Emissiearme vloeren gevloerd?

Een onderzoek van WUR naar stalemissies methaan, lachgas en ammoniak deed afgelopen week het nodige stof opwaaien. Er bleken geen significante verschillen te zijn tussen de ammoniakuitstoot op traditionele roostervloeren vergeleken met emissiearme varianten. Op social media leidde dat tot voorspelbare reacties aan zowel boeren- als milieuzijde: innovatie is te duur en levert niks op. Waarbij de ene partij dit argument gebruikt om de zinloosheid van emissiereductie te verdedigen en de ander daarmee de krimp van de veestapel als enige resterende oplossing propageert. Het draagvlak voor technische innovaties als oplossing wordt daarmee verder ondermijnt. Navraag bij de onderzoekers leert dat, naast dat het oudere vloertypes betrof, een belangrijke oorzaak van het falen van emissiearme vloeren ligt bij de gebruiker. De boerenpraktijk is anders dan op het moment van het beoordelen van een vloer voor de RAV lijst. Daar zit dus een risico. Onderhoud (vervanging van onderdelen), management (frequentie van schuiven, versmering, etc.) en bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals het rantsoen zijn belangrijk om de berekende emissiereductie te realiseren. Schiet dit tekort, dan kan de emissie soms zelfs hoger zijn dan bij een traditionele vloer! Een emissiearme vloer wordt aangeschaft om een vergunning te krijgen. Zijn er problemen met koecomfort, dan is de veehouder gemotiveerd om dat te verhelpen. Loopt de emissiereductie terug, dan ontbreekt de motivatie om dat te verbeteren. Is dat terecht? Los van het afwijken aan de vergunning, de extra schade aan de natuur of het imago van de sector betekent elke kg NH3 vervluchtiging ook ruim 800 gram stikstof verlies voor het bedrijf. Als je een vloer hebt die berekend is op 7 kg emissie per koe, maar je realiseert 13, dan verlies je als melkveehouder dus ongeveer 5 kg stikstof per koe per jaar. Dat betekent dat bij een bedrijf van een gemiddelde omvang zo’n 500 kg stikstof onnodig vervluchtigd. Hierdoor moet je extra mest afvoeren vanwege lagere gehaltes en is er minder stikstof beschikbaar voor je eigen land. De vraag is of het bewust zijn van deze kosten voldoende is om boeren te motiveren een dure stalvloer te ‘managen’. 500 kg stikstof afvoeren via mest omdat er per m3 minder stikstof in zit, is maximaal 125 m3 mest. 500 kg N minder beschikbaar voor je eigen land kost ongeveer 7,5 ton ds grasopbrengst. Ook als je daar als melkveehouder van wél bewust bent; gaat dan voor grofweg €2.500,- euro aan kosten voldoende motivatie ontstaan om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten? Het helpt zeker, maar we denken niet dat het voldoende is. Het is daarom dat als we innovatie serieus nemen als deel van de oplossing, borging en handhaving daar onlosmakelijk aan verbonden zijn. En dat dit zowel voor het draagvlak van innovatie in het algemeen maar ook in de afweging van de ondernemer voor wélke innovatie hij kiest voor het eigen bedrijf zwaar moet wegen. Kies voor innovaties die het beste bij jezelf en bij je bedrijf passen. Eerst de boer, dan pas de vloer! Herman Bakhuis & Jos Verstraten – Portefeuillehouders Stikstof en Bodem & Water van de LTO vakgroep Melkveehouderij Bron: LTO Melkveehouderij

Wat gebeurt er met de stikstofwet?

Nederland bovenaan de stikstofranglijst In Nederland hebben we 162 natuurgebieden die belangrijk worden geacht voor het behoud van noodzakelijke plant- en diersoorten. Een aanzienlijk aantal daarvan, 129, is gevoelig voor een teveel aan stikstof. Ruim driekwart van de oppervlakte van die noodzakelijke, maar stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland is nu overbelast. Nederlanders stoten per hectare grond dan ook ongeveer 4 keer zoveel uit als het gemiddelde in de EU. Nederland is uiteraard ook één van de dichtstbevolkte landen in de EU, dus als je de uitstoot per inwoner zou berekenen, komen we wellicht wat lager uit op die stikstofranglijst. Maar natuurgebieden hebben niet zo’n boodschap aan ranglijsten, en iedereen die hier in de toekomst nog wil kunnen leven ook niet. Er is dus nood aan een oplossing op korte termijn, die ervoor zorgt dat er én woningen gebouwd worden, én melk geproduceerd, én dat er minder vervuild wordt – en dat dan bij voorkeur voor een betaalbaar bedrag. Gezien alle controversie zal de wet pas behandeld worden als de nieuwe regering haar plek heeft ingenomen. Het betekent in ieder geval werk aan de winkel: als ze niet willen dat de woningnood nog groter wordt, de boeren nog bozer, het klimaatprobleem nog groter of de kosten nog hoger, moet er snel iets gebeuren.

Stormwind


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1wk geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering