Boer Jan en Rianne uit Boer zoekt Vrouw gaan emigreren naar Denemarken

Boer Jan en Rianne gaan emigreren. Naar aanleiding van hun deelname aan het KRO-NCRV programma Onze boerderij in Europa heeft het stel besloten om het avontuur aan te gaan en helemaal opnieuw te beginnen in Denemarken. In de uitzending van Onze boerderij in Europa van donderdag 11 maart jl. was te zien dat boer Jan en Rianne samen met Yvon Jaspers door Denemarken reisden. Daar brachten ze onder meer een bezoek aan Sjaak en Jacqueline, die vier jaar geleden de stap hebben gezet om te emigreren. Ze gingen mee om inspiratie op te doen voor hun eigen schapenboerderij op Texel en om te onderzoeken of het gras in Denemarken groener is dan in Nederland. Aan het eind van de uitzending was de conclusie van boer Jan: “Ik ga er over nadenken en met een vol hoofd weer naar huis.” Eenmaal thuis werden ze steeds enthousiaster over het idee om te gaan emigreren. Inmiddels is de knoop doorgehakt, de boerderij op Texel verkocht, een melkveehouderij in Denemarken gekocht en dit voorjaar verhuizen ze met zoontjes Melle (3 jaar) en Siem (bijna 2) naar Denemarken. Yvon: “Sinds acht jaar volgen we Jan en Rianne heel intensief. Het begon natuurlijk toen de vonk oversloeg tijdens Boer zoekt vrouw. We mochten erbij zijn op mooie momenten zoals hun huwelijk en we kwamen op kraamvisite toen hun twee jongens waren geboren.” “Maar we waren er ook bij toen het door een longziekte heel slecht ging met de schapen. We hebben Jan zien worstelen om boer te kunnen blijven op zijn geliefde Texel. Hun liefde voor het boerenvak zit zo diep dat ze bereid zijn alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen in een vreemd land, met een vreemde taal en ook nog eens een totaal ander bedrijf. Veel Nederlandse boeren spelen wel eens met die gedachte. Jan en Rianne gaan het doen! Ik heb het geluk dat ik langs de zijlijn met hen mee mag blijven wandelen en met mij natuurlijk de kijker van Onze boerderij. Het belooft een spannend avontuur te worden.” Yvon volgt elke stap in dit proces van Jan en Rianne op de voet. In een nieuw seizoen Onze boerderij is te zien hoe de emigratie precies tot stand is gekomen en hoe het met ze gaat. Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe serie Onze boerderij wordt uitgezonden. Onze boerderij in Europa, elke donderdag, 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1

Schouten: 'Ik wil voorkomen dat er straks weer voor boeren wordt besloten' - video

De stikstofwet die nu voorligt aan de Tweede Kamer is noodzakelijk om boeren voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt demissionair landbouwminister Carola Schouten in een interview met Nieuwe Oogst. 'We moeten een nieuwe fosfaatcrisis voorkomen.' De bewindsvrouw omschrijft die periode als een trauma. 'Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen. De stikstofwet biedt die tijd nu wel.' Video: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/12/schouten-ik-wil-voorkomen-dat-er-straks-weer-voor-boeren-wordt-besloten De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering – in de volksmond de stikstofwet – is een belangrijke klus voor de demissionaire minister. De Senaat besloot de wetsbehandeling niet controversieel te verklaren, waardoor het debat dat staat gepland voor begin maart gewoon doorgaat. Op voorhand lijkt Schouten in de Senaat te kunnen rekenen op een meerderheid. Maar diverse partijen binnen en buiten de politiek proberen via de Eerste Kamer nog veranderingen aan te brengen in het wetsvoorstel. [b]Wat verwacht u van het debat in de Eerste Kamer?[/b] 'Ik hoop op een inhoudelijk debat waarin we met elkaar kunnen zoeken naar de dilemma's in dit dossier en wat de oplossingsrichtingen daarvoor zijn. Bij stikstof speelt de vraag wat we allemaal willen in dit land en hoe we dat mogelijk maken. Dat betekent wel dat we dingen anders moeten gaan doen. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor sectoren als mobiliteit en industrie. Iedereen heeft een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. 'Er komt een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet, maar één ding staat vast: het stikstofdossier ligt er en gaat niet weg. Het is geen kwestie van of we er iets mee willen ja of nee. We moeten er wat mee. Dat weten we sinds de uitspraak van de Raad van State. Hoe langer dit duurt, hoe groter de opgave gaat worden. 'Als we nu niks doen, zal het steeds zwaarder worden om ons aan te passen aan die nieuwe realiteit. We weten dat voor die aanpassing tijd nodig is. Ik hoop echt dat we die tijd met deze wet kunnen creëren.' [b]Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet waar boeren baat bij gaan hebben de komende jaren?[/b] 'We zien op dit moment dat er veel onzekerheid is bij de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Die vragen zich af of ze straks allerlei handhavingsverzoeken over zich heen krijgen. Dat is een terechte zorg die ook politiek wordt gevoeld. 'Ik heb toegezegd dat we het gaan legaliseren, dat staat ook zo in de wet. Deze wet is ook nodig op het moment dat er handhavingsverzoeken komen. Er is stikstofruimte nodig om de PAS-melders te legaliseren.' [b]Moeten daarvoor de gebiedsgerichte processen op gang komen?[/b] 'Ja, dus het is niet zomaar in een paar weken geregeld. Daar moeten we reëel in zijn. Als de wet straks wordt aangenomen in de Eerste Kamer, geeft dat ook zekerheid aan al die boeren die onder de PAS-melders vallen. 'Tegelijkertijd zitten er in de wet maatregelen waarbij de landbouw kan helpen aan de oplossing van het stikstofprobleem, zoals meer weidegang en het uitrijden van mest die is verdund met water. Daar voeren we intensieve gesprekken over met alle landbouwpartijen. Wij willen echt samen met de sector dit pad inslaan. Dat er wat gaat gebeuren staat vast. En dat kun je dan maar beter met elkaar bedenken dan dat het voor je wordt bedacht. 'Hierbij dus ook de oproep aan de landbouwpartijen om mee te blijven denken. Anders zit je straks in de situatie dat er maatregelen komen die niet goed passen bij of werkbaar zijn op het bedrijf. En dan is het mogelijk al te laat.' [b]Voor een deel van de sector voelt het alsof u tegenover hen staat.[/b] 'Toen ik aantrad als minister zag ik bij veel boeren de pijn over de manier waarop de fosfaatproblematiek was aangepakt. Ze hadden het gevoel dat het over hen heen was gekomen. Dat had een grote impact, waarbij ze zelf weinig andere opties hadden. We moeten nu dus tijdig de goede maatregelen nemen om niet weer in zo'n situatie te komen. 'In de landbouw duren veranderingsprocessen wel tien jaar of langer. Houvast en perspectief zijn nodig. Het kabinet heeft een kringloopvisie neergelegd waar we naartoe moeten. Dat was overigens geen opdracht uit het regeerakkoord. Maar ik vind dat de landbouw geen speelbal kan zijn van zaken die op het allerlaatste moment op de sector afkomen, waardoor boeren de bedrijfsvoering in één keer moeten omgooien. 'Mijn intentie is te zorgen dat wij een vitale landbouw houden in dit land. Maar dat kan alleen als je zorgt dat er veranderingen komen waardoor de landbouw ook met minder emissies door kan gaan.' [b]Wat voorziet u wanneer de stikstofaanpak niet op gang komt?[/b] 'Er liggen heel veel dossiers bij de boer op het erf. Neem bijvoorbeeld de klimaatopgave en het waterdossier. De doelen in de Kaderrichtlijn Water moeten in 2027 al zijn behaald. Dat is dichtbij. Er moeten nu echt stappen worden gezet om te voorkomen dat we straks niet weer hard tegen een muur aanlopen. Dat we niet weer, ik durf wel 'een trauma' te zeggen, oplopen zoals bij fosfaat is gebeurd. Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen. 'Ik heb toen gezocht naar oplossingen voor knelgevallen, maar die waren er niet zonder een nog hogere generieke korting. Dat gevaar zit ook in het stikstofdossier. 'We nemen maatregelen op het gebied van mest en voer en stimuleren andere manieren van boeren. Als we daar nu niet mee beginnen en weer te lang wachten, komen we over een paar jaar in een situatie terecht dat er geen andere keuze meer is. Er wordt dan weer voor boeren besloten. Die situatie wil ik voorkomen.' [b]Want dan is er geen andere keuze meer dan volumemaatregelen?[/b] 'Welke optie je dan ook hebt, die wordt niet beter dan de opties die er nu liggen met dit wetsvoorstel. Want de tijd wordt krapper om het te gaan halen. De maatschappij heeft ook sterke opvattingen over wat de landbouw moet gaan doen. We komen dan nog veel meer tegenover elkaar te staan. Dat hebben we in de afgelopen tijd helaas ook gezien.' [b]Biedt uw wetsvoorstel boeren voldoende tijd om zich aan te passen?[/b] 'Het is mijn diepste overtuiging dat we nu de tijd en de mogelijkheden hebben om maatregelen te nemen. Het pakket loopt tot 2030. In eerste instantie vragen die maatregelen best wat aanpassingen, maar ze bieden ook de kans op een toekomst voor de boer waarin hij ook weer maatschappelijk wordt gewaardeerd en verder kan met het bedrijf. [b]Bent u er genoeg in geslaagd die verandering al op gang te brengen?[/b] 'Ja. Er zijn al veel boeren die zoeken naar die nieuwe mogelijkheden. Het beeld dat soms in de media wordt geschetst dat boeren niks willen, stoort mij nogal. Ik kom echt andere boeren tegen. Een voorbeeld zijn de ondernemers rond de Nieuwkoopse Plassen die zelf een plan van aanpak hebben gemaakt om hun stikstofuitstoot te verminderen. 'Naast een omschakelprogramma om boeren door de eerste fase van de transitie te helpen, komt er een subsidiemodule voor het testen van innovaties. Aan de ene kant kun je zeggen dat die stikstofwet belemmerend werkt, maar aan de andere kant zie ik dat op veel plekken wordt nagedacht over hoe we verder kunnen. Dat is misschien niet altijd zichtbaar, maar het gebeurt wel. 'We hebben nu de financiële mogelijkheden. De begroting van het ministerie is in 3,5 jaar tijd verdubbeld. Juist omdat ik voor die ondersteuning heb geijverd, want je kunt van een boer niet alleen maar vragen.' [b]Op verzoek van de Tweede Kamer moet er een landbouwakkoord worden gesloten. Welke opdracht geeft u daarbij mee aan het volgende kabinet?[/b] 'Dat wordt niet alleen een akkoord tussen de boer en de overheid. Ook andere partijen die een schakel van de keten in handen hebben, moeten zich daarbij aansluiten. Zij hebben een belangrijke troef in handen voor een duurzaam verdienmodel voor de boer. Het is belangrijk dat alle partijen bij het akkoord worden betrokken. [b]Wat geeft u aan uw opvolger mee?[/b] 'Richt je op de toekomst van de boer en het verdienmodel dat daarbij nodig is. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We vragen steeds meer van boeren, maar financieel gezien zitten zij nog vast in een systeem van steeds meer produceren tegen zo laag mogelijke kosten. En als er dan meer wordt verdiend, slaat die winst ergens anders in de keten neer. 'De politiek en alle partijen binnen de keten zullen de vraag moeten stellen hoe zij het verdienvermogen van de boer kunnen verbeteren. Want dat is noodzakelijk bij de opgave die we van ze vragen.' Video: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/12/schouten-ik-wil-voorkomen-dat-er-straks-weer-voor-boeren-wordt-besloten

@JanCees kiest voor grondgebonden

[b]Een leuk stukje discussie hieruit geplukt: https://www.prikkebord.nl/topic/238685/#p1831792 [/b] Door [@JanCees] : [@Nijhof] Jij hebt blijkbaar een probleem met de door jouw gemaakte keuzen in je bedrijfvoering en strategie de afgelopen 15 jaar. Maar daarom ben je stereotype voor de gehele melkveehouderij. sterker nog je begint tot de catogorie van bedrijven te behoren die in aantal sterk aan het afnemen is . Nu al minder dan 18% van het aantal bedrijven zit boven de 2,6 GVE per ha en circa 11% boven de 3 GVE per ha en 4% van de bedrijven boven de 3,5 GVE per ha. Vanwege het feit dat de fraude druk en de controleerbaarheid en handhaafbaarheid in de huidige regelgeving het grootste is bij de bedrijven die niet grondgebonden zijn heeft 82% nu en over drie jaar 90% van de bedrijven te maken met voor hen onnodig zware regelgeving met grote kosten in de bedrijfsvoering. We praten dan over een kostenverplaatsing van of veroorzaakt voor regelgeving vanwege intensieve melkveebedrijven naar extensieve bedrijven van vele tientallen miljoenen euro's. Dat is de grote olifant die niemand bespreekbaar maakt. Feit is dat circa 12.000 melkveebedrijven met regelgeving zijn opgezadeld die eigenlijk niet voor hen is ontwikeld maar voor circa nu nog 2100 melkveebedrijven die meer dan 2,6 GVE per ha hebben. Als dit benoemt dan stroomt het over van reactie's van vooral deze groep bedrijven. De extensievere meerderheid denkt dat het inderdaad zo wel is maar gaat die discussie liever niet aan. Ik zeg dit al ruim 25 jaar en ben daar consequent in. In mijn tijd had LTO melkveehouderij dit ook als standpunt. Na mijn vertrek is met name onder druk van de ZLTO de definitie grondgebondenheid op die bezopen percentage eiwit van eigen land gekomen en vooral de inzet om de sjoemelwijzer (KLW) in te voeren. Een controle instrument wat in hoge mate onbetrouwbaar is. Grondgebondenheid is een onomkeerbare trend net als de toename in weidegang. Het is prima wat ij betreft als bedrijven niet grondgebonden willen ontwikkelen alleen laat deze catogorie bedrijven dan ook zelf alleen de kosten hiervoor dragen en laten we dan zorgen dat er geen kostbare regelgeving van toepassing hoeft te zijn op de grondgebonden bedrijven. Daarom zeg ik Grondgebonden bedrijven onder de 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha en weidegang kunnen goed zonder fosfaatrechten en ammoniakrechten. Dat betekend voor deze bedrijven een enorme daling in de kosten. Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken. Grondgebonden melkveebedrijven kunnen en moeten dan ook de ruimte krijgen om alle geproduceerde mest op eigen grond af te zetten. Dat betekend de gebruiksnormen voor dierlijke mest met name fosfaat iets verruimen en binnen de stikstofgebruiksruimte omwisseling van dierlijke N voor N uit kunstmest. Milieutechnisch kan dat prima dat heeft het Mesdagfonds al een keer door WUR laten onderzoeken. Bepalend is welke grond hoort er bij de GVE norm. Dat is alle grond in de GDI opgave in eigendom en pacht en maximaal 20% van de grond op basis van kortdurende pacht of gebruiksovereenkomst wel alle gerigistreerd in de GDI en binnen 60 km van het melkleverend adres. Niet morgen direct maar een periode van zes jaar om iedereen de kans te geven er te komen. Waarom 2,5 GVE en 20.000 kg melk, (was 18,500). en weidegang. Omdat bij deze getallen mileitechnisch er weinig risico is voor uitspoeling van nutrienten en vanwege de weidegang de ammoniak emissie ook binnen de perken blijft en bij weidegang ligt er meestal grond om het bedrijf dan valt de stal ammoniak emissie voor een belangrijk deel op de eigen boerengrond. De beperkte situatie dat een stal dichter bij een natuurgebied dan de eigen grond daar gelaten. Waarom van 18.500 kg naar 20.000 kg ? Dat komt weer vanwege Mesdagonderzoek gepresenteerd augustus 2019 uitgevoerd door Wur animal science wat in beeld bracht dat voer efficiency in de melkveehouderij 10% beter is dan eerde op basis van onderzoek begin jaren 90 in beeld was gebracht. Ik zou zeggen ga maar eens rekenen geen fosfaatrechten geen ammoniakrechten en geen mestafzetkosten voor bedrijven onder de 2,5 GVE en wel kunnen groeien tot 20.000 kg melk per ha wat dit kan betekenen voor de melkveehouderij in Nederland. met nu circa 1 miljoen ha en nu 14,5 miljard kg melk. Dan begrijp je ook meteen waarom RFC nu op dit moment vanwege management problemen niet voor echt grondgebonden melkveehouderij is maar vooral de bedrijven onder de 2,5 GVE via de fosfaatregelgeving in de klauwen wil houden. De fosfaatregelgeving en het fosfaatreductieplan komen oof uit de koker van RFC en LTO-Melkveehouderij. Goed voor RFC op korte termijn een strategische blunder voor de melkveehouderij als geheel. De vaste lasten stijgen door en kunnen niet goed worden gemaakt door meer productie, iets wat in omliggende landen en concurenten in de markt wel mogelijk is. Begin nu niet te miepen over dat er bij meer productie een lagere melkprijs komt want de laagste melkprijzen hadden we tijdens de quotering en niet daarna. Het zijn de door het beleid veroorzaakte kosten die de melkveehouderij dwars zitten. Dat de melkveehouderij steeds meer grondgebonden aan het worden is dat is een feit dit ondanks de afname van boerengrond. Dat laatse is overigens waarom ik zeg Nederland is vol en we moeten niet ieder jaar tienduizenden immigranten opnemen want dat vreet ruimte die bij boeren weg moet komen. Nijhof je mag er van alles van denken en zeggen maar kom maar eens met een analyse die dit weerlegt en niet alleen met losse kreten De cijfers spreken voor zichzelf https://www.melkvanhetnoorden.nl/featured/grondgebonden-melkveehouderij-lastig-maar-logisch/ https://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=7352&themaID=2756§orID=3534 https://thumbs.tractorfan.nl/bijlage_groot/d/d8065f71-0ec3-4a8e-acdb-2aa36ba4f800.jpg

Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen

Netwerk GRONDig reageert verheugd op Kamermeerderheid voor VVD-motie: ‘Emissiearme bedrijfsvoering dankzij motie erkend als alternatief voor technische stalsystemen’ Weer een stap dichter bij meersporenbeleid. Hét speerpunt van Netwerk GRONDig. Decennialang was generiek beleid het credo. Het tij keert. GRONDig kaartte bedenkingen over verplichte stalaanpassingen aan bij onder meer de VVD. Het netwerk voor de grondgebonden melkveehouderij stelt dat extensieve bedrijven ammoniakreductie met management kunnen bereiken. Verplichte staltechnieken zijn voor die bedrijven dan onverantwoorde en onnodige investeringen. Een motie van VVD-er Mark Harbers over het opnemen in het Stikstofprogramma van emissiearme bedrijfsvoering kon donderdagavond een ruime Kamermeerderheid tegemoet zien. Eigen mestplaatsingsruimte; benutten van bedrijfseigen mineralen en zo min mogelijk aanvoer van bedrijfsvreemde eiwit/stikstof geeft een lager stikstofoverschot en daarmee een lager aantal kilogram ammoniak per hectare. Daarbij opgeteld een meer dan gemiddeld aantal uren weidegang. Technische stalsystemen, die vanaf 2025 verplicht worden om ammoniak te reduceren, zijn dan voor extensieve melkveehouders niet logisch. Toch stond deze optie als enige in het reductieprogramma achter het wetsvoorstel Stikstof en Natuurherstel. Dankzij de motie van Mark Harbers hoeven grondgebonden (melk)veehouders met emissiearme bedrijfsvoering hun geld niet aan techniek uit te geven. Borging Het is wel van belang dat het om een geborgd integraal managementsysteem gaat. Op dit moment werkt GRONDig met Boerenverstand, WUR, Universiteit Leiden en het CLM samen in een project om een de Emissiearme bedrijfsvoering te definiëren; de Afrekenbare Stoffen Balans uit te werken en relevante KPI’s te formuleren zodat inzichtelijk wordt hoe deze integrale bedrijfsvoering scoort en geborgd kan worden. De sleutels voor een volwaardig alternatief naast technische maatregelen. Het is aan de extensieve (melk)veehouder zelf of hij in 2025 kiest voor dit managementsysteem of voor technische aanpassingen. Tot vandaag was die keuze er niet.

Soya smijt veel geld op

Dit verdienen Albert Heijn en FrieslandCampina aan Braziliaanse soja 26 okt 2020   •   leestijd 4 minuten Uit onderzoek van Profundo blijkt dat supermarktketen Albert Heijn van de Nederlandse bedrijven veruit het meeste verdient aan geïmporteerde Braziliaanse soja. In 2018 ging het naar schatting om zo’n 44 miljoen euro. Greenpeace: “De sojateelt is in Brazilië een van de belangrijkste aanjagers van ontbossing, bosbranden en grootschalige vernietiging van waardevolle natuur.” Onderzoeksbureau Profundo analyseerde in opdracht van Greenpeace Nederland welke bedrijven in de Nederlandse sojaketen het meeste profiteren van de sojahandel tussen Brazilië en Nederland. Verschillende sectoren werden onder de loep genomen: van soja-importeurs, veevoerbedrijven, slachthuizen, eierproducenten tot aan consumentenbedrijven.  Uit berekeningen van Profundo blijkt dat supermarktketen Albert Heijn, veevoederbedrijf ForFarmers en zuivelproducent FrieslandCampina het meeste geld verdienen aan de Braziliaans-Nederlandse sojahandel. Dit zijn ook meteen de drie grootste bedrijven binnen hun eigen sector. In deze tabel is te zien om welke bedragen het gaat:    Volgens Profundo profiteren supermarkten het meeste van de totale brutowinst op de verwerking van Braziliaanse soja in Nederland (33-35 procent van het totaal). “Deze sector wordt gedomineerd door een kleine groep grote spelers, waarbij twee supermarktketens in 2018, 54 procent van de markt in handen hadden. Door hun sterke onderhandelingspositie behalen ze relatief hoge marges op verse producten als vlees en zuivel, waar veel ‘verborgen’ soja in zit,” stellen de onderzoekers.   Veehouderij  Nederland is binnen Europa de grootste importeur van soja. In 2018 kwam in totaal 7 miljoen ton soja onze havens binnen. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit Brazilië, 39 procent komt uit de Verenigde Staten en 14 procent komt elders vandaan. Ongeveer tweederde van alle soja die binnenkomt, wordt weer geëxporteerd.  Wat overblijft wordt grotendeels gebruikt in de veehouderij. Vanwege het hoge eiwitgehalte in soja is het een populair ingrediënt in veevoer. In totaal is in 2018 ongeveer 2 miljoen ton sojaschroot gebruikt in de Nederlandse veehouderij, waarvan naar schatting 50 procent afkomstig was uit Brazilië. Op die manier zit soja dus ‘verborgen’ in vlees, zuivel en eieren dat bijvoorbeeld in de schappen van de Albert Heijn ligt. Soja die wordt verwerkt in producten als sojamelk en vleesvervangers, maakt naar schatting nog geen 10 procent uit van de wereldwijde sojamarkt.   'Minder vlees en zuivel'  Greenpeace: “Door de grote hoeveelheid soja die nodig is voor de vlees- en zuivelproductie is de zogenoemde voetafdruk van de Nederlandse bio-industrie enorm. Alleen al voor de soja die de Nederlandse veeteelt verbruikt, is in productielanden zoals Brazilië een gebied zo groot als de hele Randstad (een vijfde van Nederland) nodig.”   De soja vervangen voor veevoer van andere gewassen is volgens Greenpeace geen oplossing: “Je verschuift daarmee het probleem naar andere gebieden. Al dat veevoer legt een enorm beslag op land en verergert de klimaatcrisis. Alleen door minder vlees en zuivel te produceren komen we verder. Van supermarkten en leveranciers verwachten we daarom actie. Producten vervangen door plantaardige opties, en al helemaal geen kiloknallers meer,” stelt de milieuorganisatie op hun website. Ontbossing en mensenrechtenschendingen  Om te voorkomen dat er illegaal bos wordt gekapt om soja te kunnen telen, zijn er internationale afspraken gemaakt die ontbossing voor sojateelt moeten voorkomen. In het verleden had het Amazonewoud sterk te lijden onder de oprukkende sojateelt. Sinds 2006 geldt er een soja-moratorium: er mag geen ontbossing meer plaatsvinden voor soja. Toch is er de afgelopen jaren juist weer sprake van een sterke stijging. De regering van president Bolsonaro heeft de instanties die de Amazone moeten beschermen verder uitgekleed. Sinds zijn aantreden zijn ontbossing en bosbranden flink toegenomen. Daarnaast brengt de productie van soja mensenrechtenschendingen met zich mee. De inheemse bevolking ziet dat hun leefgebied wordt bedreigd.   Vorig jaar oktober bezocht een delegatie Braziliaanse inheemse leiders Nederland om met politici en bedrijven te praten over ontbossing en mensenrechtenschendingen in hun land. Nederland moet nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen, was de boodschap van de inheemse leiders: 

Toekomst0


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 23jr
Laatst online: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering