Dierrechten

Dierrechten nieuws

68 bedrijven hadden in 2017 meer dieren dan rechten

27-09-2018 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondde vorig jaar 186 inspecties af op de bedrijven die zijn gecontroleerd op dierrechten. Op 68 varkens- en pluimveebedrijven is vastgesteld dat er meer dieren werden gehouden dan de beschikbare dierrechten.

Nieuwsgrazer

In 2017 op 68 bedrijven meer dieren dan rechten

27-09-2018 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondde vorig jaar 186 inspecties af op de bedrijven die zijn gecontroleerd op dierrechten. Op 68 varkens- en pluimveebedrijven is vastgesteld dat er meer dieren werden gehouden dan de beschikbare dierrechten.

Nieuwsgrazer

NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening

25-09-2018 - Enkele weken geleden heeft NMV een aantal verzoeken aan de minister gedaan. Vervolgens kwam er later een reactie van Schouten, dat zij weinig openingen ziet. Volgens NMV zijn die er wél, en is een mogelijke afwijzing door de EU CIE geen reden om niet te proberen iets voor melkveehouders te bewerkstelligen. NMV stuurde daarom de brief die aan de minister gezonden is ook naar haar leden, om inzicht te geven in NMV standpunten:

Originele beschrijving

Minister Schouten geeft afgelopen week in een Kamerbrief te kennen dat zij geen mogelijkheden ziet om een percentage van het bedrijfsfosfaatplafond vrij te stellen van afroming wanneer deze voor lease worden aangeboden. Ze geeft daarbij aan dat dergelijke voorstellen eerst opnieuw moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie en opnieuw tegen het licht moet worden gehouden rond de staatssteuntoets. De uitkomst daarvan is onzeker. NMV is van mening dat, gezien het feit dat dit dus wel een mogelijkheid biedt, de minister geen bezwaren kan hebben om hiermee terug te gaan naar de Europese Commissie. Daar zullen wij ook voor blijven pleiten.

Ook betreurt NMV de gang van zaken in de trage afhandeling van alle bezwaren en beroepen op de knelgevallenvoorziening. Daarom heeft NMV aangegeven dat enige coulance op zijn plaats zou zijn.

NMV heeft twee weken geleden deze brief namens u aan de minister gestuurd, hierin leggen wij verschillende verzoeken neer inzake het fosfaatrechtenstelsel.

Hooggeachte mevrouw Schouten,

NMV is een belangenorganisatie voor en door melkveehouders. Onder onze leden merken wij dat het voorkomen van overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond in veel gevallen lastig is, doordat meerdere onvoorspelbare factoren hierop van invloed zijn. Maar overschrijden van fosfaatrechten heeft wel grote gevolgen voor de melkveehouders:
Er ontstaat een economisch delict.
De melkveehouder wordt met verschillende sancties en boetes geconfronteerd. (Hier moet nog jurisprudentie over gevormd worden.)
De melkveehouder krijgt automatisch een strafblad. Dit heeft ook gevolgen voor een VOG, het verkrijgen van visa en het krijgen en behouden van een vergunning (BIBOB).
Dat gaat wat NMV betreft onnodig ver.
Naast een bestuurlijke boete kan alsnog vervolging via het strafrecht mogelijk zijn en bedraagt de strafrechtelijke boete 4.150 euro.
Bij het niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving inzake de Meststoffenwet kan de derogatievergunning over 2018 en 2019, ingetrokken worden. Het is nu nog onduidelijk of overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond hier onder valt. Derogatie-intrekking is een kostbare zaak met afzonderlijke boetes.

NMV is geen voorstander van het geven van een vrijbrief om productierechten te overschrijden. Dit neemt niet weg dat er dringend behoefte is om een overschrijding van geringe omvang op te kunnen lossen. Het fosfaatrechtenstelsel werkt allereerst met de forfaitaire productiecijfers per dier. Deze zijn gekoppeld aan de kalfdata en de melkproductie gebaseerd op jaargemiddelde op basis van de dagtelling. Volgens tabel 6 bij de Meststoffenwet zijn er meer dan 20 verschillende melkproductieklassen. Het gaat over de totale melkproductie gedeeld door het gemiddeld aantal melkkoeien op jaarbasis. Voor bedrijven die niet in de allerhoogste klasse vallen zijn de uitkomsten die gebruikt worden om de totale fosfaatproductie in de hand te houden niet te bezien. Want weersomstandigheden (weidegang en nutriënten in het gewonnen ruwvoer) zorgen voor een wisselende melkproductie.

Wanneer de gemiddelde melkproductie wijzigt naar een andere klasse kan dit een verschil van 0,6 tot 1,5 kg ‘geproduceerd’ fosfaat per dier opleveren. Een klasse hoger of lager kan zo leiden tot een verschil van in totaal 150 kg fosfaat op een gemiddelde veestapel van 100 koeien. Dat doet geen recht aan de feitelijke situatie en maakt het voor de veehouder moeilijk om op voorhand correct te anticiperen op zijn bedrijfsfosfaatplafond. Er kan een hefboomeffect optreden bij het afvoeren van minder productieve koeien, waardoor de gemiddelde melkproductie toeneemt. Het gevolg is dat afvoer per saldo weinig of geen effect heeft. Dat is wat NMV betreft onwenselijk en vereist wat ons betreft een correctie. De overgang van jongvee ouder dan 1 jaar naar een melkkoe is vooraf niet te bezien omdat dieren niet vruchtbaar blijken te zijn en/of kunnen verwerpen. Zeker wanneer er sprake is van natuurlijke dekking met een fokstier zijn de verwachte kalfdata veel minder concreet. Dierenartsen geven aan dat er een grote afwijking mogelijk is bij het vaststellen van de zwangerschapsduur als er niet met KI is bevrucht. Naarmate het kalenderjaar vordert hebben wijzigingen in takovergangen van rundvee uiteraard minder grote gevolgen.

Bij een naderende overschrijding van het bedrijfsfosfaatplafond kunnen en worden er vaak koeien verkocht. Als dit aan het einde van het kalenderjaar pas in zicht komt, moeten er steeds meer koeien weg om het jaargemiddelde te beïnvloeden. Eén koe in januari afvoeren betekent 12 koeien afvoeren in december. Het houdt in dat er buitenproportioneel veel koeien afgevoerd zouden moeten worden, die in januari wellicht weer nodig zijn om een financieel stabiel bedrijf te continueren. De vergelijking met het in de hand houden van andere dierrechten gaat niet op, omdat men daar alleen staarten hoeft te tellen en bijvoorbeeld de aanwas, ongeacht het aantal biggen bij de productie van de moederdieren gerekend wordt.
Het vangnet ten tijde van het melkquotumtijdperk was de mogelijkheid tot lease en koop. Een overschrijding leidde niet tot overtreding van de meststoffenwet maar werd door superheffing belast. Het verkopen of verleasen van rechten is bij een kleine onvoorziene fosfaat onder- of overschrijding geen goed instrument omdat volgens het huidige recht telkens 10 procent wordt afgeroomd. Bovendien weet een melkveehouder pas heel laat in december of begin januari wat het daadwerkelijke verschil is. Daarom is het voor de (geringe) overschrijdende bedrijven maar de vraag of er op dat moment nog voldoende fosfaatrechten op de markt worden aangeboden en zij op die manier kunnen corrigeren.

NMV staat daarom achter de op 4 juli 2018 aangenomen motie met nummer 33037-295 van Lodders en Geurts. ‘constaterende dat het voor melkveebedrijven lastig is om exact in te schatten hoeveel fosfaatrechten zij nodig hebben; overwegende dat flexibiliteit bij overdracht van een kleine hoeveelheid fosfaatrechten voor één kalenderjaar wenselijk is; verzoekt de regering, te onderzoeken of maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder dat deze afgeroomd worden, met als doel tijdelijke veranderende omstandigheden te kunnen opvangen’ Deze motie biedt één van de oplossingen om kleine overschrijdingen te voorkomen door fosfaatrechten te leasen zonder dat hier direct rechten voor worden afgeroomd. NMV pleit er dan ook voor dit op te nemen in de regeling.

Meer flexibiliteit noodzakelijk
NMV is van mening dat er nog meer flexibiliteit noodzakelijk is. Pas eind december of begin januari wordt echt duidelijk of er een over- of onderschrijding is. Dit zou ondanks een eerdere te laag ingeschatte herstelactie (lease of koop fosfaatrechten) van de feitelijke situatie nog steeds tot een strafbaar feit kunnen leiden. Uit jurisprudentie over dierrechten is het bekend dat er soms geen rechten beschikbaar zijn op de markt. Uiteraard adviseren wij onze leden zich aan hun referentie te houden. Echter voor het lopende jaar is dit voor veel melkveehouders vrijwel onmogelijk. Zeker gezien de vele bezwaarschriften en beroepschriften op de knelgevallenregeling die nog niet zijn afgehandeld.
Daarbij hebben wij correspondentie tussen leden en de Rijksdienst Voor Ondernemingen ontvangen waarin zij stellen dat kalveren, die afvloeien naar de vleesveehouderij, niet meetellen voor het bedrijfsproductieplafond. Hierop hebben wij meermaals contact gezocht met RVO voor een eenduidig antwoord op deze vraag. Gebleken is dat de voorlichtingsdienst zelf inconsistent is in de beantwoording van deze vraag. Dit is te betreuren daar zij de deskundigen zijn die de boeren te woord staan over vragen die boeren zelf niet overzien. Voor zover ons bekend tellen kalveren die afvloeien naar de mesterij namelijk wel mee, omdat zij worden aangemeld op code 101 met als gebruiksdoel de melkveehouderij. Het gebruiksdoel wordt pas gewijzigd wanneer de kalveren het melkveebedrijf verlaten, veelal na zo’n twee weken. Dit pleit er wat ons betreft voor om een extra diercategorie toe te voegen, voor kalveren die geboren worden op een melkveehouderij, maar waarvan bekend is dat het gebruiksdoel ten behoeve van de vleesveehouderij zal zijn.

Voor al deze omstandigheden tezamen zijn oplossingen noodzakelijk om een geringe overschrijding van het geproduceerde fosfaat te kunnen herstellen. Concreet heeft NMV enkele voorstellen en vraagt u deze op te nemen in het stelsel van fosfaatrechten:
Handel in fosfaat mogelijk tot en met 31 januari voor het voorgaande kalenderjaar. Dan is duidelijk welke bedrijven nog ruimte in hun bedrijfsplafond hebben en kunnen zij hierop acteren.
Een percentage van de rechten afromingsvrij bestempelen voor lease. (Zie motie 33037-295)

Introductie van een rekening courant systeem waarbij melkveehouders de mogelijkheid krijgen een geringe over- of onderschrijding te kunnen verrekenen met het navolgende kalenderjaar.
Het toevoegen van een extra diercategorie voor kalveren waarvan bij de geboorte kan worden vastgesteld dat het gebruiksdoel niet dient voor de melkveehouderij. (Deze kalveren zullen worden overgezet naar code 112, 115, 116, 117 of 122.)

De maatregelen om melkveehouders ruimte te bieden om op hun bedrijfsplafond te kunnen acteren is voor NMV erg belangrijk. Hoewel RVO aangeeft dat bij iedere overschrijding door de rechter rekening gehouden wordt met de omstandigheden, is NMV van mening dat tijdens dit eerste fosfaatboekjaar voorkomen moet worden dat melkveehouders die nog geen uitsluitsel hebben op hun bezwaar of beroep op de knelgevallenregeling zich moeten verantwoorden voor de rechter. Het fosfaatreductieplan, de introductie van het stelsel van fosfaatrechten, hebben diep ingegrepen op het gezinsleven van deze bedrijven. Het hele jaar hebben zij in onzekerheid geleefd over het al dan niet toekennen van extra fosfaatruimte aan hun bedrijf. Zij wisten dus niet waar zij op konden anticiperen. In meerdere gevallen gaat dit zelfs om het voortbestaan van het bedrijf.

Wanneer deze mogelijke onbedoelde overschrijders zich vervolgens moeten verantwoorden voor de rechter, zijn wij de mening toegedaan dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Met name een gebrek aan het voldoen aan het zorgvuldigheidsbeginsel. NMV vindt dat de gevolgen daarvan niet in mogen grijpen op het gezinsleven van deze ondernemers. Wanneer zij zich voor de rechter moeten verantwoorden brengt dit onnodige extra stress met zich mee. Wij hopen dan ook dat u en uw ministerie actief mee zullen denken over oplossingen en onze voorstellen hierin meenemen.

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Harm Wiegersma (voorzitter).

Boerderie

Nog meer Dierrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
26-07-2018 Deel van LTO-achterban ziet geitenrechten als kans 0 reacties
07-07-2018 Overheid stuurt prijs dierrechten 0 reacties
11-05-2018 Groene Amsterdammer ‘overdrijft’ met fraude dierrechten 0 reacties
10-05-2018 Groene Amsterdammer ‘overdrijft’ met fraude dierrechten 0 reacties
30-12-2017 'Marge op melk belangrijk, omzetgroei minder' 0 reacties
29-12-2017 POR regeling vervalt 1-1-2018 definitief 0 reacties
20-12-2017 Gevolgen einde POR-regeling 0 reacties
20-12-2017 Fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar 0 reacties
19-05-2017 GL en SP willen geitenhouderij begrenzen 0 reacties
19-05-2017 Van Dam: geen dierrechten voor geitenhouderij 6 reacties
17-05-2017 #fosfaatrechtenstelsel slimmer dan #dierrechten 3 reacties
17-04-2017 Column Sjakie: LTO hoort geen beleid te maken 135 reacties
13-03-2017 Fosfaatrechten of dierrechten 48 reacties
15-02-2017 Kamer fluit Van Dam terug voor dierrechten 41 reacties
14-02-2017 Als het dierechten had geheten? 3 reacties
09-02-2017 Heb je van RVO ook een vragenlijst over je kennis en ervaring over de mestregels ontvangen 3 reacties
04-02-2017 Dierrechten 74 reacties
21-12-2016 Van Dam wil fosfaat en stikstof plafond uit derogatievoorwaarden halen 15 reacties
10-12-2016 Boerenbestuurders blijven keuzes vooruit schuiven 22 reacties
10-03-2016 Open brief aan Wiebren 181 reacties
09-03-2016 Kansen nieuwe derogatie miniem door onbehoorlijk bestuur Economische Zaken 29 reacties
08-03-2016 Onvermijdelijk....of een bewuste keuze? 3 reacties
06-03-2016 Overdraagbare fosfaatrechten is staatssteun? 8 reacties
03-03-2016 #Fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar 9 reacties
23-11-2015 Column Sjakie - Verlengstuk of confrontatie 11 reacties
22-07-2015 Stapeling van regelingen - Het mestbeleid is ontspoord 35 reacties
11-07-2015 De snelle veekoper is de spekkoper 6 reacties
09-07-2015 Hoezo generieke korting? 21 reacties
03-07-2015 Waarom fosfaatrechten kwaad bloed zet bij boer 17 reacties
02-07-2015 Lid af! 50 reacties
02-07-2015 LTO: ingreep in melkveehouderij onontkoombaar 7 reacties
23-06-2015 Dijksma: keuze voor #fosfaatrechten is voorbarig 163 reacties
09-06-2015 Redt poep de koe? 8 reacties
07-06-2015 Betalen voor andermans shit 74 reacties
03-06-2015 Nog één kans voor #melkveehouders 132 reacties
22-05-2015 Ammoniakrechten toch aftrekbaar voor belasting 6 reacties
13-05-2015 Kamerfracties verwelkomen alternatief voor melkveerechten 0 reacties
12-05-2015 Maximale ruimte = maximale regeldruk! Willen we dat? 103 reacties
11-05-2015 Alternatief voor dierrechten in de maak 43 reacties
08-05-2015 Fosfaatplafond maatregelen op komst per 1juli 126 reacties
04-05-2015 Fosfaatplafond dichtbij: snelle actie sector noodzakelijk 27 reacties
30-04-2015 Ik mis visie bij de beleidsbepalers in de discussie over het bereiken van het fosfaatplafond. 142 reacties
24-04-2015 Kamer: zoek alternatief voor dierrechten melkvee 0 reacties
24-04-2015 Fosfaatplafond en Dierrechten 19 reacties
20-04-2015 Dijksma: Melkveewet geen garantie niet overschrijden fosfaatplafond 2 reacties
19-04-2015 Dierrechten blijven troef van Dijksma voor melkers 58 reacties
08-04-2015 Einde melkquotering is startschot koeienexplosie 24 reacties
02-04-2015 De gok op groei is altijd een goede geweest 3 reacties
11-03-2015 #Melkveehouderij wordt nauwelijks begrensd door de melkveewet 4 reacties
24-02-2015 Fosfaatplafond in zicht! 70 reacties
20-02-2015 Nederland had het Californie van Europa kunnen worden. 70 reacties
22-10-2014 Melkveehouder vreest horrorscenario 11 reacties
15-10-2014 Ook de NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij 14 reacties
22-07-2014 Feitelijk komen er melkveerechten 71 reacties
06-07-2014 Column Sjakie - Blinde schaalvergroters en speculanten 59 reacties
04-07-2014 Er komt geen drup melk meer bij na 2015 79 reacties
11-06-2014 Zachte landing cruciaal ?? 48 reacties
24-04-2014 Melkveehouderij kan onder voorwaarden groeien 0 reacties
09-04-2014 Waarom melkveehouders geen dierrechten en andere sectoren wel?? 4 reacties
25-03-2014 Politiek begrijpt niet wat voor goede landbouwpraktijk nodig is 10 reacties
18-02-2014 Rabobank: geen dierrechten voor duurzame veehouders 6 reacties
07-01-2014 Column Jan Cees Vogelaar - Vluchten kan niet meer 0 reacties
25-12-2013 Kerstcolumn Sjakie - Macht 36 reacties
18-12-2013 GEEN MELKVEERECHTEN, MAAR FOSFAATREFERENTIE 5 reacties
17-12-2013 Eerste Kamer steunt mestverwerkingsplicht 5 reacties
13-12-2013 Quotum 13 reacties
12-12-2013 Geen dierrechten, meer grondgebondenheid 12 reacties
12-12-2013 LTO hekelt beperkte steun voor mestverwerking 0 reacties
02-12-2013 Milieu bepaalt groei melkproductie 0 reacties
02-12-2013 Milieuvoorwaarden bepalen groei melkproductie 0 reacties
29-11-2013 Dierrechten ontmoedigen mestverwerking niet. 7 reacties
25-11-2013 Column Sjakie - Keuzes maken in groeimogelijkheden 109 reacties
21-11-2013 Dierrechten nopen tot intensiveren melksector 2 reacties
15-11-2013 LTO: Politiek stuurt aan op dierrechten 1 reactie
14-11-2013 'Discussie grondgebondenheid draait om vertrouwen' 27 reacties
28-10-2013 Milieudefensie wil dierrechten voor koeien 1 reactie
24-10-2013 Melkveehouders verwachten actie overheid melkmarkt 0 reacties
12-10-2013 Er zijn nu 70.000 melk- en kalfkoeien meer dan vorig jaar! 17 reacties
12-10-2013 LTO: Inspelen op koerechten zinloos 46 reacties
08-10-2013 Nieuwe #dierrechten alleen voor melkvee 42 reacties
02-10-2013 Kamer steunt einde dierrechten niet 15 reacties
01-10-2013 LTO beticht milieuclubs van stemmingmakerij 0 reacties
30-09-2013 Afschaffen melkquotum maakt van heel Nederland een mestvaalt 17 reacties
26-09-2013 Discussie over dierrechten op boerderij.nl 13 reacties
25-09-2013 Mestdebat wordt strijd over dierrechten 0 reacties
25-09-2013 Pas volgend jaar beslissing dierrechten. 36 reacties
04-09-2013 Mestverwerkingsplicht ook als dierrecht blijft 0 reacties
10-07-2013 Mestverwerkingsplicht alternatief dierrechten 2 reacties
04-07-2013 Sectorbrede aanpak van mest scoort direct bij Dijksma 0 reacties
28-06-2013 Oproep: 'Koppel melkproductie aan grond' 36 reacties
27-05-2013 Het voorkomen van dierrechten is in het belang voor de Nederlandse economie. 0 reacties
14-05-2013 Dierrechten remmen mestverwerking 0 reacties
14-05-2013 Alfa: waarde dierrechten 6500 euro/koe 38 reacties
27-04-2013 Mest: tijd dringt, regie gevraagd 13 reacties
25-04-2013 Mest: Dijksma leest melksector de les 22 reacties
04-04-2013 Nergens ter wereld kun je koeien melken zonder beperkingen 18 reacties
03-04-2013 Dierquotum en dierrechten compleet zinloos 0 reacties