Tovert Johan Remkes oplossing voor stikstofprobleem uit zijn hoge hoed?

Er is ruimte voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren. Dat was de boodschap waarmee Johan Remkes vanaf augustus het gesprek met allerlei partijen inging om tot een aanpak van het stikstofprobleem te komen. Woensdag aan het begin van de middag komt de voormalig minister met zijn bevindingen. Gaat hij de kool en de geit sparen, kiest hij voor een poldermodel of durft Remkes een duidelijke keuze te maken? Op voorhand zijn de messen al geslepen. Boeren dreigen opnieuw met tractors de weg op te gaan als Remkes’ conclusies tegenvallen, zo waarschuwde Mark van den Oever uit Sint Hubert, de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), dinsdag al. Zijn achterban is bang dat niet alleen fors in de veestapel, maar ook het in aantal boerderijen zal worden gesneden. Onmogelijke opgave Remkes is eigenlijk met een onmogelijke opgave opgezadeld. De discussie tussen enerzijds de overheid en anderzijds de landbouw- en veeteeltsector is in de loop der jaren enorm verhard. Probeer die strijdende partijen maar eens op één lijn te krijgen om uit de impasse te komen. Bovendien wordt Remkes gezien als een personificatie van de oude politiek en was hij de voorzitter van een naar hem genoemde commissie die in 2019 al op minder vee aanstuurde. Desondanks ging hij in augustus vol goede moed aan de slag. De intermediair sprak niet alleen met boeren- en natuurorganisaties, maar ook met onder anderen provinciebestuurder Erik Ronnes. De Brabantse deputé uitte hierin zijn grote zorgen, maar mogelijk blijkt later deze woensdag dat hij Remkes heeft kunnen overtuigen van de stallenaanpak in onze provincie. De uitstoot van stikstof in ons land is al jaren te hoog. De natuur lijdt er zichtbaar onder. De Raad van State gaf in 2019 de discussie over het terugbrengen van stikstof een nieuwe injectie door aan te dringen op andere methodes. Ook de Europese Commissie deed een duit in het zakje door strengere mestregels vast te stellen. En altijd weer is de boerensector het haasje, althans, zo wordt dat gevoeld in agrarisch Nederland.'Waarom worden andere sectoren ontzien?'Leg je oor maar te luister bij welke landbouwbelangenorganisatie dan ook: ze voelen zich niet gehoord en menen dat zij als enige moeten inleveren. Waarom worden, in hun ogen, de industrie en de bouw steeds ontzien?De laatste gesprekken die Remkes voerde met onder meer FDF, Agractie en de veel minder activistische LTO Nederland leidden bij deze organisaties desondanks tot zowaar voorzichtig positieve geluiden. In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn, maar de manier waarop, daarover wil Remkes serieus nadenken. Hij zou kijken naar een mogelijk ander systeem dat de hoeveelheid stikstof meet die volgens de wet maximaal in een gebied mag neerkomen. Aantreden nieuwe minister De stikstofbemiddelaar weet echter ook dat natuur- en milieuorganisaties hem eveneens op de vingers zullen kijken. Zij vinden dat vooral de zogeheten Natura 2000-gebieden, die extra bescherming vragen, al te lang te zwaar belast zijn. En zou Remkes zich nog laten beïnvloeden door Peter Adema, die dinsdag werd benoemd tot nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De opvolger van Henk Staghouwer, die zich verkeek op de zware portefeuille, nam het direct op voor de landbouw. Want, zo zei de Fries, 'die hééft toekomst in ons land https://www.youtube.com/watch?v=hVNDILf7qqU

Niet poetsen maar lullen

Terugkoppeling overleg Kabinet inzake stuikstof d.d. 31-8-2022 Aanwezig: trekkergroep (Mark, Wim), FDF (Mark, Jos), NAV (Teun, Aleid), LTO (Hans, Sjaak), NVP (Bart-Jan, Aalt), DDB (Sieta), Biohuis (Douwe), POV (Linda), Agractie (Bart), NMV (Henk, Jeroen), Kabinet (Rutte, vd Wal, Staghouwer, Harbers), Remkes (voorzitter) Bijlage: reactie G8 op uitnodiging Remkes met agenda voor overleg 31-8-2022 1. Opening Eerst is er een discussie vanuit Remkes over de gang van zaken m.b.t. vaststellen van de agenda. Daarna eist Rutte dat FDF afstand neemt van intimidatie, geweldpleging en overtreden van de wet. Hij leest citaten voor van interviews, o.a. naar aanleiding van het bezoek aan het huisadres van vd Wal. FDF wenst geen afstand te nemen van zaken waar ze zich niet schuldig aan hebben gemaakt. De vergadering is geschorst. De landbouw heeft collectief afgestemd. FDF heeft een verklaring opgesteld in de lijn dat FDF zich scherp uitlaat, maar altijd acties organiseert met vergunning binnen de lijnen van de wet, dat staat ook in de gedragscode die ze verstrekken bij acties. Ze zijn niet verantwoordelijk voor gedrag van anderen c.q. individuen. Ze hebben wel begrip voor de emoties van boeren, want zij worden dagelijks geconfronteerd met het effect van het beleid in boerengezinnen tot aan zelfdodingen toe. Deze verklaring was voor Rutte onvoldoende, hij wilde het gesprek niet voeren met FDF aan tafel. De landbouw heeft collectief aangegeven dat het gesprek voortgezet kon worden. Rutte volharde in zijn eis, zat enkele minuten in dubio en kreeg door dat hij zou moeten opstappen als hij bij zijn standpunt zou blijven. Remkes heeft hem gered door met instemming van de G8 te kunnen verklaren aan de pers dat de landbouworganisaties van mening zijn dat protestacties binnen de kaders van de wet horen plaats te vinden zonder intimidatie van personen. 2. KDW uit de wet en vervangen door doel= goede staat van de natuur • Het kabinet staat open voor onderzoek naar alternatieven. • Het kabinet zegt niet getrouwd te zijn met een afkorting (KDW). • Vd Wal geeft aan dat er weinig manoeuvreerruimte is , omdat het juridisch complex is. Houdbaarheid van vergunningen is van belang. • Remkes en kabinet noemen Afrekenbare Stoffen Balans (ASB) als alternatief voor KDW. • De sector wil KDW niet vervangen door ASB. KDW moet vervangen door ‘goede staat van de natuur’ en oppert om de PAS gebiedsanalyses uit 2017 daarvoor te gebruiken. • De sector geeft aan dat KDW ook volgens PBL en TNO een te smalle basis is voor natuurbeleid. • De sector vraagt om analyse van het Kabinet over (on)mogelijkheden om KDW te vervangen. • De sector geeft aan dat de KDW politiek is geworden door doelen uit coalitieakkoord en dat dit de gebiedsprocessen blokkeert. Het kabinet herkent dit. • Remkes geeft aan goed begrepen te hebben dat er behoefte is aan een switch van KDW naar focus op staat vd natuur. Daarbij spelen echter een aantal andere ontwikkelingen die hij ook moet meenemen. Desgevraagd gaat dat om de Kader Richtlijn Water en Klimaatdoelen, die allen samen komen in richtinggevende kaartjes met herindeling van NL op basis van bodem -water (en natuurdoelen). • De sector vraagt de heer Harbers om vroegtijdig betrokken te worden bij beleid gericht op KRW (2027) om te voorkomen dat we weer in een discussie belanden over onderliggend feitenkader (fundament) dat niet klopt. Dat is toegezegd. • De sector roept vd Wal op te stoppen met framen dat de natuur er massaal slecht voor staat met oorzaak stikstof-uit de landbouw. • Vd Wal herhaalt dat opgaven groot zijn in kader van natuur (stikstof), water en klimaat, dat de uitspraak van de RvS uit 2019 hen dwingt de stikstofkraan dicht te draaien, de emmer moet leger en daarvoor is de KDW nodig. • De sector vraagt of de gebiedsplannen doordenderen met landkaarten gebaseerd op KDW en dat straks kan blijken dat de in gebieden met een slechte staat van de natuur de stikstofdepositie helemaal niet de oorzaak blijkt te zijn. Vd Wal bevestigd dat en daarom wordt versneld de ecologische autoriteit opgericht en ingesteld. [Conclusie: Het risico is groot dat we een traject ingaan van bezigheidstherapie in de zoektocht om de KDW te vervangen door ‘goede staat vd natuur’, waarbij onderwijl de huidige wet (met KDW doelen) leidend blijven, ondertussen wordt NL heringedeeld met nieuwe omgevingsvisies en verordeningen. Het risico bestaat dat de ecologische autoriteit een politiek gestuurd orgaan wordt, net als veel andere instituties.] 3. Legalisatie PAS melders • Het kabinet erkent de schrijnende situatie van PAS melders. Men wil handhaving voorkomen en ook problemen met verkoopbaarheid en financiering. Men focust op benutten van vrijkomende stikstofruimte. (opm: doet men al 3 jaar) • De sector geeft aan dat de overheid verantwoordelijk is en dat procedures en schadeclaims voor de hand liggen. • De sector oppert om gebruik te maken van discretionaire bevoegdheid, vrijwillige opkoop latente ruimte of instellen van een drempelwaarde. • Vd Wal geeft aan dat er versneld geld vrij is gemaakt voor vrijwillige opkoop om PAS melders te legaliseren. • De sector merkt op dat het disproportioneel is dat bedrijven moeten worden opgekocht of verplaatst om minimale hoeveelheden niet vergunde maar wel gemelde stikstofruimte te legaliseren. Het geeft het onvermogen van het kabinet weer en het feit dat we bovenal in een juridisch probleem zijn beland. [Conclusie: Warme woorden maar nog steeds geen oplossing voor alle PAS melders op korte termijn.] 4. Ruimte voor financieel haalbare en juridisch houdbare innovaties • Remkes bespeurt de laatste tijd aan de zijde van het kabinet meer ruimte voor innovatie. • De sector bepleit dat de regering hoort te zorgen voor een juridisch houdbare systematiek, de RAV sneuvelt voor de rechter op basis van de bestaande wetgeving gebaseerd op KDW (stikstof). • De sector pleit voor voldoende budget en meer aandacht voor sectorplannen zoals van de akkerbouw. • Vd Wal hamert op juridische houdbaarheid van innovaties, reductie moet gegarandeerd en onontkoombaar zijn. Ook waarschuwt ze voor lock in. Ze tempert dus de verwachtingen. • De sector vraagt verduidelijking. Wordt de 25 miljard ontschot, of blijft 90% bestemd voor opkoop? Wat wordt bedoeld met lock in? Antwoord vd Wal: Mistig antwoord over ontschotten. Innovatie moet plek krijgen in gebiedsplannen. Lock in betekent dat een innovatie bijvoorbeeld negatief uitpakt voor dierenwelzijn. • Remkes geeft aan dat hem duidelijk is dat een zekere mate van ontschotting nodig is en dat de overheid moet zorgen voor juridische houdbaarheid. [Conclusie: Kabinet wil vooral inzetten op opkoop en blijft zuinig ten aanzien van innovatie en lijkt geen aanstalten te maken te zorgen voor juridische houdbaarheid. Remkes gaat daarin in voordeel van innovatie adviseren is de verwachting.] 5. Doelen en tijdspad • Vd Wal maakt nogmaals haar excuses over de richtinggevende kaart dd 10 juni als onderdeel van het NPLG. Deze hebben geen directe betekenis voor een individueel bedrijf. De sector moet er rekening mee houden dat er nog veel meer kaarten gaan komen, omdat gebiedsbeleid gericht zal zijn op eisen die gesteld worden vanuit bodem, water (en natuur / stikstof). • De sector geeft aan dat staat van de natuur leidend hoort te zijn. In gebieden waar het slecht gaat en de landbouw een rol speelt, zal de landbouw leveren. Daar horen geen kaartjes bij. • De sector stelt dat geen enkel kaartje gebaseerd hoort te zijn op de KDW. • Remkes kapt de discussie af en geeft aan de gevoeligheden te snappen. • Vd Wal neemt nogmaals het woord om te bevestigen dat in het traject waarin we afscheid gaan nemen van de KDW, deze wel in de wet blijft staan en dat de richtinggevende kaarten van kracht blijven. • Rutte doet suggestie aan vd Wal om niet meer met kaartjes te werken maar met opgaven op een hoger abstractieniveau. [Conclusie: Kabinet gaat samen met provincies zorgen dat juni 2023 de opgaven (stikstof, natuurontwikkeling, KRW, klimaat, . . ) zijn vertaald naar kaarten met herindeling van Nederland, deze worden onderdeel van het NPLG en worden vastgelegd in beleid en wetgeving (omgevingsvisies, verordeningen, bestemmingsplannen, . . ). Vervangen van de KDW door ‘staat van de natuur’ in wet -en regelgeving komt daardoor als mosterd na de maaltijd.] 6. Rechtsbescherming, rechtszekerheid en zeggenschap over bedrijfseigendommen • De sector geeft een korte toelichting en verwijst naar de landinrichtingswet. • Remkes concludeert dat hier een opdracht ligt voor het kabinet om dit uit te zoeken. [Conclusie: Afwachten waar het Kabinet mee komt.] 7. Instellen van een drempelwaarde (zodat minimale en tijdelijke stikstofuitstoot niet vergunningplichtig is en PAS melders mogelijk gelegaliseerd kunnen worden) • De sector brengt in dat sinds 2018 al de nodige kilotonnen stikstof zijn gereduceerd. • Vd Wal ziet geen mogelijkheden. Eerst moet de stikstofemmer fors leger worden. [Conclusie: Kabinet gaat hier voorlopig niets mee doen.] 8. Tot slot • De sector ziet graag dat de KDW snel uit de wet gaat en ziet graag dat de focus komt te liggen op de 10-20 natuurgebieden in slechte staat, met een goede diagnose en een daarop gebaseerd actieplan. • Rutte ziet daarvoor geen politieke ruimte. • De sector vraagt of het een idee is om binnen 6 weken een gezamenlijk akkoord op te stellen dat duidelijkheid en perspectief biedt. • Remkes gaat eind september zijn advies opleveren. [Slotconclusie: Niks concreet binnengehaald. Advies Remkes gaat op lange termijn wat opleveren. De sector wordt op bezigheidstherapie gestuurd. Ondertussen dendert de trein vh kabinet en de provincies door -gericht op herinrichting van Nederland met fors minder ruimte voor de landbouw

Het nieuwe stikstofplan van D66's eigen stikstof experts

 Stikstofprofessoren Han Lindeboom en Johan Sanders presenteerden woensdag hun plannen om de stikstofcrisis op te lossen, zonder de veestapel te moeten inkrimpen. Edwin Timmer, verslaggever klimaat en milieu, zag de plannen en legt uit. https://www.telegraaf.nl/video/1646997175/nieuw-stikstofplan-gepresenteerd-kabinet-met-rug-tegen-de-muur PDF 1 [url=https://d3ncyx4db87lab.cloudfront.net/05/21/422/aanzet_stikstofdiscsussie_en_oplossing_finale_versie_auteurs_notitie_1.pdf]'Hoe komen we uit de stikstofimpasse in Nederland?'[/url] PDF 2 [url=https://d3ncyx4db87lab.cloudfront.net/05/21/422/kritische_kanttekeningen_bij_aanpak_stikstofcrisis_en_handreikingen_voor_oplossingen_def.pdf]'Kritische kanttekeningen bij de Nederlandse aanpak van de stikstofcrisis en handreikingen voor oplossingen' [/url]  [b]Vier aanbevelingen:[/b] [list:o] [*]Corrigeer berekeningen RIVM-model, dat geeft stikstofruimte voor de korte termijn, [*]Lever maatwerk op de vierkante kilometer voor landbouw EN natuur, [*]Verander eiwitsamenstelling in voedsel voor dier EN mens. [*]Nederlandse boeren en kennis zijn keihard nodig om voldoende eiwit te produceren. [/list:o] [b]Twaalf bouwstenen voor oplossingen:[/b] [list:o] [*]Corrigeer de meetcorrectie in het RIVM-model, dat geeft landelijk 2,2% stikstofruimte. [*]De juridische aanpak is veel te complex en leidt onnodig tot ecologische problemen. [*]Om binnen planeetgrens stikstof te komen moeten we voedselketens slim aanpassen. [*]Kies voor een lokale en niet voor een landelijke aanpak. [*]Puntbronnen van stikstof hebben een acuut effect op de nabije omgeving. [*]Leer van een grote pinguïnkolonie met een heel hoge ammoniak uitstoot. [*]Houd rekening met de complexe chemische en ecologische stikstofcyclus. [*]Houd lokaal meer rekening met waterhuishouding, inrichting, begrazing en onderhoud. [*]Nederlandse natuur is door de mens samengesteld en vraagt lokaal om heldere keuzen. [*]De fundamentele uitdaging is ecologie en techniek trans-disciplinair te combineren. [*]Kijk ook naar gebieden in Nederland waar het wel goed gaat met de natuur. [*]Efficiënter gebruik landbouwgrondstoffen verlaagt uitstoot van NH3 aanzienlijk. [/list:o] [b]Algemene aanbeveling:[/b] Leg de recente voorstellen van Erisman & Strootman, van Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland plus de hierboven genoemde bouwstenen naast elkaar en stel daaruit een optimale aanpak samen. Alleen middels een integrale en inclusieve aanpak kunnen we recht doen aan verschillende aspecten van de stikstofproblematiek, gezonde natuur, voldoende voedsel voor iedereen en een gevarieerd landschap.  

toeval???

Geachte redactie, Zeer interessant artikel op The Conservative Treehouse over de connectie van onze stikstofminister Christianne van der Wal en de Boni supermarktketen, Picnic online boodschappendienst en de Bill en Melinda Gates Foundation Trust. Christianne van der Wal is getrouwd met Piet van der Wal, erfgenaam van de familie die eigenaar is van de Boni supermarktketen. In het onlangs afgebrande distributiecentrum van de Picnic boodschappen bezorgdienst is door vier financiers, waaronder de familie Van der Wal, €600 miljoen geïnvesteerd voor de bouw van een volledig geautomatiseerd Picnic magazijn, direct gekoppeld aan de online bestellingen. Grootse investeerder is de Bill en Melinda Gates Foundation Trust. Picnic koopt haar goederen weer direct in bij.... de Boni supermarktketen, uiteraard tegen groothandelsprijzen. Dat Bill Gates groot klimaatwappie is en alles wat 'groen' is een bijzonder warm hart toedraagt is geen geheim. En daar horen boeren die 'vieze' stikstof uitstoten natuurlijk niet bij. En dan komt het weer heel goed van pas dat de vrouw van één van je mede-investeerders toevallig minister van stikstof is in Nederland. En zo is het cirkeltje weer rond. Schrijf er maar een leuk stukje over, dat kunen jullie goed. Groetjes, Turbocharger

Opinie: Met starre aanpak van stikstofprobleem komen we er niet

Het is begrijpelijk dat de politiek heeft gekozen voor een streng stikstofreductiedoel. Maar in dit beleid dreigen volgens Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, doel en middel door elkaar te worden gehaald. Provincies kunnen dan geen kant meer op. Het kabinet heeft ambitieuze doelen gepubliceerd voor de regionale aanpak van stikstof. De politiek heeft erover gesproken en de plannen in grote lijnen overgenomen. De bal ligt nu bij de provincies. Die kunnen naar een verbeterde natuurkwaliteit toewerken door in lijn met de kabinetsdoelen maximaal in te zetten op stikstofreductie. Maar ze kunnen ook breder kijken naar mogelijke natuurmaatregelen, zoals de inrichting en omvang van natuurgebieden en de waterbeschikbaarheid. Minder grote rol Stikstofreductie blijft ook dan nodig, maar die zal op veel plekken naar verwachting een minder grote rol spelen en ingebed zijn in een breder en betekenisvoller natuurbeleid. Wat is verstandig? Duidelijk is dat het wettelijk gezien uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de natuur in Natura 2000-gebieden. De natuur moet naar een ‘gunstige staat van instandhouding’. Het stikstofdoel behelst dus een middel-doel. Duidelijk is ook dat we van doen hebben met een ‘Startnotitie’ waarin ook (aanvullende) doelen voor de waterkwaliteit en het klimaatbeleid een plek krijgen. Samen vormen die doelen straks de kaders waarbinnen provincies verder kunnen werken aan gebiedsagenda’s. Die gebiedsagenda’s moeten midden volgend jaar, na de provincialestatenverkiezingen, worden aangeleverd aan het Rijk om vervolgens beoordeeld te worden op het nationale doelbereik voor stikstof. De Startnotitie benadrukt het belang van maatwerk. Zo mogen regio’s ook andere stikstofbronnen terugdringen dan alleen die vanuit de landbouw. Bovendien, en dat is van belang: wanneer dat onderbouwd kan worden aan de hand van de regionale natuurkwaliteit (te beoordelen door een ecologische autoriteit) mogen provincies afwijken van de ‘richtinggevende stikstofreductiedoelen’. Middel en doel De uitdaging is daarmee helder. Hoe gaan we per regio de verslechtering van de natuurkwaliteit tegen? Hoe komen we op termijn tot de gunstige staat van instandhouding? En welke maatregelpakketten zijn daarvoor nationaal-lokaal nodig? So far, so good. Maar vervolgens benadrukt de Startnotitie ook dat er hoe dan ook moet worden voldaan aan het in het coalitieakkoord opgenomen, aan het advies van de commissie-Remkes ontleende en vijf jaar naar voren gehaalde nationale stikstofdoel. In 2030 moet 74 procent van de hectares stikstofgevoelige Natura 2000-natuur onder de kritische depositiewaarde (kdw) liggen, de waarde waarboven specifieke natuurtypen risico’s lopen als gevolg van stikstof. Het middeldoel wordt hoofddoel. Verwarring En daarmee sluipt de verwarring binnen. Wat is het nu? Welke ruimte krijgen provincies daadwerkelijk om een eigen invulling aan de natuuropgaven te geven? Hoe moeten straks de maatregelpakketten die mogelijkerwijs wél de regionale natuurkwaliteit verbeteren maar níét de regionale stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde brengen, beoordeeld worden? Leidt dit er dan toe dat andere regio’s of provincies hierdoor extra stikstofreductie moeten gaan aandragen om toch met z’n allen die 74 procent te halen? Dat nodigt niet uit tot een bredere natuurinzet. Van een echt ‘omwisselbesluit’, zo succesvol bij de planologische aanpak van ‘Ruimte voor de Rivier’, (met als doel het tegengaan van overstromingen van de grote rievieren, red.) waarbij stikstofmaatregelen en andere natuurmaatregelen onderling kunnen worden afgewogen, is zo – in tegenstelling tot wat de Startnotitie beweert – feitelijk geen sprake. Wantrouwen Het is alleszins begrijpelijk waarom de politiek heeft gekozen voor een robuust stikstofreductiedoel. Het onderlinge wantrouwen tussen de agrarische wereld en natuurwereld is groot. Er is behoefte aan een streng, want afrekenbaar en onontkoombaar beleidsdoel. Omdat er tot op heden onvoldoende natuurdata en -analyses bestaan voor een robuuste en eenduidige beoordeling van natuurkwaliteit, komen we dan uit bij stikstof en de kdw’s. Maar daarmee sluipt mogelijk een weeffout in het beleid. Die zal onderweg moeten worden gerepareerd: begin met stikstofbeleid, maar werk snel naar breder en robuust onderbouwd natuurbeleid. Anders loopt de beleidsmachine straks vast in een al te rechtlijnige dadendrang. Creëer perspectief door meerdere mogelijke maatregelen in combinatie met elkaar gebiedsgericht in te zetten. Dan hinken we niet de toekomst in, maar maken we het mogelijk om stevige stappen voorwaarts te zetten.

Aanhouder wint: voermaatregel geschrapt

De voermaatregel van het ministerie van LNV is definitief geschrapt. De regeling kon melkveehouders in de onmogelijke situatie brengen dat ze moesten kiezen tussen de gezondheid van hun dieren en het naleven van regelgeving. Dat was voor LTO Nederland onacceptabel. Met het intrekken van de maatregel is naar onze bezwaren geluisterd. “LTO Nederland heeft, samen met anderen, heel hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen. Met resultaat. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving. Het is op de valreep, maar de overheid heeft naar onze bezwaren geluisterd. De aanhouder wint. Laat dit een eerste stap zijn om met zinvolle oplossingen uit de stikstofcrisis te komen,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. Dankzij de gezamenlijke inzet met de sector, dierenartsen, de voerleveranciers en anderen heeft LTO Nederland dit onzinnige stuk regelgeving op het allerlaatste moment van tafel gekregen. De afgelopen maanden is steeds weer duidelijk gemaakt dat de maatregel onwerkbaar is. De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. De zorgen over de haalbaarheid werden nog eens verergert door de droogte. Op 18 augustus, twee weken voor ingang van de voerregeling, deed LTO Nederland ultieme oproep aan minister Schouten om de maatregel in te trekken. Aan die oproep is nu gehoor gegeven. Goede wil van boeren LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te komen, onder meer door de hoeveelheid eiwit in voer te minderen. De sector heeft alternatieven die wél aansluiten bij de boerenpraktijk voorgesteld. Het is belangrijk om tot werkbare, effectieve afspraken komen voor de periode vanaf 2021. “We moeten investerend het dal uit. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen, net zoals andere sectoren dat moeten doen. De Nederlandse land- en tuinbouw oogst wereldwijd bewondering vanwege haar innovatiekracht. Het is des te belangrijker om daarin te blijven investeren,” stelt Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.

p.w.


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 30min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering