Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden

Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Wel moeten de boeren aan extra voorwaarden voldoen. Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren geldt echter een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland. 250 kilo Nederlandse boeren mogen daarom 230 kilo (op de zandgronden) tot 250 kilo stikstof (in de rest van het land) uitrijden. Wel moeten ze minstens 80 procent grasland hebben. Grasland neemt de mest beter op dan land waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd. In de aanvullende voorwaarden staat nu dat mest uitrijden met een zogeheten sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen nog mag als het niet warmer is dan 20 graden. Ook het gebruik van drijfmest, met veel gier, wordt beperkt. Zo moet de uitstoot van ammoniak worden teruggedrongen. Schouten is blij Minister Schouten van Landbouw is blij dat de uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren wordt verlengd. "Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit." Ongeveer 19.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling. Het besluit over verlenging van de regeling komt voor veel boeren wel laat: het mestseizoen loopt van februari tot en met juni.

Column Sjakie: Langs elkaar praten: Onbegrijpelijk

Door Jack Rijlaarsdam, Sinds de acties bij het provinciehuis van afgelopen herfst zijn we als protestboeren in gesprek met ambtenaren en bestuurders. Door de acties zijn we aan tafel genodigd. Het is dan kiezen tussen thuis blijven mokken of meepraten. Het is meepraten geworden en dat valt nog niet mee. Wij zijn als ondernemer gewend om problemen op te lossen en vlot zaken te doen. Bestuurders roepen commissies in het leven en laten zich informeren door deskundigen om zelf maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor beslissingen. Ook wordt er veel overleg gevoerd voor de bühne, zodat later gezegd kan worden dat alle betrokkenen gehoord zijn. In het verlengde van dit cultuurverschil lijkt het er vaak op dat er flink langs elkaar gepraat wordt. Steeds weer vragen we aandacht voor bedrijven zonder geldige NB-vergunning. Bijzonder is het feit dat ook onvergunde bedrijven al mee tellen in de berekende emissie. Deze bedrijven alsnog vergunnen levert dus geen extra emissie op. Niet in de praktijk, maar ook niet op papier. Probleem opgelost in onze ogen, juristen willen hier echter niet in mee gaan. Onbegrijpelijk. Eén van de speerpunten in het nieuwe natuurbeheer is een maximale veebezetting van 1,5 GVE per hectare. Als melkveehouder denk je dan aan de hoeveelheid beschikbare grond of huiskavel onder de veestapel. Een betrokken ambtenaar stelt dat er op een hectare niet meer dan anderhalve koe mag lopen. Dat zou ervoor zorgen dat een weidevogel ongestoord kan broeden. Voor een koppel van 60 koeien is dan een standweide van 40 hectare nodig. Velen hebben niet zo’n grote huiskavel, maar natuurlijk verspreiden de koeien zich ook niet over de volle 40 hectare. Daarnaast groeit er in het voorjaar veel meer gras als dat de koeien op kunnen. Er ontstaat dus een ruige weide, terwijl de weidevogel juist gesteld is op vrij uitzicht. Onbegrijpelijk. De provincie Noord-Holland is van plan een korting van 20% in te voeren op de uitbetaalde vergoeding voor ganzenschade. Dit wordt uitgelegd als een prikkel voor grondeigenaren om zelf de schade te beperken door verjaging. Tegelijk is er sprake van vier maanden winterrust waarin verjaging niet is toegestaan. Onbegrijpelijk. Met dank aan Nieuwe Oogst

Mesdagfonds is blij met toetsing stikstofmodel; maar er moet meer worden getoetst

[b]Persbericht Mesdag Zuivelfonds is blij dat de Commissie Hordijk stikstofmodel Aerius heeft getoetst. Onderzoeken in opdracht van Mesdag Zuivelfonds wijzen al jaren uit dat het stikstofmodel tekortkomingen bevat. Het model is in de loop der jaren steeds meer verfijnd, en daarmee steeds verder van de praktijk af komen te staan. [/b] De realiteit is zoek geraakt: projecten worden stilgelegd omdat er sprake is van een wiskundige stikstoftoename van 0,01 gram – voor de praktijk een verwaarloosbare hoeveelheid - terwijl de berekening zelf een onzekerheid kent van wel 10 tot 20 kilo stikstof. De Commissie Hordijk werd ingesteld, mede vanwege de kritiek van Mesdag Zuivelfonds op het reken- en meetwerk ten behoeve van het stikstofbeleid. Wetenschappelijke basis spoedwet wankelt door rapport Hordijk Als conclusie kun je ook stellen dat het rapport Hordijk dermate veel bemerkingen heeft op Aerius waardoor dit niet meer geloofwaardig kan worden ingezet om de uitvoering van de spoedwet Stikstof te ondersteunen Naar aanleiding van kritiek van Mesdagfonds, werden al eerder onderzoekscommissies ingesteld door de overheid. Deze commissies waagden zich echter nooit aan de rekenmodellen, maar beperkten zich tot de ‘werkprocessen’. De Commissie Hordijk besloot in tweede instantie wel het rekenmodel onder de loep te nemen. “Het is goed om te zien dat de Commissie Hordijk een belangrijke conclusie uit onze onderzoeken onderschrijft”, stelt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Vogelaar constateert dat onderzoeken van Mesdagfonds al verschillende keren tot enige commotie hebben geleid, “wij zien dan vaker dat zaken uiteindelijk toch worden aangepast”. Zo werden de excreties van koeien voor stikstof en fosfaat al met zo’n tien procenten naar beneden toe bijgesteld. Ook werden vorig jaar de ammoniakemissies bij het bemesten met tien procent verlaagd.” Het zijn stappen in de goede richting, maar wij zijn er nog niet. Wij gaan door met onze onderzoeken, totdat de onderste steen boven is. Beide eerder genoemde aanpassingen hebben een fors effect op de totaal bijdrage van de landbouw in de stikstof emissie van de veehouderij en de stikstof depositie op de natuur. De minister weigert tot op heden deze terecht wetenschappelijke correcties toe te passen .

Omwonenden slepen overheid voor de rechter om stank megastallen

Een aantal Brabanders en Limburgers heeft de overheid voor de rechter gedaagd vanwege de stank die wordt veroorzaakt door megastallen. Ze willen dat de overheid hen beter beschermt tegen de overlast door de intensieve veehouderij. Ze beroepen zich hierbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De burgers werken samen met het Brabants Burgerplatform, een stichting die opkomt voor de belangen van de burgers in het buitengebied van onze provincie. Die stichting laat in een verklaring weten dat de veehouderij door de huidige wetgeving - en de uitzonderingen daarop - te veel wordt beschermd. Het gevolg is dat 'het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden". Advocaat Nout Verbeek, die de zestien mensen, onder wie twaalf Brabanders, bijstaat, bevestigt in het Algemeen Dagblad dat de zaak is aangespannen. Volgens hem hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak waarin het klimaatbeleid van de overheid aan de kaak werd gesteld. "Die zaak leert ons dat de Staat de verplichting heeft om rechten van burgers te beschermen", zegt Verbeek. 'Reële kans op succes'Ook het burgerplatform denkt dat vanwege de klimaatuitspraak er 'een reële kans op succes' is. De stichting geeft aan dat de stankoverlast al vaker is aangekaart, alleen dan bij de Raad van State. Omdat die alleen toetst of de regels zijn nageleefd, kregen de klagers altijd nul op het rekest, stelt het platform. Volgens Verbeek is de actie niet gericht tegen de veehouders. "We hebben een systeem waarin het varkensvlees zo goedkoop mogelijk moet. Veehouders houden daarom meer dieren, en de omwonenden betalen daarvoor de prijs. De overheid moet daar iets aan doen." 'Boeren doen niks fout' "De boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt. Ze doen dus niks fout", zegt Verbeek. "Het punt is alleen dat die vergunningen nooit hadden mogen worden toegekend." De rechter in Den Haag zal zich over de zaak buigen, maar een inhoudelijke behandeling laat nog op zich wachten. De betrokken partijen hebben wel al een dagvaarding ontvangen.

Remkes zet streep door Extern Salderen

Persbericht AGRACTIE Met de uitspraak dat ammoniak uit de landbouw (NH3), en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen (NOx) teveel van elkaar verschillen in samenstelling en effect om uitwisselbaar te zijn, zet de commissie Remkes een streep door het voornemen van Rijk en Provincies om bouw en industrieprojecten door te kunnen laten gaan met stikstof uit de landbouw. Als ruil hiervoor stelt Remkes voor in aanloop naar een structurele oplossing een tijdelijke drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Deze drempelwaarde moet worden gekoppeld aan emissies (uitstoot), en niet aan depositie (neerslag) aldus Remkes. Het inzicht dat NH3 en NOx niet uitwisselbaar zijn is herhaaldelijk bepleit door landbouw organisaties, waaronder Agractie Nederland. Naast ambitieuze doelstellingen om de stikstof uitstoot drastisch te verminderen, is er in het rapport van Remkes, vooral weinig oog voor realiteit, haalbaarheid en perspectief. Zowel voor de landbouw, als voor andere sectoren. Nu Nederland aan de rand staat van een recessie van enorme omvang, wegens de gevolgen van coronamaartregelen, adviseert Remkes stimulerings- en subsidiepakketten ter grootte van een veelvoud van de reeds aangekondigde 5 miljard aan maatregelen. Hierbij is geen oog voor effecten op de samenleving of haalbaarheid, maar wordt slechts uitgegaan van gemaakte afspraken in Brussel en enkelvoudig natuurbelang. Ook staan er veel en ingrijpende maatregelen aangaande de landbouw. Echter worden geen duidelijke ingrepen in uitstoot van andere sectoren genoemd. Als voorbeeld drijfmest. Gedreven door tientallen jaren van overheidswetgeving rondom huisvesting van dieren en aanwending van mest, wordt nagenoeg alle mest van de Nederlandse dierhouderij als gemengde drijfmest opgeslagen in (emissiearme)kelders en als zodanig emissiearm uitgereden op akkers en weilanden. Voor 2030 moet drijfmest zijn verdwenen uit Nederland, aldus commissie Remkes. Dit impliceert een totale en miljarden kostende omslag in de Nederlandse dierhouderij. Onhaalbaar en het ontneemt het perspectief op een krachtiger vitale landbouwsector. Daarnaast mag de vraag gesteld worden hoe betrouwbaar de overheid zich gedraagt in dit perspectief. Hoewel in het rapport wordt gemeld dat slechts 7% van de ammoniak neerslaat in een een gebied van 300 meter tot 1 kilometer rondom een boerderij wordt toch geadviseerd bij dergelijke bronnen maatregelen te nemen, danwel tot (gedwongen) opkoop over te gaan. Agractie Nederland vindt het ongelooflijk dat, voor een reductie van 7% op een betreffend gebied door een specifieke boerderij, dit ingrijpende advies wordt gegeven, terwijl eenvoudige reducerende maatregelen in de stikstofdeken vele malen effectiever zijn en minder uitstoot op alle gebieden geven. Al met al hangen opnieuw grote bedreigingen en veranderingen als een zwaard van Damocles boven de agrarische sector. In de ontwikkelingen rondom uitwerking bij LNV zullen wij ons scherp inzetten om realiteitsbesef in Den Haag door te doen dringen! Met vriendelijke groet, Team Agractie Nederland

Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes

Stikstof blijft in Brabant een lastig onderwerp. In december leidde het tot een politieke crisis en sinds kort is er een nieuwe coalitie die de stikstofuitstoot wat minder fanatiek te lijf wil gaan. Maar nu de commissie Remkes juist een veel hardere aanpak wil, grijpt de Brabantse Milieu Federatie haar kans: 'Meteen overnemen die adviezen!' "De provincie kan meteen in actie komen", schrijft de BMF in een eerste reactie op het rapport van Remkes. "Ze hoeft helemaal niet te wachten op de mening van minister Carola Schouten over het rapport." Ex-minister Johan Remkes kwam maandag met een kritisch rapport over het stikstofbeleid. Remkes vindt Schouten niet doortastend genoeg. Volgens hem moet de minister opletten dat ze niet door de rechter wordt teruggefloten omdat ze te weinig doet voor natuurgebieden die lijden onder stikstof. Femke Dingemans is dat met Remkes eens. "Als het stikstofbeleid voor de tweede keer vastloopt op een rechterlijke uitspraak kost dat weer heel veel tijd. Die tijd hebben we niet meer." Directeur Femke Dingemans van de milieufederatie gaat dat deze week ook vertellen aan de nieuwe natuur-gedeputeerde Elies Lemkes. De twee gaan dan samen wandelen door een van de Brabantse natuurgebieden om nader kennis te maken. Niet doortastendNatuurgebieden worden beschermd door de Natura 2000-wetgeving. Brabant heeft ruim twintig van zulke gebieden. Driekwart ervan krijgt meer stikstof te verwerken dan de natuur aankan. De boerenorganisaties weten dat. De ZLTO bood in december aan om mee te werken aan een vermindering van de stikstofhoeveelheid met veertig procent. Net als de radicalere Farmers Defence Force vindt de ZLTO het voorstel van Remkes te ver gaan. Beide partijen noemen het rapport 'onuitvoerbaar'. Minister Schouten zet in op een stikstofvermindering van 25 procent in 2030. Remkes adviseert een vermindering van 50 procent. Greenpeace heeft al een stap naar de rechter aangekondigd over het stikstofbeleid. Ook de Brabantse Milieu Federatie kijkt of er mogelijkheden zijn naar de rechter te stappen. Al praten sinds 1980In het rapport van Remkes staat een historisch overzicht waaruit blijkt dat in Nederland al in 1980 gepraat werd over de neerslag van stikstof in natuurgebieden. De veehouderij is er sindsdien in geslaagd de hoeveelheid stikstof flink te verminderen maar in veel natuurgebieden komt nog steeds meer stikstof terecht dan de natuur aankan. De provincie vindt dat minister Schouten eerst op Remkes' uitspraken moet reageren.

Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn

De nieuwe aanpak van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden juist een streep door haalde (zie kader onderaan). Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte". [b]Boerenuitkoop niet vrijwillig[/b] Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak." Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS). De commissie Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Meer natuurgebieden Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro wil het kabinet natuur en milieugebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen. Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen. Johan Remkes is vanavond te gast in Nieuwsuur om zijn eindrapport toe te lichten.

‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’

Het vrijwillig uitkopen van boeren is niet voldoende om het stikstofprobleem op te lossen. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek voor in zijn eindadvies aan het kabinet. Maandag is dat gepubliceerd. Het college onder leiding van Johan Remkes heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) en kwam maandag met bevindingen en een definitief advies aan het kabinet. Niet alleen op vrijwillige basisHet uitkopen van veehouderijen is vooral van belang bij bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur. En dat kan daar niet alleen op vrijwillige basis, meldt de NOS. En ook in de landbouw zijn flinke maatregelen nodig. Die is voor ruim veertig procent verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak, zegt de commissie. 'Serieus werk maken van natuurherstel'De commissie Remkes zegt in hun advies dat de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 moet zijn gehalveerd en het kabinet moet "serieus werk maken" van natuurherstel. Die doelen mogen geen vrijblijvend streven meer zijn, maar moeten wettelijk worden vastgelegd. De Raad van State verwees het stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde vorig jaar al naar de prullenbak, omdat het veel te vrijblijvend was. LEES OOK: Boeren praten niet verder met provincie over stikstof Gesprek over stikstof tussen boeren en minister Schouten loopt vast: 'Gemiste kans' Minister Carola Schouten tikt provincie op de vingers voor 'lukraak' opkopen van boerderijen

Advies-Remkes gaat voorbij aan onmogelijkheid stikstofdoelstellingen

Persbericht LTO De commissie Remkes heeft in haar tweede advies hard uitgehaald naar de stikstofmaatregelen van het kabinet. LTO Nederland deelt met de commissie dat er met de huidige aanpak een groot tekort aan ontwikkelruimte ontstaat. Die ruimte is voor een toekomstgerichte economie hard nodig. Het advies schiet echter ernstig tekort. Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld. Wat achterwege blijft is een fundamentele heroriëntering op de volhoudbaarheid van de huidige EU-richtlijnen in een dichtbevolkt en ondernemend land in een vruchtbare delta. “Boeren en tuinders leveren met een steeds lagere emissie door innovatie en verduurzaming al jaren hun bijdrage aan het stikstofvraagstuk. Dat doen veel andere bedrijfstakken ook. Toch is er nog altijd te veel stikstof voor de Natura2000-gebieden. Nederland is als klein, dichtbevolkt en bedrijvig land met de vele onhaalbare kritische depositiewaarden in die gebieden een doodlopende tunnel in gelopen. De fundamentele vraag moet dus beantwoord worden: gaat het nastreven van onmogelijke doelstellingen van Europees verankerde aanwijzingsbesluiten van zulke gebieden, nu zo’n twee decennia geleden, voor al het andere? Of willen we in Nederland een realistische balans tussen wonen, werken, landbouw en natuur en zijn we bereid daar op de juiste manier in te investeren?” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. Lees hier het volledige persbericht: https://www.lto.nl/advies-remkes-gaat-voorbij-aan-onmogelijkheid-stikstofdoelstellingen/

Welke toekomst kiest FDF?

Gisteravond en vanmorgen zag ik op dit forum verschillende reacties waarin werd gesuggereerd dat de crisis bij FDF niet alleen wordt veroorzaakt door verschil van inzicht maar ook door een “ongepaste relatie” die iemand van FDF zou hebben binnen het LC. Ik heb daar gisteravond en vanmorgen navraag over gedaan binnen mijn contactenkring en daar nergens enige aanwijzing voor gevonden. Wel is mij duidelijk geworden dat bepaalde personen er belang bij hebben om zulke ranzige verhalen in de wereld te brengen. Het leidt namelijk de aandacht af van de rol die Mark van den Oever heeft gespeeld bij het ontstaan van de huidige crisis. De huidige crisis is ontstaan doordat Mark van den Oever vier organisaties frontaal aanvalt, net op het moment dat Jeroen van Maanen daarmee in overleg was en goede vorderingen maakte. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar de zoveelste keer. Daarom is “uitpraten” ook geen optie meer: het is al zo vaak uitgepraat en het gebeurd iedere keer weer. Dat was voor Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman reden om het bijltje er bij neer te gooien. Tegelijk werd ook Mischa Bouwer uit het bestuur gezet waardoor alleen Mark van de Oever en Sieta Keimpena overblijven. Op de achtergrond speelt een andere, fundamentelere vraag: welke toekomst kiest FDF? Een toekomst als belangenorganisatie die constructief samenwerkt met anderen om reëel haalbare doelen binnen te halen of een toekomst als strijdgroep die strijd voert om het strijd voeren? Een toekomst als een steeds verder radicaliserende groep die strijd voert voor de kick van het strijd voeren en zich tegelijk genoegzaam wentelt in slachtoffer gevoel over de niet bereikte doelen. Jeroen van Maanen en (tot mijn verrassing) Daniëlle Hekman kiezen voor het eerste: een toekomst als belangenorganisatie. Mark van den Oever en Sieta Keimpena kiezen voor de tweede optie. Deze twee zijn als enigsten overgebleven en bepalen nu de toekomst van FDF.

Melkveehouder ondervindt omzetderving door Corona

[b]Persbericht Agractie:[/b] Uit onderzoek van Agractie Nederland blijkt dat de omzetderving voor de melkveesector al is opgelopen tot meer dan 64 miljoen euro, sinds de invoering van de coronamaatregelen. Uit onderzoek van Agractie Nederland blijkt dat ook de melkveehouder flink in moet leveren, ten gevolge van de coronacrisis. Nu al zijn de gevolgen zichtbaar, maar de verwachting is dat de grote klap nog zal gaan komen. Agractie onderzocht de melkprijzen ten tijde van de coronamaatregelen, afgezet tegen begin dit jaar en vorig jaar, waarbij ook gekeken werd naar de verwachte prijsfluctuaties. Opvallend is dat 2020 zeer hoopvol begon met een prijs die hoger lag dan het gemiddelde over 2019. Het trendrapport in januari 2020 van BoerenBusiness sprak de verwachting uit dat de melkprijs de komende maanden verder zou stijgen, omdat de grondstofprijzen harder stegen dan de uitbetalingsprijzen. Wanneer we echter naar de melkprijs van Friesland Campina kijken, zien we dat sinds maart een forse daling is ingezet. In maart begon de eerste prijsdaling, die gevolgd door dalingen in april en mei, inmiddels opgelopen is tot meer dan 9% ten opzichte van februari. Het trendrapport van april 2020 van BoerenBusiness geeft de verwachting aan dat de druk op de melkprijzen de komende maanden nog groter zal worden. Waar de garantieprijs van Friesland Campina in januari nog op €35,75 per 100 kg zat en in februari steeg naar €36,50 per 100 kg, daalde deze in april naar €35,- per 100 kg en in mei zelfs naar €33,- per 100 kg. Voor de maand april zien we daardoor een totale inkomstenderving van 18 miljoen euro en in de maand mei loopt dit verder op met ruim 42 miljoen euro. Wat de totale schade voor de melkveesector op dit moment al brengt op ruim 64 miljoen euro, wanneer de melkprijs gelijk gebleven was met die van februari. Uitgaande van de verwachte stijging is de inkomstenderving zelfs significant hoger. Wanneer men dit vertaalt naar een gemiddelde voor een individueel bedrijf, betekent dat op dit moment, alleen al in de maand mei een inkomstenderving van ruim €2675,-. Daarnaast is de prijs van nuchtere kalveren gehalveerd en de prijs van slachtkoeien sterk gedaald wat de inkomenspositie verder onder druk zet. De verwachting is echter dat de daling van de melkprijs zich in 2020 verder zal voortzetten, met alle gevolgen van dien voor duizenden gezinsbedrijven. Agractie Nederland strijdt voor adequate schadevergoeding voor álle sectoren binnen de agrarische sector. Uitgaande van een gemiddelde kostprijs van €40,- per 100 kg melk, is een melkprijs van €33,- per 100 kg en dalende, niet lang vol te houden voor de meeste bedrijven. Deze crisis kan de nekslag betekenen voor veel melkveebedrijven, welke al jaren tegen kostprijs produceren. De resultaten van dit onderzoek, zullen gedeeld worden met het ministerie van LNV, met het dringende verzoek tot compensatie. Inmiddels zijn maatregelen afgekondigd die omvatten uitstel van rente en aflossing van leningen en vervroegd uitbetalen van betalingsrechten. Dit schuift het probleem echter slechts op. Tot onze verbazing zette Aldi Duitsland wel substantiële stappen om boeren een reële prijs te betalen voor (consumptie)melk. In plaats van een verlaging, verhoogde de supermarktketen de prijs van consumptiemelk in april met ruim 10%, ondanks de Coronacrisis. Nederland exporteert circa 25% van zijn geproduceerde zuivel naar buurland Duitsland. Agractie Nederland roept de retail op, naar Duits voorbeeld, maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken in de prijs van Nederlandse zuivel en marktpartijen hierin ook stappen te zetten in de prijsafspraken voor geëxporteerde zuivel tegen West Europese standaarden.

Nooit op de man, ogen op de bal

Door WIM BENS, De berichten over de positie van LTO binnen het Landbouw Collectief hebben veel losgemaakt. Mensen en organisaties die een andere mening hebben of zich graag tegen ons afzetten, verdrongen zich om zich hierover uit te spreken. Waarom eigenlijk? LTO staat sinds jaar en dag open voor iedere vorm van goede samenwerking, het zit in ons DNA. Coöperatief werken heeft immers de land- en tuinbouw gevormd. Over het Landbouw Collectief was van tevoren afgesproken dat het tijdelijk zou zijn, zolang het effect had om op landelijk niveau over stikstof te praten. En die tijd is goeddeels geweest, nu moeten we er in de provinciehuizen mee aan de slag. Het was een spannende tijd, die ons heeft gedwongen om goed na te denken over de rol van LTO als belangenbehartiger. Een goede belangenbehartiger lijkt op een goed voetbalteam: continue op de bal, dus scherp op de inhoud en resultaatgericht. Er moet gescoord worden! Een goed team, dat voor iedere uitdaging zijn mannetje staat met een uitgekiende strategie. Met een eigen identiteit en hoge gunfactor, in het team onderling en naar buiten. Dat betekent dat we diplomatiek en charmant te werk moeten gaan, zodat andere partijen ons serieus nemen. Dat is de belangenbehartiger die LTO graag wil zijn en blijven, om het maximale te bereiken voor boer en tuinder. Dat betekent dat we niet blijven hangen in een keurslijf dat niet lekker functioneert. We blijven ons aanpassen aan de eisen van de tijd en de veranderende omgeving waarin we ons werk als belangenbehartiger moeten doen. Nooit op de man, altijd scherp op de inhoud en continue met onze ogen op de bal.

Marc Calon treedt terug als voorzitter LTO Nederland

[b]Persbericht[/b] Marc Calon treedt terug als voorzitter van LTO Nederland. In goed overleg is de gezamenlijke conclusie getrokken dat Calon op het einde van het jaar geen nieuwe termijn aangaat en hij het voor de vereniging beter vindt zijn werkzaamheden met ingang van vandaag neer te leggen. “Ik neem afscheid met pijn in het hart. Ik heb me de afgelopen 3,5 jaar vol passie ingezet voor de belangen van boeren en tuinders. Helaas moet ik constateren dat er bij een deel van de achterban onvoldoende draagvlak is. Een voorzitter kan alleen effectief werken met volledig draagvlak van alle leden. Daar verbind ik mijn conclusies aan. Ik ga geen nieuwe termijn aan en maak tevens per direct ruimte voor mijn opvolger”, aldus Marc Calon. De bestuursleden, die tevens voorzitters zijn van respectievelijk LTO Noord, ZLTO en LLTB, spreken hun waardering uit voor de verdiensten van Calon. Wim Bens, vicevoorzitter van LTO Nederland, spreekt namens de organisatie zijn waardering uit voor Calon. “Marc heeft zich met grote daadkracht voor de boeren en tuinders ingezet. Hij heeft, zowel voor als achter de schermen, een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van LTO Nederland en in de verschillende dossiers zowel in Den Haag als in Brussel. Daarbij wil ik in het bijzonder het pensioendossier, het klimaatdossier en de totstandkoming van een uitgebreid pakket aan maatregelen voor de agrarische sector in de huidige coronacrisis noemen.” De zittende leden van het bestuur van LTO Nederland, Dirk Bruins, Wim Bens en Léon Faassen, zullen samen met algemeen directeur Hans Van den Heuvel de taken van Calon overnemen tot de komst van een nieuwe voorzitter. [b]Nieuwe voorzitter[/b] De termijn van Calon zou op 31 december 2020 aflopen. Het bestuur zal nu spoedig de procedure starten om te komen tot een nieuwe voorzitter die namens LTO Nederland de boeren en tuinders vertegenwoordigt in zowel Den Haag als Brussel. Meer informatie over het gezochte profiel, de opdracht en de sollicitatieprocedure volgt.

Column Sjakie: Problemen maken of oplossen

Door Jack Rijlaarsdam, Over drie weken is het een jaar geleden dat de PAS vergunningen systematiek door de Raad van State als ondeugdelijk van tafel werd geveegd. De natuur zou met deze wetgeving niet voldoende beschermd worden. Deze conclusie is tijdens al het gekissebis vervormd tot een streven naar dalende depositie op de natuur. Minister Schouten heeft zich intussen onder druk van de groene lobby laten verleiden tot het opstellen van een zeer ambitieus doel voor 2030. Er wordt wettelijk vastgelegd dat dan maximaal de helft van de stikstofgevoelige natuur zwaarder wordt belast dan de Kritische Depositie Waarde (KDW). Nu zijn die KDW’s al discutabel als harde grens, omdat bij deze waarde de natuur mogelijk schadelijk ondervindt, dit is dus geen vaststaand feit. De overheid heeft zo eigenlijk onhaalbare doelen gesteld. Onze minister heeft niets geleerd van het verleden en stelt wederom onhaalbare doelen. De KDW’s zijn zelfs als alle veehouderij en alle industrie uit Nederland vertrekt niet haalbaar. Het merendeel van de depositie komt namelijk uit het buitenland en daar hebben we nu eenmaal weinig invloed op. Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen. De juridische haarkloverij zorgt voor veel onzekerheid over de vergunde status van bedrijven. Veel bedrijven konden onder de PAS volstaan met een melding of waren meldingsvrij, maar zijn nu buiten hun schuld zonder vergunning. Bijzonder is dat de depositie van deze bedrijven wel meegenomen is in de berekeningen, maar dat juristen geen vergunning af willen geven. Dezelfde juristen willen geborgd zien dat er geen stijging is van de depositie op de natuur vanaf de aanwijsdatum van de N2000 gebieden. Daar hebben we als sector een oplossing voor bedacht. Neem de situatie op de aanwijsdata als startpunt, doorloop de vergunningenadministratie op stijging of wegval van depositie en boek dit in. Vanaf 1990 heeft de landbouw 60% emissie gereduceerd, dus dat levert netto stikstofruimte op. Deze ruimte kan worden ingezet om alle bestaande bedrijven te vergunnen. Probleem opgelost. Helaas vinden de ambtenaren dit administratief te veel werk, men zoekt liever naar de moeilijke weg. Ook minister Schouten heeft meermaals beloofd de problemen met de PAS-melders op te lossen, maar krijgt ondertussen nog geen suikerklontje in de thee opgelost. Bron: Nieuwe Oogst

Landbouw Collectief: : voermaatregel Schouten onwerkbaar in de praktijk

[b]Persbericht Het Landbouw Collectief ziet niets in de voermaatregel, die Minister Schouten van LNV recent naar de Kamer heeft gestuurd. In de regeling worden maxima gesteld aan het ruw eiwitgehalte in het krachtvoer voor melkvee. Het Landbouw Collectief, samen ook met de veevoersector (Nevedi), heeft steeds gepleit voor een maatregel op rantsoenniveau. Met haar voorstel grijpt de Minister niet alleen diep in op de bedrijfsvoering van de bedrijven, ook is de maatregel niet praktisch, kostprijsverhogend en discutabel wat betreft de bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Werkgroep[/b] Voor overleg met LNV over de melkveemaatregelen, heeft het Landbouw Collectief een Werkgroep ingesteld onder leiding van Marije Klever (NAJK). De Werkgroep kent een deelname uit verschillende boerengeledingen, wordt ondersteund door deskundigen en kent een nauwe samenwerking met praktijkmensen uit de veevoerindustrie en andere schakels in de keten. Deze Werkgroep heeft inhoudelijk zeer constructieve gesprekken gevoerd met LNV over de drie door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen: minder ruw eiwit in het totaalrantsoen, mest bij uitrijden aanlengen met water en meer beweiden. De nu door de Minister gekozen maatregel is uitgebreid aan de orde geweest en sterk afgeraden. Krachtvoer dient in de melkveehouderij als fine-tuning op het totaalrantsoen. Om het totaalrantsoen uit te balanceren zijn juist extremere (eiwit)voersoorten van groot belang om overall de werking en de efficiëntie te waarborgen, inclusief minder uitstoot van ammoniak. Dit werd door de betrokken LNV-medewerkers in de Werkgroep volledig onderschreven. Onbegrijpelijk Het is dan ook onbegrijpelijk, dat minister Schouten de adviezen van de Werkgroep naast zich neer legt. De praktijk passeren, betekent dat het realiseren van de gewenste stikstofreductie alleen maar moeilijker wordt en de bereidheid tot vervolgstappen verder zal ondergraven. Onze belangrijkste bezwaren op een rij: (1) de maatregel van de Minister maakt het onmogelijk om het totale rantsoen te optimaliseren, (2) eiwitrijke grondstoffen dienen met eiwitarme te worden gemengd, wat kostprijsverhogend werkt, (3) het krachtvoerverbruik zal verder toenemen om rantsoenen te corrigeren, iets wat in ieder geval niet past bij de visie van de Minister omtrent kringlooplandbouw, korte ketens en minder aanvoer van buitenaf, en (4) een slechtere rantsoenoptimalisatie zal niet alleen leiden tot een kleinere reductie van ammoniak, maar ook tot een lagere productie en verslechterende gezondheid van de dieren. Onjuist In haar toelichting suggereerde Minister Schouten, dat de voorgestelde maatregel in allerijl is opgetuigd, omdat het Landbouw Collectief uit het overleg is gestapt. Dat is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Het Landbouw Collectief heeft op 1 april het overleg gestopt, omdat de Minister ondanks alle overleg met de Werkgroep en het Collectief ineens en heel bewust teruggreep op haar voorstel aan de Tweede Kamer van half november. Kennelijk omdat daar politieke overeenstemming over was. Van overleg met het Landbouw Collectief was toen in ieder geval nog geen sprake. [b]Van tafel halen en dan weer om tafel gaan Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: ‘We roepen Minister en Parlement op de voorgestelde voermaatregel van tafel te halen. Dit kan echt niet. Wij zijn bereid weer met de Minister om tafel te gaan, maar dan wel met onze voorgestelde maatregelen als uitgangspunt. Die sluiten aan bij de praktijk, zijn goedkoper en trekken meer stikstof op de kant’.[/b]

Farmers Defence Force: ’Stop uitverkoop platteland’

AMSTERDAM - Het agrarische Farmers Defence Force zegt ’zo nodig’ via de rechter te proberen het stikstofbeleid van minister Schouten (Landbouw) te dwarsbomen. De actiegroep wil voorkomen dat stikstofruimte van veebedrijven straks wordt opgekocht door industrie en bouwondernemingen. Het stuit FDF tegen de borst dat de landbouw op die manier stikstofrechten inlevert ten gunste van de industrie, onder het voorwendsel dat de natuur er beter van wordt. FDF-bestuurder Jeroen van Maanen, stelt dat de boerenorganisatie daarbij „niet lijdzaam gaat toekijken”. De FDF meent een juridische stok te hebben om mee te slaan. Zo dreigt met een overgang van stikstofrechten van landbouw naar industrie de uitstoot van fijnstof flink toe te nemen. Het risico is aanzienlijk dat Nederland dan boven de Europese NEC-uitstootnormen voor fijnstof uitkomt, waarschuwt de organisatie.

Dit zijn belangrijkste stikstofmaatregelen van het kabinet

Het kabinet trekt maar liefst 5 miljard euro uit voor de komende tien jaar om uit de stikstofimpasse te komen. Een groot deel van het bedrag gaat uit naar natuurverbetering. 1,3 miljard is gereserveerd voor vrijwillige stoppers en bedrijfsverplaatsingen. Ook komen er tal van subsidiefondsen om de veehouderij verder te verduurzamen. De zeven belangrijkste maatregelen op een rij. 1-Legaliseren PAS-meldingen Schouten streeft nog steeds naar het legaliseren van alle 3.637 PAS-meldingen, maar houdt wel een slag om de arm. Depositieruimte is voor alle melders gereserveerd, maar of het ook juridisch lukt om ze allemaal daadwerkelijk te legaliseren, kan landbouwminister Carola Schouten niet garanderen. • Lees ook: Schouten:[url=https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/24/schouten-extern-salderen-beperkt-mogelijk] 'Extern salderen beperkt mogelijk'[/url] Wanneer ook duidelijkheid komt voor de melders, is evenmin niet helder. Wel is voor hen 11 mol per hectare per jaar aan stikstofruimte gereserveerd. Schouten benadrukt dat het gaat om een complex juridisch proces en het streven is dat voor iedere melding een passende oplossing wordt gevonden. Een algemene drempelwaarde komt er voorlopig in ieder geval niet. 2-Stoppersregeling Voor de stoppersregeling is 1 miljard euro gereserveerd. De regeling wordt begin 2021 opengesteld. Nadat bedrijven zich landelijk hebben aangemeld, zal een selectie plaatsvinden en wordt een lijst opgesteld van bedrijven die in aanmerking komen op basis van grootte of locatie. Het zal gaan om met name melkveehouderijen en naar schatting 150 tot 250 bedrijven. De veehouderijlocatie met de hoogste depositie komt als eerste in aanmerking voor een subsidie. Hoe ver het bedrijf af ligt van het Natura 2000-gebied is niet bepalend. Wel komt er een ondergrens in mol per hectare, om bedrijven met een relatief lage depositie uit te kunnen sluiten. Onder invloed van het voerspoor is het fosforgehalte in mengvoer de laatste jaren gedaald. De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie, omdat deze staatssteungevoelig is. Volgens het PBL wordt met deze regeling een stikstofreductie behaald van 32 mol per hectare per jaar in 2030. 3-Extra geld sanering varkenshouderij Schouten stelt 270 miljoen euro extra beschikbaar, zodat alle erkende aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen kunnen worden gehonoreerd. In eerste instantie was daarvoor 180 miljoen euro beschikbaar. In totaal werden 502 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 417 goedgekeurd. De beschikkingen zouden 15 april 2020 worden verstuurd, maar dat proces is vertraagd. Onder andere door het grote aantal aanmeldingen. De beschikkingen worden de komende weken verstuurd. Bedrijven met de hoogste geurscore ontvangen er als eerste een. 4-Verlagen van ruw eiwit in veevoer Aan het ruweiwitgehalte in mengvoer en mogelijk ander krachtvoer voor melkvee wordt een maximum gesteld. Dit wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en opgenomen in het stikstofregistratiesysteem, waardoor de reductie direct wordt ingeboekt. Het gaat om ruim 37 mol per hectare per jaar in 2030. Het regelingsvoorstel, onderdeel van de Wet dieren, wordt eind deze maand nog bekendgemaakt. Het zal ook in Brussel nog moeten worden goedgekeurd. Het streven is om de regeling per 1 september 2020 in te laten gaan. Voor de implementatie van veevoermaatregelen is de komende jaren 73 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dat geld zal worden ingezet voor coaches en voorlichting. Vanaf 2021 kan de sector met een eigen convenant komen en met nieuwe richtlijnen die de regeling overbodig kunnen maken. 5-Meer weidegang Meer weidegang moet ook leiden tot stikstofreductie. Koeien werden in 2018 gemiddeld 1.648 uur per jaar geweid. De ambitie van het kabinet is een uitbreiding met 125 uren in 2021 en 250 uren vanaf 2022. Om dit te realiseren, wordt ingezet op een mix van instrumenten. Denk aan voorlichting en onderwijs over beweiden en graslandmanagement, vroeger in het jaar weiden, kavelruil en inzet van weidecoaches. Hiervoor is de komende jaren 3 miljoen euro ingeboekt. PBL rekent aan deze maatregel een potentiële stikstofreductie van 2 tot 4 mol per hectare per jaar toe. Rijk en provincies willen geen vergunningen voor het weiden en bemesten. Ze handhaven dus evenmin. De komende maanden lopen tal van procedures, waarbij Schouten schrijft dat de inzet is dat weiden en mesten noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. 6-Investeringssubsidie voor mest Het kabinet wil dat bedrijven regenwater opvangen van staldaken en erf om daarmee mest te kunnen verdunnen in een verhouding van één deel water op twee delen mest. Op met name zandgronden is deze toepassing beperkt door gebrek aan (oppervlakte)water. Daarom wil het kabinet een investeringssubsidie in het leven roepen van circa 100 miljoen euro voor de periode 2021-2023, om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Hiermee wordt 40 procent van de investeringskosten vergoed. Om drijfmest verdunt met regenwater uit te kunnen rijden, worden de regels voor mestuitrijsystemen aangepast. Ook komt er een innovatieprogramma mestaanwending. PBL rekent voor deze maatregel met een potentiële stikstofreductie van 5 tot 9 mol per hectare per jaar. Voor mestverwerking wordt 15 miljoen euro uitgetrokken, bovenop de 33 miljoen euro die gereserveerd is in het Klimaatakkoord voor mestverwerking en de ontwikkeling van hoogwaardige kunstmestvervangers uit dierlijke mest. 7-Stalinnovaties en omschakelfonds De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming is bedoeld voor innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken die emissiearm zijn (broeikasgas, fijnstof en ammoniak). Uiterlijk eind 2025 zullen er per veesoort aangescherpte emissienormen voor ammoniak voor nieuwe stallen en renovaties gaan gelden. Voor bestaande stallen komt een overgangsperiode. Voor de periode 2023-2030 is 280 miljoen euro subsidie gereserveerd. Dit bedrag komt bovenop de 172 miljoen euro uit de Klimaatenvelop en de middelen voor de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Dit levert een potentiële stikstofreductie op van 19 tot 27 mol per hectare per jaar bij melkvee en 10 tot 14 bij varkens. Het kabinet wil veehouderijen stimuleren om te schakelen naar een andere bedrijfsvorm of extensiever te worden. Hiervoor komt er een subsidiefonds van 175 miljoen euro, bedoeld om bij te springen als omschakelende boeren tijdelijk minder inkomsten hebben en om bij te dragen in de investeringskosten. 8-Stikstofnorm in de wet vastgelegd Het kabinet wil de doelen van de stikstofmaatregelen en de daarvoor gereserveerde budgetten in een wet vast te leggen. Het streven is om in 2030 50 procent van het stikstofgevoelige natuurareaal (in hectares) in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat een nieuwe regering na verkiezingen weer snel een streep kan zetten door de plannen en de woningbouw, en dat andere economische ontwikkelingen opnieuw stagneren. LNV werkt samen met het PBL aan een nieuw monitoringssysteem. Medeauteurs: Peter Smit, Esther de Snoo

Landbouw Collectief ziet haar zorgen bevestigd

[b]Persbericht 24 april 2020 Het Landbouw Collectief ziet in de Kamerbrief van vandaag haar zorgen over het stikstofbeleid bevestigd. De voorgestelde maatregelen zijn ontzettend duur, leiden nauwelijks tot verbetering van de natuur, hebben leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen dan ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren. Precies de reden waarom het Landbouw Collectief in een eerder stadium alle overleggen met Minister Schouten en met het Ministerie van LNV stopzette. Positief [/b] Positief is, dat er in het kader van het stikstofbeleid definitief geen generieke krimp plaatsvindt. Ook goed nieuws is, dat voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig is en dat de zogenaamde PAS-melders, die ten onrechte geen natuurvergunning hebben gekregen, die alsnog krijgen. Positief is ook, dat de Minister inzet op een herijking van de Natura2000 gebieden. Dit laatste wordt alleen maar belangrijker, nu uit berekeningen blijkt dat 1/3 van de gebieden zelfs bij een volledig leeg Nederland qua stikstof nog niet onder de toegestane waarde komen. Ordinaire opkoop Op 20 november presenteerde het Landbouw Collectief haar stikstof reductieplan. Hiermee bood de landbouw het leveren van 3 kTon stikstof reductie aan in 2020 en vanaf 2021 en verder zelfs meer dan het dubbele per jaar. Vele malen meer dan wat het Kabinet met haar plannen realiseert, en dit zonder dat er sprake is van krimp. De landbouwpartijen vragen voor uitvoering van die plannen omgerekend een bedrag van 2 miljard voor de komende 10 jaar, waarvan veruit het grootste deel voor innovatie en verduurzaming. In de Kamerbrief van vandaag wordt nagenoeg eenzelfde bedrag uitgetrokken van 1,8 miljard euro, niet om reductie van stikstof op blijvende bedrijven te realiseren, maar voor ordinaire opkoop van boerenbedrijven. Dit terwijl keer op keer uit berekeningen is gebleken, dat het effect hiervan op Natura2000 gebieden minimaal is. Bijzonder is, dat voor de nertsensector die al jaren wacht op uitkoop geen extra middelen beschikbaar worden gesteld. Geen maatwerk Daarnaast kiest het Kabinet voor in ieder geval dit jaar voor een wettelijke regeling waarin alle melkveebedrijven terug moeten in eiwit in het krachtvoer. Dit terwijl het Landbouw Collectief de individuele boer meteen vanaf de start wil laten kiezen uit drie maatregelen (‘cafetaria-model’). Daarbij gaat het om minder eiwit in niet alleen het krachtvoer maar bezien in het hele rantsoen (een insteek die ook wordt ondersteund door deskundigen uit de veevoerindustrie), meer koeien in de wei en uitrijden van mest, aangelengd met water. Een dergelijke aanpak past beter bij de grote variatie in bedrijfsopzet, vergroot het draagvlak, benut de kennis en kunde van de individuele boer en komt het resultaat ten goede. Gelukkig lijkt er wel opening te zijn om vanaf 2021 met dit cafetariamodel te gaan werken. Het Landbouw Collectief had erop aangedrongen, om sowieso dit jaar geen maatregelen in te voeren gezien de bijzondere ‘Corona tijden’ waarin we leven en waarvan niemand de gevolgen kan overzien. Bovendien is de stikstofconcentratie in de lucht al sterk gedaald en de voedselvoorziening crucialer is dan ooit. Extern salderen Een ander heet hangijzer betreft het zogenaamd extern salderen. Daarbij kunnen landbouwbedrijven ook van buiten de sector opgekocht worden voor hun stikstofruimte, met als risico een verdere leegloop van het platteland. Groene economie word ingeruild voor grijze economie. De recente opkoop van landbouwbedrijven door de Provincie Brabant ten behoeve van de uitbreiding van een industriepark in Moerdijk is hiervan een concreet en tegelijk schrijnend voorbeeld. Het Landbouw Collectief waarschuwt hier al voor vanaf de start van de stikstofdiscussie en heeft een intelligent registratiesysteem ontwikkeld en aangeboden, waarin dit alles op een doordachte en gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Helaas vond ook dat geen gehoor bij Schouten. Het Kabinet stelt nu voor, dat partijen die over willen gaan tot extern salderen zich moeten melden om ongeremde speculatie en opkoop te voorkomen. Het is maar zeer de vraag of dat gaat werken. Afpakken Een laatste voorbeeld ten slotte betreft het afnemen van onbenutte stikstofruimte, waarvoor de bedrijven in het bezit zijn van een officiële vergunning maar nog geen stalruimte voor hebben gebouwd. Een vergunning is een bezit, afpakken is diefstal en diefstal is verboden. Komt bij, dat bedrijven en zeker ook jonge boeren, die verder willen ontwikkelen en vernieuwen hierdoor beknot worden in hun mogelijkheden. Zij moeten nu opnieuw dure stikstofruimte aankopen wanneer ze bijvoorbeeld dieren meer stalruimte willen geven of over willen schakelen op duurzame energie. Daarvoor worden ze nu geconfronteerd met extra kosten. Kosten die maar zo niet terugbetaald zullen worden uit de markt. Teleurstellend Het stikstofplan van het Kabinet, bedoeld als oplossing om stikstofdepositie op natuurgebieden te verlagen, blijkt in de uitwerking niet veel anders dan dat waar de boeren al die tijd al bang voor waren: ordinaire opkoop, krimp van de veestapel, een rem op doorontwikkeling van bedrijven, leegloop van platteland en een aantasting van een voor onze economie en werkgelegenheid essentiële en vitale sector. En dat nota bene in Corona tijd. Een tijd waarin alle zeilen bijgezet moeten worden om de economie van ons land draaiende te houden, zeker ook op termijn. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: ‘De Kamerbrief stelt ons alles tezamen nogal teleur. Heel veel belastinggeld gaat naar maatregelen die voor het doel waarvoor ze dienen nauwelijks effectief zijn en veel meer een politieke agenda lijken te dienen. Het Landbouw Collectief vindt dat hiervoor één van de meest toonaangevende sectoren in de wereld niet in de waagschaal mag worden gesteld. In een wereld bovendien waarin de vraag naar voedsel nog heel sterk toe gaat nemen’.

Grasbaal


Topics
2.788
Reacties
11.314
Volgers

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 56jr
Laatst online: 7u geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering