Al 100.000 Nederlanders geloven in kwaadaardige elite-complot, en dat aantal neemt verder toe

[quote]De complottheorie dat een kwaadaardige, wereldwijde elite mensen tot slaaf wil maken of wil doden gaat niet meer weg, denkt geheime dienst AIVD. Sterker: sinds de coronatijd groeide het aantal aanhangers zelfs iets. Al meer dan 100.000 mensen in ons land geloven in een kwade elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die extremistische groepering dreigt zich in een uiterste geval zelfs af te splitsen van de samenleving met alle gevolgen van dien, waarschuwt veiligheidsdienst AIVD in een rapportage. In de coronaperiode won de complottheorie terrein: het coronavirus zou bewust zijn ontwikkeld en verspreid, door een kwaadaardige groep leiders die in de schaduw de touwtjes in handen zou hebben, met als doel om via de wetenschap, de media en grote bedrijven totale wereldcontrole te vergaren. Het World Economic Forum van Klaus Schwab wordt in dat verband vaak genoemd, ook door Forum voor Democratie van Thierry Baudet.[/quote]

Nederland ontkomt niet aan uit de lucht halen van CO2, maar mogelijkheden beperkt

Nederland is zó snel door de hoeveelheid CO2 heen die het nog mag uitstoten, dat het ook CO2 uit de lucht zal moeten halen. Maar Nederland heeft hiervoor maar beperkte mogelijkheden en dus moeten overheden en bedrijven zich daarmee niet rijk rekenen. Dat zeggen klimaatexperts tegen de NOS.De vergelijking met de stikstof-discussie dringt zich op, zeggen ze. Want ook daarbij is lang vertrouwd op compensatie van te veel stikstofuitstoot in de toekomst. Met het huidige niveau van de wereldwijde uitstoot, is 1,5 graad opwarming binnen negen jaar bereikt. Alom wordt die 1,5 graad als belangrijke grens gezien, omdat de klimaateffecten daarboven naar alle waarschijnlijkheid flink ernstiger worden. Om te voorkomen dat die grens overschreden wordt, moet de uitstoot vanaf nu elk jaar fors naar beneden, om rond 2040 op nul uit te komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als China en India. Omdat de wereld tot nu toe te traag is met uitstootreductie, wordt er in vrijwel alle klimaatscenario's ook gerekend op technieken waarmee in de toekomst CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee krijgt de wereld 10 tot 15 jaar extra de tijd, tot 2050-2055. Dat blijkt ook uit het recente rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC. Maar op Nederlands grondgebied bestaan maar weinig mogelijkheden.Op de High Tech Campus in Eindhoven experimenteert een bedrijf met een machine die CO2 uit de lucht filtert:Er zijn verschillende methodes om CO2 uit de lucht te halen. Zo wordt het aanplanten van extra bos als goede klimaatmaatregel gezien. Een tweede optie is het telen van speciale 'energiegewassen', die CO2 gebruiken om te groeien en daarna worden opgestookt in een elektriciteitscentrale. De CO2 wordt daarbij afgevangen en onder de grond opgeslagen. Het resultaat in de lucht wordt daardoor negatief, waardoor dit ook wel 'negatieve emissies' worden genoemd. Een derde mogelijkheid is het direct verwijderen van CO2 uit de lucht met een installatie. Die bestaat al, maar het lukt nog nergens om dit op grote schaal in te zetten.Ook de andere opties staan nog in de kinderschoenen, omdat er (nog) geen businesscase voor is. Waarom ze dan toch in alle klimaatscenario's zitten? Onderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Universiteit Utrecht zegt dat ervan wordt uitgegaan dat de technieken binnen enkele decennia toch beschikbaar komen, en ze zijn broodnodig." We proberen te kijken hoe we die 1,5 graad toch nog kunnen bereiken. We verkennen daarvoor allerlei paden, ook paden waarin we fors uitgaan van gedragsverandering: bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees eten of meer energiebesparing. Maar zelfs als we al die puzzelstukjes op tafel leggen, dan is er nog een puzzelstukje nodig waarmee CO2 uit de lucht wordt gehaald." Wat maakt een graadje meer of minder opwarming eigenlijk uit? Dat zie je in deze video:Maar binnen Nederland zijn de mogelijkheden beperkt, waarschuwt Cor Leguijt van adviesbureau CE Delft. Hij onderzocht vorig jaar hoeveel CO2 Nederland nog mag uitstoten, en of nieuwe gaswinning op de Noordzee daar nog wel bij past. Een antwoord op die laatste vraag is moeilijk te geven, zegt hij. Wel werd in het onderzoek duidelijk dat Nederland maar weinig opties heeft om eenmaal uitgestoten CO2 weer terug te halen."Er is al snel te weinig ruimte, voor bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe bossen. Of het is in strijd met doelen van biodiversiteit, of voedselproductie", zegt Leguijt. Welke potentie er binnen Nederland bestaat voor negatieve CO2-emissies, is eerder onderzocht door PBL. Technisch gezien is het potentieel 150 megaton CO2 per jaar, maar het "realistische potentieel" is veel kleiner: 13 megaton in 2030 en 34 megaton in 2050. Leguijt: "Omdat dit dus maar beperkt inzetbaar is, zou Nederland eigenlijk de CO2-uitstoot sneller naar nul moeten reduceren dan het nu van plan is."Vergelijking met stikstof Ook Van Vuuren vindt het vooral belangrijk dat de uitstoot zo snel mogelijk daalt. De techniek om CO2 alsnog uit de lucht te halen, mag dat niet vertragen. Want dan is het dweilen met de kraan open, zegt hij. De vergelijking met stikstof dringt zich op. "Als je dit zou gebruiken als excuus om niet alsnog zo snel mogelijk de uitstoot van fossiele brandstoffen terug te dringen, dan breng je jezelf in een onmogelijke situatie, zoals we ook al hebben gedaan rond stikstof."

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

Animal Rights wil dat NVWA handhaaft als vee onvoldoende tegen wolf is beschermd

Dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights wil een proefproces starten tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie wil via de rechter afdwingen dat de NVWA actief gaat handhaven wanneer een veehouder zijn dieren onvoldoende beschermt tegen de wolf. Specifiek richt de zaak zich op de houding van de NVWA tegenover een schapenhouder in het Drentse Vledder waarbij de wolf diverse keren heeft toegeslagen. Het is nog niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt. De schapenhouder stelt dat hij juist actief meewerkt aan een pilot om wolvenaanvallen te voorkomen. Zo plaatst hij wolfwerende omheiningen bij andere schapenhouders om te kijken hoeveel tijd dit kost en of het effectief is. Na de eerste aanval in oktober 2021 is de ondernemer direct begonnen met het plaatsen van wolfwerende rasters. Hij zegt dat hij nauw samenwerkt met wolvenconsulenten en zelfs meer draden en stroom te gebruiken dan in officiële adviezen wordt aangeraden. De NVWA onderzoekt momenteel hoe wet- en regelgeving geïnterpreteerd moet worden en vindt de actie van Animal Rights niet op zijn plaats. Houders van dieren moeten zorgen voor de veiligheid van hun dieren. Er is volgens de NVWA nog sprake van een transitiefase. De wolf is nog te kort in Nederland om van veehouders te mogen verwachten dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om aanvallen van wolven te voorkomen. De NVWA vindt dan ook dat de schapenhouder niet in overtreding is. bron: Het Schaap

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Vraag/oproep aan de minister!

Bij deze doe ik een oproep aan de minister van: LNV, N en S, I en W. Naar aanleiding van het CDM en CBS rapport over het rendement van emissie arme technieken, heeft de minister aan WUR een onderzoeksopdracht uitgezet. Deze onderzoeksopdracht had de volgende vraagstelling: - is de NP methode nauwkeurig genoeg om verschil in N verliezen tussen staltypes vast te stellen En - met de NP methode vaststellen of er sprake is van significante verschillen in N verliezen tussen traditionele en emissie arme staltypes Dit onderzoek is uitgevoerd in verschillende veehouderij sectoren. Screenshot 1: voorpagina van het concept wat sinds begin maart gepresenteerd is Screenshot 2: de belangrijkste conclusies. Toelichting op de NP methode. De verhouding tussen stikstof en fosfor in de mest zou moeten wijzigen bij emissie reducerende technieken. Op basis van geanonimiseerde KLW data van de jaren 2018, 2019 en 2020 en CBS cijfers zijn de twee onderzoeksvragen beantwoord. Vraagstelling aan de minister: - Waarom wordt dit zeer relevante onderzoek met opzienbarende resultaten al sinds begin maart onder de deurmat op het ministerie gehouden. - Waarom communiceert de minister niet met de tweede kamer inzake deze opzienbarende resultaten. - Hoe denkt de minister en provincie besturen , die de technieken via wetgeving en beleidsregels voorschreven aan veehouders, ontbrekende depositie ruimten in de vergunningen te repareren. - Heeft de minister een voorziening in het budget opgenomen om schade op veehouderij bedrijven te compenseren. - waarom wordt deze relevante informatie achtergehouden bij landbouw akkoord onderhandelingen en provinciale coalitie onderhandelingen? Verzoek aan de minister: communiceer zo spoedig mogelijk , deze week nog, met de tweede kamer over dit dossier. Tweede kamer leden , bevraag de minister over dit dossier aan de hand van de beschikbare informatie in dit bericht.

Nieuwe reacties

De NMV trekt een streep

Persbericht De afgelopen 3 maanden heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond constructief input geleverd voor het landbouwakkoord. Samen met andere melkveehouderij-organisaties hebben we eisen op tafel gelegd die naar onze mening voor het boeren-inkomen en het voortbestaan van de melkveehouderij essentieel zijn. Deze eisen zijn: - Behoud van het areaal en van de functie agrarische grond. - Verruiming van de mogelijkheden om dierlijke mest toe te passen (bikkelhard nodig als gevolg van het verdwijnen van derogatie). - Geen invoering van een maximum GVE-norm, omdat daardoor een groot aantal bedrijven direct in grote (financiële) problemen komt. NMV stond en staat voor diversiteit van bedrijven. Hoewel er lopende de besprekingen op punten wel van enige beweging in onze richting sprake was, bleef dat onvoldoende en kwam er niks concreet op papier te staan. Daar komt nog eens bij dat op inwilliging van onze principiële eisen, in 2023 een oplossing (legalisatie) voor PAS-melders, interimmers en niet-melders, plus KDW uit de wet, geen enkel zicht is gekomen. Het werd daarom tijd om een streep te trekken. Om die reden hebben we als NMV twee weken geleden minister Adema om echte garanties gevraagd en een ultimatum gesteld. Afgelopen maandag heeft de minister ons laten weten die garanties niet te kunnen geven. Dat is voor ons reden onze activiteiten in verband met het landbouwakkoord te staken. NMV blijft op alle genoemde breekpunten strijden voor het belang van haar leden melkveehouders. We blijven van de overheid eisen dat ze de problemen oplossen, zodat melkveehouders duidelijkheid over grond, verdienvermogen en vergunningen krijgen en dat ze perspectief hebben en houden!

HiepHiephieperdepiep.....mogelijke oplossingen voor PAS knelgevallen in zicht.....(met als bijvangst, een landbouw akkoord)

Uit de ministerraad van afgelopen woensdag Agenda punt 18. Notitie inzet stikstofruimte SSRS (Minister voor N&S) Zie MR 21 april 2023, pt.15b1 Op dit moment staat een beperkte hoeveelheid stikstofruimte in het SSRS, afkomstig van de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) en binnenkort wordt de eerste ruimte uit de Maatregel Gerichte Aankoop (Rpav-1) opgenomen. Door de huidige systematiek van prioritering blijft relatief veel ruimte onbenut. Dat is niet wenselijk in het licht van de verschillende grote maatschappelijke opgaven, in het bijzonder die van het legaliseren van de PAS-meldingen en woningbouw. In de notitie worden alternatieven op de huidige systematiek geschetst die tot meer kansen leiden om alle stikstofruimte die benut kan worden, ook daadwerkelijk in te zetten. Bovenstaande werd behandeld in de ministerraad deze week en werd aangenomen. De minister van N en S wil de mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) verder op rekken om ruimte voor PAS knelgevallen maar ook bouw te creeren. Het SSRS wordt gevuld met bronmaatregelen. Maar dat vullen schiet niet zo lekker op. En de druk loopt op...er is een ultimatum dat op 8 mei afloopt, terecht is zicht op legalisatie PAS knelgevallen daar een onderdeel van. Verder gaat er in de Haagse wandelgangen rond dat er een Kamerbrief onderweg is om aan het ultimatum inhoud te geven . Welke mogelijkheden heeft de minister nog meer om het SSRS te vullen? Bronmaatregelen...,..nu hebben we allemaal bufferstroken opgelegd gekregen. Expliciet is geregeld dat daar niet op bemest wordt. We hebben 330.000 km sloot in Nederland ( zie screenshot), gemiddeld 1.5 m bufferstrook ( 1, 3 en 5 meter) , dus dit levert in ieder geval 50.000 ha onbemeste grond op. De heren Erisman en de Vries gaven een paar weken in hun opstel aan dat er gemiddeld 58 kg NH3 emissie aan een ha landbouwgrond kleeft. Grond in een bufferstrook wordt in de uitvoeringsregeling expliciet uitgesloten als zijnde landbouwgrond voor de Meststoffenwet. Dus men creërt 2.9 kton ammoniak emissie ruimte, wat gelijk staat aan 20 mol depositie ruimte per ha. (mogelijke nieuwe drempelwaarde.....) Voorwaarde om het als bron maatregelen in te boeken voor het SSRS zijn dat de bron maatregelen of passend beoordeeld zijn of afkomstig zijn uit de periode van voor het aanwijzingsbesluit, het zogenoemde bestaand gebruik. Landbouwgrond voldoet aan die voorwaarden (ook de rechtsspraak heeft dat onlangs zo bevestigt) Dus v d Wal heeft waarschijnlijk met een schuin oog naar Overijssel gekeken ( waar pas melders handhaving ontlopen door provinciale pachtgronden uit te sluiten van bemesting) En voila....de eisen van de laatste der mohikanen aan de hoofdtafel (LTO, NAJK en Biohuis) worden ongewild....nu nog tekenen bij het kruisje..... ps. Eerste screenshot laat zien hoe je in Aerius landbouwgrond inboekt om depositie ruimte te creëren, tweede geeft het aantal km sloot aan.

Voeg gebieden met Blauwgrasland zo veel mogelijk bij elkaar

Blauwgrasland Blauwgrasland staat hoog genoteerd in Natura 2000 gebieden en is flink zuur(N)gevoelig Dat betekend strenge beperkingen voor alle veehouderij tot 25km afstand van zo’n gebied(je) Maar wat is blauwgrasland nu eigenlijk? Het is in in cultuur gebracht veengebied waar voorheen struiken, bomen (Holland betekend houtland) moerassen waren doorsneden door riviertjes e.d.. Die natuur is ontgonnen ergens een 1000 jaar geleden, er zijn sloten en greppels gegraven, geëgaliseerd en er is grasland van gemaakt. Cultuurgrond dus, maar sommigen stukken lagen erg ver van de boerderijen. Boerderijen die veelal als een lint werden gebouw langs een rivier(tje) Dat kilometers ver verwijderde land kwam nimmer mest op en wat betreft ontwatering (bemaling) kwam het ook achteraan Wel werd er gehooid en het gewas dat groeide werd afgevoerd. Roofbouw dus, en dat eeuwenlang. Veel kwam er daardoor niet af. Het leverde op den duur een bepaald plantenbestand op, dat nogal afweek van ander grasland en zeker tegenwoordig als erg zeldzaam beschermt wordt . Ook op grasland langs boezemkades waar de ongeveer 30cm teeltaarde werd afgegraven in de loop der eeuwen om de kades op te hogen en te versterken. daar kwam ook zoiets ook wel voor. - Met verdwijnen van de hennepteelt( die vroeg veel mest) de ruilverkavelingen, de hogere veebezetting, kunstmest e.d. verdwenen die blauwgraslanden in snel tempo en werd het beter en normaal grasland. Maar enkele stukken zijn overgebleven en worden nu extreem beschermt in de daar voor aangewezen Natura 2000 gebieden. Het zijn dus geen stukjes overgebleven natuurgebied. Maar het zijn stukjes overgebleven cultuurgrond met speciaal beheer. En ze moeten ook als cultuurgrond beheert worden (bemalen, sloten jaarlijks schonen) enz. anders verdwijnen al die plantjes ook in enkele tientalle jaren == Zo'n gebied is extreem zuur(Stikstof) gevoelig wat mede veroorzaakt word omdat er geen drijfmest op mag. Drijfmest heeft n.l. basisch effect, en de naast gelegen gronden hebben totaal geen last van verzuring. Mijn oproep is: Voeg dit Blauwgrasland, wat als zeldzaam is uitgeroepen, zo veel mogelijk samen. Dat zoiets kan dat is bewezen, daarnaast is er geen reden om vanuit de historie het allemaal versnipperd te laten. Het totale probleem voor de omgeving zouden op die manier aanmerkelijk worden ingeperkt.

Wordt stikstofcrises de ondergang van onze economie ?

Door Jaap Majoor, De stikstof crises speelt een grote rol in onze samenleving. Hierbij enkele gegevens op een rij: Nederland heeft de hoogste stikstofneerslag per hectare binnen de EU, maar hier horen wel enkele kanttekeningen bij. Nederland is verre weg het dichtst bevolkt, 4,3 inwoners per hectare, heeft de hoogste opbrengst per hectare en door zijn zeeklimaat in verhouding veel meer veehouders dan akkerbouwers. Duitsland heeft 2,32 inwoners en België 3,77 inwoners per hectare. Als je op de satellietbeelden ziet, heeft b.v de Povlakte in Italië (net zo groot als Nederland} een veel hogere stikstofneerslag. Zo ook delen van Duitsland en zelfs Spanje. Toch speelt stikstof in die landen geen rol. Dit komt omdat deze landen hun totale stikstofneerslag delen over hun veel grotere oppervlak en daarom valt het lager uit. Logisch dat Nederland daarom de grootste stikstofneerslag heeft in Europa. Als je kijkt naar het aantal inwoners per hectare, de opbrengst per hectare en de verdeling akkerbouw/ veeteelt heeft Nederland juist de laagste uitstoot. Nog een leuk detail. Nederland had in 1990 een stikstofneerslag van 2900 Mol per hectare. Een Mol is 0,014 kilogram. Deze stikstofneerslag is nu afgenomen tot 1700 Mol per hectare. 1700 Mol x 0,014 kilo= 23,8 kilo stikstofneerslag per hectare. Een deel van onze stikstofuitstoot waait naar het buitenland en een deel van de stikstof uitstoot uit het buitenland waait weer naar ons. Daarom komt 33 % van de stikstofneerslag bij ons uit het buitenland. Van de 1700 Mol stikstofneerslag komt dus 33% uit het buitenland. Dit is 560 Mol per hectare. Doelstellingen onmogelijk Om de door natuurinstanties en de overheid gewenste stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden te behalen, moet in veel Natura 2000 gebieden de stikstofneerslag onder de 400 Mol blijven. Gevolg: Wanneer alle bedrijvigheid, mensen en boeren weggekocht zijn bij deze Natura 2000 gebieden, worden de doelstellingen nog steeds niet gehaald. De bouwsector denkt, boeren weg en wij kunnen bouwen, vergeet dat maar, want de neerslag blijft met deze Haagse regels te hoog. De Nederlandse regering zal ook in het buitenland boeren en bedrijven moeten uitkopen om de wensdoelen te halen. Hoe wil onze regering dat betalen. Onze verdiensten komen vooral uit de exportproducten die wij produceren. Van de top tien van de, voor Nederland meest lucratieve, exportproducten, is ruim een derde deel afkomstig uit de landbouw. En deze sector moet weg uit Nederland. Dus weg verdiensten. Onze landbouw draagt 25 % bij aan deze maakindustrie. Verdwijnt de landbouw dan heeft onze samenleving ook 25 % minder geld te besteden. En dit alles om wensnatuur te realiseren, waar je je twijfels bij kan zetten, of deze natuur vroeger ook werkelijk in Nederland was. De landbouw kan en wil zijn uitstoot verlagen met allerlei technische maatregelen en wil ook de natuurorganisaties helpen hun doelen te bereiken. De natuurinstanties moeten dan wel met de boeren om tafel om dit te bereiken en bereid zijn om geld in hun natuurgebieden te investeren. Bovendien is dit veel goedkoper dan boeren uitkopen. Jaap Majoor Laag Zuthem

Johan Vollenbroek adviseert Frans Timmermans: vertel BBB dat het gedogen voorbij is

Dinsdag komt Eurocommissaris Frans Timmermans naar Nederland voor een gesprek met Caroline van der Plas. In de aanloop naar die ontmoeting adviseert natuurbeschermer Johan Vollenbroek Timmermans om de BBB-leider mee te delen dat de Europese Commissie niet langer kan gedogen dat de veehouderij de Nederlandse biodiversiteit om zeep helpt. In een brief aan Timmermans schrijft Vollenbroek dat de Europese Commissie een zogeheten ingebrekestelling moet voorbereiden vanwege het niet nakomen van de Vogel- en Habitat-richtlijn. “De Habitat-richtlijn dateert van 1992, de gedoogsituatie duurt dus al 30 jaar”, stelt Vollenbroek. “Het kan niet zo zijn dat anno 2023 nog steeds geen begin is gemaakt met het in een goede staat van instandhouding brengen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden.” Vollenbroek hekelt het kabinet dat al in 2019 door de Raad van State op de vingers werd getikt maar nog altijd niets noemenswaardigs heeft gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Nog langer dralen is volgens de natuurbeschermer onverantwoord. “Ecologisch onderzoek wijst uit dat een aantal habitats onherstelbaar wordt beschadigd als niet snel tot actie wordt overgegaan.” De oplossing ligt voor de hand. “De natuur- en de stikstofcrisis kunnen alleen worden opgelost als het aantal dieren in Nederland drastisch afneemt.” Nederland telt nu 3,9 miljoen runderen, 12 miljoen varkens, 500.000 paarden, 1,5 miljoen schapen en geiten en 100 miljoen kippen. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1645328652995817472

Nevergiveup


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Gelderland
Leeftijd: onbekend
Laatst online: 7u geleden

Akkerbouwer en schapen houder gelderland

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering