PAS afgeschoten

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven. De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk. In strijd met Europese wetgeving Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuit gehaald omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving. Weiden en bemesten niet vergunningsvrij De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden. Bestaande vergunningen blijven geldig De uitspraak van vandaag heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig. Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de Raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat. Toekomst onduidelijk De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast. Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/#toonpersbericht

Is zelf inkuilen goedkoper?

Ik had al in topic: https://www.tractorfan.nl/topic/46036/ gelezen dat inkuilen goedkoper kan zijn als je het zelf doet, maar bij dit topic waren de berekeningen niet helemaal goed, maar zou zelf inkuilen goedkoper kunnen zijn voor ons bedrijf? mijn berekeningen: aanschaf opraapwagen strautmann 28 kuub 9000 euro afschrijving 5 jaar = 1800 per jaar er wordt bij ons ongeveer per jaar 160 hectare ingekuild dus, 1800/160=11,25 per hectare case ih mx 120 kost 23250-6250 voor oude trekker = 17000 / 2 omdat hij ook voor andere werkzaamheden gebruikt kan worden dus 8500 afschrijving 10 jaar = 850 per jaar 850/160= 5,31 per hectare dubbellucht voor de mx 2500 euro afschrijving 10 jaar = 250 per jaar 250/160 = 1,56 kuilverdeler 4000 euro afschrijving 5 jaar = 800 per jaar 800/160 = 5 capaciteit 2 ha per uur opraapwagen = per ha 11,25 trekker = per ha 5,31 dubbellucht = per ha 1,56 kuilverdeler = per ha 5 diesel = per ha 6 onderhoud = per ha 6 (uurloon 1 persoon) = per ha 10 ((uurloon 2 personen)) = per ha 20 35,12 per hectare 45,12 per hectare met 1 werknemer 55,12 per hectare met 2 werknemers de loonwerker kost 200 euro per uur en heeft een capiciteit van 3 ha per uur, als wij zelf zouden inkuilen dan zou de capaciteit 2 ha per uur zijn. De loonwerker zou dus 66,66 euro per hectare kosten terwijl als we dit zelf doen veel goedkoper is, zonder werknemers zelfs: 31,54 euro per hecatre!! keer 160 is 5046 euro per jaar!!!

Wet Milieubeheer verplichtingen vóór 1 juli 2019

Ik werd vanmiddag gebeld voor Eneco. Geneuzel over "energiebesparende maatregelen" die ik verplicht zou moeten nemen voor 1 juli. Weet iemand hier iets meer van? Ze hadden ook een mail gestuurd: ------------------------------------------------------------------------------------ De reden dat ik u deze mail stuur is omdat bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh en 25.000 Nm3 vanuit Wet Milieubeheer verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen. Dit alles met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vóór 1 juli 2019 moet u kunnen aangeven dat u hiermee bezig bent (omgekeerde bewijslast). Wij willen voorkomen dat u het risico loopt een mogelijke dwangsom te ontvangen. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding. Wij begrijpen dat dit ingrijpend kan zijn voor uw bedrijf en dat het lastig is de juiste stappen in kaart te brengen. Graag willen wij u hierbij helpen, vanuit onze kennis en expertise op dit onderwerp. - De Energiecoach § Volledig en onafhankelijk advies over relevante energiebesparende mogelijkheden § Informatieplicht bij de overheid word voor u geregeld § Energiebesparende maatregelen tot een besparing van 7-30% op je energierekening § Er komt 1-malig een adviseur langs die samen met u het gebouw doorloopt § Telefonisch word het rapport n.a.v. het bezoek telefonisch uitgelegd § Er wordt een analyse gemaakt op basis van de meetdata van het betreffende pand. § Bij de EnergieCoach nemen we ook het contact met het bevoegd gezag zoveel mogelijk voor onze rekening. Ook inbegrepen: een energiespecialist binnen handbereik, ondersteuning bij het nemen van maatregelen en een jaarlijks updategesprek waarin we nagaan of de verwachtte besparingen ook echt gerealiseerd worden § Via een 24/7 online dashboard zie je welke maatregelen voor uw bedrijf financieel interessant of wettelijk verplicht zijn. § Indien de verwachte besparing niet gerealiseerd gaat worden dan zal de adviseur het gesprek met u aangaan wat de oorzaken kunnen zijn. § Eenmalig €399,- excl. BTW en €34,50 per maand gedurende 3 jaar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ze willen gewoon weer flink geld aan mij verdienen volgens mij, heb de boot vooralsnog maar ff afgehouden. Maar weet iemand wat ik nu wel precies verplicht ben te doen?

LNV en CBS niet op lijn met betrekking tot peildatum fosfaatrechten.

LNV heeft de gegevens van RVO gebruikt, I en R, om op basis van code 100 , 101 en 102 fosfaatrechten uit te delen. Om aan de voorwaarden van de staatssteunbeschikking van de EC te voldoen moet men bij het uitdelen van de fosfaatrechten weten op welke bedrijven de dieren staan. I en R biedt daar geen oplossing voor. Vorig jaar tijdens de onderhandelingen liet EZ middels een berekening zien dat er verschil was van systematiek in CBS, plafond 2002, en I en R, 2 juli 2015. Dit was het betreffende jongvee van vleesvee probleem. Ik heb jullie dat laten zien afgelopen jaar. Ook liet men een berekening tijdens het overleg vorig jaar zien hoe 2 juli 2015 er uit zou zien middels de methodiek van CBS. Deze stukken liggen op dit moment bij de landbouwwoordvoerders in de tweede kamer. Nu is maandag 17 december 2018 door de heer Pierik van het CBS aan een aantal bestuurders aangegeven dat die berekening van CBS 2 juli 2015 onmogelijk is. De heer Pierik geeft aan dat CBS alleen op 1 moment in het jaar, op 1 april middels de landbouwtelling, weet hoeveel dieren er zijn volgens de systematiek van het fosfaatplafond. Op 1 december van het jaar maakt CBS een schatting middels een steekproef, maar geen exacte telling. Dus LNV is niet in staat om op basis van 2 juli 2015 te duiden waar code 100, 101 en 102 staat. Daarnaast is I en R nog steeds op een aantal fronten niet sluiten, neem bijv export van vee en Rendac. Daarom is het onmogelijk om de staatsteunbeschikking van de EC uit te voeren. Vandaar de huidige chaos. En dat kan geen basis zijn voor beleid.

Nieuwe brief van Carola.

Carola heeft vandaag een nieuwe brief gestuurd: [quote] Geachte Voorzitter, De afgelopen tijd zijn er zowel bij mij als bij RVO.nl veel vragen binnengekomen over de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel. Nu het eind van het jaar nadert, vragen ondernemers om meer duidelijkheid over de manier waarop de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel ter hand wordt genomen. Ik begrijp deze behoefte heel goed en wil hier met deze brief aan tegemoetkomen. Dit in aanvulling op de antwoorden die ik hierover heb gegeven in het schriftelijk overleg van 19 oktober jl. (Kamerstuk 33 037, nr. 320). Ik wil benadrukken dat de meeste ondernemers zich terdege beseffen dat het van groot belang is om hun fosfaatproductie in het kalenderjaar 2018 en hun fosfaatrechten op elkaar af te stemmen. Voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan resteert nog enige tijd tot het einde van het kalenderjaar. Ik ga ervan uit dat ondernemers hun verantwoordelijkheid in deze nemen, uitgaande van de aan hen afgegeven beschikkingen. Als er op bedrijfsniveau alsnog overschrijdingen van de fosfaatproductie plaatsvinden is handhaving aan de orde, waarbij mee gewogen kan worden - afhankelijk van concrete situaties - dat een deel van de beschikkingen wegens nog openstaand bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is. Naast de handhaving ga ik in deze brief in op de manier waarop ondernemers worden geholpen bij het verkrijgen van inzicht in hun fosfaatrechtensituatie binnen het fosfaatrechtenstelsel. Proces van handhaving Het fosfaatrechtenstel is bedoeld om de productie van fosfaat door melkvee te beperken. Ondernemers mogen onder het fosfaatrechtenstelsel gedurende een kalenderjaar niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustende fosfaatrecht. Dit is vastgelegd in artikel 21b van de Meststoffenwet. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers zelf om hieraan te voldoen. Tegelijkertijd is het voor de sector als geheel van groot belang dat individuele ondernemers binnen hun fosfaatrechten produceren. Als dit niet gebeurt, brengt dat het risico met zich dat het fosfaatproductieplafond of het stikstofproductieplafond wordt overschreden. Dat risico mogen we niet lopen. Ik wil voorkomen dat een extra generieke korting moet worden toegepast op alle fosfaatrechten van niet grondgebonden melkveehouders. Bij de totstandkoming van de wet heeft de wetgever ervoor gekozen het fosfaatrechtenstelsel, overeenkomstig de handhaving van de dierrechtenstelsels, strafrechtelijk te handhaven op basis van de Wet op de Economische delicten. Ook voor de zwaarte van de strafrechtelijke sancties is daarmee voor het fosfaatrechtenstelsel en de dierrechtenstelsels voor varkens en pluimvee één lijn getrokken. Naast mijn verantwoordelijkheid voor het stelsel is er bij de handhaving daarom ook een rol voor het Openbaar Ministerie en de strafrechter weggelegd. De NVWA werkt op basis van een analyse die in nauwe samenwerking met RVO.nl wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere de gegevens uit I&R rundvee, door zuivelondernemingen aangeleverde gegevens, het op het bedrijf rustende fosfaatrecht en andere bij RVO.nl geregistreerde data ten behoeve van de mestwetgeving. Op basis van deze eerste analyse en eventuele bevindingen uit andere inspecties selecteert de NVWA bedrijven voor nader onderzoek. Deze analyse zal vanaf medio maart worden uitgevoerd. De gegevens van de zuivelondernemingen over de hoeveelheid geleverde melk zijn namelijk eind februari beschikbaar voor de handhavende instanties. Voor ondernemers is het van belang om te beseffen dat de NVWA naast de gerichte controles ook bij andere inspecties op de mestwetgeving overtredingen op het fosfaatrechtenstelsel vast kan stellen. De NVWA mag bij een controle overigens meer dan één jaar terugkijken. Met betrekking tot het toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel kan er in 2019 nog geen sprake zijn van terugkijken, omdat het fosfaatrechtenstelsel pas sinds 2018 van kracht is. Maar ook in latere jaren kan de NVWA dus nog constateren dat een ondernemer in 2018 meer melkvee hield dan mocht op basis van de fosfaatrechten. Indien de NVWA bij de controle een overtreding constateert, wordt een proces verbaal opgemaakt dat aan het Openbaar Ministerie (OM) wordt gestuurd. Het OM beslist of wordt overgegaan tot vervolging en welke strafeis wordt gehanteerd. De strafrechter beslist of een straf wordt opgelegd en bepaalt de daadwerkelijke hoogte van de straf. De gerechtelijke procedures met betrekking tot overtredingen in het kalenderjaar 2018 kunnen daarom ook doorlopen tot na 2019. Bijsturen door ondernemer Het is belangrijk dat ondernemers door het jaar heen zelf goed zicht blijven houden op hun situatie, zowel waar het gaat om de hoeveelheid rechten als waar het gaat om de fosfaatproductie. Hiervoor zijn reeds diverse hulpmiddelen voor handen. Zo kan een ondernemer via Mijn RVO.nl zijn beschikkingen betreffende fosfaatrechten inzien en heeft hij via de zuivelondernemer inzicht in zijn actuele melklevering. Bovendien zijn er private instrumenten, zoals een fosfaatplanner die ondernemers een beeld geven van hoe hun fosfaatproductie er in een jaar uit zal zien. Dit maakt dat veel ondernemers in het afgelopen jaar hebben bijgestuurd in hun bedrijfsvoering. Het is essentieel dat ondernemers zich een goed beeld vormen van hun eigen situatie. Daarom komt RVO.nl op korte termijn met een applicatie waardoor ondernemers op elk moment eenvoudig het aantal rechten dat zij in een jaar kunnen benutten kunnen raadplegen. Daarnaast wil ik in overleg met sectorpartijen NZO, LTO en Rabobank, eventueel aangevuld met andere relevante partijen bezien in hoeverre het noodzakelijk en mogelijk is om aanvullend op het bestaande instrumentarium extra instrumenten te ontwikkelen die het inzicht in de eigen situatie in de komende jaren bevorderen. Uiteindelijk blijft het aan de ondernemer om te zorgen dat zijn productie in overeenstemming is met zijn rechten en eventueel een veilige marge aan te houden. Voor 2018 kunnen ondernemers ook nu nog bijsturen. Tot slot Ik realiseer me dat de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel voor veel ondernemers tot veranderingen in hun bedrijfsvoering leidt. Het is echter in het belang van elke ondernemer, maar zeker ook van de sector als geheel, dat het fosfaatrechtenstelsel wordt nageleefd. Ik wil ondernemers daarom oproepen om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie op bedrijf in evenwicht is met de hoeveelheid rechten. Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22107&did=2018D56456 [/quote]

Fosfaat, de laatste stand van zaken

Vanmiddag bij de reacties van het artikel van V Focus, Omkatten moet vleesvee binnen fosfaatrechtenstelsel houden werd het al even aangestipt. De oorzaak van de huidige chaos. Zoals ik hier al vele malen verteld heb, werd mij duidelijk vorig jaar tijdens de onderhandelingen over kortingspercentage, dat er iets niet klopte in het stelsel van fosfaatrechten. 16 maanden lang ben ik eerst alleen en daarna met een paar anderen bezig geweest om te achterhalen wat er fout is. Na lange tijd en heel veel werk achter de schermen werd ons vorige week duidelijk wat er fout is gegaan. We kwamen op dit spoor mede doordat Henk twee weken geleden ons verhaal in twijfel te trekken door aan te geven dat jongvee van vleesvee wel in het melkveefosfaatplafond zat. Na veel contact met diverse instanties heeft RVO aangegeven welke diergroepen in het melkveefosfaatplafond zitten. Uiteindelijk kregen we letterlijk het volgende antwoord: ''In het melkveefosfaatplafond zitten jongvee, dat bestemd is om melk, kalf, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden"" Als je dit leest denk je niets aan de hand. Maar niets is minder waar. CBS maakt onderscheid tussen type bedrijf, i en r niet. De fout is gemaakt dat middels deze manier van selectie en de systematiek van i en r alle code 101 en 102 in de berekening is genomen, maar er had alleen gemogen code 101 en 102 die bestemd waren voor melk, kalf en zoogkoe of fokstier in de MELKVEEHOUDERIJ. Een woord en het gehele systeem doet niet wat het moet doen. Gevolg ongeoorloofde staatsteun, geen beschikkingen, herbeschikkingen, 7000 bedrijven die niet aan de doelstelling van het melkveefosfaatplafond voldoen, chaos. 1 van de bedenkers van het I en R systeem heeft mij, maar ook de andere betrokken, meermaals gewaarschuwd. I en R systeem is niet geschikt om te gebruiken voor de fosfaatwet. Ik hoop dat morgen LNV, RVO en NVWA op de persconferentie,een antwoord hebben voor dit voor het oog klein probleem, met MEGA gevolgen!

Nick83


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
1.034
Stemmen
454
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1d geleden

Melkveehouder, 100 melkkoeien met 60 stuks jongvee op 45 ha weiland. SAC melkrobot.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering