Nieuwsgrazer


Foto's
1
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
99
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 37jr
Laatst online: 5mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


17 Jan 2020

Bedrijfsgegevens niet beschermd door AVG

De AVG beschermt wel persoonsgegevens, maar niet die van bedrijven.

[

Quote:
De AVG beschermt echter bedrijfsgegevens niet, weet Gerard Versteeg, expert op het gebied van AVG, werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming voor verschillende bedrijven. “Bijvoorbeeld het BSN-nummer, en adres vallen daar onder. Maar als de overheid alleen de regio, de bedrijfsnaam en een hoeveelheid fosfaatruimte wil publiceren, wordt dat niet tegen gehouden door de AVG”, aldus Versteeg. “Een bedrijfsnaam is openbaar beschikbaar bij de KvK.”

2 reacties


Boze boeren met tractor de straat op in Duitsland

DRESDEN - In diverse Duitse steden zal het verkeer vrijdag vastlopen door grote demonstraties van boeren. Volgens Duitse media gingen vrijdagochtenvroeg duizenden boeren met hun tractoren op weg naar plaatsen waar protestbijeenkomsten zijn.

2 reacties

16 Jan 2020

Eerste melkprijzen passeren grens van 40 euro

De melkprijzen zitten in de lift. Inclusief bonussen en premies is de melkprijs bij een tweetal verwerkers intussen door de 'grens' van €40 per 100 kilo. Is een verdere prijsstijging mogelijk? En hoe bewegen de zuivelprijzen begin 2020? Ook beschouwen we de situatie op de mestmarkt.

Klik hier om het rapport te lezen.

28 reacties

15 Jan 2020

Melkproductie belangrijkste reden voor verlengen lactatie

De melkproductie is voor melkveehouders het belangrijkste selectiecriterium om het inseminatiemoment uit te stellen en koeien een langere lactatie te laten maken. Dat is de conclusie uit een deelrapport van het project Lactatie op Maat van Wageningen University en Research.

0 reacties


Boerenfamiliebedrijf verlaat De Lutte na 400 jaar vanwege Natura2000-maatregelen

DE LUTTE - Ruim 400 jaar zat het boerenfamiliebedrijf van Kevin Hunder aan de Paasbergweg in De Lutte. Maar vanaf dinsdag niet meer. De melkveehouder verkaste naar Vinkenbuurt, vlakbij Balkbrug. Hij voelt zich ertoe gedwongen, nu hij door Natura2000-maatregelen wordt geraakt.

11 reacties


Luchtvaartsector behoort niet tot de categorie die “zeer weinig stikstof uitstoten”

Persbericht MOB

Schiphol zal moeten krimpen en Lelystad wordt een pretpark als het kabinet het advies van de Commissie Remkes overneemt. Minister van Nieuwenhuizen moet haar huiswerk voor Lelystad weer opnieuw overdoen. Onderstaand een toelichting.


Van 15 januari 2020 dateert het advies van de commissie m.b.t. de luchtvaartsector.

Kernpunten hieruit:
1. Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in
het kader van de Wet natuurbescherming.

2. De stikstofemissies zijn volgens de commissie in de afgelopen decennia gedaald in de sectoren industrie/energie, landbouw en wegverkeer. De stikstofemissies van de luchtvaartsector zijn daarentegen heel fors gestegen.

3. Emissies van transport op, naar en vanaf het vliegveld moeten ook aan het vliegveld worden toegerekend. Deze emissies kunnen volgens de commissie tot circa 30% van de totale emissie van het vliegveld bedragen.

4. Tot nog toe zijn emissies boven 3000 voet (914 m) niet meegenomen in de berekeningen. Dit is onjuist zegt de commissie omdat een deel van deze emissies toch uiteindelijk op Nederlandse natuurgebieden landt.

5. De bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek is derhalve substantieel groter dan waar tot nog toe vanuit is gegaan.

6. De commissie stelt dat de stikstofemissie van de luchtvaartsector niet alleen niet mag stijgen maar moet gaan dalen. De commissie adviseert de regering om als voorwaarde aan de sector op te leggen dat de sector alleen nog maar kan groeien op voorwaarde dat de stikstofemissie daalt.

7. Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te verwachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stikstofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies.

8. Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/Rotterdam en Eindhoven in zicht.

9. De commissie stelt m.b.t. Schiphol: “Deze extra vliegbewegingen (500.000 versus 400.0000) hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden sinds 2004. Derhalve is de conclusie dat de toename van 400.000 naar 540.000 vliegbewegingen geen significante effecten heeft op de Natura 2000-gebieden rond Schiphol zonder nadere onderbouwing niet houdbaar”. Dit sluit goed aan bij ons handhavingsverzoek van 15 september 2019 dat inhoudt dat Schiphol het aantal vliegbewegingen terug dient te brengen van 500.000/jaar naar 400.000/jaar omdat 100.000 vliegbewegingen als niet vergund, en dus illegaal, moeten worden beschouwd.

10. De stikstofemissie vanuit de luchtvaart mag niet meer stijgen. Praktisch gezien betekent dit dat opening
van Lelystad Airport nog verder uit zicht raakt. De commissie heeft kennelijk net als wij ook geconcludeerd dat de nu voorliggende cijfermatige onderbouwing van de gevolgen van opening van het vliegveld nog steeds niet deugt. Zo is bij Lelystad Airport de stikstofemissie van transport van en naar het vliegveld niet meegerekend. Idem voor de emissies boven 3000 voet.

Quote uit het advies:
“Het Adviescollege beveelt het Ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van deze natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten”.

Dit is dus een opdracht aan minister van Nieuwenhuizen om haar huiswerk weer opnieuw te gaan doen, voor de zoveelste keer. Overigens zijn door ons ook vraagtekens gezet bij de in het kader van het MER uitgevoerde Aeriusberekeningen.
Tot slot merken wij op dat de commissie wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof. Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.

Wat betreft salderen schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden".

Dit is in lijn met het recente advies van de Raad van State:
"Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten".

Het is evident dat de luchtvaartsector niet tot de categorie van activiteiten behoort die “zeer weinig stikstof uitstoten”.
Verder valt niet te verwachten dat “een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken” door het huidige kabinet tot stand zal komen. Daarvoor is er te veel besluiteloosheid binnen het kabinet.

Een verdere juridische complicatie is dat vergunde stikstofemissies (hetzij stikstofoxiden en/of ammoniak) geen vergunde rechten zijn. Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden gezet bij de verhandelbaarheid ervan.

Nijmegen, woensdag 15 januari 2020

Johan Vollenbroek

15 reacties


Slim protest van Agractie

Agractie is slimmer dan Farmers Defense Force. Agractie kiest voor een sympathiek protest. In maart zullen deze boeren hun producten tegen kostprijs aanbieden bij supermarkten en in winkelcentra. Zo wordt de consument met de neus op de feiten gedrukt: het grote verschil tussen de opbrengst voor de boeren en de prijs in de winkel. Het is goed daar nog eens op te wijzen. Want een ruimere marge - en dus een beter bedrijfsresultaat - geeft boeren ruimte om duurzamer te produceren. Precies wat we dringend nodig hebben.

Meer: pzc.nl/opinie/slim-protest-van-agractie~ad4c56f9/

11 reacties


Zuivelprijzen herstellen zich na dip vorige week

Na een het matige begin van 2020 veren de meeste zuivelnoteringen weer wat op. Alleen de notering voor volle melkpoeder zit nog in de min.

0 reacties


Publicatie fosfaatrechten opgeschort

De publicatie van toegekende fosfaatrechten is uitgesteld. Dat liet minister Schouten vandaag weten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de oproep van LTO Nederland geen gegevens te publiceren totdat er meer helderheid is over het nut en de noodzaak.

Publicatie van informatie over fosfaatrechten is een verplichting volgens de Meststoffenwet, waarbij wordt verwezen naar Europese staatssteunregelgeving. Er zijn echter twijfels over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden rondom publicatie van de toegekende fosfaatrechten. Ook zijn er over de privacy van onze leden en de mogelijkheid tot misbruik door andere partijen.

“Publicatie van gegevens kun je niet meer terugdraaien. Het is goed dat de overheid pas op de plaats maakt. We gaan nu in gesprek om een oplossing te zoeken die acceptabel is voor onze melkveehouders”, aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

28 reacties

14 Jan 2020

Franse boer krijgt boete vanwege geurhinder

Het moet toch niet gekker worden! Een melkveehouder uit het Franse departement Cantal kreeg van de rechtbank 8.000 euro boete opgelegd vanwege de geurhinder door zijn koeien.

1 reactie


‘Onderverpachten? Vraag altijd schriftelijk toestemming’

‘Een stuk land onderverpachten? Vraag áltijd schriftelijk toestemming aan de verpachter, ook al heb je mondeling toestemming’, adviseert advocaat Just Hamming aan pachters. ‘Anders wacht in veel gevallen ontbinding van het pachtcontract.’ In de praktijk komt het regelmatig voor dat pachters een stuk land onderverpachten. De pachter geeft het land dan tegen vergoeding in gebruik […]

0 reacties


Friese boeren gaan in Duitsland actievoeren

Friese boeren gaan 17 januari naar Bremen om te demonstreren. Dat zegt Jitty van der Werf van de Stichting Belangen Agrarysk Fryslân.

Op 17 januari hebben Duitse boeren een actie gepland in Bremen. Volgens Van der Werf is Farmers Defence Force in gesprek met de Duitse organisatoren.

Voor de microfoon van Radio Eenhoorn zei Van der Werf het een goede zaak te vinden om naar Bremen te gaan. Ook omdat ze hoopt dat Duitse boeren eventuele nieuwe Nederlandse acties gaan ondersteunen.

0 reacties


Dringend verzoek tot opschorting van publicatie #Fosfaatrechten

Informatie omtrent publicatie fosfaatrechten door Minister van LNV, onvolledig: van publicatie kan afgezien worden!

Onderstaand bericht is gisteren gedeeld met de DDB-leden en op de sites en in appgroepen van de DDB en Farmers Defence Force (FDF):


Direct nadat bekend werd dat RVO op 15 januari alle bedrijven openbaar gaat maken die fosfaatrechten hebben ontvangen in 2018, heeft de DDB juridisch advies ingewonnen. En alhoewel in de brief van RVO gesteld wordt dat bezwaar maken niet mogelijk is, heeft RVO in de brief niet alle mogelijkheden om publicatie te voorkomen genoemd. En alhoewel de kans wellicht klein is, willen we de Nederlandse (melk) veehouders deze kans niet ontnemen!

In de brief van RVO staat dat de Minister verplicht tot publicatie is op grond van artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt:

“Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.”

Wij constateren dat in de wet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren). Ook deze Richtsnoeren hebben wij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,-- EUR. Voor de zekerheid hebben wij ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken wij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen!

Wij hebben daarom een voorbeeldbrief op laten stellen, waarmee iedere (melk)veehouder het verzoek om niet te publiceren, bij de minister van LNV neer kan leggen. Wij raden alle (melk) veehouders aan dit te doen. En wel vóór 15 januari 2020 via het contactformulier op www.rvo.nl De link naar deze brief is hier te downloaden: we.tl/t-dWLnnyNTGq/

In de voorbeeldbrief moet onder andere door u een berekening van de waarde van de fosfaatrechten ingevuld worden om zo aan te tonen dat u niet boven de 500.000 euro grens komt. Dat kunt u doen door in eerste instantie de boekwaarde te noemen: die is 0. De waarde van de rechten was bij toekenning eveneens 0. Maar de kans is best groot dat de minister daarmee niet akkoord gaat, dus kunt u de waarde die uw fosfaatrechten volgens u hebben, verminderen met de 20 procent afroming door de overheid en verminderen met het percentage bij fiscale bedrijfsbeëindiging: die is afhankelijk van de belastingschijf.

Tevens sturen de DDB en FDF d.d. 14 januari een brief aan minister Schouten met het dringende verzoek tot opschorting van publicatie tot er voor alle (melk)veehouders duidelijkheid is met betrekking tot de afhandeling van hun verzoek. Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid ten opzichte van haar burgers, weer de fout in gaat! Op het moment dat deze brief is bezorgd, zullen wij die publiceren. Wij vinden het bijzonder kwalijk dat RVO de (melk)veehouders niet volledig heeft geïnformeerd. De Nederlandse overheid maakt in deze te veel fouten, een overheidsinstantie onwaardig!

Hier vindt u de voorbeeldbrief in Word, die u met persoonlijke gegevens en informatie kunt in- en aanvullen: we.tl/t-dWLnnyNTGq/

Pas op: uw verzoek moet vóór 15 januari bij RVO binnen zijn.

Namens het DDB Bestuur, Namens het FDF Bestuur, Sieta van Keimpema, Mark van den Oever,

voorzitter voorzitter

0 reacties


Mortellaro voorkomen

Mortellaro behandelen kost veel tijd, maar met slechts een paar maatregelen kan de ziekte worden voorkomen. Een klauwenbad bijvoorbeeld kan helpen, mits de juiste koeien erdoor gaan.

0 reacties

13 Jan 2020

Landbouw Collectief opnieuw boos op Carola Schouten

Het Landbouw Collectief is opnieuw boos op minister Carola Schouten. Het ministerie van LNV dendert maar door zonder te overleggen met de partijen in het collectief.

57 reacties


Overheden tekenen akkoord voor betere luchtkwaliteit

Een nieuw akkoord moet de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide verminderen. Daarmee hoopt het kabinet vroegtijdige sterfgevallen te voorkomen.

Het kabinet verwacht jaarlijks vierduizend tot vijfduizend vroegtijdige sterfgevallen door ongezonde lucht te voorkomen. Nu zijn er dat nog ongeveer elfduizend. Het akkoord betreft vooral afspraken over de vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Voorheen waren volgens het kabinet vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend. Met dit akkoord gaat het een stap verder, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een verklaring. „De Europese normen zijn de ondergrens.”

2 reacties


Organisaties: beloon boer die minder krachtvoer gebruikt

LEEUWARDEN - De overheid moet de btw op natuurvriendelijke producten verlagen en boeren belonen die het gebruik van kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen verminderen.

14 reacties


300.000 zonnepanelen in een weiland: ja of nee?

Solarcentury wil 78 hectare oer-Hollandse grond in de Achterhoek volkwakken met 300.000 zonnepanelen. Dus zeg het maar, stelletje landschapsarchitecten en Nederlandliefhebbers. De vraag is simpel. Meeste stemmen gelden.

36 reacties


Schouten staat open voor tweede periode als landbouwminister

Minister Carola Schouten staat open voor een tweede periode als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat zei ze vrijdag 10 januari tijdens de opening van de Kipsterstallen in Beuningen (GD) na vragen van dagvoorzitter en tv-presentator Harm Edens.

„Ik heb voor mezelf nog niet besloten of ik in de politiek actief wil blijven”, zei de minister eerst. Daarna stelde Edens dat Schouten, vanwege haar draagvlak in de sector, de uitgelezen persoon is om de omschakeling naar kringlooplandbouw verder vorm te geven. De minister gaf vervolgens aan dat ze niet uitsluit dat ze doorgaat in de politiek en indien ze dat doet, open staat om een tweede periode minister van Landbouw te worden.

De laatste verkiezingen waren op 17 maart 2017. De eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart 2021. Ruim voor die tijd moet Schouten voor haarzelf duidelijkheid hebben of ze doorgaat in de politiek en zichzelf opnieuw beschikbaar stelt als minister van LNV.

Meer: melkvee.nl/artikel/…

17 reacties


Publicatie fosfaatrechten mogelijk uitgesteld

De publicatie van fosfaatrechten wordt mogelijk uitgesteld. Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zegt dat naar aanleiding van de ontstane onduidelijkheid over de publicatie van de gegevens.

2 reacties


MOB: Remkes slaat plank mis bij beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie-Remkes, slaat de plank mis in het advies over beweiden en bemesten. Dat vindt de milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens MOB zal de redenering van de commissie-Remkes geen stand houden bij de rechter.

Het kabinet volgt de hoofdlijn van het advies van Remkes en oordeelt dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

0 reacties


'Goed perspectief voor de melkveehouderij in het noordwesten van Europa'

Buitengewoon hoogleraar 'Grass-based dairy farming' prof. Friedhelm Taube van Wageningen University & Research gaf op de slotbijeenkomst van Amazing Grazing op 18 december een vooruitblik op de toekomst van de melkveehouderij wereldwijd. Hij liet zien dat er in het noordwesten van Europa een goed perspectief ligt voor de melkveehouderij. Wel pleit hij voor een 'hybride model' waarin een hoog productieniveau en een hoog kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd en tegelijkertijd de milieu-efficiëntie verbetert.

0 reacties

11 Jan 2020

Boeren en milieu hebben baat bij herverkaveling

Deel het weideland efficiënt op, dan kunnen melkveehouders beter uit de voeten en wint de natuur, stelt Pieter Winsemius, oud-minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer voor.

Opinie Pieter Winsemius:


Welk beleid kan leiden tot een lagere stikstofbelasting en tegelijk rekenen op draagvlak onder melkveehouders? Zo’n beleid begint idealiter met een visie: welk eindspel heb je voor ogen over, zeg, 30 jaar, om vervolgens vanuit die verre toekomst terug te denken naar concrete maatregelen. Dat eindspel kan uitgaan van een opdeling van de huidige 1,4 miljoen hectare weideland in drie gebieden.

In de eerste plaats een ‘rood’ gebied van zo’n 0,5 miljoen hectare dat optimaal is ingericht voor de hoogproductieve melkveehouderij. Door de gangbare melkveehouderij te concentreren op de meest geschikte gronden kan het overgrote deel van het huidige melkvolume van 15 miljard liter worden geproduceerd: 2,5 koe per hectare, 10.000 liter op jaarbasis per koe telt op naar 12,5 miljard liter van deze ‘rode’ grond.

Door hun hogere productiviteit kunnen de veehouders optimaal concurreren op de wereldmarkt. Bovendien wordt hun stikstofuitstoot beperkt. ­Immers, dezelfde melkhoeveelheid wordt geproduceerd met een kleiner aantal koeien. Deze boeren zijn wel gebonden aan strenge milieuspelregels (Best Ecological Means). Vooral wanneer de koeien vaker op stal worden gehouden, wordt door verdergaande innovatie de uitstoot uiteindelijk vermeden.

Overlevingskans voor kwetsbare weidevogels
Ten tweede: een ‘oranje’ gebied (ook 0,5 miljoen hectare) dat kan fungeren als bufferzone rond steden en het huidige (groene) gebied met natuurbestemming. Een ‘brede’ landbouw combineert hier een lager productieve melkveehouderij met nevendoelstellingen. Met één koe per hectare die jaarlijks 6000 liter geeft, levert dat 3 miljard liter melk op. De lagere veedichtheid in het open weideland resulteert in een lagere stikstofuitstoot.

Speciaal met stevig agrarisch natuurbeheer komt een inclusieve melkveehouderij binnen bereik, waarbij ook de uiterst kwetsbare weidevogels een overlevingskans hebben. Dat is geen luxe, maar – voordat de Raad van State het zegt – een noodzaak. Grutto en kievit wankelen en de kemphaan is nagenoeg verdwenen. Nederland heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid: 85 procent van de wereldpopulatie van grutto’s broedt in ons weidegebied.

Rood en oranje tellen samen op tot een grotere melkproductie dan nu.

Ten derde: een overloopgebied (ongeveer 0,4 miljoen hectare) met vooralsnog de oranje kleur, maar dat op termijn een andere bestemming dient te krijgen. Denk aan woningbouw, recreatie of natuur. ‘We’ moeten immers onze aanstaande landgenoten ergens huisvesten, en tevens een volwaardig Nationaal Natuur Netwerk vormgeven.

Geen hapsnapmaatregelen
Als dit het eindspel is, dan dienen we op korte termijn keuzes te maken. Het geeft geen pas om nu hapsnapmaatregelen te nemen, zolang ze maar optellen naar een bepaalde stikstofbeperking. Ze zijn onnodig duur en leiden niet tot de wenselijke combinatie van een moderne landbouw en een robuuste natuur.

Durven onze politieke voorlieden veehouders uit te dagen tot een hoogproductieve, ‘rode’ bedrijfsvoering en daartoe de voorwaarden te creëren? Zijn zij bereid om geringere bedrijfsresultaten van veehouders in het oranje gebied te compenseren door maatregelen als ­lagere waterschapslasten en een hogere melkopbrengst?

De aankomende Wet Ruimte voor Duurzaamheidinitiatieven geeft de zuivelsector mogelijkheden voor prijsafspraken onder voorwaarde van meer duurzaamheid. Minder stikstofuitstoot in combinatie met het herstel van weidevogels hebben zo’n meerwaarde.

Een paar cent extra per liter melk leidt tot de hogere ‘oranje’ opbrengst met ook voor deze veehouders een goede toekomst. De beleidsvoorstellen vereisen een herverkaveling waarbij boeren met hun voeten kunnen stemmen. Kiezen zij voor een ‘rode’ bedrijfsvoering of vanwege de financiële prikkels voor vestiging in het oranje gebied? Nu dreigt grijsinkleuring van het weidegebied: noch optimaal ingericht voor de hoogproductieve veehouderij noch voor de brede bedrijfsvoering (met bijvoorbeeld een hoger waterpeil, vereist voor natuurdoelen, waterberging, ­beperken van bodemdaling en het vastleggen van CO2).

Activerend ruimtelijk en milieubeleid bieden perspectief en maken repressief beleid met dwangmaatregelen overbodig. Dat beleid zou de inzet van overheid en bedrijfsleven moeten zijn. Veel jonge boeren werken daaraan mee en moeten daartoe worden uitgedaagd.

44 reacties


Veehouder mag boete niet afschuiven op softwarefout

Een niet goed genoeg werkend softwareprogramma (VeeManager) is geen reden voor boeteverlaging of aanleiding om een niet gemelde spuitplek bij een koe milder aan te rekenen.

Dit oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak die is aangespannen door een veehouder. Bij een koe van hem werd begin 2017 aan de slachtlijn een spuitplek aangetroffen, die niet op het VKI-formulier stond vermeld. Daarvoor kreeg de veehouder een boete van € 1.250. Ook werd de koe niet goedgekeurd

20 reacties


Boer uit Beerta zegt Nederland vaarwel: 'Ze zien ons als subsidieslurpende milieuvervuilers'

Na jaren vechten is boer Lennert de Haan uit Beerta er zat van. 'Ik heb de boel verkocht en ga emigreren naar Canada.'

De reden van zijn vertrek is de veelbesproken stikstofregeling. 'Ik ben niet tegen regels, maar ik wil ze wel graag begrijpen', zegt De Haan.

Investeren in gebakken lucht
In 1996 is De Haan samen met zijn vrouw vanuit Utrecht naar Beerta gekomen om een melkveebedrijf over te nemen. Ze kregen samen drie dochters en hebben het erg naar hun zin. Maar sinds de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij hebben ze alles op een rijtje gezet. 'We zien het niet zitten om weer te investeren in gebakken lucht.'

Subsidieslurpende milieuvervuilers
Veel boeren zijn boos op de overheid en De Haan deelt dat gevoel. 'Wij zijn volgens hen subsidieslurpende milieuvervuilers. Ik heb het idee dat ze ons liever kwijt dan rijk zijn. Nu weet ik dat dat een gevoel is, maar dat deel ik met meerdere boeren.'

Alles verkocht
'Na lang wikken en wegen hebben we een besluit genomen,' zegt De Haan. 'We emigreren eind maart met het gezin naar Canada.' Hij laat de stal zien waar twee maanden geleden nog honderden koeien stonden. 'Alles is al verkocht. De laatste twee maanden staan nu in het teken van opruimen.'

Soepeler
De familie De Haan neemt een Canadees melkveebedrijf over. 'Je hebt daar wel regels, maar ze zijn soepeler. En ik begrijp goed waarom de regels daar zo zijn.'

De Haan heeft vertrouwen in de toekomst. 'We zijn blij dat we het hebben kunnen verkopen hier. We gaan er gewoon voor!'

48 reacties

10 Jan 2020

CDA kritisch over publiceren boeren-bedrijfsgegevens

Het CDA in de Tweede Kamer is kritisch over het feit dat het ministerie bedrijfsgegevens van melkveehouderijen openbaar gaat maken. Gisteren werd bekend dat van elke boerderij de fosfaatrechten gepubliceerd worden.

9 reacties


LTO: Europese melkprijs laat klein plusje zien

LTO Nederland komt met een verlate melkprijsvergelijker over november 2019. Waar de melkprijzen voor het nieuwe jaar al bekend zijn, werpen we toch een blik op de Europese prijzen.

0 reacties


Openbaring persoonsgegevens door het RVO?

Persbericht Agractie:

Gisteren ontstond veel ophef binnen de agrarische sector, vanwege een brief, verzonden door RVO Nederland. Hierin wordt bekendgemaakt dat het RVO van ieder bedrijf de toegekende fosfaatrechten openbaar zou maken. In deze brief, ondertekend namens de minister van LNV, wordt verwezen naar de website van het RVO, voor meer informatie over de gegevens die bekendgemaakt zouden worden.

Op deze pagina stond een publicatie, waarin duidelijk te lezen viel dat het RVO álle persoonsgegevens, waaronder KvK nummer en bankrekeningnummer, van boeren openbaar zou maken, samen met de fosfaatrechten.

Dit vindt Agractie Nederland een grove schending van de privacy van boeren en een enorm veiligheidsrisico. De Nederlandse boeren werken onder continue dreiging van extreem dierenactivisme, zowel verenigd in clubs, als individuen. Met een openbaarmaking van deze gegevens, op een dergelijk gestructureerde manier, geeft het RVO dit soort activisten een troef in handen, tégen de boeren.

Echter lijkt het RVO geschrokken van alle ophef die gisteren ontstond over de bekendmaking van deze persoonsgegevens, want wanneer men nu de opgegeven website van het RVO bezoekt, treft men slechts een algemeen verhaal over fosfaatrechten. Wanneer men de eerdere link volgt, alleen een scherm met ‘deze pagina is niet gevonden’. Echter is Agractie Nederland niet voor een gat te vangen en heeft natuurlijk een screenshot gemaakt, zie hiervoor de foto in de bijlage.

Daarnaast ontkent het RVO op dit moment dat er ook andere persoonlijke gegevens naar buiten zullen worden gebracht.

Het lijkt er nu dus sterk op dat het RVO zijn beslissing heeft teruggetrokken en geen persoonsgegevens van boeren zal publiceren. Wanneer dit wél blijkt te zijn, zal Agractie Nederland hier uiteraard actie op ondernemen.

Volgende week zitten we opnieuw aan tafel bij het ministerie van LNV en zullen dit ook onderwerp van gesprek laten zijn.

3 reacties

09 Jan 2020

Leegloop in melkveestaat Wisconsin zet door

Het aantal melkveebedrijven in de Amerikaanse staat Wisconsin is afgelopen jaar met 10% geslonken. De forse krimp is een gevolg van de lage melkprijs die ondertussen weer is bijgetrokken. Toch zet de daling waarschijnlijk door.

0 reacties


Twee politieke zwaargewichten moeten crisis in Brabant bezweren

DEN BOSCH - Twee rapporteurs gaan met de twaalf partijen in de Brabantse politiek praten over hoe de provincie de komende jaren stabiel bestuurd kan worden. De twee rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw zijn aangesteld door de resterende coalitiefracties VVD, D66, GroenLinks en PvdA die geen meerderheid meer hebben nadat het CDA uit de coalitie stapte.

Meer: bd.nl/brabant/…

2 reacties


Column: Gelijk hebben en gelijk krijgen over MKZ-aanpak

Deze week kwam na 19 jaar de juridische ontknoping van de aanpak van MKZ in Kootwijkerbroek. De hoogste economische rechter oordeelde dat de ruimingen van vee in Kootwijkerbroek en omgeving vanwege de verdenking van MKZ in 2001 terecht waren.

Dat ondanks de twijfel over de daadwerkelijke vaststelling van MKZ bij het bemonsterde dier. Ondanks dat het toenmalige CVI (Centraal Veterinair Insitituut) niet alle procedures correct had gevolgd. Had het bewuste kalf MKZ? Alles wijst er nu op van niet. Maar dat is met de kennis van nu een wijsheid achteraf.

Meer: vee-en-gewas.nl/artikel/…

0 reacties


‘Kinderen die volle melk drinken lopen minder risico op overgewicht’

Al van jongs af aan horen we dat we voor onze gezondheid beter kunnen kiezen voor magere en halfvolle melk en niet voor volle. Canadese wetenschappers stellen nu dat kinderen die volle melk drinken minder risico hebben om later overgewicht of obesitas te ontwikkelen.

Is volle melk slechter dan magere melk? Om die vraag te beantwoorden, namen wetenschappers 28 studies uit meer dan 7 landen onder de loep. Concreet gingen ze na of er een relatie was tussen het drinken van koemelk en het risico op overgewicht of obesitas. In totaal konden ze de gegevens van meer dan 21.000 kinderen tussen 1 en 18 jaar oud bestuderen.

Wat blijkt? Geen enkele studie toonde aan dat kinderen die magere melk dronken een kleiner risico hadden om overgewicht of obesitas te ontwikkelen. Uit achttien onderzoeken bleek daarentegen wél dat kinderen die volle melk dronken minder kans hadden om zwaarder te worden. De bevindingen werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift: academic.oup.com/ajcn/advance-article/…

Meer: ad.nl/koken-en-eten/…

2 reacties


Veertig koeien in plaats van 130 na uitspraak rechter

Melkveehouder Oolbekkink uit Holten (OV) kan niet meer dan veertig melkkoeien houden. Hij heeft bij de rechter geen verruiming van het dierenaantal kunnen afdwingen.

24 reacties

08 Jan 2020

Vleesconsumptie stijgt, ondanks groei vegetarisch

Analyse - Alle mediaberichten over de overweldigende opmars van vleesvervangende producten ten spijt; de vleesconsumptie groeit nog altijd in Nederland. Ook Wakker Dier constateerde dat tot verbazing van alles en iedereen eind vorig jaar. Daarmee is niet gezegd dat vleesvervangers of vegetarisch niet stijgen, alleen veel minder hard dan wellicht iedereen wil of hoopt.

3 reacties


Bel Leerdammer verhoogt, Cono verlaagt

Bel Leerdammer voert over december de vierde verhoging van de melkprijs op rij door. Door het wegvallen van de wintertoeslag gaat de melkprijs bij Cono Kaasmakers daarentegen nipt omlaag.

0 reacties


Herstel vertrouwen tussen minister Schouten en boeren Kootwijkerbroek nodig

Eindelijk is er duidelijkheid over de langslepende kwestie over mond-en-klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek. Dinsdag oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de ruiming van circa 60.000 dieren op zo’n 240 bedrijven in 2001 terecht was.

5 reacties


'Groningen dreigt 1,6 miljard euro mis te lopen door stikstofprobleem'

De Eemsdeltaregio dreigt 1,6 miljard euro aan investeringen mis te lopen door het stikstofprobleem. Dat blijkt uit cijfers die door Groningen Seaports op een rij zijn gezet.

3 reacties


Zure melk-trofee voor RIVM voor meetmethode stikstofneerslag

De 'zure melk-trofee' wordt sinds vorig jaar door melkveehouders uitgereikt aan een organisatie die hun beroepsgroep schaadt.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft vanochtend de zure melk-trofee aangeboden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met de trofee, een beschilderde melkbus, wil de vakbond het RIVM "wakker schudden" om zo de dialoog aan te gaan over de stikstofcrisis. Melkveehouders zijn kritisch over de meetmethode die het RIVM gebruikt om de stikstofneerslag bij te houden.

De directeur van het RIVM nam de trofee aan. "Onze resultaten zijn voor boeren soms een beetje zuur, omdat nu eenmaal veel van de stikstof vanuit de agrarische sector komt. Dat is overigens breder dan alleen de melkveehouderij", reageerde RIVM-directeur Els van Schie. "Dat is niet fijn voor boeren maar ik wil wel graag de juiste informatie zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen en daar kunnen we met elkaar nog verder in komen."

Het RIVM benadrukte in oktober dat de rekenmethode "robuust en wetenschappelijk verantwoord" is. "Dat zeggen ook internationale onderzoekers", aldus een woordvoerder destijds. "Dat er nu een club is die het niet eens is met de uitkomsten, doet niets af aan het onderzoek. Wij maken geen beleid. Wij meten alleen."

2 reacties


Mesdag Zuivelfonds: weken nodig voor analyse stikstofcijfers

Het Mesdag Zuivelfonds verwacht dat het weken gaat duren om alle stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te analyseren. Voorzitter Jan Cees Vogelaar van de organisatie, die onderzoek doet voor de melkveesector, hoopt wel eind deze week een eerste beeld te kunnen geven.

,,De uitgebreide analyse zal langer duren, het zijn 700.000 bestanden”, aldus Vogelaar. Het RIVM maakte de ruwe data, met gedetailleerde informatie over de stikstofuitstoot van individuele bedrijven, dinsdag openbaar. Het Mesdag Zuivelfonds had eerder een kort geding aangespannen om publicatie af te dwingen. De organisatie twijfelt namelijk aan de betrouwbaarheid van berekeningen van het RIVM, terwijl die de basis vormen voor overheidsbeleid ten aanzien van stikstof.

Het RIVM wilde eerst zeker weten of dat niet in strijd zou zijn met de wet op gegevensbescherming. De rechter bepaalde dat het RIVM de gegevens of snel moest verstrekken, of duidelijk moest motiveren waarom dat niet zou kunnen.

Ingehuurde specialisten
Het Zuivelfonds heeft specialisten ingehuurd om de cijfers te analyseren. De Amerikaanse statisticus Matt Briggs kijkt ernaar, net als enkele Nederlandse deskundigen, maar wie dat zijn wil het fonds niet zeggen. ,,Dat hebben we zo met ze afgesproken, omdat ze ook voor andere opdrachtgevers werken. Het ligt gevoelig”, zegt Vogelaar.

Meer: ad.nl/politiek/…

16 reacties


Nieuwe bestuurders in LTO vakgroepen

LTO Nederland heeft een aantal nieuwe mensen weten te strikken om de vakgroepen te besturen.

Twee vakgroepen hebben hiermee een nieuwe voorzitter gekregen. Twee andere vakgroepen hebben een wisseling van overige bestuursleden.

2 reacties

07 Jan 2020

LTO: einde aan verschrikkelijke periode getroffen boeren

Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt een einde aan een zeer langlopend proces van waarheidsvinding, zegt LTO Nederland.

12 reacties


'Bouw krimpt dit jaar 2 procent door stikstof en PFAS'

De bouwproductie zal dit jaar met 2 procent krimpen door de stikstof- en PFAS-crisis. Dat verwacht ABN Amro. En daarmee komt een einde aan een reeks zeer goede jaren voor de bouw. Want in 2019 was er nog sprake van een groei van 4 procent, aldus de bank.

Door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mogen er niet zomaar vergunningen afgegeven worden voor bouwprojecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. En sinds afgelopen zomer gelden strengere normen voor de hoeveelheid PFAS in grond, waardoor allerlei grond niet zomaar verplaatst mag worden.
"De gevolgen tekenen zich steeds duidelijker af in de cijfers. De orderportefeuille van bouwondernemers daalt omdat zij worden beperkt in hun werkzaamheden", zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro. In de periode augustus tot en met oktober was het aantal nieuwe vergunningen voor woningen ruim 28 procent lager dan een jaar eerder.

Stikstof erger dan PFAS voor bouw
De bank denkt dat de stikstofcrisis een groter effect heeft op de bouw dan de PFAS-perikelen. "Dit komt vooral doordat de PFAS-norm inmiddels iets afgezwakt is, waardoor veel projecten alsnog door kunnen gaan. Al is nog onduidelijk hoeveel."

"Onze inschatting is dat vooral veel projecten stil blijven liggen vanwege de eisen rondom stikstof. Zelfs nu ook daar enige verzachtende maatregelen door het kabinet zijn genomen. Want deze hebben relatief weinig effect in de Randstad. Terwijl daar wel het merendeel van de bouwprojecten plaatsvindt."

Inhaalslag
Voor 2021 verwacht de bank een stabilisering van de bouwproductie. Maar hoelang de problemen in de sector nog aanhouden is ook afhankelijk van welke maatregelen het kabinet verder neemt.

En als er weer volop vergunningen worden uitgegeven, dan kan het snel gaan. "Doordat er nog steeds vraag naar bouwprojecten is, ligt het voor de hand dat veel projecten tegelijk naar de markt komen op het moment dat hiertoe de ruimte wordt gegeven", zegt Buijs. "Dan kunnen problemen die we de afgelopen jaren hebben gezien weer de kop op steken, zoals personeelstekorten en hoge bouwkosten."

0 reacties


Branden rukken op tot hart Australische melkveesector

Dat de Australische provincies New South Wales en Victoria getergd worden door enorme bosbranden is waarschijnlijk niemand ontgaan. Ook (melk)veehouders in het land worden getroffen door de brandhaarden. Zo'n 2,3 miljoen runderen lopen gevaar.

14 reacties


Aandeel A2 Milk levert 16.000 procent rendement

Beleggers die tien jaar geleden hun geld stopten in de Nieuw-Zeelandse zuivelproducent A2 Milk behaalden een rendement van 16.000 procent. Dat stelt het persbureau Bloomberg. Dat maakt A2 Milk volgens Bloomberg tot het best renderende aandeel van de afgelopen tien jaar.

1 reactie


Deal tussen Van Bakel en Van der Steege ketst af

De verkoop van het melkveebedrijf van familie Van der Steege uit Luttelgeest aan de gebroeders van Bakel is deels afgeketst. Beide partijen zijn het niet eens geworden over de grond en gebouwen, waardoor alleen de koeien en fosfaatrechten zijn overgegaan.

Halverwege vorig jaar werd bekend dat de gebroeders René en Alex van Bakel het melkveebedrijf van familie Van der Steege, met 750 koeplaatsen en een mestvergister, hadden gekocht. De bijbehorende grond zou in erfpacht worden uitgegeven. Nu blijkt dat de deal grotendeels is afgeketst.

79 reacties


Rabobank: 'Ja, de melkprijs kan omhoog'

Volgens Richard Scheper, analist zuivel bij de Rabobank, verwacht dat de melkprijs begin 2020 een stap kan zetten. Kan de grens van €40 per kilo ook geslecht worden en wat verwacht hij van de melkproductie op de wereldmarkt? Over dit en meer geeft hij antwoorden in een gesprek met Wouter Baan.

30 reacties

06 Jan 2020

Een goede klauwverzorger herken je zo

Veestapels groeien nog altijd. Het leidt ertoe dat steeds meer melkveebedrijven de klauwverzorging groot deels of volledig uitbesteden. Bij het vinden van een goede klauwverzorger kun je op de volgende aspecten letten.

-Hygiëne/omgang
-Productiviteit/handwerk/capaciteit
-Gereedschap
-Capaciteit
-Behandelingsresultaten
-Documentatie

14 reacties


Vleesvervanger kampt met grondstoffentekort

De vraag naar vleesvervangers groeit zo hard, dat fabrikanten bang zijn voor een tekort aan plantaardige grondstoffen.

26 reacties

05 Jan 2020

Koe na 20 uur verlost uit volgelopen gierkelder

VOORST - Een kwijtgeraakte koe in het Gelderse Voorst bleek meer dan twintig uur lang onder de roosters van een gierkelder te hebben vastgezeten. Het beest is na een reddingsactie wonderwel bevrijd

4 reacties

04 Jan 2020

Veertig procent Brabantse boeren denkt aan stoppen

Het met zes jaar naar voren halen van de strenge milieueisen voor specifiek Brabantse veeboeren is voor bijna veertig procent van hen reden om te stoppen of dat te overwegen. PVV Brabant zegt geschokt te zijn en wil dat het college haar ‘ondoordachte en rampzalige maatregelen’ intrekt.

127 reacties


Jeroen van Maanen, woordvoerder FDF Nederland: ‘We moeten met onze acties nog naar Brussel, ja’

Landbouw en Nederland. Het was vele jaren een geslaagd huwelijk, maar dat staat nu op springen. Hard werkende boeren leven op voet van oorlog met politiek Den Haag. “’s Morgens onderhandel je over de toekomst van de landbouw en ’s avonds melk je de koeien en vraag je je af of het allemaal nog wel zin heeft.” Dat zegt Jeroen van Maanen, melkveehouder maar vandaag vooral woordvoerder van de Nederlandse actiegroep Farmers Defence Force.

15 reacties


Minister Brinkhorst over MKZ in Kootwijkerbroek: 'Te weinig empathie, geen excuses'

Laurens Jan Brinkhorst - minister van landbouw tijdens de MKZ-crisis - zegt dat hij in 2001 te weinig empathie had met de inwoners van Kootwijkerbroek. Dat zegt Brinkhorst in een interview met Nieuwsuur.

6 reacties


Boeren en Rabobank vechten over komst fosfaatwet

Heeft de Rabobank gefaald in het verschaffen van belangrijke informatie aan melkveehouders? 'Ja, de bank verzweeg de komende fosfaatwetgeving en verzaakte daarmee haar zorgplicht', menen tien melkveehouders. 'Ondernemers worden geacht zelf afdoende over hun belangen te kunnen waken', stelt de bank.

0 reacties

03 Jan 2020

’Klimaat niet gebaat bij uitspraak Hoge Raad’

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad verplicht ons land om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te reduceren. Kolencentrales sluiten om dat doel te halen is een maatregel die het klimaat niet helpt en ons land duur zal komen te staan, argumenteert Rogier Lieshout.

Sluiting van Nederlandse kolencentrales leidt vrijwel zeker tot de weglek van emissies. Nederland zal immers meer energie moeten importeren uit andere landen. De totale uitstoot van broeikasgassen zal in ieder geval niet afnemen; het emissieplafond ligt namelijk vast binnen het Europese emissiehandelssysteem. Onder dat systeem moeten producenten rechten kopen voor de emissies die zij veroorzaken. Door de sluiting van Nederlandse centrales komen er meer rechten beschikbaar voor buitenlandse bedrijven. Zij hoeven daardoor minder te investeren in verduurzaming. In feite betalen we met de sluiting van de Nederlandse kolencentrales dus een deel van de klimaatrekening van andere landen. Bovendien kan het ertoe leiden dat buitenlandse centrales, die veelal vervuilender zijn dan de Nederlandse, langer open blijven.

7 reacties


Haken en ogen aan staldak als zonnedak

Het plaatsen van zonnepanelen op schuur- en staldaken is een hype. Dit kan als investering of door verhuur van het dak.

47 reacties


Boeren in Nederland ernstig bedreigd met vernieling, sabotage en brandstichting

Persbericht Boeren organisaties Belangen Agrarysk Fryslân en Agractie

Aan het einde van 2019 is een brief ontvangen met daarin ernstige bedreigingen en een ultimatum, indien de boeren van Nederland doorgaan met opkomen voor hun rechten. Iedere boerderij in Nederland is vanaf heden een doelwit voor sabotage en brandstichting, aldus omschreven in de dreigbrief. De brief is ondertekend met 4 afgekorte namen, die zeggen (extremistische) netwerken te vertegenwoordigen.

In 2019 was sprake van een toenemend aantal inbraken door (extremistische) organisaties op privéterreinen van boeren, waarbij zelfs stallen werden bezet, en vernielingen aangericht.

Wij nemen deze bedreiging uiterst serieus.
St. Belangen Agrarysk Fryslân (i.o) heeft hiervan aangifte gedaan namens de Nederlandse boeren. Ook de politie neemt de bedreiging uiterst serieus en heeft een vervolgonderzoek aangekondigd, waaronder forensisch onderzoek. Wij roepen alle agrarische bedrijven op waakzaam te zijn, indien mogelijk camera’s te installeren en toezicht in te stellen. Stel de wijkagent in uw regio op de hoogte van de dreiging. Indien u verdachte situaties ziet, meld het via de bekende netwerken.

Daarnaast melden wij ons niet te laten intimideren en door te gaan met het verdedigen van onze belangen, waar nodig met (legale) acties, waar wij, volgens de grondwet, recht op hebben.

Team Belangen Agrarysk Fryslân
Team Agractie Nederland

1 reactie


FDF eist ook openbaarheid stikstofgegevens Schiphol en Tata Steel

Farmers Defence Force dreigt opnieuw met een groot protest wanneer het RIVM de stikstofgegevens van de laatste twee bedrijven niet openbaar maakt. Het rijksinstituut liet begin deze week weten alle overige emissiegegevens vrij te geven.

4 reacties


DDB valt over verschillende functies voorzitter van BoerenNatuur

De Dutch Dairymen Board (DDB) is niet te spreken over de verschillende functies die Alex Datema sinds kort bekleedt. De DDB vindt dat Datema daarom duidelijkheid moet verschaffen welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur, een uitvoeringsorganisatie, of die van woordvoerder namens De Boerenraad, een belangenorganisdatie. Dat schrijft DDB-voorzitter Sieta van Keimpema in een open brief aan het bestuur van BoerenNatuur en Datema.

In aanloop naar 2016 zijn er in Nederland 40 collectieven opgericht ten behoeve van de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze collectieven zijn autonome organisaties, bij hun oprichting en inrichting, ondersteund zijn door de Stichting SCAN. Vanwege, onder andere, het ICT-platform dat gezamenlijk eigendom is van de collectieven is SCAN omgezet naar een backoffice voor de collectieven in Nederland onder de naam BoerenNatuur.

BoerenNatuur, waarvan Datema voorzitter is, is een uitvoeringsorganisatie en geen belangenbehartigingsorganisatie, aldus Van Keimpema. De nieuw opgerichte Boerenraad, waar Datema woordvoerder is, is wel een belangenbehartigingsorganisatie. De DDB-voorzitter stelt dat de leden van de DDB zich zorgen maken met betrekking tot de onduidelijke positie van Datema en de consequenties die deze onduidelijkheid voor hen met zich meebrengt. Ze hebben Datema namelijk geen mandaat gegeven hun belangen te behartigen of politiek namens hen te bedrijven, hiervoor zijn zij lid van hun belangenorganisatie, aldus Van Keimpema.

De DBB verzoekt Datema duidelijkheid te verschaffen en een keuze te maken welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur of die van woordvoerder namens De Boerenraad.

bron: DDB

21 reacties


Dreigbrieven brengen boeren-actieclubs niet van hun stuk

Actieclubs van boeren hebben dreigbrieven gekregen waarin staat dat iedere boerderij in het land gevaar loopt als ze doorgaan met hun acties. Dat melden actieclubs Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân, die de brieven ontvingen. Ze zijn niet van plan hun acties te stoppen. 'We kunnen niet stoppen met het behartigen van onze belangen en bovendien is actievoeren een grondrecht.'

13 reacties


LTO Noord keurt dreigbrief aan boeren af: 'Zeer onbeschofte brief'

LTO Noord keurt de dreigbrief af die is gestuurd naar boerenorganisaties die actievoeren tegen het stikstofbeleid in Nederland. In de brief staat dat alle boerenbedrijven een doelwit voor sabotage en brandstichting zijn als de acties doorgaan. "Ik vind het een zeer onbeschofte brief", zegt voorzitter Ben Haarman van LTO Noord. Hij heeft de politie geïnformeerd over de dreigbrief.

2 reacties


Meat the Victims: 'Absoluut niets te maken met dreigbrief aan boeren'

Dierenrechtenorganisatie Meat the Victims zegt niets te maken te hebben met de dreigbrief aan de agrarische sector. "Wij tolereren geen gewelddadig gedrag of gewelddadige uitingen en staan absoluut niet achter een brief als deze", schrijft de groep op Facebook.

2 reacties


Jitty van der Werf geschrokken van dreigbrief: 'Ik slaap er slecht van'

HITZUM - Nederlandse boeren worden bedreigd met sabotage en brandstichting, als ze doorgaan met actievoeren. Dat melden Jitty van der Werf van Belangen Agrarysk Fryslan en LTO Nederland.

2 reacties