Ammoniakrechten

Ammoniakrechten, ook wel stikstofrechten of NH3 rechten genoemd, zijn op dit moment bijna dagelijks in het nieuws. De grote uitverkoop van de stikstof depositieruimte van de landbouwsector lijkt begonnen, terwijl de regelgevende partijen er alles behalve klaar voor lijken. Kijk regelmatig op Prikkebord om het laatste nieuws over dit onderwerp te volgen.

Ammoniakrechten nieuws

STIKSTOF , HOE SCHADELIJK EN HOE GEVAARLIJK IS HET?

21-01-2021 - Onlangs heeft de Provincie Noord-Holland besloten om vele miljoenen beschikbaar te stellen om de bio diversiteit in onze provincie te verbeteren omdat deze sterk achteruit is gegaan.

HOE AANPAKKEN ? en OPLOSSEN?
Er is één heel goedkope oplossing om met name in de landbouw en veehouderij de bio diversiteit sterk te verbeteren Dat is direct stoppen met het injecteren van mest in de bodem, wat in 1992 bij Algemene Maatregel van Bestuur wettelijk verplicht werd gesteld om de vermeende schade van het vluchtige stikstofgas ammoniak(NH3) aan de natuur terug te dringen.

SCHADELIJKE WETTELIJKE MAATREGEL.
Door mest injectie wordt de bodem zuurstofloos en er ontstaan giftige stikstofverbindingen, zoals lachgas, nitriet en sulfiet in de bodem waardoor het bodem leven afsterft .
Praktijk onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de wormen zijn verdwenen ,hierdoor wroeten mollen alleen nog in de bermen en onder de hekken en op gronden waar niet wordt geïnjecteerd, daar is nog voedsel voor ze te vinden. Waterberging van de bodem is sterk achteruit gegaan door het vernietigen van de wormen. Overal treed verdichting van de bodem op, een spons neemt immers meer water op dan een baksteen. Ook wordt de bodemflora ernstig aangetast, de bodem wordt van aerobe anaerobe en mest gaat er in rotten en kunnen er gevaarlijke schimmels ontstaan. Koch bodem techniek in Deventer heeft bij een groep veehouders, met problemen dergelijke schimmels als aspergillius-fermigatus gevonden die dodelijk zijn. Ook is er kadaverine gevonden in kuilvoer. De Duitse professor Erhard Hennig schrijft in zijn boek ,,De Geheimen van een vruchtbare Bodem” dat in één hand met grond meer leven zit dan er mensen op aarde zijn. Elke bodemkundige veroordeeld deze manier van bemesten. Regenwormen beschermen is belangrijker dan Panda’s ,schreef Trouw .

AMMONIAK ONDERZOEK,
Het ammoniak onderzoek dat 2019 is uitgevoerd onder auspiciën van het Mesdagfonds en de Stichting V-Focus door wetenschapper chemicus Dr. Jb Hanekamp, wetenschapsjournalist
scheikundige Ir M. Crok, de ,Amerikaan , wiskundige M.Briks, en mevr. Ir G.Rodgers is uitgevoerd naar het resultaat van 30 jaar mestinjectie,en naar de vermeende schade door (NH3) . Metingen hebben inmiddels aangetoond dat het NH3 gehalte in de lucht niet of nauwelijks is gedaald, aldus de onderzoekers. Er is aangetoond dat het vluchtige stikstofgas NH3 wat 60% van de lucht weegt, snel vervliegt naar hogere luchtlagen en zich splitst , de stikstof voegt zich bij de 78.9% stikstof die in de lucht zit en het waterstof molecuul doet het zelfde.

WUR. DATA,S
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren werd er aan de WUR gevraagd om de gegevens en data’s die ten grondslag liggen aan de rapporten waarop wetgeving is gebaseerd . De WUR antwoorde dat deze gegevens niet meer beschikbaar waren, men bewaard dergelijke data’s vijf jaar was het antwoord ! .

Na het dreigen met een gerechtelijke uitspraak hebben de WUR onderzoekers alsnog e.e.a .beschikbaar gesteld. De WUR en het RIVM hebben omdat NH3 nauwelijks te meten is een ingewikkelde formule bedacht, methode Aerius, waarmee ze de emissie en de depositie van NH3 berekenen ,echter door genoemde onderzoekers is deze methode niet geschikt om de emissie en de depositie te berekenen . (zie hiervoor www.v-focus.nl) en (www.agrifacts.nl)
De commissie Remkes heeft ook deze formule en cijfers gebruikt maar die is door de commissie Hordijk als ondeugdelijk verklaart , maar helaas, Minister Schouten wil daar niets van weten.

ANDERE AMMONIAK EMISSIES.
Het mag bekend zijn dat gewassen bij zeer gunstige weersomstandigheden veel stikstof uit de bodem in de vorm van nitraat (NO3) opnemen en de niet gebruikte stikstof in de vorm van NH3 door de huidmondjes weer uitstoten , dit is ook NH3 productie- emissie ! Nutriënten recycling !
Bij stevige onweersbuien verbrandt er door de elektrische ontladingen veel stikstof in de atmosfeer die als nitraat (NO3) afregent, ook dit is stikstof depositie, wel 30 á 40 kilogram per hectare per bui is geen uitzondering.
NH3 metingen op onze kust bij westenwind en gelijktijdig in het oosten van ons land geven beiden het zelfde lage meetresultaat aan NH3 te zien en dat geeft te denken!

AMMONIAK GEHALTE METEN
Doordat NH3 op 3 ä 400 meter van de bron, de stal, of rioolput, of composthoop niet of nauwelijks NH3 meer is te meten maakt ook duidelijk dat schade aan natuurgebieden ook niet of nauwelijks is te meten. Er is om deze redenen ook nooit NH3 in natuurgebieden gemeten, maar alleen maar berekend wat de depositie is.

AARDGAS EN AMMONIAK
Om de calorische waarde van aardgas te normaliseren wordt veel zuivere stikstof toegevoegd aan het aardgas in de gasmengstations . Deze stikstof mengt zich bij verbranding in de kachel met waterstof uit het methaangas (CH4) en gaat door de schoorsteen als NH3 de lucht in, ook dit emissie.
Aardgas kachels zijn van aluminium en RVS gemaakt omdat NH3 snel oxideert met ijzer en snel roest vormt.

KOSTEN EN BATEN
Door de agrarische sector is in 30 jaar tijd meer dan twee miljard euro geïnvesteerd aan machines en aangepaste stallen en extra energie , en zonder noemenswaardig resultaat. Het getal dat de emissie uit de landbouw met name de veehouderij 42% stikstof is, klopt van geen kant , aldus het onderzoek van stichting V-Focus. NOx een verzamelnaam voor stikstof oxiden die vrij komen bij verbranding in kachels en motoren. Deze NOx komt niet uit de landbouw , behalve de motoren die in de landbouw worden gebruikt .

WEIDEVOGELS
Sinds mest injectie is ook de weidevogelstand sterk achteruit gegaan , immers als er geen voedsel is voor haar kuikens zal een weidevogel er niet broeden in dergelijke weides en vertrekt de vogel naar elders . Daarbij komt dat de eventuele nesten door de mestinjecteur worden vernield en bij bovengronds aanwenden van mest niet .

GEEN ZONLICHT OP DE MEST.
Als mest niet meer aan zonlicht , UV straling, wordt blootgesteld worden ziekte kiemen die er is de mest aanwezig zijn niet meer door UV gedood, zoals de salmonella bacterie. In de melkveehouderij heeft men af en toe te maken met koeien die slijten, slijtersziekte “ , dat wil zeggen ze vertonen niet te definieerbare ziekte verschijnselen die terug te voeren zijn aan gebrek aan spore elementen en mineralen. Deze zitten onvoldoende in het gras en dit is terug te voeren naar de dooie bodem en het gevolg hiervan is, minder weerbare dieren. Biologische landbouwers en veehouders zijn ook fel tegen deze manier van bemesten. In juli 2003 is er een rapport verschenen naar de diergezondheid risico’s op verzoek van de Federatie van Onderlinge Verzekeringen. De vee verzekeraars moesten hele veestapels vergoeden. Helaas onderzocht het I.R.M.A van Wageningen het risico , resultaat mestinjectie had geen invloed op de diergezondheid!

UITSPOELING
Door een slecht bodemleven is de uitspoeling van nutriënten naar bodem- en oppervlakte water toegenomen, doordat deze nutriënten niet meer worden vast gelegd aan de bodem structuur. Uitspoeling is met meer dan 15% toegenomen terwijl de veestapel in de afgelopen jaren sterk is afgenomen , één miljoen koeien minder dan in 1980 en een sterk afgenomen aantallen varkens en kippen. ( gegevens ; RIVM milieucompendium en CBS)

BODEMONDERZOEK
Alvorens deze mestaanwending van kracht werd is nooit onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bodem en bodemleven, hier is destijds wel door de praktijk destijds op aangedrongen maar werd niet van belang geacht door de politiek en beleidsambtenaren .Ook landbouw bestuurders lieten hier steken vallen, tegenoppositie was niet van belang voor hun eigen positie, haar bestuurlijke toekomst.!
In 2003 is op aandringen van het bedrijfsleven bij de Landbouwcommissie van LNV een onderzoek gevraagd naar de gevolgen van deze manier van bemesten.
De toenmalige deskundige Minister van landbouw Ir C.Veerman gaf opdracht voor een onderzoek en stelde € 1.500 000= beschikbaar, het onderzoek is echter nooit uitgevoerd. Een hoge ambtenaar van LNV verklaarde onder ede dat men het onderzoek destijds niet relevant vond. Bij LNV zijn ambtenaren actief met een bedenkelijke reputatie ! ?

IPPC CONFERENTIE
De hype die gaande is rond stikstof, en inmiddels het land op slot heeft gezet, dat is te danken aan het besluit van het IPPC is 1992 in Rio de Janeiro . Daar is op de milieu conferentie besloten dat er wetgeving moet komen op basis van het zogenaamde ,,Voorzorgprincipe” .Hierop heeft de EU - commissie bedacht dat stikstof in de toekomst wel eens schadelijk zou kunnen zijn .

HEIDELBERG APPEAL
Bij de Universiteit van Heidelberg in Duitsland kwam er destijds oppositie tegen het ,, voorzorgplan “ van het IPPC , zij dienden een petitie in die door 1200 wetenschappers werd ondertekend , waaronder 72 Nobelprijs winnaars en waarin zij stelden dat men eerst wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren, alvorens de juiste maatregelen te nemen, anders neemt men het risico dat een maatregel niet werkt of contraproductief is of heel kostbaar blijkt te zijn. Men stelde voor om het voorzorgplan niet in stemming te brengen. Maar dat voorstel van al deze wetenschappers werd niet aanvaart , kwam niet op de agenda . De voorzitter van de vergadering, de Hollander Drs. J Pronk , milieu minister destijds, wilde het niet in de vergadering aan de orde stellen en zo werd het voorzorgprincipe helaas aanvaard. Naar aanleiding van dit besluit heeft de EU commissie op deze zwakke basis, van hetgeen in Rio was besloten, het stikstofbeleid bedacht .

ONDERBOUWING VAN BELEID
Op vragen in Brussel naar de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid moest men het antwoord schuldig blijven. Het is gebaseerd op het zogenaamde voorzorgprincipe was het antwoord. De liberaal, Ir. Jan Mulder, destijds euro parlementariër heeft een amendement ingediend ,met het verzoek aan de EU commissie om eerst wetenschappelijk onderzoek uit te voeren alvorens deze wettelijke verplichting op te leggen aan de lidstaten. Helaas op tien stemmen na, heeft het amendement van Mulder het niet gehaald. Op deze zwakke basis is de EU stikstof wet en regelgeving gebaseerd. Dus op basis van ,,natte vinger werk” !

BELEID VAN DE LIDSTATEN
Elke lidstaat mag zijn eigen stikstofwetten en maatregels zelf vast stellen en invullen. In ons land werden er rapporten geschreven naar de wensen van de opdrachtgever. De verslagen gaven aan hoe slecht het gesteld is met de natuur met als boosdoener NH3 en nitraat (NO3) en fosfaat (P2O5) in het oppervlakte water en natuur gebieden en oppervlakte water.
Deze wetten en maatregels zijn in ons land zo onuitvoerbaar streng en ondeskundig vast gesteld, mede onder druk oppositie partijen en van allerlei natuur en milieu organisaties. Zodoende kan er nu niet aan de gestelde wettelijke regels en voorwaarden kan worden voldaan, dit heeft de overheid aan zichzelf te wijten . Er worden nu miljarden vrijgemaakt om veehouderijen weg te kopen , helaas zullen deze maatregelen niet of nauwelijks effect hebben op het NH3 gehalte in de atmosfeer, en depositie op natuurgebieden.

OPLOSSEN HOE ?
Er is maar één oplossing en dat is :wettelijke maatregelen herzien , onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, deze is oplossing goedkoop en doeltreffend. , ,,beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald “

ALFA’S EN DE BÉTAS

Professor Ronald Plasterk schreef in een kolom ,,klimaat is een bêta probleem en vergt een béta oplossing zo ook bij stikstofproblematiek . Helaas zitten béta’s niet in de politiek !!
Emeritus hoogleraar Jb van Bruchem zei destijds, een probleem wat niet bestaat kan men ook niet oplossen.
Ik vernam onlangs dat er momenteel maar vier parlementariërs zijn met een béte opleiding in de Tweede- kamer ?
Bedenk wel, dat men een probleem ook niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Wellicht is een parlementaire enquête hierbij wel de oplossing, wie weet ?

Tot slot ; deze manier van mest injectie is uitermate slecht voor het in stand houden en herstellen van de bio diversiteit in ons land met name , in de bodems van agrariërs . De bodem is onze belangrijkste voedingsbron, immers al ons voedsel komt van de bodem het groeit er op of het groeit er in en we eten het indirect doormiddel van zuivel vlees en eieren.

Meindert Nieuweboer
Aartswoud
december 2020

mnieuweboer

LTO: stikstofwet niet blokkeren, wel verbeteren

21-01-2021 - Uitstel van de Wet stikstofreductie brengt de oplossing voor knelgevallen niet dichterbij, zegt LTO.

De Eerste Kamer moet de Wet stikstofreductie en natuurverbetering niet blokkeren, maar wel verbeteren. Dat stelt LTO Nederland. Volgens de landbouworganisatie bevat de wet belangrijke elementen die met name van belang zijn voor boeren die sinds het schrappen van het programma aanpak stikstof zonder natuurvergunning zitten.

Nieuwsgrazer

Controversieel verklaren Stikstofwet niet ondenkbaar

21-01-2021 - Controversieel verklaren van de Stikstofwetgeving door de Eerste Kamer is voor Bouwend Nederland een nachtmerrie. En voor een deel van veehoudend Nederland genoegdoening. Maar de duizenden PAS melders zijn er niet...

Nieuwsgrazer

Nog meer Ammoniakrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-01-2021 LTO: Onhaalbaar' stikstofdoel in wet verankerd 45 reacties
19-01-2021 STAF: Provincie creëert zelf piekbelasters in stikstof 76 reacties
18-01-2021 'Verklaar stikstofwet niet controversieel' 5 reacties
15-01-2021 Milieuclub eist stikstofrapport van Swinkels maar brouwer wil concurrentie niet wijzer maken 0 reacties
12-01-2021 Landbouw is op zijn retour door stikstofsores 41 reacties
12-01-2021 Fosfaat en Ammoniakrechten leveren boeren op papier miljarden euro's op 38 reacties
07-01-2021 Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop 2 reacties
06-01-2021 Nieuwkoopse boeren verkopen stikstofruimte aan Rotterdamse haven 34 reacties
26-12-2020 Zorg bij Friese landbouw over 'weglekken' van stikstofrechten 9 reacties
19-12-2020 ChristenUnie en CDA willen zicht op stikstofhandel Fryslân 0 reacties
17-12-2020 Steeds meer boeren willen zich laten uitkopen 8 reacties
16-12-2020 Nieuwe aanpak lost stikstofproblemen niet op voor Brabant 1 reactie
16-12-2020 Minister Van Nieuwenhuizen houdt zich niet aan de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid 9 reacties
15-12-2020 Extern salderen met veehouderijen ook in Fryslân mogelijk 20 reacties
12-12-2020 Boerenachterban SGP roert zich over stikstof 38 reacties
11-12-2020 LTO over stikstofwet: 'Eerste stap uit PAS-moeras' 0 reacties
10-12-2020 Milieuclub blijft ondanks aanpassingen doorprocederen tegen stikstofbeleid 0 reacties
10-12-2020 De stikstofwet van Schouten is gered, op het nippertje 1 reactie
10-12-2020 Reductiedoelen stikstofakkoord vallen zwaar 0 reacties
10-12-2020 Nu live: Plenair debat Tweede Kamer 10 reacties
10-12-2020 Schouten vindt steun bij oppositie voor bekritiseerde stikstofwet 0 reacties
10-12-2020 SGP: Hoop en ademruimte door landbouw- en stikstofakkoord 35 reacties
10-12-2020 De stikstofwet kan op brede steun rekenen in de Tweede Kamer, maar is vooral een broos compromis 0 reacties
08-12-2020 Friesland inventariseert animo opkoopregeling stikstof 4 reacties
08-12-2020 Stikstofperikelen: sluiting dreigt voor paprikabedrijf in Bitgum 7 reacties
04-12-2020 ‘Nederlandse boeren naar België om stikstofregels’ 3 reacties
04-12-2020 Georganiseerde landbouw blijft strijden voor het oplossen van de vergunningsproblematiek Groningen 0 reacties
04-12-2020 Stikstofclaim onderneemt juridische stappen tegen Provincie Gelderland 4 reacties
03-12-2020 Wet nog niet aangenomen, maar stikstoffraude alweer begonnen 2 reacties
03-12-2020 Vergunningverlening PAS-melders gaat nog jaren duren 40 reacties
02-12-2020 Agractie: Inventarisatie gegevens PAS melders 43 reacties
02-12-2020 Provincie Gelderland fel tegen lukraak opkopen boeren 0 reacties
01-12-2020 Piekbelasters domineren markt stikstofrechten 1 reactie
30-11-2020 Groningen Seaports schiet weinig op met handel in stikstof 0 reacties
27-11-2020 'Lukraak opkopen van boeren in strijd tegen stikstof heeft weinig zin' 0 reacties
26-11-2020 Reactie Dirk Bruins - Trouw 36 reacties
25-11-2020 Geen openheid over geheime stikstof-info. 1 reactie
25-11-2020 Keuzes Investico bepalen uitkomst stikstofcalculaties - Opinie Geesje Rotgers 26 reacties
25-11-2020 Boer uit Blokzijl voelt zich met collega's klemgezet door provincie: ‘Onze bedrijven komen op slot te staan’ 4 reacties
25-11-2020 Jaap Haanstra (STAF): Laat Commissie Hordijk ook natuurkaart Aerius toetsen 4 reacties
20-11-2020 Groningse PAS-melders krijgen prioriteit bij aankoop stikstofrechten 0 reacties
19-11-2020 Cacaoverwerker Olam heeft de vergunning om 80.000 kilo ammoniak uit te stoten bijna binnen 11 reacties
19-11-2020 'Landbouw uitstootvrij maken is beste oplossing voor stikstofprobleem' 23 reacties
18-11-2020 Eerste stap gezet naar registratie stikstof 0 reacties
18-11-2020 Stikstofruimte is geleend van ons 11 reacties
18-11-2020 Boeren nog niet overtuigd van slagkracht provincie 0 reacties
12-11-2020 Boeren verbijsterd: ‘ons land blijkt ingetekend als stikstofgevoelige natuur’ 0 reacties
11-11-2020 Groningen stelt debat over stikstof met een week uit 0 reacties
11-11-2020 AgriFacts en provincies in de clinch over natuurcijfers 4 reacties
10-11-2020 Provincie verliest zaak van milieuorganisaties: boer heeft vanwege stikstof vergunning nodig voor koeien in de wei en bemesten 53 reacties
10-11-2020 IPO en Provincie Gelderland draaien om hete stikstofbrij heen 1 reactie
10-11-2020 Bezorgde boeren bezoeken vier Groningse gemeenten 0 reacties
09-11-2020 ‘Boer kiest waar opbrengst verleasen stikstof heen gaat’ 2 reacties
03-11-2020 Stikstofmiljoenen vrij voor opkoop piekbelasters 92 reacties
03-11-2020 Alleen de stikstofuitstoot verminderen? ‘Nee, stikstof én fosfor moeten tegelijkertijd omlaag’ 7 reacties
03-11-2020 Veel aanbod van ammoniak- en stikstofrechten 4 reacties
29-10-2020 Nertsenhouder gekort op stikstofruimte na stoppen 0 reacties
29-10-2020 Juriste Damen waarschuwt voor aanscherping emissienormen 8 reacties
29-10-2020 Veehouders willen stikstofruimte inleveren 2 reacties
29-10-2020 Boeren bieden stikstofrechten bij Groninger Seaports aan | Veld-post.nl - Landbouwnieuws voor Noord-Nederland 0 reacties
29-10-2020 Fryslân stelt handel in stikstofrechten nog even uit 3 reacties
29-10-2020 Bij stikstof is een euro soms een daalder waard 1 reactie
29-10-2020 Groningen begint met extern salderen en stikstofregistratie systeem 0 reacties
28-10-2020 Handel in #ammoniakrechten lijkt voorzichtig op gang te komen 0 reacties
28-10-2020 LTO brief: Stikstof in de Omgevingswet 8 reacties
27-10-2020 'Minder dan tien' boeren willen zich laten uitkopen door stikstofregels 10 reacties
27-10-2020 NMV Groningen stapt het Landbouw Collectief 1 reactie
23-10-2020 MOB wil samen met boeren optrekken tegen stikstofwet 20 reacties
22-10-2020 Branche: CO2-taks strop voor productie oer-Hollandse baksteen 0 reacties
21-10-2020 Projectontwikkelaars kunnen boeren uitkopen voor hun stikstofruimte – en dat baart menigeen zorgen 22 reacties
21-10-2020 Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 16 reacties
20-10-2020 ‘Minder dieren bij natuurgebieden werkt het beste tegen stikstof’ 6 reacties
20-10-2020 PVV en Forum: Waarom vasthouden aan Aerius? 2 reacties
17-10-2020 Nog geen stikstofhandel in Groningen; oppositiepartijen willen eerst duidelijkheid 0 reacties
15-10-2020 Provincies: los problemen PAS-melders met voorrang op 0 reacties
15-10-2020 Het bericht 'Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel' 0 reacties
15-10-2020 RIVM past omstreden stikstofrekensysteem aan 2 reacties
14-10-2020 Bouw blij, landbouw teleurgesteld 0 reacties
14-10-2020 Vasgoedexpert :Stikstof belangrijker dan fosfaat. 2 reacties
13-10-2020 Staf: met ander rekenmodel is stikstofdoel al behaald 11 reacties
13-10-2020 Kabinet trekt miljard uit om stilvallen bouw door stikstof te voorkomen 9 reacties
12-10-2020 PAS-melder blijft in onzekerheid 9 reacties
09-10-2020 Stikstof niet langer obstakel bij bouw 500 woningen Assen 2 reacties
08-10-2020 Brandbrief over stikstof naar minister Schouten 0 reacties
07-10-2020 Flevoland staat extern salderen van ammoniakrechten toe 5 reacties
06-10-2020 ‘Kijk naar provinciaal verhandelbare ammoniakrechten’ 0 reacties
06-10-2020 Zwaar weer dreigt voor boeren bij Wierdense Veld: ‘Misschien moeten we ons laten uitkopen’ 8 reacties
05-10-2020 Laat de stikstof maar opwarmen 29 reacties
05-10-2020 GroenLinks komt met wet om stikstofuitstoot terug te dringen 0 reacties
01-10-2020 Saldering stikstofrechten veehouderijen ‘redt’ plan logistiek bedrijventerrein Moerdijk 0 reacties
30-09-2020 Saldering stikstofrechten veehouderijen ‘redt’ plan logistiek bedrijventerrein Moerdijk 8 reacties
30-09-2020 Uitruil Nh3 naar NOx dus toegestaan? 0 reacties
29-09-2020 Legalisering PAS-melders start volgend voorjaar 30 reacties
29-09-2020 Ammoniak- of stikstofrechten kopen of leasen, hoe werkt dat? 0 reacties
29-09-2020 Melkveehouder uit Jutrijp wil tegenstander lesje leren 12 reacties
24-09-2020 Rabobank verzet zich tegen vrije stikstofhandel; dood in de pot voor landbouw 10 reacties
23-09-2020 Stikstofprobleem is een schuifpuzzel zonder reservevakje 1 reactie