbeleid
Erik Valk, voorzitter van de VBBM: ‘Overheid, wetenschap en politiek hebben de laatste jaren de mond vol van duurzaamheid. Wat mij betreft een holle term waar het mestbeleid aangaat. Ze weigeren de ingezette weg van technische en chemische oplossingen los te laten. Mest wordt verplicht ondergewerkt waardoor lachgasproductie uit landbouwbodems is verdubbeld (bron: RVO) door stikstofomzettingen in de bodem. Vervolgens belanden we in het klimaatdossier voor een enorme uitdaging, terwijl lachgas 320 keer CO2 is. In het verleden is de grote fout gemaakt door van de biologie af te stappen en in verschillende milieudossiers door middel van techniek en chemie oplossingen af te willen dwingen. De natuur laat zich niet sturen, mest hoort op de grond, dat heeft een reden. Het onderwerken van mest is funest voor een goed functionerend bodemleven, wat cruciaal is voor de juiste omzetting van nutriënten. De enige juiste wijze van landbouw bedrijven heeft in mijn optiek alles te maken met het volgen van de principes van de natuur. Het k n anders, dat bewijzen boeren van de VBBM. Biedt hen de ruimte om dat te doen’.

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) ondersteunt manifest
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was aanwezig bij de petitieaanbieding van VBBM en is positief over de ingediende motie van de Groot en Futselaar. Standpunten van VBBM passen bij wat NMV voor ogen heeft. Harm Wiegersma, voorzitter van NMV; ‘Veel beleid is tot stand gekomen omdat er constant ingezet is op productiemaximalisatie en efficiency. Er zijn alleen ook andere mogelijkheden om ammoniakemissie te beperken, waar NMV absoluut voorstander van is. Waar VBBM het met name zoekt in bronaanpak zijn wij bijvoorbeeld groot voorstander van het ‘Aeromix systeem’. Door het zuurstof aan mest toe te voegen krijg je mest die minder ammoniakaal stikstof bevat en gerijpt is. Wanneer je op deze wijze ammoniakemissie kunt reduceren zou die reductie gevalideerd moeten worden in het beleid, zodat het onderwerken van mest niet meer noodzakelijk is. Dat is beter voor het hele systeem, dat zien wij al jaren in. Hopelijk leidt deze motie er tevens toe dat de beleids- en wetmakers zich hier eens te meer bewust van worden er ruimte voor gaan bieden en onderzoeken faciliteren’.

In 2013 zorgde een politieke motie van Henk van Gerven (SP) er voor dat boeren, die aan door VBBM gestelde voorwaarden voldoen, mest nog steeds bovengronds aan mogen wenden. Mestinjectie is bij wet verplicht maar kent volgens de vereniging vele ongewenste neveneffecten die nog steeds onderbelicht zijn. VBBM en NMV hopen dan ook dat op het moment dat er over de motie gestemd zal worden de kamer zich net als in 2013 kamerbreed achter de motie zal scharen. Dit maakt de weg vrij voor het scheppen van ruimte voor toekomstbestendig mestbeleid.

19 reacties

15 Jun 2018

Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata.

WUR kom op met de juiste gegevens!, de veehouderij heeft hier recht op!. Of zijn ze bang dat anders het hele mestbeleid als een te hard opgeblazen ballon in een keer helemaal uit elkaar knalt?:

Persbericht Leeuwarden 15 juni 2018

Vrijdag 8 juni is tijdens een Rathenau-bijeenkomst met wetenschappers en het Mesdagfonds bekend geworden dat WUR nog de beschikking heeft over verloren gewaande data van ammoniakproeven tussen 1997 en 2011.

Natuurlijk heeft het Mesdagfonds naar aanleiding van dit opmerkelijke nieuws aan WUR verzocht om die data ter beschikking te stellen.
Tot onze teleurstelling heeft de Raad van Bestuur van WUR ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld. Wel is van WUR een aanbod ontvangen om reeds bewerkte data ter beschikking te stellen. In 2015 zijn echter al meetdata ter beschikking gesteld, maar dit betroffen
data uit veldproeven die geen enkele relatie hebben met het huidige ammoniakbeleid voor de veehouderij. M.a.w. met de wel beschikbaar gestelde data is het niet mogelijk de onderbouwing van
het huidige beleid te toetsen.

Wat wil het Mesdagfonds?
We hebben de ruwe meetdata nodig van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het gaat dan specifiek om meetdata van in ieder geval veldexperimenten met bovengronds bemesten, mestinjectie en sleepvoet.1 Het format daarvan is ons en WUR bekend. Voor de SUM publicatie van Hanekamp et al. (2017) zijn de ruwe data van de publicatie van Huijsmans en Hol (2012; Rapport 445) ontvangen. Het betrof hier echter de mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en de mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland. En dus geen relevante data.

Wat wil Mesdagfonds niet?
Het Mesdagfonds heeft geen behoefte aan voorbewerkte data waar essentiële gegevens zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt.
Wat doet Mesdagfonds als vervolg? Het Mesdagfonds heeft donderdag 14 juni schriftelijk de Tweede Kamer verzocht tot ingrijpen.

1 De resultaten van deze proeven hebben geleid tot tabel 1 van het SUM-artikel van Huijsmans et al. uit 2016 (doi: 10.1111/sum.12201, p. 110). Het is deze tabel die we al drie jaar lang proberen te reproduceren.

De komende maanden worden nog een aantal door Mesdag gefinancierde onderzoeken afgerond. De voorlopige resultaten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de huidige onderzoeken en onderzoeksmethoden leiden tot forse overschattingen van de ammoniakemissie door de veehouderij en dus een overschatting van de effectiviteit van de miljarden aan investeringen die zijn besteed aan ammoniak reducerende maatregelen. Iets wat in de veronderstelde mate niet aanwezig is toch trachten te reduceren geeft hoge kosten en weinig resultaat.

Het Mesdagfonds roept WUR op om alsnog de gevraagde gegevens te overleggen, waarvan het bestaan nu bekend gemaakt is en door diverse bronnen ook vanuit WUR intern is bevestigd.

Jan Cees Vogelaar
Voorzitter Mesdagfonds

99 reacties

14 Jun 2018

Melkveebedrijven vrijgegeven, vleeskalveren nog geblokkeerd

Als een melkveebedrijf wordt vrijgegeven door de NVWA in het kader van onregelmatigheden in I&R, betekent dit niet automatisch dat de dieren van deze bedrijven op het kalverbedrijf ook hun individuele blokkade kwijtraken.Dat schrijft De Kalverhouder op zijn website, naar aanleiding van onderzoek door LTO.

Nog 246 kalveren geblokkeerd
Volgens de kalverhouder zijn er nog altijd 246 kalveren geblokkeerd op kalverhouderijen. Bijzonder is dat 75 kalveren daarvan afkomstig zijn van melkveebedrijven die alweer zijn vrijgegeven door de NVWA.

0 reacties

13 Jun 2018

Melkflits: Melk - Haat-liefdeverhouding in melkprijs blijft


De haat-liefdeverhouding tussen de melkprijs en de markt blijft. Zo beginnen de melkprijzen eindelijk aan te trekken, maar laat de markt nu een andere beweging zien. Een fabricaat dat wel doorpakt naar boven, is kaas. Meer in een nieuwe marktflits van marktexpert Herma van den Pol.

0 reacties


Pionieren met mest om de wereld mooier te maken

Als je dit zo leest dan is het mestprobleem zo goed als opgelost 😄

"Kijk, je kunt het zelfs eten.'' Maco van Heumen steekt zijn vinger in een zak met zwart poeder en brengt die naar zijn mond. Ooit was dit poeder mest, maar nu is het volstrekt onschadelijk voor mens en milieu. Sterker nog, het is een duurzaam product geworden. Daar durft Van Heumen zijn hand voor in het vuur te steken. Of in ieder geval in de EcoChar.

Mavitec lost wereldwijde afvalproblemen op
EcoChar is het eindproduct van een innovatieve vergassingstechniek, die van biologische restproducten groene energie maakt. Mavitec, het bedrijf van Van Heumen, levert deze nieuwe technologie en biedt daarmee niet alleen een oplossing voor mestproblemen, maar ook een duurzaam alternatief voor aardgas. Bovendien kent de EcoChar zelf ook allerlei duurzame toepassingen. Van Heumen: "Onze missie is altijd dat er niks overblijft of dat het goed en duurzaam wordt toegepast."

De nieuwste tak, met een oranje logo, is Mavitec Environmental. "Samen met een Amerikaanse partner hebben we een technologie ontwikkeld om mest te vergassen. In de laatste fase van dit proces ontstaat de zogenaamde EcoChar. Dat is een residu van mest dat bestaat uit actief kool met as, waar alle waardevolle voedingsstoffen in bewaard zijn gebleven, zoals fosfaat en kalium. De EcoChar kun je op allerlei manieren toepassen en bovendien kun je het droog vervoeren. Wij hebben een mestoverschot, maar op andere plekken in de wereld is er een tekort. EcoChar zou je bijvoorbeeld naar Afrika kunnen vervoeren als grondverbeteraar. En nog een unieke eigenschap van EcoChar: het kan tot twee en een half keer zijn eigen gewicht in vocht vasthouden. Ideaal voor droge gronden!"Behalve EcoChar levert deze verwerkingsmethode ook een zogenaamd syngas op. Is dat te gebruiken als biogas? "Nee, je kunt het niet in een motor stoppen, daarvoor is het te instabiel. Daarom doen wij het anders. We verbranden het gas meteen en zorgen voor een warmtestroom in de vorm van hete lucht. Dat kan worden omgezet in stoom, heet water, elektriciteit of hete droge lucht." Afhankelijk van de behoefte van de klant, bouwt Mavitec systemen die van de mest een nieuwe energiestroom maken. "Wij ontwikkelen installaties die zelfvoorzienend én duurzaam zijn."

Recycling in optima forma
In Rusland wordt binnenkort bijvoorbeeld een installatie geleverd voor een grote producent van eieren. De stallen worden in de toekomst verwarmd met hete lucht uit de vergassing van de eigen mest. "Zo los je het mestprobleem op en maak je er duurzame producten van. Warmte voor de stal én EcoChar: een economische en ecologische oplossing voor een wereldwijd mestprobleem."

EcoChar kent meer toepassingen dan alleen als schone mestvervanger. Het wordt gebruikt als ondergrond voor bijvoorbeeld stallen, vanwege het hoge absorptievermogen. Maar het kan ook worden ingezet om water te filteren en grond te reinigen van zware metalen. "Het proces van vergassing, met EcoChar als nieuw en waardevol product, is recycling in optima forma", zegt Van Heumen, niet zonder trots. "EcoChar is een nieuw product met oneindig veel toepassingen. We hebben het uitgebreid laten onderzoeken door de universiteit van Wageningen. De potentie is er en de vraag uit de markt groeit sterk".

Bron: regiohollandbovenamsterdam.nl/verhalen/mavitec/

8 reacties

12 Jun 2018

Nieuw: Melk van Mientje 3 of Suze 231 binnenkort verkrijgbaar

TOP bv uit Wageningen ontwikkelt een technologieplatform waarmee melkveehouders flessen melk van individuele koeien kunnen gaan verkopen. Met de technologie kan melk van individuele koeien veilig gepasteuriseerd en in flessen afgevuld worden. Consumenten kunnen daarmee dus binnenkort melk kopen van hun eigen favoriete koe.

1 reactie

11 Jun 2018

Boer bagatelliseert gevaar stier

PAS OP DE STIER!

Jaarlijks vinden veel ongelukken plaats tussen onhandelbare stieren en mensen op veehouderijbedrijven. Boeren lijken het gevaar vaak amper te onderkennen of te bagatelliseren.

Eens in de zoveel tijd is een dergelijke nieuwskop te lezen: 'Dode of zwaargewonde door aanval van stier'. Hoe vaak ongelukken als deze voorkomen, is eigenlijk onbekend. Melkveehouders en vleesveehouders zijn zelfstandig ondernemers en als een stier hen aanvalt, geldt daartoe geen meldingsplicht.

Vorig jaar meldde Boerenbusiness.nl dat 7.200 melkveebedrijven een dekstier hebben en dat er van 2012 tot 2016 zeker zestig gevallen waren waarbij een stier onhandelbaar was geworden en verdoofd of gedood moest worden, in veel gevallen omdat hij een of meerdere mensen aanviel of dat trachtte te doen.efarm.nl/aanbod/details.php/…

33 reacties

08 Jun 2018

Ik voel me monddood gemaakt

Hieronder een ingezonden brief van Henny Verhoeven in het Brabants Dagblad:

Geachte commissaris van de Koning, beste meneer Van de Donk,

Ik maak me zorgen over het provinciebestuur waar u de leiding over heeft. Op vrijdag 1 juni stapte de PVV-fractie op (nou ja, ze verlieten de zaal) tijdens de Statenvergadering. Ze kregen, voor de zoveelste keer, geen antwoord op inhoudelijke vragen.

Het antwoord had gegeven moeten worden door Johan van den Hout. Die ochtend was ik er getuige van dat in het landbouwoverleg ook geen inhoudelijke reactie op vragen werd gegeven. Hagar Roijackers van GroenLinks had een aantal zeer terechte vragen ingediend over de uitwerking van het Brabantse stikstofbeleid. Ik was daar ook benieuwd naar. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven; de antwoorden bleven uit. Hoe het er mee staat? Gaat het volgens plan? Heeft het überhaupt effect? We weten het niet.

Weglopen
Op maandag 4 juni was ik bij de klimaattop in Breda. Ik begon daar te vertellen over CO2 opslag in de landbouw, over de CO2 kringloop in de melkveehouderij. Uw gedeputeerde begon met zijn ogen te draaien en liep weg. Ik weet niet hoe vaak de heer Van den Hout nog weg wil gaan lopen als ik spreek, maar hij heeft dit nu al aardig wat keren gedaan. Zo liep hij ook weg toen we inspraken vorig jaar tijdens het stikstofdebat.

En ook mevrouw Spierings blijkt totaal niet geluisterd te hebben naar de insprekers. Toen ik haar tijdens een debat wees op het feit dat wij vanwege het stikstofbeleid een innovatief vogeldak hebben laten schieten, had zij daar nog nooit van gehoord. Ik heb dit echter al minstens twee keer ingebracht tijdens de inspreekmomenten waar zij bij zat.

Ik maak me zorgen, meneer Van de Donk, want we zijn hier continu aan het beslissen over boeren, zonder dat we met ze praten. We nodigen ze af en toe uit maar luisteren niet. En vragen over het beleid worden niet beantwoord. Het onderdeel landbouw op de klimaattop werd afgehandeld door waterschapsmensen, door Staatsbosbeheer en de Brabantse Milieufederatie. Er waren drie boeren aanwezig maar als zij wat zeiden, was het van 'dat is niet zo maar daar gaan we het nu niet over hebben'. Ik voel me monddood gemaakt, meneer Van de Donk. Door uw mensen.

U heeft eerder bemiddeld in een conflict tussen de voorzitter van ZLTO en de heer Van den Hout. U weet natuurlijk ook wel dat dit niet zomaar over miscommunicatie ging tussen twee mensen. Het gaat erom dat de voorzitter van ZLTO boer is en boeren vertegenwoordigt. En daarmee is hij van het verkeerde 'ras'. Zo is het vort, meneer Van de Donk, wij worden gediscrimineerd in Brabant.

Ik maak me zorgen, meneer Van de Donk, want we gaan verzanden in juridische procedures, omdat het democratisch stelsel in Brabant niet meer werkt. Omdat u ook niet ingrijpt en mensen dwingt om in ieder geval elkaar aan te horen en om vragen inhoudelijk te beantwoorden.

Henny Verhoeven is boerin te Keldonk.

9 reacties