Wet Milieubeheer verplichtingen vóór 1 juli 2019

Ik werd vanmiddag gebeld voor Eneco. Geneuzel over "energiebesparende maatregelen" die ik verplicht zou moeten nemen voor 1 juli. Weet iemand hier iets meer van? Ze hadden ook een mail gestuurd: ------------------------------------------------------------------------------------ De reden dat ik u deze mail stuur is omdat bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh en 25.000 Nm3 vanuit Wet Milieubeheer verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen. Dit alles met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vóór 1 juli 2019 moet u kunnen aangeven dat u hiermee bezig bent (omgekeerde bewijslast). Wij willen voorkomen dat u het risico loopt een mogelijke dwangsom te ontvangen. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding. Wij begrijpen dat dit ingrijpend kan zijn voor uw bedrijf en dat het lastig is de juiste stappen in kaart te brengen. Graag willen wij u hierbij helpen, vanuit onze kennis en expertise op dit onderwerp. - De Energiecoach § Volledig en onafhankelijk advies over relevante energiebesparende mogelijkheden § Informatieplicht bij de overheid word voor u geregeld § Energiebesparende maatregelen tot een besparing van 7-30% op je energierekening § Er komt 1-malig een adviseur langs die samen met u het gebouw doorloopt § Telefonisch word het rapport n.a.v. het bezoek telefonisch uitgelegd § Er wordt een analyse gemaakt op basis van de meetdata van het betreffende pand. § Bij de EnergieCoach nemen we ook het contact met het bevoegd gezag zoveel mogelijk voor onze rekening. Ook inbegrepen: een energiespecialist binnen handbereik, ondersteuning bij het nemen van maatregelen en een jaarlijks updategesprek waarin we nagaan of de verwachtte besparingen ook echt gerealiseerd worden § Via een 24/7 online dashboard zie je welke maatregelen voor uw bedrijf financieel interessant of wettelijk verplicht zijn. § Indien de verwachte besparing niet gerealiseerd gaat worden dan zal de adviseur het gesprek met u aangaan wat de oorzaken kunnen zijn. § Eenmalig €399,- excl. BTW en €34,50 per maand gedurende 3 jaar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ze willen gewoon weer flink geld aan mij verdienen volgens mij, heb de boot vooralsnog maar ff afgehouden. Maar weet iemand wat ik nu wel precies verplicht ben te doen?

Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

[b]Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;[/b] Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden. Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund. Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is. De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.

Aanschaf voerbijschuifrobot

Beste, wij hebben 3 jaar geleden een nieuwe melkveestal gebouwd (3rijig) op dit moment melken we continu tussen de 115 en de 125 melkkoeien (afhankelijk van de droge koeien). De stal is 10% overbezet als het op ligboxen aankomt (maar dit weegt meer door op de voederplaatsen. Tot voor kort was dit geen probleem maar ben nu maand of 2-3 gestart met voederbieten en hierdoor is het altijd druk aan het voerhek als ik de mengwagen los ze wroeten enorm in het voer om die kleine stukjes eruit te krijgen. Ik los nu de mengwagen deel 1 om 11u30 los dan de 2e helft om 22-23u s'avonds. Momenteel schuif ik het voer gewoon bij met de hand maar wil dit automatiseren, zijn er mensen die ervaring hebben met lely juno of delaval optiduo? (wat zijn de nadelen voordelen is het duurzaam hoeveel kost het onderhoud...) En zorgen deze voor hogere productie/voeropname?

Stikstofplafond overschrijding

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden voor het CBS om een berekening te maken waarin een plafond door de melkveehouderij wordt doorbroken. Niet dat deze plafonds ook maar iets zeggen over duurzaamheid of waterkwalitiet. De stikstof en fofaat plafonds zijn ooit door Nederland in Brussel aangeboden ( ver voor 2010) om Brussel vertrouwen te geven dat er een slot op de deur zit om groei van de veestapel tegen te gaan. Immers Brussel heeft weinig of geen vertrouwen in het krakkemikkigge mestbeleid met veel papieren tijgers en verder geen harede grondgebondenheid. Nu begint het er op te lijken volgens het CBS dat de melkveehouderij het stikstofplafond heeft overschreden. Alleen weer komt de vraag naar boven net als bij fosfaat , welke dieren tel je mee als melkveehouderij. Zoals het nu lijkt rekent het CBS naast melkvee ook vleesvee mee in het melkvee stikstofplafond. Het gegoochel met cijfers is natuurlijk met werderom de melkveehouders als kop van Jut. LNV komt dit min of meer wel redelijk goed uit want dan komt er een argument bij om de fosfaatruimte beperkt te blijven houden. Dat is dan weer in overeenstemming met de wens van Nederlands grootste zuivelaar die weer met de NZO pet op de eigenbelangen eerst behartigd bij het mnisterie en dan later aan de overige leden uitlegt dat het toch echt niet anders kan. En melkveehouders? Melkveehouders zijn de klos en kunnen er niemand op aanspreken. Toch droevg dat dit de staat van de belangenbehartiging is. Wie weet komen er een keer veranderingen.

Grondgebondenheid: een stip op de horizon?

Al jaren zoemt het rond in de sector: een stip op de horizon is nodig. Vóór de introductie van het fosfaatrechtenstelsel was het een belangrijk thema, want met een grondgebonden visie zou het stelsel niet nodig zijn. Echter, het rechtenstelsel kwam er toch en is nu bepalend voor de toekomst. Waar staat de sector over 20, 30 of 50 jaar? In het najaar van 2017 gaven de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland de opdracht te komen tot een gedragen voorstel voor de invulling van de term 'grondgebondenheid in de melkveehouderij'. De groep die hiermee aan de slag ging, heeft zich gevormd tot de Commissie Grondgebondenheid. Deze Commissie presenteerde in het voorjaar van 2018 haar bindend advies over de toekomst van de melkveehouderij. De visie voor 2025 De Commissie heeft de visie gekoppeld aan het eiwitpercentage. In 2025 moet elke melkveehouder 65% van het eiwit dat het vee krijgt op eigen land telen. Met de eiwitindicator blijft de Commissie weg van de discussie over de grootvee-eenheid per hectare. Dit zou de melkveehouder meer vrijheid moeten geven. Door de toepassing van buurtcontracten kan ook grond van andere boeren benut worden. Door meer eigen eiwit te telen, voorziet de Commissie tevens een daling van onder meer de soja-import. Meer: http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10880867/grondgebondenheid-een-stip-op-de-horizon

de terugval van een trotse zuivelcooperatie

De terugval van een trotse zuivelcoöperatie Wat is er aan de hand met FrieslandCampina? De eens zo fiere zuivelcoöperatie krijgt de een na de andere tegenvaller te verwerken, is er in geslaagd haar leden-melkveehouders in recordtempo van zich te vervreemden en blinkt uit in half of helemaal niet communiceren. Weet de coöperatie zelf nog wel waar het heen wil? Het kan lange tijd niet op met de successen van FrieslandCampina. De prestatietoeslag stijgt jaar na jaar, in China wordt het ene na het andere succes geboekt en nabetalingen van €0,05 of meer zijn volgens de top een kwestie van tijd. De toenmalige CEO, Roelof Joosten is een en al bravoure en laat het niet om na de concurrentie uit te dagen iets te doen aan het gapende melkprijsgat tussen FrieslandCampina en de rest. De winsten over 2015 en 2016, deels tot stand gekomen door eenmalige meevallers, verbloemen de eerste haarscheurtjes. De Russische boycot, meer druk op de afzet in China en dalende vraag vanuit de oliestaten beginnen de cijfers naar beneden te halen. Halverwege 2016 neemt Piet Boer afscheid als voorzitter en reeds zittend bestuurslid Frans Keurentjes wordt zijn opvolger. Het verval is dan al in gang gezet. Koers op minder melk De kosten stijgen, de verkopen in binnen- en buitenland stagneren en de melkplas in thuisbasis Nederland groeit in een verontrustend hard tempo door naar de voor 2020 voorziene plus van 20% tot 25% (ten opzichte van het quotumtijdperk). In het najaar van 2016 lanceert zuivelcoöperatie FrieslandCampina een premie voor de boeren die tussen oktober 2016 en maart 2017 minder melken. Kort daarop volgt de 'standstill': wie te veel produceert, boven een zelf te kiezen referentieperiode, wordt gekort op de melkprijs. FrieslandCampina heeft in zijn capaciteitsplanning voor 2017 rekening gehouden met de inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel, maar die wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. En nu dreigt een fors overaanbod van melk. Het is een voorbode op de maatregel die gaat komen: een structurele melkaanvoerregulering vanaf 2019. Organisatie op de schop Medio 2017 gaat de organisatiestructuur bij FrieslandCampina volledig op de schop. Het bedrijf gaat werken in 4 wereldwijde divisies en de raad van bestuur krimpt van 6 naar 2 mensen. Tijdens de reorganisatie ruimen tientallen topmanagers met veel zuivel- en marktkennis het veld. In een verklaring stelt Joosten dat de reorganisatie niet is ingezet omdat het slecht gaat, maar dat het dak wordt gerepareerd nu de zon nog schijnt. Een paar weken later moet hij zelf het veld ruimen. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2017 noteert FrieslandCampina een winstdaling van bijna 40% en nabetaling van iets meer dan €0,01. Zulke historisch magere cijfers hebben de leden-melkveehouders in 10 jaar tijd niet gezien. Tot overmaat van ramp komt FrieslandCampina 1 maand later met het plan de melkaanvoer op de leden-melkveebedrijven vanaf 2019 te remmen; ook wel het fabrieksquotum genoemd. De melkveehouders snappen er niks meer van: waar is hun zuivelcoöperatie mee bezig? Boeren zijn het zat Het is de druppel die de emmer bij een groot aantal melkveehouders doet overlopen. Het bevalt ze toch al niet dat FrieslandCampina hen met allerlei regeltjes de wet op het eigen erf denkt voor te schrijven over hoe ze hun bedrijf moeten runnen. En dan nu ook nog (naast fosfaatrechten) een fabrieksquotum instellen? "Bekijk het", zo zeggen ruim 200 melkveehouders. Uit verklaringen van directeuren en bestuursleden en gesprekken met insiders komt een scala van oorzaken naar voren: zoals dat het bedrijf te lang gevaren heeft op de goede resultaten in China. Er zijn ook diverse tegenvallers: de dure aankoop van kaashandel Zijerveld is daar 1 van. "De werkorganisatie is te traag en te duur geworden en de besluitvorming is te weinig slagvaardig", constateert de nieuwe CEO Hein Schumacher in een interview met het Financieele Dagblad. Last in plaats van lust Ook in de eerste helft van 2018 brengt FrieslandCampina teleurstellende cijfers naar buiten. De omzet krimpt en nettowinst daalt. Een minstens zo groot probleem is het weggevloeide vertrouwen van boeren. Het doet hen pijn dat FrieslandCampina melk ziet als een last, in plaats van een lust. Ze worden voortdurend overvallen met nieuwe sluitingen, vertrekkende poppetjes en nieuwe plannen die telkens zo vaag naar buiten worden gebracht dat niemand weet wat er precies gaat gebeuren. De communicatie rondom de ‘10-centregeling’ en ‘Top-Zuivellijn’ zijn daar 2 concrete voorbeelden van. Insiders concluderen dat er met de reorganisatie honderden jaren van zuivelkennis en -gevoel uit de coöperatie is gerold. In de plaats komen knappe koppen en goede rekenaars, die vooral naar kille cijfers kijken en minder naar hoe je een markt aanvliegt of hoe boeren in elkaar steken. Ook ligt er de vraag of een CFO een goede CEO kan zijn. Het zijn 2 totaal verschillende disciplines: van louter financieel de boel in de gaten houden naar het runnen van de complete tent. Kortom: de twijfels over de staat van FrieslandCampina worden de laatste maanden alleen maar groter. Het enige houvast is dat de coöperatie nog steeds een van de hoogste melkprijzen betaalt. Dit komt vooral door de garantieprijssystematiek. Hoe houdbaar deze systematiek is, moet in 2019 blijken bij de 3-jaarlijkse evaluatie van het melkgeldreglement en reserveringsbeleid.

Qlip: Onvolledige registratie in KalfVolgsysteem

Nou joepie, ik heb het schijnbaar weer allemaal verkeerd gedaan. ============== Geachte heer, mevrouw, Met ingang van 1 juli 2018 is in het zuivelkwaliteitssysteem de norm opgenomen dat alle mannelijke dieren met een leeftijd tot en met 35 dagen door een erkende handelaar van uw bedrijf afgevoerd dienen te worden. Hiermee wordt aangesloten op het KalfVolgSysteem (KVS). De toetsing op deze norm wordt ieder kwartaal door Qlip uitgevoerd. Onlangs heeft Qlip gegevens opgevraagd van uw bedrijf over de afgevoerde mannelijke dieren van het afgelopen kwartaal en getoetst of de daarvoor in aanmerking komende dieren correct waren geregistreerd in het KVS. Daarbij zijn een of meerdere afwijkingen gevonden, zie achterkant van deze brief voor het overzicht met bevindingen. Hiermee voldoet uw bedrijf op dit moment niet aan de norm van het voor u geldende zuivelkwaliteitsstyteem. Wij vragen u om ervoor zorg te dragen dat alle daarvoor in aanmerking komende dieren via een erkende handelaar worden afgevoerd en de handelaar deze dieren correct registreerd in het KalfVolgSysteem. Na afloop van dit kwartaal zal opnieuw worden getoetst of alle daarvoor in aanmerking komende dieren op de juiste wijze worden afgevoerd. Indien dan opnieuw blijkt dat er afwijkingen worden gevonden informeren wij u op dat moment over het vervolgtraject. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Certificering op tel.nr.: 088 - 754 70 65 of per email een bericht sturen naar certificering@qlip.nl. =========== In de bijlage staan 6 mannelijke kalveren. Een kalf is niet geregistreerd in het KVS --> Deze is dan ook overleden, moeten dode dieren ook in het KVS gemeld worden dan? De andere 5 zijn wel geregistreerd in het KVS maar geen erkende handelaar?? Terwijl deze handelaar gewoon op de witte lijst staat. (https://openbaar.veehandel.nl). Moet allemaal kloppen dus. Zeg het maar, wat heb ik verkeerd gedaan of had ik anders moeten doen? Dit systeem klopt van geen kant. Ik geef ze mee aan een erkende handelaar en moet maar hopen dat het vervolgtraject allemaal klopt, je kunt als melkveehouder nergens controleren of bijhouden of het allemaal goed gaat. Maar als het volgens hun niet klopt word je er wel op aangesproken.

pietjepuk


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
630
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering