schouten heeft nooit gecontroleerd of de gehouden dieren wel legaal waren

Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' . Minister Schouten 20 mei 2020 Kamerstuk: kamervraag fosfaatrechten Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' (kenmerk 2020Z00717, ingezonden op 20 januari 2020). Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020Z00717 1 Bent u bekend met het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’? Antwoord Ja. 2 Klopt de bewering dat miljoenen euro's aan fosfaatrechten onterecht zijn verstrekt? Zo ja, hoe lang is deze informatie reeds bekend bij uw ministerie? Antwoord Ik kan deze bewering niet bevestigen. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. Het wordt mij uit het stuk niet duidelijk waar de genoemde aantallen op zijn gebaseerd. 3 In hoeverre is hier sprake van onterechte staatssteun? Antwoord Het fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd om te voorkomen dat het fosfaat- en stikstofplafond voor de melkveehouderij worden overschreden. De aanleiding was de overschrijding van het fosfaatplafond in 2015. In de Meststoffenwet is vastgelegd dat fosfaatrechten worden toegekend op basis van de hoeveelheid melkvee die veehouders op 2 juli 2015 hadden. De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten zoals vastgelegd in de Meststoffenwet goedgekeurd. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen uit de Meststoffenwet en er is zodoende geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. 4 Wat is de reden dat uw ministerie heeft geweigerd om antwoord te geven op de vragen van de Gelderlander? Antwoord Er is geen sprake van een weigering van het geven antwoorden. De betreffende journalist heeft drie dagen voor publicatie contact opgenomen met het ministerie en heeft ervoor gekozen te publiceren voordat mijn ministerie heeft kunnen reageren op alle vragen en veronderstellingen. 5 Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze misstanden? Antwoord Er is geen sprake van misstanden. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. 6 Is u bekend hoe deze fouten tot stand zijn gekomen? In hoeverre spelen personeelstekorten bij de provincies en bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierbij een rol? Antwoord De veronderstellingen uit het artikel staan los van de handhavingscapaciteit van de NVWA, omdat het controleren van het aantal dieren dat mag worden gehouden op basis van de Natuurbeschermingswet-/milieuvergunning geen taak is van de NVWA. 7 Is er sprake van een kennistekort ten aanzien van fosfaatregelgeving bij overheidsinstanties? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dat weg te nemen? Antwoord RVO.nl en de NVWA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van het fosfaatrechtenstelsel. Er is bij deze organisaties voldoende kennis aanwezig ten aanzien van fosfaatregelgeving voor het uitvoeren van deze taak. 8 Hoe gaat u voorkomen dat deze fouten vaker worden gemaakt? Antwoord De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op het aantal gehouden dieren op de peildatum. De veehouder is verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde vergunningen. Bij de toekenning is ervan uitgegaan dat veehouders die melkvee houden daar ook de benodigde vergunningen voor hebben. Daarop heeft geen extra controle plaatsgevonden. Dit is geen fout, maar een bewuste afweging vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid. De invoering van het fosfaatrechtenstelsel was een omvangrijke operatie en een bijkomende controle van alle benodigde vergunningen (NB-wet, milieu, RO, etc.) en de bijbehorende afstemming met de verschillende overheden hadden voor een extreem grote uitvoeringslast gezorgd. 9 Vormen de onterechte verstrekkingen een bedreiging voor het fosfaatplafond? Antwoord Ook in het geval dat er fosfaatrechten zouden zijn toegekend aan dieren waarvoor de vergunning niet op orde was, is er nog altijd sprake van dieren, die in 2015 gehouden werden en door de productie van mest bijdroegen aan de overschrijding van het fosfaatplafond. Het fosfaatrechtenstelsel is er juist op gericht een overschrijding van dit plafond te voorkomen. 10 Bent u bereid om de Kamer een overzicht te verschaffen van het aantal veehouders dat onterecht fosfaatrechten heeft gekregen? Zo ja, kunt u daarbij tevens specificeren om welke bedragen het gaat? Antwoord De controle op de Natuurbeschermingswet- en andere milieuvergunningen is een taak van de provincies en gemeentes. Ik kan uw Kamer daarom nu geen overzicht verschaffen van het aantal dieren dat alle veehouders op basis van de de verschillende benodigde vergunningen mochten houden. 11 Vindt u dat de foutief verstrekte rechten ingevorderd dienen te worden? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Antwoord Zoals hierboven al aangegeven zijn de fosfaatrechten uitgegeven overeenkomstig de Meststoffenwet. Er is zodoende geen sprake van foutief verstrekte rechten. Het is de verantwoordelijkheid van een veehouder om in het bezit te zijn van de vergunningen die nodig zijn voor de dieren die hij houdt. De verantwoordelijke bestuurslaag controleert hierop. 12 Hoeveel veehouders zijn gedupeerd doordat zij te weinig rechten hebben gekregen? In hoeverre maken zij aanspraak op compensatie? Antwoord Het artikel in de Gelderlander gaat over veehouders die geen vergunning zouden hebben voor het aantal dieren dat zij houden en zodoende meer fosfaatrechten zouden hebben gekregen. Er is in deze kwestie geen sprake van veehouders die te weinig rechten hebben gekregen, aangezien iedere veehouder fosfaatrechten toegekend heeft gekregen op basis van het aantal dieren dat hij hield op de peildatum. Er is zodoende ook geen sprake van gedupeerden of compensatie.

Welke toekomst kiest FDF?

Gisteravond en vanmorgen zag ik op dit forum verschillende reacties waarin werd gesuggereerd dat de crisis bij FDF niet alleen wordt veroorzaakt door verschil van inzicht maar ook door een “ongepaste relatie” die iemand van FDF zou hebben binnen het LC. Ik heb daar gisteravond en vanmorgen navraag over gedaan binnen mijn contactenkring en daar nergens enige aanwijzing voor gevonden. Wel is mij duidelijk geworden dat bepaalde personen er belang bij hebben om zulke ranzige verhalen in de wereld te brengen. Het leidt namelijk de aandacht af van de rol die Mark van den Oever heeft gespeeld bij het ontstaan van de huidige crisis. De huidige crisis is ontstaan doordat Mark van den Oever vier organisaties frontaal aanvalt, net op het moment dat Jeroen van Maanen daarmee in overleg was en goede vorderingen maakte. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar de zoveelste keer. Daarom is “uitpraten” ook geen optie meer: het is al zo vaak uitgepraat en het gebeurd iedere keer weer. Dat was voor Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman reden om het bijltje er bij neer te gooien. Tegelijk werd ook Mischa Bouwer uit het bestuur gezet waardoor alleen Mark van de Oever en Sieta Keimpena overblijven. Op de achtergrond speelt een andere, fundamentelere vraag: welke toekomst kiest FDF? Een toekomst als belangenorganisatie die constructief samenwerkt met anderen om reëel haalbare doelen binnen te halen of een toekomst als strijdgroep die strijd voert om het strijd voeren? Een toekomst als een steeds verder radicaliserende groep die strijd voert voor de kick van het strijd voeren en zich tegelijk genoegzaam wentelt in slachtoffer gevoel over de niet bereikte doelen. Jeroen van Maanen en (tot mijn verrassing) Daniëlle Hekman kiezen voor het eerste: een toekomst als belangenorganisatie. Mark van den Oever en Sieta Keimpena kiezen voor de tweede optie. Deze twee zijn als enigsten overgebleven en bepalen nu de toekomst van FDF.

dit kan niet waar zijn

melkveehouders met een NB vergunning moeten de stallen aanpassen voor de melders schande ten top. mensen die op tijd een NB vergunning hebben aangevraagd en verkregen moeten nu investeren voor de melder,s te legaliseren . veel van deze melders hebben in het verleden een stal er bij gebouwd zonder daar voor ammoniak te hebben aangekocht. deze zijn nu lekker goed koop uit . dus sommige van die melders hebben nu twee maal groot voordeel 1 zonder vergunning vee in de stal op 2-7-2015 waar voor wel rechten zijn verkregen 2 gratis ammoniak rechten. waarvoor ander veehouder nu moeten bloeden het doet mijn denken aan J-V-TE Westerloo 30 vaarzen zonder daarvoor een NB vergunning te hebben en wel rechten voor gekregen en een stal bouwen in zonder daarvoor een een NB aan te vragen ( navraag bij de provincie bevestigt het ) https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2010/11/Nieuwe-stal-is-nadenken-en-kiezen-BOE018282W/ en dan ook nog een bak met geld beuren met de duurzame meetlat nu moeten degenen die dat wel hebben gedaan investeren in emissie arme stalsystemen ik vindt het schande

waakhond


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering