Natuur

Natuur nieuws

Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.

Nieuwsgrazer

Ministerie: vertraging bij invoering nieuwe GLB

14-02-2019 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (over de periode 2021 tot en met 2027) naar verwachting niet in 2021 in zal gaan. Dat heeft onder meer te maken met de Europese verkiezingen in mei.

Nieuwsgrazer

Vissers reageren furieus op verbod pulsvissen

14-02-2019 - De visserijsector is woedend over het besluit van de Europese Unie om vissen met de pulstechniek te verbieden. "Een verbod op de pulsvisserij gaat alle verstand te boven."
Volgens de vissers heeft de pulsvisserij alles wat maatschappelijke organisaties willen: minder bijvangst, minder brandstofverbruik en minder bodemberoering. "Het is hetzelfde als alle zonnepanelen van het dak halen en weer teruggaan naar de kolenkachel."
Zware dag
In Europa werd woensdagavond besloten dat er een einde komt aan de pulsvisserij. Wel mag de helft van de Nederlandse pulsvissers nog 2,5 jaar door vissen met de pulstechniek. De andere helft van de vissers, zo'n 42 schepen, zijn pulsvisvergunning nog dit jaar kwijt.
Volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is "het maximale uit de onderhandelingen gehaald". Ze erkent dat het een zware dag is voor de vissers. "Er komt toch een verbod op een duurzame en innovatieve manier van vissen."
De kotterorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat "een emotionele lobby het bij de Europese politiek voor elkaar heeft gekregen om de stekker uit innovatie te trekken".
Het verzet tegen pulsvissen komt van Franse en Britse vissers en een aantal milieu-groeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen. Voor die laatste stelling is geen wetenschappelijk bewijs, maar veel Europarlementariërs lieten zich er vorig jaar wel door overtuigen.
Minister Schouten belooft zich te blijven inzetten voor vernieuwende technieken in de visserij en wil daar ook geld voor uittrekken. De sector noemt dat een doekje tegen het bloeden. "De financiële schade in de hele sector kan oplopen tot 200 miljoen euro. Daarnaast moeten we nog niet denken aan innoveren, als onze beste innovatie ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, op basis van emotionele klanken in de prullenbak verdwijnt."

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuur nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-02-2019 Minister Schouten trekt portemonnee voor insecten 13 reacties
12-02-2019 Sector en LNV praten over nieuwe DGF-convenant 0 reacties
12-02-2019 Minister Schouten trekt portemonnee voor insecten 0 reacties
12-02-2019 GLB is wederom onderwerp van gesprek 0 reacties
11-02-2019 Greenpeace heeft de pik op Rabobank 0 reacties
11-02-2019 ‘Rabobank grote financier bio-industrie’ 34 reacties
11-02-2019 De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen 0 reacties
08-02-2019 Hendrik-Jan Roest wordt Plaatsvervangend Chief Veterinary Officer 0 reacties
08-02-2019 Duitse ontdekking misschien alternatief voor glyfosaat 0 reacties
07-02-2019 Vlaanderen benoemt nieuwe minister van Landbouw 0 reacties
06-02-2019 Klimaatvraagstuk draait om de aantallen bomen en mensen 0 reacties
06-02-2019 Wat is natuur in Nederland? 0 reacties
06-02-2019 Vlaamse landbouwminister stapt op 0 reacties
05-02-2019 LTO Noord: 'Te veel landbouwgrond verloren, kijk naar natuur voor zonneparken' 0 reacties
05-02-2019 Vlaamse minister door stof om „klimaatcomplot” 0 reacties
04-02-2019 Cijfers over middelengebruik in de landbouw moeten gedetailleerder openbaar gemaakt 0 reacties
04-02-2019 Economische missie Vietnam met minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Sonnema 0 reacties
03-02-2019 Natuur en Milieu; zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen 0 reacties
02-02-2019 Doorsteek naar zee moet leegloop Fries dorp stoppen 0 reacties
01-02-2019 Minister Schouten: ‘Er gaat steeds minder mis op paardenmarkt Hedel’ 0 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Jaarlijks circa 500.000 euro vanuit Europese Unie beschikbaar voor promotie dierlijke producten 0 reacties
30-01-2019 ‘Voorlente’ door sneeuw bruusk ten einde 0 reacties
30-01-2019 Schouten geeft uitstel voor bemonsteren grond 0 reacties
29-01-2019 Hoeveel krimpt veestapel bij kringlooplandbouw? 0 reacties
28-01-2019 Export landbouwproducten levert Nederland 45 miljard op 0 reacties
28-01-2019 Geen ontheffing voor Cruiser in bietenteelt 0 reacties
24-01-2019 Schouten wil dierenbeschermers en boeren om tafel brengen 0 reacties
24-01-2019 Schouten trekt extra geld uit voor praktijkonderzoek Groenpact 0 reacties
24-01-2019 Waterbedrijf Vitens in de fout 'dankzij' Stichting Natuur & Milieu 0 reacties
23-01-2019 Schouten zet nieuwe stap in praktisch mestbeleid 0 reacties
23-01-2019 Wolf in Nederland 0 reacties
23-01-2019 Chinese viceminister Dr. Qu Dongyu bezoekt Agrifirm 0 reacties
22-01-2019 Bedrijf met Fries Roodbont-koeien in Haren erkend als knelgeval voor fosfaatrechten 1 reactie
22-01-2019 No deal beperkt import van levende dieren via zee 0 reacties
21-01-2019 Nederland ook in 2018 blauwtongvrij 0 reacties
21-01-2019 Nature Today ontwikkelt platform met alle data over de Nederlandse natuur 0 reacties
21-01-2019 Vakbeurs GrootGroenPlus tekent 3-jarig sponsorcontract Nationale Boomfeestdag 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport bedraagt ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Een nadere verklaring van het ammoniakgat 0 reacties
18-01-2019 Eén grote moestuin voor de stadsboerin en recensent Ellen Willems 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport licht gestegen in 2018 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard 0 reacties
17-01-2019 Functionele biodiversiteit met bodemschimmels tegen plagen in kassen 0 reacties
17-01-2019 Twee op vijf Nederlanders is in 2018 minder vlees gaan eten 0 reacties
16-01-2019 Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal' 4 reacties
16-01-2019 Bak van kritiek na bewegingsjacht op wilde zwijnen door Twente 0 reacties
16-01-2019 Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden 0 reacties
16-01-2019 "Het wordt natter maar grondwaterstand in Overijssel is nog lang niet op peil" 0 reacties
15-01-2019 Boerenbond verwacht nog veel van Vlaamse regering 0 reacties
15-01-2019 Mestregel Schouten valt bij POV in verkeerde aarde 0 reacties
15-01-2019 Verwondering op het hortensiaschap 0 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
13-01-2019 'Pollen kunnen al leiden tot hooikoorts' 0 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
10-01-2019 Waarom Schouten de hand reikt aan jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Garantieregeling moet jonge boeren helpen 0 reacties
09-01-2019 Roos in februari 2019 op Bloemenagenda 0 reacties
08-01-2019 WUR zoekt dit jaar 600 nieuwe medewerkers 0 reacties
07-01-2019 Schouten met supermarkten in gesprek over hun bijdragen aan versnelling verduurzaming veehouderij 0 reacties
07-01-2019 'Breng juist diervriendelijk voedsel onder de aandacht' 0 reacties
04-01-2019 Nog steeds bedrijven op slot door fipronil-affaire 0 reacties
02-01-2019 'Ik zal betrokken en duidelijk zijn' 0 reacties
31-12-2018 Stichting Dier&Recht: 'Minister Schouten is Dierenverschrikker van 2018' 10 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
28-12-2018 Minister Schouten haalt net geen voldoende 0 reacties
25-12-2018 Ontpoldering Hedwige begint volgend jaar met doortrekken ringdijk 0 reacties
24-12-2018 Nog 8 pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege fipronil 0 reacties
24-12-2018 NVWA besteedt in 2019 52% capaciteit aan voedselveiligheid maar Kamer schiet kleurcodering horeca af 0 reacties
20-12-2018 Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw in ontwikkeling 0 reacties
20-12-2018 Waterschap verhoogt winterpeil sloten en beken maximaal in strijd tegen droogte 0 reacties
20-12-2018 Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt 29 reacties
20-12-2018 Wageningen University & Research benoemt Friedhelm Taube tot hoogleraar 0 reacties
20-12-2018 Nieuw gebruiksmerk beperkt aantal ingrepen bij zeugen 0 reacties
20-12-2018 Welk cijfer geef jij minister Schouten? 0 reacties
20-12-2018 'Boeren werken meer met het oog op natuur dan gedacht’ 0 reacties
20-12-2018 Welk cijfer geeft jij minister Schouten? 0 reacties
19-12-2018 FrieslandCampina eerste met PlanetProof melk 0 reacties
19-12-2018 Boer, ngo’s en keten samen aan de slag met herstel biodiversiteit 0 reacties
19-12-2018 Noordzeevissers tonen voorkeur voor zeldzame habitats 0 reacties
17-12-2018 Eerste PlanetProof-melk ligt in het schap 27 reacties
14-12-2018 Geïrriteerde Schouten blijft bij haar standpunt 45 reacties
14-12-2018 Minister van LNV maakt kennis met Netwerk Ecologische Monitoring 0 reacties
14-12-2018 Natuur als partner van bollenteelt 0 reacties
14-12-2018 Schouten ziet geen ruimte voor knelgevallen 0 reacties
13-12-2018 Doel van 80.000 hectare extra natuur in 2027 blijft haalbaar 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien 0 reacties
11-12-2018 Decembernummer Wageningen World nu online 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven 0 reacties
11-12-2018 Hoezo ruimte om de industriële landbouw verder te helpen? 0 reacties
10-12-2018 Wat verandert er in de I&R-registratie? 0 reacties
07-12-2018 ‘Duurzame plannen Klimaatakkoord gaan uit van niet-bestaande biomassa’ 0 reacties
07-12-2018 Droge en hete zomer zorgt voor inkomensdaling Nederlandse land- en tuinbouw 0 reacties
07-12-2018 De 5 vragen aan... Jan Stolk 0 reacties

Natuur video's