Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Uitnodiging RVO beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties

[b]Ik neem aan dat alle NL veehouders deze uitnodiging hebben gehad?:[/b] Als veehouder nodigen we u uit om deel te nemen aan een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV) over beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties. Heeft u een melkvee- vleeskalveren-, varkens- of pluimveehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u dat uw bedrijf zorgt voor te veel uitstoot van stikstof? In 2023 komen er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers die overwegen te stoppen met het bedrijf. Wat is het doel? Graag gaat RVO met u in gesprek om te begrijpen hoe de regelingen van invloed zijn op uw bedrijf. En om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de uitvoering klantvriendelijk te maken. Het kabinet is nog bezig met het ontwikkelen van beide regelingen, wat er in het gesprek aan bod komt is dus nog niet definitief. Wat vragen we van u? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk interview. In overleg vindt het interview plaats op locatie van uw bedrijf, bij RVO op kantoor of online. De gesprekken worden door medewerkers van RVO gevoerd. Voorbereiding is niet nodig. Wilt u meedoen aan het onderzoek? - De gesprekken vinden plaats in april, tussen 9:00 en 17:00 - U kunt zelf aangeven welke dag u het beste uitkomt. - Als er teveel aanmeldingen zijn, maken wij uit de aanmeldingen een keuze. Het kan dus zo zijn dat u niet wordt uitgenodigd nadat u zich heeft aangemeld. - De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. Aanmelden U kunt zich hier aanmelden: https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar klantinzicht@rvo.nl. Wij hopen op uw deelname, alvast onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet, Team Klantinzicht, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een landbouw akkoord.......voor onze boeren? ....of voor het redden van banken en het kabinet.

Er is veel te doen over een aanstaand landbouw akkoord. Maar schieten wij boeren er wat mee op, of is er een schaduw agenda. Het landbouw akkoord moet invulling geven aan de afspraken in het coalitieakkoord kabinet omtrent Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en stikstof doelen. Dus herverdeling van eigendom en onhaalbare doelen van een gecreëerd probleem genaamd stikstof. Deze week was er veel reuring over een vermeend deelakkoord melkveehouderij wat geen deelakkoord mag heten. De meeste sectoren hebben inmiddels een overeenkomst. Op een aantal punten is er geen overeenstemming bereikt. De punten grondbeleid, pas melders, financiering en verdienmodel worden op het menu gezet van de hoofdtafel. Komende weken worden cruciaal. Gaan landbouw partijen akkoord met een invulling van overgangsgebieden bij N2000, beekdalen en opgeven van de helft van de veenweidegebieden? Gaan normen van 1 gve per ha landschapsgrond het verdienmodel van de veehouderij wezenlijk veranderen? En hoe gaat de gedwongen afwaardering van het eigendom? Een veel gehoord argument waarom we als sector hier alleen maar winst uit kunnen halen is dat de grond voor de sector behouden blijft. Natuurlijk is dat onder het Didam arrest 1 groot kul verhaal. Het Didam arrest bepaald nl dat de overheid bij uitgifte van grond iedereen een gelijke kans moet geven , dus naast agrarische partijen ook geïnteresseerde ngo's als bijv Natuurmonumenten. Dan een ander verdienmodel. Waardering voor de ondernemers die beleving goed kunnen verwaarden, maar de markt raakt op een keer verzadigd. Wat rest zijn de grillen van de internationale handel die wrs geen respect heeft voor overgangsgebieden, landschapsgronden enz. En produceren voor de binnenlandse markt binnen de open grenzen van de EU is helemaal een farce. Dan financiering en pas melders in 1. In volgende link wordt duidelijk dat banken per 1 Jan 23 met Basel 4 te maken hebben. Extra internationale voorwaarden aan hun beheerde portefeuille maken dat financieringen meer en meer gewaardeerd worden op rendement. Daarnaast is het financieren van illegale situaties not done. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/01/nvb-voorzitter-basel-iv-maakt-verdienmodel-nog-urgenter Dan rijst ook de vraag wat is de rol van de banken in het landbouw akkoord? Zitten zij te wachten op landschapsgrond en overgangsgebieden? Op extensieve veehouderij met een laag rendement? Op pas melders die door de overheid in de steek gelaten worden? Basel 4 gaat een hele grote stem krijgen in het landbouw akkoord. Veel van de 25 miljard zal verdwijnen in de zakken van de bankiers ter compensatie voor afwaardering pas melders en landbouw grond. Door Basel 4 zullen ook veel pas melders vermorzeld worden. Vreselijk!!!!! Dan rest de vraag, voor wie zitten Sjaak v d Tak en Roy Meijer nog aan tafel? Voor onze boeren? Zoals ze dat zo mooi vanmiddag in Buitenhof zeiden?... Of voor een bank met het hoofdkantoor in Utrecht, waar naar verluidt een schaduw overlegtafel plaats vindt. Of voor het vermijden van de val van het kabinet, om BBB op die manier dwars te zitten en het CDA of de eigenwijze Kaag te redden..... Een spreekwoord zegt....bezint eer ge begint ...maar begonnen zijn ze al lang en het is meer de vraag hoe verlaten ze de tafel? Op tijd of te laat..... Gelukkig is het volgende week Pasen, het feest van het nieuwe licht, van vergeving en verzoening........

VIDEO: Weekvlog Melkveehouderij | Erwin Wunnekink

Statement LTO Melkveehouderij over het landbouwakkoord. In een vlog blikt voorzitter Erwin Wunnekink terug op afgelopen week en licht het onderstaande statement van LTO Melkveehouderij toe 👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZLJUsH9rMjI Enkele berichten in (sociale) media leiden tot onrust over een zogenaamd “deelakkoord melkveehouderij” dat - als onderdeel van een landbouwakkoord - zou zijn vastgesteld. Deze berichten zijn volstrekt onjuist. Er is géén deelakkoord melkveehouderij afgesloten. Als de onderhandelingen goed verlopen, komt er één concept-Landbouwakkoord en dat zal LTO aan de leden voorleggen voor besluitvorming. De zeven agrarische organisaties die onderdeel uitmaken van de Sectortafel Melkvee- en Kalverhouderij hebben onderling een verkenning opgesteld van de relevante thema’s. Dit stuk is bedoeld voor de onderhandelingen met overheden. Omdat de zeven belangenbehartigers het erover eens zijn, stond boven het stuk 'deelakkoord’, wat ten onrechte de indruk wekt dat er een deelakkoord met de overheid zou zijn gesloten. Het document is nog geenszins een akkoord. De inhoud van het stuk wordt inhoudelijk wel door LTO gedeeld; het is immers door alle samenwerkende belangenbehartigers van de sector zelf opgesteld. Lees hier de inzet van de primaire partijen aan de Sectortafel Melkvee- en Kalverhouderij 👉 https://bit.ly/3m4sPiN

Ambtelijke blunder fosfaatrechten afgewenteld op boeren

Door een ambtelijke blunder kregen vleesveehouders in 2018 óók fosfaatrechten in handen. Dat was niet de bedoeling, ze waren alle bestemd voor de melkveehouderij. Ambtenaren verzwegen de fout zoveel mogelijk, waardoor de melkveehouderij met onnodige problemen werd opgezadeld. Dat blijkt uit stukken die met een beroep op de Wet Open Overheid openbaar werden gemaakt. In januari 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij van kracht. Dit stelsel moest de mestproductie vanuit de melkveehouderij onder het fosfaatplafond brengen. Met de invoering van het stelsel werd meteen een generieke korting van 8,3% toegepast; veel boeren werden gedwongen een aantal koeien te laten slachten. Door een ambtelijke blunder belandde een deel van de fosfaatrechten in handen van vleesveehouders. De betrokken ambtenaren herstelden hun fout niet direct, maar bagetelliseerden het probleem. Tegen de minister, de Tweede Kamer en ook Brussel werd de indruk gewekt dat het om slechts 100.000 - 200.000 rechten zou gaan. Het bleek echter om veel meer te gaan. Toen vleesveehouders in het geweer kwamen en een rechtszaak wonnen, kregen zij maar liefst 750.000 rechten in handen. Nog altijd zit er een lek in het systeem. Download het artikel: https://stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/2023/03/Ambtelijke-blunder-bij-fosfaatrechten-bracht-melkveehouderij-onnodige-problemen.pdf

Verschil tussen LTO en FDF&Agractie

Verschil tussen LTO en FDF / Agractie. *LTO probeert alle agrarische sectoren te vertegenwoordigen. FDF/Agractie zijn one-issue-partijen. Ook prima maar lastig te vergelijken. *LTO heeft professionals in dienst voor vele dimensies van het ondernemen; belangenbehartiging in de Haag en Brussel, maar ook juridisch, economisch, planologisch, P&O en nog veel meer advies naar de leden; gevraagd en ongevraagd. *LTO heeft door het hele land leden in afdelingen met bestuurders die als vrijwilligerswerk hun best doen om de agrarische belangen te verdedigen. Denk aan gemeentelijke bestemmingsplannen monitoren, (eventueel met hulp van deskundigen op het lto-kantoor), maar ook overleg met TBO`s, Waterschappen, waterleidingbedrijven, Tennet, Gasunie, subsidies, noem maar op. Vrijwilligerswerk aangevuld met deskundigheid van lto-kantoren. Mooie opzet lijkt mij. *Hoe vaak zien we dat partijen graag met de landbouw willen praten en niet weten wie te benaderen, daarom is het goed dat LTO landelijke dekking en bekendheid heeft. *Zelf melk ik voor een regionale afdelingsbestuurder als hij naar LTO gelieerde vergadering is. Even voor de beeldvorming: ik kost als ZZP-er € 26,-- Hij heeft wel eens zijn onkostenvergoeding gedeeld door zijn uren: nog niet 1 euro per uur. Die uren maakt hij dus voor het collectief. Bijvoorbeeld hier in de provincie heeft LTO een subsidieregeling met de provincie overeengekomen. Paar miljoen voor agrarische structuurverbetering, verbreding en verduurzaming. Hele sector profiteert daarvan. De grootste anti-LTO-actievoerders bouwen luxe B&B appartementen door deze subsidie. Van harte gegund, maar zou mooi zijn om dan iets minder grote mond tegen LTO op te zetten dunkt mij. *nog een voorbeeld en dan ga ik zo melken… 😉 Den Haag probeert al jaren de BTW op bloemen en planten naar 21 % te verhogen. Intensief LTO lobbywerk heeft dat nog steeds weten tegen te houden. Met goede argumenten. Ik durf te stellen dat zonder deze stille diplomatie van LTO, er allang 21 % had moeten worden afgedragen. Dat had dus 12% extra belasting geworden voor alle telers. Zonder vergoeding of tegenprestatie, gewoon 12 % van je omzet afdragen.

Afpersing / Afdreiging

Vorige week hadden wij een incident met een bedrijf, ik ga het bedrijf zeker niet noemen, maar ik wil uitsluitend het probleem aankaarten. Ik was in discussie met een partij over een factuur, ik was tot de conclusie gekomen dat het bedrag (deels) onterecht in rekening was gebracht. Ik kan/kon dat schriftelijk goed onderbouwen (naar mijn idee) en ik stuurde daar een WhatsApp-bericht over met een afbeelding dat het technisch (naar mijn idee) niet mogelijk was. Toen wou de directeur van het bewuste bedrijf (waar is ook het bericht naar gestuurd had), mij opbellen. Daar had ik op gezegd dat ik het liefst schriftelijk onderbouwing wilde, vanwege het feit dat we mondeling al meerdere gesprekken hadden gehad en er niet uitgekomen waren. Nog geen half uur later stond de bewuste directeur met twee medewerkers bij de deur en begon gelijk te dreigen '''van als het bedrag niet overmaakt dan slaan we je in elkaar''. Met een wijzende vinger en met gebalde vuisten liep hij op me af met drie man sterk en draaide als het ware helemaal door. Ik heb ook de politie nog gebeld en hen de camerabeelden (van de beveiligingscamera) nog laten zien, zij konden natuurlijk niks doen zeiden ze. Toen heb ik het bedrag maar overgemaakt, terwijl ik kon onderbouwen dat ik mijn recht stond. Ik heb zo iets nog nooit meegemaakt, maar zijn er mensen hier die vaker zo iets meegemaakt hebben? Alvast bedankt.

Rutte, de stikstof modellen kloppen ook niet..........

Rutte: ’Modellen kloppen niet, platteland krijgt te weinig geld’ Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE Updated 29 min geleden33 min geleden in BINNENLAND ROTTERDAM - Volgens premier Rutte moet er meer geld naar het Nederlandse platteland. In aanloop naar een ingelast kabinetsberaad over de BBB-verkiezingszege zegt hij dat de ’modellen die we in Nederland hebben – om geld te verdelen – weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een groter landoppervlakte minder mensen wonen’. Dat stelt Rutte maandagavond tijdens een persconferentie met de Duitse bondskanselier Scholz. De twee regeringsleiders praten in Rotterdam over Nederlands-Duitse samenwerking. Scholz kampt net als Rutte met problemen binnen zijn coalitie. Op dinsdagavond overleggen Rutte en de vicepremiers over de genadeloze afstraffing van de coalitie bij de Statenverkiezingen. Dat crisisoverleg zal niet alleen over het stikstofbeleid gaan, meldt de premier. „In dit kleine land zijn er grote verschillen ten aanzien van hoe mensen beleven of ze onderdeel zijn van de gemeenschap”, aldus Rutte. „Dat moeten we ook met elkaar onder ogen zien.” Rutte plaatst vraagtekens bij de economische modellen voor de verdeling van overheidsgeld. „Ik was vanochtend in Groningen. Uiteraard om te praten over de afwikkeling van de verschrikkelijke aardbevingsschade. Die gesprekken komen op bredere thema’s. De aanrijtijden van het openbaar vervoer op het platteland, of er nog politieauto’s rijden, toegang tot scholen.” Daar ziet Rutte het misgaan: „Je merkt dat de modellen die we in Nederland hebben – om geld te verdelen – weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een groter landoppervlakte minder mensen wonen. Mensen die nog steeds wél gebruik willen maken van deze belangrijke voorzieningen.” De herverdeling van belastinggeld zal een rol spelen bij het kabinetsberaad op dinsdagavond, aldus de premier. „Ik zeg niet dat dat het enige antwoord is op de verkiezingsuitslag, maar het is een aspect”, zegt Rutte. „Daar gaan we morgen over praten.” https://www.telegraaf.nl/nieuws/1726010065/rutte-modellen-kloppen-niet-platteland-krijgt-te-weinig-geld

Johan Vollenbroek versus ProRail om de das....

Geachte heer Vollenbroek, Middels deze open brief wil ik u op het volgende wijzen. Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft, is ProRail de laatste dagen veel in het nieuws. Het gaat daarbij om de das, een beschermde diersoort, die zich graag vertoeft in de gecreëerde natuur langs de spoordijken. Op een tweetal trajecten is daarom een versnelde procedure nodig in het kader van artikel 2.7/2.8 van de Wet natuurbescherming. ProRail heeft op het traject Eindhoven Den Bosch het treinverkeer stilgelegd en zet vervangend vervoer in voor de reizigers. In de media verneem ik dat het dagelijks om 50.000 reizigers gaat. U bent specialist op het gebied van de natuur en zet u in om middels procedures de natuur te beschermen. ProRail zet op dit moment dagelijks 1000 extra bussen in. Dit is mogelijk in strijd met artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming. Daarnaast probeert ProRail met een ADC toets omschreven in artikel 2.8 lid 4 van de natuurbeschermingswet het leefgebied van de das te verstoren. Ik wil u er op wijzen dat in deze laatste paragraaf ProRail in strijd handelt met artikel 2.8 lid 4a. Daarin wordt beschreven dat ProRail geen alternatief heeft. Maar die heeft ze wel en toont dit ook aan omdat zij middels bussen de reiziger vervoert op benoemd traject, overigens ook zonder een Wnb vergunning. Gaat u als natuurbeschermer iets doen aan deze wantoestanden? U bent namelijk met uw coöperatie ontvankelijk. Of procedeert u alleen op aanwijzing van enkele tweede kamer leden tegen de veehouderij. Of heeft u mogelijk zwijggeld ontvangen in deze zaak? Ik ben benieuwd wat uw keuze wordt. Mvg John Spithoven

PieropdenAcker


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 11mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering