Sector wil naar kunstmestvrije melkveehouderij

Zeven organisaties hebben een visie opgesteld voor de melkveehouderij in Nederland. Met dit manifest, bestaande uit 10 punten, willen ze één breed gedragen signaal afgeven met het oog op de aanstaande verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Meest opvallend: geen generieke GVE-norm en een kunstmestvrije melkveehouderij.

boerderij.nl/sector-wil-naar-kunstmestvrije-melkve…

Deel dit topic

Reacties

+2
leonievdh971
Ik wil graag lid worden van de belangenbehartiger die cijfermatig kan onderbouwien dat er duurzaam perspectief is voor een Kunstmestvrije melkveehouderij.
Het lijkt een geweldig initiatief maar voordat ik lid wordt ik graag overtuigd met cijfers.
Dus : kom maar op met die cijfers
Meerdere lidmaatschappen, dat is mijn ambitie.
leonievdh971
@leonievdh971 Helaas. Het aantal lidmaatschappen staat nog op 0.
Er is geen onderbouwing geleverd om te komen tot een Kunstmestvrije sector.

Er is wel een positief punt aan het manifest.
Meerdere politieke partijen delen de mening van “De sector”: de aanvoer van Kunstmest moet zo snel mogelijk omlaag. Dat is beter voor de kringloop.
Wanneer de sector niet de onderbouwing wil/kan leveren waarom/ hoe we snel dat kunnen bereiken zal dat op een andere manier moeten gebeuren.
+2
Gerrit v Schaick
@leonievdh971 Ik wil hier best even op reageren. Ik heb namens NMV een aantal sessies meegewerkt aan dit document. Om te starten wil ik graag de indruk wegnemen die her en der gewekt wordt dat we naast verlies derogatie ook nog wel even zonder kunstmest kunnen. Het kopje van de alinea is "OP WEG naar een kunstmestvrije melkveehouderij". en de alinea sluit af met "We vragen de overheid snelle aanpassingen binnen het beleid te realiseren, zodat ruimte ontstaat voor organische mest (en meststoffen gebaseerd op organische mest) in plaats van kunstmest." Wat nu gaat gebeuren is veel dierlijke mest afvoeren en meer kunstmest aanvoeren. Schiet klimaat millieu bodem en onze portemonnee allemaal niet mee op.
Het zou toch mooi zijn als we maximaal onbewerkte mest kunnen gebruiken en daar waar de behoefte van het gewas en de verhoudingen van de nutrienten in de mest uiteenlopen we dat kunnen oplossen met nutrienten afkomstig uit onze eigen dierlijke mest.

Dan de vraag of we genoeg mest hebben om zonder kunstmest te kunnen. Eerst op sectornieveau Als we even stikstof nemen. Laat ik fosfaat even buiten beschouwing... Het landelijke melkvee productieplafond is nu 282 mln kg. In de derogatie beschikking staat dat de totale mestproductieplafond N zakt naar 440 mln kg N in 2025, een daling van ca 10 procent. aan nemende dat die krimp gelijk verdeelt wordt over sectoren (is nog punt van discussie) ten opzichte van gerealiseerde productie 2021 zal het nieuwe melkveeplafond iets onder de 250 mln kg N uitkomen. Op ca 1 a 1,1 mln ha areaal omder melkveehouderij in gebruik is dat krap 250 kn N per ha. dat is vrij krap. Echter er is ook een (groeiend) deel biologisch en extensief dat 170 kg of minder gebruikt. dat geeft ruimte voor de rest. De lely spheres binden stikstof die zolang het niet als kunstmest gezien wordt alleen maar extra N uit dierlijke mest op de markt brengen... maar geeft dus wel extra N. Daarnaast is er een stuk met klaver in te vullen.

Dan op bedrijfsniveau. een bedrijf op zuidelijk zand, met nutrienten verontreinigt gebied, krijgt te maken met 20 procent korting op de gebruiksnorm(en) dat betekend de nieuwe norm nog 200 ca kg N op grasland en ca 90 kg N op maisland. bij een vifty vifty gras/mais bouwplan zit je dan op 145 kg N gemiddeld. Rekeninghoudend met werkingspercentages varieert het dan bij beetje normale melkproductie tussen 1,7 en 2,0 koe per hectare om voldoende stikstof te produceren voor je eigen gewassen of in ieder geval de mestnormen.

Een laagprodctief bedrijf dat weidt op kleigrond moet tot wel 4 koeien per ha houden (afh van ureum) om voldoende stikstof te produceren als ie zijn totale stikstofruimte wil benutten met eigen geproduceerde (bewerkte) mest. De realiteit is dat de meest laagproductieve bedrijven vaak ook wat minder hard bemesten. en zal 3 koeien per ha meer in de richting van werkellijk gebruik zitten. Komt er op neer dat een bedrijf op klei vaak vast loopt op fosfaat en dus naast gebruik van klaver een externe stroom stikstof kan gebruiken (bijv vanuit zuidelijk zand)

Ervan uitgaande dat we diversiteit houden in intensiviteit hebben de zandbedrijven straks N over voor de bedrijven op klei en veen die veel hogere bemestingsnormen hebben. En natuurlijk zijn er nog allelei ingewikkeldheden over buurman akkerbouwer die graag de mest heeft, gemengde bedrijven, melkveebedrijven die hun eigen krachtvoer telen.

Maar waar het om ging is een signaal aan de overheid te geven dat we als sector veel kunnen, maar de overheid dan wel mee moet werken met het mogelijk maken daarvan in plaats van alles uitknijpen en dicht regelen.
+1
leonievdh971
@Gerrit v Schaick Mijn interpretatie waarom het manifest geschreven is wordt bevestigd.

Er zijn nog steeds boeren ( en vooral bestuurders) die denken via innovatie de sector perspectief te bieden
Je mag gerust die route opnieuw kiezen
Al meer dan 10 jaar zegt de sector veel te kunnen
In de praktijk komt er niets van terecht.

Nu is er een nieuw plan bedacht: Kunstmestvrije melkveehouderij.
Ik snap dat de nmv zegt : OP WEG NAAR…
Die woorden zijn niet echt doorgedrongen in Den Haag
Daar lezen ze vooral het lto nieuws en geen nmv nieuws:

“Ambitie om over te stappen naar een kunstmestvrije melkveehouderij en herziening van het mestbeleid ten gunste van organische meststoffen.”
De ambitie wordt eerder werkelijkheid dan je denkt.

Voor een route met veel dierlijke bewerkte mest is politiek geen draagvlak
Vraag maar even aan Jan Huitema
Politiek wil simpel, heel simpel
Mestverwerking is creatief omgaan gaan met meststromen, mestbonnen en administratie
Geef de boeren de mogelijkheid om te spelen met stront en er komt sowieso gezeik van.
Dus leuke verhalen over mestbewerken en innovatie blijven leuke verhalen en worden geen realiteit.
Daarnaast loopt de wens om meer dierlijke mest te gebruiken tegen twee problemen aan:
1 kostprijsverhogend ( subsidietiet is een keer leeg)
2 meer dierlijke mest staat haaks op de wens om het aantal dieren te reduceren.
Gerrit v Schaick
@leonievdh971 jou argumenten over politieke wil en maatschappelijke wensen optellende ben jij voorstander van geregiseerde krimp?
Noorderling
@Gerrit v Schaick
Andersom, ten koste van wat wil je massa behouden?

Zonder massa geen wist, maar massa zonder marge is ook werkverschaffing.
Elkaar kapot melken is ook een keuze.
Afroming dierrechten raakt je alleen als je bewust beweegt. Schaatste is het beste wat ons kan overkomen, of beviel de melkprijs van een jaar geleden niet?
leonievdh971
@Gerrit v Schaick Er zijn veel argumenten die pleiten voor een krimp, mits goed geregeld.
Maar binnen De Sector is krimp een zeer beladen woord
Het is m.i. belangrijker te kijken hoeveel vee er nog rendabel te houden is over vijf jaar ipv de discussie te voeren of krimp wel of geen goed instrument is.
Het manifest is openbaar gemaakt
In hoeverre is er sprake geweest van ledenconsultatie voordat het manifest naar buiten gebracht is?
Gerrit v Schaick
@leonievdh971 Om voor iedere brief langs de leden te gaan dat is geen werken. Voor zaken als convenant dierwaardige veehouderij of landbouwakkoord moet je natuurlijk wel langs de leden. Maar voor de dagelijkse zaken hebben we een NMVisie waar binnen we moeten werken. Het vervangen van kunstmest door dierlijke mest past daar prima in.

@Noorderling in het zelfde document en ook al eerder wordt een bepaalde krimp als gegeven aangenomen. Echter om bijv om een hogere afroming te lobbyen zoals jij voorstelt dan hebben we het wel over andermans eigendommen. Dan moeten de leden daar eerst achter staan. Ik kan best een analyse maken dat krimp wat rust geeft op de mestmarkt. Echter de garantie geven dat de melkprijs dan omhoog gaat wordt wat lastig. Voorheen was nmv altijd voorstander van volumebeheerding (quotum) maar dan wel op Europese schaal.
+1
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Beste Gerrit,

Je vertolkt hier nu een aantal zaken die in je eigen beleving de juiste (CDA) weg is. Bij navraag bij het bestuur is er nooit over deze route besloten. Zowel niet binnen het DB en LB. Je verwijst naar jullie website en de NMVISIE. De website is zo'n beetje dood (4 artikelen geplaatst dit jaar) en de NMVISIE is niet te openen.
Het zou het bestuur, waar jij onderdeel van bent, sieren de leden te respecteren en zulke systeemwijzigingen te bespreken met de leden.
Over je rekensom, deze klopt niet....ik heb die ook gemaakt, dacht hem te plaatsen hier, maar heb hem met een journalist gedeeld die daar een artikel aan wijdt.

Ik ben nog lid van de NMV, bemoei mij niet meer met de organisatie omdat de verCDArisering van de NMV meer van het zelfde is......LTO en NMV als uitvoerend orgaan van de Bildenbergers........de oprichters van de NMV voor zover ze niet meer onder ons zijn, zouden zich omdraaien in hun laatste rustplaats.

Naast LTO drijven ook NMV en DDB steeds verder af van hun statutaire taak.....en dat is geen politieke schaamlap!
+1
leonievdh971
@John Spithoven Het laatste constateer ik ook.
De mond vol van meten = weten en ondertussen spelen ze een spelletje met de belangen van de boeren
Henk Bleker, Erwin Wunnekink hebben een nieuw vriendinnetje gevonden.
familie pelle
@John Spithoven behalve de opmerking dat de rekensom niet klopt is dit een inhoudsloze reactie. Ik zal de bal even terug kaatsen,
Afgelopen winter gaf je in de radstake aan dat stikstofclaim bezig was met een rechtszaak betreffende de bufferstroken. Je gaf zelfs tussen neus en lippen door aan dat je deze als boer gewoon kunt bemesten want stikstofclaim had munitie genoeg om deze stroken aan te vechten. Ik heb tot nog toe niets gehoord behalve dat er her en der boeren zijn beboet die je advies (on) bedoeld hebben overgenomen.
+1
John Spithoven
@familie pelle spoor bufferstroken loopt op voorzorgsbeginsel individuele ondernemer.
Overigens is de overheid bezig maatregelen actie programma onder te brengen onder het Activiteitenbesluit.

Maar soms kunnen we niet alles aan de klok hangen.

Verder bovenstaande reacties van mij gaan over inspraak leden organisaties. En over de handelswijze heeft zelfs het bestuur Nmv (LB) geen inspraak gehad. Ze zijn zelfs niet op de hoogte gebracht.
+2
leonievdh971
@Gerrit v Schaick Heeft de nmv boodschap aan de uitspraak: “woorden doen ertoe!!”?

OP WEG naar een Kunstmestvrije melkveehouderij!

Dat zijn zes woorden.
Woorden die bewust gekozen zijn
Waarom zijn de woorden zo gekozen?
Je had ook kunnen typen:
Meer DIERLIJKE mest vinden wij BEST!!

Nmv en de rest van de opstellers van het manifest gebruiken dezelfde tactiek als onze overheid
Ik vind dat zeer verwerpelijk
+1
pieta
Quote Reactie van @leonievdh971:
Meer DIERLIJKE mest vinden wij BEST!!

Juist!
Gerrit v Schaick
@leonievdh971 Dat woorden er toe doen ons bekend. Het is een enorm gedoe om met 7 partijen het eens te worden over woorden.
Zoals je eerder zelf aangeeft wordt veel uitgelegd als de sector wil innovatie en dierlijke mest om meer dieren te houden en dat past niet bij de wens van maatschappij en politiek in zowel NL als Europa. Dus zoek je naar woorden om de politiek na te laten denken over het nut van gebruik van dierlijke mest zoveel mogelijk onbewerkt en waar nodig bewerkt. Ook bij krimp sector heeft efficienter gebruik van onze eigen nutriënten op bedrijfsniveau nog steeds de voorkeur boven veel eigen mest afvoeren en gebruik kunstmest. Volgens mij kan niemand daar tegen zijn. De term ' meer dierlijke mest vinden wij best' klinkt leuk in een zaal boeren maar gaat bij veel politieke partijen niet aan slaan. Klimaat is nu een hot item. En daar hebben we geprobeert op in te spelen.
+1
leonievdh971
@Gerrit v Schaick Kijk, het gaat nu over klimaat.
Ook goed
Mooie titel: melkveehouderij door klimaat in een pijnlijke spagaat.
Gerrit v Schaick
@leonievdh971 das sowieso al. Geheel onterecht overigens
+1
leonievdh971
@Gerrit v Schaick Daarin moet ik je gelijk geven
Het is idd hot vandaag.
adrian
@Gerrit v Schaick goede inzet en goede uitleg, Gerrit. Laat je niet van de wijs brengen door een aantal mensen hier die steeds maar 'niets' willen. Wat we eigenlijk allemaal wel willen, is betere inzet van dierlijke mest en minder kunstmest. Goed dus om een breedgedragen kijkrichting op papier te zetten waar alle relevante belangenbehartigers achter staan.
+2
leonievdh971
@adrian Kijk, de polarisatie wordt weer uit de kast getrokken
Er zijn er EEN PAAR die niets willen
Ik kan je vertellen dat ik wel degelijk een verlanglijstje heb met een aantal punten.
Wat ik NIET WIL: politieke praat door belangenbehartiging.
De gebruikte woordkeuze is kenmerkend voor de belangenbehartiging
Er had beter kunnen staan: we willen meer dierlijke mest gebruiken ipv Kunstmest
Maar de gebruikte woorden: op weg naar een Kunstmestvrije melkveehouderij klinken zo leuk
Ik zal het nog een keer uitleggen
Je hebt een doel en je hebt een middel
Het doel zet je in de titel en het middel werk je dan uit in de tekst eronder.
Probeer dat als belangenbehartiging te onthouden
Dus geen schokkende titels zoals de slinkse media doen, maar gewoon boerennuchterheid
+2
richard-de-wolff
@adrian ik zou eigenlijk voor ik voor of tegen ben wel iets meer willen weten hoeveel drijfmest we dan mogen aanwenden
adrian
@richard-de-wolff Dat wil ik ook weten. Maar daarvoor hoef ik voorhand niet meteen vóór of tegen het plan te zijn. Ik zie in dit plan in ieder geval een opening om nog eens te kijken naar de waarde van dierlijke mest. Het is en blijft absurd dat we komende jaren nog minder dierlijke mest aan mogen wenden en dat gaan vervangen door kunstmest.
+1
Noorderling
@adrian
Hoe harder we roepen en dreigen dat het een voor het ander uitgewisseld wordt, hoe groter de kans dat men nog eens gaat snoeien in de gebruiksruimte om extra kunstmestgebruik aan banden te leggen.

Onderhandelen kan niet meer met de roverheid.
Zie het ondermijnen van het Ctgb mbt glyfosaat.
Emotie politiek, beter wordt het niet.
de Tank
@leonievdh971 1 troost, iets wat niet kan , kan niet en gebeurt dus niet.
+1
de jonge
@de Tank bv kalenderlandbouw??
de Tank
@de jonge je zal zelf ook wel eens iets bedacht hebben wat je later weer aangepast hebt.
+1
de jonge
@de Tank jij denkt serieus dat dit aangepast word en zal verdwijnen?
de Tank
@de jonge als de beleidsmakers er van doordrongen zijn dat het meer na als voordelen geeft wel ja, kan nog even duren dus.
+2
John Spithoven
Ik ben van drie van genoemde organisaties lid....vroeger had je nog een ledenraadpleging, tegenwoordig zijn de enkele leden die er nog zijn alleen nog goed voor contributie. En het in de benen houden dat ze namens hun leden spreken.....de nieuwe democratie....en vele bestuurders liggen ook op de politieke Haagse matras...
+1
leonievdh971
@John Spithoven Je vindt jezelf dus alleen goed voor contributie. Dat vond ik ook.
Dat werd dus een Bexit.
Je hebt wel eens een nationale dierlijke mestbalans geplaatst over hoeveel N er per hectare beschikbaar is
Is er genoeg dierlijke N voor een Kunstmestvrije melkveehouderij?
+2
John Spithoven
@leonievdh971 Nee.

Morgen meer uitleg
Frans1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
Ik ben van drie van genoemde organisaties lid....vroeger had je nog een ledenraadpleging, tegenwoordig zijn de enkele leden die er nog zijn alleen nog goed voor contributie. En het in de benen houden dat ze namens hun leden spreken.....de nieuwe democratie....en vele bestuurders liggen ook op de politieke Haagse matras...

En toch nog lid?
+2
Twentsch Land
En ik ben voor dat ook de mogelijkheid blijft om kunstmest te kunnen kopen.
Koeien boertje
@Twentsch Land straks 20000 betalen om 1000 kuub mest extra af te voeren en een vrachtwagen kunstmest weer aan te laten rukken.

Dat is de nieuwe tijd
Spuit11
@Koeien boertje 20 miljoen voor 1000 m3 lijkt me sterk. Breng het maar en ik stuur je mijn rekeningnummer. Of wil je liever in contanten?
grös
@Twentsch Land
Met genoeg banksaldo en goede melkprijs wil dat wel. Ik denk echter dat de prijsstijging van kunstmest wel eens een harder werkt.

Stikstofprobleem is zonder kunstmest wel in 1 klap opgelost, met kringlooplandbouw, alleen het vereist verandering in de bedrijfsvoering. Zoals opa ooit aangespoord werd om dat spul te gaan strooien door de Dienst Landbouwvoorkichting, toen was er juist weerstand tegen het gebruik..
+5
jan w
Alles wat men wil wordt door politiek Den Haag tegengewerkt. Vanuit de VKA ( vruchtbare kringloop achterhoek en liemers ) heeft men ook al eens met een werkbezoek van toenmalig minister Carola |Schouten over dit onderwerp gehad. Het Waterschap heeft hierbij aangegeven dan het verhogen van de dierlijke mestgift naar 270 kg N geen enkele negatieve invloed heeft op de uitspoeling van stikstof op het oppervlakte water. Dit heeft verder ook een positief effect op de fosfaatvoorziening. Het volgend voordeel is, is dat in 1 klap het mestoverschot is weggewerkt. Zelfs vanuit de provincie zegt men dat de huidige normen van fosfaat in de toekomst voor problemen gaat zorgen voor de bodemvruchtbaarheid. Wat wil je nog meer, Maar ja, die overheid!!
Erik1979.
Het geeft mij wel weer een lekker concurrentie voordeel als dat in Nederland ook al niet mag🎉🎉🎉 ik ben voor 👍
bio boer
Met gras rodeklaver kun je in iedergeval vlink besparen op kunstmest daar moet je niks op strooien alleen gaat wel tenkoste van blijvend grasland
bio boer
@bio boer gewas rotatie van mais 2 jaar op geschuurd gras 1 jaar graan 3 jaar grasrodeklaver
Kun je met stuk minder kunstmest toe dan met enkel alleen gras en mais
pieta
@bio boer Hoe ga je het blijvend grasland probleem dan tackelen?
+1
bio boer
@pieta weidegang 😅 blijvend grasland is dan stuk minder idd
Noorderling
@pieta
Belangrijkste vraag: Is het een probleem?
Als ik bord in het land sla koopt een akkerbouwer het. Die gaat niet meer rustgewassen telen dan ik. Bouwplan met grasklaver is dan het minst slechte alternatief lijkt me.

Daarnaast waren er vroeger veel meer gemengde bedrijven. Dan moet zon kaartje met een momentopname in 5jaar beleid bepalen voor 30 jaar of langer?
Vind het maar bijzonder.

Na mais moet je eigenlijk ander gewas hebbem. Na tarwe of vroege (poot)aardappelen kun je goed gras zaaien en eventueel nog wat egaliseren.
+1
pieta
Quote Reactie van @Noorderling:
elangrijkste vraag: Is het een probleem?

Ja. Het is een probleem.
pieta
Quote Reactie van @Noorderling:
elangrijkste vraag: Is het een probleem?

Ja. Het is een probleem.
pieta
@bio boer Systeem is mooi mits alle grond kortbij ligt. Ons bouwland ligt mij net op een te grote afstand om daar iets van gras gaan te telen. Daarnaast zit je met het moment van zaaien. Na de mais is wel eens te laat voor kruiden.
bio boer
@pieta ver weg kan ik inkomen maar met mais gaat het ook om grote volumes alleen dan in 1x
In balen kun je ook best veel 1x transporteren en mais heeft ook best veel mest behoefte

Daarom ook graan gewas na de mais heb je nog de tijd om wat exstra onderhoud teplegen zo als drainage baggeren en kilveren en grasklaver tezaaien
Voordeel van graan bij melkvee is je kan het stro ook nog gebruiken
Van uit gaande dat de derogatie niet terug komt dat we op termein minder dan 2 gve per ha gemiddeld hebben is dit een manier om grond nog enigsinds tebenutten zonder teveel ruwvoer overschot en nog kv aankopen
Ook niet alle grond is geschikt voor ook niet elke boer maar louter gras verbouwen met bult kunstmest er bij lijkt mij ook niet economisch beste optie zonder derogatie
grös
@pieta
Na de mais kon vorig jaar prima, jaar ervoor niet. Dit jaar is de mais ook vroeg.
Heb ook land op 40 min afstand liggen, juist daar teel ik gras-rode klaver omdat er veel minder mest op kan. Mijn bedoeling was ook om er minder af te halen, maar het groeit in een droge zomer nog als een malle met weinig mest.. Stalvoeren was mij het makkelijkst. Maaien en inkuilen is inderdaad een heel gedoe.
pieta
@grös Jij zit toch op zand dacht ik. Wij zitten op de klei en daar is vlug ff wat inzaaien er niet bij.
Kars
@bio boer mais na gras zonder kas maakt geen verschil
+5
MBH te N
Waar praten we over?!!!!!!!
Ik strooi op jaarbasis ca 500 kg kunstmest op 6 maaisnedes of vele vele weidesnedes
Mijn vader strooide dit per snede 4 a 5 keer per jaar(dus ca 80% reductie)
Dit kleine beetje kunstmest moeten we niet opgeven !!
Zeker niet , nu de derogatie gesaboteerd is.
Onze arme grond is stront en km nodig
Niet ophogen maar steeds kleine hoeveelheden en goede landbouwpraktijk
Allemaal wenspolitiek, zeggen wat ze horen willen
+1
leonievdh971
@MBH te N Het is wensbelangenbeharteging.
Lekker gaan rijden met 94% water naar een industrieterrein
Wel even zorgen dat er extra verwerkingscapaciteit gebouwd wordt waar geen enkel burger op zit te wachten ( dat probleem slaan we voor het gemak even over🤔)
Daarna ( wanneer er voldoende verwerkingscapaciteit is) de mest scheiden in dunne en dikke fractie.
De gescheiden fracties gaan naar plek van bestemming en worden via 1 a 2 extra werkgangen verspreid over het land( liefst met sleepslang of lage bandenspanning)

Van bovenstaande worden veel mensen gelukkig
Gelukkig betaalt de boer de rekeningen.
+1
bluepower12
@MBH te N eerst de derogatie eraf en dan zeggen we willen van de kunstmest af. Lekker onnozel. Zonder kunstmest wordt weiden (willen ze toch ook meer) en stalvoeren ook een uitdaging.
+1
Freddie1
Je zou er in mijn beleving ook voor kunnen kiezen om de kunstmestgift iets af te bouwen en daar wat dierlijke N (stikstof) voor in de plaats te doen.

Kunstmest en dierlijke mest kunnen elkaar versterken, zodat de beste benutting van stikstof, fosfaat en andere elementen gerealiseerd kunnen worden.

Ik vind direct helemaal stoppen met kunstmest zo overdreven, er zitten nadelen en voordelen aan, maar een beetje kunstmest doet heel veel meer dan helemaal niks.

Ik zou zeggen onderzoek eerst de effecten van het verlagen van kunstmatige zuivere stikstof naar een maximum van 100 kg per ha per jaar o.i.d.
Bekijk dat eerst even en kijk dan verder wat de verschillen zijn ten opzichte van de huidige zuivere gift per ha.
bio boer
@Freddie1 het idee is dierlijke mest ipv kunstmest Derogatie 2.0 of dat haalbaar is geen idee als je het niet probeert bijft de vraag onbeantwoord
+1
Freddie1
@bio boer Wat er in feite gebeurd is dat de gehele sector tegen het biologische aan komt te zitten qua bemestingsruimte, wel interessant, maar de ''kunstmestlobby'' zal ook nog wel eens meer invloed kunnen hebben dan wij allemaal denken...
Albert Peters
Nogmaals ik weet het niet maar als nu alles en iedereen praat over mest overschot dan is het voor een buitenstaander moeilijk te bevatten de gesprekken over kunstmest
bio boer
@Albert Peters denk dat er veel melkveehouders ook graag kunstmest blijven gebruiken er zitten fanatieke strooiers bij
boer03
@bio boer logisch. Kunstmest is goedkoper dan eiwit (raap of soja) aankopen.

For farmers had een keer berekend dat het omslagpunt rond de 130 euro per ton kas ligt. Daar zijn we nog lang niet
+1
bio boer
@boer03 de vraag is dan nog wel hoe goed is de benutting is
JohnDeere7serie
@boer03 ik wil wel voorkopen bij jou voor 130 euro per ton 👊
+1
grös
@boer03
Als het nou zo'n simpele optelsom was.. FF is uiteraard ook kunstmesthandelaar.
50% verlies heb je sowieso. En een koe kan ook niets met te veel eiwit. 10 jaar terug molken de harde voerders gewoon met een ureum van 30+, in de winter..
De bodem kan ook zelf voorzien in stikstof, planten halen het uit de lucht, zodra je gaat strooien schakel je dat uit.
+2
sorry
Quote Reactie van @grös:
zodra je gaat strooien schakel je dat uit.

sla eens een stukje over en doe eens een stukje dubbel
grös
@sorry
Mest-adviseur zei een keer, je kunt wel de helft strooien, zelfde opbrengst. Maar moest ik verder niet over praten, hij wou geen gezeur met Forfarmers enz, Kas was toen nog onder de 20e.

Heb ook wel een kantstrooiplaat gestrooid, dan zag je later zo'n donkergroen, bijna blauw, strookje langs de slootkant. Maar wat heb je aan dat gras, nog gekkere C/N verhoudingen en gevolgen ?
+1
Noorderling
@grös
Maakt nog wel een beetje uit of je 8 of 15ton drogestof oogst. Verschillen in grondsoort zijn enorm. Met hele gebruiksruimte vullen en 15ton zit je nog op 16% eiwit, niets aan de hand toch?
Met voldoende energie hoeft een iets hoger eiwit ook geen probleem te zijn, kan benutting nog uitstekend zijn. Vaak durft men de pens niet te voeren.
+1
ntd79
@grös omwille van een verhuizingsjaar heb ik eens de helft minder gestrooid, nou ik kan je vertellen dat je dat gaat merken. In datzelfde jaar heeft er iemand met een oud pendelstrooiertje op de nieuwe locatie gestrooid. Die overschatte alleen de werkbreedte, met een mooi strepenpatroon tot gevolg. Dus ik ben nog niet overtuigd.
grös
@ntd79
Zoiets moet je ook in jaren afbouwen, regelmatig bekalken, klavers zaaien. Hier nog wel wat meer middelen als steenmeel, FIR .
Drijfmest kon ook wel wat beter verdeelt, 30m3 in het voorjaar doen we ook al lang niet meer.
ntd79
@grös maar dien je dan meer drijfmest toe in de droge zomers van de laatste jaren?
grös
@ntd79
Met veel weidegang, brengen ze het er zelf naar toe. En kunstmest strooi je toch ook niet met droogte ?
ntd79
@grös hoe goed is de benutting van de mest die koeien zelf naar land brengen?
grös
@ntd79
Je hebt geen reactie doordat urine en mest gescheiden zijn. Hier met stripgrazen zie ik soms toch op elke paar m2 wel wat liggen. De rest mogen mestkevers e.d. doen.
+1
ntd79
@grös een mestinjecteur kan dat nog beter dan mestkevers
grös
@ntd79
Ik zag een Finse boer die zijn grasland in kaart had op waar behoefte was aan mest en waar niet vervolgens stelde strooide de kunstmeststrooier alleen op die plekken. Maar verder is er alles afhankelijk van het weer.
Vroeger werd ook alle mest zo dicht mogelijk bij huis of 's winters op goed bereikbare plekken gebracht, daar groeit nu nog het meeste.
+2
ntd79
@grös ik denk niet dat je de drijfmest niet echt kunt vergelijken met de dekplaggen van vroeger waardoor essen zijn ontstaan. De veldgrond werd pas interessant met de intrede van kunstmest
+1
Farma_boerke
Het probleem met al deze sector oplossingen is een overheid die ervan houd om te cherry-picken. Wat haar past haalt ze eruit, onder het mom komt van sector zelf, en al het andere laat ze liggen. Zo is er geen integrale passende/sluitende overkoepelende manier van werken meer mogelijk, want het geheel zakt als kaartenhuis in door weghalen van maar een paar onderdelen. En overheid gaat door zonder achterom te kijken. Woorden doen ertoe, maar worden vaak verdraaid.
Visie moet je zeker hebben, maar ook duidelijk houden dat het een integrale is. Gezien enkele punten (alhier) is het nog een heel eind vandaan en uiterst onzeker (gezien Brussel) of het er ooit komt. Dan kun je beter enkele paden aanreiken die als geheel een oplossing zijn dan 1 visie. Laat dan keuzeopties (ook voor boer).
sorry

+2
Realisme
Normeren en beprijzen word het nieuwe toverwoord.

nos.nl/artikel/…

Gelukkig hebben wij bedrijven als
Lely en joz die ons helpen “minder” te “vervuilen”. Hoeven we minder aan de overheid te betalen maar wel aan hun. Gelukkig houden we dus keuzevrijheid van wie we slaaf worden👍🏻

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's melkveehouderij , verkiezingen , gedragen , nederland en zeven geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
79
DEELNEMERS
30
WEERGAVES
4.010