Mestbeleid

Mestbeleid nieuws

Pluimveehouders gezocht voor boerenpanel herbezinning mestbeleid

08-08-2019 - De pluimveesector zoekt pluimveehouders die zitting willen nemen in een boerenpanel om mee te denken over de herbezinning van het mestbeleid.

Nieuwsgrazer

'Ophalen visies mestbeleid is zeer grondig gebeurd'

29-07-2019 - Het mestbeleid kan nog eenvoudiger dan de denkrichtingen die landbouwminister Carola Schouten uiteen heeft gezet in een Kamerbrief, zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. Hij ziet een doelgericht beleid niet als een tegenstelling van risicogericht beleid.

Nieuwsgrazer

Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

27-07-2019 - Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge nutriëntenefficiëntie.

De landbouwminister heeft de Tweede Kamer deze week een update gegeven van het proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en doelmatiger mestbeleid. In de Kamerbrief zet zij, zonder een voorkeur uit te spreken, vier denkrichtingen uiteen die zijn ontstaan na een inventarisatie van meningen en visies die leven bij betrokken boerenorganisaties, natuurbeschermers en (bodem)specialisten.

‘Nu is het tijd om het net op te halen en de aangedragen ideeën en voorstellen te ordenen, te verkennen en verder uit te werken’, schrijft Schouten.

Vier denkrichtingen
De bewindsvrouw onderscheid kort samengevat de volgende denkrichtingen voor een toekomstig mestbeleid:

Het wordt een uitdaging om doelen te bereiken

DEELNEMERS AAN HET LANDELIJK BESTUURLIJK OVERLEG
1. Eenvoud: een simpel, generiek stelsel. Voor iedereen geldt hetzelfde. De lust, maar ook de last wordt verdeeld over de sector. Dit leidt tot een lage uitvoeringslast.
2. Risicogericht: beleid wordt toegespitst op wat waar nodig is, dit geeft elders ruimte. Zo kan beleid worden toegespitst op gebieden waar een opgave ligt, omdat het risico van uitspoeling daar het grootst is. Of op bedrijven met een mestoverschot.
3. Doelgericht: een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel. Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang.
4. Bedrijfsspecifiek: een ondernemer wordt gestimuleerd in en beoordeeld op zijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het zeer efficiënt omgaan met nutriënten. Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen.

Het toekomstig mestbeleid zal vermoedelijk een mix zijn van de vier denkrichtingen, onderdelen van het huidige beleid of een meersporenbeleid, zo schrijft Schouten. De verschillende mogelijkheden voor een toekomstig mestbeleid wil de minister nog deze zomer zowel door de praktijk als door de wetenschap laten beoordelen.

Praktijkbeoordelingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de denkrichtingen toetsen aan de doelen van het mestbeleid en de realisatie van de kringloopvisie. Een praktijkbegeleidingsgroep van tussen de vijftig en zestig boeren gaat de verschillende visies beoordelen vanuit de praktijk.

Daarnaast gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op verzoek van de minister een overzicht geven van maatregelen die in vergelijkbare EU-lidstaten worden genomen, in kader van de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid heeft Schouten besloten de gebruikelijke vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet nu niet in gang te zetten. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het PBL uitgebracht. Deze evaluatie speelde een rol bij het tot stand komen van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Deze zou dan kunnen dienen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Evaluatie komt te vroeg'
Schouten vindt die evaluatie, gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid, te vroeg komen. Haar doel is om de volgende evaluatie die voor 2027 gepland staat, naar voren halen. In november komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog wel met een rapport dat de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid op de verbetering van de waterkwaliteit analyseert.

In de Kamerbrief verwijst de minister ook naar de overeenkomst die LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van I&W en LNV in 2017 sloten om de uitspoeling in waterwingebieden te verbeteren.

Goed op weg
De gezamenlijke aanpak voor 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, concluderen de deelnemers aan dit Landelijk Bestuurlijk Overleg.

Of de gezamenlijke aanpak leidt tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker. De vijf partijen spreken hun vertrouwen uit in het ingezette proces en de aanpak, maar willen de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dwingende maatregelen
Als de vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, legt het ministerie van LNV dwingende maatregelen op.

In totaal doen al 360 agrarische ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee in de 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee is gestart. Dat is 60 procent van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige zes gebieden is de werving van deelnemers begonnen.

Streefdoel 80 procent boeren nog niet gehaald
LTO Nederland is samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin), de provincies en de ministeries van I&W en LNV initiatiefnemers van het Landelijk Bestuurlijk Overleg. Dat wil gezamenlijk de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terugdringen. Het streven is dat 80 procent van de boeren in de 34 gebieden deelnemen. Dat is nu 60 procent. Regionale coaches bekijken tijdens keukentafelgesprekken samen met de ondernemers welke maatregelen het beste passen op het bedrijf. In een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag gegaan met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het volgens de partijen nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. ‘Helaas zijn we nog niet waar we hadden willen zijn op dit moment, maar de koers is goed’, zegt Vewin-directeur Hans de Groene.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mestbeleid nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-07-2019 Henk Schoonvelde verlaat vakgroep melkveehouderij 123 reacties
30-06-2019 Mesdagfonds: meten = weten 0 reacties
26-06-2019 Herbezinning mestbeleid komt niet te laat 9 reacties
23-06-2019 Rekenkamer vernietigend over Nederlands mestbeleid 3 reacties
14-06-2019 LTO wil in nieuw mestbeleid meer eigen verantwoordelijkheid 107 reacties
14-06-2019 LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO 0 reacties
14-06-2019 Gewasderogatie belangrijk in plan mestbeleid van LTO 0 reacties
13-06-2019 LTO presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
13-06-2019 LTO presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
19-05-2019 Nieuw mestbeleid blijft moeilijke puzzel 55 reacties
07-05-2019 Mestbeleid doorstaat zonder glans de adviesronde 0 reacties
03-04-2019 Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten 12 reacties
22-03-2019 Tweede Kamer wil aangepast mestbeleid voor weidevogels 0 reacties
22-03-2019 Mesten naar vraag oogst lof bij melkveehouders 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Wormen houden niet van Nederlands mestbeleid 3 reacties
08-03-2019 Een gezonde bodem voor kringlooplandbouw 0 reacties
03-03-2019 Herbezinning mestbeleid 6 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
08-02-2019 Veehouders willen meer dierlijke mest gebruiken 2 reacties
01-02-2019 Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat? 0 reacties
28-01-2019 31 januari deadline derogatie en gegevens mestbeleid 0 reacties
23-01-2019 Schouten zet nieuwe stap in praktisch mestbeleid 0 reacties
16-01-2019 Vroege maisrassen noodzaak in nieuwe mestbeleid 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
24-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
12-12-2018 Fosfaatdebat: wat valt er te verwachten? 0 reacties
14-11-2018 Dit verandert in het mestbeleid voor 2019 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
05-11-2018 Herverkaveling van beleid 0 reacties
25-10-2018 ‘Minder maatwerk in nieuw mestbeleid’ 0 reacties
24-10-2018 Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid 95 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
24-10-2018 Schouten wil samen met boeren het mestbeleid hervormen 0 reacties
11-09-2018 Dierlijke mest en mineralen 2017 0 reacties
24-08-2018 NMV roept overheid op tot zorgvuldig handelen mestbeleid 0 reacties
27-07-2018 RVO.nl maakt gehanteerde marges bij opleggen mestboete openbaar 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
09-07-2018 Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
22-06-2018 NMV bij indiening manifest voor beter mestbeleid 0 reacties
20-06-2018 Het mestbeleid moet anders 0 reacties
14-06-2018 "Terreinkennis basis voor duurzaam mestbeleid" 0 reacties
14-06-2018 Verloren gewaande ammoniakdata WUR lijken toch beschikbaar 0 reacties
13-06-2018 Nieuw hoofdstuk in soap rond ammoniakbeleid: verloren gewaande ammoniakdata WUR lijken toch beschikbaar 0 reacties
13-06-2018 "Terreinkennis basis voor duurzaam mestbeleid" 0 reacties
27-05-2018 300.000 euro steun voor Nederlands Centrum voor Mestverwaarding 0 reacties
19-04-2018 Waterschappen hopen op uitzondering dijkschapen 0 reacties
08-04-2018 Ex-LTO’er: ‘Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is’ 107 reacties
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
08-03-2018 Discussie over resultaat Vlaams mestbeleid 0 reacties
07-03-2018 Geloof in mestbeleid wankelt door tussentijdse metingen 0 reacties
24-02-2018 ‘Het mestbeleid faalt, dat is de harde boodschap’ - Boerderij.nl 0 reacties
19-02-2018 CRV-voorzitter: ‘Onderzoek gaat nu over ganse I&R’ 0 reacties
01-02-2018 Geen extra ruimte voor knelgevallen 12 reacties
24-01-2018 CDA vraagt aandacht voor beweegredenen fraude 22 reacties
24-01-2018 Schouten beweegt niet in mestbeleid 0 reacties
23-01-2018 Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 al doorgegeven? 0 reacties
17-01-2018 Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt 0 reacties
15-01-2018 Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018 0 reacties
10-01-2018 Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen 1 reactie
03-01-2018 ‘Mestbeleid en GLB raken akkerbouw in 2018’ 0 reacties
21-12-2017 Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 doorgeven 0 reacties
20-12-2017 Wakker Dier: Mestwetgeving funest voor dierenwelzijn en -gezondheid 0 reacties
20-12-2017 Huidig mestbeleid niet effectief genoeg 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Forse verschuiving in maisbemesting 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Forse verschuiving in maisbemesting 0 reacties
20-12-2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein 0 reacties
20-12-2017 Licht op groen voor fosfaatrechten melkvee in Nederland 0 reacties
19-12-2017 Rekenmethode metingen nitraat bijgesteld 0 reacties
18-12-2017 RIVM actialiseert trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven 0 reacties
18-12-2017 LTO wil equivalente mestmaatregelen behouden 0 reacties
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers 1 reactie
11-12-2017 Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers 0 reacties
10-12-2017 Slechte waterkwaliteit voorspelt strenger mestbeleid 0 reacties
07-12-2017 NAV: Te veel fosfaatemissies onterecht aan landbouw toegeschreven 0 reacties
05-12-2017 Doelen mestbeleid deels niet op tijd gehaald 0 reacties
16-11-2017 Kamer: mestfraudeurs gevaar voor hele veehouderij 3 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 GroenLinks wil dat Europa Nederland aanpakt om falend mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 'Pak Nederland hard aan voor falend mestbeleid' - GroenLinks tegen EC 13 reacties
16-11-2017 GroenLinks:Brussel moet ingrijpen in mestbeleid 0 reacties
16-11-2017 'Pak Nederland hard aan voor falend mestbeleid' 0 reacties
15-11-2017 'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting' 0 reacties
09-11-2017 Na 10 jaar gaat stekker uit VLM-dienst mestadvisering 0 reacties
19-10-2017 Nederland krijgt landbouwminister en nieuw mestbeleid 0 reacties
18-10-2017 Stilstand Vlaamse mestbeleid zorgt voor nervositeit 0 reacties
17-10-2017 LTO niet ontevreden, NAV teleurgesteld over mestbeleid 0 reacties
11-10-2017 SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving 0 reacties