Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

Persbericht 25 november 2022 - 16:12

Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan natuur herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door een brede groep piekbelasters te vragen keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen wil het kabinet de stikstofimpasse doorbreken. Ook de industrie maakt onderdeel uit van de aanpak piekbelasters. Daarnaast moet vergunningverlening op basis van de natuurbeschermingswet minder onzeker worden. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer.

Na het rapport Remkes laat ook de recente Porthos-uitspraak van de Raad van State opnieuw de noodzaak zien om tot stikstofreductie en natuurherstel te komen. In toenemende mate zitten PAS-melders klem en loopt het vestigings- en ondernemersklimaat vast. Daarom kunnen we vanuit ecologisch, economisch én sociaal oogpunt niet anders dan op korte termijn komen tot een forse stikstofreductie. Dit stelt het kabinet en de maatschappij voor een grote en complexe opgave, waarbij alle partijen uit de agrarische keten en andere sectoren zoals de industrie een bijdrage leveren.

Minister Van der Wal: “Een onontkoombare aanpak van stikstofreductie op korte termijn is noodzakelijk om de natuur te kunnen herstellen. Hierdoor kunnen PAS-melders met prioriteit worden gelegaliseerd en komt er meer ontwikkelruimte beschikbaar voor de bouw en energietransitie. Het kabinet gaat daarvoor met ondernemers om de tafel om te kijken hoe de stikstofuitstoot gereduceerd gaat worden. Ik begrijp dat we daarmee een grote vraag bij deze ondernemers op tafel leggen, welke tot zorgen over de toekomst kan leiden. Het Rijk zal daarom samen met de provincies zoveel mogelijk doen om deze ondernemers optimaal te helpen en te ondersteunen in dit proces.”

Aanpak met effect op korte termijn via piekbelasters

Het kabinet omarmt het advies van Remkes om op korte termijn gericht en versneld de stikstofuitstoot van piekbelasters terug te brengen. Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Dat is een moeilijke boodschap voor de ondernemers die het betreft, maar het is de enige manier om zo min mogelijk ondernemingen te raken en PAS-melders met voorrang aan een natuurvergunning te helpen.

Het kabinet en provincies hechten veel waarde aan een benadering waarin de menselijke maat centraal staat. Dit vanwege de grote impact voor deze ondernemers. Daarom zal met zoveel mogelijk van de ondernemers die zich kwalificeren als piekbelaster, een of meerdere gesprekken gevoerd worden over hoe de stikstofuitstoot fors wordt gereduceerd. Dit kan via verschillende manieren: innoveren, vergaand omschakelen/extensiveren, verplaatsing of vrijwillig stoppen. Het kabinet kiest ervoor om boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden de mogelijkheid te geven om te stoppen via een eenmalige en tijdelijke regeling die het best mogelijke aanbod is. Met andere woorden, een betere regeling dan deze komt er niet. De regeling is bedoeld voor een significant grotere groep dan aanbevolen door de heer Remkes, waardoor de druk op de natuur sneller kan worden verlaagd en er meer ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en belangrijke projecten toe te staan.

Het kabinet werkt deze zogenoemde LBV plus-regeling momenteel verder uit en streeft ernaar om de regeling vanaf april 2023 open te stellen. Uiterlijk in januari worden criteria gepubliceerd op rijksoverheid.nl en aanpakstikstof.nl zodat duidelijk is wie in aanmerking komt voor deze regeling. Ook zal dan informatie gegeven worden over het verdere proces. Uitgangspunt van de gehele aanpak is en blijft vrijwilligheid. In het najaar van 2023 zal het kabinet toetsen aan de hand van (voorziene) resultaten van de aanpak of er voldoende zicht is op het halen van de doelen. Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden tot de inzet van verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters.

Industrie

Ook voor piekbelasters in de industrie geldt dat het versneld terugdringen van stikstofdepositie en verduurzaming noodzakelijk is. Deze aanpak wordt apart vormgegeven om goed aan te sluiten op het bestaand beleid en de kenmerken van de sector. Met de circa 50 grootste piekbelasters uit de industrie wordt ingezet op het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming. Ook hiervoor moeten de afspraken in 2023 gemaakt zijn en leiden tot een flinke stikstofreductie. Binnenkort maakt het kabinet de voorlopige stikstofreductiedoelen voor andere sectoren zoals de industrie bekend.

Legaliseren van PAS-meldingen

Het legaliseren van PAS-melders heeft prioriteit voor het kabinet. Deze bedrijven, veelal boeren en hun gezinnen, zijn door tekortschietend overheidsbeleid in forse onzekerheid gekomen. Dit geldt zeker voor PAS-melders waar handhaving dreigt. De situatie waarin zij zitten is verschrikkelijk.

Het kabinet doet er samen met de provincies alles aan om deze mensen en hun bedrijven niet te laten vallen. Daarvoor stelt het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar voor provincies om maatwerk toe te passen. Provincies kunnen daartoe direct maatregelen nemen. Ook willen we samen met provincies, al lerend van elkaar, kijken welke mogelijkheden er zitten in de regelgeving om PAS-melders te legaliseren. Tot slot, als afzien van handhaving niet mogelijk is, komt het kabinet met een schadeloket om de geleden schade te vergoeden.

Minister Van der Wal: “Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen.”

Regie op stikstofruimte

Om op lange termijn meer stikstofruimte te creëren, gaat het kabinet de huidige bronmaatregelen (maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken) versterken en versnellen. Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Ook wordt er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit. De ruimte die ontstaat door landelijke bronmaatregelen, wordt zorgvuldig geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Het kabinet zet in op sterke regie over de verdeling van de ontstane stikstofruimte.

Opvolging advies Remkes

Met onder meer de aanpak piekbelasters volgt het kabinet het advies van de heer Remkes op. De aanpak op korte termijn is ook noodzakelijk om de boeren die door willen ook op de lange termijn ontwikkelruimte te bieden in hun transitie naar kringlooplandbouw. Maar het kabinet wil ook een langjarige duurzame toekomst voor de agrarische sector borgen: een toekomstbestendige positie van de landbouw als strategisch belangrijke economische sector, koploper op innovatie, producent van duurzaam voedsel, een vitaal platteland. Tegelijkertijd speelt de landbouw een belangrijke rol in het realiseren van de doelen op gebied van natuur, water, bodem en klimaat. Middels het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken de provincies aan de gebiedsgerichte transitie om de natuur- water- en klimaatdoelen te realiseren.

Aanscherpen en vereenvoudigen van de toestemmingsverlening

Verschillende gerechtelijke uitspraken hebben de afgelopen jaren laten zien dat vergunningverlening lang niet altijd stand houdt voor de rechter. Dat zorgt voor onzekerheid voor ondernemers en bevoegde gezagen. Daarom zet het kabinet stappen om toestemmingverlening mogelijk te houden en tegelijkertijd minder onzeker te maken.

Het kabinet constateert, op basis van gerechtelijke uitspraken en onderzoek naar gebruik van Rav-factoren (emissiefactoren), dat Rav-factoren onvoldoende betrouwbaar zijn om op basis hiervan nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stalsystemen te kunnen verlenen. Voor agrarische ondernemers die van plan zijn om een nieuw emissiearm stalsysteem te bouwen, betekent dit dat zij voortaan een passende beoordeling moeten uitvoeren om na te gaan of zij een natuurvergunning hiervoor kunnen krijgen. De bestaande handreiking passende beoordeling wordt hiervoor in overleg met de provincies en betrokken sectorpartijen aangepast. Voor natuurvergunningen die al zijn verleend en waarbij het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen, heeft dit voornemen van het kabinet geen gevolgen. Buiten kijf staat dat innovatie een belangrijke rol speelt en blijft spelen in het halen van de doelen, of het nu gaat om natuur, klimaat of water. Daarom zet het kabinet zich samen met de provincies en de sector in op het vereenvoudigen van de vergunningaanvraag hiervoor en het stimuleren van innovatie om de doelen te halen.

Tot slot kijkt het kabinet naar mogelijkheden om administratieve lasten voor bouwprojecten met kleine stikstofdeposities te beperken. Voor de lange(re) termijn is het doel toestemmingverlening te vereenvoudigen en ontwikkelperspectief te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten Zo onderzoekt het kabinet een ondergrens waarmee bepaalde projecten niet vergunningplichtig zijn. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele negatieve gevolgen op beschermde natuurgebieden nadrukkelijk kunnen worden uitgesloten.

Deel dit topic

Reacties

Albert Altena
Woest aantrekkelijk bod?
120 % van welk bedrag?
Het is net als in vele reclames.
50%korting of twee voor de prijs van één.
Maar nergens staat de basisprijs.
bio boer
@Albert Altena grondprijzen waren weer flink gestegen las ik
kaas
@bio boer behalve rond de natura 2000 gebieden die daalt alleen maar
RaHeados
@Albert Altena leraar op school zei vandaag waar die voor op de balans stond, met herwaarderen van de grond heb je een hoger basis bedrag, je kan het beter nu doen dan wanneer het een natuurgebied wordt of iets dergelijks, dan daalt de waarde hard zei die. Als je het op korte termijn kon realiseren heb je nog profijt van de actuele hoge grond prijzen.
Grasbaal
De aap uit de mauw, voor als de mensen niet ingaan op de "offer you don't can't refuse":

Quote:
Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden tot de inzet van verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters.
Grasbaal
Dit is dan wel weer positief:

Quote:
Tot slot, als afzien van handhaving niet mogelijk is, komt het kabinet met een schadeloket om de geleden schade te vergoeden.
+1
Twentsch Land
Tja ... naar hoeveel jaar pijn zal een loket opengaan voor een gedupeerde en waarschijnlijk zal het niet veel meer zijn dan een ruime fooi.

@Grasbaal
j h p
@Twentsch Land En wss te laat.
Putjeschepperr
@Twentsch Land net zoals de fosfaatbank zeker
+4
Weidezicht
@Grasbaal tja, als dat zelfde loket is als voor de groningers en de toeslagenouders.
+1
Snuf
Binnen en halfjaar zitten ze weer bij de rechtbank .
Zelf zorgen voor passende beoordelingen tja 2 ton per stal
hans1980
@Snuf advies voer voorlichter, stal vol houden
robbies
@hans1980 heb je daar de voorlichter voor nodig? Is dat ooit niet verstandig?
BertK
Wat is er in ruim drie jaar tijd nu duidelijker geworden? Weer een bericht wat meer vragen als antwoorden geeft. Drie jaar terug wisten ze toch ook al dat je met opkoop van de grootste depositie veroorzakers het snelst slagen maakt? Slimmer was wellicht geweest wat met het voorstel van het LC te doen.
Veel voornemens, weinig echt concreet.
Veel vragen blijven voor mij onbeantwoord.
Misschien vanavond de stukken maar eens lezen.
Farma_boerke
In april volgt meer duidelijkheid, MAW NA de verkiezingen
Welk konijn komt dan uit de hoge hoed, sorry toch staatsteun, onmogelijk,…
j h p
@Farma_boerke inderdaad, die lange tijd die er tussen zit maakt mij nog wantrouwender, zeker met het tempo waarmee allerlei dingen voor de rechter afgeschoten wordt.
Niets is zeker, alleen dat er wettelijk niets kan.
+3
rene-de-jong
Het enige nuttige stukje tekst is de laatste alinea, hiermee doelen ze op een drempelwaarde (voor de bouw).
Dit zal alleen voor de bouw niet kunnen, hoe graag ze de veehouderij wsl ook willen uitsluiten.

Het NIET invoeren van een drempelwaarde is meer onkunde dan noodzaak, de Duitse 'RvS' leest de PAS uitspraak van het Hof ('18) namelijk zo dat een drempelwaarde WEL mogelijk is.
bverwg.de/150519U7C27.17.0/
Daarnaast heeft dit te maken met rekenkunde, logica en ruimtelijk inzicht maar bovenal met MEETBAARHEID van dergelijke minimale hoeveelheden.

Het invoeren van een drempelwaarde en het buiten werking zetten van het KNMI voor de stikstof (AERIUS) lost alle problemen op als sneeuw voor de openhaard
+3
Bartlehiemboer
Toch blijft het allemaal zo wrang.
Vroeger zeiden we,: wees maar blij dat je niet in Afrika bent geboren.

Zit je nu toevallig in het goede deel van Nederland zou je alles voor de hoofdprijs kunnen verkopen. Aan een andere boer of pariculier
Zit je net op een plek (vaak al generatie lang) waar op geaasd wordt door de overheid heb je alles maar te slikken. En te gaan.

Het is diep en diep triest dat ze dit gewoon kunnen maken.
Ook veel burger reacties zijn diep triest. Ze hebben geen idee wat er gaande is en wat de gevolgen gaan zijn, vooral voor hun zelf
Wij blijven de vervuilende en snelweg blokkeer boer. Deze gedachtegang heeft de overheid maar mooi voor elkaar gekregen.
+2
Weidezicht

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+1
Weidezicht
@Weidezicht beetje proberen wat burgers wat bij te spijkeren. Op prikkebord weten we het wel. Nu de stemmers in maart nog ff.
Nevergiveup
Tatasteel zal ook wel zitten te bibberen ...
Weidezicht
@Nevergiveup nee toch. Zijn geen piekbelaster. En xo ja, dan maken ze de schoorsteen 50 meter hoger....
Nevergiveup
@Weidezicht kunnen ze ff testen met de vinger over de vensterbank of dat help , heel geen dure "Arius" algoritmen/apparatuur voor nodig.
+3
Farma_boerke
@Nevergiveup nee hoor.
In 2023 mag u als ondernemer kiezen stoppen of aanpassen.
Maakt u de verkeerde keus pesten we u wel weg
Tata en Schiphol leveren leuke commisariaten en dergelijke dus maken wel de goede keus in ogen bestuurlijk nederland met wat symbolische maatregelen en rekenwerk RIVM daalt hun uitstoot.
de jonge
@Farma_boerke precies dat dus, en zal mob dat dan ook aan gaan vechten??
+1
hans1980
@de jonge voor de bune, het is een veganistische akiegroep in beginsel
de jonge
@hans1980 laat ik nu maar vast een voorspelling doen,mocht de mob dan een zaak aanspannen gaan ze die verliezen...
Arnold1988
Vol verbazing lees ik al het wollige taalgebruik van het kabinet.
Volgende passage springt eruit:
Voor de lange(re) termijn is het doel toestemmingverlening te vereenvoudigen en ontwikkelperspectief te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten

Op lange termijn komt er perspectief
En in de tussentijd?????
Kan er niets meer?? Kan er geen enkele vergunning verleend worden??

Rutte en consorten hebben weer een belangrijk doelpunt gescoord in de incompetentiecompetitie.

We zitten nu drie en een half jaar na de pas uitspraak
En nog steeds heeft dit kabinet geen flauw idee hoe ze uit de stikstofcrisis gaan geraken
Wanneer je denkt “we hebben het politieke dieptepunt gehad” , dan komen er weer pagina’s tekst om te zeggen dat er gewerkt wordt aan het probleem
Wanneer ik mensen aan het werk zou hebben met zo weinig daadkracht en ambitie dan werden ze vriendelijk bedankt voor de aanwezigheid en zo snel mogelijk ontslagen
hans1980
@Arnold1988
Snuf
Boeren met vergunning uitkopen tengunste van pasmelders. De rechter zal ze een veeg uit de pan geven. Ook hier komt staatssteun om de hoek kijken
MBMB
Na 3,5 jaar wachten zijn we op een dieptepunt. Voor de PAS melders is niets gedaan, de MOB maakt de ene na de andere individuele PAS melder letterlijk kapot, de verleende NB vergunningen staan op de tocht, de RAV codes zijn weg, kabinet koerst op wegdwingen en alternatieven in innovatie zijn getorpedeerd, de aantoonbaar foute KWD's blijven in de wet als machtig wapen tegen de boer, volop benut door de MOB, het foute model Aerius blijft gewoon. Perspectieven zijn er gewoon niet. In paniek slaat de onkundige en onmachtige regering om zich heen met het D66 plan; halveren die veestapel, goed of kwaadschiks. De boeren zijn in slaap gesust door de bedrieglijk mooie woorden van Remkes. En nu: de dood of de gladiolen. Met de rug tegen de muur is het vechten of opgeven. Iedereen mag het zelf weten. Ben jij de volgende PAS melder die de MOB kapot gaat maken? Wordt nu jouw NB vergunning ingetrokken? Ben je de piekbelaster die straks weg mag lees moet. Kijk terug en zie dat het kabinet wél bang werd toen de boerenacties groter werden en maatschappelijke onrust teweeg brachten. Verenigd zijn we met veel en sterk genoeg; laten we ons herpakken en vechten. Kdw uit de wet! Aerius weg! Natuurherstel op basis van realisme! Rechtvaardigheid voor de PAS melders!

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's zonsondergang , stikstof , natuurbeschermingswet , natuurgebieden , stikstofdepositie , kringlooplandbouw , tweede kamer , stikstofruimte , stikstofuitstoot , piekbelasters , piekbelaster , vergunningverlening en pasmelder geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
32
DEELNEMERS
21
WEERGAVES
2.446