Fosfaatreductieplan

Fosfaatreductieplan nieuws

Uitvoering fosfaatbeleid kost bijna € 30 miljoen meer

06-12-2018 - LNV trekt € 10,6 miljoen extra uit voor uitvoering van fosfaatrechtenstelsel. Het fosfaatreductieplan kostte € 19,3 miljoen extra.

De kosten komen vooral door het aanpassen van de fosfaatrechten voor vleesvee, het hanteren van een vrijstelling van fosfaatrechten voor zoogkoeien, het extra juridisch werk vanwege de vele bezwaarschriften, het instellen van een fosfaatbank en het inrichten van een openbaar fosfaatregister.

Nieuwsgrazer

‘Meevaller ZuivelNL moet terug naar boer’

09-10-2018 - Het is een mooie meevaller. ZuivelNL houdt € 14 tot € 15 miljoen over van de heffingen voor het fosfaatreductieplan van vorig jaar. Het geld, bedoeld om de stoppersregeling te bekostigen, is geïnd via een heffing op het melkgeld. In totaal ging het om ruim € 25 miljoen. Maar het grootste deel daarvan bleek niet nodig voor dat doel en zit nog in kas, blijkt nu.

Nieuwsgrazer

NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening

25-09-2018 - Enkele weken geleden heeft NMV een aantal verzoeken aan de minister gedaan. Vervolgens kwam er later een reactie van Schouten, dat zij weinig openingen ziet. Volgens NMV zijn die er wél, en is een mogelijke afwijzing door de EU CIE geen reden om niet te proberen iets voor melkveehouders te bewerkstelligen. NMV stuurde daarom de brief die aan de minister gezonden is ook naar haar leden, om inzicht te geven in NMV standpunten:

Originele beschrijving

Minister Schouten geeft afgelopen week in een Kamerbrief te kennen dat zij geen mogelijkheden ziet om een percentage van het bedrijfsfosfaatplafond vrij te stellen van afroming wanneer deze voor lease worden aangeboden. Ze geeft daarbij aan dat dergelijke voorstellen eerst opnieuw moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie en opnieuw tegen het licht moet worden gehouden rond de staatssteuntoets. De uitkomst daarvan is onzeker. NMV is van mening dat, gezien het feit dat dit dus wel een mogelijkheid biedt, de minister geen bezwaren kan hebben om hiermee terug te gaan naar de Europese Commissie. Daar zullen wij ook voor blijven pleiten.

Ook betreurt NMV de gang van zaken in de trage afhandeling van alle bezwaren en beroepen op de knelgevallenvoorziening. Daarom heeft NMV aangegeven dat enige coulance op zijn plaats zou zijn.

NMV heeft twee weken geleden deze brief namens u aan de minister gestuurd, hierin leggen wij verschillende verzoeken neer inzake het fosfaatrechtenstelsel.

Hooggeachte mevrouw Schouten,

NMV is een belangenorganisatie voor en door melkveehouders. Onder onze leden merken wij dat het voorkomen van overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond in veel gevallen lastig is, doordat meerdere onvoorspelbare factoren hierop van invloed zijn. Maar overschrijden van fosfaatrechten heeft wel grote gevolgen voor de melkveehouders:
Er ontstaat een economisch delict.
De melkveehouder wordt met verschillende sancties en boetes geconfronteerd. (Hier moet nog jurisprudentie over gevormd worden.)
De melkveehouder krijgt automatisch een strafblad. Dit heeft ook gevolgen voor een VOG, het verkrijgen van visa en het krijgen en behouden van een vergunning (BIBOB).
Dat gaat wat NMV betreft onnodig ver.
Naast een bestuurlijke boete kan alsnog vervolging via het strafrecht mogelijk zijn en bedraagt de strafrechtelijke boete 4.150 euro.
Bij het niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving inzake de Meststoffenwet kan de derogatievergunning over 2018 en 2019, ingetrokken worden. Het is nu nog onduidelijk of overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond hier onder valt. Derogatie-intrekking is een kostbare zaak met afzonderlijke boetes.

NMV is geen voorstander van het geven van een vrijbrief om productierechten te overschrijden. Dit neemt niet weg dat er dringend behoefte is om een overschrijding van geringe omvang op te kunnen lossen. Het fosfaatrechtenstelsel werkt allereerst met de forfaitaire productiecijfers per dier. Deze zijn gekoppeld aan de kalfdata en de melkproductie gebaseerd op jaargemiddelde op basis van de dagtelling. Volgens tabel 6 bij de Meststoffenwet zijn er meer dan 20 verschillende melkproductieklassen. Het gaat over de totale melkproductie gedeeld door het gemiddeld aantal melkkoeien op jaarbasis. Voor bedrijven die niet in de allerhoogste klasse vallen zijn de uitkomsten die gebruikt worden om de totale fosfaatproductie in de hand te houden niet te bezien. Want weersomstandigheden (weidegang en nutriënten in het gewonnen ruwvoer) zorgen voor een wisselende melkproductie.

Wanneer de gemiddelde melkproductie wijzigt naar een andere klasse kan dit een verschil van 0,6 tot 1,5 kg ‘geproduceerd’ fosfaat per dier opleveren. Een klasse hoger of lager kan zo leiden tot een verschil van in totaal 150 kg fosfaat op een gemiddelde veestapel van 100 koeien. Dat doet geen recht aan de feitelijke situatie en maakt het voor de veehouder moeilijk om op voorhand correct te anticiperen op zijn bedrijfsfosfaatplafond. Er kan een hefboomeffect optreden bij het afvoeren van minder productieve koeien, waardoor de gemiddelde melkproductie toeneemt. Het gevolg is dat afvoer per saldo weinig of geen effect heeft. Dat is wat NMV betreft onwenselijk en vereist wat ons betreft een correctie. De overgang van jongvee ouder dan 1 jaar naar een melkkoe is vooraf niet te bezien omdat dieren niet vruchtbaar blijken te zijn en/of kunnen verwerpen. Zeker wanneer er sprake is van natuurlijke dekking met een fokstier zijn de verwachte kalfdata veel minder concreet. Dierenartsen geven aan dat er een grote afwijking mogelijk is bij het vaststellen van de zwangerschapsduur als er niet met KI is bevrucht. Naarmate het kalenderjaar vordert hebben wijzigingen in takovergangen van rundvee uiteraard minder grote gevolgen.

Bij een naderende overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond kunnen en worden er vaak koeien verkocht. Als dit aan het einde van het kalenderjaar pas in zicht komt, moeten er steeds meer koeien weg om het jaargemiddelde te beïnvloeden. Eén koe in januari afvoeren betekent 12 koeien afvoeren in december. Het houdt in dat er buitenproportioneel veel koeien afgevoerd zouden moeten worden, die in januari wellicht weer nodig zijn om een financieel stabiel bedrijf te continueren. De vergelijking met het in de hand houden van andere dierrechten gaat niet op, omdat men daar alleen staarten hoeft te tellen en bijvoorbeeld de aanwas, ongeacht het aantal biggen bij de productie van de moederdieren gerekend wordt.
Het vangnet ten tijde van het melkquotumtijdperk was de mogelijkheid tot lease en koop. Een overschrijding leidde niet tot overtreding van de meststoffenwet maar werd door superheffing belast. Het verkopen of verleasen van rechten is bij een kleine onvoorziene fosfaat onder- of overschrijding geen goed instrument omdat volgens het huidige recht telkens 10 procent wordt afgeroomd. Bovendien weet een melkveehouder pas heel laat in december of begin januari wat het daadwerkelijke verschil is. Daarom is het voor de (geringe) overschrijdende bedrijven maar de vraag of er op dat moment nog voldoende fosfaatrechten op de markt worden aangeboden en zij op die manier kunnen corrigeren.

NMV staat daarom achter de op 4 juli 2018 aangenomen motie met nummer 33037-295 van Lodders en Geurts. ‘constaterende dat het voor melkveebedrijven lastig is om exact in te schatten hoeveel fosfaatrechten zij nodig hebben; overwegende dat flexibiliteit bij overdracht van een kleine hoeveelheid fosfaatrechten voor één kalenderjaar wenselijk is; verzoekt de regering, te onderzoeken of maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder dat deze afgeroomd worden, met als doel tijdelijke veranderende omstandigheden te kunnen opvangen’ Deze motie biedt één van de oplossingen om kleine overschrijdingen te voorkomen door fosfaatrechten te leasen zonder dat hier direct rechten voor worden afgeroomd. NMV pleit er dan ook voor dit op te nemen in de regeling.

Meer flexibiliteit noodzakelijk
NMV is van mening dat er nog meer flexibiliteit noodzakelijk is. Pas eind december of begin januari wordt echt duidelijk of er een over- of onderschrijding is. Dit zou ondanks een eerdere te laag ingeschatte herstelactie (lease of koop fosfaatrechten) van de feitelijke situatie nog steeds tot een strafbaar feit kunnen leiden. Uit jurisprudentie over dierrechten is het bekend dat er soms geen rechten beschikbaar zijn op de markt. Uiteraard adviseren wij onze leden zich aan hun referentie te houden. Echter voor het lopende jaar is dit voor veel melkveehouders vrijwel onmogelijk. Zeker gezien de vele bezwaarschriften en beroepschriften op de knelgevallenregeling die nog niet zijn afgehandeld.
Daarbij hebben wij correspondentie tussen leden en de Rijksdienst Voor Ondernemingen ontvangen waarin zij stellen dat kalveren, die afvloeien naar de vleesveehouderij, niet meetellen voor het bedrijfsproductieplafond. Hierop hebben wij meermaals contact gezocht met RVO voor een eenduidig antwoord op deze vraag. Gebleken is dat de voorlichtingsdienst zelf inconsistent is in de beantwoording van deze vraag. Dit is te betreuren daar zij de deskundigen zijn die de boeren te woord staan over vragen die boeren zelf niet overzien. Voor zover ons bekend tellen kalveren die afvloeien naar de mesterij namelijk wel mee, omdat zij worden aangemeld op code 101 met als gebruiksdoel de melkveehouderij. Het gebruiksdoel wordt pas gewijzigd wanneer de kalveren het melkveebedrijf verlaten, veelal na zo’n twee weken. Dit pleit er wat ons betreft voor om een extra diercategorie toe te voegen, voor kalveren die geboren worden op een melkveehouderij, maar waarvan bekend is dat het gebruiksdoel ten behoeve van de vleesveehouderij zal zijn.

Voor al deze omstandigheden tezamen zijn oplossingen noodzakelijk om een geringe overschrijding van het geproduceerde fosfaat te kunnen herstellen. Concreet heeft NMV enkele voorstellen en vraagt u deze op te nemen in het stelsel van fosfaatrechten:
Handel in fosfaat mogelijk tot en met 31 januari voor het voorgaande kalenderjaar. Dan is duidelijk welke bedrijven nog ruimte in hun bedrijfsplafond hebben en kunnen zij hierop acteren.
Een percentage van de rechten afromingsvrij bestempelen voor lease. (Zie motie 33037-295)

Introductie van een rekening courant systeem waarbij melkveehouders de mogelijkheid krijgen een geringe over- of onderschrijding te kunnen verrekenen met het navolgende kalenderjaar.
Het toevoegen van een extra diercategorie voor kalveren waarvan bij de geboorte kan worden vastgesteld dat het gebruiksdoel niet dient voor de melkveehouderij. (Deze kalveren zullen worden overgezet naar code 112, 115, 116, 117 of 122.)

De maatregelen om melkveehouders ruimte te bieden om op hun bedrijfsplafond te kunnen acteren is voor NMV erg belangrijk. Hoewel RVO aangeeft dat bij iedere overschrijding door de rechter rekening gehouden wordt met de omstandigheden, is NMV van mening dat tijdens dit eerste fosfaatboekjaar voorkomen moet worden dat melkveehouders die nog geen uitsluitsel hebben op hun bezwaar of beroep op de knelgevallenregeling zich moeten verantwoorden voor de rechter. Het fosfaatreductieplan, de introductie van het stelsel van fosfaatrechten, hebben diep ingegrepen op het gezinsleven van deze bedrijven. Het hele jaar hebben zij in onzekerheid geleefd over het al dan niet toekennen van extra fosfaatruimte aan hun bedrijf. Zij wisten dus niet waar zij op konden anticiperen. In meerdere gevallen gaat dit zelfs om het voortbestaan van het bedrijf.

Wanneer deze mogelijke onbedoelde overschrijders zich vervolgens moeten verantwoorden voor de rechter, zijn wij de mening toegedaan dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Met name een gebrek aan het voldoen aan het zorgvuldigheidsbeginsel. NMV vindt dat de gevolgen daarvan niet in mogen grijpen op het gezinsleven van deze ondernemers. Wanneer zij zich voor de rechter moeten verantwoorden brengt dit onnodige extra stress met zich mee. Wij hopen dan ook dat u en uw ministerie actief mee zullen denken over oplossingen en onze voorstellen hierin meenemen.

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Harm Wiegersma (voorzitter).

Boerderie

Nog meer Fosfaatreductieplan nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-09-2018 Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV 0 reacties
24-08-2018 Fosfaatreductieplan zorgt voor strengere selectie 1 reactie
24-08-2018 ‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’ 1 reactie
23-08-2018 Levensduur daalt met drie maanden door fosfaatreductieplan 5 reacties
22-08-2018 Compensatie voor fosfaatreductie dichterbij 18 reacties
21-08-2018 Rechter negeert bezwaar melkveehouders 0 reacties
21-08-2018 Melkveehouders krijgen geen collectieve compensatie voor #fosfaatreductieplan 38 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
27-06-2018 Fors minder jongvee, fractie meer varkens 0 reacties
25-05-2018 Nog tientallen blokkades door fouten I&R 0 reacties
19-05-2018 Yvon Jaspers laat nu ook echte boerenleven zien 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
15-05-2018 Melkaanvoer toont derde min op rij 0 reacties
11-05-2018 Melkveehouderij ziet mestoverschot dalen 0 reacties
08-05-2018 'Maximaal inzetten op weidegang bij grote ruwvoervoorraad' 11 reacties
24-04-2018 CBb moet tal van rechtzaken van veehouders tegen de overheid behandelen 6 reacties
23-04-2018 Stortvloed aan rechtszaken in de pijplijn 1 reactie
12-04-2018 Fosfaatmaatschappen kunnen goed werken 0 reacties
11-04-2018 Heffing fosfaatreductieplan fiscaal aftrekbaar 0 reacties
09-03-2018 Ook nacalculatie voor wie zelf I&R corrigeerde 0 reacties
21-02-2018 Naheffing voor 1.770 melkveebedrijven 0 reacties
19-02-2018 De NVWA helpt de mestvrijstelling van de melkveehouderij om zeep 0 reacties
18-02-2018 Gifbeker moet leeg - Waarom stiertjes vooral op dinsdag en woensdag worden geboren 37 reacties
16-02-2018 Aantal melkkoeien nog boven niveau van april 2015 0 reacties
08-02-2018 I&R-fraudeurs strafrechtelijk vervolgd 51 reacties
25-01-2018 Overheid vordert data CRV om registratiefraude in beeld te brengen 38 reacties
24-01-2018 Fosfaatrechten en fraude met I&R systeem 0 reacties
23-01-2018 Gesjoemel I&R kon duizenden euro’s opleveren 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude met registratie rundvee onacceptabel 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Goede fosfaatcijfers overschaduwd door fraudesignalen 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude onacceptabel 0 reacties
16-01-2018 Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager 0 reacties
11-01-2018 ZuivelNL opgelucht over verloop fosfaatreductieplan 0 reacties
11-01-2018 Zuivel.nl opgelucht over verloop fosfaatreductieplan 0 reacties
11-01-2018 'Geld voor reductie fosfaat nog niet op' 0 reacties
03-01-2018 Runderslachtingen 2017 in teken van de 'worstkoe' 0 reacties
29-12-2017 304 knelgevallen fosfaatreductieplan 0 reacties
28-12-2017 Van fosfaatreductie naar fosfaatrechten 0 reacties
26-12-2017 2017: Het jaar van fosfaatreductie, herfststorm, vreemd gedrag koeien en protestboer 0 reacties
22-12-2017 Schouten wil ruimte bieden aan 700 deelnemers in pilot KringloopWijzer en fosfaatrechten 9 reacties
20-12-2017 Vernieuwde antwoorden op vragen fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Bijeenkomsten Countus voor inzicht effecten fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Countus: 'Niets doen met fosfaatreductie kost gemiddelde groeier €50.000' 0 reacties
20-12-2017 Opfokken in buitenland de oplossing? 0 reacties
20-12-2017 Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket 0 reacties
20-12-2017 NMV over fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Gevolgen en praktische tips fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Staatscourant publiceert regeling fosfaatreductieplan 2017 0 reacties
20-12-2017 Beëindiging tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel per 1 maart 2017 0 reacties
20-12-2017 Niets doen kost gemiddelde groeier € 50.000 0 reacties
20-12-2017 Veereductie voor melk producerende bedrijven vanaf 1 maart 0 reacties
20-12-2017 Melkveehouders weten het Fosfaatreductieloket goed te vinden 0 reacties
20-12-2017 ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan 0 reacties
20-12-2017 Bonussysteem fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Wakker Dier zet rouwadvertenties in voor biologische koeien 0 reacties
20-12-2017 Wees alert op deze punten uit de fosfaatreductieregeling. 0 reacties
20-12-2017 Consequenties van aanpassen fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Informatie over voortgang verwerking gegevens fosfaatreductie 0 reacties
20-12-2017 28 april peildatum voor jongveebezetting fosfaatreductie 0 reacties
20-12-2017 Reactie NAJK op wijziging fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 LTO: Consequenties uitspraken rechter nog onbekend 0 reacties
20-12-2017 "Rechtsbijstand vragen naar mogelijkheden tot ontheffing fosfaatreductieplan" 0 reacties
20-12-2017 Maximeren fosforgehalte in mengvoeder runderen uitgesteld tot 15 augustus 0 reacties
20-12-2017 Reactie Van Dam op uitspraak Regeling fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 LTO: Samen optrekken Van Dam en sector loont 0 reacties
08-12-2017 Geen uitstel boete fosfaatreductieplan 42 reacties
27-11-2017 Eerste naheffingen fosfaatplan in december 25 reacties
27-11-2017 Meeste melk geeft niet hoogste saldo 26 reacties
15-11-2017 Vanaf december eerste heffing fosfaatreductieplan 0 reacties
13-11-2017 Geen boeteverlaging voor in ongelijk gestelde melkveehouders 38 reacties
08-11-2017 A&S Advocaten overweegt in cassatie te gaan 22 reacties
07-11-2017 Grote meerderheid melkveehouders rouwt niet om uitspraak gerechtshof 31 reacties
06-11-2017 Advies Netwerk Grondig: geen cassatie tegen uitspraak gerechtshof 67 reacties
03-11-2017 Juridische mogelijkheden tegen fosfaatreductieplan 0 reacties
03-11-2017 Fosfaatuitspraak treft grondgebonden boer 40 reacties
03-11-2017 'Als je verliest, moet je niet gaan huilen' 0 reacties
02-11-2017 Juridisch gekibbel over Nederlands fosfaatplan 0 reacties
02-11-2017 Fosfaatreductieplan geldt voor alle boeren 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
01-11-2017 LTO: 'Uitspraak Hof maakt melkveesector sterker' 17 reacties
31-10-2017 Overwegend positieve reacties op fosfaatuitspraak 0 reacties
31-10-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
31-10-2017 Advocaten over fosfaat: rampzalig en teleurstellend 2 reacties
31-10-2017 SP: nooit meer in zo’n situatie terechtkomen 0 reacties
31-10-2017 Eerder vonnis Regeling Fosfaatreductieplan 2017 vernietigd 0 reacties
31-10-2017 Boeren krijgen ongelijk over fosfaatreductieplan 1 reactie
31-10-2017 Rechter geeft Staat gelijk in fosfaatkwestie 1 reactie
31-10-2017 Staat wint hoger beroep. 114 reacties
30-10-2017 Zuivelsector: niet speculeren over uitspraak hoger beroep 0 reacties
30-10-2017 Vrijstelling na lichte toets fosfaatreductieplan? Reken je niet rijk 0 reacties
12-10-2017 Fosfaatmaatregelen vertekenen mpr-statistieken in Nederland 0 reacties
11-10-2017 Melkproductie stijgt, levensproductie daalt 10 reacties
28-09-2017 Varkensboeren zijn eisen in Noord-Brabant meer dan beu 0 reacties