een dooie mus van Jan Cees Vogelaar.

Vogelaar wil naar een grondgebonden melkveehouderij, zo betoogde hij even terug op dit forum." Met een grondgebonden melkveehouderij zouden fosfaatrechten of straks eventueel ammoniak rechten overbodig zijn". Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn......en dan is het ook "te mooi om waar te zijn" Het is niets meer of minder dan een vette worst om stemmen binnen te hengelen voor de 2e kamer verkiezingen. Afschaffing van productierechten, of het nu fosfaat- of ammoniakrechten zijn, gaat nooit never meer gebeuren. Dat weet Vogelaar natuurlijk ook. Immers begrenzing via grondgebondenheid is helemaal geen begrenzing. Met zijn berekening van 2,5 gve/ha zou de melkveestapel kunnen groeien naar 2 miljoen stuks melkvee en daar komt dan nog bijbehorend jongvee bij. En met zijn rekenvoorbeeld van 18 tot 20.000 kg melk/ ha zou de melkplas nog met zo'n 35% kunnen groeien. Als Vogelaar zijn zin krijgt wordt deze grondgebondenheid niet meer dan weer een extra eis die de sector opgelegd krijgt. Als je dan met 10 koeien wilt groeien moet je behalve voor zo'n 70.000 euro aan fosfaatrechten ook nog eens 4 ha grond zien te verwerven. Kosten, afhankelijk welke regio je zit, tussen de 2 en 5 ton. De grond middels mest/voer contracten regelen is bij Vogelaar immers niet mogelijk. De melkveehouderij wordt zo een sector enkel en alleen voor de "happy few". Bedrijven die niet aan zijn gve norm kunnen voldoen zadelt hij met onmogelijke en onbetaalbare eisen op. Eisen die zo onrealistisch zijn dat deze collega's geen schijn van kans hebben. Jan Cees zit daar echter niet mee. Alles moet wijken voor zijn grote plan; een stoeltje in de 2e kamer. De kans dat dit gebeurt is, zie de peilingen, gelukkig nihil. Wel jammer dat er op die manier waardevolle stemmen verloren gaan.

Van der Tak: 'We moeten beleid minder van overheid laten afhangen'

De eerste officiële werkweek heeft Sjaak van der Tak achter de rug. Sinds begin dit jaar is hij de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Voortvarend wil hij nu aan de slag: de regie nemen en afspraken maken over verdienvermogen, grondgebruik en de wijze waarop de transitie moet plaatsvinden. 'We kunnen beter zelf de deals met markt-, keten- en sectorpartijen sluiten dan dat het voor ons wordt gedaan. Boeren en tuinders zijn de oplossing, niet het probleem.' nieuwjaarsdag ging officieel de driejarige termijn in van de nieuwe voorman van LTO Nederland. Sjaak van der Tak zegt er klaar voor te zijn. Niet dat hij de afgelopen weken, na de bekendmaking van zijn benoeming op 10 november, stil heeft gezeten. Tal van werkbezoeken bracht hij aan leden en niet-leden, Brussel, ketenpartijen en andere sectororganisaties. Contractvoorwaarden voor boeren en tuinders moeten veel gunstiger Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland Wat is u het meest opgevallen bij die bezoeken? 'Het ondernemerschap van de boeren en tuinders is echt groot. De passie bij de ondernemers voor hun bedrijf, het welzijn van hun dieren, gewassen en leefbaarheid van het platteland heeft me geraakt. De behoefte aan een duidelijk beleid is groot en de zorg voor het verdienvermogen is dat eveneens.Het is de reden waarom ik het verdienmodel van boeren en tuinders tot speerpunt heb verheven voor dit jaar. Het kan namelijk niet zo zijn dat agrarisch ondernemers alleen maar kostprijsverhogende maatregelen op zich af zien komen, zonder de investeringen daarvoor ook terug te kunnen verdienen. Dat moet echt veranderen.' Wat gaat u daaraan doen? 'Medio januari hebben we hierover overleg met het CBL, de koepel van supermarkten. Behalve LTO nemen ook Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en Farmers Defence Force (FDF) deel aan dat gesprek. Het overleg is op initiatief van het CBL en naar aanleiding van het Farmers Friendly-concept dat FDF graag wil. Wij hebben echter een ander voorstel aan het CBL, waarvan we denken dat alle boeren en tuinders er profijt van kunnen hebben.' Wat wilt u van het CBL? 'Ik wil dat de contractvoorwaarden veel gunstiger worden voor onze boeren en tuinders als producenten en leveranciers aan de supers. Het zou boeren en tuinders enorm kunnen helpen als zij sneller krijgen uitbetaald en dus over meer cashflow kunnen beschikken. Zij moeten nu veel te lang wachten op hun geld. Ander punt is dat kwaliteitsderving van de versproducten na levering niet meer worden verhaald op leveranciers, maar voor rekening zijn van de overige ketenpartijen.' Hoe wilt u dat de verduurzaming wordt betaald? 'De extra vergroeningseisen die worden gesteld aan de producten en productiewijze moeten worden doorberekend in de prijs die boeren en tuinders ontvangen. Neem de discussie over het keurmerk PlanetProof in de plantaardige sectoren. Telers zorgen dat zij telkens weer voldoen aan de steeds strengere voorwaarden van het keurmerk, zonder dat zij een meerprijs krijgen. Het resultaat is dat de motivatie bij de telers wegebt en een deel nu op het punt staat af te haken. Dat moeten we met elkaar niet willen.' Werken supermarkten verduurzaming tegen? 'Zij nemen onvoldoende hun verantwoordelijkheid. De supermarkten hebben een zorgplicht. Het zou hen sieren als zij openlijk achter de boeren en tuinders staan, hun belangrijkste leveranciers. Het zou goed zijn als we met de keten een consumentencampagne starten waarin de agrarische producenten en hun producten centraal staat. Het is eigenlijk van de zotte dat we juist in deze tijd van een pandemie zo weinig aandacht hebben voor gezond voedsel.' U wijst naar de supermarkten, maar welke verantwoordelijkheid hebben de andere ketenpartijen? 'Boeren en tuinders willen ook in beweging zijn en blijven. Van belang is dat zij zich meer kunnen verenigen in coöperaties. Het coöperatieve model heeft de sector jarenlang veel gebracht. Minister Schouten wil de mededingingsregels verruimen waardoor het mogelijk wordt voor producenten zich te verenigen. Die verruiming kan de sector veel brengen.' In het buitenland zien we dat supermarkten onder druk van boeren kiezen voor meer producten uit eigen land. 'We moeten ontzettend oppassen met voedselprotectionisme. Immers; wij moeten het hebben van de export. 70 tot 80 procent van de Nederlandse agrarische productie gaat naar het buitenland. Wij zijn bij uitstek gebaat bij open grenzen en internationiale handel. Als we ons alleen focussen op de binnenlandse afzet, dan schieten we ons zelf in de voet.' Wat vindt u van het Farmers Friendly-concept? 'FDF heeft dit model bedacht. Wat ertoe doet, is een beter verdienmodel. Het laat vooral zien hoe groot de zorgen zijn in de sector. Maar aan het concept zitten ook nadelen. Slechts een klein deel van onze productie is immers bestemd voor de binnenlandse markt. Het moet er niet toe leiden dat nog meer buitenlandse producten in de Nederlandse supermarkten komen te liggen. FDF heeft het CBL het concept voorgelegd, dus ik vind het ook vooral aan hen om te reageren.' In de discussie over meer verdienvermogen wordt ecomodernisme vaak genoemd als oplossing. 'De glastuinbouw en intensieve veehouderij zijn bedrijfsvormen van het ecomodernisme. Dat kan ook omdat zij produceren in een gecontroleerde omgeving. Deze vorm van bedrijfsvoering heeft echter wel een grens. Maatschappelijke en politieke discussies over omvang, inpassing in de omgeving, dierenwelzijn, gezondheid en milieu kleven aan deze bedrijfsvorm. Tegelijkertijd is de innovatiekracht van dit type bedrijven enorm groot.' Tegenhanger van ecomodernisme is extensivering met een verdienmodel gestoeld op subsidie? 'Tijdens mijn werkbezoeken ben ik op melkveebedrijven geweest met pakweg 150 koeien die de kringloop op het bedrijf vrijwel volledig gesloten hebben. Dat is innovatie en verdient waardering. Belangrijk is dat bedrijven tijd krijgen van de overheid om te voldoen aan nieuwe regels. Tegelijkertijd vind ik dat LTO de plicht heeft om met onze achterban van ondernemers voortvarend te zijn en in beweging te blijven om de transitie tot stand te brengen. Het is aan het kabinet om die beweging te faciliteren.' Wat houdt dat faciliteren in? 'De overheid moet boeren en tuinders meer dan een steun in de rug geven en vertrouwen in de sector uitstralen. Anders komt de transitie niet tot stand, want veel innovaties zijn nodig. Denk aan nieuwe stalconcepten met bijbehorende mestbewerkingsconcepten. Subsidies zijn heel belangrijk om die innovaties van de grond te krijgen. In de glastuinbouw is Kas als Energiebron is een goed voorbeeld van wat een innovatie kan betekenen voor de transitie van een sector. Als LTO hebben we de plicht om mee te helpen, samen te leren, te informeren en de vooruitgang te stimuleren.' Bij uw benoeming kondigde u aan met een breed gedragen sectorplan te willen komen. Hoe staat het daarmee? 'We moeten als sector toe naar een strategisch plan voor agrarisch Nederland 2030, vergelijkbaar met de Economische visie op de langetermijnontwikkeling van de Mainport Rotterdam of Greenport Nederland. We werken hier binnen LTO zelf aan vanuit de vakgroepen, maar ook met AgriNL. Het is zeer belangrijk dat we dit doen omdat we hiermee als sector weer zelf de regie gaan pakken. Helemaal met de verkiezingen in aantocht. 'Het landbouwbeleid moet minder van de politiek afhangen, maar vooral weer van de boeren en tuinders worden. Het voortouw nemen erg belangrijk. De rol van de overheid zou vooral faciliterend zijn, de deals sluiten we het liefst zelf.' Op welke deals doelt u? 'Naast verdienvermogen is ook de beschikbaarheid van grond een issue. De druk op het ruimtelijke ordeningsvraagstuk wordt steeds groter. De honger naar grond neemt toe omdat veel extra woningen nodig zijn. We zullen hierover in onderhandeling moeten. Het is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Tegelijkertijd zien we ook dat boeren soms zelf willen stoppen en dus grond beschikbaar komt. Het is als sector beter om zelf een deal te treffen met bijvoorbeeld Bouwend Nederland, dan dat dit voor ons wordt gedaan.' Hoe ziet u dat voor zich? 'Ik wil het vraagstuk over de beschikbaarheid van grond niet laten afhangen van de overheid, maar zelf afspraken maken over het aantal hectare landbouwgrond per jaar dat we willen uitfaseren en verkopen voor woningbouw. Dit zou onderdeel kunnen zijn van de ruilverkaveling en de gebiedsgerichte aanpak. Voorwaarden is wel dat de stoppende boer hier financieel zo goed mogelijk uitspringt. Want in een beschaafd land hoort voor boeren die willen stoppen een sociale regeling te zijn.' Critici zullen zeggen dat u de sector wilt verkopen voor woningbouw. 'We moeten onze kop niet in het zand steken. We koersen op een bevolking van 19 tot 20 miljoen, er moeten 1 miljoen woningen worden gebouwd. De druk op grond neemt alleen maar toe. Dit onderwerp zal belangrijk worden in de verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord. We kunnen dan beter zelf aan het stuur zitten en slim meebewegen dan dat over de sector wordt beslist. De gebiedsgerichte aanpak biedt daarvoor kansen en daarmee zijn we weer onderdeel van de oplossing.' [i]Sjaak van der Tak is per 1 januari officieel begonnen als vijfde voorzitter van LTO Nederland. De koepelorganisatie van de drie regionale land- en tuinbouworganisaties is 25 jaar geleden opgericht en telt in totaal circa 34.000 leden. Van der Tak gaat een termijn aan van drie jaar. Hij was voorzitter van Glastuinbouw Nederland en politicus voor het CDA. Namens LTO zal hij zitting nemen in de Sociaal-Economisch Raad (SER), waarin LTO zitting heeft als een van de drie werkgeversorganisaties in Nederland. Ook in AgriNL (samenwerking van Nederlands grootste agro- en foodbedrijven) vertegenwoordigt hij de primaire agrarische productie.[/i]

Wie heeft wie tot beul gemaakt

Honderden boeren zijn in Groote problemen gekomen tot levensbeëindiging toe . Aflossing, s verplichtingen konden niet meer nagekomen worden bedrijf overnames door jonge opvolgers zijn gestrand binnen de huishouden is er veel leed- verdriet en onmacht veroorzaakt welke Groote beulen hebben dit veroorzaakt co?? Noem ze maar op het aantal dieren dat is aangevoerd uit het buitenland tussen 1 -1-2015 en 2-7-2015 is net zo groot als het aantal dieren wat is vernietigt met de reductie regeling. en welke beulen hebben die in elkaar gezet co ?? In de WOB is duidelijk te lezen dat partijen er voor gekozen hebben om de knel gevallen voorziening zo beperkt mogelijk te houden met allen gevolgen van dien . dat vleesvee onder het melkvee werd geschoven vonden zij wel goed gezien de reactie . welke beulen waren dat co ?? Nu het steeds duidelijker wordt wat er zich heeft afgespeeld rond om de peildatum wordt het leed onder de gedupeerde nog groter. zeker nu het duidelijk gaat worden wat een x aantal heeft gedaan rondt om de peildatum De gehele sector is benadeeld door handelen van een x aantal personen die nu gedeeltelijk boven water komen drijven . De advocaten zijn wild op de stukken die verzameld zijn. procedures gaan in Nederland en Straatsburg gevoerd worden De bestuurder hebben je natuurlijk van de week benadert co om de discussie te blokkeren nu het een beetje te heet onder hun voeten wordt Mensen die proberen de waarheid bovenwater te krijgen veroordeel jij tot beul met de onderstaande tekst @Nijhof of @tokie die graag voor beul willen spelen.

Masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten!(vervolg)!

Dit melde Josl in het door mij (kuilhapper) gestarte topic over de peildatum destijds; [Quote]: Ik zat er net zo in als jij Hans, dat het referentiemoment al lang achter ons lag. Totdat ik hoorde dat onder de bestuurders NZO en het kringetje daaromheen diverse harde groeiers zaten die hun schaapjes op het droge hebben. Dus heb ik de gok genomen en 30 veel te dure vaarzen gekocht eind mei, voor wat het waard is. Of het goed uitpakt weet ik niet, ik voel me er enigszins schuldig onder maar weet ook dat ik aan de verkeerde kant zit als het om een knelgevallenregeling gaat en dan blijft er niet veel keus over.Wel gewoon nederlandse vaarzen. Bij de verkoper gaan ze er nu niet af ( want hij had ze in 2014 ook al) en hij heeft eerst de vaarzen verkocht en straks kan hij nog de rechten verkopen. En bij mij komen ze er waarschijnlijk niet voor 100% bij. https://www.prikkebord.nl/topic/81478/ [/quote] Zat Jos ook bij de regiegroep besprekingen? Wat toevallig dat de peildatum zo goed uitpakt voor alle lto/nzo bestuurders.. Laat de rest daar maar lekker voor inleveren! Wat een misselijke vertoning... kuilhap

@JanCees kiest voor grondgebonden

[b]Een leuk stukje discussie hieruit geplukt: https://www.prikkebord.nl/topic/238685/#p1831792 [/b] Door [@JanCees] : [@Nijhof] Jij hebt blijkbaar een probleem met de door jouw gemaakte keuzen in je bedrijfvoering en strategie de afgelopen 15 jaar. Maar daarom ben je stereotype voor de gehele melkveehouderij. sterker nog je begint tot de catogorie van bedrijven te behoren die in aantal sterk aan het afnemen is . Nu al minder dan 18% van het aantal bedrijven zit boven de 2,6 GVE per ha en circa 11% boven de 3 GVE per ha en 4% van de bedrijven boven de 3,5 GVE per ha. Vanwege het feit dat de fraude druk en de controleerbaarheid en handhaafbaarheid in de huidige regelgeving het grootste is bij de bedrijven die niet grondgebonden zijn heeft 82% nu en over drie jaar 90% van de bedrijven te maken met voor hen onnodig zware regelgeving met grote kosten in de bedrijfsvoering. We praten dan over een kostenverplaatsing van of veroorzaakt voor regelgeving vanwege intensieve melkveebedrijven naar extensieve bedrijven van vele tientallen miljoenen euro's. Dat is de grote olifant die niemand bespreekbaar maakt. Feit is dat circa 12.000 melkveebedrijven met regelgeving zijn opgezadeld die eigenlijk niet voor hen is ontwikeld maar voor circa nu nog 2100 melkveebedrijven die meer dan 2,6 GVE per ha hebben. Als dit benoemt dan stroomt het over van reactie's van vooral deze groep bedrijven. De extensievere meerderheid denkt dat het inderdaad zo wel is maar gaat die discussie liever niet aan. Ik zeg dit al ruim 25 jaar en ben daar consequent in. In mijn tijd had LTO melkveehouderij dit ook als standpunt. Na mijn vertrek is met name onder druk van de ZLTO de definitie grondgebondenheid op die bezopen percentage eiwit van eigen land gekomen en vooral de inzet om de sjoemelwijzer (KLW) in te voeren. Een controle instrument wat in hoge mate onbetrouwbaar is. Grondgebondenheid is een onomkeerbare trend net als de toename in weidegang. Het is prima wat ij betreft als bedrijven niet grondgebonden willen ontwikkelen alleen laat deze catogorie bedrijven dan ook zelf alleen de kosten hiervoor dragen en laten we dan zorgen dat er geen kostbare regelgeving van toepassing hoeft te zijn op de grondgebonden bedrijven. Daarom zeg ik Grondgebonden bedrijven onder de 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha en weidegang kunnen goed zonder fosfaatrechten en ammoniakrechten. Dat betekend voor deze bedrijven een enorme daling in de kosten. Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken. Grondgebonden melkveebedrijven kunnen en moeten dan ook de ruimte krijgen om alle geproduceerde mest op eigen grond af te zetten. Dat betekend de gebruiksnormen voor dierlijke mest met name fosfaat iets verruimen en binnen de stikstofgebruiksruimte omwisseling van dierlijke N voor N uit kunstmest. Milieutechnisch kan dat prima dat heeft het Mesdagfonds al een keer door WUR laten onderzoeken. Bepalend is welke grond hoort er bij de GVE norm. Dat is alle grond in de GDI opgave in eigendom en pacht en maximaal 20% van de grond op basis van kortdurende pacht of gebruiksovereenkomst wel alle gerigistreerd in de GDI en binnen 60 km van het melkleverend adres. Niet morgen direct maar een periode van zes jaar om iedereen de kans te geven er te komen. Waarom 2,5 GVE en 20.000 kg melk, (was 18,500). en weidegang. Omdat bij deze getallen mileitechnisch er weinig risico is voor uitspoeling van nutrienten en vanwege de weidegang de ammoniak emissie ook binnen de perken blijft en bij weidegang ligt er meestal grond om het bedrijf dan valt de stal ammoniak emissie voor een belangrijk deel op de eigen boerengrond. De beperkte situatie dat een stal dichter bij een natuurgebied dan de eigen grond daar gelaten. Waarom van 18.500 kg naar 20.000 kg ? Dat komt weer vanwege Mesdagonderzoek gepresenteerd augustus 2019 uitgevoerd door Wur animal science wat in beeld bracht dat voer efficiency in de melkveehouderij 10% beter is dan eerde op basis van onderzoek begin jaren 90 in beeld was gebracht. Ik zou zeggen ga maar eens rekenen geen fosfaatrechten geen ammoniakrechten en geen mestafzetkosten voor bedrijven onder de 2,5 GVE en wel kunnen groeien tot 20.000 kg melk per ha wat dit kan betekenen voor de melkveehouderij in Nederland. met nu circa 1 miljoen ha en nu 14,5 miljard kg melk. Dan begrijp je ook meteen waarom RFC nu op dit moment vanwege management problemen niet voor echt grondgebonden melkveehouderij is maar vooral de bedrijven onder de 2,5 GVE via de fosfaatregelgeving in de klauwen wil houden. De fosfaatregelgeving en het fosfaatreductieplan komen oof uit de koker van RFC en LTO-Melkveehouderij. Goed voor RFC op korte termijn een strategische blunder voor de melkveehouderij als geheel. De vaste lasten stijgen door en kunnen niet goed worden gemaakt door meer productie, iets wat in omliggende landen en concurenten in de markt wel mogelijk is. Begin nu niet te miepen over dat er bij meer productie een lagere melkprijs komt want de laagste melkprijzen hadden we tijdens de quotering en niet daarna. Het zijn de door het beleid veroorzaakte kosten die de melkveehouderij dwars zitten. Dat de melkveehouderij steeds meer grondgebonden aan het worden is dat is een feit dit ondanks de afname van boerengrond. Dat laatse is overigens waarom ik zeg Nederland is vol en we moeten niet ieder jaar tienduizenden immigranten opnemen want dat vreet ruimte die bij boeren weg moet komen. Nijhof je mag er van alles van denken en zeggen maar kom maar eens met een analyse die dit weerlegt en niet alleen met losse kreten De cijfers spreken voor zichzelf https://www.melkvanhetnoorden.nl/featured/grondgebonden-melkveehouderij-lastig-maar-logisch/ https://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=7352&themaID=2756§orID=3534 https://thumbs.tractorfan.nl/bijlage_groot/d/d8065f71-0ec3-4a8e-acdb-2aa36ba4f800.jpg

Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen

Netwerk GRONDig reageert verheugd op Kamermeerderheid voor VVD-motie: ‘Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen’ Weer een stap dichter bij meersporenbeleid. Hét speerpunt van Netwerk GRONDig. Decennialang was generiek beleid het credo. Het tij keert. GRONDig kaartte bedenkingen over verplichte stalaanpassingen aan bij onder meer de VVD. Het netwerk voor de grondgebonden melkveehouderij stelt dat extensieve bedrijven ammoniakreductie met management kunnen bereiken. Verplichte staltechnieken zijn voor die bedrijven dan onverantwoorde en onnodige investeringen. Een motie van VVD-er Mark Harbers over het opnemen in het Stikstofprogramma van emissiearme bedrijfsvoering kon donderdagavond een ruime Kamermeerderheid tegemoet zien. Eigen mestplaatsingsruimte; benutten van bedrijfseigen mineralen en zo min mogelijk aanvoer van bedrijfsvreemde eiwit/stikstof geeft een lager stikstofoverschot en daarmee een lager aantal kilogram ammoniak per hectare. Daarbij opgeteld een meer dan gemiddeld aantal uren weidegang. Technische stalsystemen, die vanaf 2025 verplicht worden om ammoniak te reduceren, zijn dan voor extensieve melkveehouders niet logisch. Toch stond deze optie als enige in het reductieprogramma achter het wetsvoorstel Stikstof en Natuurherstel. Dankzij de motie van Mark Harbers hoeven grondgebonden (melk)veehouders met emissiearme bedrijfsvoering hun geld niet aan techniek uit te geven. Borging Het is wel van belang dat het om een geborgd integraal managementsysteem gaat. Op dit moment werkt GRONDig met Boerenverstand, WUR, Universiteit Leiden en het CLM samen in een project om een de Emissiearme bedrijfsvoering te definiëren; de Afrekenbare Stoffen Balans uit te werken en relevante KPI’s te formuleren zodat inzichtelijk wordt hoe deze integrale bedrijfsvoering scoort en geborgd kan worden. De sleutels voor een volwaardig alternatief naast technische maatregelen. Het is aan de extensieve (melk)veehouder zelf of hij in 2025 kiest voor dit managementsysteem of voor technische aanpassingen. Tot vandaag was die keuze er niet.

Melkveehouderij hangt tussen leugens en waarheid in 2.0

Deze titel werd vandaag aangehaald door een prikker hier. Het was een bijdrage van mij onder pseudoniem "Boerenbestuurder". Ik deed daar mijn beklaag over de fouten in het fosfaatdossier. Veel ongeloof was er toen, maar mijn bijdrage werd onder dat pseudoniem wel realiteit. Nu ben ik hier aanwezig onder eigen naam, en heb ik promotie gemaakt. Een journalist noemde mij laatst een luis in de pels van de minister ( wat ik beschouw als een compliment), een opponent noemde mij een riool journalist . De titel is vandaag de dag nog steeds realiteit. Iets wat mij bezig houd nu is het stikstof dossier en koemonitor. Dat laatste wil ik vanavond nog 1 keer uit de doeken doen, een feiten relaas in jip en janneke taal. Niet omdat ik tegen koemonitor ben, maar omdat koemonitor het doel mist , namelijk de wettelijke borging. Op 2 december 2019 heeft de minister van medische zorg de uitvoer van de richtlijn 853/2004 en de officiële controle richtlijn gedelegeerd aan de stichting geborgde dierenartsen. Zie link. En dan artikel 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-67065.html

Marc Calon (ex-LTO-baas): ’Boeren hebben zich aan te passen aan de regels’

[quote]Zijn voortijdig vertrek als LTO-voorzitter noemt hij ’het beste wat mij kon overkomen’. [/quote] Het stikstofdossier, de boerenprotesten en vervolgens de scheuren in het boerenbastion kostten Marc Calon (61) in mei zijn baan als voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Een halfjaar later ziet hij toch vooral zijn gelijk bevestigd. „De maatschappij bepaalt de regels en boeren moeten zich aanpassen.” [quote]De melkveehouderij stoot gewoon 41 tot 42% van de stikstof uit. Dat is keurig aangetoond met onderzoek, niet alleen door RIVM. Een van de adviseurs van FDF is Jan Cees Vogelaar, die staat op de lijst bij Forum voor Democratie, een man met een heel grote mond en iets minder verstand. Die ontkent gewoon dat er een stikstofprobleem is. Hij presenteerde met veel lawaai in Nieuwspoort nog het rapport van Stichting Agrifacts (Staf). Dat rapport en die presentatie waren één grote farce, er klopte helemaal niets van. Later moesten ze toegeven dat ze fout zaten en de conclusies van RIVM onderschrijven. Je kunt ontkennen dat het regent terwijl het met bakken uit de lucht valt, maar daar schiet je niks mee op.”[/quote]

Waddengebied moet nationaal park worden...hoeveel hectare gaat dit de sector kosten???

Rijkscommissie: Waddengebied moet een nieuw Nationaal Landschapspark worden 20 nov 2020 - 07:00 Frysk Het Waddengebied moet een nieuw soort nationaal park worden, een zogenoemd Nationaal Landschapspark. Dat zegt de commissie Verkenning Nationale Parken in een rapport dat vrijdag verschijnt. Die commissie staat onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Het hele Waddengebied moet onder het nieuwe park vallen. Het gebied dat onder het nieuwe nationale landschapspark Waddengebied valt - Foto: Commissie Verkenning Nationale Parken In 2014 kwam uit de Tweede Kamer de wens voor een nieuw soort Nationale Parken, waarbij er niet alleen aandacht is voor de bijzondere natuur, maar ook voor het landschap en het cultureel historisch erfgoed. Bovendien gaat het om gebieden die van internationale betekenis zijn. De wens kwam onder anderen van Lutz Jacobi, die voor de PvdA in de Kamer zat. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de commissie Verkenning Nationale Parken gekeken of er gebieden zijn met die combinatie. De commissie heeft vijf van deze gebieden gevonden, waaronder het Waddengebied. Hieronder vallen ook de eilanden met een stuk Noordzee, het terpenlandschap boven Dokkum en Groningen en het Lauwersmeer. Ook het eerdere eiland Wieringen moet eronder vallen. Geen extra bescherming De commissie zegt dat de nieuwe parken een unieke natuur en natuurlijke processen moet hebben. Een andere voorwaarde is dat "uitzonderlijk menselijk vernuft en/of uitzonderlijke wijzen waarop mensen in wisselwerking in met hun omgeving bijzondere landschappen met unieke ecosystemen hebben gevormd". Zo'n nieuw Nationaal Landschapspark moet onder de regie van het Rijk vallen, maar er komt geen extra wettelijke bescherming. Het gebied wordt dus niet op slot gezet. De centrale aansturing en het beheer van het Rijk zou kunnen via een beheerautoriteit, zoals die nu al ingesteld is voor de Wadden. In het rapport wordt wel gezegd dat zo'n autoriteit wel iets te zeggen moet hebben over bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening in het gebied. Dat is bij de huidige Waddenautoriteit niet het geval. Naast het Waddengebied worden ook de duinen op het Hollandse vasteland, de zuidwestelijke Delta met de Biesbosch, de Veluwe en de IJsseldelta met daarin de Weerribben-Wieden naar voren geschoven voor de status 'Nationaal Landschapspark'. Het Oerd op Ameland vanaf de vaste wal - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries De nieuwe parken moeten meer zijn dan een bordje bij de weg wanneer je het gebied inkomt; het moeten proeftuinen worden voor grote nationale opgaven. Dan gaat het om het herstel van biodiversiteit, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire economie en bevordering van de gezondheid. Wat biodiversiteit betreft hebben de Wadden veel potentie voor verbetering. De natuur in het gebied is namelijk niet erg gevarieerd. In het rapport worden onder anderen de inspanningen om het zeewier en de oesterbanken terug te krijgen genoemd. "Groene proeftuin" Naast de biodiversiteit liggen de meeste kansen in het Waddengebied op het gebied van de circulaire economie en gezondheid. Op andere vlakken liggen minder kansen, zo is er voor alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen bijvoorbeeld niet veel ruimte. De commissie verwijst naar de huidige situatie rond corona als voorbeeld van hoe belangrijk een verblijf in 'groene ruimte' kan zijn voor de gezondheid van mensen. De landschapsparken worden hier genoemd als groene proeftuinen voor een gezonde samenleving. Ook zijn er volgens de commissie al hele goede voorbeelden in de Wadden te vinden, waar de economische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, visserij en landbouw in omvang en schaal passend bij het gebied gemaakt zijn. De Brandaris - Foto: Omrop Fryslân/Remco de Vries Het lijkt erop dat de doelen voor zo'n landschapspark wel overlappen met bestaande plannen en uitgangspunten voor de Wadden. Dat is ook niet vreemd, want het Waddengebied lijkt ook als een soort inspiratiebron gebruikt te zijn voor het opstellen van het rapport. Maar het rapport is nog maar een advies. Er zou een onafhankelijke commissie van deskundigen moeten komen om de voordrachten voor de vijf nieuwe landschapsparken tegen het licht te houden. Verder moet er geld komen om de parken op te richten en het Rijk en de provincies moeten langetermijnafspraken maken over de financiën. Ook moet er vanuit het Rijk worden gekeken of provincies helemaal of deels mee willen doen aan de ontwikkeling van een nieuw landschapspark. Bovendien moet er niet te lang mee gewacht worden, want de druk op de ruimte in Nederland is op dit moment al groot. Ministers De commissie Verkenning Nationale Parken zelf wil nog geen toelichting op de plannen geven. Ze wachten totdat er op 2 december met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gesproken. Mogelijk komt het plan al wel in de Tweede Kamer, wanneer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind deze maand besproken wordt.

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken De bezorgde FrieslandCampina boeren (BFCB) hebben het afgelopen jaar verschillende keren bij FrieslandCampina aangekaart dat de KoeMonitor voor een groot deel bestaat uit bovenwettelijke eisen en daarmee in strijd is met de wet. Het bestuur van FrieslandCampina heeft hier tot op heden niets mee gedaan, waarop BFCB heeft besloten een melding te doen van oneerlijke handelspraktijken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vanaf de invoering van de KoeMonitor heeft BFCB te horen gekregen dat de KoeMonitor noodzakelijk is voor het exporteren van melk. BFCB heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met het Controle Orgaan Zuivel Keten (COKZ) en is tot de conclusie gekomen dat niet de melkfabrieken, maar het ministerie van Volsgezondheid Welzijn en Sport gaat over het opstellen van wettelijke eisen ten aanzien van de melkkwaliteit. De wettelijke status van KoeMonitor blijft hierdoor onduidelijk. . Extra eisen leiden tot hogere melkprijs Minister Schouten heeft in het regeerakkoord duidelijk stelling genomen over het stellen van boven wettelijke eisen. ‘De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.’ Luc Hemmelder, secretaris van de BFCB zegt: „FrieslandCampina heeft de keus tussen betalen voor de bovenwettelijke eisen of het schrappen van de KoeMonitor”. Het is nu aan het AMC hier een uitspraak over te doen. Behalve de BFCB hebben ook melkveehouders van Bel Leerdammer, Royal A-ware en Vreugdenhil bij de ACM melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken. „Er is regelmatig contact tussen de melkveehouders van de verschillende fabrieken. Het is belangrijk en noodzakelijk dat boeren elkaar steunen en gezamenlijk strijden voor hetzelfde doel”, stelt Hemmelder. Tekst: Hermien van der Aa jan van Erp - 2 uur geleden In algemene zin: flauwe kul! Nog gekker is dat de dierenarts dit komt uitvoeren. De dierenarts als "boeren pester". Er zijn genoeg dierenartsen die ineens als "muggenzifter" zichzelf laat gelden. Ik heb liever een vervelende discussie met een vreemde dan met je vertrouwens persoon. De volgende dag moet je elkaar weer aardig vinden als er een zieke koe is. Reageer Kaasboer - één uur geleden Top BFCB zo doorgaan.. Al onze data word overal te grabbel gegooid . Dit moet een keer stoppen. Reageer Anne - 3 minuten geleden Nou precies, de veearts is niet opgeleid als beoordelaar, maar om zieke dieren beter te maken! Commentaar leveren en kritiek uitten op mensen, in dit geval boeren en hun bedrijfsvoering is gewoon heel gevaarlijk en bereikt ook zelden het doel, ga eerst maar eens melden wat wel goed, er is al genoeg tegen de boeren aangeschopt.

LTO Nederland presenteert vanmiddag zijn nieuwe voorzitter

[b]Ben benieuwd, wie zal het zijn?. Ik verwacht dat het een vrouw is:[/b] Baas landbouwlobby zal geen activist zijn - Nieuwe LTO-voorzitter wacht als ’verbinder’ een helse klus Door Gert van Harskamp (Telegraaf) LTO Nederland presenteert dinsdagmiddag zijn nieuwe voorzitter. De ledenraad van de land- en tuinbouworganisatie bepaalt dan wie vanaf 1 januari de voorzittershamer mag overnemen van Marc Calon. Die legde in mei zijn functie neer, omdat hij geen draagvlak meer had. De belangenclub heeft de namen van de kandidaten goed stil weten te houden, maar duidelijk is wel dat LTO niet voor de activistische koers kiest en een leider wil die de scheuren in het boerenbastion kan dichten. Een ledenenquête heeft aan de basis gestaan van de profielschets. De nieuwe voorzitter is een verbinder, liefst zelf agrariër of iemand met affiniteit met de sector. Hij of zij moet een brug slaan naar ’het maatschappelijk speelveld dat minder bekend is met agrarisch Nederland’, beschikt over een goed netwerk in Den Haag en ervaring met mediaoptredens. Feit is dat de aanstaande boerenleider een hels karwei staat te wachten. Mestbeleid, stikstof, discussie rond gewasbeschermingsmiddelen en kringlooplandbouw, er komt heel veel tegelijk op de sector af. Een sterke belangenbehartiging is dan onontbeerlijk. Daarbij moet de LTO-voorzitter bij de achterban de rijen gesloten zien te houden, wat een hele uitdaging is na een periode vol boerenprotesten die de onderlinge verschillen in de sector goed blootlegde. Recent heeft LTO Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar, kandidaat Tweede Kamerlid voor FvD, laten vallen. Die stelden zich kandidaat als duo-voorzitter. Met hen zou LTO zeker een activistischere koers varen. Waarom zou de nieuwe voorzitter niet gewoon uit de LTO-stal komen? Er zitten mensen die prima aan de profielschets voldoen. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, treedt samen met Wim Bens van ZLTO op als interim-voorzitter. Hij is melkveehouder, lid van het CDA en de districtsraad van FrieslandCampina en oud-bestuurslid van ZuivelNL. Ook de huidige LTO-directeur Hans van den Heuvel, eveneens CDA’er, past in het profiel. Hij is namens LTO lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Duidelijk is in ieder geval dat de nieuwe LTO-baas niet direct de trekker op het Malieveld parkeert. Gert van Harskamp

Geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius

Door Jaap Haanstra Wij zien allemaal hoe gigantisch groot de impact is van het stikstofbeleid in Nederland. In dit beleid draait alles om het beschermen van stikstofgevoelige natuur, waarbij rekenmodel Aerius doorslaggevend is. Die stikstofgevoelige natuur is vastgelegd op de natuurkaart in Aerius, in 'hexagonen' (hectares in de vorm van een honingraat). Minister Schouten wil dat de helft van die hexagonen in 2030 niet meer stikstof is overbelast. Ik kan u nu al zeggen: dat gaat h'm niet worden! Want… Stichting Agri Facts (STAF) is erachter gekomen dat er in het geniep heel veel stikstofgevoelige hexagonen zijn bijgetekend in Aerius. Daar kwamen wij achter bij het testen van de nieuwe update van Aerius - versie 2020 kwam half oktober beschikbaar. Deze versie blijkt hier en daar tot andere uitkomsten te komen dan versie 2019. Bij het zoeken naar de oorzaak stuitten wij op het 'schuiven' met stikstofgevoelige natuur. Wij waren verbaasd over het feit dat er veel hexagonen met stikstofgevoelige natuur zijn bijgeplust in de provincie Gelderland. Bij elkaar wel zo'n 4.000 tot 5.000 hectare. Dat is vreemd, voor het aanwijzen van nieuwe stukken stikstofgevoelige natuur gelden procedures, met openbare stukken en inspraakrondes. Die waren onvindbaar. Wij hebben bij diverse overheidsloketten navraag gedaan, maar er kwam niks. Bijplussen stikstofgevoelige natuur Landelijk blijkt het areaal stikstofgevoelige natuur in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld in Aerius. Het gaat tegenwoordig om zo'n 200.000 hectare. Het bijplussen van hectares stikstofgevoelige natuur beperkt zich overigens niet tot Gelderland, ook in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg gebeurde dit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? STAF nam contact op met de Provincie Gelderland, over de gevolgde procedure. Het antwoord is ronduit schokkend. Er is geen bestuurlijke procedure gevolgd. Natuurorganisaties zelf actualiseren de natuurkaart in Aerius, de provincie houdt zich daar niet mee bezig. Een tweede provincie bevestigt dat dit soort informatie niet langs het college gaat. STAF stelde ook vragen aan het provincieloket BIJ12. Die zegt bezig te zijn met het uitvoeren van de wet. Natuurorganisaties voegen natuur zelf toe Het intekenen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat natuurgebieden in berekeningen steeds gevoeliger worden voor stikstof en er steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving. Ik vind het bedenkelijk dat provincies toestaan dat natuurorganisaties zélf stikstofgevoelige natuur toevoegen aan Aerius, buiten het zicht van alle andere belanghebbenden. De minister heeft beleid geformuleerd met als doel het aantal hexagonen met een stikstofoverbelasting te verminderen. Maar zij staat toe dat natuurorganisaties in rap tempo nieuwe overbelaste hexagonen erbij plussen in Aerius. Hierdoor wordt het berekende stikstofprobleem alleen maar groter, in plaats van kleiner. Nog ernstiger is het volledige gebrek aan transparantie en inspraak in de aanwijzingsprocedure. Dit raakt aan onze democratie, hier worden de spelregels van onze democratie geschonden. Deze geniepige gang van zaken binnen het stikstofbeleid, zouden wij als Nederland niet mogen accepteren. Download hier het hele rapport: https://stichtingagrifacts.nl/veel-stikstofgevoelige-natuur-bijgetekend-in-rekenmodel-aerius/

Wie heeft de macht bij Cono?

Wie heeft de macht bij Cono? Hoewel acht kritische leden van Cono Kaasmakers deels in het gelijk werden gesteld door de rechtbank van Haarlem, gaan zij zeer waarschijnlijk toch in hoger beroep tegen hun coöperatie uit Westbeemster(NH). De melkveehouders vinden dat de rechter het bestuur van de kaasfabriek te veel macht toedicht. Ruim een jaar geleden besloot de Raad van Bestuur van Cono dat boeren die geen GMO-vrije melk (melk van koeien die voer krijgen zonder genetisch gemodificeerde organismen) leveren, minder betaald krijgen. De melk moet apart worden opgehaald, wat extra kosten met zich meebrengt. Alleen trekt Cono vier euro per honderd liter melk af van de prijs, terwijl de kosten eerder zijn vastgesteld op één euro per honderd liter. Cono trekt dus te veel geld af, vond ook de rechter in Haarlem. Na die uitspraak handelde Cono snel. In een interne mail aan de leden (de melkveehouders dus) wordt een eerder deels teruggedraaid besluit uit 2018 herbevestigd. Deelname aan het GMO-vrije programma is niet langer vrijwillig. 'Bij meerdere overtredingen' kan het bestuur overgaan tot melkweigering, zoals dat nu ook in de GMO-overeenkomst is vastgelegd. Dit zal het bestuur bijvoorbeeld doen als een lid opzettelijk de voorwaarden van het programma GMO-vrij schendt', schrijft Cono. Nijdig De acht melkveehouders die de rechtszaak aanspanden, vinden dat het besluit er zonder instemming van de leden doorheen is gedrukt en reageren nijdig. "Ze doen maar wat en hebben geen gevoel van wat er leeft onder de boeren", vertelt boer Jos Stuijt uit Wijdewormer. "De kaasfabriek is van de leden. Dit soort beslissingen moet voorgelegd worden aan de leden. Als dan blijkt dat de meerderheid het eens is met zo'n plan, leggen wij ons daar bij neer. Maar dat ze dit soort zaken niet in stemming durven brengen, zegt genoeg." Marcel van der Eijk, melkveehouder uit Twisk, vindt dat Cono niet luistert naar de leden. Ze drukken er van alles zomaar doorheen, zonder dat ze in gesprek gaan", doelt de boer onder meer op het duurzaamheidsprogramma 'Belonen op resultaat'. "Daar ben ik erg boos over. Ik ben wel blij dat de rechter ons deels gelijk heeft gegeven, maar we zijn nog niet tevreden. Er zit een verlenging aan te komen, dat kan niet anders na deze uitspraak", doelt hij op een eventueel hoger beroep. De boeren kunnen dat nog indienen tot begin januari, iets wat overigens ook voor Cono geldt. De twee melkveehouders vertegenwoordigen, samen met de zes anderen die de rechtszaak hebben aangespannen, een grote groep. Van de 450 Cono-melkveehouders schatten ze in dat ze zo'n honderd medestanders hebben. Stuijt: "Dat blijkt uit een peiling die Cono zelf heeft gedaan onder de leden en wij horen dat ook in het veld. Alleen zit niet iedere boer op veel gedoe te wachten. Dat begrijp ik, want wat wij hebben gedaan is best ingrijpend. Wij zijn Cono, die kaasfabriek daar in Westbeemster staat er door ons. Dus eigenlijk we vallen onze eigen club aan. Kwaliteit De rechtszaak draaide niet alleen om GMO-vrije melk, maar ook om het begrip 'kwaliteit'. Cono mag van de rechter melkveehouders die voldoen aan de 'kwaliteitsstandaarden van de 'melk' best een meerprijs geven. "Maar wie bepaalt wat kwaliteit is?", vraagt advocaat van de melkveehouders Dinant te Biesebeek zich af. "Als je met een melkveehouder over kwaliteit van de melk praat, gaat het over het eiwit-vetgehalte of zuurtegraad en niet over of er zonnepanelen op het dak van de schuur liggen. De melkfabrieken stellen steeds hogere eisen aan melkveehouders om melk te kunnen leveren. Er is op een gegeven moment simpelweg geen keuze meer om daar niet in mee te gaan."Steeds meer eisen voor imago" De zaak van de acht melkveehouders in Noord-Holland staat niet op zichzelf. De boeren zijn steeds vaker ontevreden over hun eigen melkfabriek of coöperatie waar ze in zitten, merkt Te Biesebeek. Hij schreef er een artikel over met de sprekende kop 'Heeft een melkveehouder tegenwoordig een advocaat nodig voor een plus op de melkprijs?'. "Er zijn zeven grote spelers op het gebied van melk in Nederland, die ook allemaal zijn verenigd en dus samen om tafel zitten. Zij lijken samen voor het imago richting de consument steeds meer te eisen, maar er staat te weinig tegenover. Zo'n vonnis in een rechtszaak kan daarom grote gevolgen hebben. Daarom denk ik dat we in hoger beroep een kans kunnen hebben. Rechters zijn voor zulke grote gevolgen soms wat huiverig en schuiven een echte uitspraak in eerste instantie door. De keuze voor een hoger beroep is aan de acht boeren, die hier nog over nadenken. Van der Eijk: "We voeren overleg, ook bijvoorbeeld over de extra juridische kosten die we moeten maken. Deze maand staat de ledenvergadering gepland (online, vanwege corona, red.) waar we van tevoren vragen voor kunnen indienen. Dan heeft het bestuur het antwoord alweer klaar natuurlijk. We houden ons nu gedeisd, maar deze zaak gaat zeker nog een staartje krijgen. Mensen hebben mij al gevraagd waarom ik niet overstap naar een andere melkfabriek, maar dat is geen optie. Ik heb nog steeds een sterk gevoel bij Cono, ondanks deze situatie." Wim Betten: 'We hebben maar één fabriek' Algemeen directeur Wim Betten van Cono Kaasmakers reageert: "Deze zaak kent geen winnaars. Ik zie bij de melkveehouders vooral veel onvrede terugkomen in algemene zin. De boeren staan al jaren onder druk, als wij dan ook nog met eisen komen, kan dat hard aankomen . We doen het qua melkprijs al jaren beter dan concurrenten. Dat komt doordat we blijven meebewegen. Voor de belangrijke Duitse markt leveren we onze Beemsterkaas die voldoet aan de VLOG-standaard (onder meer GMO-vrij), maar we hebben maar één fabriek waar we kaas maken. We overwegen gespreksessies te organiseren om te kijken waar de onvrede zit. Ik zit er voor de melkveehouders. Dat de fabriek van de leden is, onderschrijf ik volledig. Tekst: Guus Daamen Beeld: Dick Breddels Wilt u reageren? redactie@agrio.nl of tel. 0314 - 62 64 38 Bron en goedkeuring Agraaf

LNV: 'Van beroepsverbod is geen sprake'

Bij de deze week geïntroduceerde regeling gerichte opkoop is geen sprake van een beroepsverbod. Dat stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vanwege het rumoer dat hierover ontstond, heeft het ministerie extra informatie opgenomen in de 'vragen en antwoorden' over deze regeling. 'Er geldt geen beroepsverbod. Het kan zijn dat een veehouder die gebruik maakt van de gerichte opkoopregeling, een andere veehouderijlocatie heeft dan de locatie waarover de koopovereenkomst gaat. Veehouders mogen die eventuele andere locatie(s) dan gewoon blijven voortzetten.' Begin deze week werd de nieuwe opkoopregeling geïntroduceerd waarmee provincies piekbelasters rond Natura 2000-gebieden kunnen opkopen. Het is niet toegestaan om vervolgens op een andere plek in het land een ander bedrijf over te nemen of een samenwerking aan te gaan. Volgens onder meer LTO Nederland komt dat neer op een beroepsverbod. Volgens LTO-bestuurder Trienke Elshof zal de regeling daardoor niet gaan werken. Bedrijfsverplaatsing Volgens het ministerie van LNV zijn er voor bedrijfsverplaatsing andere regelingen beschikbaar. 'Deze regeling is gericht op het definitief beëindigen van veehouderijlocaties. Daarom heeft deze regeling het karakter van een stoppersregeling. Wanneer een veehouder de intentie heeft om elders een bedrijf over te nemen, is deze regeling daarvoor niet het geëigende instrument.' Veehouders die willen verduurzamen of verplaatsen, kunnen wat het ministerie betreft gebruik maken van de andere regelingen. Bijvoorbeeld de Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (SBV), het Bedrijfsovernamefonds of het Omschakelfonds. Politiek Vanuit de politiek wordt er wisselend gereageerd. De SGP vindt dat de regeling niet aantrekkelijk genoeg gemaakt is, want boeren die willen verplaatsen kunnen niet deelnemen. 'Dat terwijl het kabinet juist vaart wil maken met de stikstofaanpak', stelt een woordvoerder. VVD-Kamerlid Mark Harbers ziet ook dat de regeling geen optie is voor bedrijven die door willen gaan, maar bereid zijn om dat op een andere locatie te doen. 'De provincies werken aan gebiedsgerichte plannen. De VVD vindt dat daarin mogelijkheden moeten worden geboden voor veehouders die willen verplaatsen. We gaan hier in komende debatten aandacht voor vragen.' Andere regelingen In andere stoppersregeling staan tevens bepalingen dat een ondernemer een bedrijf niet kan starten of overnemen op een andere locatie. Dat geldt onder meer voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Wanneer gaat de FRC onderneming leveren.

Melkweb zondag 25 oktober 2020 Wanneer gaat de onderneming leveren? L.L.J. Bleumink (Leon) Melkveehouder, district Achterhoek-Liemers Met enige verbazing volg ik de discussie over de financiering van onze coöperatie. Al enige jaren maak ik me grote zorgen over diverse grote financiële missers/ beslissingen die juist mede, naast de vergrijzing, de oorzaak zijn van de discussie waarin we nu verzeild zijn geraakt, namelijk de winstgevendheid en daarmee ook de toevoeging aan de algemene reserve van de onderneming. En juist dat lijkt nu totaal te worden vergeten in de discussie over de financiering van Friesland Campina. Al jaren ga ik naar vergaderingen en stel ik kritische vragen over de missers zoals in Belgie (fabrelac) en Pakistan (Engro Foods) Het valt overigens niet mee om als lid hier goede informatie over te krijgen, meestal worden vragen afgedaan met “het ligt genuanceerder dan jij stelt”. Een recenter voorbeeld ligt hier in Nederland. In december 2015 besluit FrieslandCampina de kaasfabriek in Rijkevoort te sluiten. Voor 68 mensen werd het sociaal plan (met bijbehorende kosten) uit de kast getrokken. Echter, op 28 mei 2018 bericht vakblad Boerderij dat de kaasfabriek toch open moet blijven en gaat investeren in de locatie. “Er wordt weer geïnvesteerd in de kaasinstallaties en er moeten enkele tientallen mensen bij komen, in de functies van procesoperators tot ondersteunend personeel.” De heroverweging is het gevolg van voortschrijdend inzicht, zo wordt gemeld. Verbazend is dan ook dat op 02-07-2020 de top van FC vervolgens weer besluit om de fabriek toch te sluiten. 86 banen verdwijnen waarvan er 56 in vaste dienst waren. Het is volgens de directie om bedrijfseconomische redenen niet langer meer verantwoord de fabriek in Oost-Brabant, die deels werkt met verouderde machines, nog langer open te houden. Dus binnen een tijdsbestek van 4,5 jaar wordt besloten om een fabriek te sluiten, kosten gemaakt, toch open te houden, kosten gemaakt, toch weer te sluiten, wederom kosten gemaakt. Van het gemelde voortschrijdend inzicht is toch echt weinig te merken.   In iedere onderneming heb je succesvolle en minder succesvolle investeringen. Toch lijkt het de laatste jaren kenmerkend te zijn en haar weerslag te hebben op de uiteindelijke resultaten. Wat ik daarnaast opvallend vind is het repeterende verhaal van dhr. Schumacher dat de resultaten in ‘verre’ landen worden beïnvloed door tegenvallende wisselkoersen en politieke instabiliteit. Een onbegrijpelijke klaagzang aangezien dhr Schumacher toch ook moet weten dat dit inherent is aan investeringen in ‘verre’ onstabiele landen. Dit hoor je als internationaal opererend bedrijf in te calculeren. Daarnaast staat de verkoop van zekere winstmakers dicht bij huis zoals Creamy Creation en stremselfabriek CSK food haaks op de gevolgen van het gevoerde beleid.   In 2016 stelde Frieslandcampina naar een omzet te streven van 15 miljard euro in 2020. Daarbij moest de waardecreatie omhoog. Deze twee belangrijke peilers zijn bij lange na niet gehaald. In 2016 werd 362 miljoen winst gehaald bij 10,8 miljard liter melk met 21927 medewerkers, waardecreatie (prestatietoeslag plus reservering ledenbligaties) 3,44 Euro per 100 kg melk. In 2019 werd 278 miljoen winst gehaald bij 10,0 miljard liter melk met 23816 medewerkers, waardecreatie 1,38.   Daarnaast hebben we een aanpassing van de garantieprijssystematiek gehad waardoor de garantieprijs ongeveer een cent lager is, cumulatieve boekwinsten van ten minste 100 miljoen euro (bijvoorbeeld door verkoop van één of meerdere bedrijfsonderdelen niet mee te nemen bij de winstverdeling en er is tov 2016 10 % van de winst meer toegevoegd aan het eigen vermogen.   Om grote problemen te voorkomen moeten wij melkveehouders opnieuw gaan (in)leveren, die noodzaak zie ik ook wel. Maar om de slechte prestaties van de onderneming aan deze discussie voorbij te laten gaan kan niet. De belangrijke vraag voor mij is dan ook, WANNEER GAAT DE ONDERNEMING LEVEREN?

Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar / het beste voorzittersduo dat LTO nooit heeft gehad

Vandaag heeft LTO aan de duo-kandidaten voor het voorzitterschap, Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar, laten weten de voorkeur te geven aan een andere kandidaat. Het tweetal had graag zijn brede kennis en ervaring ten dienste gesteld van de boeren en tuinders van Nederland. Om samen met hen een stevig front te vormen in de belangenbehartiging. Haanstra en Vogelaar wilden een einde maken aan de verdeeldheid binnen de landbouw en komen tot één geluid namens de georganiseerde boeren en tuinders. Ook verkiezing van de voorzitter door de leden en invoering van het referendum waren zaken die hoog op hun agenda stonden. Echter, LTO maakte een andere keuze. Haanstra en Vogelaar stelden zich begin augustus kandidaat, nadat zij eerst hun draagvlak hebben gepeild bij de boeren en tuinders. Zijzelf, maar ook enkele media organiseerden een poll. Uit alle peilingen bleek dat het duo kon rekenen op een groot draagvlak. Rond 70 tot 80 procent van de boeren en tuinders zag dit duo wel zitten als voorzitters van LTO. In de afgelopen twee maanden vonden twee sollicitatiegesprekken plaats, die plezierig verliepen. Het eerste gesprek was met medewerkers van Maes & Lunau, een bureau dat door LTO is ingeschakeld om tot een keuze te komen. Op 6 oktober vond een tweede gesprek plaats met de drie regiovoorzitters, bijgestaan door een partner van Maes & Lunau en de directeur van LTO Nederland. Haanstra en Vogelaar vinden het jammer dat zij niet zijn gekozen, maar respecteren de beslissing van de LTO-bestuurders. Zij willen alle boeren en tuinders bedanken voor de vele aanmoedigingen, het vertrouwen en de reacties in de afgelopen maanden. Beide heren wensen de nieuwe LTO-voorzitter, wiens naam in november bekend wordt gemaakt, net zoveel draagvlak en achterban toe als hen werd toegedacht. “Wij wensen hem/haar alle succes toe bij het behartigen van de belangen van boeren en tuinders en hun gezinnen.”

OCR ( Officiele Controle Richtlijn) of Koemonitor (Leveringsvoorwaarden)

Al 9 maanden is er discussie binnen de melkveehouderij hoe de EU richtlijn 853/2004 uitgevoerd dient te worden. Deze week werd er door de Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) duidelijkheid gegeven. Zij zijn door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld als uitvoerende dierenarts in de OCR. Alleen met deze certificering worden er exportverklaringen naar derde landen af gegeven door het COKZ, die toeziet op de uitvoering van de richtlijn. De brief van de SGD geeft daar duidelijkheid over. http://www.imail2u.nl/webversie?m=7552&c=87995&h=bo4G7KSYdt%2bgABCFS2UEZXpQyulpbWFpbDJ1d2Vi In deze brief staat het volgende: "'Op grond van de OCR dient de officiële controle met vereiste deskundigheid en onpartijdig en vrij van elk belangenconflict te worden uitgevoerd. Met de aanwijzing van de SGD dierenarts heeft de overheid beoogd dat deze deskundigheid en onpartijdigheid door de SGD wordt geborgd."" Daarnaast heeft een derde partij in opdracht van Zuivelnl koemonitor ontwikkeld. Begin dit jaar hebben de meeste zuivelfabrieken koemonitor opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Volgens de SGD zijn onderdelen van koemonitor geen vervanger van OCR. Dit betekent dat als de zuivelfabrieken op dit punt blijven vasthouden aan hun leveringsvoorwaarden, zij de export naar derde landen in gevaar kunnen brengen. De geborgde dierenarts kan geen onderdeel worden van deze leveringsvoorwaarden omdat zij dan niet meer onpartijdig zijn. Met de brief van de SGD wordt ook duidelijk dat koemonitor een bovenwettelijke maatregel is. Vandaar dat koemonitor ter toetsing is aangeboden aan de ACM, die daar recentelijk een onderzoek naar is gestart. Het wordt echt tijd dat melkveehouders weten waar ze na 9 maanden aan toe zijn! Dus wie neemt er de verantwoordelijkheid?

Het Boerengeluid – Column Dagelijks Bestuurslid Jeroen van Maanen

Aan mij de eer om voor de eerste keer, na mijn benoeming als dagelijks bestuurslid, een woord tot de leden te richten in de Koebont. Allereerst wil ik de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Nog geen kwart eeuw geleden mocht ik graag met mijn vader meegaan naar de eerste vergaderingen van NMV. De club werd opgericht vanuit ferm en inhoudelijk boerengeluid, door oprichters als Vogelaar, wijlen Ab de Groot en Jan Verhoef. Geluid dat aansprak en vergaderingen nog meer! Het was een tijd waarin heetgebakerde en gepassioneerde boeren hun geluid luidkeels op de vergaderingen lieten horen. Daar waar nodig werd dit toch al niet misteverstane geluid verder onderstreept met een dreigende in de lucht gehouden stoel, klaar om naar een slecht luisterende spreker voorin de zaal te gooien. Met onderwerpen toentertijd als een vervuild IBR-vaccin waren vergaderingen verzekerd van acties die, ondanks de beroerde reden, mij toch altijd bijzonder aanspraken. Het verfrissende en nieuwe vakbondsgeluid was een welkome aanvulling op de bestaande tamme belangenbehartiging. Boerengeluid wat mij met de paplepel is ingegoten door een vurige vader die in ‘72 bijvoorbeeld de coöperatieve zuivelfabriek al met overtuiging verliet. Daarnaast een moeder als reisleider met talenknobbel en twee opa’s die in de fokkerij en als grondlegger van de BLGG hun geluid toen al lieten horen. Als verlegen puber kwam mijn eerste geluid naar buiten tijdens vee-beoordelen en werd later verder ontwikkeld als voervertegenwoordiger. Een jaar of wat later kwam een opname naar buiten van ondergetekende op een Bel Leerdammer vergadering. Het was juist deze opname die ervoor zorgde dat ik in september 2019 werd gevraagd als woordvoerder voor de felste actiegroep van Nederland, toen bezig de geslaagde 1 oktoberactie mede te organiseren. In de melkacties van 2009 leerde ik dat als 100 boeren zeggen er te zijn, er op de dag zelf waarschijnlijk maximaal 25 komen opdagen. De veranderde tijd en noodzaak zorgde op 1 oktober ervoor dat er bij 100 opgaven wel 300 boeren kwamen opdagen. Het nieuwe boerengeluid was daar; saamhorig, schouder aan schouder, stond elke boer van Nederland op. Gelukkig is dit geluid sindsdien alleen maar harder gaan klinken. Het Landbouw Collectief werd opgericht en een taaie stikstofstrijd werd en wordt nog steeds gevoerd. We droegen oplossingen aan voor een stikstofprobleem die geen van allen opgepakt werden door Den Haag. We moeten ons daarmee afvragen of stikstof wel het probleem is. Juridische houdbaarheid en het gevecht om de ruimte konden de daadwerkelijke problemen wel eens zijn die in de toekomst van oplossingen moeten worden voorzien. Wat ik het laatste halfjaar leerde is dat samenwerken mogelijk is, en succesvol kan zijn ook. De solide partijen waar een samenwerking op te bouwen is, blijken absoluut de vakbonden te zijn. Samenwerkend en elkaar vasthoudend kan en moet hier een machtsblok vanuit opgebouwd worden. Vakbonden vanuit varkens, pluimvee, akkerbouw en de melkveehouderij die aan hun eigen kar en sector trekken, zonder daarbij tegen de wagen van een collega sector te duwen. Nederland van nu bulkt van de kansen en uitdagingen die een sterke belangenbehartiging vereisen. De organisatiegraad onder boeren van Nederland zal omhoog moeten en met graagte zal ik mij daar via de NMV voor inzetten. Laten we Trump’s uitspraak iets aanpassen en binnen de melkveehouderij schouder aan schouder ons boerengeluid inzetten en LET’S MAKE DE NMV GREAT(ER) AGAIN!!

puntertje


Topics
0
Reacties
675
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering