Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen

Kreeg onderstaand artikel via LinkedIn

Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen

Arend Clahsen

In het kort
Plan betekent dat een boer grond eerst aan de overheid moet aanbieden als daar een claim op rust.
De potentiële ingreep is onderschat omdat lagere overheden en media dachten dat het om een stikstofmaatregel ging.
Juristen en LTO waarschuwen dat de waarde van boerengrond en de rechtszekerheid onder druk komen te staan.
Het Rijk onderzoekt een verregaande stap om de zeggenschap over boerengrond in Nederland te vergroten. Met een eerste recht op koop als een boer akkers of weilanden wil verkopen, wil de Rijksoverheid andere boeren, speculanten en derden de loef af kunnen steken. Met een voorkeursrecht op agrarische grond krijgt het Rijk veel meer invloed op de inrichting van het landelijk gebied. Juristen en LTO Nederland waarschuwen voor potentieel grote gevolgen. Zo kan de grond in waarde dalen als boeren worden beperkt in hun verkoopmogelijkheden.

Het plan dreigt het wantrouwen tussen boeren en Den Haag verder te vergroten. Niet in de laatste plaats omdat het voorgestelde instrument opduikt in een pakket met kabinetsmaatregelen uit november om de stikstofcrisis aan te pakken.

Op het platteland leeft al het gevoel dat de stikstofkwestie misbruikt wordt om andere doelen te verwezenlijken. Vorig jaar reageerden boeren bijvoorbeeld furieus toen tijdens de boerenprotesten een kaart uitlekte waarop de bouw van 25.000 woningen in het boerendorp Stroe was geprojecteerd. De provincie ontkende snel dat het om een concreet plan ging, maar in de beeldvorming was het kwaad was al geschied.

Eerste recht op koop
Tot nu toe is de alinea in het pakket uit november over het voorkeursrecht door media en lagere overheden gelezen als een eerste recht op koop van stikstofrechten zodra een boer stopt. Maar dat is niet het geval. De tekst slaat namelijk op de grond zelf: 'Daarnaast verkent het kabinet de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie. Dit biedt het Rijk en de provincies de mogelijkheid om te sturen op het gebruik van de agrarische grond, geeft aan de voorkant regie in gebiedsprocessen en over keuzes in het landelijk gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van extensivering, en biedt de mogelijkheid om speculatie tegen te gaan.'

De hamvraag is waarom het Rijk en stikstofminister Christianne van der Wal het instrument aan de gereedschapskist willen toevoegen. Er bestaat namelijk al een Wet voorkeursrecht gemeenten - die in de praktijk niet door het Rijk zelf wordt gebruikt - waarmee overheden een eerste recht op koop kunnen uitoefenen als boerengrond een niet-agrarische bestemming krijgt zoals een woonwijk of een bedrijventerrein. Nadere informatie volgt pas als de maatregel verder is uitgewerkt. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal dat voor 1 april gebeuren.

Het ministerie bevestigt in een korte reactie dat inderdaad een uitbreiding van het voorkeursrecht wordt onderzocht. 'Voor gronden die een niet-agrarische functie hebben of krijgen, bestaat de mogelijkheid van een voorkeursrecht al op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het kabinet verkent de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.'

Dat zou een majeure uitbreiding betekenen van de mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen op de eigendomssituatie en de verhandelbaarheid van grond in landelijk gebied. Het ministerie gaf geen concreet antwoord op vragen van het FD waarom de maatregel opdook in het document met stikstofmaatregelen uit november.

In het verleden is het voorkeursrecht veelal door gemeenten gebruikt bij de voorbereiding van bouwplannen, zoals bij grote woningbouwlocaties in de jaren tachtig en negentig. Meer recent claimde de gemeente Zeewolde in Flevoland met de wet alvast boerengrond voor het datacenter van Meta dat uiteindelijk niet doorging. Het recht op eerste koop voorkomt dat speculanten snel weilanden opkopen, vooruitlopend op de waardestijging bij wijziging naar bouwgrond. Maar dat speculatieargument vervalt bij omvorming naar minder intensief agrarisch gebruik of natuur. De economische waarde daalt dan.

'Vergaand en onwenselijk'
LTO Nederland noemt het voorstel zeer vergaand en onwenselijk. 'Het is de vraag of de overheid dit alleen wil inzetten voor stikstof, of voor natuurherstel of ook voor bijvoorbeeld klimaat en het bodem- en waterbeleid', zo laat een woordvoerder weten. Daarnaast vreest de organisatie voor waardedalingen van agrarische grond als de overheid prijsbepalend wordt en niemand anders kan meebieden. 'Bij woningbouw zien we al dat het voorkeursrecht een prijsdrukkend effect heeft. Maar dan is dat nog altijd boven de landbouwwaarde. Bij het omzetten naar natuur zou een nog sterker prijsdrukkend effect kunnen optreden, omdat de grond dan veel minder waard wordt.'

'We onderzoeken nog welke juridische consequenties hieraan vastzitten', aldus de LTO-woordvoerder. 'Belangrijk daarbij is dat de rechtsbescherming voor de agrarische ondernemers intact blijft.'

'Geen wildwest-taferelen in handel stikstofruimte'
In het najaar ontstond ophef nadat Rijkswaterstaat en Schiphol tientallen boeren had uitgekocht om ruimte te maken voor vliegverkeer en wegenprojecten. Allerlei partijen die ruimte proberen te kopen, zou tot wildwesttaferelen in de handel in stikstofrechten leiden. Navraag bij stikstofmakelaars en projectontwikkelaars leert dat dit niet op grote schaal speelt. Vooral de overheid zelf roert zich als externe partij, via het agentschap Rijkswaterstaat en staatsdeelneming Schiphol. 'De handel is vooral van landbouw naar landbouw, van groen naar groen zoals we dat noemen, en incidenteel doet iemand van buiten navraag', stelt Frans Evers, makelaar in productierechten. Ook Dick Waiboer van Klaver Agrarisch Vastgoed ziet dergelijke taferelen niet. 'En het Rijk kan speculatie eenvoudig een halt toeroepen door een schot te zetten tussen de handel in ammoniak (landbouw, red.) en de rechten voor stikstofoxiden en -dioxiden (vervoer en industrie, red.).' Dan zouden partijen van buiten niet langer gebruik kunnen maken van de stikstofruimte van boeren.
Verbazing bij juristen
Juristen verbazen zich erover dat het voorkeursrecht als een duveltje uit een doosje naar buiten komt. Het is volgens hen ten eerste niet duidelijk wat de overheid precies met het eerste recht tot koop wil bereiken. Ten tweede valt het juristen op dat niet eens meer sprake hoeft te zijn van een voorziene bestemmingsplanwijziging om het recht op eerste koop in te roepen. Ten slotte doet het voorkeursrecht in hun ogen op korte termijn weinig om de stikstofcrisis op te lossen.

'Het voorkeursrecht is van oudsher gericht op onroerend goed zoals grond en gebouwen', zegt Ferdinand Hoogewoud, grondzakenadviseur en jurist bij advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. 'De stikstofruimte kan als een zogeheten roerend goed worden benaderd en hangt aan de milieuvergunning van het boerenbedrijf.' Ook als de grond en de opstallen worden geclaimd en uiteindelijk gekocht, betekent dat niet automatisch dat de stikstofruimte ook naar de overheid gaat. Tenzij de wet wordt aangepast voor roerende zaken. Maar dat zou volgens Hoogewoud 'gelegenheidswetgeving' zijn, die later onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben.

En dan nog blijft het voorkeursrecht passief omdat de overheid afhankelijk is tot het moment dat een boer wil verkopen. Terwijl de stikstofcrisis nu actie vereist. Voor stikstofreductie op korte termijn is het uitkopen en eventueel onteigenen van zogeheten piekbelasters veel gerichter. 'Onteigenen is actief. Als het nu nodig is, pak je het af', zegt Jacques Sluysmans, advocaat bij van Van der Feltz advocaten en hoogleraar Onteigeningsrecht in Nijmegen.

Gebrek aan details
Daarnaast is het gebrek aan details een zorg. 'Men probeert alles uit de kast te halen voor de stikstofcrisis, maar in potentie is dit verstrekkend', waarschuwt advocaat bestuursrecht Alexandra Danopoulos van advocatenkantoor Ploum. 'En er wordt niets over uitgelegd. Mij is niet duidelijk wat het Rijk wil bereiken door die grond te kopen. Vinden er na de koop nog agrarische activiteiten plaats of is het om een andere ontwikkeling mogelijk te maken? Komt er iets over duurzame energieopwekking te staan, of over woningbouw? Wat zijn de mogelijkheden om bezwaar te maken? Welke redenen kunnen er worden aangevoerd? Ik ben heel benieuwd naar de rechtsbescherming.'

De inzet is dat het voorkeursrecht op 1 april 2024 in de nieuwe Omgevingswet wordt opgenomen, blijkt uit antwoorden op Kamervragen. 'Het is van belang dit proces in de gaten te houden', aldus Danopoulos. 'Het voorkeursrecht is een ingrijpend instrument dat een beperking inhoudt op het gebruik van de grond. Als dat recht wordt uitgebreid is het per definitie belangrijk dat dit transparant gebeurt en dat er gelobbyd kan worden.'

Volgens LTO Nederland kan de uitbreiding van het voorkeursrecht boeren belemmeren in hun vrije keuze om door te gaan of te stoppen. 'Er bestaat een risico dat als het voorkeursrecht heel lang op een gebied blijft liggen, en beperkingen voor boeren steeds groter worden, er in theorie niet verkocht hoeft te worden, maar in de praktijk er bijna geen andere keus meer is.'

Deel dit topic

Reacties

Weidezicht
Tja, linksom on rechtsom, we worden allemaal boswachter op de grond van staatsbosbeheer en c.s.
+4
Noorderling
@Weidezicht
Ben benieuwd wanneer kvk komt met nieuwe bedrijfsvorm: Sovchoz
hypotheekboer
@Noorderling begint hier ondertussen idd aardig op communisme te lijken. Op meerdere vlakken.
+1
Kars
@hypotheekboer socialisme is communisme
+17
John Spithoven
En sector partijen maar druk doende zijn met:
Gebiedsprocessen
Landbouw Akkoord
Wet inrichting landelijk gebied

Gaan de oogjes nu nog niet open bij de boeren?
+7
de jonge
@John Spithoven ook bartlehiemboer heeft hier steeds al voor gewaarschuwd en werd hier door een grote groep weggehoond en afgedaan als complotdenker, soms zelfs berichten verwijderd... komt nu bij de mensen hier de term you will own nothing toch wat realister voor of blijven de ogen nog steeds dicht.
+4
de jonge
@de jonge en welke partij heeft hier al 3 jaar lang voor gewaarschuwd...
+3
Bartlehiemboer
@de jonge Tja... Ondertussen maar vrijwillig van prikkebord af gegaan. Dacht bij mij zelf. Hoe kunnen die boeren het nu niet zien??? Dit is al bekend vanaf het Malieveld in den Haag.
Je zag het in de ogen van Klaver en de Groot.

Zelf zit ik alweer in een heel andere fase. Waar de meeste mensen hier ook pas een paar jaar later achter komen. Je gaat zien dat de hele wereld fake is. Je gaat inzien hoe ze vanaf de tweede wereld oorlog alles perfect hebben uitgewerkt. De aangestelde profesoren die het covid vaccin aanprezen aan het begin van de pandemie blijken fake te zijn. Ik zie oorlog scenes die een toneelstuk zijn ons verleden is herschreven en wordt momenteel gewist....

Jullie gaan zien dat we hier met de duivel zelf te maken hebben.
En deze slang moeten we met zijn allen bestrijden.

Wens ieder veel wijsheid en inzichten toe.
Samen zijn we sterk.

Ik zal mezelf weer vrijwillig verwijderen.
+3
mlkvhoudr
@Bartlehiemboer het ga je goed pas je een beetje op jezelf want het leven is tekort om je zo druk te maken. 1 e en 2e schil in je omgeving heb je misschien nog wat invloed op ik zou daar mijn energie maar instoppen als ik jou was
+1
Twentsch Land
1 e en 2e schil in je omgeving

Idd ... binnen je grenzen, daar buiten bereik je toch niet wat.
@mlkvhoudr
+2
de jonge
@Bartlehiemboer ik ben oprecht blij weer iets van je te lezen, en hoop werkelijk met jou dat de mensen het nu een keer inzien en opstaan.. ik wens je alle goeds en neem aan dat we zo nu en dan misschien nog weer eens iets van je mogen vernemen
HenkjanOtten
@John Spithoven wat is je bedoeling nu met deze opmerking Spithoven?
+1
Jawis
@HenkjanOtten wat denk je otten? Die pennelikkers en zakkenvullers van lto en aanverwante zzpers die ook uit de ruif vreten even op hun nummer zetten...jij hoort daar ook bij... waarvan akte...
weurding
+11
jan 10
Lto moet direct weg lopen van de zogenaamde gesprekstafels, geen landbouw akkoord voorlopig.
BertK
@jan 10 Helemaal eens. Eerst deze waanzin van tafel, dan misschien in gesprek. Als er geen nieuwe lijken uit de kast rollen.
Jawis
@jan 10 klopt....lto bezigd zinnen als " niet wenselijk" "we onderzoeken het", "kan belemmeren"......
Ik word daar zo moe van..... als ze maar uren kunnen schrijven....bah..
mlkvhoudr
Even wat nuance er zijn ook gebieden in nl waar het bij gebrek aan kopers misschien wel een zegen blijkt te zijn dat er een koper komt in de vorm van overheid
Noorderling
@mlkvhoudr
Voorkeursrecht moet overheid niet kopen denk ik?
mlkvhoudr
@Noorderling dat klopt denk ik, ik wou er alleen maar mee aangeven dat sommigen stiekem best blij zullen zijn dat er sowieso een koper is
HansBa
@mlkvhoudr denk niet dat er landbouwgrond bestaat in NL wat niet te verkopen is. Misschien komende jaren wel door alle claims wat de overheid er op legt!
mlkvhoudr
@HansBa soms hoor je dat in een bepaald gebied de 1 na de ander stopt, maar ik heb er verder ook geen zicht op, in mijn buurtje meesten gewoon eennopvolger aanwezig
Spuit11
@mlkvhoudr Bedoel je daarmee Zuid-Oost Friesland? Dat ligt aan de bank die de bedrijfsovernames stop heeft gezet.
mlkvhoudr
@Spuit11 nee ik bedoelde dat gebied niet specifiek, het stopzetten financiering overname heeft er waarschijnlijk mee te maken dat daar veel pasmelders zitten ?
+1
Spuit11
@mlkvhoudr Dat heeft meer te maken met het beruchte kaartje. Niemand die zich daar aan brand terwijl er courante bedrijven staan met jeugd die er verder wil.
+1
mlkvhoudr
@Spuit11 nog steeds zeg, wat een achterlijk gedoe
+1
Noorderling
@mlkvhoudr
Ik vraag me af of overheid dan moet kopen als je het aanbied of dat je ze een kans moet geven om een bod te doen, of aan moet bieden tegen conform bedrag.

Overal is een koper voor, draait altijd om de prijs.
Die wordt in zon regio ook niet hoger. Ik denk dat het niemand helpt en het juist de waarde onder je bedrijf weg slaat, en daarmee ook voor een koper als dat stukje overheid net niet past, je niet genoeg ontvangt om elders wat weer te kopen etc.
+1
demelkboer
@Noorderling Je moet aanbieden maar overheid moet marktconform bieden. Heb je een buurman die dan meer biedt ben je vrij man. Alleen die buurman zit ook in jou gebied dus heeft waarschijnlijk ook al het mes op de keel van de bank of van de overheid. Dus of zijn portemonee no zo vol zit is de vraag
+1
Noorderling
@demelkboer
En wat is of wordt straks marktconform in zon regio..
Zou maar gauw laten taxeren om wat op papier te krijgen.
Twentsch Land
Denk niet direct marktconform....de overheid zal een taxateur hebben en je neemt er zelf een en die zullen wel onderling in overleg gaan, vaak wordt gekeken naar transactie in dat gebied de laatste tijd.

@Noorderling
demelkboer
@Noorderling ja dat bedoel ik met het mes op de keel van je buurman. Die zit ook in een regio waar weinig kan dus die krijgt geen geld. Hier in de omgeving al twee boeren die wat wilden financieren bij de twee grootste banken van NED. je raadt het al. 0.0 op het rekest : maar u zich maar geen illusies zei een bank. Allebeu binnen 500m van N2000
Weidezicht
@Noorderling heb jk vaker gescbreven, en john spithoven ook laat het taxeren. Nu is og duur.
Jawis
@Noorderling als er overal maar 1 koper voor is, is de prijs gauw gehalveerd...
+3
BertK
@mlkvhoudr Daar is geen voorkeursrecht nodig dan.
jan 10
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Even wat nuance er zijn ook gebieden in nl waar het bij gebrek aan kopers misschien wel een zegen blijkt te zijn dat er een koper komt in de vorm van overheid

Laat maar horen waar,weet wel kopers!
+2
arie.j
Er is al een voorkeursrecht, dat ook gebruikt wordt
Geen enkele reden om het aan te passen.
Het Fin.Dagblad heeft het echter over een majeure (aanzienlijk met grote gevolgen) uitbreiding ervan.
Nu is het mogelijk voor grond die en niet-landbouw bestemming krijgt.
Maar volgens het voorstel wordt het ook mogelijk voor grond die een landbouw bestemming houd
Dat i. v.m. Stikstof , natuurdoelen en verdere landinrichting
Maar voor Stikstof kan gewoon een apart voorstel komen dat het niet los van de grond voor niet-landbouw gebruikt mag worden. Tenzij bij wettelijke beschikking
+1
John Spithoven
Voorkeursrecht is een beklemmingsrecht op het vrije eigendom, een wettelijk instrument om waarde ontwikkeling in te dammen.
+1
Twentsch Land
Maar ook vooral om recht van eerste koop je toe te eigenen.

@John Spithoven
demelkboer
@John Spithoven het legt vooral de grondmobiliteit stil in een streek. Dus de markt kan zijn werk niet meer doen. Vraag is of het zo maar kan. Die grind verwerven heeft namelijk niks te maken met het reduceren van stikstof
arie.j
Quote Reactie van @John Spithoven:
Voorkeursrecht is een beklemmingsrecht op het vrije eigendom, een wettelijk instrument om waarde ontwikkeling in te dammen.

Kunnen ze nog beter het oude na-koop recht van voor de Franse tijd van stal halen.
Dat hield in dat bij grondverkoop de Ambachtheer/Vrouwe land bij verkoop eerst nog (dus na het hoogste bod) de kans had het zelf te kopen, dat tegen de laatst geboden prijs.
Omdat zoiets ook al niet leuk was werd dat recht vrijwel overal tegen een vast bedrag per jaar(wat werd omgeslagen) afgekocht.
casev2
@John Spithoven klein beetje vergelijkbaar met de grondmarkt in frankrijk. Daar beslist de Safer (grondbank) of jij het mag verkopen aan de koper. De franse grondprijs zegt wel genoeg wat dit met de prijzen doet
Noorderling
Quote Reactie van @casev2:
De franse grondprijs zegt wel genoeg wat dit met de prijzen doet

wat denk je daarvan, is dat op de lange termijn over 1 of 2 generaties een gezonde ontwikkeling?
Nederlandse prijzen voor wie door wil boeren gaat ook nergens meer over en loopt zeker met stijgende rente ook een keer vast.
+2
John Spithoven
@Noorderling ingreep in de vrije grond markt zal tot gevolg hebben dat de meeste boeren binnen no time technisch failliet zijn. Ik wil je wel in contact brengen met wat Deense vrienden van mij? Die kunnen haarfijn uitleggen wat de gevolgen zijn van een technisch faillissement.

De vrije grond markt heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de landbouw. Een ingreep zal vele hypotheken onder water zetten..
+1
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
uw. Een ingreep zal vele hypotheken onder water zetten..

een weg terug is er niet, dat klopt.

Maar als je 20jaar geleden als vertrekpunt neemt, hadden we er dan slechter voor gestaan met lagere grondprijzen?
Uiteindelijk zijn hoge grondprijzen alleen maar in het belang van diegene die stopt. Eigen vermogen betaal ik ook geen rekeningen van, en als je wilt kopen is het een aanslag op je liquiditeit. Had liever dubbel aantal hectares gehad voor halve prijs, voerden we vandaag de dag hele andere discussies in nederland.
+2
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
Maar als je 20jaar geleden als vertrekpunt neemt, hadden we er dan slechter voor gestaan met lagere grondprijzen?Uiteindelijk zijn hoge grondprijzen alleen maar in het belang van diegene die stopt. Eigen vermogen betaal ik ook geen rekeningen van, en als je wilt kopen is het een aanslag op je liquiditeit. Had liever dubbel aantal hectares gehad voor halve prijs, voerden we vandaag de dag hele andere discussies in nederland.

Een ondernemer die liefst heeft dat zijn eigenvermogen naar beneden keldert is niet goed wijs, en kan beter stoppen
Noorderling
@arie.j
ik kan er niks van betalen. Wat heb je aan eigen vermogen zonder inkomen?
Goed inkomen resulteert vanzelf in eigen vermogen of kunt er van leven.
Eigen vermogen door middel van grondprijsstijging is leuk, als je stopt.
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
ik kan er niks van betalen. Wat heb je aan eigen vermogen zonder inkomen?Goed inkomen resulteert vanzelf in eigen vermogen of kunt er van leven.Eigen vermogen door middel van grondprijsstijging is leuk, als je stopt

Nou dat het zijn waarde voor je bedrijf heeft, anders zou je dat immers moeten huren?
En daarnaast dat op delangere termijn je onbelaste vermogendgroei hebt.
Beleggers zouden likkenbaarden als zoiets zonder box3 belasting konden doen.
Man je weet niet wat voor voorrechten je hebt.
Noorderling
Quote Reactie van @arie.j:
Beleggers zouden likkenbaarden als zoiets zonder box3 belasting konden doen.

heb je ook alleen maar wat aan bij verkoop, er wordt geen divident op uitgekeerd.
Het kan een prima doel zijn, alleen mijn doel is niet om over 20 jaar de toko te verkopen, dan moet er gewoon een inkomen behaald worden en eigen vermogen en grond is een middel, niet meer dan dat.
Het voorrecht is dat we nooit failliet kunnen gaan en bij een exit ons druk kunnen maken hoe we het geld op krijgen. Als dat niet je doel is, hoef je daar toch ook niet heel blij om te zijn?

Enige voordeel wat ik zie is dat het hoekje te verkopen grond om de hele hypotheek aflossen telkens kleiner wordt. Maar dat levert op termijn ook niks op, ook een exit strategie. Staat ook onder op het lijstje.
demelkboer
@John Spithoven zie mijn opmerking over buurmannen die aankloppen voor financiering. Bank gaat al niet meer mee
Noorderling
@demelkboer
Gaat het om grote stappen?
Misschien moeten ze er blij mee zijn, ook al past het je nu niet. Komen nog plaatjes van bedrijven te koop. Maken dat je er weg komt.
bio boer
@John Spithoven hooge grondprijs is alleen last geweest behalve voor de stopper afgelopen 30 jaar heeft intensiteit veroorzaakt warom zou je voer zelf telen op duure grond als het spot goedkoop de haven binnen komt
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
wat denk je daarvan, is dat op de lange termijn over 1 of 2 generaties een gezonde ontwikkeling?Nederlandse prijzen voor wie door wil boeren gaat ook nergens meer over en loopt zeker met stijgende rente ook een keer vast.

Als de rente echt flink stijgt gaat de prijs vanzelf omlaag
Maar verder,dat verhaaltje van jou is een eindeloze langspeelplaat , wordt al 40 jaar geroepen.
En andere vinden dat hetzelfde met de huizenprijzen
Laat gewoon vraag en aanbod de prijs maar wat bepalen
Je ziet bij de reguliere pacht wat het kunstmatig laag houden uitwerkt
Noorderling
@arie.j vraag en aanbod wordt in steeds grotere mate bepaald door partijen buiten de landbouw.
Provincies, industrie, woningbouw, natuur. Dat is een ongezonde situatie, heeft niets met verdiencapaciteit in de sector te maken. Ik ben hier ook kansloos tegenover de pootgoedsector, is om mij prima, is ook wel weer uit te buiten. Maar is eerlijkere concurrentie dan tegen een partij die eindeloos geld heeft of kan bijdrukken.
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
Ik ben hier ook kansloos tegenover de pootgoedsector, is om mij prima, is ook wel weer uit te buiten. Maar is eerlijkere concurrentie dan tegen een partij die eindeloos geld heeft of kan bijdrukken.

Je bent kansloos door de pootgoedsector en geeft vervolgens de schuld aan kopers buiten de landbouw?
Kopers buiten de landbouw blijven er altijd als het om een andere bestemming gaat.
En beleggers zoals ASR en dergelijke die verhuren het, heel niet ongezond voor de landbouw
Noorderling
Quote Reactie van @arie.j:
e bent kansloos door de pootgoedsector en geeft vervolgens de schuld aan kopers buiten de landbouw?

Niet potergrond doet hier 5-7euro.
Lichte klei/zavel zat op een ton. Totdat Staghouwer voorkeursrecht in de Eemshaven legde op 600hectare prachtige jonge zavelgrond, nu is 160.000 de regel. dicht bij de kust. Is hier nog wat lager, maar die boeren komen straks ook op een beperkte markt en gaan shoppen.

Grondprijs bij windmolens is ook 20.000euro hoger dan omliggende vergelijkbare grond omdat er input van extern vermogen is, wat niets van doen heeft met een tarwe, koolzaad of bietensaldo.
Die boeren krijgen per molen 1ton op 1januari gestort, als je er dan 4 hebt staan kun je daar heel veel grond van aflossen en rente betalen. Dat melkgeld haal je amper binnen met 100 koeien afgelopen jaren.

Je kunt het uitbuiten, door te vertrekken en je bedrijf aan iemand met een zak geld te verkopen. Mag iedereen zelf weten, de grondprijs heeft alleen niets meer van doen met verdiencapaciteit in de sector zelf.
Frans Z.
@Noorderling Stuur die molenboer maar hierheen die een ton op 1 jan. overmaakt.
arie.j
Quote Reactie van @Noorderling:
Je kunt het uitbuiten, door te vertrekken en je bedrijf aan iemand met een zak geld te verkopen. Mag iedereen zelf weten, de grondprijs heeft alleen niets meer van doen met verdiencapaciteit in de sector zelf.

Jij noemt excessen.
Maar een belegger die voor veel zijn IT bedrijf had verkocht heeft hier een aantal jaren landbouwgrond voor ergens 60.000 de ha gekocht
Verhuurt die voor zodat ergens 1000 de ha overblijft, dat was zeker net zo goed als op de bank
En die opbrengst komt wel uit de landbouwprijzen
Twentsch Land
Als de rente echt flink stijgt gaat de prijs vanzelf omlaag

Misschien een heel kort momentje en voor de rest nee

Vroeger werdt grond gekocht door boeren en fabrikanten.....tegenwoordig zijn er vele meer die grond willen.

@arie.j
+4
groeier
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Vroeger werdt grond gekocht door boeren en fabrikanten.....tegenwoordig zijn er vele meer die grond willen.

Straks als de overheid de baas is kan geen mens, of boer meer wat, ze willen naar een systeem van totale controle waanzin.
Twentsch Land
We gaan in een grote gevangenis leven maar of daar geen eigendom meer zal zijn betwijfel ik .... wel alles Total control.

@groeier
+1
Spuit11
@groeier Prachtige uitleg van Crok. Heb hem ook doorgestuurd naar de lerares van één van onze kinderen. Ze had afgelopen week verplichte les over klimaatverandering.
arie.j
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Als de rente echt flink stijgt gaat de prijs vanzelf omlaagMisschien een heel kort momentje en voor de rest neeVroeger werdt grond gekocht door boeren en fabrikanten.....tegenwoordig zijn er vele meer die grond willen.@arie.j

Toon cijfers, gevoel gaat nogal eens over een klein gebied
Verder heb ik nog de tijd als meelopende zoon meegemaakt in de jaren 60tig
Toen was er de wet prijsbeheersing landbouwgronden
En werden de prijzen van land laag gehouden.
Maar verlang niet naar die jaren terug , want het waren toen echt slechte jaren voor de boeren .
Iedere boer stopt een keer, de meesten zonder opvolger en zij heel blij met hun pensoen uit de dure grond.
Degenen met opvolger hebben wat andere problemen, maar het grootste gedeelte kun je aan de zoon blijvend verhuren
Hieronder een grafiekje met grondprijzen, rente (en invoering melkquotering) hadden beslist veel invloed.
Maar inflatie natuurlijk op termijn ook
alleen al door waarde vermindering van het geld zou de prijs van land sind de jaren 70tig zo'n 8 keer zo hoog moeten zijn.
Tel daarbij de nog steeds historisch lage rente, en grondprijzen klinken weer heel anders

(klik om te vergroten)

Koeien boertje
@arie.j de waardevermindering van het geld is ook niet bij de melkprijs of aan de opbrengst kant bij gekomen
arie.j
Quote Reactie van @Koeien boertje:
@arie.j de waardevermindering van het geld is ook niet bij de melkprijs of aan de opbrengst kant bij gekome

Wat is dat nou voor een opmerking? Dat is toch geen onroerend goed?
Of vind jij het land nu de melkprijs met meer dan 50% steeg in een jaar ook ineens zoveel meer waard?
Opbrengst is hoeveelheid maal marge per kg
Heel iets anders.
+6
mlkvhoudr
@casev2 kwam nog plaatje tegen.....

(klik om te vergroten)

+2
groeier
@mlkvhoudr
En al deze fratsen gaan ze binnen 1 a` 2 jaren het laatste zetje geven. Bedoel uitrollen, onder het mom van, we moeten de georganiseerde misdaad gaan bestrijden. En de door de overheid zelf gecreëerde chaos, daar moet straks 98% van de bevolking voor bloeden???, een totale controlestaat....
+1
-Jan-
@mlkvhoudr Ik dank u voor uw tijd en medewerking,mvg Den haag

zo eindigde de brief van het CBS die vanmorgen op de mat viel,opgave van alle graslanden ter info aan de overheid etc etc etc etc.

waar zijn ze nu mee bezig??waar dienen we onze gecomb opgave vor in en doen ze er dan ook iets mee of slaan ze het op in de oud papierbak?
hypotheekboer
@-Jan- is het een verplichting om de gegevens aan te leveren? Je gaat toch niet aan je eigen veroordeling meewerken. De verschillende overheidsafdelingen communiceren niet met elkaar of worden daarin belemmerd door eigen regelgeving. Dat hoeven we toch niet voor hun op te lossen?
+1
jos 15
@-Jan- Die brief hier ook gehad. Het is niet verplicht hieraan mee te doen. De brief ligt hier al bij het oud papier. Ze zoeken het maar uit.
+2
Realisme
@jos 15 hier ook linea recta in het oud papier gegaan.
bio boer
@-Jan- nu ik voor eerst gerst verbouwde brief cbs oogst raaming moest opgeven hoe veel ha ik had en hoe veel geoogst er stond bij dat het verplicht was
+1
hypotheekboer
@bio boer ook onderdeel van de planeconomie? Hoe waarheidsgetrouw moet je het opgeven? Jij kunt het nu nog niet weten. Als je 0 opbrengst invult kan het alleen maar meevallen. Ze kunnen het ook uitleggen als fraude dat je opbrengst buiten de boeken aan het houden bent. Je bent alleen maar een systeem van voorkennis en werkverschaffing in stand aan het houden. We lezen hier over recordoogsten in Brazilië en Australië. Nog geen korrel geoogst, maar wel mooi om de prijzen en inflatie te drukken.
Jannus
Quote Reactie van @hypotheekboer:
Nog geen korrel geoogst, maar wel mooi om de prijzen en inflatie te drukken.

Voer voor speculanten
bio boer
@hypotheekboer het was wel na de oogst in augustus geoogst september de brief
mlkvhoudr
@-Jan- ik heb hem ook gekregen denk ik maar ongeopend nog
mlkvhoudr
@-Jan- ik heb hem ook gekregen denk ik maar ongeopend nog
+3
Raben
Hugo moet natuurlijk wel makkelijk de nieuwe kaart van Nederland in kunnen tekenen , dat hele WEF verhaal gaat uit komen wat een groep al zag aan komen , maar weg gezet is , iemand zei hier eens al dat D66 heel handig alle sleutel posities in handen heeft , ik denk dat het WEF alle posities in handen heeft , dat zij hun poppetjes op hun plek hebben zitten die allemaal dezelfde richting op denken ,en onder het mom van alles hun doelstellingen willen gaan halen .

Vraag me af door wie we bestuurd worden , door volksvertegenwoordigers of vertegenwoordigers van derden , en zo ja , hebben we dan te maken met corruptie of landverraad?
Koeien boertje
@Raben dat is al meer dan duidelijk, wie achter de WEF plannen staat en hier in de politiek zit zijn allemaal landverraders.
bio boer
@Raben geld is baas
Als het allemaal zo komt hebben ze het toch maar weer knap geflikt
Jawis
@Raben george soros... heeft het bedacht...
Iedereen die meedoet word schatjehemeltjerijk, ten koste van degene die niet mee kunnen doen...
Maar ik ben er van overtuigd dat dit nog te stoppen is... moeten we wel capabele mensen aanstellen en de drekbakken die nu alles verzieken ( rutte voorop) met de verkiezingen buitenspel zetten... er zijn genoeg mensen in de politiek die ook van dit kabinet gruwen...

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's kamervragen , bouwplannen , rijkswaterstaat , stikstofrechten , stikstofcrisis , stikstofruimte , stikstofminister , christianne van der wal , piekbelasters en boerenprotesten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
79
DEELNEMERS
28
WEERGAVES
8.319