Onderzoek rechtszaak Leerdammer: eerste resultaat

Onderzoek rechtszaak Leerdammer: eerste resultaat Een half jaar geleden hebben wij aandacht besteed aan de Leerdammer rechtszaak over de melkprijs in de jaren 2010-2015. Samengevat: de hoge raad heeft de 313 Leerdammer boeren geen gelijk gegeven, de uitspraak van de hoge raad geldt niet voor de 165 boeren die later zijn aangesloten, en volgens veel Leerdammer boeren heeft Leerdammer gelogen in de rechtszaak. Twee rechten studenten zijn in september een onderzoek begonnen om te kijken of kan worden bewezen dat Leerdammer heeft gelogen in de rechtszaak en, belangrijker nog, of het zin heeft voor de groep van 165 om verder te gaan met de rechtszaak. Het onderzoek is bijna afgerond. Vandaag laten wij een eerste resultaat zien. Het melkprijsbeleid 2010-2015, een korte uitleg In de jaren 2010-2015 bestond het melkprijsbeleid van Leerdammer uit 2 onderdelen. Eerst moest de referentieprijs worden bepaald: het gewogen gemiddelde van de melkprijzen van Friesland Campina, DOC, Vreugdenhil en CONO. Vervolgens mocht Leerdammer hiervan afwijken als marktontwikkelingen daar een rechtvaardiging voor gaven. De eerste leugen van Leerdammer In 2014 was de melkprijs van Leerdammer ruim 2 cent lager dan de referentieprijs. Volgens Leerdammer waren er drie redenen voor deze grote afwijking. Een van de redenen was dat Friesland Campina in 2014 een voordeel had van 131 miljoen euro door een wijziging in de pensioenregels. Hierdoor kon Friesland Campina de melkprijs met ongeveer 0,70 cent verhogen. Omdat Friesland Campina voor 83% meetelde in de referentieprijs leidde dit tot een verhoging van de referentieprijs van ongeveer 0,60 cent. En omdat Leerdammer deze meevaller niet had vond Leerdammer dat een geldige reden om van de referentieprijs af te wijken. Volgens de studenten liegt Leerdammer op dit punt. Ook Leerdammer heeft in 2014 namelijk een voordeel heeft gehad door de wijziging in de pensioenregels, een voordeel van 5,7 miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fromageries Bel, de eigenaar van Leerdammer in 2014 (zie afbeelding*). Omgerekend naar hoeveelheid verwerkte melk (750 miljoen liter) is dit 0,75 cent. Conclusie Leerdammer heeft in dezelfde mate als Friesland Campina geprofiteerd van de wijziging van de pensioenregels. Het zal duidelijk zijn dat deze reden dan niet kan worden opgevoerd om van de referentieprijs af te wijken. Leerdammer is er kennelijk vanuit gegaan dat de boeren hier nooit achter zouden komen en heeft hier dus welbewust in de rechtszaak over gelogen. *Vertaling van de geel gemarkeerde tekst in de afbeelding: “een verandering in het pensioen plan in Nederland resulteerde in een creditering van € 5,7 miljoen” (opbrengsten komen terecht op de creditzijde van de verlies en winst rekening)

Flevoland - LTO geschokt: 'Defensieplannen zijn klap voor agrarische sector'

Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt compleet verrast te zijn over allerlei plannen van Defensie voor Flevoland. Deze week kwam naar voren dat er naar verschillende locaties wordt gekeken voor een legerkazerne en Dronten en Noordoostpolder in beeld zijn voor de opslag van munitie. "Dit is een grote klap", zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland over de bekendmakingen. Hij zegt niet te begrijpen waarom de landbouwgrond in Flevoland moet worden opgeofferd. Locaties kazerne Duidelijk was al dat in deze provincie drie locaties voor een nieuwe legerkazerne in beeld waren. Tot zaterdag was alleen de Spiekweg in Zeewolde bekend en 'een plek' in de gemeente Dronten. Nu is duidelijk dat ook de Zuidlob en Oosterwold in Zeewolde opties zijn. De locatie in Dronten is Biddinghuizen-Noord. Hoewel uitbreiding van de bestaande locaties in Ermelo en Stroe een mogelijkheid is, heeft Zeewolde de voorkeur. Verder zijn er ideeën voor een extra munitieopslag in Dronten of Biddinghuizen en een depot voor NAVO-schietvoorraad op de grens van Noordoostpolder en Friesland. Verstrekkende gevolgen LTO Flevoland wil een milieueffectrapportage én een landbouweffectrapportage. "Omdat het verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector. En is het nog interessant voor toeleveringsbedrijven om zich te vestingen in Flevoland?" Michielsen zegt dat in de plannen ook een tegenstrijdigheid zit. De meeste plekken liggen namelijk onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij een overstroming of een dijkdoorbraak zouden Zeewolde en Dronten onder water lopen. "Men spreekt de voorkeur uit om niet in diepliggende polders deze activiteiten te ontplooien en dat is tegenstrijdig." Dit argument werd begin dit jaar weerlegd door de staatssecretaris. Die gaf aan dat de belangrijkste onderdelen opgehoogd kunnen worden. Ook is de kans op een overstroming klein, zei hij. Agrariërs in onzekerheid Toch daalt ook de bodem in Zuidelijk Flevoland, stelt Michielsen. Dan is het volgens hem beter om naar de hogere zandgronden te gaan. LTO laat weten sowieso altijd gepleit te hebben om kazernes uit te breiden op bestaande locaties. Daar is ook genoeg ruimte, zegt Michielsen. De munitieopslagen komen er nu bij en een nieuw kabinet moet een besluit nemen over de plannen, zegt de organisatie. Daardoor zitten agrariërs nog langer in onzekerheid, aldus de land- en tuinbouworganisatie.

Mestvergisters op slot na vondst amfetamines

Leeuwarden Twintig mestvergistingsbedrijven in Noord-Nederland worden tijdelijk op slot gezet na de vondst van amfetaminen in het digestaat, het restproduct na het vergistingsproces. Schade zal mogelijk ‘vele tientallen miljoenen euro’s bedragen’ Door Dirk van der Meulen Amfetaminen zijn het hoofdbestanddeel van de synthetische drug speed maar komen ook voor in bepaalde medicijnen. De stof werd eind juni aangetroffen op 20 van de 33 onderzochte co-vergistingsbedrijven in Noord-Nederland. Van co-vergisting is sprake als naast dierlijke mest ook bijproducten (plantaardige biomassa) ingezet worden. Het onderzoek betreft dus niet de mono-mestvergisters waar alleen dierlijke mest wordt gebruikt. Het onderzoek werd gedaan door Wageningen University in opdracht van de noordelijke omgevingsdiensten. Of het een reguliere controle betrof of een controle vanwege vermoedens van drugsafvaldumpingen is niet duidelijk. De omgevingsdiensten van Groningen en Drenthe hebben de betrokken ondernemers inmiddels ingelicht. De Fumo, de omgevingsdienst in Friesland doet dit volgende week ,,na afstemming met de gemeenten”, zo verklaart een woordvoerster. In de brief staat dat het digestaat niet mag worden afgevoerd vanwege een tweede ronde van monsternames. Tegelijkertijd vindt onderzoek plaats naar de herkomst van de amfetamines in de co-vergisters, de afzet van het digestaat in de afgelopen periode en naar de mogelijke gevolgen voor de volks- en diergezondheid en de ecologie. Ton Voncken van brancheorganisatie Platform Groen Gas spreekt van een zeer zorgelijke situatie. ,,Een aantal leden in het Noorden heeft ons gebeld omdat ze geen digestaat mogen afvoeren. Dat is een ramp want zonder afvoer is na verloop van tijd ook de aanvoer van mest of bijproducten niet meer mogelijk. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Vergisten is een biologisch proces. Dat kun je niet even aan of uit zetten zoals bij zonnepanelen.” Wat er exact aan de hand is, weet Voncken niet. ,,We proberen in contact te komen met de omgevingsdiensten maar dat is ons nog niet gelukt.” Naast de directe schade, vreest de Platform Groen Gas-medewerker ook de indirecte schade. ,,Dit komt het imago van de sector niet ten goede. Dat is heel jammer, te meer omdat tegenwoordig de rendementen goed zijn.” Dirk Jan Ubbels, melkveehouder en groengas-producent in Jelsum, meldt dat er bij hem ,,gelukkig helemaal niks’’ is aangetroffen. Andere Friese exploitanten van mestvergisters zijn niet bereikbaar of willen niet reageren. Een exploitant, die niet bij name genoemd wil worden, verklaart dat de schade mogelijk ,,vele tientallen miljoenen euro’s zal bedragen” als de bedrijven lange tijd op slot gezet worden. Hij vermoedt dat criminelen het drugsafval gedumpt hebben in partijen bijproduct of dat veehouders onder druk gezet zijn om het af te nemen. Bron: https://lc.nl/friesland/Mestvergisters-op-slot-na-vondst-amfetamines-28693996.html

'Adema moet niet wachten op LTO-handtekening: leiderschap heeft geen pen en papier nodig'

'Adema moet niet wachten op LTO-handtekening: leiderschap heeft geen pen en papier nodig' Dit is een expertquote van Wouter Scheepens, directeur-bestuurder a.i. MVO Nederland U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: LTO stapt uit overleg over landbouwakkoord, overige partijen praten straks verder LTO stapt uit het overleg over het Landbouwakkoord. Tot zover de zoveelste poging van minister Adema om een breed gedragen akkoord te realiseren. Terwijl de handtekening van LTO helemaal niet per se nodig is voor de oplossing. Dat vereist namelijk vooral leiderschap. Het is de taak van de overheid om voor de gezondheid van zowel burgers, boeren, natuur als de economie te zorgen. Dat is nu geprobeerd door maar door te blijven polderen om iedereen mee te krijgen. Op een gegeven moment moet je echter ook de knoop kunnen doorhakken: dan maar zonder die ene handtekening. Stikstof en natuurbescherming staat niet voor niets al een paar decennia op de agenda. Dus, minister Adema: toon het lef dat je diep van binnen echt wel hebt – anders had je deze baan niet aangenomen. Stel duidelijke normen voor wat mogelijk is en ondersteun boeren die willen omschakelen naar natuurlijke landbouw. Want dat is de oplossing, in tegenstelling tot allerlei technologische snufjes die enkel zorgen voor nog meer schaalvergroting en efficiëntie, maar voor steeds minder boeren. Natuurlijke landbouw vereist daarentegen juist méér boeren die ook nog eens meewerken met de natuur. We kennen genoeg verhalen van boeren die de stap naar natuurlijke landbouw zetten of willen zetten. Ze kunnen dat zelf niet altijd financieel en administratief rondmaken en zijn op zoek naar lange-termijnzekerheid. En dus hebben we de hele keten nodig: we hebben immers met zijn allen dit systeem gebouwd, dan moeten we het ook met zijn allen oplossen. Van boer tot afnemer en financier. Bij MVO Nederland doen we dat al: we werken samen met een nationaal collectief van partijen met zowel financiële als maatschappelijke belangen bij het vergroten van de biodiversiteit, het herstellen van ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering. Ons collectief biedt de boer concrete hulp bij de omschakeling. Minister Adema, vergeet die handtekening van LTO en realiseer dat wat iedereen in ons land nodig heeft: landbouwbeleid dat goed is voor natuur, boer, burger én economie.

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Flevoland probeerde uitkoop boeren met Schiphol af te stemmen

De provincie Flevoland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan een poging tot het vormen van een inkoopkartel. Dat blijkt uit stukken die de provincie zelf online zette in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) en uit gesprekken die de NOS daarover had met verschillende juristen.De provincie wilde met Schiphol afstemmen met welke boeren zou worden onderhandeld over het uitkopen van boerderijen vanwege de stikstofruimte die daardoor vrijkomt. Zo'n afspraak kan de prijs drukken en is niet toegestaan.In een mail zegt een ambtenaar van de provincie dat boeren mogelijk "met meerdere stikstofzoekers in gesprek zijn en op die manier de prijs opdrijven. Dat is marktwerking en [er is] niet altijd wat aan te doen, maar het kan handig zijn om hierover af te stemmen."Gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie) van de provincie Flevoland zegt in een reactie dat de provincie deze vraag alleen maar stelde om te weten wat er op dit gebied speelt in de provincie. Maar volgens juristen die de NOS sprak, mag Flevoland zich niet op deze manier bemoeien met de aankoop van boerderijen, omdat er voor boeren die hun bedrijf willen verkopen dan geen sprake meer is van een eerlijke markt."Het afstemmen tussen partijen is verboden onder het mededingingsrecht," zegt hoogleraar Pieter Kuypers van de Radboud Universiteit. "Beide partijen zijn hier opkopers van stikstofrechten en handelen daarmee als ondernemingen. Dan moet je je aan het mededingingsrecht houden."Lelystad AirportSchiphol heeft stikstofruimte nodig om Lelystad Airport te kunnen openen. Daar zouden al lang commerciële vluchten moeten opstijgen en landen, maar onder meer vanwege problemen met de stikstofvergunning ligt er op dit moment nog een spookvliegveld in de Flevopolder. Als Schiphol boeren uitkoopt, kan het de stikstofruimte die die boeren gebruikten inzetten voor de vergunning van zijn vliegvelden. Al eerder werd bekend dat het bedrijf boeren heeft uitgekocht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, omwille van de vergunning van Schiphol zelf.De provincies zitten met deze aankopen van Schiphol in hun maag, omdat ze zelf ook boerderijen willen opkopen, bijvoorbeeld om infrastructurele projecten aan te leggen of om boeren zonder vergunning te kunnen legaliseren. Uit de WOO-documenten blijkt dat de provincie Flevoland vooral stikstofruimte probeerde te vinden voor de aanleg van een haven bij Urk.Om de prijs niet eindeloos op te drijven, kan afstemming voor ambtenaren handig lijken, maar het mag niet, zegt jurist Kuypers. "Ambtenaren lijken vaak te denken dat mededingingsrecht alleen geldt voor ondernemingen, maar ook overheden moeten zich eraan houden als ze zich bezighouden met economische activiteiten. Of ze nu een gemeente, een provincie of een waterschap zijn."Reactie provincie FlevolandDe provincie Flevoland zegt met de hierboven genoemde mail nooit te hebben gepoogd om de prijs te drukken. "Wij zijn in Flevoland gebiedsregisseur", zegt gedeputeerde Hofstra. "Wij gaan dus ook in overleg met partijen om te vragen: wat zijn jouw plannen? Waar ben jij mee bezig? En in dit kader sturen wij die mail dus ook richting de Schipholgroep."Toch erkent hij dat de provincie ook de kosten in toom wilde houden. "Het is het goed recht van boeren om een goede prijs voor hun boerderij te krijgen. Maar het gaat ook om overheidsgeld dat we inzetten. Ik hoor ook gewoon goed en gedegen om te gaan met dat geld. Dus vanuit dat perspectief stelden we wel degelijk een geëigende vraag. We willen niet onnodig overheidsgeld uitgeven."Dat juristen dat als het illegaal beïnvloeden van de prijs zien, verwerpt hij. "Ik ben geen jurist, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik snap dat hoogleraren kunnen denken dat de suggestie wordt gewekt, maar lees nog maar eens goed wat er in de mail staat."Dilemma provinciesDe gepubliceerde mails illustreren een dilemma waarmee provinciebestuurders worstelen. Enerzijds willen ze niet te veel betalen doordat overheden tegen elkaar opbieden. Anderzijds hebben boeren recht op een eerlijke prijs voor hun stikstofrechten en die krijgen ze niet als er achter hun rug om afspraken worden gemaakt of informatie wordt uitgewisseld.Het kwam uiteindelijk niet tot dergelijke afspraken tussen Schiphol en de provincie Flevoland. In een reactie aan de provincie stelde een medewerker van het vliegveld dat er op dat moment niet werd gepraat met boeren uit Flevoland. Desondanks, zeggen juristen, is alleen al het voorstel van Flevoland tegen de wet. Dat zou volgens hen voldoende kunnen zijn voor toezichthouder ACM om een onderzoek te starten.

kearl


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 5d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering