Opinie Jelle Silvius - Geef de boeren een goede uitweg uit de mestcrisis

Landbouw: De oplossing voor mestoverschotten en hogere kosten ligt niet bij ‘renure’, maar in de kringlooplandbouw, betoogt Jelle Silvius. Opinie Jelle Silvius; Omdat we in Nederland al jaren niet voldoen aan de waterkwaliteitsnormen, schrapt de Europese Commissie de uitzonderingspositie die melkveehouders jarenlang hadden om meer mest uit mogen te rijden op grasland dan wettelijk toegestaan. Gevolgen: een nog groter mestoverschot en hoge kosten voor melkveehouders om hun mest af te voeren. Jelle Silvius promoveert op het onderwerp kringlooplandbouw aan de universiteit Wageningen Gelukkig lijkt de oplossing nabij. Het mestoverschot kan binnenkort worden omgezet naar kunstmestvervangers, zogenaamde ‘renure’: recovered nitrogen from manure ofwel teruggewonnen stikstof uit dierlijke mest. Zo kan via een technologische omweg alsnog meer dierlijke mest worden geplaatst, die wel door melkveehouders mag worden gebruikt bovenop de vastgestelde limiet. Dit mocht aanvankelijk niet van de EU. Renure werd namelijk door Brussel gewoon gezien als dierlijke mest. Maar na een jarenlange lobby door de sector in Brussel en door steun vanuit de overheid lijkt dit toch te worden toegestaan. Zoals eerder beschreven in NRC, vervangt renure de kunstmest die melkveehouders anders zouden gebruiken om hun grasland te bemesten. Voorstanders wijzen op de voordelen die dit zou hebben op het milieu. Besparing van kunstmest leidt immers tot minder CO2-uitstoot, zo is de redenatie, want het maken van kunstmest kost veel energie. Hergebruik van grondstoffen zou bovendien ook nog bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw die centraal staat in het Landbouwakkoord, volgens minister Piet Adema. Een echte win-win situatie dus, voor boer én milieu. Lees ook Een uitweg uit de mesthoop: vier vragen over het complexe samenspel van poep, plas en gewas Een boer verspreidt kunstmest op zijn land. Wie echter verder kijkt dan het erf van de melkveehouder ziet dat dit niet het geval is. Zonder derogatie zal de mest van melkveehouders namelijk naar een andere plek worden geëxporteerd, zoals naar akkerbouwers in Duitsland of Frankrijk. Als melkveehouders renure gebruiken, leidt dit tot een verminderde aanvoer van dierlijke mest en meer gebruik van kunstmest elders. Op systeemniveau wordt er met renure dus geen kunstmest bespaard maar slechts verplaatst, van melkveehouders naar akkerbouwers. De vraag is vervolgens wat meer kosten oplevert voor de boer en het milieu: mest verwerken tot renure of mest verplaatsen. Omdat het verwerken van de mest tot renure veel energie kost en hiervoor ook mest verplaatst moet worden is het sterk de vraag of dit leidt tot een netto CO2-besparing. Kringlooplandbouw Belangrijker nog: als we echt het milieu willen sparen, zullen we het probleem bij de bron moeten aanpakken. Voor de productie van het voer van koeien - naast gras ook snijmais en soja – wordt namelijk veel kunstmest en land gebruikt. Een deel van deze uit kunstmest afkomstige nutriënten wordt omgezet in voedsel voor mensen, maar een groot deel gaat via de mest verloren naar het milieu - met gevolgen voor de waterkwaliteit en de natuur. Omdat het produceren van eiwitten via dieren relatief inefficiënt is, zouden we pas echt kunstmest, landgebruik en emissies besparen als we onze consumptie verschuiven van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Renure houdt juist dit inefficiënte systeem in stand. Renure draagt ook niet bij aan kringlooplandbouw. In een echte kringlooplandbouw worden dieren namelijk alleen gevoed met producten die voor mensen zelf niet geschikt zijn, zoals gras en reststromen. Dit heeft een reductie van de veestapel tot gevolg waardoor er sowieso geen mestoverschot meer zal zijn. Voor veehouders zullen er dan geen kosten meer zijn voor de afvoer van mest maar kan mest juist weer geld opleveren. Het bewerken van mest tot renure is voor kringlooplandbouw dus overbodig. Het bouwen van de mestverwerkingsfabrieken zal bovendien een hoop inspanning en geld kosten. Geld dat boeren zelf niet hebben en dus waarschijnlijk uit publieke middelen moet komen. Om die fabrieken rendabel te houden zal een gegarandeerde aanvoer van mest nodig zijn. We zetten onszelf met renure dus nog verder vast in een onhoudbaar systeem. Voor het halen van de Nederlandse doelen voor klimaat, natuur en een dierwaardige veehouderij is inkrimping van de veestapel namelijk onvermijdelijk. Dan kunnen we die duur betaalde mestverwerkingsfabrieken weer afschrijven. Laatste wanhoopspoging Renure is op korte termijn misschien aantrekkelijk voor de individuele melkveehouder, maar de uitweg uit de mestcrisis wordt niet bereikt door mestverwerking. Het overschot aan mest en de disbalans op de mestmarkt worden simpelweg veroorzaakt door een te grote veestapel en de import van veevoer. Renure lijkt een laatste wanhoopspoging om de levensduur van een niet-duurzame landbouw te verlengen. De minister kan echter beter zijn geld, energie en invloed in Brussel gebruiken voor een echte transitie naar kringlooplandbouw. Dit kan door de veestapel in te krimpen, te werken aan een reductie van de import van veevoer en echt duurzame kringlooplandbouwinnovaties te stimuleren. Bied boeren een eerlijk toekomstperspectief en laat renure vooral niet de zoveelste afleiding zijn van echte oplossingen voor het mestprobleem. [i]Jelle Silvius promoveert op het onderwerp kringlooplandbouw aan de universiteit Wageningen[/i]

Veel kritische reacties op Van der Plas na uitspraken over FDF-actie

Veel politici zijn kritisch over uitspraken van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever en over de reactie van BBB-leider Van der Plas daarop. Van den Oever zei gisteren dat demissionair minister Adema en NSC-Kamerlid Holman "in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan" en dat hij "een spuughekel aan hen heeft gekregen". Hij deed zijn uitspraken terwijl hij voor brandende pallets en autobanden stond. 'Harde woorden, maar ook harde daden' Van der Plas kreeg in Op1 de vraag of dat geen verkapt dreigement is. Zij antwoordde dat het moet gaan over hoe de ellende van de boeren moet worden opgelost. Ze vindt het wel harde woorden, maar niet zozeer een bedreiging: "Er worden ook heel harde daden gepleegd richting de boeren. De boosheid is enorm op dit moment." NSC-voorman Omtzigt zegt op X over de uitspraken van Van den Oever en de reactie van Van der Plas dat "verkapte dreigementen niet OK zijn" en dat je daar "gewoon afstand" van neemt. En VVD-leider en demissionair minister van Justitie Yesilgöz benadrukt dat "mensen in gevaar brengen, de boel vernielen, wegen blokkeren en verkapte dreigementen van FDF nooit goed te praten of weg te wuiven zijn". Zij verwijst in haar bericht overigens niet met zoveel woorden naar Van der Plas. https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1753708851830948331 'Altijd scherp veroordelen' D66-leider (en demissionair Klimaatminister) Jetten zegt dat politici intimideren niet bij Nederland past. Hij vindt het "zwak" dat Van der Plas dat niet veroordeelt. GroenLinks-PvdA-voorman Timmermans noemt het bedreigen van politici een aanval op de rechtsstaat, die altijd scherp moet worden veroordeeld. "Kennelijk is die basislijn voor Van der Plas niet van toepassing als het om radicale boeren gaat", vult hij aan. CDA-Kamerlid Vedder vindt dat "je dit echt niet doet: bedreigen niet en wegwuiven ervan ook niet". En ChristenUnie-leider Bikker: "Kap hier mee. Veroordeel dreigen en vernielen, in plaats van vergoelijkend over de toon te spreken." Volt-voorman Dassen spreekt over een "kansloze en gevaarlijke reactie van Van der Plas". https://twitter.com/piethermus/status/1753695273715376514

Joost Eerdmans weer kandidaat-lijsttrekker van JA21

Joost Eerdmans wil weer lijsttrekker worden van JA21. Ook het bestuur van de partij ziet hem graag terugkeren. De leden van JA21 moeten de benoeming nog wel goedkeuren: half september is er een algemene ledenvergadering.De partij heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer. Eerdmans' fractiegenoten Eppink en Pouw-Verweij hebben al laten weten dat ze zich niet herkiesbaar stellen. Wel beschikbaar voor de kandidatenlijst is Annabel Nanninga. Zij is nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad.In een filmpje op X (voorheen Twitter) zegt Eerdmans dat JA21 voor een radicale omslag in het beleid staat, op het gebied van migratie, stikstof, Europa en klimaat en dat hij voor een kleine overheid is, met lage lasten. Volgens hem moet het "conservatief-liberale geluid" worden gehoord.Elkaar blijven vasthoudenBinnen JA21 is het al enige tijd onrustig. In het voorjaar trokken leden aan de bel omdat er volgens hen te weinig democratie was in de partij. Eerdmans erkent in het filmpje dat het "niet altijd fantastisch" gaat: "Een partij oprichten betekent ook tegenvallers, horten en stoten, maar we blijven elkaar vasthouden. Zoals we dat doen in goede tijden, doen we dat ook in minder goede tijden."Over het vertrek van Eppink en Pouw zegt Eerdmans in De Telegraaf dat hij de twee zal gaan missen en dat ze hun eigen afweging hebben gemaakt. "JA21 klopt nog in hun hart, maar het is een persoonlijk besluit van ze en ik respecteer dat. Er komen en gaan mensen, dat hoort erbij." Volgens Eerdmans hebben meer dan 120 mensen gesolliciteerd naar een plaats op de nieuwe kandidatenlijst en zitten daar zowel jongeren als ervaren bestuurders bij.

EDOO


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 70jr
Laatst online: 1d geleden

Melkveehouder, sinds enige tijd zonder opvolger. De beoogde opvolger zag er uiteindelijk toch vanaf. De melkkoeien zijn weg. Wij houden ons nu op kleinere schaal bezig met opfok van jongvee en dekstieren.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering