Stikstof

Stikstof nieuws

Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017

13-09-2018 - De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is gedaald van 175,2 miljoen kg in 2016 tot 169,0 miljoen kg in 2017. De fosfaatproductie ligt hiermee weer onder het door de Europese Unie vastgestelde plafond van 172,9 miljoen kg. De uitscheiding van stikstof nam licht toe van 504,3 tot 512,0 miljoen kg.

De daling van de fosfaatproductie in 2017 ten opzichte van 2016 komt grotendeels door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket 2017. Het Fosfaatreductiepakket bestond uit drie op de melkveehouderij gerichte maatregelen, te weten: verlaging van het fosforgehalte van mengvoer, een subsidieregeling voor melkveehouders die hun bedrijf beëindigen en een ministeriële regeling om het aantal grootvee-eenheden te verminderen. Tussen 1 januari en 31 december 2017 nam het aantal melkkoeien af met ruim 130 duizend stuks (8 procent). Het aantal kalveren, pinken en vaarzen in de melkveehouderij daalde met ruim 150 duizend stuks (12 procent). Door deze dalingen in de loop van het jaar is het aantal runderen op de peildatum 1 april van de landbouwtelling niet representatief voor de gemiddelde omvang van de rundveestapel in 2017. Voor de berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding is daarom niet het aantal runderen in de landbouwtelling gebruikt maar een gecorrigeerd aantal op basis van maandelijkse tellingen van de rundveestapel met het Identificatie en Registratiesysteem voor rundvee (I&R-rundvee). Mede door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket daalde de fosfaatproductie in de melkveehouderij van 89,5 miljoen kg in 2016 tot 86,6 miljoen kg in 2017.

arjank110

Dierlijke mest en mineralen 2017

11-09-2018 - Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de geproduceerde mest. De resultaten vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast zijn de resultaten het uitgangspunt voor berekeningen van ammoniakemissies en emissies van broeikasgassen door landbouwactiviteiten waarover Nederland verplicht is te rapporteren.
De mestproductie is uitgesplist naar de verschillende categorieën rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten die worden waargenomen in de landbouwtelling.

Nieuwsgrazer

Belgische varkenshouders verweken meer stikstof en fosfor

10-09-2018 - De Belgische veehouders hebben meer stikstof en fosfor verwerkt. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het VCM over het jaar 2017. Er werd in totaal 44,1 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (inclusief export) verwerkt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-09-2018 De Groenbemesterdag: 'Zonder fantasie gebeurt er niets' 0 reacties
03-09-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
31-08-2018 Fotoserie: Stikstofgift op groenbemesters niet nodig 0 reacties
30-08-2018 'Kritiek op ammoniakmetingen RIVM klakkeloos overgenomen' 0 reacties
27-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer! 0 reacties
27-08-2018 Levensgevaarlijke gassen in de maïs 0 reacties
25-08-2018 Grotere kans op gasvorming maiskuil 0 reacties
24-08-2018 LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren 0 reacties
24-08-2018 Kuilgas: bel de brandweer 1 reactie
24-08-2018 Brandweer waarschuwt voor maiskuilgas 0 reacties
08-08-2018 Weinig stikstof in de bodem 0 reacties
08-08-2018 “Gedurende de hele teelt betere gewascondities” 0 reacties
08-08-2018 OCI Exacote: Een nieuwe blend die langdurig de groei van het gewas volgt 0 reacties
08-08-2018 Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai 0 reacties
07-08-2018 Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk 0 reacties
07-08-2018 Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling 0 reacties
27-07-2018 Advies aan Europees Hof legt bommetje onder het Nederlandse stikstofbeleid voor boer en natuur 0 reacties
24-07-2018 Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil 2 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
06-07-2018 Stikstofnawerking van maaimeststoffen 0 reacties
05-07-2018 Kunstmest in veenweide in de zomer overbodig 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 "Bacteriën verkleinen ecologische voetafdruk veeteelt" 0 reacties
21-06-2018 POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest 0 reacties
21-06-2018 POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken 0 reacties
20-06-2018 Alleen stikstof voor eerste snede grasklaver 0 reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
18-06-2018 'Derogatie van 250 kilo stikstof achterhaald' 0 reacties
15-06-2018 Waterschapsheffing naar emissie stikstof en fosfor 0 reacties
14-06-2018 De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen 0 reacties
14-06-2018 Ook moderne gewassen kunnen zelf ‘kunstmest’ uit de lucht halen 0 reacties
12-06-2018 Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland 0 reacties
06-06-2018 Bezwaarschriftenpiek in Friesland door ganzengebieden en stikstofaanpak 0 reacties
06-06-2018 ‘Akkerbouwers vinden keuze groenbemesters lastig’ 0 reacties
05-06-2018 Derogatievergunning 2018 aan te vragen tussen 6 juni en 4 juli 0 reacties
29-05-2018 Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomen 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
15-05-2018 Stikstof uit landbouw niet enige oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Zwavel nog steeds een oorzaak van verzuring bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Stikstof niet de enige oorzaak van verzuring van bosbodems 0 reacties
14-05-2018 Ammoniakemissie daalde in ruim 25 jaar met 64 procent 0 reacties
03-05-2018 Stikstof blijft probleem voor Vlaamse bossen 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
17-04-2018 Model toont beweging koolstof op bedrijf 0 reacties
13-04-2018 Boom Agriservices met Duport spaakwiel bemester 0 reacties
10-04-2018 30 kilo stikstof geven volstaat bij herinzaai 0 reacties
05-04-2018 Opgeluchte reacties op verlengen derogatie 0 reacties
04-04-2018 Toch nog wijzigingen in derogatie 0 reacties
04-04-2018 Derogatie behouden voor Nederland 1 reactie
29-03-2018 Efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 ‘Niet te lang wachten met scheuren grasland’ 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij efficiënter met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 CBS: Rundveehouderij gaat efficiënter om met mineralen 1 reactie
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor 0 reacties
28-03-2018 Rundveehouderij benut stikstof en fosfor beter 0 reacties
23-03-2018 Zelfs een topbodem vraagt tijdige voeding 0 reacties
23-03-2018 'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’ 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak 0 reacties
14-03-2018 Schouten zet spoed achter onderbouwing PAS 0 reacties
13-03-2018 Uitgifte natuurvergunningen gaat Raad van State te snel 0 reacties
12-03-2018 Vloeibare stikstof injecteren door loonbedrijf Gottschalk uit Duitsland 0 reacties
12-03-2018 Regering en boeren leiden gevoelige nederlaag in het stikstofdossier 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
08-03-2018 Ammoniakwetgeving mogelijk ingrijpender dan fosfaatwetgeving 0 reacties
07-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar andere teelten 0 reacties
06-03-2018 Pcfruit breidt bemestingstool uit naar alle teelten 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 1 reactie
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
06-03-2018 Waterschapsheffing in strijd met Europese regels 0 reacties
27-02-2018 Pilot controles uitvoering PAS gestart 0 reacties
27-02-2018 Meststof speciaal afgestemd op behoefte maïsplant 1 reactie
26-02-2018 'Gescheurd grasland geeft mais genoeg stikstof' 5 reacties
26-02-2018 Weinig stikstof in de bodem door nattigheid en kou 0 reacties
26-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 0 reacties
23-02-2018 Eurofins: minder stikstof in de bodem dan andere jaren 14 reacties
23-02-2018 Weinig stikstof in de bodem aan het begin van het jaar 0 reacties
23-02-2018 Begin dit jaar weinig stikstof in bodem 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
22-02-2018 Stikstofcijfers lager dan in eerdere jaren 0 reacties
22-02-2018 'Om PAS rustig te krijgen, moet nog wel wat gebeuren' 0 reacties
15-02-2018 Drukke tijden na koude nachten 0 reacties
15-02-2018 'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen' 0 reacties
15-02-2018 Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen 46 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 De toenemende behoefte aan melk in China heeft wereldwijd grote gevolgen 0 reacties
08-02-2018 Moeten boeren boeven zijn? 1 reactie
31-01-2018 Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie' 0 reacties
30-01-2018 Brabants plan van aanpak stikstof industrie dateert van juni 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
17-01-2018 Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt 0 reacties
11-01-2018 Mestregels verhogen gebruik kunstmest in Vlaanderen 0 reacties
10-01-2018 Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen 1 reactie

Stikstof video's