Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

’Stikstof is de kanarie in de kolenmijn’

Door JAN WILLEM ERISMAN Ik kan mij voorstellen dat men niet meer begrijpt hoe het nou zit met stikstof. Het kabinet wil enerzijds versnellen en anderzijds de doelen voor 2030 loslaten. Ondertussen heeft de BBB een grote overwinning gehaald omdat ze tegen het stikstofbeleid zijn en krijgt een wetenschapsjournalist veel aandacht voor zijn boek De stikstoffuik, dat claimt met feiten te onderbouwen dat de hele stikstofcrisis op drijfzand berust. Is er eigenlijk wel een stikstofprobleem? Wat is het probleem? De stikstofproblematiek is erg complex, en er spelen veel belangen in mee. Na vier jaar stikstofbeleid is er nog steeds geen duidelijkheid. Het is niet bekend wie waaraan moet voldoen, of de natuur wel voldoende beschermd wordt en hoe vergunningen voor woningbouw en duurzame energieprojecten kunnen worden verleend. Het ontbreken van deze duidelijkheid leidt tot veel frustratie en biedt ruimte om nut en noodzaak steeds weer ter discussie te stellen. Arnout Jaspers speelt daar met De stikstoffuik dankbaar op in. Beetje stikstof Wat zegt Jaspers in zijn boek? Hij redeneert dat natuur niet op omvallen staat en ook niet verloren gaat door een beetje stikstof. Het buitenland ziet dat goed en hanteert een ruime norm voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Nederland zet met de strenge regels het land op slot, met grote economische en sociale gevolgen van dien. Norm De oplossing volgens Jaspers: stel ruimere normen en verhoog de grens voor het toelaten van een nieuwe activiteit. Haal de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet en beoordeel ter plekke de natuurkwaliteit. Is die goed? Dan hoef je niets te doen. Bescherm alleen de grotere gebieden en laat ’de 75 piepkleine, onbelangrijke Natura 2000-gebieden’ los. Stikstofprobleem opgelost. Hij gaat voorbij aan een paar belangrijke zaken. De satellietbeelden die wij al jaren gebruiken laten duidelijk zien dat Nederland een stikstof-hotspot is. Mede daardoor gaat het niet goed met de natuur in Nederland. De Natuurdoelanalyses die de provincies nu maken bevestigen dat. De Ecologische Autoriteit die die analyses beoordeelt geeft ook aan dat de stikstofneerslag naar beneden moet, naast andere maatregelen als het verhogen van waterstanden en beheer. Wij voldoen niet aan de Europese verplichting om natuur met voldoende kwaliteit in stand te houden. En, zoals Frans Timmermans zei na afloop van zijn gesprek met Caroline van der Plas: Nederland ontkomt niet aan vermindering van stikstofdruk. Niks weghalen van kleine gebieden, of afstand doen van de KDW en ook ruimere normen zit er niet in. Niet zolang we niet eerst snel en aantoonbaar de stikstofdruk hebben verminderd. Duidelijkheid Wat dat betreft zit er maar een ding op: lever zo snel mogelijk duidelijkheid en zorg dat boeren, industrie en anderen aan de slag gaan met het verlagen van hun stikstofuitstoot. Doe dat wel vanuit een visie. Waar willen we met de landbouw en industrie in Nederland heen? Want waar Jaspers compleet aan voorbij gaat is dat onze landbouwproductie nu ver buiten de grenzen van een gezonde leefomgeving gaat. Dan gaat het niet alleen over stikstof maar ook over klimaat, het water, de bodemkwaliteit, het landschap, geur, zoönose, dierenwelzijn en een vitaal landelijk gebied. We weten hoe we boeren kunnen helpen omschakelen naar een duurzame en rendabele landbouw. Het geld is beschikbaar, laten we aan de slag gaan. Jan Willem Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden Bron: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1588575305/stikstof-is-de-kanarie-in-de-kolenmijn

Johan Vollenbroek adviseert Frans Timmermans: vertel BBB dat het gedogen voorbij is

Dinsdag komt Eurocommissaris Frans Timmermans naar Nederland voor een gesprek met Caroline van der Plas. In de aanloop naar die ontmoeting adviseert natuurbeschermer Johan Vollenbroek Timmermans om de BBB-leider mee te delen dat de Europese Commissie niet langer kan gedogen dat de veehouderij de Nederlandse biodiversiteit om zeep helpt. In een brief aan Timmermans schrijft Vollenbroek dat de Europese Commissie een zogeheten ingebrekestelling moet voorbereiden vanwege het niet nakomen van de Vogel- en Habitat-richtlijn. “De Habitat-richtlijn dateert van 1992, de gedoogsituatie duurt dus al 30 jaar”, stelt Vollenbroek. “Het kan niet zo zijn dat anno 2023 nog steeds geen begin is gemaakt met het in een goede staat van instandhouding brengen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden.” Vollenbroek hekelt het kabinet dat al in 2019 door de Raad van State op de vingers werd getikt maar nog altijd niets noemenswaardigs heeft gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Nog langer dralen is volgens de natuurbeschermer onverantwoord. “Ecologisch onderzoek wijst uit dat een aantal habitats onherstelbaar wordt beschadigd als niet snel tot actie wordt overgegaan.” De oplossing ligt voor de hand. “De natuur- en de stikstofcrisis kunnen alleen worden opgelost als het aantal dieren in Nederland drastisch afneemt.” Nederland telt nu 3,9 miljoen runderen, 12 miljoen varkens, 500.000 paarden, 1,5 miljoen schapen en geiten en 100 miljoen kippen. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1645328652995817472

Statenpeilingen: BBB heeft wind mee, PvdA/GroenLinks mogelijk grootste fractie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag timmert BoerBurgerBeweging (BBB) in speciale politieke peilingen stevig aan de weg. Volgens een gemiddelde van de meest recente peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag zou de partij van Caroline van der Plas landelijk 12,4 procent van de stemmen halen en daarmee richting de VVD kruipen, die op 14,8 procent uitkomt.De combinatie PvdA (7,2 procent) en GroenLinks (9,8 procent) lijkt op basis van diezelfde laatste peilingen de grootste fractie in de Eerste Kamer te worden, die 'getrapt' wordt gekozen door Statenleden. Beide partijen doen weliswaar apart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen mee (behalve in de provincie Zeeland), maar hebben aangekondigd één fractie te gaan vormen in de senaat.Grote verschillen tussen peilingenHet 'Statengemiddelde' is gemaakt door politicoloog Tom Louwerse, die ook verantwoordelijk is voor de Peilingwijzer voor de Tweede Kamer.Het beeld in dit gemiddelde kan niet worden beschouwd als een voorspelling voor de uitslag van woensdag, onderstreept Louwerse. Daarvoor is het onderzoek van Ipsos/EenVandaag (van eind februari) en I&O Research (van begin maart) te lang voor de verkiezingsdatum gedaan.Ook zijn de verschillen in de uitkomsten voor sommige partijen groot. Dat geldt met name voor de VVD, die bij Ipsos bijna 8 procentpunt hoger scoort dan bij I&O Research."Het gaat bij deze peilingen nadrukkelijk om een momentopname", zegt Louwerse. "Het dit weekend gepubliceerde onderzoek van I&O Research laat ook zien dat nog lang niet alle kiezers zeker zijn van hun stem en dat bijna een kwart überhaupt nog niet weet op wie te stemmen. En dan is er nog het vraagteken van de opkomst."Alles wijst er wel op dat de huidige coalitie opnieuw geen meerderheid gaat halen bij deze verkiezingen en dat BBB juist goed gaat scoren. Volgens de verschillende peilingen zou die partij de grootste kunnen worden in Drenthe, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland.Het CDA werd in die regio's in het verleden lang beschouwd als hoeder van de agrarische sector, maar dreigt nu stevig terrein te verliezen. De christendemocraten halveren volgens de peilingen van 11,1 procent van de stemmen vier jaar geleden naar 6,1 procent nu.Belangrijke vraag daarbij blijft hoe hoog uit de opkomst wordt: het CDA met zijn trouwe, gemiddeld oudere kiezers doet het vaak beter dan gedacht als er relatief veel mensen thuis blijven. Ook de ChristenUnie zit in de min op 3,5 procent. D66 blijft net als de VVD ongeveer op het huidige niveau in de Eerste Kamer, op 7,3 procent.PVV in de plusDe PVV lijkt een van de winnaars te worden. Volgens 'het Statengemiddelde' zou de partij van Geert Wilders, die vier jaar geleden te lijden had onder het toenmalige grote succes van Forum voor Democratie, nu uitkomen op 10,1 procent. Daarvoor is het wel nodig dat de PVV-kiezers inderdaad naar de stembus gaan, wat bij eerdere Provinciale Statenverkiezingen in even grote mate het geval is.FvD dreigt ver terug te vallen: van de 14,5 procent van 2019 lijkt nog slechts 3,1 procent over te blijven. Andere nieuwkomers in de Eerste Kamer lijken JA21 te worden (5 procent) en Volt (4 procent). 50Plus (1,1 procent) en Denk (1 procent) dreigen juist uit de Eerste Kamer te verdwijnen.Winst lonkt ook voor de Partij voor de Dieren, die van 4,4 naar 5,6 procent lijkt te groeien. De SP staat stabiel op 5,9 procent. De kleinere partijen zijn de SGP op 2,7 procent en de provinciale partijen, verenigd in OPNL, op 2 procent. BVNL, van Tweede Kamerlid Van Haga, haalt met 0,6 procent de Eerste Kamer in de huidige peilingen niet.

Het mest uitrijseizoen 2023 is weer begonnen!

De eerste drijfmestdag zit er weer op, vanmiddag in onze regio (Westfriesland) gelijk al weer teveel regenwater die het smerig maakte. Hier een selectie van de mooiste foto's: https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/claas/1509115-axion-870-claas.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509115/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1509114-724-fendt.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509114/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/claas/1509111-axion-850-claas.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509111/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/d/deutzfahr/1509108-agrotron-deutzfahr.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509108/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/v/veenhuis/1509105-giertank-veenhuis.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509105/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/j/john-deere/1509102-6230r-john-deere.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509102/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1509097-718-fendt.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509097/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1509096-718-fendt.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509096/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/m/massey-ferguson/1509087-6715s-massey-ferguson.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509087/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1509086-514-fendt.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509086/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/r/renault/1509084-ares-640-rz-renault.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509084/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/case-ih/1509081-maxxum-mxu-115-case-ih.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509081/recent/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/case-ih/1509025-maxxum-115-case-ih.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509025/ https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1509021-516-fendt.jpg https://www.tractorfan.nl/picture/1509021/recent/

hans-hans


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 16min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering