Column: Ambtelijke (staats)greep op het landelijke gebied

Na lezing van alle 3200 pagina's en een kleine vijfhonderd pagina’s in vernoemde rapporten van de Greenpeace-Wob komt Jan Cees Vogelaar maar tot één conclusie. Stikstof is bijzaak. [b]Bewindslieden komen en gaan de ambtelijke macht blijft altijd bestaan.”[/b] Bovenstaande is een uitspraak die wijlen Sicco Mansholt mij ooit meegaf toen ik hem als 23-jarige, nu 36 jaar geleden, met auto naar de trein bracht na een NAJK-congres. Deze woorden hebben de afgelopen zomer voor mij een diepere betekenis gekregen, toen ik een aantal zelf ingediende Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, red.) met een positief besluit terugkreeg. Met name een Wob over de communicatie tussen ambtenaren van LNV en medewerkers van het Rathenau Instituut over het organiseren van bijeenkomsten die de verhoudingen en het begrip tussen het bedrijfsleven en LNV-ambtenaren zou moeten verbeteren was opvallend. En dan vooral de bijeenkomst welke werd georganiseerd om Geesje Rotgers, Jaap Hanekamp en mijzelf, als voorzitter van het Mesdagfonds, in het gareel te krijgen. De communicatie vanuit LNV over de organisatie, de uiteindelijke bijeenkomst en het op te stellen rapport gaven een bijzonder inkijkje in de LNV-burelen. Het concept-rapport week sterk af van de eindversie en het aan het licht komen van het jarenlang bedrog dat Wur pleegde met zogenaamde zoekgeraakt ammoniakdata werd weggemoffeld. Sinds die Wob heb ik nog een aantal Wob verzoeken ingediend bij LNV en bij diverse provincies. Hiervan zijn er nog een aantal onderweg en voor de beantwoording is er diverse keren uitstel van de termijnen gecommuniceerd. [b]Greenpeace[/b] Half december heeft LNV positief besloten over een Wob-verzoek van Greenpeace, gedaan op 14 juni 2021 met vragen omtrent de communicatie over de totstandkoming van het rapport: ”Stikstofruimte voor de toekomst”. Ruim 3200 pagina’s behorende bij dit Wob verzoek zijn begin januari online gezet en het is een hele kluif om te lezen, te beoordelen en regelmatig andere rapporten die worden genoemd op te zoeken en te kijken wat daarin staat. Het rapport is onderdeel van een drieluik van ABD Topconsult. In dezelfde maand vorig jaar zijn van deze adviesgroep ook de rapporten “Kiezen en delen” en “Normeren en beprijzen van stikstofemissies” verschenen. Alle drie de rapporten hebben de dezelfde teneur. De natuur gaat kapot en de hoofdschuldige is de veehouderij en die moet krimpen. Het is beetje een sport om in de Wob stukken te proberen na te gaan wie nu eigenlijk wat zegt in de bijgevoegde mails waarvan de mailadressen deels of helemaal zwart zijn gelakt. Een deel van de schrijvers ken ik en aan de hand van de formuleringen kan ik redelijk goed inschatten wie de schrijver is. [b]ABD Topconsult[/b] ABD Topconsult is een groepje hoge ambtenaren op de reservebank. Deze zijn soms vanwege een reorganisatie ergens tussen wal en schip geraakt soms omdat ze op de vorige plek niet helemaal top functioneerden of omdat ze bijvoorbeeld alleen worden ingezet als troubleshooter die doorgaans wat sneller rouleren. ABD Topconsult doet zich voor als onafhankelijk adviseur/samensteller van rapporten maar dat is geenszins het geval. Sterker nog, het tegendeel is het geval. Ambtenaren van LNV en de voorzitter van ABD Topconsult schrijfgroep hebben veelvuldig contact over de gewenste inhoud en richting en de ambtenaren van LNV zijn sturend. Opvallend is ook dat een nog niet gepubliceerd lopend onderzoek door Wur en Stichting Biosfeer als input is gebruikt. Dit onderzoek is ook niet later, na publicatie, aan de literatuurlijst toegevoegd maar het is hoogstwaarschijnlijk het onderzoek: “Stikstof en Natuurherstel” welke door de heren De Vries en Van den Burg in opdracht van Natuurmonumenten is gemaakt. In de literatuurverwijzing onderaan op pagina 44 staat dit nog lopende onderzoek onder een andere naam genoemd namelijk: “Stikstof en natuurverliesrisico”. Dit rapport heb ik natuurlijk ook gelezen. Wat blijkt: ook hier zijn de niet door stikstofdepositie metingen gevalideerde modellen van het RIVM het uitgangspunt. Daaromtrent wordt een hele analyse opgezet van dunne eierschalen en gebroken vogelpootjes. Dat je dit binnen een jaar kan oplossen met normaal bekalken, iets wat vroeger ook gewoon in onze cultuurbossen werd gedaan, wordt maar even vergeten. [b]Het ABD Topconsult rapport[/b] In het voorwoord van het rapport “Lange termijn verkenning Stikstofproblematiek” schrijft Harry Paul, de voorzitter van de ABD Topconsult schrijfgroep, dat de informatie van De Vries en Van den Burg onmisbaar was bij het formuleren van de doelen voor de lange en middellange termijn. Arnold van den Burg is een activistische onderzoeker die Johan Vollenbroek van Mob ondersteunde bij een procedure over stikstof bij het Europese Hof. Bijzonder dat juist een rapport van zijn hand als onmisbaar wordt gezien door Harry Paul. Johan Vollenbroek zelf en Valentijn Wösten (advocaat van Mob en Volkert van der G.) komen ook voor met aanbevelingen voor de inhoud van het rapport. Kalverhouderij geschoffeerd Al lezende komen er meer dingen voorbij. Zoals een topambtenaar van Algemene Zaken die nu bij I&W werkt die uitermate denigrerend en schofferend over de kalverhouderij schrijft op een toon die bij een activist past. Volgens mij heb ik zijn twitterprofiel ook in beeld en daarin zie je groot enthousiasme voor Urgenda en andere vergelijkbare activistische clubs. Dat de kalverhouderij een hele belangrijk rol heeft in de hele melkveehouderijketen wordt niet door hem genoemd. Wel spreekt uit zijn bijdrage een aversie tegen veehouderij als geheel. Ik ben benieuwd of over deze schofferende opmerkingen ook vragen worden gesteld in de Tweede Kamer. [b]Reeks van concepten[/b] Al heel in begin van de diverse concepten wordt de keuze gemaakt om de vermindering van de stikstofdepositie in Nederland op het bordje van de veehouderij te leggen. De andere sectoren gaan vanzelf wel omlaag vanwege het klimaatbeleid en de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is daarbij het idee. Dat er juist ook hele grote emitters zijn die niet zo veel Nox zullen verlagen blijft onbesproken. Ook wordt in de mailwisseling over de onderzoeksopdracht met ABD Topconsult het stikstofdossier als aanleiding genoemd om andere vraagstukken zoals natuurontwikkeling en het klimaatvraagstuk (methaan) aan te pakken, maar nog sterker werd aangedrongen op herinrichting van het landelijkgebied. Dit is ook opgenomen. Op die herinrichting kom ik later terug. [b]Niet meten[/b] In geen van de 3200 pagina’s heb ik de term “depositie meten” kunnen vinden. Wel het registreren en berekenen van emissie en een paar keer het meten van emissie. Dat meten van stikstofdepositie, maar ook het onderzoeken van stikstof in de bodem niet voorkomen is natuurlijk verbazingwekkend. Zeker als er ook in de mails en verschillende bijdragen grote zorg wordt uitgesproken over de schijnnauwkeurigheid en grote onzekerheden waar Aerius en het rekenmodel Ops mee kampen. Afwijkingen met factor twee locatie specifiek. De eerste de beste rechtszaak over onteigening met als basis een rekensom waar een onzekerheid in zit van factor 2 wordt vast vermakelijk. De onzekerheden worden niet alleen door Staf (Stichting Agrifacts, red.) aangeven maar ook door een wetenschapper van de Universiteit Leiden en door het Rivm zelf. Toch dendert de ABD Topconsult-trein door om vooral de veehouderij als oplossingsbrenger voor het “stikstofvraagstuk” te slachtofferen. Er wordt gestuurd in de teksten in welke gebieden de veehouderij dient te verdwijnen en waar nog enige ruimte is. Ook welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn zoals het mogelijk innemen van vergunningen worden genoemd door de landsadvocaat. [b]25 KM[/b] Minister Schouten heeft vorig jaar besloten in navolging van de commissie Hordijk om de afstand van stikstofdepositie vanaf de bron gelijk te trekken. De afstand voor ammoniak vanuit de veehouderij ging tot meer dan 100 km en die van verkeer Nox tot 5 km. Dit lijkt voordelig voor de Landbouw echter die 100 km was omstreden en die 25 km waarop ammoniak tot depositie kan leiden kent ook geen wetenschappelijke onderbouwing door depositiemetingen. Het zou ook minder dan 5 km of 1 km kunnen zijn. In de onderliggende stukken die ook hier weer aan de orde komen maar die ook via een andere Wob omtrent Schiphol al in beeld was, is er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor die 25 km. Anders dan dat we kunnen bedenken dat bij de keuze voor 5 km of minder er ook minder veehouderijbedrijven in het rekenmodel tot depositie op stikstofgevoelige natuur zou leiden en dat is bij voorgenomen herinrichting van het platteland niet gewenst. [b]Stikstof bijzaak[/b] Een opvallende mailwisseling is er met een medewerker van het PBL over de milieuschade van de diverse stikstofsoorten. De milieuschade van stikstof (Nh3 en Nox samen) aan de biodiversiteit is jaarlijks circa 1,1 miljard. Hiervan zou circa € 344 miljoen zijn toe te schrijven aan Nox dus verkeer en industrie. Blijft over voor veehouderij € 756 miljoen. Op deze getallen kom ik op het eind terug. Na lezing van alle 3200 pagina en een kleine vijfhonderd pagina’s in vernoemde rapporten kun je maar tot één conclusie komen. Stikstof is bijzaak. Het is een mooi argument om tot herinrichting van het landelijk gebied te komen. Het gaat om het vrij maken van grond voor natuur, infrastructuur en bebouwing. Toen ABD Topconsult haar rapport schreef was er circa 5 miljard euro bestemd voor het beleid. In het coalitieakkoord is 25 miljard voor het stikstofvraagstuk uitgetrokken. Het overgrote deel van dit geld gaat naar de opkoop van veehouderijbedrijven, het afwaarderen van de grond en deze weer kunnen inzetten als “landschapsgronden” waarop extensieve vormen van landbouw mogelijk zijn in de omgeving van natuurgebieden. Dit moet gebeuren via een gebiedsgerichte aanpak, de zogenaamde GGA. De boeren/boerinnen in die gebiedscommissies worden gebruikt als schaamlap voor het zogenaamde draagvlak van het bedrijfsleven. In alle drie de rapporten van ABD Topconsult staat te lezen dat de door Carola Schouten gewenste kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw als een soort van buffer fungeren tussen natuurgebieden en de overige landbouw. [b]Herinrichting landelijk gebied[/b] In alle drie de rapporten wordt gesproken over herinrichting van het landelijk gebied. Exact de woorden die stikstofminister Van der Wal gebruikte bij haar introductie. Op de website van LNV staat inmiddels het introductiedossier wat de ambtelijke staf heeft samengesteld voor de nieuwe bewindslieden Staghouwer en Van der Wal. In dat introductiedossier staat ook een organogram van LNV. Op 1 januari stond in het organogram van LNV nog een DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, DG NVLG Johan Osinga. In het nieuwe organogram, welke in het introductiedossier is te zien, heeft Osinga de functie “Kwartiermaker transitie landelijkgebied” gekregen. LNV gaat 25 miljard euro spenderen om de berekende jaarlijkse milieuschade van € 756 miljoen te halveren in 2030 dat is dus een daling van die milieuschade van circa € 328 miljoen. De basis voor deze enorme uitgave van 25 miljard zijn rekenmodellen die niet door metingen zijn gevalideerd. Rekenmodellen waarvan het Rivm zelf, het Plan Bureau voor de Leefomgeving en de cie. Hordijk zeggen dat ze niet geschikt zijn voor plaats specifieke depositieberekeningen. Alsof je bij een verkeersovertreding een boete krijgt omdat je, waar je vijftig mag, mogelijk tussen de 30 en 60 hebt gereden. [b]Nauwkeurig depositie meten doen ze niet[/b] Sterker nog in geen enkel stuk, en ik heb de afgelopen weken en maanden circa 5.000 pagina’s doorgenomen, is een woord over stikstofdepositie metingen en het typeren naar stikstofbron te lezen. 25 miljard gaan uitgeven maar niet eerst meten of de rekenmodellen en de bestaande stikstoftheorie ook in het echt zo uitwerkt, is op zijn zachts gezegd niet een echt heel zorgvuldig besluit. De 25 miljard wordt geparkeerd in fondsen zodat de Tweede Kamer geen zicht meer heeft op de besteding en wordt beperkt in haar controlerende taak. Tussen de drie- en vierduizend veehouderijbedrijven krijgen een kruis over het bedrijf als zijnde “piekbelaster” door de provincie te verwerven om onderdeel te gaan vormen van de landschapsgronden waarop de natuur-inclusieve transitie zonder verdienmodel in de markt moet gaan plaatsvinden. En ter vermindering van de stikstofdruk. In Rusland en voormalige Oostbloklanden hebben we van dergelijk staatsingrijpen een ruim vijftig jaar durende praktijkproef gezien; dat was niet echt een groot succes als het gaat om boereninkomen. [b]Advies aan veehouders[/b] Mijn advies aan veehouders is. Zorg voor een goede rechtsbijstandverzekering en sluit je aan bij StikStofClaim. Naast StikStofClaim en de POV zie ik momenteel geen andere club die voldoende scherpte en doorgronding heeft op het stikstofdossier om de belangen te kunnen verdedigen. Pasmelders, jullie zitten klem en ik zie niet hoe provincies en het rijk tot een snelle oplossing gaan komen binnen het huidige wettelijke bestel. Jullie worden sinds 29 mei 2019 aan het lijntje gehouden en dat gaat nog jaren duren. Gezien de ruimtelijke ambities welke door de ambtenaren zijn opgeschreven heeft de overheid voorlopig ook geen belang om met een oplossing te komen. Belangenbehartigers, stap op de rem en ga niet verder tot dat er daadwerkelijk in ieder stikstofgevoelig natuurgebied stikstofdepositie metingen en herkomst typeringen zijn verricht. Tweede Kamerleden maar vooral Eerste Kamerleden, jullie kunnen de ministers dwingen om voordat er 25 miljard over de balk gaat er daadwerkelijk stikstofdepositiemetingen gaan plaats vinden. De Rekenkamer heeft hierover vorige week een zeer kritisch commentaar gegeven en zegt eigenlijk “dit kan zo niet”. We mogen hopen dat in een rechtstaat de ambtelijke (staats) greep naar de macht over boerengronden zonder deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing gaat sneuvelen bij het Europese Hof. Voor veehouders wordt het een heel belangrijk jaar, erop of eronder voor velen. Sterkte in deze moeilijke tijd. Tekst: Jan Cees Vogelaar

Johan Vollenbroek eist ook sluiting Tata Steel

[quote]Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.[/quote] Johan Vollenbroek eist sluiting van Tata Steel. De natuurvergunning van het bedrijf moet per direct worden ingetrokken, wat betekent dat er voor het staalbedrijf geen plaats meer is in Nederland. Een eerste verzoek hiertoe is door een advocaat neergelegd bij het provinciebestuur van Noord-Holland. ,Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist sluiting van Tata Steel. Haar raadsman heeft afgelopen dinsdag bij de provincie Noord-Holland een formeel verzoek ingediend om de natuurvergunning in te trekken. “Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden.” aldus voorzitter Johan Vollenbroek. Dat Tata Steel enorm veel uitstoot, staat buiten kijf. Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland. Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie. Zie bijlage 2. Wat hierin meespeelt is het verouderde productieproces, dat niet c.q. beperkt voldoet aan de Europese eisen m.b.t. het gebruik van de best beschikbare technieken. Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

Waarom??

Waarom? De eerste vraag die opkomt wanneer ik hier inlog. Waarom op heeeeel veeeeeel vlakken 1 licht ik toe Waarom wordt er bijna dagelijks de aanval geopend op andere mensen, partijen of verenigingen. Er zijn tal van redenen voor Ik kan er de hele dag over typen, maar ga lekker andere dingen doen met mijn spaarzame tijd. Het punt wat ik er uit wil lichten: WAAROM deed JC een aanval op SJAAK?? Sjaak zat in Buitenhof en maakte een paar foutjes. Dat is niet handig. Hij hoort te weten waar het over gaat en zijn functie op die manier stevig neer te zetten. En dan komt er een aanval van JC op de persoon SJAAK. JC reageert niet wanneer je kritische vragen stelt. Misschien dat dit de manier is om uit te zoeken wat zijn motivatie was. JC heeft een flinke carrière achter de rug en goed zijn best gedaan voor de sector Laat dat duidelijk zijn Maar, ook jc is niet zonder fouten Ik kan mij goed de uitleg aan de pers herinneren in Nieuwspoort waar het ging over het aandeel van de Nederlandse landbouw in de stikstofcrisis Dat ging niet goed. Vergeleken met de fouten van Sjaak ga ik niet zeggen wie de grootste of domste fout maakt Is ook niet relevant inzake deze topic Het gaat er mij om dat er een keer nagedacht wordt voordat je op basis van een foutje iemand probeert te beschadigen Iedereen maakt fouten en hoe meer je doet hoe groter de kans is

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Ik las het interview met U, meneer van der Tak in het blad Nieuwe Oogst. U vindt blijkbaar dat het stikstofprobleem, hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de boeren. U staat niet stil bij het feit, dat stikstof voor een deel bestaat uit het schadelijke NOx, een niet natuurlijke stikstof veroorzaakt door verbranding van fossiele grondstoffen en NH3. Deze natuurlijke stikstof hoort in de kringloop thuis: poep, lucht, neerslag, groei planten, op eten door de dieren en weer poep. Metingen van de natuurgebieden zijn niet bekend. Alleen maar aannames en veronderstellingen. Dus of het probleem door vermesting komt, is een vraagteken. Hoe kunt U dan zeggen, dat de boeren de schuldigen zijn? Uw oplossingen: 1) de boeren die zogenaamd piekbelaster zijn, aanpakken. Zij moeten verduurzamen 2) de andere boeren moeten extensiveren 3) stoppen Het gevolg is een fors lagere voedselproductie. Het lijkt wel dat de heer van de Tak vergeten is, dat de boeren dagelijks het eten verzorgen voor vele miljoenen mensen. En ja, ook voor mensen, die buiten onze landsgrenzen wonen. Vanwaar alleen al 40 procent van de totaal in ons land gemeten stikstof vandaan komt. Onze boeren produceren hier het voedsel, welke aan de hoogste standaarden in de wereld voldoen. Boeren weg in één van de meest vruchtbare delta’s ter wereld, heeft als gevolg: geen eten meer. Dan zullen wij in de toekomst ons voedsel uit het buitenland moeten importeren, waar voor de productie van voedsel, heel andere –lagere- standaarden gelden. Het is niet voor niets, dat allerhande hoogwaardigheidsbekleders, vanuit alle hoeken van de wereld, naar onze meest vruchtbare delta afreizen, om met eigen ogen te zien, hoe onze boeren, zo duurzaam en effectief met zo’n klein oppervlak, zoveel kunnen produceren. De gevolgen van uw visie zijn, dat elke Ha grond, die hier verdwijnt er toe zal moeten lijden, dat in het buitenland 10 Ha. grond van de natuur afgenomen wordt, om dit productieverlies te compenseren. De politiek veegt zijn straatje schoon. Maar wereldwijd lijdt dit tot een milieuramp. Is het buitenland in staat dit gat in de voedselproductie op te vullen? Ik betwijfel dit. Europa zeker niet, want dhr. Timmermans met zijn Green Deal, boer tot bord plannen, doet er nog een schepje bovenop, om de voedselproductie in heel Europa te verminderen. Ik heb steeds meer twijfels, over hoeveel actieve leden, de LTO in werkelijkheid vertegenwoordigt. Meneer van der Tak, U zegt, dat U het betreurt, dat het FDF het imago van de boeren schaadt. Het FDF vertegenwoordigt inmiddels een meer dan grote groep boeren. Alléén FDF komt op voor de boeren en vindt het onbegrijpelijk, dat de boer verjaagd wordt uit Nederland. Alleen soms wel op een wat botte toon. Verder zegt U, dat het van de zotte is, om niet met elkaar te praten. Tijdens de eerste boerendemonstraties waren alle boerenorganisaties het met elkaar eens en wie wil niet verder praten en verlaat de eenheid: Juist u, meneer van der Tak. Nergens wordt door U gesproken over de oplossingen vanuit California, die nu uitrollen over heel Amerika. Dit zou toch een voorbeeld moeten zijn voor onze overheid en U. Het FDF heeft hier zelfs een dag over georganiseerd met sprekers uit Amerika welke hier bij betrokken zijn, om dit hier toe te lichten. De hele Nederlandse politiek was uitgenodigd, maar er waren slechts 2 personen aanwezig: Ja 21 en BBB. De oplossing voor het stikstofprobleem was zeker niet interessant voor U en de Kamerleden. Onlangs bleek uit een onderzoek onder de boeren, dat er nog maar 2% van de boeren min of meer vertrouwen had in de politiek. 98% totaal niet. Dit is toch schrikbarend. Logisch dat de boeren ermee stoppen. Zij worden voor grote milieu vandalen en dieren mishandelaars uitgemaakt, terwijl zij juist zo hun best doen om met zo min mogelijke milieu belasting en zo diervriendelijk mogelijk, ons dagelijks voedsel te produceren. Realiseert U zich wel, wat er gaat gebeuren, als de boeren eens een week hun producten niet afleveren, zodat de schappen in de winkels leeg zijn om zo de burgers te laten merken, welke betekenis de boer heeft voor onze samenleving. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat deel van de stikstofuitstoot, waar boeren verantwoordelijk voor worden gehouden, te reduceren. Maar dan zal de overheid het samen met onze boeren moeten doen en niet tegen onze boeren, want dan zullen er alleen maar verliezers uitkomen. Dit geldt ook voor U meneer van der Tak. U zult samen met de andere boerenorganisaties op moeten trekken, want uw draagvlak onder de boeren wordt door uw beleid steeds kleiner. Jaap Majoor Laag Zuthem https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10894865/is-de-lto-wel-of-niet-voor-de-boeren

Onheilsprofeten waarschuwen al maanden, nu is het zover: ’The great reset’ van 15 oktober

AMSTERDAM - Het gonst al maanden op internetfora en sociale media: vrijdag 15 oktober zou de wereld ’The great reset’ moeten ondergaan. De term is zowel onder economen en beleidsmakers als onder complotdenkers en onheilsprofeten in zwang. Maar wat houdt die ’grote herstart’ nu precies in en wat gaan we ervan merken? „Mensen overlijden aan dit soort desinformatie.” The great reset was het thema van de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in 2020. In deze ’onafhankelijke internationale organisatie’ wordt door economen gesproken over hoe de wereld kan worden verbeterd. En in coronajaar 2020 stond, wederom, verbetering van de wereld op het programma. „Elke keer is er een soort slogan en in 2020 is gekozen voor The great reset”, vertelt Schenk. „Een soort marketing voor de panels. Het zijn slogans die niets zeggen maar wel goed klinken en waarop complotdenkers van alles kunnen projecteren. „We zullen zien dat er aan het einde van de dag effectief niets is gebeurd”, vertelt de Belgische factchecker Maarten Schenk, die veel onderzoek heeft gedaan naar The great reset. „En achteraf zul je dan horen dat mensen zich hebben vergist in de datum, dat ze verkeerd zijn begrepen of dat er wel degelijk iets is gebeurd, maar dat dat nog geheim moet blijven.” Hij lacht even: „Mensen zijn zo flexibel van geest dat ze altijd wel een uitleg hebben.”

Toekomstperspectief veehouderij: De Gladde 11 (of wat daar nog van over is) of een Landbouwcollectief

Gisteren presenteerde Agri.nl haar plan voor een herinrichting van Nederland. Men verwacht dat een derde van de oppervlakte van agrarisch Nederland de komende jaren vrij valt door natuurlijk verloop van het aantal ondernemers. Agri.nl wil dat de overheid de regie neemt (Rijksdienst Landelijk Gebied) om deze gronden (600.000 ha) te gebruiken om doelstellingen op het gebied van ruimte/woningbouw, natuur, klimaat en stikstof te realiseren. Agri.nl wil eigenlijk een volledige herverdeling van het eigendom. (stoppers zitten nu eenmaal niet altijd op de plaats waar deze thema's spelen) Agri.nl wil dat doen door Nederland op te delen in 113 regio's. Daarmee maken ze het landbouwbelang ondergeschikt aan de genoemde thema's. Agri.nl denkt dat daar de landbouw sterker uit zal komen. Maar stoppers zijn van alle tijden en gronden van bedrijfsbeeindigers hebben (vrijwillig)tot nu toe altijd via de markt haar weg gevonden. Waarom dan nu ingrijpen? Plan van Agri.nl is niet nieuw. Het staat bij deze organisatie al meer dan een jaar op de agenda. Zomer 2020 is er een opdracht uitgezet bij de heer Poppe met de vraag wat herinrichting van agrarisch Nederland gaat kosten. Daarna zijn er diverse plannen geweest, waar we allemaal getuige van zijn geweest. Regie op Ruimte, Naar een ontspannen Nederland en in mei 21 heeft de heer Joustra, voorzitter Agri.nl , ook al de pers opgezocht om over herinrichting te schrijven. Veel plannen, bleek uit mails, waren aangestuurd of gecommuniceerd met LNV en/of kabinet. De heer Ellekamp heeft er een maand geleden op basis van door ons aangeleverde info, een column geschreven over dit dossier. https://www.melkvee.nl/artikel/420584-onteigeningsstok-gaat-zijn-werk-wel-doen/ Maar waarom doet Agri.nl dit? Waarom laten de 11 gedragen partijen en LTO zich gebruiken om de sector op de zadelen met een socialistisch verhaal, wat gestoeld is op communistisch gedachtegoed? En waarom mogen democratisch gekozen bestuurders daar niet over mee praten? Met welk recht mogen commerciele multinationals beslissen over het lot en eigendom van anderen? En dan ook nog zonder inspraak. Het lijkt wel een afsplitsing van de 'Bilderberg groep'. De machtige der aarde onderwerpen het bezit van het volk aan hun rijkdom....... En dan de rol van LTO. Waarom bespreken zij deze thema's niet met hun achterban of met collega belangenbehartigers. Het gaat ten slotte over eigendommen van hun leden. Daarom heb ik vandaag de heer v d Tak via een aantal apps de kans gegeven om op korte termijn (deze week!) een landbouwcollectief onder regie van LTO te formeren. Dan worden dit soort discussies en plannen geformuleerd daar waar ze horen, bij de boeren. Aan voorzitter van der Tak de mogelijkheid om te laten zien waar hij voor staat.....de boeren....of een afsplitsing van 'de Bilderberg groep'.

VIDEO: Leuk gesprek.

Nbw vrijstellingen bouw

Met de ingang van de wet stikstofreductie en natuurherstel op 1 juli 21 hoeft de bouw voor de aanlegfase/oprichtingsfase geen Nbw meer aan te vragen en geen Aerius berekening meer te overleggen. Nu wisten we dat dit een onderdeel van de Wsn is, maar toch vraagtekens bij deze maatregel. - omdat er geen plaats specifieke Aerius berekening gemaakt hoeft te worden, is onduidelijk waar welke N ruimte hier mee gemoeid is. Er is een stikstof bank, maar op deze manier wordt niet in kaart gebracht waar en op welke manier voldaan wordt aan art 6 lid 3 van de HR. Dit gaat ongetwijfeld juridisch problemen geven, want dit is gewoon een PAS 2.0 bij de huidige Nederlandse interpretatie van de HR. - diverse sector plannen , zoals Duurzaam evenwicht zetten in om als veehouderij stikstof te leveren aan de bouw (7mol ) Ook dat is vreemd, want bouw heeft helemaal geen probleem met stikstof op dit moment. - er is geen belangen club of politieke partij die hier over praat, wel dendert de N framing trein na 1 juli 21 dag dagelijks door. Hieronder de regeling. https://www.aanpakstikstof.nl/binaries/aanpakstikstof/documenten/publicaties/2021/07/21/vragen-en-antwoorden-over-de-bouwvrijstelling/Vraag+en+antwoord+bouwvrijstelling.pdf Omdat , zoals deze week uit artikel van S Hofstede bleek over vorming LC2.0, belangenclubs geen behoefte hebben om kennis en kunde gezamenlijk te delen/gebruiken, melden we hier op prikkebord de komende tijd een aantal opmerkelijke onderbelichte zaken, waar dit de eerste is.

Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

Wie durft er in een nieuw kabinet nog minister van landbouw te worden? --- Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’ Om de stikstofcrisis snel op te lossen, moet de overheid vergunningen intrekken van boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Dat staat in een advies aan het ministerie van Landbouw, dat door deze site is ingezien. Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. Daarmee gaat die maatregel veel verder dan onteigening, waarbij het nog jaren kan duren tot een boerderij is opgedoekt. Volgens landsadvocaat Hans Besselink ‘zal onteigening niet tot een snel resultaat kunnen leiden’, maar ‘intrekking van vergunningen kan dat wél.’............ https://www.pzc.nl/binnenland/landsadvocaat-over-stikstofaanpak-pak-boer-vergunning-af~a854ac31/ https://www.ad.nl/binnenland/landsadvocaat-over-stikstofaanpak-pak-boer-vergunning-af~a854ac31/

Paleisrevolutie bij de NMV?

Zoals iedereen wel kan waarnemen uit de berichtgeving, gaat het niet goed bij 1 der partijen die onze melkveehouderij belangen moet vertegenwoordigen. ( Of de overige partijen slagen er in spanningen onder de dekmantel te houden...) Nu heb ik hier gelezen dat de NMV weinig toevoegt en beter opgeheven kan worden. Ik zelf denk dat er veel meer vanuit eigen kracht en eigen identiteit slim samengewerkt moet worden, zoals bijv een LC. Ik heb lang niets over het rumoer willen zeggen hier, ik zou het onder een trollennaam kunnen doen, maar heb besloten gewoon open en eerlijk te communiseren zoals jullie gewend zijn van mij. En misschien helpt het bij een beeldvorming in aanloop tot de ledenvergadering op 1 september. De laatste jaren werkte het dagelijks bestuur met een onderbezetting. Gevolg was dat een beleidsmedewerker zich met volle overgave in ging zetten om het bestuur te ontlasten. Het gevolg was dat ze meer en meer als bestuurder naar buiten trad, maar wat statutair niet mogelijk was. Maar in een tijd van nood waren alle handjes welkom. Begin 2020 werd al duidelijk dat de voorzitter Wiegersma na zijn termijn in 2021 zijn functie wilde beeindigen. Dat gaf op dat moment al strijd. In de ALV van 2020 werden statuten gewijzigd om daarna meer ruimte te creeren voor externen als bestuurders. Het werd niet duidelijk of de beleidsmedewerker verder wilde als bestuurder. En omdat zij ook politieke ambities had, koos ze na een lange twijfelperiode voor de politiek, waar ze bij BBB zeer goed werk doet. Maar daardoor was er veel onzekerheid binnen bestuur. Tijdens de ALV van 2020 kwam versterking van 2 nieuwe bestuurders. mevr Elly Koning en Jeroen van Maanen. De eerste was gelieerd aan de zuivel en waterschap en de tweede kwam uit de FDF en LC gelederen. Jeroen werd vice voorzitter. Na de ALV werd het een jaar van geen richting en geen leiding. Jeroen, met een duidelijke en directe mening, paste niet bij enkele andere bestuurders zoals mevr Koning, die van de NMV een meer een procedurele vergaderclub wilde maken. Toch had mevrouw de Koning veel bestuurlijke ervaring vanuit het waterschap. En in de herfst van 2020 verzande het dagelijks bestuur zonder leiding en richting in een rommelig clubje. Er ontstonden twee kampen in het dagelijks bestuur en de scheuring was een feit. Ook het Landelijk bestuur sprak zich niet uit over een richting en verergerde de chaos door ook binnen hun gelederen onderlinge verdeeldheid. Er werden adviseurs ingevlogen. Goed bedoelde acties, maar die geen hout sneden en adviseurs met meer eigen belang dan ledenbelang. Door dit verloop werd NMV ook geen stabiele partner zoals bijvoorbeeld in Zuivelnl. Daardoor liep ook ledenbelang schade op. En van lieverlee komt men steeds verder richting de afgrond, niemand grijpt in, mensen die aanwijzingen geven (zoals ik in maart 2021) worden naar de achterdeur geserveerd. Gevolg van al die al dan niet goed bedoelde juristen en adviseurs is een stevige aanslag op de verenigingskas. Het ledenbelang werd nog verder geschaad en was voor Jeroen het moment om in het kader van ledenbelang terug te treden. Op 1 september 2021 wordt er eindelijk naar de leden geluisterd. Veel te laat.... Maar willen we een NMV overhouden, dan zal er maar volgens 1 principe op de ALV gewerkt moeten worden. Zij die de chaos veroorzaken, zijn niet in staat het op te lossen.... Tegen de leden zou ik willen zeggen, kom naar de ALV, laat je stem horen. Benoem een interimmer voorzitter en secretaris die bereid is om een nieuwe ALV voor te bereiden waarbij de leden de kans krijgen een nieuw bestuur samen te stellen, statutenwijzigingen beter voor te bereiden. Gaat de NMV ten onder aan interne strijd, dan zal dat een stevige aanslag worden op de democratie in de melkvee belangenbehartiging.

Boerbakje


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 11mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering