kwarkje


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
770
Volgers
1

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


07 Dec 2019

Schipholbaas: Luchtvaart moet gewoon meedoen aan klimaatregelsOriginele beschrijving

Schiphol-topman Dick Benschop wil dat de luchtvaart voortaan als een normale sector wordt behandeld als het gaat om klimaatafspraken. De luchtvaartsector moet dus per 2050 helemaal klimaatneutraal vliegen.

3 reacties


Rfc mag niet meer meedoen met het stikstofcrisisoverleg

Gisteren zie ik voor het eerst bij de melkleveringen het fosfaatgehalte staan
Vandaag bij de managementinfo een nieuwe tabel
Schijnbaar weten ze al weer meer dan wij
Kan Hester hier even op reageren?

21 reacties


Aanpassingen Rfc

Keurentjes meldt dat de voorstellen aangepast gaan worden
boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

Weet iemand hoe de aanpassingen er uit zien?
Krijgen wij ze nog te zien voor de stemming?
Mogen leden hun mening er over geven?

Transparantie Frans, het went nog niet echt.

17 reacties

06 Dec 2019

Supermarkten zetten zich schrap voor acties boeren: ‘Contact met politie en justitie’Originele beschrijving

Boeren dreigen met lege supermarkten. Een week voor Kerstmis willen ze de hele Nederlandse voedselvoorziening platleggen, onder meer door distributiecentra te blokkeren. De brancheorganisatie voor supermarkten neemt de dreiging serieus en zegt contact te hebben met politie en justitie.

23 reacties

05 Dec 2019

Geen betere teelttechnieken voor snijmais

Ik ken een voorzitter die durfde te vertellen dat het nitraatgehalte 60 punten zakt bij rijenbemesting

Originele beschrijving

Alternatieve technieken voor het zaaien en bemesten van mais zoals ruitzaaien of rijenbemesting hebben maar een beperkte invloed op de opbrengst. Zaaien van mais op een rijafstand van 37,5 cm is licht positief. Rijenbemesting geeft een negatief effect blijkt uit een vierjarige proef op Vredepeel.

29 reacties


ZLTO brengt gevolgen grondgebondenheid in kaartOriginele beschrijving

Vooral op bedrijven met een hoge melkproductie per hectare treedt saldoverlies op. Ook is de verwachting dat de stikstofbenutting door de veestapel daalt.

2 reacties

04 Dec 2019

Nadere afspraken met provincies over beleidsregelsOriginele beschrijving

Hierbij informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de afspraken die gemaakt zijn met de provincies over de beleidsregels in verband met de toestemmingverlening in relatie tot de stikstofaanpak. In deze brief worden de gemaakte afspraken toegelicht. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming van de Colleges van Gedeputeerde Staten.

Lijkt mee te vallen, maar!!!
In de beleidsregel van 8 oktober stond in dat je op het moment dat je een nieuwe vergunning aanvraagt moet rekenen met de normen van het besluit huisvesting van 1-1-2018
Dit betekent dat je van een vergunning met bijvoorbeeld 11kg ammoniak per koe direct terugvalt naar 8,6, DE REST WAS VOOR CAROLA!!
Dus 100 koeien keer 11 is 1100 kg oude vergunning
Nieuwe aanvraag: wat je overhoudt is 860 kg
Daarmee mag je verder rekenen
Laten ze nu net niks geregeld hebben voor weiden en bemesten
Dus volgend jaar allemaal onschuldig een nieuwe vergunning aanvragen om te bemesten en weiden
Carola nog even het besluit emissie arme huisvesting aanscherpen en klaar is de soap
Zie ik het goed???

0 reacties

03 Dec 2019

‘Tweedeling in boerenland’Originele beschrijving

Er is een groep boeren die je niet zo veel hoort. Dat zijn de boeren die snappen dat de oude tijden voorbij zijn.

52 reacties


‘Noodwet stikstof’ in strijd met Habitatrichtlijn EU

Geweldig werk👌👌👌

De ‘noodwet stikstof’ die het kabinet voornemens is in te stellen, is op belangrijke onderdelen in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Op de eerste plaats voorkomen de maatregelen niet dat stikstofarme natuurgebieden tóch verbossen. Op de tweede plaats houdt de Nederlandse stikstofwetgeving geen rekening met socio-economische factoren, terwijl de Habitatrichtlijn dit wel voorschrijft. Dit schrijft STAF aan de Commissie Landbouw van de Tweede Kamer. Deze verzocht STAF ter voorbereiding op de behandeling van de wetsvoorstellen een position paper op te stellen.

Nederland heeft een aantal natuurgebieden waarvoor kenmerkend is dat de grond er zeer arm is aan stikstofverbindingen. In deze gebieden komen dus planten voor die goed gedijen bij weinig stikstof in de bodem. Toename van stikstof in de bodem zorgt ervoor dat deze planten overwoekerd worden door meer stikstofminnende soorten.

Zouden er in Nederland in het geheel geen mensen wonen dan zou Nederland een gebied van bossen en moerassen zijn. De stikstofarme zand- en heidegronden die nu in die vorm aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied, zijn in het verleden ontstaan door menselijk handelen. Langdurige begrazing betekende dat stikstof steeds werd afgevoerd en de bodem steeds armer werd. Met het einde van de schaapherderij is die overbegrazing ten einde en de (natuurlijke) processen waarbij steeds stikstof wordt toegevoegd aan de bodem hernemen dus hun loop. Zelfs wanneer er in Nederland geen mensen zouden zijn en dus ook geen stikstofuitstoot of depositie door menselijke activiteit, dan nog vindt dit proces plaats bv doordat dieren stikstof overbrengen, binden van stikstof uit de lucht door stikstofbindende planten, zandbacteriën etc.

De enige wijze waarop grond stikstofarm gehouden kan worden is systematisch stikstof afvoeren, tenminste even snel als het wordt aangevoerd. Landelijk wordt gemiddeld 1.500 mol/ha/jaar (ca. 21 kg/ha) aangevoerd. Deze hoeveelheid moet jaarlijks uit de stikstofarme natuur worden afgevoerd. Dit kan bv door overbegrazen met dieren, afplaggen, enz. Iedere andere maatregel is gedoemd tot mislukken omdat stikstofaanvoer een (natuurlijk) proces is dat niet gestopt kan worden. Het NL-milieubeleid, zoals ook neergelegd in de wet milieubeheer en daarop verder gebaseerde maatregelen, is gestoeld op de wetenschappelijke en juridische misvatting dat het voor de instandhouding van de natuur nodig is stikstofuitstoot door menselijke activiteit tegen te gaan. Deze aanpak is op voorhand enkel als ineffectief en dus in strijd met de habitatrichtlijn te beoordelen.

Download: stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/…

13 reacties


SGP en CDA: krimp alleen onder strikte voorwaardenOriginele beschrijving

De mogelijkheid om generiek te korten op de veestapel wordt mogelijk wat minder strikt dan aanvankelijk voorgesteld. Dat blijkt tijdens de behandeling van de voorgestelde wijziging van de meststoffenwet in de Tweede Kamer.

1 reactie


Dijkhoff stort onterechte vergoeding terug en ziet af van wachtgeldOriginele beschrijving

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft jaarlijks ten onrechte 4.900 euro aan reiskosten vergoed gekregen en stort dit bedrag terug, meldt HP/De Tijd woensdag. Daarnaast ziet hij alsnog af van de omstreden wachtgeldregeling. Door deze regeling ontving hij 37.000 euro boven op zijn salaris als Kamerlid, omdat hij in het vorige kabinet kortstondig minister is geweest.

8 reacties

01 Dec 2019

Klimaatgodin vraagt offers

Een hoofdredacteur die N en CO2 niet uit elkaar kan houden
Les 1: N is van de stikstofcrisis
CO2 van de 11000 miljard die Brussel gaat verbrassen

1 reactie