Dirk Bruins: ‘Discussie over stikstofcijfers helpt niet’

‘Discussies over de bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie, werken in zekere zin tegen ons.’ Dit stelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins in een interview in Veeteelt. Landbouw Collectief ‘Natuurlijk is het belangrijk dat de lasten van de stikstofproblematiek niet onevenredig worden afgewenteld op de veehouderij’, legt Bruins uit. ‘Maar in de media wordt nu het beeld geschetst dat boeren met eigen berekeningen proberen hun straatje schoon te vegen om niets te hoeven doen. Het tegendeel is waar. Het Landbouw Collectief heeft zelf maatregelen aangedragen om de ammoniakemissie terug te dringen. Dat heeft geen enkele andere sector gedaan. Wij lopen niet weg voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, benadrukt hij. Brede steun Bruins gaat in het interview ook in op de kritiek die klinkt op LTO. ‘Dat raakt me’, bekent hij. ‘Maar als ik hierover met leden in gesprek ga, merk ik dat we nog steeds brede steun hebben. Discussie over het ledenaantal van LTO vind ik niet zo interessant, ook al is al jaren een ruime meerderheid van de agrarisch ondernemers bij ons aangesloten. Het gaat om wat we bereiken voor de agrarische sector in Nederland’, vindt de LTO Noord-voorzitter. Anderen nodig Om de belangen van boeren en tuinders effectief te behartigen is het volgens Bruins noodzakelijk om coalities te zoeken en compromissen te sluiten. ‘De agrarische sector is helaas niet meer zo invloedrijk dat we zonder hulp van anderen onze mening kunnen doordrukken. Natuurlijk kun je roepen dat iedereen naar jou moet luisteren. Maar dan raak je je invloed kwijt en geef je de politiek vrij spel om beslissingen te nemen.’ Het volledige interview met LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is te lezen in het eerste maartnummer van Veeteelt. De nieuwe Veeteelt ligt eind deze week in de brievenbus.

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Wie niet voor ons is, is tegen ons…

[b]Farmers Defence Force riep het CDA afgelopen week op om uit de regering te stappen. Melkveehouder Bennie Stevelink denkt dat het boerenbelang juist is gediend bij een middenpartij. OPINIE BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN TWENTE[/b] Lang geleden las ik een boek over de Rote Armee Fraktion, een extreem linkse terreurgroep die in de jaren zeventig Duitsland teisterde. Ze hadden als slogan 'wie niet voor ons is, is tegen ons'. De leiders bepaalden het standpunt dat je moest volgen, zonder nuance. Deze manier van denken vormt de basis van een totalitaire staat. Een staat waar slechts één mening kan bestaan. Iedere afwijking daarvan betekent dat je een vijand bent. Wit of zwart en niets ertussenin. In een democratie kunnen meerdere meningen bestaan, waarbij besluiten worden genomen door consensus te zoeken. Een goed functionerende democratie is geen dictatuur van de meerderheid maar zoekt, zoals gezegd, consensus. Het vereist dat je andere meningen respecteert en daar constructief mee kunt omgaan. [b]Gevaarlijke ontwikkeling[/b] Wat het voorgaande betreft zie ik in Nederland een gevaarlijke ontwikkeling. Farmers Defence Force (FDF) en Forum voor Democratie (FvD) eisen allebei volledige aansluiting bij hun standpunt, anders ben je 'links' en dus een vijand. Zelfs het CDA en VVD worden consequent als linkse partijen betiteld. Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden Zowel in politieke keuzes als in het belang dat wordt gediend zijn FDF en FvD zo met elkaar verweven, dat ik ze in één adem noem. Vaak is niet duidelijk of het gaat om het boerenbelang of om de positie van fractievoorzitter Thierry Baudet. Zo wordt geëist dat het CDA 'de stekker uit het kabinet trekt' en een coalitie met FDF/FvD vormt. https://www.youtube.com/watch?v=_o5WiMggYYc Het CDA heeft dit bij monde van Maurits von Martels van de hand gewezen. En terecht! Het CDA heeft recht op een eigen standpunt en afweging. Het zou voor het CDA regelrechte zelfmoord betekenen en mogelijk ook voor de boeren. Een groot deel van de CDA-stemmers voelt zich niet thuis bij extreem rechts en zal het CDA aan de linkerkant verlaten als de partij opschuift naar rechts. [b]Linkse meerderheid[/b] Hierdoor kan bij de volgende verkiezing een linkse meerderheid ontstaan die over de boeren heen walst. Het zal verdere polarisering en spanning in de samenleving veroorzaken. Om een linkse meerderheid te voorkomen, is het heel belangrijk dat een middenpartij ook een middenpartij blijft. Dat is het CDA bij uitstek. De gemiddelde CDA-stemmer hecht belang aan voedselzekerheid door een goed ontwikkelde eigen landbouw. Voedsel dat voor de laagstbetaalden betaalbaar is. De mensen die hier geen belang aan hechten, stemmen GroenLinks. Tegelijk zal de gemiddelde CDA-stemmer ook belang hechten aan goed rentmeesterschap van de aarde. Er zijn mensen die hier geen belang aan hechten, die stemmen FvD. De CDA-stemmer probeert voedselzekerheid te combineren met goed rentmeesterschap, hoe moeilijk dat ook is. Hij voelt zich niet thuis bij FvD of GroenLinks. [b]Aanval op CDA en VVD[/b] Het valt mij op dat FDF/FvD hun aanvallen vooral richten op het CDA en VVD en niet op D66 of GroenLinks. Deze laatsten staan toch veel verder van hen af? Waarom richten ze zich daar niet op? Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden. Geen consensus, maar alles wat afwijkt van hun eigen standpunt elimineren. Het CDA en VVD kunnen als middenpartijen verbinden en tot consensus komen met andere partijen. Dat wordt door FDF/FvD blijkbaar als een bedreiging gezien. Zij willen geen consensus, maar volledige schikking naar hún standpunt.

Live stream vanaf 13:45 uur - Persconferentie stikstofcijfers Mesdagfonds

[b]Stream van Co:[/b] https://youtu.be/Cmo6KvfKQsA De rekenmodellen onder het stikstofbeleid leiden al decennialang tot veel discussie in de agrarische wereld. De modeluitkomsten matchen namelijk onvoldoende met de metingen. Om helderheid te krijgen in deze problematiek, liet het ministerie LNV al meermalen een ‘review’ uitvoeren over het model. Echter, onder de motorkap van het model keken deze reviewers tot nu toe niet. Mesdag Zuivelfonds heeft daarom onderzoek geïnitieerd waarbij daadwerkelijk onder de motorkap van het rekenmodel wordt gekeken. Daarbij werden de datastromen gevolgd tot in de natuur en op het erf/terrein van stikstof uitstotende bedrijven. Dit werd mogelijk doordat het RIVM haar rekenmodel en bijbehorende emissiedata beschikbaar heeft gesteld. [b]Programma[/b] - 14.00 uur: Opening, door René Leegte, Publieke Zaken. - 14.10 uur: Introductie en dankwoord, door Jan Cees Vogelaar, Mesdag Zuivelfonds. - 14.20 uur: Juridische status van stikstof en natuur, door Ferieke Boesberg, advocaat bij Benthem Gratama advocaten. - 14.45 uur: Researchteam presenteert uitkomsten doorrekeningen kloppen de cijfers die door het Adviescollege Stikstofproblematiek naar buiten zijn gebracht? welke effecten op de natuur mogen worden verwacht van de maatregelen die kabinet en provincies van plan zijn te nemen? interessante zaken die ‘onderweg’ zijn geconstateerd - 15.30 uur: Jan Cees Vogelaar met slotconclusies ten aanzien van het stikstofbeleid. [b]Stream van Nieuwspoort:[/b] https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Vo__gqz9O4Y

‘Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt’

[quote]De meeste mensen willen argumenteren op basis van emotie, maar wij zijn geneigd te refereren aan wetenschap en technologie. Dat is vreselijk droog. Zelfs als ik met mijn familie praat over mijn werk, ben ik de meesten binnen een halve minuut kwijt. De critici die pleiten voor biologisch zijn slimmer in hun communicatie en krijgen meer publiciteit. Angst verkoopt, zo blijkt maar weer. Angst over wat we doen met het milieu, ons voedsel, onze gezondheid. Vaak is die angst volslagen onterecht, maar goed, ook misleidende informatie verspreidt zich snel. Neem Greenpeace. Daar prediken ze louter kommer en kwel over landbouw. Ze reppen heel suggestief over ‘gif’ of ‘genetische manipulatie’. De miljoenen die de organisatie besteedt aan haar campagnes op sociale media kan ze beter besteden aan een oplossing. Want iedere dag sterven nog 25 duizend mensen vanwege hongergerelateerde ziekten. Zijn zij gebaat bij de angst die Greenpeace verspreidt? Dat lijkt me niet. Kom op zeg, je kunt niet eeuwig tegen armoede zijn én tegen innovatie.[/quote]

Statement LTO Nederland - Stop onderlinge verdeeldheid!

[b]PERSBERICHT - 1 FEBRUARI 2020 Statement LTO Nederland LTO Nederland heeft kennisgenomen van recente berichtgeving vanuit FDF. [/b] Wij wijzen erop dat interne strijd en onderlinge beschuldigingen de positie van het Landbouwcollectief verzwakken en onze gezamenlijke onderhandelingspositie bepaald niet sterker maken. Beter was het geweest om onderling ongenoegen persoonlijk met elkaar te delen, niet via appgroep en de media. Die oproep is afgelopen donderdag door alle deelnemers onderschreven. Aan tafel LTO Nederland staat achter het Landbouwcollectief. Juist daarom is het nodig om op 5 februari met de minister-president en minister Schouten om tafel te gaan. Dat is ook de lijn van het Landbouwcollectief gebleven. De reden voor deze lijn is dat er een aantal knelpunten in de vergunningsverlening zijn waar individuele boeren grote risico’s lopen. We moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Dat hangt samen met lopende WOB-procedures en aangespannen rechtszaken die onze leden direct raken. Deze onzekerheid kan wat ons betreft niet wachten tot 20 februari. Alles met het oog op het doel.

Column Sjakie: Trekkers op Schiphol en onmin FrieslandCampina

JACK RIJLAARSDAM, MELKVEEHOUDER IN STOMPETOREN Vrijwel buiten de media gehouden, maar legendarisch is het bezoek aan Schiphol na een protest in Haarlem. De trekkers stonden al vijf minuten voor de vertrekhal voordat de marechaussee zich met gillende sirenes meldde. De koffie was nog vrij warm blijkbaar. Mooiste filmpje in mijn beleving werd opgenomen vanaf een balkon in Den Haag. Een kudde trekkers baande zich een weg dwars door de stad richting Malieveld. Bij aankomst op een kruising blokkeerden de voorste vier trekkers de twee kruisende rijbanen, zodat de groep aaneengesloten verder kon. Zodra de groep voorbij was, sloten de trekkers weer aan en ging de reis verder. Afgelopen jaar was voor FrieslandCampina een crisisjaar. Niet eens vanwege een slechte melkprijs, maar de gesloten manier van besturen wordt niet meer door de mondiger geworden sector geaccepteerd. Regelmatig kreeg ik de vraag waarom ik als kritisch lid hierover geen afbrandende column schreef. Allereerst vind ik het weinig chique om een spartelende organisatie een trap na te geven. Zodra de groep voorbij was, sloten de trekkers weer aan en ging de reis verder Verder ben ik realistisch over de aanpassing van de garantieprijssystematiek. Velen voelen het als een verlaging van de melkprijs, maar in feite is er al jaren meer uitbetaald dan eigenlijk de bedoeling was. Een correctie voor het dubbel meenemen van bepaalde toeslagen is niet meer dan logisch. Ander groot pijnpunt is de stapeling van regelgeving. De vraag is of dit echt ligt aan de regeltjes of dat de bijbehorende beloning frustreert. Ik schat in dat er best draagvlak is voor aanvullende eisen, zolang deze maar uit de markt worden betaald. Dus niet door herverdeling van melkgeld zoals nu gebeurt. De verkeerssituatie uit het filmpje lijkt sterk op de situatie binnen FrieslandCampina. De leden kunnen zich niet in het gevoerde beleid vinden, de Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) hebben de kruising afgezet. De groep gaat door en de BFCB zullen achter weer aansluiten. Het is nu aan de ledenraad om op de volgende kruising een vloeiende doorgang te regelen. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/06/trekkers-op-schiphol-en-onmin-frieslandcampina

Geslaagde LTO leden dag

Dinsdag 17 december was een geslaagde LTO ledendag. Het werd georganiseerd door LTO noord regio noord en trok maar liefst 850 leden uit de buurt waardoor de zaal van de Lawei in Drachten goed vol zat. De stemming was gemoedelijk en er hing ondanks roerige tijden een goede sfeer. Trienke Elshof deed het woord en verklapte voordat de eerste spreker plaats nam op het toneel dat van 3600 pas melders hun pas melding wordt omgezet naar een vergunning en dus niet vernietigd zal worden. Een opluchting voor degenen in de zaal die een PAS melding hadden. Vervolgens kwam Berry Marttin, lid van het bestuur van de rabobank, vertellen hoe belangrijk boeren zijn en wat voor rol nederlandse boeren hebben vergeleken met andere landen zoals bijvoorbeeld Brazilië, waar Marttin zelf vandaan komt en een boerderij heeft. Hij zegt onder andere te twijfelen aan de manier waarop co2 uitstoot gemeten wordt bij het produceren van melk in vergelijking met soja melk. Hij benoemde dat er steeds wordt gemeten hoeveel gram co2 er wordt uitgestoot bij het produceren van 1 kilo product, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de nutriënten die het product bevat. Zo bevat melk bijvoorbeeld 9 nutriënten en soja melk 2. Bij een berekening van een x aantal gram co2 uitstoot per nutriënt blijkt dat melk per nutriënt minder co2 uitstoot dan de productie van soja melk. De tweede spreker was Louise Fresco, landbouw en voedsel deskundige, die op een mooie manier uitlegde dat andere landen veel bewondering hebben voor de manier waarop Nederlanders produceren, maar ook uitlegde dat de bevolking van bijvoorbeeld India in 30 jaar waarschijnlijk met miljarden mensen zal stijgen, en de vraag naar voedsel wereldwijd dus ook. Een vraagstijging betekend bij een gezonde markt ook een stijging van de marktprijs, wat boeren in de toekomst ten gunste zou kunnen komen. Krimp van de veestapel ziet Fresco dan ook niet als oplossing. “Als we puur kijken naar de vraagstijging in de toekomst zou de sector juist moeten groeien”, aldus Fresco. Tot slot kwam Maarten van der Weijden met een humoristisch en opbeurend verhaal. Hij vertelde over hoe hard hij moest werken om olympisch goed te halen en dat hij het vele werk niet het probleem vond, maar dat het ging om het behalen van zijn doel. Zo vond hij dat boeren ook hard werkten en nam hij aan dat voor hen het zelfde gold: ze vinden het niet erg om hard te werken maar willen er wel een doel mee bereiken. Niet olympisch goud winnen, maar wel een mooi bedrijf hebben wat aan volgende generaties kan worden over gegeven. En natuurlijk waardering van de gemeenschap. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet waar stampot met rookworst en gehaktbal genuttigd kon worden. Er werd ruimte gegeven kritiek te geven en vragen te stellen aan de sprekers. Ook was er gelegenheid tijdens het buffet met elkaar in discussie te gaan, wat ook zeker gedaan werd.

Peter23


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 10mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering