Korting fosfaatrechten 8,3 procent

Het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten voor 2018 voor niet-grondgebonden bedrijven is vastgesteld door staatsecretaris Martijn van Dam op 8,3%. LTO Nederland vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid is over het kortingspercentage en blijft de noodzaak hiervan inzien. ‘Deze korting zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn,’ reageert Kees Romijn, voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland.
 Korting fosfaatrechten 8,3 procent (lto.nl)

Het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten voor 2018 voor niet-grondgebonden bedrijven is vastgesteld door staatsecretaris Martijn van Dam op 8,3%.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

Henk Schoonvelde
@melker bij deze de gewenste info.

Veel bedrijven zullen nog een stuk terug moeten volgend jaar. Wanneer ik naar ons eigen bedrijf kijk nog een 4.3% , maar nog meer last van de gestegen productie. Kost mij zo'n 3 kg P per koe wat ook weer 4% extra korting is. Misschien weer meer richting wat minder maar dikke melk in de tank, anders wordt het wel heel rustig in de stal.
+3
melker
@Henk SchoonveldeIs duidelijk nu. Ik vind om de starters nu een knelgeval te maken wel een beetje te ver gaan . Die moeten dan wat mij betreft gewoon de aantallen van 2-7-2015 aanhouden
vrije boeren
@melker Wat is er tegen dat starters onder de knelgevallen gaan vallen ?
Huppel
@Henk Schoonvelde

Goed dat er nu wat meer duidelijkheid komt.

Tabel 6, forfaitaire P productie per koe voor de periode vanaf 2018 is nog niet bekend. Dus zo ver kunnen we nog niet rekenen. De afgelopen keer zijn de waarden wel gewijzigd en dat kan zo weer een paar procent schelen + of -
familie pelle
@Huppel
De fosfortaire waarden zijn inderdaad wel eens aangepast, meestal naar beneden. Dankzij de geweldige bex-klw- boeren!!! Gezien de goede resultaten van afgelopen jaar verwacht ik ook dat men aandringt op het opnieuw verlagen van de fosfortaire excretienormen.
Huppel
@familie pelle Hoop het. Dat zou velen goed uit komen.
jan w
@Henk Schoonvelde
Ik snap trouwens niet, waarom ze nu weer gaan zitten neuzelen met dat fosfaat per koe naar productie. Brussel telt vooralsnog alleen maar koeienkoppen.
+2
MARTIJN G
Hier wordt ik niet blij van😡
matt
Als het hier dan maar mee gemaakt is dan is het te overzien

Maar ben er niet gerust op dat er in een later stadium nog een keer een korting overheen komt
MARTIJN G
Wij zaten er vorig jaar maar een paar miljoen kg boven de norm van de eu. Waar blijft al die kortinfsfosfaat nu?
Koetjes
@MARTIJN G Zoals ik het lees is het alleen 8.3% korting over je niet plaatsbare fosfaat.(overschot)
Is en blijft nog wel veel.
hans1980
@Koetjes is dat zo?
Dus eerst je latente grond p ruimte op vullen pas overschot wordt 8,3% gekort??
cornelissen
@hans1980 Denk ,dat het over alles is,tot uiteraard grondgebondenheid, als dat eerder komt
de hoef
Quote Reactie van @Koetjes:
Zoals ik het lees is het alleen 8.3% korting over je niet plaatsbare

ik lees 8.3 korting mits grondgebonden ,dus of 8.3 of niks
hans1980
@de hoef
Das lullig bij net wel niet !

Voor een deel is het bedrijf toch altijd grondgebonden ! Het deel daarboven zou afgeroomd moeten worden dan was er sprake van een gelijk speelveld!!!
+1
de hoef
@hans1980 zou het prima vinden ,komt me beter uit ook
hans1980
@de hoef Wij zijn het eens
de hoef
@hans1980 bijna altijd toch
Wimblij
Net als in de beginjaren met het melkquotum, ieder jaar een beetje gekort worden en ieder jaar eem beetje quotum bijkopen. Hoef je ook geen belasting te betalen.
+1
puddingbroodje
@Wimblij belasting is maar 40 dan wel 50% als je al wat verdiend .... Pklotum is 100%
+2
cornelissen
[quote="@Wimblij" p="1437256"]Hoef je ook geen belasting te betalen.

Als je uitgangspunt van je bedrijf is: niet verdienen,dan kun je misschien blij zijn met deze ellende
jent
@Wimblij melkquotum was afschrijfbaar.....nu zijn Prechten dat niet, dus Prechten kopen én belasting betalen wordt het devies....

aangekochte rechten zullen uiteraard wel voor een mooi bedrag op je balans blijven staan...
Rob07
Wat is het verschil tussen een starter en een verdubbeling van een stal.
Zeer onduidelijk cq slecht advieswerk.
friesboertje
Wat is de exacte definitie van een nieuw bedrijf? Is dat ook een bestaande stal waar 20 jaar lang geen beesten liepen en 2 juli wel?
Grietje62
@friesboertje Misschien eerst even de bijlages van de brief van Martijn van Dam lezen.... heb even voor je geknipt en geplakt.

CATEGORIE NIEUW GESTARTE BEDRIJVEN
Er is een beperkte groep van bedrijven die vóór 2 juli 2015 is gestart en op die datum nog niet volledig
operationeel was. Meest voor de hand liggend is dat deze bedrijven op de peildatum nog geen volledige
stalbezetting hadden of dat de stalbezetting uitsluitend of hoofdzakelijk uit jongvee bestond. Zij worden met
hoge en onvoorziene extra kosten geconfronteerd door de noodzaak om vanaf 1 januari 2018 over
fosfaatrechten te beschikken om de productie voort te kunnen zetten. Het gaat in deze categorie om een
bijzondere groep van nieuw gestarte bedrijven. Het gaat niet om voortzetting of doorstart van een bestaand
melkveebedrijf onder bijvoorbeeld een andere naam of met een andere eigendomsstructuur.
9
Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstuk 34352, nr. 3) blijkt dat eerder is overwogen
een speciale voorziening te treffen voor “recent gestarte bedrijven, die ofwel op de peildatum aantoonbaar
onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan ofwel waarbij de veebezetting op de peildatum
aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee”.
Van een voorziening is afgezien omdat “een afbakening tot uitsluitend recent gestarte bedrijven waarbij geen
sprake is van een bedrijfsoverdracht – een voorziening die uitsluitend ziet op bedrijven die vanaf «nul» zijn
begonnen – zeer kwetsbaar is. Een scherpe afbakening tussen nieuw gestarte bedrijven en bedrijven waarbij
sprake is van een voortzetting van een bestaand bedrijf – of van een deel van een bedrijf – onder een nieuwe
rechtsvorm is niet mogelijk. Dit betekent dat iedere bedrijfsoverdracht potentieel in aanmerking zou komen
voor een knelgevallenvoorziening voor recent gestarte bedrijven. Erkenning van al deze situaties als knelgeval
zou resulteren in een aanzienlijke groei van het aantal fosfaat-rechten en daarmee fors druk zetten op de
benodigde generieke afroming.”
De commissie heeft echter opnieuw de mogelijkheden voor afbakening van de categorie ‘nieuw gestarte
bedrijven’ willen bezien.
De commissie concludeert dat de overheidsregisters (de registratie van bedrijven bij RVO.nl) geen goed
uitgangspunt is om de categorie nieuw gestarte bedrijven af te bakenen omdat de registers zijn gebaseerd op
zogenaamde Kamer van Koophandelnummers. Deze bieden onvoldoende basis om onderscheid te maken
tussen nieuw gestarte bedrijven en bestaande bedrijven waarvan bijvoorbeeld de eigendomsstructuur recent
is veranderd.De commissie concludeert echter ook dat een melkveehouder overtuigend kan aantonen en
onderbouwen dat hij een nieuw bedrijf is gestart op basis van de volgende criteria (cumulatief):
- Er is sprake van een melkproducerend bedrijf, hetgeen betekent dat jongveeopfok is uitgesloten maar
zelfzuivelaars er wel onder kunnen vallen;
- Voor 1 januari 2014 werd door de betrokken houder geen melk geproduceerd voor consumptie of
verwerking;
- Melkproductie- en aflevering is gestart tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015;
- Het bedrijf heeft geen melding gedaan op grond van het voorgestelde artikel 23, vierde lid, van de
Meststoffenwet om zodoende in aanmerking te komen voor fosfaatrechten vanwege de overname van
een beëindigd bedrijf;
- Het bedrijf beschikt over een voor 2 juli 2015 verleende milieuvergunning met het oog op het starten van
een melkveebedrijf;
- Uit een accountantsverklaring blijkt dat er sprake is van het zijn aangegaan van onomkeerbare financiële
verplichtingen voor 2 juli 2015. Dat kan blijken uit:
- Een gesloten aannemingsovereenkomst of betaalde facturen van voor 2 juli 2015.
- Een gesloten financiële overeenkomst van voor 2 juli 2015.
- Op het moment dat een bedrijf zich aanmeldt voor deze voorziening moet sprake zijn van een actief
landbouwbedrijf blijkens de Meststoffenwet.
De commissie stelt daarnaast voor om - naar analogie van de destijds bij de invoering van de superheffing
voor startende bedrijven getroffen voorziening - als aanvullende (entree)eis op te nemen dat het betrokken
bedrijf moet aantonen dat het op 2 juli 2015 en op 1 januari-2018 over een minimum aantal melkkoeien
beschikte1 en dat de hoeveelheid geproduceerde melk op beide data minimaal een bepaalde omvang had2.
1 Bij de superheffing betrof dit een aantal van ten minste 15 melkkoeien op basis van de meitelling 1984.
2 Bij de superheffing betrof dit een hoeveelheid van ten minste 4000 kg afgeleverde melk per veertien dagen
10
De commissie adviseert bij deze categorie een compensatie van 50 % van het verschil tussen de feitelijke
melkveebezetting op 2 juli 2015 en de op die datum aanwezige stalcapaciteit (zoals deze blijkt uit de overlegde
documenten). Hierbij wordt een drempel van 10% gehanteerd.
jongveehouder
@Grietje62 valt niet melkleverend dan ook buiten de korting?
+3
Todi
Zet er een financiele steun op en gap het niet weg bij je college s.
+1
fries8
Als je met 6% korting al je mest kwijt kunt op eigen land moet je dan wel 8,3 % korten ?

Dan moet of kan je straks mest aanvoeren . Het is van de zotte
Twentsch Land
@fries8

Als ik het goed begrijp wordt je gekort tot je grondgebonden bent.
marcel r
@Twentsch Land Ik was in de veronderstelling dat dit niet zo was, maar in de tekst van "CDM-advies ‘Kortingspercentage fosfaatrechten’ 4-7-2017", staat : "Het kortingspercentage is wel van toepassing op bedrijven die in 2015 een relatief laag fosfaatoverschot hadden, maar die bedrijven worden slechts gekort tot het niveau van grondgebondenheid. Hiervoor is een beoordeling op individueel bedrijfsniveau
nodig."


Ik ben er alleen nog niet over uit, of dit CDM-advies 100% opgevolgd wordt.
+1
Brutus64
@marcel r volgens mij word je niet verder gekort dan tot grondgebonden bent
Groen1
Werk voor de adviseurs.
+1
weideboer
@Groen1 en filosofen , wij dus😂
trean
Blijven ze kijken naar je grondgebondenheid van (2 juli) 2015? of kijken ze ook nog naar je huidige situatie.
m uut m
@trean
2015
Angelo368
@trean zijn op dit moment weer grondgebonden ja met de vorige reductie, mooi krom.. mogen we als grondgebonden boer op dit moment alsnog koeien inleveren omdat we zogenaamd voor het mestprobleem hebben gezorgd terwijl dat nu helemaal niet meer zo is..
trean
@Angelo368 hier ongeveer hetzelfde, eerst grensgeval voor de ene regeling niet grondgebonden en voor de reductieregeling zijn we het wel. Nu grond bijgekocht en zijn we het dus sowieso.

Zoals ik de berichten brief lees geldt de 8,3 % niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , lto , nederland , melkveehouders en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!