Column: Toevoegen Leefgebieden Natura 2000 grote puinzooi

Het ministerie van LNV en de provincies hebben grote fouten gemaakt bij het toevoegen van Leefgebieden aan Natura 2000-gebieden, erkent minister Schouten op vragen van de Eerste Kamer. Door het ontbreken van controle en het omzeilen van het democratische proces zal de minister alle Leefgebieden moeten schrappen uit Aerius. Uithuilen en opnieuw beginnen. Minister Schouten stuurde vorige week vrijdag 109 antwoorden naar de Eerste Kamer over de wijziging van de Wet natuurbescherming en Omgevingswet. Het is even doorbijten om te snappen wat de minister allemaal zegt, maar wat steeds duidelijker wordt is dat het toevoegen van Leefgebieden aan de Natura 2000-gebieden in 2017 een grote puinzooi is. En let wel, door die toevoeging is het areaal stikstofgevoelige natuur binnen Natura 2000-gebieden bijna verdubbeld. Het gaat dus ergens over. Zeker voor boeren, want meer stikstofgevoelige natuur betekent een moeilijkere of zelfs geen vergunningverlening bij bedrijfsaanpassingen. Lees hier de complete column van Robert Ellenkamp: https://www.melkvee.nl/artikel/389887-toevoegen-leefgebieden-natura-2000-grote-puinzooi/

John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden. Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier. Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende. In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier. Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen. Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen. Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt. De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU. Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor. Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt. VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006. Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken. De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ. COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is. Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA. Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor. De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen. Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban. De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd. Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV. De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks. Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek. Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie. Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten! John Spithoven Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week. We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer. Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden. Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan. Daarom: Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden. Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment. Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee. Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi! De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Een verdienmodel voor onze kringloop ambassadeur

Ik begreep dat het debat van afgelopen week tussen Tjeerd en Jan Cees een aantal onbeantwoorde vragen opleverde, onder andere het verdienmodel kwam meneer de groot niet zo erg uit. Dit deed me weer denken aan de landbouw visie van Schouten, dit was ook allemaal erg veel 'kringloop landbouw' en weinig verdien model. Toen deze verscheen heb ik haar onderstaande brief gestuurd. Op een of andere wazige reden nooit inhoudelijk reactie op gehad. misschien zit ik fout in de gedachte gang.......??? Betreft: Verdienmodel kringlooplandbouw Geachte minister Schouten, Als jonge biologische melkveehouder volg ik de actualiteiten rondom de vernieuwde landbouwvisie en transitie naar kringloop landbouw op de voet. Afgelopen dagen heeft de politiek haar waardering kenbaar gemaakt naar de agrarische sector en steun betuigd voor betere prijzen van de producten die deze sector levert. Voor het gangbare product dat geleverd wordt op de wereldmarkt is het al niet eenvoudig om een kostprijs dekkende prijs te krijgen. Als biologisch melkveehouder weet ik dat dit ook geldt voor de producten die vallen onder kringlooplandbouw. Vanuit de politiek en ministerie wordt er veel gesproken over de transitie naar kringloop landbouw en dat deze transitie kansen biedt voor de sector. Echter een massaal overschakelen naar deze vorm van landbouw is ter gelijker tijd een bedreiging voor de prijsstelling van deze producten. De markt van vraag en aanbod wordt immers uit balans gebracht waardoor de prijzen op de vrije markt zullen dalen. Dit is een probleem voor boeren die deze transitie gaan doormaken maar ook voor de al reeds bestaande kringloop boeren. De huidige markt van biologische producten bedraagt momenteel tussen de 3 en 5 %. Als we dat vergelijken met het aantal zetels die politieke partijen hebben die deze vorm van landbouw een warm hart toe dragen is dat een enorm gat. De vorige grote landbouw transitie onder leiding van uw voorganger Mansholt werd een succes omdat er een gegarandeerde markt/ prijs was voor landbouw producten. De transitie die we in de nabije toekomst willen maken kan en zal alleen slagen als dit weer het geval is. Dit vraag de burger/consument haar verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maakt in het stemhokje. We leven in een vrij land waar we ook een vrije markt hebben. Dit is een groot goed maar ook een van de bedreigingen van een succesvolle transitie naar kringloop landbouw. Vanuit deze probleem stelling zou ik een mogelijke oplossing willen aandragen voor dit gestelde probleem. Bij iedere transitie is het belangrijk om een eind doel voor ogen te hebben. Zo ook bij deze landbouw transitie. Melk vlees groente of andere producten die voortkomen uit kringloop landbouw moeten voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden. Anders loopt de agrarische sector het risico dat hen een toekomst wordt voorgehouden waarbij de eisen steeds verder worden aangescherpt. Als het eind doel per product helder en inzichtelijk is, is ook vast te stellen hoeveel hoger deze kostprijs is. Binnen de landbouw kennen we al jaren het systeem van een termijn markt. Producten die nog geproduceerd worden kunnen van te voren verkocht worden voor een vast gestelde prijs. Wanneer een kopende partij dit recht (derivaat)koopt, koopt hij het recht om het product voor de vooraf gestelde prijs te kopen. Dit recht is ook verhandelbaar totdat het lever moment aanbreekt. Als de marktprijs op het moment van leveren verschilt met deze prijs wordt het verschil betaald door de kopende of verkopende partij. Bij een lagere markprijs compenseert de kopende partij en bij een hogere markt prijs de verkopende. Op deze manier weet de producent en koper van te voren waar hij aan toe is. Wellicht is het een mogelijkheid om ook een termijn markt voor kringlooplandbouw producten te openen. De partijen die actief zijn op deze markt zijn naast de verkopende partijen (agrariërs) de inkoop organisaties van supermarkten en horeca. Ook de overheid heeft op deze markt een rol, zij koopt de derivaten gegarandeerd voor de kostprijs+ op. Dit alleen als de inkooporganisaties het af laten weten Hierdoor ontstaat een gegarandeerde prijs. Dit waarde papier kan de overheid ook weer door verkopen mocht de markt groeien. Het is geen staats steun want de overheid koopt wel vaker waarde papier. Uiteraard is het verstandig om deze markt gecontroleerd te laten groeien. Ook moet de hogere kostprijs voor kringlooplandbouw producten jaarlijks geïndexeerd worden. Het risico is dat inkopers het af laten weten om deze producten te kopen en de schappen in de supermarkten vol te leggen met deze producten. In dat geval blijft de overheid met teveel waardeloos waarde papier zitten en worden de kringlooplandbouw producten gewoon als gangbaar verkocht. De overheid zal op dat moment de inkopers eerder op hun verantwoordelijkheid aanspreken omdat ze verliest op het waarde papier. Op deze manier wordt de kringloop landbouwer geen speelbal van de supermarkten bij over aanbod. In het gunstigste geval wint de overheid aan haar waarde papier en de burger/consument neemt haar verantwoordelijkheid bij het schap of via de belastingen. Samenvattend, het geloof dat bij de verschillende politieke partijen leeft dat kringlooplandbouw de toekomst heeft kan op deze manier zonder risico voor overheid en boer waar gemaakt worden. Als de overheid en politiek bang is dat het op deze manier te veel geld gaat kosten waarom zal de boer dan de stap maken? Ik hoop dat dit een oplossing of denk richting kan zijn voor het inkomensvraagstuk van onze sector.

Is dit dezelfde melkveehouder die hier actief is?

melkveehouder . 20 feb 22:07 @Kelholt. Mag ik concluderen dat RFC, LTO en het CDA onder één deken liggen? Het lijkt er inmiddels wel erg veel op. Dit temeer topman Hein Schumacher van RFC meeschrijft aan het CDA -verkiezingsprogramma en de recent gekozen LTO-voorzitter (na jaren) ook van CDA-huize is. Al deze partijen waren ook voorstander van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel waar de boeren nu de rekening van betalen, en lijken bij de aanpak van de stikstofproblematiek ook eensgezind. Dit ten koste van vele hardwerkende boerengezinnen waarbij onbeschaamd de eigen portemonnee rijkelijk wordt gevuld! Tijdens een voorjaarsvergadering werd dit pijnlijk duidelijk. Een RFC- bestuurslid probeerde tijdens de vergadering de boeren ervan te overtuigen dat ‘ze een ‘stikstofprobleem hadden’. Toen de opmerking werd gemaakt dat boeren niet het probleem waren, maar de oplossing voor de stikstofproblematiek door de mogelijkheid van interne saldering, werd het plotseling ongemakkelijk voor het bestuurslid en draaide ze als een blad aan de boom. Een (CDA-)ledenraadslid probeerde tevergeefs de zaak te redden door te stellen dat de boeren inderdaad niet het probleem maar de oplossing waren. Dit tot grote hilariteit en genoegen van de zaal. En inderdaad @Jaap, als leden moeten we onze vertegenwoordigers aanspreken. Maar op een vergadering durven maar weinigen hun mond open te doen en heeft het bestuur ‘carte blanche’ .Dit alles beklemt en irriteert mij als boer ( en ook als RFC lid) inmiddels behoorlijk! Kelholt Rapporteren Kelholt 08:02 @melkveehouder . Ik hoef je niet te vertellen dat binnen Europa Nederland (mede dankzij de LTO lobby) de grootste voorstander was van afschaffen van het melkquotum. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA zegt op 11 december 2013 :"Staatssecretaris Dijksma moet terug komen uit Brussel met een duidelijk resultaat: "de cijfers zijn duidelijk, de belofte van de Europese Commissie staat. Het is nu aan Dijksma om door te pakken en haar Europese collega´s met de neus op de feiten te drukken. Ze moet zich sowieso verzetten tegen de landen die nu via de achterdeur alsnog een alternatief quotumsysteem willen invoeren." En welk land voert er een alternatief quotumsysteem in? Royal Friesland Campina: Melk maar raak, wij zetten de melk wel af! Rabobank: Verdubbel die stal, wij financieren wel! (Overigens allemaal 0,0 risico leningen want allemaal gedekt door waardevaste landbouwgrond) En LTO baas Kees Romijn: D-day voor de boeren in Nederland! Kijk even hoe deze partijen nu allemaal in de eedstrijd staan en trek je conclusies...

Mars2


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 10mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering