Melkveehouderij

Foto's van melkveehouderij

Melkveehouderij nieuws

Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie

18-01-2019 - Met toevoegmiddelen aan voer of mest kunnen veehouders emissies van methaan of ammoniak verlagen. Er is van alles beschikbaar maar slechts van een beperkt aantal toevoegingen is de werking bewezen.

Al decennia wordt onderzoek gedaan naar het verlagen van emissies. Het gaat in de melkveehouderij vooral om uitstoot van methaan, lachgas en ammoniak. De sector wil voor 2030 voor 1,6 miljoen megaton aan broeikasgassen verminderen. Voor ammoniak geldt daarnaast landelijke regelgeving met een maximale uitstoot per dier.

Nieuwsgrazer

Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie

15-01-2019 -

Originele beschrijving

De melkveehouderij moet flink aan de bak om de ammoniakemissie te reduceren. Anders dreigt de onwikkelruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) definitief op te drogen. Ervaringen uit de proeftuinen Veenweiden en Natura 2000 Overijssel laten zien dat die reductie best mogelijk is, als de sector alles op alles zet.

christo

EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit

11-01-2019 - In het huidige geopolitieke landschap, met een dreigende zuivelcrisis, is de noodzaak voor een instrument waarmee Brussel kan ingrijpen in de Europese zuivelmarkt groter dan ooit. De European Milk Board (EBM) dringt er daarom zeer sterk op aan bij de Europese Commissie dat hun 'Market Responsibility Programme' verankerd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De EBM, een organisatie van Europese melkveehouders, vreest een nieuwe zuivelcrisis. „Met de Brexit-onderhandelingen wil het maar niet vlotten”, zegt vice-voorzitter Sieta van Keimpema. „Als er straks een Brexit is zonder deal, dan zijn er van de ene op de andere dag geen Europese handelsverdragen meer met Engeland. Dat betekent niet alleen dat er dan geen afzet meer is voor de relatief geringe hoeveelheid melk die Nederland naar Groot-Brittannië exporteert, maar ook dat de alle melk die andere EU-landen in Engeland afzetten, op de binnenlandse markt blijft hangen.”

Tel daarbij op de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat kan leiden tot een extra aanvoer van bijvoorbeeld Braziliaans rundvlees. Van Keimpema: „Men wil in 2019 zowel de Mercosur-deal als de Brexit afronden. Als er dit jaar een Brexit komt zonder deal, zitten zowel melk als vlees in de problemen.”

TTIP
Ook de TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hangt als een dreigende wolk boven de markt. Europa zet volgens de EMB de landbouw maar al te graag in als wisselged voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Een vrijhandelsovereenkomst creëert voor de Europese melkveehouderij dan een ongelijk speelveld.

In vergelijking met hun Amerikaanse collega's moeten Nederlandse boeren aan veel meer eisen voldoen. ,,Amerika kent bijvoorbeeld geen I&R-systeem, en voor slachtvee geldt alleen de regel dat de koe nog op vier poten moet kunnen staan. Verder wordt er niet of nauwelijks gekeurd”, weet Van Keimpema. ,,Als de TTIP doorgaat, zijn we als melkveehouders de klos.”

Opbrengstprijs 10 cent te laag
Kortom: er loeren diverse gevaren voor de Europese melkveehouderij. Uit een brede EMB-studie naar de kostprijs van melk in de grote Europese zuivellanden is bovendien gebleken dat de Europese boer gemiddeld 10 cent te weinig beurt voor een liter melk om alle toegerekende kosten te dekken.

De EMB pleit al jaren voor een Market Responsibility Prgramme, maar gezien de huidige situatie wordt zo'n maatregel steeds urgenter, stelt Van Keimpema. De EMB heeft een index ontwikkeld voor de zuivelmarkt. Als die index stijgt, is er meer vraag naar melk en loopt de prijs op. Bij een dalende index is er te veel melk. Boeren zouden dan in eerste instantie vrijwillig minder kunnen gaan melken, tegen een vergoeding (bonus) voor elke niet-geleverde liter melk.

„Dat instrument heeft de EU in 2016 ook toegepast na de Russische boycot; toen was er van oktober 2016 tot januari 2017 sprake van een vrijwillige productiebeperking en dat werkte heel goed”, volgens Van Keimpema. „Vooral de intensieve zuivellanden zoals Ierland maakten gebruik van deze regeling. Wij willen dat dat instrument direct kan worden ingezet bij een onrechtmatige verstoring van de markt.”

Geld wat nu nog verdwijnt in het subsidiëren van interventieregelingen, kan dan worden aangewend voor het financieren van de bonus bij vrijwillige productiebeperking, stelt de EMB. Dit instrument zou een vast onderdeel moeten worden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, bepleit de EMB.

Huiverig
Binnen de Europese Unie is men echter huiverig voor marktregulering; Eurocommissaris Phil Hogan niet in de laatste plaats. Maar volgens Van Keimpema is er sowieso al geen sprake van een vrije markt. „Men roept dan 'de markt moet het doen', maar 'de markt' wordt tegenwoordig vooral bepaald door handelsverdragen.”

Daarnaast is het zo dat de Europese Commissie simpelweg te weinig kennis heeft van de zuivelmarkt om te begrijpen waarom marktregulering verstandig zou zijn, zegt Van Keimpema. De Milk Market Observatory is speciaal in het leven geroepen om transparantie in de Europese zuivelsector te bovrderen en om tijdig marktontwikkelingen te analyseren. Maar feit is volgens Van Keimpema dat bijvoorbeeld niemand precies weet hoeveel mager melkpoeder er in particuliere opslag zit. „Dat was vroeger, vanwege de subsidie die ermee gemoeid was, veel meer in beeld dan tegenwoordig. Er kan maar zo nog 400.000 ton in particuliere opslag liggen. Er móet nu een plan komen om te voorkomen dat de melkprijs straks gigantisch onderuit gaat.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
02-01-2019 Perspectieven voor de melkveehouderij 0 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
28-12-2018 Wur Commissie Deskundigen Mestwetgeving kost melkveehouderij 1,8 miljard euro. 92 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
19-12-2018 NMV gaat 'Zure melk trofee' uitreiken 54 reacties
19-12-2018 Grote studie met sensordata in Oostenrijk 0 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
19-12-2018 ZURE MELK TROFEE van NMV (persbericht) 0 reacties
18-12-2018 Noord-Nederlandse Landbouwbeurs goed bezocht 0 reacties
18-12-2018 'Duurzame bedrijven presteren financieel beter' 0 reacties
18-12-2018 Canada subsidieert voersysteem en melkrobot 0 reacties
18-12-2018 Boerenkoepel LTO Noord verklaart zich medeschuldig aan ontstaan knelgevallen in de melkveehouderij 0 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
10-12-2018 SMK geeft vorm aan kringlooplandbouw 0 reacties
10-12-2018 Tien nieuwe deelnemers voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw in 2019 0 reacties
10-12-2018 Tien nieuwe boeren voor project precisielandbouw 0 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
08-12-2018 Criteria voor duurzame melkproductie bekend 0 reacties
07-12-2018 Behandeling van uierontsteking zonder antibiotica is nabij 5 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
28-11-2018 Welke invloed heeft brexit op landbouwsectoren? 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
22-11-2018 Melkveefonds-projecten nieuwe telg Verantwoorde Veehouderij 0 reacties
22-11-2018 College van Beroep adviseert melkveehouders over slechte wetten bij de wetgever te klagen 1 reactie
21-11-2018 'Lean geeft rust op ons melkveebedrijf' 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Melkveehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 55 reacties
08-11-2018 Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel 76 reacties
07-11-2018 Meer begrip bij partner melkveehouder door cursus 0 reacties
07-11-2018 Partner van melkveehouder krijgt meer begrip door cursus 0 reacties
06-11-2018 Melkvee Index sorteert voor op dalende melkprijzen 0 reacties
06-11-2018 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 101 reacties
05-11-2018 LTO Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 0 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
02-11-2018 Een gat in de sneeuw pissen 73 reacties
29-10-2018 Schapenhouders mogen oormerken die verloren zijn gegaan blijven vervangen 0 reacties
25-10-2018 Uitspraak over eigendom fosfaatrecht bij pacht in voorjaar 2019 voorzien 3 reacties
24-10-2018 Prijs fosfaatrechten kan niet blijven dalen 45 reacties
22-10-2018 Enquête over natuurinclusieve landbouw onder leden ZLTO, LLTB en LTO Noord 0 reacties
18-10-2018 BSE gevonden op Schots melkveebedrijf 0 reacties
13-10-2018 Melkproductie blijft volgens EMB verlieslatend 89 reacties
10-10-2018 ‘Mest voor kunstmest’ - Boerderij.nl 0 reacties
09-10-2018 Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht 77 reacties
08-10-2018 Grote imagoschade door I&R bij melkveehouderij blijkt onterecht 0 reacties
27-09-2018 Melkveehouders gezocht: Slimme Meter Monitoring Melkveehouderij 0 reacties
27-09-2018 Omslagpunt nadert voor melkveehouderij 0 reacties
26-09-2018 Melkveehouder loopt twee sneden gras mis 8 reacties
26-09-2018 Derde snee nu en twee jaar terug 0 reacties
26-09-2018 Wat is het nadeel van fosfaatreductie? 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
19-09-2018 Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank 52 reacties
19-09-2018 Minder gas van koeien, toch extra melk 0 reacties
17-09-2018 Boer heeft recht op succes van fosfaatreductie 0 reacties
15-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 0 reacties
14-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 3 reacties
13-09-2018 'Schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan' 61 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 0 reacties
13-09-2018 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 72 reacties
12-09-2018 Oplopende voerprijzen laten zich gelden 0 reacties
10-09-2018 Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien 128 reacties
08-09-2018 Uitbreiding Zegveld pure noodzaak 0 reacties
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? - Opinie Te Biesebeek Advocaten 1 reactie
07-09-2018 Hoe ver gaat leverplicht aan melkfabriek? 0 reacties
05-09-2018 Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19 0 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 47 reacties
30-08-2018 LTO wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 7 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 0 reacties
29-08-2018 ‘LTO en NMV tekenen voor een nauwe samenwerking’ 15 reacties
28-08-2018 Lagere melkproductie in overbezette melkveestal 17 reacties
24-08-2018 Droogte kost melkveehouder 16.000 euro 92 reacties
24-08-2018 Impact droogte op Nederlandse land- en tuinbouw 0 reacties
22-08-2018 EMB: impact droogte op melkveesector groot 0 reacties
21-08-2018 Minister-president bezoekt Dairy Campus Leeuwarden 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
21-08-2018 Warmte en droogte plagen melkveehouder 0 reacties
15-08-2018 Financiële prikkel nodig voor methaanreductie veehouderij 0 reacties
09-08-2018 Overijssel vraagt melkveehouder naar toekomstbeeld 0 reacties
09-08-2018 Europese Commissie ‘welwillend’ tegenover knelgevallen melkveehouderij, maar binnen de kaders 0 reacties
08-08-2018 Saldo akkerbouwbedrijven licht afgenomen in 2017 0 reacties
08-08-2018 Gezocht: Grondcoalitiepartner 0 reacties
08-08-2018 Gevolgen bij aanhoudende droogte; Rabobank houdt vinger aan pols 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
07-08-2018 Annie Schreijder-Pierik: Brussel wil meedenken met NL over knelgevallen melkveehouderij 22 reacties
31-07-2018 Droogte stuwt prijzen ruwvoer op 43 reacties
31-07-2018 Extreem weer laat Index nog niet bewegen 0 reacties
26-07-2018 KTC Zegveld verdubbelt omvang met koop buurbedrijf 1 reactie
26-07-2018 Oplossing methaan gevonden. Veestapel kan verder groeien! 51 reacties
20-07-2018 Nieuw-Zeeland knokt voor zuivelsector 4 reacties
19-07-2018 Milk Trading Company helpt melker 0 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
18-07-2018 Transparantie met centrale database is goud waard 0 reacties

Melkveehouderij video's