Milieuclub superblij met stikstofplannen: 'Eindelijk, na 40 jaar strijd.'

Het grondwaterpeil in veengebieden moet omhoog, dat is een van de plannen die het kabinet vrijdag presenteerde om de stikstofproblemen aan te pakken. Milieuclub Behoud de Peel vindt het bijna niet te geloven, zegt Wim van Opbergen. Zijn stichting zet zich daar al tijden voor in. De opluchting is enorm, na een eerste lezing van de plannen. "Zo te zien gaan ze echt fors inzetten op héél rigoureuze maatregelen. Na veertig jaar aandringen! Dit gaat de natuur zó hard nodig hebben. Ze lijken het nu écht serieus te nemen. Eindelijk." Stichting Behoud de Peel dringt al tientallen jaren aan op maatregelen. "Ik hou me sinds de jaren tachtig al bezig met stikstof." En nu liggen er wat Wim betreft dan eindelijk serieuze plannen om er wat aan te doen. "En het is echt een integrale aanpak", klinkt het opgetogen. "Ze willen alle problemen aanpakken. Stikstof, maar ook het klimaat met de aanpak van co2 en methaan, de waterkwaliteit, vernatting", somt hij op. En met name die vernatting van de veengronden, zoals De Peel, is al jarenlang een stokpaardje van de milieuclub. Maar, weet hij ook, de plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. "Er zal een verdienmodel gevonden moeten worden voor de landbouw", legt hij uit. "Minister Adema heeft een voorstel gedaan op hoofdlijnen, maar dat gaat nog uitgebreid worden. De landbouw zal een enorme transitie moeten ondergaan."Al heeft hij best wel een idee van hoe die nieuwe manier van landbouw bedrijven er dan uit zou kunnen zien, mét alle nieuwe stikstofmaatregelen. "Neem bijvoorbeeld een zone van twee kilometer rond De Peel. Dat hele gebied zou flink natter moeten worden", stelt hij zich voor. "Veel meer natuur en ook fors meer vernat." Veel boeren zouden daar niet op uit de voeten kunnen, zulke natte grond. "Maar je kunt ook denken aan waterlandbouw", gaat Wim verder. "Bijvoorbeeld met het telen van riet of lisdodden. Dat zijn van die stengels met zo'n bruine 'sigaar' eraan. Dat kun je hartstikke goed gebruiken als isolatiemateriaal. En je kunt het in het water telen." "En daarbuiten, daaromheen, kun je dan denken aan heel natte graslanden. Voor bijvoorbeeld extensieve melkrundveehouderijen. Dat betekent veel minder koeien per hectare. Op nat grasland, veel minder bemest. Zulke combinaties kun je best aan denken", schetst hij vast een beeld. "Maar dit zal uitgewerkt moeten worden, er moet een verdienmodel bij gevonden moeten worden." De vraag is natuurlijk of dat lukt én of boeren er wel zin in hebben. "Maar de landbouwers zullen zelf ook beseffen dat deze verandering nodig is. Klimaatverandering treft ook hen", zegt Wim hoopvol. "Op den duur zullen ze er baat bij hebben." "De snelheid waarmee dit gaat, kan wel een probleem zijn", denkt Wim. "Want het moet nu allemaal wel heel erg vlug. Maar dat komt doordat de overheid de problemen veel te lang voor zich uit heeft geschoven." Maar: er spreekt nu echt urgentie uit deze plannen, vindt hij. En dat is voor Wim prachtig nieuws. "Dit zijn de meest hoopgevende berichten die ik in de afgelopen veertig jaar heb gezien."

Milieuorganisatie wil renovatie Binnenhof stilleggen om stikstof

De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, dat daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1593500073836498944 Het handhavingsverzoek volgt op een uitspraak van de Raad van State van twee weken geleden. Die besliste toen dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouwvrijstelling. Volgens de hoogste bestuursrechter is de vrijstelling in strijd met Europese natuurbeschermingsregels. Voor de verbouwing van het Binnenhof werd juist gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling, blijkt uit een brief die de NOS heeft ingezien. In die brief schrijft de Omgevingsdienst Haaglanden aan het Rijksvastgoedbedrijf dat "voor de activiteiten beschreven in de conceptaanvraag geen vergunningplicht (...) geldt" vanwege de bouwvrijstelling en dat daarom ook geen vergunning is verleend. 'Illegale verbouwing' Dat is nu, na de uitspraak van de Raad van State, een probleem, zegt Mobilisation for the Environment (MOB). Omdat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden, stelt de milieuorganisatie dat de renovatie van het Binnenhof illegaal plaatsvindt. Valentijn Wösten, raadsman van MOB, vindt het "onverkoopbaar" dat wordt gehandhaafd bij boeren die door fouten van de overheid zonder stikstofvergunning zitten, terwijl het Binnenhof zonder verplichte vergunning wordt verbouwd. "En als iemand zich aan de wet moet houden, is het het hart van de democratie wel." Bij de verbouwing komt relatief weinig stikstof vrij en van die stikstof komt dus ook heel weinig in gevoelige natuurgebieden terecht. Maar op slechts 3 kilometer afstand van het Binnenhof ligt het beschermd natuurgebied Meijendel en Berkheide, in de duinen. Daar komt al meer stikstof neer dan de natuur aankan en daardoor kan een rechter oordelen dat ieder klein beetje extra neerslag te veel is. Onorthodoxe middelen Het is vooral een principekwestie, beaamt Wösten. "Het spijt ons dit te moeten doen, maar blijkbaar zijn er onorthodoxe middelen nodig om politici ervan te doordringen dat het hoog tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen." "Nu de bouwvrijstelling niet meer bestaat, hebben meer bouwprojecten inderdaad een vergunning nodig", zegt universitair docent omgevingsrecht Ralph Frins (Radboud Universiteit). Er is volgens hem wel één uitzondering: zo'n vergunning is niet vereist als schade aan beschermde natuur bij voorbaat kan worden uitgesloten. Extra onderzoek De provincie Zuid-Holland laat aan de NOS weten dat het "denkbaar" is dat voor de renovatie een natuurvergunning nodig is "als gevolg van de vervallen bouwvrijstelling". Daarvoor is tot nu toe nog geen aanvraag gedaan. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt op dit moment te onderzoeken of een nieuwe vergunningsaanvraag nodig is. Daarvoor is eerst onderzoek nodig naar de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de bouw, want de bestaande berekeningen zijn achterhaald. Daarna moet worden nagegaan hoeveel van die stikstof terechtkomt in beschermde natuurgebieden. Daar is al onderzoek naar gedaan, maar de milieuorganisatie betwist de deugdelijkheid daarvan. "De provincie Zuid-Holland moet daarover een oordeel vormen en eventueel extra onderzoek laten uitvoeren", zegt Kars de Graaf, hoogleraar omgevingsrecht (Rijkuniversiteit Groningen). Het handhavingsverzoek betekent niet dat de verbouwing van onder meer de Eerste en Tweede Kamer per direct zal worden stilgelegd. De provincie heeft acht weken de tijd om met een antwoord te komen op het verzoek. Als dat niet wordt ingewilligd, zegt MOB naar de rechter te stappen. Maar ook zo'n procedure zal lang duren. Boerenbedrijven uitkopen Zelfs als MOB in die rechtszaak gelijk krijgt, zijn er nog andere manieren om de bouw toch door te laten gaan. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar boerderijen of andere bedrijven die stikstof uitstoten die kunnen worden uitgekocht om de stikstofruimte voor de verbouwing van het Binnenhof alsnog te creëren. Dat zal niet gemakkelijk gaan, want stikstofruimte is schaars. Het zou wel kunnen dat de verbouwing door deze juridische stap vertraging oploopt. De verbouwing werd in 2020 ook al met een jaar uitgesteld omdat de verbouwing niet aan de toen geldende stikstofeisen voldeed. Klem Het handhavingsverzoek toont aan hoezeer het kabinet klem zit door het stikstofdossier. Door het uitblijven van maatregelen die de stikstofuitstoot substantieel verminderen, kunnen milieugroeperingen projecten zoals de verbouwing van het Binnenhof aangrijpen om de politiek verder onder druk te zetten. Een woordvoerder van minister De Jonge, die politiek verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf, laat in een reactie aan de NOS weten dat hij verwacht dat de huidige werkzaamheden kunnen doorgaan. Wel wordt nog onderzocht welke gevolgen de vervallen bouwvrijstelling heeft voor de rest van de renovatie van het Binnenhof.

Van Cranenbroek Budel gaat natuurinclusief boeren

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met van Cranenbroek melkveehouderij uit het Noord-Brabantse Budel. De samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Voor Staatsbosbeheer is het van extra belang dat de gronden liggen in een overgangszone van een Natura2000-natuurgebied. De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en ministerie van LNV, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. Vanuit de Provincie Noord-Brabant was gedeputeerde Elies Lemkes-Straver gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart bij de ondertekening aanwezig: “We streven ernaar dat de Brabantse landbouw in 2030 een vitale rol speelt in natuur- en landschapsontwikkeling. Natuurinclusieve en biologische boeren zijn daarbij van groot belang. Van Cranenbroek melkveehouderij laat zien dat boeren bij een Natura2000 gebied goed mogelijk is en zelfs de natuur in de overgangszone versterkt.” Melkvee Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans telt 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het ligt in de smalle zone tussen de Belgische grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote heide & De Plateaux. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schakelt het over naar een natuurinclusieve en biologische bedrijfsvoering. Ook wil het uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gaan gebruiken om de gronden te bemesten. Kruidenrijke akkers Met deze overeenkomst krijgt van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. Op deze grond komen fauna- en kruidenrijke akkers. Ze zijn niet alleen goed voor akkervogels, maar ook voor de knoflookpad. Ook biedt het mogelijkheden voor foeragerende nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het bedrijf. Hoogstamboomgaard De 11 hectare van de huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend grasland. Bron: Staatsbosbeheer

VVD Westfriesland: onze boeren verdienen beter

Geef het platteland en de agrarische sector toekomstperspectief Westfriese veehouders, fruittelers en groentetelers zijn belangrijke producenten van vers, eerlijk en veilig voedsel. Westfriesland is bovendien wereldwijd het centrum van de plantenveredeling en zaadtechnologie: meer dan de helft van alle groenten in de wereld heeft een oorsprong in Westfriesland. Door vergaande innovatie en samenwerking tussen de verschillende agrarische sectoren, wordt hier voedsel geproduceerd met de laagste milieubelasting ter wereld. De Westfriese VVD fracties en wethouders maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in onze samenleving. De lancering van de plannen door het kabinet voor de stikstofreductie in de landbouw heeft op ons platteland heel veel boosheid, verdriet en angst teweeg gebracht. En dat terwijl we de grote rol van onze boeren in het beheer van het landschap juist zo waarderen. Daarom zeggen wij: onze boeren verdienen beter. De stikstofkaart is geen vertrekpunt of een houtkoolschets: het is een volstrekt onverwachte klap in het gezicht van onze boeren. En ook nog eens volstrekt onnodig: De daadwerkelijke uitstoot per bedrijf dient immers altijd uitgangspunt te zijn, zoals dit wel in de industriële sector gebeurt. Bovendien dienen alle sectoren evenredig bij te dragen, waarbij innovatie leidend moet zijn en maximaal door de overheid gefaciliteerd dient te worden. Dat er een transitie naar duurzamere landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, daarin lopen onze boeren al jaren voorop, maar het gaat om de manier waarop. Natuur wordt tegenover de leefbaarheid van het platteland gezet, stedelingen en dorpelingen raken steeds verder van elkaar verwijderd. Terwijl we elkaar juist zo hard nodig hebben, boeren zijn niet het probleem, ze zijn een belangrijke partij bij de oplossing. Wij roepen het kabinet en de boeren op om met elkaar in gesprek te gaan als gelijkwaardige gesprekspartners en daarmee de impasse te doorbreken. Daarom slaat de lokale VVD uit de 3 steden en de meer dan 50 dorpen en buurtschappen van Westfriesland de handen ineen: stad en platteland roepen het kabinet gezamenlijk op om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen voor de landbouw en -daar onlosmakelijk mee verbonden- voor de leefbaarheid van ons platteland. Met de focus op samenwerking, maatwerk en innovatie. En met respect voor de mensen die op het platteland wonen, werken en leven. Zodat na ons nog vele generaties dorpelingen en stedelingen kunnen genieten van vers, eerlijk en veilig voedsel uit Westfriesland.

Hoe wordt stikstof gemeten en hoe betrouwbaar is dat?

De stikstofuitstoot moet volgens het kabinet in 2030 zijn gehalveerd om kwetsbare natuur te beschermen. Maar veel boeren en sommige politici zijn kritisch over hoe de stikstofuitstoot en -neerslag wordt gemeten. In dit verhaal leggen we je uit hoe dat zit. Ook al zien en ruiken we het niet: stikstof is overal om ons heen. Als we over stikstofvermindering praten, gaat het om gas dat wordt uitgestoten door verkeer, industrie en vee. Vooral in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden moet de stikstofuitstoot volgens het kabinet drastisch omlaag. Soms zelfs met 70 procent, zoals in De Groote Peel. Op die manier moeten deze natuurgebieden behouden blijven.Maar als je stikstof niet ziet en ruikt, hoe meet je dat dan? Daarvoor moeten we bij het RIVM zijn. Deze instantie meet en berekent hoeveel stikstof wordt uitgestoten en hoeveel er op de Nederlandse bodem landt.Zo wordt stikstof gemetenVerspreid over heel Nederland staan 43 stikstofoxide- en 6 ammoniakmeetstations. Stikstofonderzoeker Marloes Penning de Vries legt in een video van Universiteit van Nederland uit hoe ammoniak wordt gemeten. Op de 6 plekken wordt uv-licht op een spiegel 50 meter verderop geschenen. Ammoniak neemt licht op. De hoeveelheid teruggekaatst licht wordt geanalyseerd. Hieruit wordt duidelijk hoeveel ammoniak in de lucht zit. Het dichtstbijzijnde meetstation staat op een steenworp afstand van onze provincie, in het Limburgse Vredepeel. Een handvol installaties is natuurlijk niet genoeg. Daarom staan in natuurgebieden nog eens zo'n 300 meetplekken. Dit zijn buisjes met filters die lucht opzuigen. Ammoniak blijft op de filter zitten, zegt Penning de Vries. Onderzoekers kijken in een laboratorium hoeveel stikstof er op zit. Speciale satellietbeelden brengen de rest van het land in kaart.Stikstof komt ook via regen naar beneden. Daarom onderzoekt het RIVM de samenstelling van regendruppels. En dan is er nog een meetmethode. "De natuur helpt een handje mee", vertelt Penning de Vries. "Sommige mossen houden helemaal niet van stikstof en andere juist wel. Dus als je op verschillende plekken in Nederland telt hoeveel van de ene en van de andere soort korstmossen er zijn, weet je hoeveel ammoniak in de lucht heeft gezeten." Zo wordt stikstof berekend Het is echter niet mogelijk om de precieze hoeveelheid stikstof in de lucht en wat op bodem neerdaalt in kaart te brengen. Volgens het RIVM kost dat te veel geld en is het praktisch onuitvoerbaar. Om toch een landelijk beeld te geven, werkt het RIVM met een paar rekenmodellen. Computers maken berekeningen aan de hand van data die worden ingevoerd. Mede aan de hand hiervan wordt gekeken of er nog stikstofruimte is om bijvoorbeeld nieuwe woningen of veestallen te bouwen.Het RIVM kijkt naar onder meer hoeveel uitstootbronnen van stikstof er zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel kilometers asfalt, auto's en fabrieken er zijn. Maar ook: hoeveel koeien zijn er, wat eten zij, wat voor stallen staan er, hoe wordt de mest bewaard en uitgereden. Ook houdt het RIVM rekening met de windrichting, temperatuur en hoeveel vocht er in de lucht zit. Dit heeft allemaal invloed op waar stikstof terechtkomt. Omdat het weer telkens verandert, heeft dit volgens Penning de Vries ook effect op de nauwkeurigheid van de berekeningen."Het model wordt steeds opnieuw vergeleken met al die verschillende metingen. De regionale metingen komen overeen met wat het model berekent", zegt de onderzoeker in de video. "Dit laat zien dat de uitstoot van ammoniak dringend moet worden teruggedrongen. "Kritiek op stikstofmodellen terecht? Veel boeren en sommige politici uiten kritiek op de manier waarop het RIVM de stikstofuitstoot en -landing in kaart brengt. Zo vinden BBB, JA21 en een groot deel van VVD-achterban dat er meer moet worden gemeten. En minder via modellen moet worden berekend.Het RIVM wees die kritiek van de hand. Een onderzoekscommissie concludeerde in 2020 nog dat de kwaliteit van stikstofmethodes, modellen en data voldoende tot goed zijn. Berekeningen zijn voor individuele uitstoters te gedetailleerd en daarvoor dus niet passend. Maar op grote schaal is dat wel het geval. De voorzitter van die commissie, Leen Hordijk, staat daar nog steeds achter. Tegen Nieuwsuur zei hij in juni dat Nederland stikstof 'op de modernste, meest praktisch methode' meet. In het onderzoeksrapport stonden adviezen om de berekeningen beter te maken. Volgens Hordijk zijn er verbeteringen doorgevoerd. De onderzoeksvoorzitter is ervan overtuigd dat meer meten niet voor een andere uitkomst zorgt. "Het globale patroon zal niet veranderen." Bekijk deze uitlegvideo over stikstofberekeningen van Universiteit van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=9w4cQJWfgFs

Lto stuurde vanavond een nieuwsupdate aan leden en donateurs

Beste leden, Donderdagochtend 28 juli werd Sjaak door minister-president Rutte gebeld met de boodschap dat het zo niet langer kan en dat het kabinet aan tafel wil zonder enige voorwaarde vooraf. Sjaak gaf aan dat hij dat voorstel eerst intern wilde bespreken. Na dat indringende telefoontje heeft Sjaak met enkele portefeuillehouders, vakgroepvoorzitters en het bestuur gesproken. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat wij dit voorstel niet kunnen weigeren, maar wel voorwaarden aan het gesprek kunnen stellen. Zeker omdat wij weten dat het vertrouwen van onze achterban in dit kabinet uitermate laag is en hun toekomst op het spel staat. Het gesprek betreft enkel een verkennend gesprek. Met andere woorden, is het kabinet bereid om naar echte oplossingen te zoeken die perspectief bieden voor onze boeren. Komt dat perspectief er niet dan gaat LTO NIET verder in de gesprekken. Het gesprek wordt gehouden in aanwezigheid van 3 ministers: Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Of de heer Remkes de juiste man is nemen wij mee in het oriënterende gesprek. Het kabinet heeft ook contacten gelegd met andere boerenbelangenbehartigers en vanzelfsprekend doen wij dat ook. Wij hebben afgesproken om zo breed mogelijk de collega-belangenbehartigers aan te laten haken en af te stemmen. Wij zijn er ons van bewust dat wij voor dezelfde uitdagingen staan. Wij zullen een rechte rug houden, maar wel naar oplossingen zoeken in het belang van een gezonde agrarische sector in Nederland. Sjaak van der Tak heeft vandaag ook een vlog opgenomen waarin hij ons standpunt toelicht. Ook organiseren wij als LTO’s dinsdagavond om 20:00 een webinar. Tijdens dit webinar zullen Sjaak van der Tak, Léon Faassen en ik uitgebreid ingaan op al jullie vragen over deze ontwikkelingen. Wim Bens is helaas verhinderd. Daarbij zijn we ook vooral heel erg benieuwd naar jullie input. Aanmelden kan via deze link. Heel graag tot dan. Met vriendelijke groeten, Dirk Bruins =Daaronder nog een link naar het Leden Contact Centrum, dat voor wie direct contact wilde

Lely is een pracht bedrijf

Lely. Lely is een pracht bedrijf. Maakte ooit prima rotorkopeggen en geweldige maaiers en fantastische schudders. Heb ze alle drie gehad en jaren met plezier mee gewerkt. Lely is de ontwikkelaar van het automatische melken’ En veroorzaakte daarmee voor een positieve trendbreuk waardoor zowel welzijn van de boer als de koe op vooruit zijn gegaan. De ontwikkelingen in stalmanagement en voermanagement en de daarbij behorende oplossingen zijn ook supergoed voor boeren en koeien. Echter niet alles wat ze in de markt zetten is zo geweldig. De Lely Orbiter (verwerker van dagverse melk eventueel per koe) lijkt leuk maar is bij de huidige melkprijzen geen winstmaker. Maar veel beroerder nog er zijn bewindslieden die het zien als de nieuwe toekomst voor de gehele (zeer sterk gekrompen) melkveehouderij. Dat is natuurlijk een utopie. Net zo goed als dat de Lely Sphere als een oplossing voor het stikstofvraagstuk zal zijn. Het stikstofvraagstuk vraagt maar beperkt om technische oplossingen maar vraagt vooral om goed beleid op basis van degelijk onderzoek gebaseerd op metingen en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dat Lely een beetje gebruik probeert te maken van die onderbuikgevoelens om de eigen handel aan te prijzen en niet om de overheid te wijzen in de grote onjuistheden in het beleid zegt mij dat Lely (een club is die prima techniek maakt) waarvan de top meer oog voor eigen belang dan voor boeren belang heeft. Jan Cees Vogelaar

Boeren hebben geen "recht" om boer te zijn?

De boerenhaters hebben weer iets nieuws bedacht. Naar aanleiding van onder andere de uitlatingen van Maxim Hartman op TV roepen duizenden twitteraars in koor hoeveel beroepsgroepen er wel niet zonder morren verdwenen zijn. Ook roepen ze dat boeren geen "recht" hebben op hun beroep. En eigenlijk ook niet op een zak geld. Men roept nu bijvoorbeeld dat kolenboeren ook "zonder morren en zonder vergoeding" verdwenen zijn. Dat is ten eerste [url=https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010372765:mpeg21:a0086]feitelijk onjuist[/url]. Ten tweede is dit niet direct te wijten aan kabinetsbeleid. Er is tegen geen enkele kolenboer gezegd: "Je moet 74% minder verkopen omdat je pand op de verkeerde plek staat". De vraag veranderde wel. Kolen raakten uit de gratie voor petroleum en later gas. Maar de handelaren konden zelf kijken of ze naast kolen iets anders wilden verkopen. Dat is marktwerking.   [b]Boeren verdwijnen niet vanwege marktwerking[/b] Zolang de samenleving voedsel koopt is er markt voor de producten van boeren. Er is nog steeds vraag naar echt vlees en echte zuivel. Zowel in ons land als in het buitenland. Ook al levert het in sommige jaren geen dikke boterham op. Je kunt er wel van leven. En sommige mensen kunnen een hekel hebben aan boeren, maar zolang een boer legaal bezig is mag hij gewoon zijn onderneming runnen.  Dus roepen dat de "samenleving het niet meer wil" is vooral het uitspreken van de hoop van een paar activisten. De praktijk wijst anders uit.        [b]Boeren genieten helemaal geen voorkeursbehandeling[/b] Iedereen die slachtoffer wordt van wijzigingen in bestemmingsplannen kan aanspraak maken op planschade. Dat geldt voor zowel ondernemers als particulieren. Dus boeren worden niet anders behandeld. [b]Iedereen heeft rechten[/b] Als je ontslagen wordt dan heb je recht op ontslagvergoeding van je baas. Als je onderneming stopt vanwege een wijziging in een bestemmingsplan, dan heb je recht op planschade. Als de overheid de regels aanpast dan kun je kijken of je wilt investeren.  Als de overheid je wil dwingen om je bedrijf te stoppen dan moeten ze met een zak geld komen. En als je dat niet wilt, dan hoef je dat niet direct te accepteren en dan heb je altijd nog het recht om te protesteren.    

stefanus


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering