LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

.LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden. “Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren: inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Reductie door innovatie De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald. Integraal maatwerk per gebied Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw. Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden. “Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.” Nederlandse poldernuchterheid Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving. Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.

Een jaloerse blik op stikstofruimte van een ander

[b]Boeren zijn gewend om binnen milieugrenzen te opereren. Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State is afgeschoten en woningbouwprojecten, de opening van vliegveld Lelystad, nieuwe snelwegen en industrieën op de helling staan, moeten ook veel anderen aan uitstootnormen wennen. PETER SMIT, REDACTEUR NIEUWE OOGST[/b] Tijdens dat wennen wordt er met een jaloerse blik gekeken naar de stikstofruimte van een ander. Het duurde dan ook niet lang voordat de aanval op de veehouderij werd geopend. Donderdag viel ik midden in een Radio 1-interview met GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders die een plan van aanpak van zijn partij voor de woningcrisis aankondigde. Kern daarvan is dat de overheid weer aan het roer moet bij het bepalen van de huurprijzen. Smeulders, oud-wethouder van Helmond en daardoor bekend met de veehouderij in De Peel, noemde ook het uitkopen van veehouders als een manier om stikstofruimte te creëren voor nieuwe woningbouw. Want, zo beweert hij: 'Alle stikstofruimte wordt ingenomen door de veehouderij.' Dit is overigens onjuist. De veehouderij is volgens het RIVM goed voor 42 procent van de stikstofuitstoot. Dat is veel, maar niet alles. Politieke luchtballonnetjes als die van GroenLinks kunnen we de komende maanden meer verwachten, totdat de commissie-Remkes die zich over de PAS-impasse buigt, met aanbevelingen komt. LTO Nederland heeft daarin zijn eigen inbreng om het belang van de familiebedrijven in de veehouderij te bepleiten. We kunnen nog meer luchtballonnetjes rond het PAS verwachten Een flinke steun in de rug voor de veehouderij viel gisteren te lezen in dagblad De Stentor. De krant hield een online peiling over het voornemen van provincie Overijssel om de vrijstelling voor beweiding van rundvee te schrappen. Een verschrikkelijk voornemen, oordeelt 95 procent, toen het aantal stemmers op 1.705 stond. De Stentor wordt gelezen op de Veluwe en in het gebied rond de IJssel. Een gebied waar de bewoners nog een band hebben met het boerenbedrijf, zo blijkt.

Een oplossing van het stikstofprobleem ligt binnen handbereik.

Koortsachtig wordt er gezocht naar een oplossing voor de ammoniakproblematiek. Meten van depositie zorgt er voor dat we weten waar we over praten. Alleen dan kan er over een oplossing gepraat worden. Maar misschien is er nog wel een oplossing. De probleemstelling die geformuleerd wordt is dat we de emissie van stikstof op onze bedrijven mogelijk zorgen voor neerslag van stikstof in een natuurgebied. Dus eigenlijk zeggen ze de stikstofkringloop klopt niet. Er is onbalans. Kunnen we eenvoudig bijdragen aan een oplossing. Ik denk van wel. Laatst hadden we hier al uitgezocht dat wanneer je 1 kg ammoniak deelt door 17 en vermenigvuldigd met 14, je het gewicht van de stikstof krijgt. Dus een vergunde ammoniak emissie van 1000 kg geeft een uitstoot van N van 824 kg. Deze stikstof komt extra in de lucht in dit voorbeeld en verstoord de balans. De vorm is ammoniak, bij depositie wordt dit ammonium. Nu zijn er gewassen, vlinderbloemigen, die stikstof (N2) uit de lucht halen en binden. Rode klaver neemt via Rhizobium wortelknobbeltjes N2 uit de lucht. Onderzoek wijst dat dit wel tot 350 kg N per ha mogelijk is. In de lucht zit 78 % N2. En dit is zelfregulerend. Wordt er bijvoorbeeld door rode klaver N2 uit de lucht gehaald en gebonden, dan komt er ook weer N2 middels processen in de lucht. Bijvoorbeeld ammoniak via depositie ammonium. Ammonium wordt in de bodem opgezet naar nitraat. Via denitrificatie reguleert de lucht weer het N2 gehalte. Kringloop rond. De rode klaver is een eiwit aanvulling in het rantsoen en spaart eiwit aanvoer van buiten het bedrijf uit. En met een paar hectare gras/klaver lost je het probleem op je bedrijf al op. Wat vinden jullie van deze redenatie. Ik zeg niet dat de sectorpartijen dit een oplossing vinden, maar ik denk wel dat het het onderzoeken waard is. Het is in ieder geval beter om hier energie en aandacht in te steken dan als sectorpartijen maar te blijven brainstormen over hoe veekrimp voorkomen kan worden met technische maatregelen.

Albert Heijn afwezig bij sector brede steun PlanetProof

Albert Heijn afwezig bij sectorbrede steun PlanetProof PlanetProof, het oude Milieukeur, zal in de toekomst sectorbreed toegepast worden. Dat voorspelde Gijs Dröge gisteren bij de lancering van de nieuwe eisen. Een financiële beloning voor de strengere productie-eisen is echter nog niet in beeld. De nieuwe regels zijn in samenspraak met Jumbo en Greenpeace opgesteld. Naast Jumbo zullen ook supermarkten zoals Aldi, Lidl en leden van Superunie de nieuwe standaard opnemen in het inkoopbeleid. Albert Heijn doet niet mee aan PlanetProof, maar heeft wel andere afspraken met Natuur&Milieu gemaakt. Helga van Leur is de ambassadeur van het vernieuwde keurmerk. "On the way to PlanetProof wordt dé duurzaamheidsstandaard voor de Nederlandse tuin- en akkerbouwsector", sprak Gijs Dröge van Stichting Milieukeur (SMK) op 1 maart 2018 tijdens de presentatie van het hernieuwde certificatieschema voor plantaardige producten. "Het certificatieschema zal niet langer alleen door koplopers, maar sectorbreed toegepast worden." Op de feestelijke middag in het Naaldwijkse World Horti Center kwamen ongeveer 180 mensen uit de sector af. Aan de hand van enkele korte presentaties werden de aanwezigen bijgepraat over de aanloop naar de herziening van het certificatieschema en de wijzigingen ten opzichte van het oude Milieukeur. Stephanie de Kool van SMK liet weten dat de herziening van het certificatieschema het gevolg is van de toenemende vraag van consument en retail naar duurzame AGF. De groeiende vraag maakte opschaling noodzakelijk. Met het oog op de 80% export van Nederlandse producten is ook een internationale uitrol van On the way to PlanetProof de bedoeling.

wakker worden!!38 vergunningen limburg vernietigd!!!

Gevolg PAS: rechter vernietigt 38 Limburgse Nb-wet vergunningen 19 augustus 2019 Maandag 19 augustus heeft de rechtbank Limburg maar liefst 38 door de provincie Limburg aan veehouderijen verleende vergunningen, op grond van de Wet natuurbescherming vernietigd. Dit op verzoek van milieuorganisaties. De rechtbank heeft deze zaken afgehandeld zonder zitting. Bij haar uitspraak zegt ze de RvS uitspraak over de PAS te volgen. De LLTB vraagt zich af op wat voor basis boeren nog kunnen ondernemen als gemaakte afspraken met de overheid in één pennenstreek worden onderuit gehaald. De rechtbank Limburg heeft 38 zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, dit betekent zonder zitting, maandagmiddag afgehandeld. Volgens een verklaring van de rechtbank wilde met name milieuorganisaties dat de verleende natuurvergunningen zouden worden ingetrokken. Het betreft hierbij vergunningen van hoofdzakelijk veebedrijven. Onder verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 29 mei 2019, heeft de bestuursrechter deze beroepen gegrond verklaard en daarom de vergunningen vernietigd. Het PAS Volgens de rechtbank was aan de veehouderijen, onder toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen alvast toestemming gegeven voor activiteiten die door de uitstoot van stikstof mogelijk schadelijk zijn voor Europese natuurgebieden. Daarnaast worden in die gebieden algemene herstelmaatregelen genomen die in de toekomst voor stikstofreductie moeten zorgen. In haar beoordeling stelt de rechtbank dat de positieve gevolgen van die maatregelen nog niet vooraf vaststaan. Volgens het Europese Hof van Justitie is dit wel een vereiste. Daarom oordeelde de RvS in mei dat zo’n toestemming ‘vooraf’ niet mag en dat het PAS niet gebruikt mag worden bij de verlening van natuurvergunningen. Gewacht De rechtbank Limburg zegt met de behandeling van deze 38 zaken gewacht te hebben op die beslissing van de RvS. De rechtbank zegt de RvS nu te hebben gevolgd waardoor ze alle 38 verleende vergunningen vernietigt. De rechtbank draagt de provincie Limburg nu op om de gevolgen van de plannen van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en te bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend. Als reactie op de RvS uitspraak stelde het provinciebestuur dat de vergunningverlening voor activiteiten in de buurt van Natura2000 gebieden, waarbij stikstof vrijkomt, lastiger is. Provincies en ministeries stellen vergunningverlening uit tot er meer duidelijk is. LLTB: 'Wat zijn vergunningen nog waard?' In een eerste reactie stelt de LLTB dat ze het intriest vindt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. "Er is door veehouders veel extra geïnvesteerd in technieken, maar vergunningen staan nu op losse schroeven. Dit zorgt voor enorm veel onzekerheid en stress bij boerengezinnen", zegt LLTB-woordvoerder Roel Boots desgevraagd. De LLTB vraagt zich af op wat voor basis boeren nog kunnen ondernemen als gemaakte afspraken met de overheid in één pennenstreek onderuit worden gehaald? Wat zijn vergunningen dan nog waard?

PBL weer de fout in, emissie van gewasbeschermingsmiddelen veel minder dan dat is medegedeeld aan het Nederlandse publiek

Onze vrienden van STAF hebben weer goed werk gedaan. Wordt tijd dat de bezem door het PBL heen gaat. https://stichtingagrifacts.nl/planbureau-zet-publiek-op-verkeerde-been-met-rapport-bestrijdingsmiddelen/ Planbureau zet publiek op verkeerde been met ‘rapport bestrijdingsmiddelen’ by Stichting Agrifacts18 Augustus 2019 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft wederom Jan en alleman op het verkeerde been gezet, door essentiële informatie te verstoppen in zijn rapport. Het betreft deze keer de ‘Tussenevaluatie Gewasbescherming’ (juni 2019). Media brachten massaal naar buiten dat boeren en tuinders hun doelstellingen op gebied van gewasbeschermingsmiddelen niet haalden. De normoverschrijdingen in oppervlaktewater hadden tussen 2013 en 2018 met 50% moeten afnemen, het werd 15%. Media en politici die alleen de (publieks)samenvatting hadden gelezen, meenden van doen te hebben met een landelijk beeld. Een grote misvatting, het ging namelijk over de 15% meest vervuilde meetpunten. En zeker niet om het landelijke beeld. Voor dit essentiële detail had men moeten doorlezen in rapport en onderliggende stukken. Zoveel leestijd gunde vrijwel niemand zich.

zeer slechte service delaval melktank

We hebben in januari een andere delaval melkkoeltank laten plaatsen met een nieuwe koeler. Er werd ons toen verteld dat de koeler tijdelijk voor aan de weg werd gezet omdat ze op de afgesproken plaatsingsdatum geen tijd hadden om de koeler op de goede plek te zetten en dat ze binnen 2 weken terug zouden komen om dat af te ronden. We zijn nu dik 4 MAANDEN verder en meermalen gebeld,maar de koeler staat nog voor aan de weg. Het is net alsof ze denken "die boer heeft toch al betaald dus daar hoeven we ons niet meer voor in te spannen". Wat moet ik doen?

CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een melkveehouder deels in het gelijk gesteld. De boer heeft recht op 6.024 kilo fosfaatrechten in plaats van de aan hem toegekende 3.891 kilo. Door die situatie dreigt een gedwongen faillissement en dat gaat te ver, oordeelt het CBb. Door de veehouder zo weinig fosfaatrechten toe te kennen ontstaat voor de boer een ‘individuele en buitensporige last’ en handelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in strijd met artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, stelt het CBb in een recente uitspraak. [quote]‘Het met terugwerkende kracht verlagen van het fosfaatrecht leidt ertoe dat eveneens met terugwerkende kracht een deel van de bedrijfsvoering onder een economisch delict komt te vallen.’[/quote]

Celstraf voor mesthandelaar uit Lierop

Een 48-jarige mesthandelaar uit het Lierop is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Andere verdachten in de zaak zijn vrijgesproken. De rechter vond dat er voor de medeverdachten te weinig bewijs was dat ze erbij betrokken waren. De rechter is er wel van overtuigd dat de mesthandelaar sinds 2010 leiding gaf aan een organisatie die jarenlang op grote schaal fraude pleegde. Er werden bijvoorbeeld gegevens vervalst om veehouderijbedrijven van hun overschot te doen afkomen. Er werd ook geknoeid met apparatuur in de vrachtwagens. Er werden valse laad- en losmeldingen gedaan, volgsystemen werden uitgeschakeld of gemanipuleerd, is het oordeel van de rechter. De mesthandelaar kan nog in beroep gaan. Het Openbaar Ministerie vindt dat het crimineel verdiende geld moet worden terugbetaald. Het zou gaan om zo'n 15 miljoen euro. De zaak krijgt waarschijnlijk dus nog een vervolg in hoger beroep.

Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

[b]Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.[/b] De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten. ‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten. Vier denkrichtingen De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid: Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG 1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast. 2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot. 3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang. 4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen. Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen. Praktijkbeoordelingen Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk. Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn. Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. 'Evaluatie komt te vroeg' Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert. In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren. Goed op weg De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg. Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden. Dwingende maatregelen Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op. In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen. Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.

overijssel geeft het startschot inzake de pas perikelen

Boeren in Overijssel moeten toch vergunning aanvragen In de provincie Overijssel moeten 26 boeren alsnog een vergunning aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land op grond van de Wet Natuurbescherming. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), stelt Gedeputeerde Staten. De boeren hebben afgelopen week daarover een brief van de provincie ontvangen. Deze boeren hebben in een eerder stadium van de provincie een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het PAS gekregen, of ze konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn destijds handhavingsverzoeken door de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) ingediend. De provincie heeft deze handhavingsverzoeken vervolgens afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard valt deze grondslag weg, en moeten de boeren alsnog een vergunning aanvragen. Opnieuw onzekerheid bij veehouders Overijssel zegt zich ervan bewust te zijn dat deze stap opnieuw tot onzekerheid leidt bij veehouders. “Als Gedeputeerde Staten zijn wij ons bewust van die onzekerheid. Dat is ook de reden dat ik bij een aantal bedrijven op bezoek ben geweest om dit besluit uit te leggen,” zegt milieugedeputeerde Tijs de Bree. “We kunnen op dit moment niet anders dan uitvoeren wat de wet ons opdraagt. Tegelijkertijd volgen wij de landelijke lijn om pas daadwerkelijk te gaan handhaven als de boeren in kwestie in de gelegenheid zijn om een vergunning aan te vragen. Dat is nu niet mogelijk. Als Rijk en provincies stellen wij alles in het werk om zo snel mogelijk, een goed en houdbaar alternatief te realiseren voor het PAS. Doel hierbij is om een duurzame balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling van kwetsbare natuur en economische groei.” Overijssel: eerst nieuwe regelgeving, dan pas handhaving Op dit moment hoeven de betrokken boeren dan ook nog niets te doen. Ze kunnen blijven beweiden en bemesten zonder vergunning. De provincie zal hier niet op handhaven, zolang er geen nieuwe regelgeving is. Volgens Overijssel moet de brief die afgelopen week is verstuurd vooral gezien worden als een formele stap. Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de boeren 3 maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen. Hoeveel boeren – naast de 26 waartegen een handhavingsverzoek was ingediend – op basis van een vrijstelling of melding beweiden en bemesten in Overijssel, kon een woordvoerder van de provincie niet zeggen. “We zijn dat nu aan het inventariseren.” Voor al die boeren geldt dat ze waarschijnlijk een vergunningen moeten aanvragen. Wat doen andere provincies met vergunningplicht? De actie van Overijssel is onderdeel van de afspraken die de gezamenlijke provincies (BIJ12) en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben gemaakt over hoe ze omgaan met de PAS-uitspraak van de Raad van State, aldus de woordvoerder. Overigens lijkt Overijssel op dit moment nog de enige provincie die actief veehouderijen benadert over de vergunningplicht voor het beweiden en bemesten. Geen enkele andere provincie laat weten daar ook mee bezig te zijn.

ruim 3000 bedrijven ïllegaal""door pas-uitspraak

Ruim 3.000 bedrijven ‘illegaal’ door PAS-uitspraak Meer dan 3.000 bedrijven zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof opeens niet meer legaal. Het gaat om bedrijven die meldingen hebben gedaan voor activiteiten onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De bedrijven zijn door de uitspraak vergunningplichtig geworden onder de Natuurbeschermingswet. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer. 3.302 bedrijven, het merendeel daarvan betreft landbouwbedrijven, waren op grond van een PAS-melding tot nu toe vrijgesteld van een vergunning. Minister Schouten vindt het noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die in de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. De minister wil voor de zomer meer duidelijkheid geven. Advocaat Paul Bodden is niet optimistisch, zo liet hij dinsdag blijken op een informatiebijeenkomst van Hekkelman Advocaten in Lent. Uitspraak over vergunningen Natuurbeschermingswet RvS duidelijk Ondertussen willen milieugroeperingen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur de gegevens verkrijgen van alle bedrijven die een melding hebben gedaan. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment constateerde gisteren: “Adviseurs zijn nu al weer bezig om te zoeken naar manieren om onder de toch heel duidelijke uitspraak uit te komen.” Hij vraagt zich bovendien af of ‘bestuurders dan helemaal niets hebben geleerd’. De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken Door de uitspraak van de Raad van State zijn die meldingen echter met terugwerkende kracht niet rechtmatig verklaard. De overheid ging ervan uit dat de vereiste beoordeling van de ontwikkelingen in lijn was met de Europese Habitatrichtlijn, maar de hoogste bestuursrechter is het daarmee niet eens. Schouten schrijft aan de Tweede Kamer: “Als gevolg van de uitspraak moet dus voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend.” De minister wil ‘pragmatisch’ omgaan met de eisen die de Raad van State stelt aan beweiden en bemesten. Volgens de uitspraak van de Raad van State is daarvoor een vergunning nodig. Overheden met grote urgentie ontstane problemen te lijf De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de provincies een team van specialisten samengesteld dat ‘met grote urgentie’ moet werken aan de mogelijke oplossing van de problemen die door de uitspraak zijn ontstaan. Schouten wil zo mogelijk een ‘nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak’ realiseren, in samenspraak met kabinet, mede-overheden en andere maatschappelijke partners. De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en met maatregelen in natuurgebieden om de voor stikstof gevoelige natuur te herstellen.

PAS afgeschoten

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven. De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk. In strijd met Europese wetgeving Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuit gehaald omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving. Weiden en bemesten niet vergunningsvrij De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden. Bestaande vergunningen blijven geldig De uitspraak van vandaag heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig. Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de Raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat. Toekomst onduidelijk De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast. Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/#toonpersbericht

de jonge


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
783
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering