BBB geluid klinkt volop in akkoord met pvv vvd en nsc

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC Gepubliceerd op: 16-05-2024 DEN HAAG - Caroline van der Plas en Henk Vermeer (BBB) vooral bekend gemaakt wordt dat een concept-hoofdlijnenakkoord tussen onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitieregering met informateurs Van Zwol en Dijkgraaf bereikt is. Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de vier fracties. COPYRIGHT DIRK HOL BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas. “Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas. Het coalitieakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”. BBB is blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening. Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen. We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert. “Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet: Financieel Geen extra btw-verhoging op campings Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid Forse lastenverlichting voor burgers Asiel en migratie Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen Infrastructuur en Openbaar Vervoer Maximumsnelheid naar 130 km/u Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken Beter openbaar vervoer op het platteland Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben Wonen Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet Bestaande woningvoorraad beter benutten Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen Structureel 100.000 woningen per jaar Woningbouw krijgt voorrang op windmolens 30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens Land- en tuinbouw en visserij Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen. Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt Bufferstroken verkleinen 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen. Niet importeren wat we niet mogen produceren Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan Ruimte voor vissers op zee Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Energie Geen verplichte warmtepomp Meer inzet op kerncentrales Zorg Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027 600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg Regio en platteland Meer politie en politieposten in dorpen en wijken Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen Nationale veiligheid Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land Uitgave defensie naar NAVO-norm 2% BBP, verankerd in de wet Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme Aanpak veiligheid in openbaar vervoer

Opinie Jelle Silvius - Geef de boeren een goede uitweg uit de mestcrisis

Landbouw: De oplossing voor mestoverschotten en hogere kosten ligt niet bij ‘renure’, maar in de kringlooplandbouw, betoogt Jelle Silvius. Opinie Jelle Silvius; Omdat we in Nederland al jaren niet voldoen aan de waterkwaliteitsnormen, schrapt de Europese Commissie de uitzonderingspositie die melkveehouders jarenlang hadden om meer mest uit mogen te rijden op grasland dan wettelijk toegestaan. Gevolgen: een nog groter mestoverschot en hoge kosten voor melkveehouders om hun mest af te voeren. Jelle Silvius promoveert op het onderwerp kringlooplandbouw aan de universiteit Wageningen Gelukkig lijkt de oplossing nabij. Het mestoverschot kan binnenkort worden omgezet naar kunstmestvervangers, zogenaamde ‘renure’: recovered nitrogen from manure ofwel teruggewonnen stikstof uit dierlijke mest. Zo kan via een technologische omweg alsnog meer dierlijke mest worden geplaatst, die wel door melkveehouders mag worden gebruikt bovenop de vastgestelde limiet. Dit mocht aanvankelijk niet van de EU. Renure werd namelijk door Brussel gewoon gezien als dierlijke mest. Maar na een jarenlange lobby door de sector in Brussel en door steun vanuit de overheid lijkt dit toch te worden toegestaan. Zoals eerder beschreven in NRC, vervangt renure de kunstmest die melkveehouders anders zouden gebruiken om hun grasland te bemesten. Voorstanders wijzen op de voordelen die dit zou hebben op het milieu. Besparing van kunstmest leidt immers tot minder CO2-uitstoot, zo is de redenatie, want het maken van kunstmest kost veel energie. Hergebruik van grondstoffen zou bovendien ook nog bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw die centraal staat in het Landbouwakkoord, volgens minister Piet Adema. Een echte win-win situatie dus, voor boer én milieu. Lees ook Een uitweg uit de mesthoop: vier vragen over het complexe samenspel van poep, plas en gewas Een boer verspreidt kunstmest op zijn land. Wie echter verder kijkt dan het erf van de melkveehouder ziet dat dit niet het geval is. Zonder derogatie zal de mest van melkveehouders namelijk naar een andere plek worden geëxporteerd, zoals naar akkerbouwers in Duitsland of Frankrijk. Als melkveehouders renure gebruiken, leidt dit tot een verminderde aanvoer van dierlijke mest en meer gebruik van kunstmest elders. Op systeemniveau wordt er met renure dus geen kunstmest bespaard maar slechts verplaatst, van melkveehouders naar akkerbouwers. De vraag is vervolgens wat meer kosten oplevert voor de boer en het milieu: mest verwerken tot renure of mest verplaatsen. Omdat het verwerken van de mest tot renure veel energie kost en hiervoor ook mest verplaatst moet worden is het sterk de vraag of dit leidt tot een netto CO2-besparing. Kringlooplandbouw Belangrijker nog: als we echt het milieu willen sparen, zullen we het probleem bij de bron moeten aanpakken. Voor de productie van het voer van koeien - naast gras ook snijmais en soja – wordt namelijk veel kunstmest en land gebruikt. Een deel van deze uit kunstmest afkomstige nutriënten wordt omgezet in voedsel voor mensen, maar een groot deel gaat via de mest verloren naar het milieu - met gevolgen voor de waterkwaliteit en de natuur. Omdat het produceren van eiwitten via dieren relatief inefficiënt is, zouden we pas echt kunstmest, landgebruik en emissies besparen als we onze consumptie verschuiven van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Renure houdt juist dit inefficiënte systeem in stand. Renure draagt ook niet bij aan kringlooplandbouw. In een echte kringlooplandbouw worden dieren namelijk alleen gevoed met producten die voor mensen zelf niet geschikt zijn, zoals gras en reststromen. Dit heeft een reductie van de veestapel tot gevolg waardoor er sowieso geen mestoverschot meer zal zijn. Voor veehouders zullen er dan geen kosten meer zijn voor de afvoer van mest maar kan mest juist weer geld opleveren. Het bewerken van mest tot renure is voor kringlooplandbouw dus overbodig. Het bouwen van de mestverwerkingsfabrieken zal bovendien een hoop inspanning en geld kosten. Geld dat boeren zelf niet hebben en dus waarschijnlijk uit publieke middelen moet komen. Om die fabrieken rendabel te houden zal een gegarandeerde aanvoer van mest nodig zijn. We zetten onszelf met renure dus nog verder vast in een onhoudbaar systeem. Voor het halen van de Nederlandse doelen voor klimaat, natuur en een dierwaardige veehouderij is inkrimping van de veestapel namelijk onvermijdelijk. Dan kunnen we die duur betaalde mestverwerkingsfabrieken weer afschrijven. Laatste wanhoopspoging Renure is op korte termijn misschien aantrekkelijk voor de individuele melkveehouder, maar de uitweg uit de mestcrisis wordt niet bereikt door mestverwerking. Het overschot aan mest en de disbalans op de mestmarkt worden simpelweg veroorzaakt door een te grote veestapel en de import van veevoer. Renure lijkt een laatste wanhoopspoging om de levensduur van een niet-duurzame landbouw te verlengen. De minister kan echter beter zijn geld, energie en invloed in Brussel gebruiken voor een echte transitie naar kringlooplandbouw. Dit kan door de veestapel in te krimpen, te werken aan een reductie van de import van veevoer en echt duurzame kringlooplandbouwinnovaties te stimuleren. Bied boeren een eerlijk toekomstperspectief en laat renure vooral niet de zoveelste afleiding zijn van echte oplossingen voor het mestprobleem. [i]Jelle Silvius promoveert op het onderwerp kringlooplandbouw aan de universiteit Wageningen[/i]

Stort onze democratie in ?

Door Jaap Majoor Laag Zuthem, Kenmerk democratie; Een democratie wordt gekenmerkt door overleg met elkaar. Je bent het niet altijd eens met elkaar, maar door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, kom je er, door ieder wat water bij de wijn te doen, samen uit. In ons land zijn inmiddels 2 groepen ontstaan, die zo sterk van mening verschillen, dat overleg geen zin meer heeft. De één zegt het is wit, de ander zegt zwart. Beiden zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze geen duimbreed toegeven, dan heeft overleg weinig zin. Als je op je telefoon zoekt naar iets, onthoud je telefoon, waar je interesses liggen en geeft je steeds informatie over dat onderwerp. Door deze éénzijdige informatie wordt de bubbel, waar wij in leven nog extra versterkt. Kortom wanneer er geen overleg en luisteren naar elkaar meer mogelijk is, stort de democratie in. Er worden dan geen beslissingen meer genomen en het land is stuurloos. Waar we nu inmiddels duidelijk naar op weg zijn. De ene kant noemt zich links en wat over blijft wordt automatisch rechts genoemd. WNL op zondag Tot mijn verbazing was gisteren Jesse Klaver bij WNL op zondag. Hij beweerde, dat wij met elkaar moesten overleggen. In plaats van overleggen met elkaar, deed hij alleen maar modder gooien naar de mensen, die het niet met hem eens zijn. Zo schilderde hij al zijn tegenstanders af, als aanhanger van Poetin. Ik ben volgens hem dus ook een aanhanger van Poetin, wat overigens zeker niet het geval is. Sterker nog, ik neem het Jesse Klaver kwalijk, dat hij mij een aanhanger van Poetin noemt. Als voorbeeld de agrarische sector Boeren hebben op allerlei manieren geprobeerd uit te leggen, wat niet klopt aan het stikstofbeleid en de staat van onze natuur door middel van allerlei rapporten, die bewijzen dat het niet aan de landbouw ligt. De linkse politiek en de natuurinstanties zouden juist nu open moeten staan voor een gesprek, maar zeggen alleen keihard: wat jullie zeggen is niet waar, geen overleg is mogelijk (democratie?) en het gesprek is afgelopen en dat terwijl zij, de linkse politiek, zich alleen maar baseren op aannames. Boeren wordt eens verstandig en steek de koppen bij elkaar. Neem enkele goede advocaten in de arm met verstand van zaken. Span gezamenlijk een rechtszaak aan tegen de overheid en de EU. Dan maar eens zien of de waarheid boven tafel komt, want de tijd van overleg is voorbij door de te sterke polarisatie van onze samenleving. Jaap Majoor Laag Zuthem

Heleen uit Haaksbergen geloofde heilig in ecologisch boeren, maar doet nu haar koeien weg

Amper te geloven, maar waar: ze stoppen. Weinig boeren hebben zo hun nek uitgestoken als Heleen en Rogier Lansink uit Haaksbergen. Ze geloofden heilig in een ecologische toekomst voor boeren en Heleen Lansink ging voorop in de strijd. Ze trotseerden hoon in de omgeving en zij werd onderscheiden voor haar inzet en visie. En nu? De koeien gaan weg. „We kiezen voor meer geluk, plezier en gezondheid”, zegt Heleen. Dat Heleen en Rogier nu wel buigen, dat komt door een recent ongeluk. „Dat was weer een moment van reflectie.” In het weekend van 23 en 24 maart ging het mis in de jongveestal. Over een lengte van 20 meter vielen mestroosters de mestput in en de koeien vielen mee. Brandweer, loonwerker, dierenarts en collega’s hielpen de dieren uit de put te redden. Al het jongvee bleef behouden. Na de komst van verschillende experts bleek dat de stal prima te herstellen is, maar dat er investeringen mee gemoeid zijn. Heleen en Rogier Lansink bekroop het gevoel: „Aan de voorkant zijn we enthousiast begonnen met de bouw van de melkstal en aan de achterkant van ons bedrijf valt alles voor ons gevoel uit elkaar.”

Protesterende boeren die afval dumpten op A7 moeten 35.000 euro betalen

Het Openbaar Ministerie wil 35.000 euro zien van zes boeren die in 2022 wegblokkades opwierpen en afval dumpten bij protesten op de A7 in 2022. 'Het is onredelijk de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten. Er moet een krachtig signaal komen dat dit niet wordt getolereerd.' Zes verdachten stonden vandaag terecht bij de rechter, die in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden geacht voor de wegblokkades en afvaldumpingen in Frieschepalen (A7 rijrichting vanuit Drachten naar Groningen) op 28 juli 2022 en in Marum (bij de oprit A7) op 1 augustus 2022. Afval dumpen en in brand steken Een 32-jarige man uit Augustinusga (Friesland), een 33-jarige man uit Kornhorn, een 21-jarige man uit Opende en een 29-jarige vrouw uit Oldehove worden verdacht van het dumpen van afval op de afrit en tussenberm van de A7 ter hoogte van Frieschepalen, het opzettelijk versperren van de weg en het stichten van brand. Bij de dumpingen op de oprit naar de A7 ter hoogte van Marum zijn wat het OM vier verdachten rechtstreeks betrokken. Het gaat hierbij ook om de 33-jarige man uit Kornhorn en de 21-jarige man uit Opeinde, en daarnaast een 22-jarige man uit Gorredijk en een 52-jarige man uit Opende. Zij worden in wisselende samenstelling verdacht van het versperren van de weg, het dumpen van afval en het in brand steken daarvan. Geld voor Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft zich als wegbeheerder gevoegd als benadeelde partij en heeft een vordering ingediend. De officier van justitie is van mening dat het onredelijk is de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten als het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de schade. 'Het gaat om forse bedragen en dat zal problemen opleveren voor de verdachten, maar het is meer dan redelijk dat men opdraait voor de kosten', aldus de officier. Voor Marum gaat het om een schadebedrag van bijna € 17.000,-- en voor de schade bij Frieschepalen vindt de officier een bedrag van ruim € 18.000 euro toe te wijzen.

We gaan naar Frankrijk! #melkvanhetnoorden

Morgen ga ik samen [@MTSTAMMINGA] en een bus vol vooral Friese melkveehouders naar Frankrijk, we gaan het mooie weer tegemoet! https://www.youtube.com/watch?v=FRU3l6jHNhg Bedrijven die onder andere op het programma staan: – Familie Meilink in Croisilles. Boert ruim 30 jaar in Frankrijk. Melkt nu ruim 170 koeien in een recent verbouwde melkveestal met drie melkrobots. Droogt jaarlijks 450 hectare gras tot hooi met de warmte van de biogasvergister. – Jan Zuurbier kwam in 1995 naar Bretagne om in maatschap met zijn twee oudere broers te boeren. Inmiddels runt hij sinds 2009 met zijn vrouw Anne Cecile een biologisch bedrijf met 115 hectare en 100 koeien die 210 dagen per jaar weidegang krijgen. – Familie Brode woont sinds 2022 in Chapelle- Janson. Ze runnen een bedrijf met 100 hectare grond, 120 Holsteiners en 50.000 vleeskippen. – Koen op ’t Roodt runt in het Vlaamse Olen een melkveebedrijf met hoogwaardig fokvee die hoog scoren op exterieur en op melkproductie. Hij combineert het werk op het melkveebedrijf met het voorzitterschap van de Vlaamse afdeling van de EDF. – Familie DeJonkheere runt in het Vlaamse Elverdinge een gemengd bedrijf. Zij melken 160 koeien met drie melkrobots in een serrestal die sinds 2021 in gebruik is genomen. Doel is om de hoogproductieve veestapel iets uit te breiden naar 180 stuks totaal. Op het bedrijf worden ook zo’n 40 hectare aardappelen en 20 hectare wortelen geteeld. En circa 650 vleesvarkens gehouden. - Bezoek aan de D-Day stranden van Normandië staat onder andere ook op het programma. Ik verzamel alle foto's en video's in deze map: https://myalbum.com/album/HeZi8K8v73d9/

Eerste Kamer houdt subsidie voor zonnestroom voorlopig in stand

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. De Eerste Kamer zet definitief een streep door het plan van demissionair klimaatminister Jetten om deze subsidie vanaf 2025 af te bouwen. Bezitters van zonnepanelen kunnen dus de stroom die ze terugleveren blijven wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet. Vanmiddag zal een meerderheid van de senatoren tegen het wetsvoorstel van Jetten stemmen. De twee grootste fracties in de senaat, BBB en GroenLinks-PvdA, vinden dat de stimuleringsregeling moet blijven. Volgens GroenLinks-PvdA worden zonnepanelen nu net bereikbaar voor mensen met een laag inkomen, en dan moet je de subsidie niet afschaffen. BBB ziet de afbouw als een "pure belastingmaatregel" van het kabinet om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen. Voordat het salderen afgeschaft wordt, moet eerst de congestie op het net opgelost worden, vindt de partij. Eerder stemde de Tweede Kamer wel in met de wetswijziging. Jetten en het kabinet wilden van de subsidie af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn dat ze ook zonder overheidssteun een goede investering zijn. De regeling kost de schatkist bovendien honderden miljoenen per jaar aan gemiste belastinginkomsten en mensen zonder panelen betalen deels de rekening. Bekijk hier hoe dat zit: Jetten deed vorige week, tijdens het debat, nog een laatste oproep aan de senaat om wel in te stemmen met zijn plan. Hij noemde het "onverantwoord" om de salderingsregeling in stand te houden, vanwege de kosten voor de schatkist. Om de senatoren van met name GroenLinks-PvdA van gedachten te doen veranderen deed hij nog de toezegging om woningcorporaties te helpen om de uitrol van panelen op huurhuizen te versnellen. Die belofte was voor de fractie niet voldoende. Sommige energiebedrijven brengen nu al een 'terugleververgoeding' in rekening bij klanten met zonnepanelen. Jetten zei gisteren in het tv-programma Radar dat hij niet kan garanderen dat die kosten worden afgeschaft als de saldering verdwijnt.

Stoppen met weiden helpt niet tegen derogatiekoppijn

Betoog van De Weideman: 'Bijna alle melkveehouders hebben er last van: derogatiekoppijn. Mest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren dreigt een dure grap te worden. Ik heb hier geen remedie voor, hooguit goede tips die als een aspirientje de pijn verzachten. Stoppen met weidegang gaat je zeker niet helpen, in tegenstelling tot de geluiden die we daarover in het veld horen. Simpelweg omdat maar een klein deel van de mest in de wei valt. Reken maar even mee: dit kalenderjaar heeft 366 dagen van 24 uur = 8784 uur. Bij 720 uur weidegang lopen de koeien dus 8% van die tijd in de wei. En komt 92% van de mest in de put terecht. Meer dan genoeg om af te voeren. Alleen bij bedrijven met echt veel weidegang begint het op te tellen. Bij 3000 uur weidegang komt 35% van de mest in de wei en 65% van de mest in de put. En dat is meer dan genoeg, want dit zijn doorgaans extensieve bedrijven die vaak niet meer dan 20% van hun mest moeten afvoeren. Het jongvee minder weiden dan? Zet niet heel veel zoden aan de dijk. Op een bedrijf met 100 melkkoeien met pakweg 20 pinken en 20 kalveren is dat net iets meer dan één tankwagen per maand. Dé sleutel naar mest op het goede moment in de put is planning en voldoende opslag. Mijn vuistregel voor die planning: als je vanaf half juni geen mest meer uitrijdt, spaar je genoeg op voor je afvoerverplichting. En dan zit er ook volgend voorjaar weer genoeg in de mestput om af te voeren en je eigen land te bemesten. Dat helpt ook op een andere manier: van de drijfmest die je in maart uitrijdt wordt 40% meer stikstof benut dan van de mest die in juli op het land komt. Nog belangrijker is het om te zorgen dat je minder mest hoeft af te voeren, door je bodem-ruwvoer-koe-mest-kringloop beter te sluiten. Voer je melkkoeien en het jongvee scherper op de eiwitnorm. In combinatie met weidegang kan dat goed, vooral als je de juiste kuilen maakt om bij te voeren. Haal je daarmee één punt van je gemiddelde ureum af, dan scheelt dat bij 100 melkkoeien zo’n veertig kuub afvoer. Scherper bemesten helpt ook. Met weiden komt zo’n 100 kilo stikstof beschikbaar uit weidemest. Op weidepercelen kun je beter maar tien à vijftien kuub mest geven in het voorjaar, dan hou je meer over voor de maaipercelen. Ik zou de Weideman niet zijn als ik er niet aan toevoegde: wees nog scherper op je beweiding. Zorg dat je koeien echt aan het werk zijn om gras te oogsten en dat rechtstreeks om te zetten in melk! Kijk dit seizoen heel goed hoe je met deze maatregelen de pijn kunt verzachten, want die afbouw van derogatie gaat er echt inhakken. Blijf vooral zelf nadenken en voorkom dat je valse profeten volgt die stoppen met weiden als oplossing aandragen. Klopt niet, werkt niet.'

marcsterreborn


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering