Column Dirk Bruins - Vertrouwen komt te voet

[quote]Weglopen is echt de laatste stap, want invloed uitoefenen en belangen behartigen is moeilijk als je niet meer aan tafel zit. [/quote] Op het moment van schrijven van deze column volg ik met een schuin oog het hoofdlijnendebat over de aanpak van het stikstofbeleid. Ik kan me voorstellen dat veel boeren en tuinders, maar ook de gemiddelde burger, inmiddels het spoor bijster beginnen te raken. Het debat is naar aanleiding van de Kamerbrief met hoofdlijnen van gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk gebied en van bredere stikstofbeleid. Het zijn dus ‘slechts’ de hoofdlijnen, details moeten nog volgen. Toch zijn we al bijna drie jaar verder, nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof afkeurde. En het einde is nog niet in zicht. Soms lost tijd de zaken op, maar in dit geval werkt tijd in ons nadeel. Omdat er geen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, loopt de druk om in te grijpen op. In het debat zie je dat Kamerleden het moeilijk vinden te doorgronden wat de consequenties zijn van deze hoofdlijnen. Ik hoor dan ook veel vragen. Velen verwijzen naar informatie die ze van de LTO-organisaties hebben. Ook in de diverse provincies zie ik dat de politiek zorg heeft en niet goed overziet wat er op ze afkomt. In tijden van onzekerheid is het belangrijk dat er vertrouwen is. Het vertrouwen in de overheid is momenteel dramatisch laag en neemt, door slechte communicatie, ook nog eens af. Het beeld is dat de focus ligt op landbouw en dan vooral op massaal opkopen of onteigenen van boeren om het probleem van de woningbouw op te lossen. Domme fouten, zoals het publiceren van een niet-kloppende lijst van grootste ammoniakuitstoters, doen de argwaan nog verder vergroten. De ministers moeten flink aan de bak om te laten zien welk perspectief ze de landbouw nu daadwerkelijk te bieden hebben. Ik krijg vaak de vraag: ‘Moeten we nu niet wegblijven uit de provinciehuizen?’ Nee, liever niet. Weglopen is echt de laatste stap, want invloed uitoefenen en belangen behartigen is moeilijk als je niet meer aan tafel zit. Als LTO Noord zijn we ervoor om het belang van onze leden te dienen. Dat betekent dat we juist in de provinciehuizen duidelijk moeten maken wat onze ideeën en wensen zijn en wat wij volstrekt onacceptabel vinden. Dirk Bruins voorzitter LTO Noord Bron Nieuwe Oogst

Column Bennie: Verlangen naar de vrijheid van de tirannie

De Kerst column van Bennie Stevelink, een nadenkertje voor wie daar voor open staat: De hoogst mogelijke vrijheid wordt gevonden in de tirannie. Een tiran hoeft immers aan niemand verantwoording af te leggen, hoeft zich door niemand iets te laten zeggen en hij hoeft zich aan niemand iets gelegen te laten. Hij is een volkomen vrij persoon. Heel anders is dat in wat wij de ‘vrije samenleving’ noemen. In de vrije samenleving is de vrijheid van iedere persoon begrensd. Je moet immers altijd ruimte laten voor de vrijheid en het recht van anderen. Dit is de paradox van de vrijheid: een vrije samenleving kan alleen bestaan als de vrijheid van iedere persoon wordt begrensd. Wordt de vrijheid niet begrensd, dan ontstaat er tirannie. Vergelijk vrijheid met een taart: in de tirannie is er één persoon die zich de hele taart toe-eigent, de rest krijgt niets. In de vrije samenleving heeft iedereen recht op een stuk van de taart met als gevolg dat iedereen moet accepteren dat hij maar een beperkt stuk krijgt. In de vrije samenleving moet je bestuur, regelgeving en belangen van anderen accepteren. Dit om de vrijheid eerlijk te verdelen. Op dit punt zie ik het behoorlijk wringen, zowel in de agrarische sector als daarbuiten. Groepjes mensen die geen enkel bestuur of regelgeving van anderen kunnen accepteren en geen enkel belang van anderen respecteren. Zodra dit van hen wordt gevraagd, voelen ze zich onvrij, gedwongen, slaaf en komen in opstand. In de zuivelcoöperatie is iedere aanpassing van regelgeving voor vaak hetzelfde groepje boeren aanleiding om een opstand te beginnen. Want ze voelen zich aangetast in hun vrijheid. Een wildgroei van landbouworganisaties, omdat ieder groepje zijn eigen organisatie moet hebben, zodat ze niet met bestuur van anderen te maken hebben. Hebben boeren een eigen organisatie, dan kunnen de verschillende bestuursleden niets van elkaar accepteren waardoor het bestuur uit elkaar valt, zoals we eerder hebben gezien bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Farmers Defence Force (FDF). Corona heeft zichtbaar gemaakt dat het ook buiten de landbouw speelt. Een groep mensen onder leiding van Willem Engel die iedere coronamaatregel en vaccinatie afwijst en op straat loopt te roepen: ‘Vrijheid, vrijheid.’ Geen van allen, zowel binnen als buiten landbouw, heeft in de gaten dat ze roepen om de vrijheid van de tirannie. Bennie Stevelink melkveehouder in Deurningen Bron: Nieuwe Oogst

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Ik las het interview met U, meneer van der Tak in het blad Nieuwe Oogst. U vindt blijkbaar dat het stikstofprobleem, hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de boeren. U staat niet stil bij het feit, dat stikstof voor een deel bestaat uit het schadelijke NOx, een niet natuurlijke stikstof veroorzaakt door verbranding van fossiele grondstoffen en NH3. Deze natuurlijke stikstof hoort in de kringloop thuis: poep, lucht, neerslag, groei planten, op eten door de dieren en weer poep. Metingen van de natuurgebieden zijn niet bekend. Alleen maar aannames en veronderstellingen. Dus of het probleem door vermesting komt, is een vraagteken. Hoe kunt U dan zeggen, dat de boeren de schuldigen zijn? Uw oplossingen: 1) de boeren die zogenaamd piekbelaster zijn, aanpakken. Zij moeten verduurzamen 2) de andere boeren moeten extensiveren 3) stoppen Het gevolg is een fors lagere voedselproductie. Het lijkt wel dat de heer van de Tak vergeten is, dat de boeren dagelijks het eten verzorgen voor vele miljoenen mensen. En ja, ook voor mensen, die buiten onze landsgrenzen wonen. Vanwaar alleen al 40 procent van de totaal in ons land gemeten stikstof vandaan komt. Onze boeren produceren hier het voedsel, welke aan de hoogste standaarden in de wereld voldoen. Boeren weg in één van de meest vruchtbare delta’s ter wereld, heeft als gevolg: geen eten meer. Dan zullen wij in de toekomst ons voedsel uit het buitenland moeten importeren, waar voor de productie van voedsel, heel andere –lagere- standaarden gelden. Het is niet voor niets, dat allerhande hoogwaardigheidsbekleders, vanuit alle hoeken van de wereld, naar onze meest vruchtbare delta afreizen, om met eigen ogen te zien, hoe onze boeren, zo duurzaam en effectief met zo’n klein oppervlak, zoveel kunnen produceren. De gevolgen van uw visie zijn, dat elke Ha grond, die hier verdwijnt er toe zal moeten lijden, dat in het buitenland 10 Ha. grond van de natuur afgenomen wordt, om dit productieverlies te compenseren. De politiek veegt zijn straatje schoon. Maar wereldwijd lijdt dit tot een milieuramp. Is het buitenland in staat dit gat in de voedselproductie op te vullen? Ik betwijfel dit. Europa zeker niet, want dhr. Timmermans met zijn Green Deal, boer tot bord plannen, doet er nog een schepje bovenop, om de voedselproductie in heel Europa te verminderen. Ik heb steeds meer twijfels, over hoeveel actieve leden, de LTO in werkelijkheid vertegenwoordigt. Meneer van der Tak, U zegt, dat U het betreurt, dat het FDF het imago van de boeren schaadt. Het FDF vertegenwoordigt inmiddels een meer dan grote groep boeren. Alléén FDF komt op voor de boeren en vindt het onbegrijpelijk, dat de boer verjaagd wordt uit Nederland. Alleen soms wel op een wat botte toon. Verder zegt U, dat het van de zotte is, om niet met elkaar te praten. Tijdens de eerste boerendemonstraties waren alle boerenorganisaties het met elkaar eens en wie wil niet verder praten en verlaat de eenheid: Juist u, meneer van der Tak. Nergens wordt door U gesproken over de oplossingen vanuit California, die nu uitrollen over heel Amerika. Dit zou toch een voorbeeld moeten zijn voor onze overheid en U. Het FDF heeft hier zelfs een dag over georganiseerd met sprekers uit Amerika welke hier bij betrokken zijn, om dit hier toe te lichten. De hele Nederlandse politiek was uitgenodigd, maar er waren slechts 2 personen aanwezig: Ja 21 en BBB. De oplossing voor het stikstofprobleem was zeker niet interessant voor U en de Kamerleden. Onlangs bleek uit een onderzoek onder de boeren, dat er nog maar 2% van de boeren min of meer vertrouwen had in de politiek. 98% totaal niet. Dit is toch schrikbarend. Logisch dat de boeren ermee stoppen. Zij worden voor grote milieu vandalen en dieren mishandelaars uitgemaakt, terwijl zij juist zo hun best doen om met zo min mogelijke milieu belasting en zo diervriendelijk mogelijk, ons dagelijks voedsel te produceren. Realiseert U zich wel, wat er gaat gebeuren, als de boeren eens een week hun producten niet afleveren, zodat de schappen in de winkels leeg zijn om zo de burgers te laten merken, welke betekenis de boer heeft voor onze samenleving. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat deel van de stikstofuitstoot, waar boeren verantwoordelijk voor worden gehouden, te reduceren. Maar dan zal de overheid het samen met onze boeren moeten doen en niet tegen onze boeren, want dan zullen er alleen maar verliezers uitkomen. Dit geldt ook voor U meneer van der Tak. U zult samen met de andere boerenorganisaties op moeten trekken, want uw draagvlak onder de boeren wordt door uw beleid steeds kleiner. Jaap Majoor Laag Zuthem https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10894865/is-de-lto-wel-of-niet-voor-de-boeren

RFC voorzitter Erwin wunnekink treedt terug

Erwin Wunnekink treedt af als voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina Vandaag heeft Erwin Wunnekink zijn aftreden bekend gemaakt als voorzitter en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hij deed dit tijdens de Centrale Vergadering van Districtsraden. Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal tijdelijk de taken van voorzitter waarnemen. Wunnekink in een toelichting op zijn besluit: “Ik heb besloten terug te treden in het belang van de coöperatie. Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector. Juist in deze tijd hebben we eenheid en daadkracht nodig. Ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak en herstel van vertrouwen in het bestuur. We moeten onze blik naar buiten richten en de belangrijke opgaves waar we voor staan onder ogen zien en gezamenlijk het hoofd durven bieden.” Wunnekink is op 16 juni 2021 Frans Keurentjes opgevolgd als voorzitter. Hij was sinds december 2009 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen en vervulde sinds december 2016 tot medio dit jaar het vicevoorzitterschap in beide gremia. Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal zijn taken waarnemen tot er een nieuwe voorzitter is benoemd door het bestuur van de coöperatie. Bron: Zuivelcoöperatie FrieslandCampina

Rob Jetten trekt grens: geen actievoerders aan huis graag

D66-fractievoorzitter Rob Jetten roept actiegroepen op Facebook op om politici niet thuis te benaderen. Hij zegt met iedereen altijd, waar dan ook het gesprek aan te willen gaan. Maar niet thuis. Daar ligt wat hem betreft de grens. Jetten, die thuis zit omdat hij positief getest is op het coronavirus, schrijft dat hij gisteravond vijf mannen van de boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force aan de voordeur kreeg. Ze kwamen een voedselpakket brengen, waarmee de D66'er zijn quarantainetijd kon doorkomen. "Er was geen sprake van een dreigende sfeer", schrijft hij. "Verre van dat. Deze boeren hadden geen kwaad in de zin", zegt Jetten. "Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind hoe aardig het gebaar ook bedoeld is dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken." Jetten wil als politicus voor iedereen benaderbaar zijn. "Ook voor wie het niet eens is. Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet 's avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur. Het voelt ook vreemd en onaangenaam dat FDF weet waar ik woon. En daar foto's en video's van verspreidt." Het Kamerlid wijst erop dat D66 en Farmers Defence Force "nogal van mening verschillen. Daardoorh hebben we ook minder plezierige aandacht van ze gehad". Zo heeft zijn collega Tjeerd de Groot aangifte gedaan van bedreigingen en is zijn auto tijdens een werkbezoek klemgereden door tractoren en met stickers beplakt.

Verslag van deze dag

Ik wil jullie een beetje bijpraten over de dag van vandaag en de aanloop er naar toe. Na 10 maanden overleg, eerst door het landbouwcollectief, later door de melkvee sectorpartijen is geprobeerd om een werkbare voermaatregel te bewerkstelligen. Er is heel veel werk verzet door deze partijen. Een week of 5 geleden werd duidelijk dat dit niet ging lukken. Op 6 mei werd duidelijk wat de plannen van LNV waren voor dit jaar. STAF was vanaf die datum al bezig om onderbouwing boven tafel te krijgen van de plannen van LNV. Toen dat niet lukte is STAF samen met SSC juridisch aan de slag gegaan. In een kort geding werd duidelijk dat de onderbouwing van de voermaatregel niet gedocumenteerd was. Iemand of een team van iemanden had de cijfers en de formule in het hoofd. Het zou in een gesprek toegelicht worden aan STAF en SSC. Maar door eenzijdige onmogelijke voorwaarden bleef een gesprek uit. Daarop werd op 13 augustus door 5 eisers (naast SSC, twee melkveehouders, NMV en DDB)de staat gedagvaard. Daarbij kregen we verder steun van de veehouderij belangenbehartigers, op LTO na. (overigens is alles in het werk gesteld om ook LTO mee te laten doen) Doel was om middels een kort geding de voermaatregel onverbindend te laten verklaren bij de rechter. Een race tegen de klok werd gestart. Een team van mensen, te noemen juristen, voedingsspecialisten, dierenartsen en bedrijfseconomen, stellen alles in het werk om gisteren morgen voor 10 uur een definitieve dagvaarding bij de rechtbank af te leveren van 156 pagina's We hadden we topprestatie geleverd en een verweer geleverd om bang van te worden. Direct na 10 uur gisteren kregen we al signalen dat er partijen waren die een reddingsboei uitworpen naar LNV. Het was duidelijk dat LNV geen kans had. In eens werd een rapportage die eind augustus kwam door die partijen naar voren gehaald. Uit de bijlage bij de kamerbrief vandaag blijkt dat KLW van Zuivelnl en Eurofins aangaven dat de kwaliteit van de eerste en tweede snede matig was. Naar nu blijkt wordt er ruimte voor de bouw en infra ineens gecreeerd uit de sanering varkenshouderij. Iets wat tijdens de gesprekken ten tijde van het LC niet mogelijk was omdat deze ruimte nog niet beschikbaar was (bedrijven zijn nog operationeel) Vandaag werd duidelijk dat LNV het gevecht met de 5 eisende partijen in het kort geding niet afwacht en de voermaatregel intrekt. Iedereen in jubelstemming, sommige hangen zelfs in een vlog de slingers uit. De kamerbrief meld dat de voermaatregel voor 2020 volledig van tafel gaat en dat ruimte uit de saneringsregeling varkenshouderij naar voren wordt gehaald. Verder melden sommige partijen, die deze week ook actief waren met het creeren van de reddingsboei voor LNV, dat de voermaatregel in 2021 terug komt. Ben ik blij? Ja en Nee Ik ben blij voor de melkveehouders die voorlopig weer vooruit kunnen. Maar eigenlijk ben ik diep teleurgesteld. Wederom wordt de varkenshouderij opgeofferd voor een probleem in de melkveehouderij. Een oplossing, een list bedacht om profileringsdrang van enkele te bevredigen. De nertsenhouders zijn afgeserveerd.... De varkenshouderij wordt geofferd.... Wanneer zijn wij als melkveehouderij aan de beurt? Wat hebben we geleerd vandaag? Dat als we gezamenlijk optrekken dan zijn we krachtig genoeg om overeind te blijven, om te winnen. Alleen niet iedereen snapt dat. Die gaan voor eigen belang, niet voor gezamenlijk belang. Ik noem bewust geen namen, de personen (niet de organisaties) weten zelf wel wie ik bedoel. Ik heb ze persoonlijk een kans gegeven, een hele ruime kans en die hebben ze misbruikt. Wij gaan de komende weken de POV ondersteunen om daar de puinhoop op te ruimen die deze personen daar hebben aangericht, onder motto SAMEN STERK!

laatste strijder


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: oudewater
Leeftijd: 52jr
Laatst online: 37min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering