AERIUS is een nationale ramp - open brief aan minister Adema (LNV)

Uwe Excellentie, waarde minister Adema, Ik bewonder uw moed. U hebt een ministerie onder uw hoede genomen waarin veel thema’s, die van groot belang zijn voor de toekomst van ons land en haar burgers, om goed bestuur vragen. Voedselzekerheid, in het licht van de waarde die we aan natuur willen toekennen, wordt steeds belangrijker, al was het maar omdat voedselprijzen sterk gestegen zijn. Ik ben mij ervan bewust dat uw collega van der Wal-Zeggelink het stikstofdossier voornamelijk trekt, maar ik meen dat u, met haar, hier een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Ik constateer dan ook dat goed bestuur ten enenmale ontbreekt op het stikstofdossier. Dat ligt aan u, uw collega-minister, uw ambtenaren en instituties die u over het stikstofvraagstuk desinformeren. Ik wil in deze brief niet onduidelijk zijn. De meest recente antwoorden op vragen van de BBB, die door uw collega naar de Kamer zijn gestuurd, laten zien dat de waarheid in dit dossier structureel en aantoonbaar geweld wordt aangedaan. Ik meen u daar op te moeten wijzen. U behoort immers tot een partij die expliciet waarheid als een groot goed beschouwd, net als ondergetekende. Laat ik daarom de meest opzichtige onwaarheden in voornoemde antwoorden met u doornemen, te beginnen bij vragen 8 en 9 (met nadruk): 8 Kunt u aangeven hoe groot de onzekerheid is in de berekende piekbelasting die één piekbelaster veroorzaakt? 9 Kunt u dit specifiek voor één boerderij, die piekbelasting veroorzaakt op één Natura 2000-gebied aangeven? Antwoord vraag 8 en 9 Een exact en eenduidig getal voor de onzekerheid is niet te geven. Aangezien de bijdrage van één bedrijf wordt berekend binnen het toepassingsbereik van de rekenmodellen en de resultaten zijn gegeven in totale depositievracht, is de onzekerheid relatief beperkt. De uitgevoerde analyse is bedoeld om de ordegrootte-effecten van een aanpak piekbelasters in beeld te brengen. In geval van uitvoering van het verplichtende traject van de aanpak piekbelasters zal altijd zorgvuldig getoetst worden aan de feitelijke situatie. Mijn ‘academisch dreigement’, te vinden in mijn blogpost Kamervragen BBB over AERIUS beantwoordt, over de onmogelijkheid van het geven van getalsmatige onzekerheden ten aanzien van AERIUS is blijkbaar serieus genomen (met nadruk): “Dat kan de minister [onzekerheden uitdrukken in getallen] absoluut niet …! De onzekerheid is heel groot en neemt toe bij stijgende atmosferische concentraties. Elke getalsmatige suggestie van onzekerheid is a priori onjuist. Waarom? Binnen OPS zelf wordt onzekerheid ruim onvoldoende geadresseerd dus is de werkelijke onzekerheid in de berekeningen onbekend. …” Dat de onzekerheid “relatief” beperkt zou zijn, is volstrekte nonsens. Dat weet het RIVM heel goed! En wat wordt er precies bedoeld met “toetsen aan de feitelijke situatie”? Dat is een holle frase, aangezien die toetsing, volgens de wet, via AERIUS moet plaatsvinden; dat blijkt dus niet te kunnen. Ik neem u mee naar vragen 10 en 11 (met nadruk): “10 Klopt het dat deze onzekerheid groter wordt, naarmate de emissie hoger is? 11 Voor de (her)uitgifte van stikstofruimte voor nieuwe projecten is de depositie per relevant hexagoon maatgevend, wanneer één piekbelaster op één hexagoon een berekende stikstofbelasting veroorzaakt van 20 mol per hectare per jaar (een realistisch getal), hoe groot is dan de onzekerheid in dit berekende getal? Antwoord vraag 10 en 11 Er is volgens het RIVM geen vaste relatie tussen de onzekerheid van de berekening en de grootte van de emissie. De onzekerheid van de berekening is onder andere afhankelijk van de afstand van de bron tot een specifiek hexagoon en het type natuur dat op die locatie aanwezig is. Er kan daarom geen exact getal gegeven worden.” Het antwoord op beide vragen is huichelachtig. Onzekerheden in AERIUS-berekeningen nemen enorm toe bij toenemende atmosfeerconcentraties. Dat staat vast, zoals blijkt uit de validatiestudies, die openbaar zijn gemaakt door het RIVM én door collega’s Briggs, Rotgers en ondergetekende zijn uitgediept (studie 1 (09-08-22); studie 2 (09-10-22)). Als emissies toenemen, nemen atmosfeerconcentraties toe, en dús de onzekerheden in AERIUS berekeningen. Ik wijs de minister er nogmaals op dat het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in 2020 al heeft vastgesteld dat AERIUS sowieso disfunctioneert op hexagon niveau. Deze conclusie van het Adviescollege, waarin ik zitting had zoals u ongetwijfeld weet, is nog van vóór de openbaarmaking van de validatiestudies in maart en de verstrekking van de onderliggende data in augustus van 2022. Beiden laten ondubbelzinnig zien dat AERIUS nooit heeft gefunctioneerd en nooit zal functioneren, tenzij nieuwe en (van het RIVM) onafhankelijke validatiestudies worden ondernomen. Als laatste leg ik u vraag 16 voor (met nadruk): 16 Bent u het eens dat de studie ‘Rebuttal On RIVM’s Critique Of Briggs et al. AERIUS/OPS Model Performance’ laat zien dat de onzekerheid van AERIUS groter is, naarmate de emissiebron groter is? Zo nee, uit welke studie blijkt het tegendeel? Antwoord Het RIVM heeft op zijn website uitgebreid gereageerd op deze kritiek op het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS). Het is goed om te zien dat hierover een wetenschappelijk dialoog gevoerd wordt. Dit helpt bij de continue doorontwikkeling van de modellen. Voorlopig is de algemene wetenschappelijke consensus dat OPS geschikt is voor het berekenen van stikstofdepositie. Ik zie daarom geen aanleiding om de gehanteerde rekenmethodiek te herzien. Excellentie, hier wordt op meerdere niveaus gelogen; en deze term neem ik niet lichtvaardig in de mond. Laat ik deze ‘rottende ui’ voor u ‘afpellen’. Ten eerste: het RIVM heeft nooit gereageerd op onze Rebuttal On RIVM’s Critique Of Briggs et al. AERIUS/OPS Model Performance. Het RIVM heeft gereageerd op onze eerste paper Criticizing AERIUS/OPS Model Performance, die verscheen op 9 augustus naar aanleiding van de openbaarmaking van de validatiestudies, nog zonder onderliggende data. De Rebuttal On RIVM’s Critique Of Briggs et al. AERIUS/OPS Model Performance, nu met data, verscheen op 9 oktober, als antwoord op de RIVM-reactie naar aanleiding van onze eerste studie. Onze stevige respons op de reactie van het RIVM van 16 augustus is niet beantwoord door het RIVM. Dat is niet verbazingwekkend gezien het bedroevende wetenschappelijke niveau van betreffende RIVM-reactie. Ten tweede, er is geen enkele dialoog over AERIUS met ons. Het RIVM heeft slechts ex cathedra gereageerd op onze eerste studie en laat het daar verder bij. U bent vergast op het aloude ‘het-RIVM-heeft-gereageerd’ slaapmutsje waarbij de inhoud van die reactie, goed of slecht (zeer slecht in dit geval), geen enkele rol speelt. Ten derde, “algemene wetenschappelijke consensus” heeft nul en generlei waarde. Het is nooit een alternatief voor het inhoudelijke discours, die het RIVM blijkbaar zorgvuldig vermijdt! Als er al over consensus zou gesproken moeten worden, is het evident dat het RIVM de wetenschappelijke regels voor het testen van modellen aantoonbaar aan de laars lapt. Anders gezegd: als we het over consensus moeten hebben, zal het RIVM eerst de hand in eigen boezem moeten steken omdat AERIUS nooit volgens internationale modelprotocollen is getest. En dat blijkt: AERIUS is niet in staat met enige zinvolle precisie achtergronddepositie en toegevoegde stikstofdepositie van specifieke activiteiten te modelleren. Ter illustratie: als AERIUS de buitentemperatuur zou modelleren zou mijn zeer algemene, correcte, schatting dat, gemiddeld, de buitentemperatuur in oktober lager is dan in augustus AERIUS verslaan in nauwkeurigheid! Onze conclusie, op basis van de validatiestudies en de data die het RIVM zélf heeft gebruikt én langdurig verborgen heeft gehouden, blijft staan: AERIUS kan stikstofdepositie op geen enkele wijze fatsoenlijk modelleren en is op geen enkele niveau doelgeschikt. Excellentie, AERIUS is een nationale ramp. Het verjaagt velen uit hun werkzame leven, kost de samenleving zeer veel geld, levert geen enkele natuurwinst, laat de voedselproductie krimpen, allemaal op grond van een aantoonbaar disfunctionerend model! Dan blijft er maar een conclusie mogelijk: goed bestuur op het stikstofdossier begint met het afschaffen van AERIUS. Dan pas kan er worden gebouwd aan degelijk agrarisch beleid waarin voedselzekerheid én natuurkwaliteit eindelijk op waarde kunnen worden geschat. Hoogachtend, Jaap C. Hanekamp

Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

Persbericht 25 november 2022 - 16:12 Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan natuur herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door een brede groep piekbelasters te vragen keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen wil het kabinet de stikstofimpasse doorbreken. Ook de industrie maakt onderdeel uit van de aanpak piekbelasters. Daarnaast moet vergunningverlening op basis van de natuurbeschermingswet minder onzeker worden. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer. Na het rapport Remkes laat ook de recente Porthos-uitspraak van de Raad van State opnieuw de noodzaak zien om tot stikstofreductie en natuurherstel te komen. In toenemende mate zitten PAS-melders klem en loopt het vestigings- en ondernemersklimaat vast. Daarom kunnen we vanuit ecologisch, economisch én sociaal oogpunt niet anders dan op korte termijn komen tot een forse stikstofreductie. Dit stelt het kabinet en de maatschappij voor een grote en complexe opgave, waarbij alle partijen uit de agrarische keten en andere sectoren zoals de industrie een bijdrage leveren. Minister Van der Wal: “Een onontkoombare aanpak van stikstofreductie op korte termijn is noodzakelijk om de natuur te kunnen herstellen. Hierdoor kunnen PAS-melders met prioriteit worden gelegaliseerd en komt er meer ontwikkelruimte beschikbaar voor de bouw en energietransitie. Het kabinet gaat daarvoor met ondernemers om de tafel om te kijken hoe de stikstofuitstoot gereduceerd gaat worden. Ik begrijp dat we daarmee een grote vraag bij deze ondernemers op tafel leggen, welke tot zorgen over de toekomst kan leiden. Het Rijk zal daarom samen met de provincies zoveel mogelijk doen om deze ondernemers optimaal te helpen en te ondersteunen in dit proces.” Aanpak met effect op korte termijn via piekbelasters Het kabinet omarmt het advies van Remkes om op korte termijn gericht en versneld de stikstofuitstoot van piekbelasters terug te brengen. Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Dat is een moeilijke boodschap voor de ondernemers die het betreft, maar het is de enige manier om zo min mogelijk ondernemingen te raken en PAS-melders met voorrang aan een natuurvergunning te helpen. Het kabinet en provincies hechten veel waarde aan een benadering waarin de menselijke maat centraal staat. Dit vanwege de grote impact voor deze ondernemers. Daarom zal met zoveel mogelijk van de ondernemers die zich kwalificeren als piekbelaster, een of meerdere gesprekken gevoerd worden over hoe de stikstofuitstoot fors wordt gereduceerd. Dit kan via verschillende manieren: innoveren, vergaand omschakelen/extensiveren, verplaatsing of vrijwillig stoppen. Het kabinet kiest ervoor om boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden de mogelijkheid te geven om te stoppen via een eenmalige en tijdelijke regeling die het best mogelijke aanbod is. Met andere woorden, een betere regeling dan deze komt er niet. De regeling is bedoeld voor een significant grotere groep dan aanbevolen door de heer Remkes, waardoor de druk op de natuur sneller kan worden verlaagd en er meer ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en belangrijke projecten toe te staan. Het kabinet werkt deze zogenoemde LBV plus-regeling momenteel verder uit en streeft ernaar om de regeling vanaf april 2023 open te stellen. Uiterlijk in januari worden criteria gepubliceerd op rijksoverheid.nl en aanpakstikstof.nl zodat duidelijk is wie in aanmerking komt voor deze regeling. Ook zal dan informatie gegeven worden over het verdere proces. Uitgangspunt van de gehele aanpak is en blijft vrijwilligheid. In het najaar van 2023 zal het kabinet toetsen aan de hand van (voorziene) resultaten van de aanpak of er voldoende zicht is op het halen van de doelen. Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden tot de inzet van verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters. Industrie Ook voor piekbelasters in de industrie geldt dat het versneld terugdringen van stikstofdepositie en verduurzaming noodzakelijk is. Deze aanpak wordt apart vormgegeven om goed aan te sluiten op het bestaand beleid en de kenmerken van de sector. Met de circa 50 grootste piekbelasters uit de industrie wordt ingezet op het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming. Ook hiervoor moeten de afspraken in 2023 gemaakt zijn en leiden tot een flinke stikstofreductie. Binnenkort maakt het kabinet de voorlopige stikstofreductiedoelen voor andere sectoren zoals de industrie bekend. Legaliseren van PAS-meldingen Het legaliseren van PAS-melders heeft prioriteit voor het kabinet. Deze bedrijven, veelal boeren en hun gezinnen, zijn door tekortschietend overheidsbeleid in forse onzekerheid gekomen. Dit geldt zeker voor PAS-melders waar handhaving dreigt. De situatie waarin zij zitten is verschrikkelijk. Het kabinet doet er samen met de provincies alles aan om deze mensen en hun bedrijven niet te laten vallen. Daarvoor stelt het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar voor provincies om maatwerk toe te passen. Provincies kunnen daartoe direct maatregelen nemen. Ook willen we samen met provincies, al lerend van elkaar, kijken welke mogelijkheden er zitten in de regelgeving om PAS-melders te legaliseren. Tot slot, als afzien van handhaving niet mogelijk is, komt het kabinet met een schadeloket om de geleden schade te vergoeden. Minister Van der Wal: “Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen.” Regie op stikstofruimte Om op lange termijn meer stikstofruimte te creëren, gaat het kabinet de huidige bronmaatregelen (maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken) versterken en versnellen. Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Ook wordt er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit. De ruimte die ontstaat door landelijke bronmaatregelen, wordt zorgvuldig geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Het kabinet zet in op sterke regie over de verdeling van de ontstane stikstofruimte. Opvolging advies Remkes Met onder meer de aanpak piekbelasters volgt het kabinet het advies van de heer Remkes op. De aanpak op korte termijn is ook noodzakelijk om de boeren die door willen ook op de lange termijn ontwikkelruimte te bieden in hun transitie naar kringlooplandbouw. Maar het kabinet wil ook een langjarige duurzame toekomst voor de agrarische sector borgen: een toekomstbestendige positie van de landbouw als strategisch belangrijke economische sector, koploper op innovatie, producent van duurzaam voedsel, een vitaal platteland. Tegelijkertijd speelt de landbouw een belangrijke rol in het realiseren van de doelen op gebied van natuur, water, bodem en klimaat. Middels het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken de provincies aan de gebiedsgerichte transitie om de natuur- water- en klimaatdoelen te realiseren. Aanscherpen en vereenvoudigen van de toestemmingsverlening Verschillende gerechtelijke uitspraken hebben de afgelopen jaren laten zien dat vergunningverlening lang niet altijd stand houdt voor de rechter. Dat zorgt voor onzekerheid voor ondernemers en bevoegde gezagen. Daarom zet het kabinet stappen om toestemmingverlening mogelijk te houden en tegelijkertijd minder onzeker te maken. Het kabinet constateert, op basis van gerechtelijke uitspraken en onderzoek naar gebruik van Rav-factoren (emissiefactoren), dat Rav-factoren onvoldoende betrouwbaar zijn om op basis hiervan nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stalsystemen te kunnen verlenen. Voor agrarische ondernemers die van plan zijn om een nieuw emissiearm stalsysteem te bouwen, betekent dit dat zij voortaan een passende beoordeling moeten uitvoeren om na te gaan of zij een natuurvergunning hiervoor kunnen krijgen. De bestaande handreiking passende beoordeling wordt hiervoor in overleg met de provincies en betrokken sectorpartijen aangepast. Voor natuurvergunningen die al zijn verleend en waarbij het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen, heeft dit voornemen van het kabinet geen gevolgen. Buiten kijf staat dat innovatie een belangrijke rol speelt en blijft spelen in het halen van de doelen, of het nu gaat om natuur, klimaat of water. Daarom zet het kabinet zich samen met de provincies en de sector in op het vereenvoudigen van de vergunningaanvraag hiervoor en het stimuleren van innovatie om de doelen te halen. Tot slot kijkt het kabinet naar mogelijkheden om administratieve lasten voor bouwprojecten met kleine stikstofdeposities te beperken. Voor de lange(re) termijn is het doel toestemmingverlening te vereenvoudigen en ontwikkelperspectief te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten Zo onderzoekt het kabinet een ondergrens waarmee bepaalde projecten niet vergunningplichtig zijn. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele negatieve gevolgen op beschermde natuurgebieden nadrukkelijk kunnen worden uitgesloten.

Uitspraak Europeeshof 12 november

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil 3.000 bedrijven opkopen voor een prijs tot 120% van de marktwaarde en zo twee vliegen in één klap slaan: natuur ontlasten en stikstofruimte vrijmaken. Ze zou met de vrijkomende ruimte ook PAS-melders kunnen helpen. Landbouworganisatie LTO ziet op zich wel iets in zo'n opkoop tegen een bonusprijs. Ook andere partijen lijkt het wel aantrekkelijk. De vraag is wel of het kan. Van der Wal loopt met haar plan namelijk tegen juridische obstakels aan, waar nog geen oplossing voor lijkt. Opkopen tegen een prijs die boven de marktwaarde ligt, heet staatssteun als de overheid de koper is. Arrest Hoge Raad Stikstofverkenner Johan Remkes zei bij de presentatie van zijn jongste rapport begin oktober dat een goed gesprek met de Europese Commissie dit probleem wel uit de wereld zou kunnen helpen, maar waar hij misschien niet aan had gedacht, is dat er al een paar jaar een arrest van de Hoge Raad ligt waarin zoiets ongeoorloofd wordt verklaard. Passende criteria voor passende beoordeling Toch is dit niet eens het grootste probleem voor de minister. Zelfs al zou ze piekbelasters kunnen uitkopen, dan kan ze vermoedelijk nog helemaal niets met de zogenaamd vrijkomende emissieruimte. Dat komt door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die gaat over een vergunning van een Deense viskweker nabij een natuurgebied. De algemene strekking van die uitspraak komt erop neer dat voor alle natuur- en stikstofvergunningen een passende beoordeling nodig is, terwijl niet helder is wat een passende beoordeling precies is. Een helder toetsingskader daarvoor ontbreekt. Anders gezegd: voor een passende beoordeling ontbreken passende criteria. Dat is niet alleen een probleem voor Van der Wal, maar voor heel het bedrijfsleven. Het betekent namelijk dat in wezen elke natuurvergunning vogelvrij is, ook de onherroepelijk vergunningen, zo oordelen juristen die zich over de materie hebben gebogen. Ook in de activistische hoek is de uitspraak niet onopgemerkt gebleven. Bij een club als MOB worden de messen al geslepen. Of dit het nog te publiceren verdere beleid ook ondergraaft, zal spoedig blijken. Aerius van kurk tot gifpil Voor Nederland wordt de situatie nog verder bemoeilijkt door het gebruik van Aerius ten behoeve van de wetgeving. Ook voor de identificatie van piekbelasters en andere individuele situaties. In een recente hoorzitting in de Tweede Kamer zei directeur Charles Wijnker van het RIVM dat Aerius daar niet voor is bedoeld, maar de wetgever trekt zich daar tot nog toe niets van aan. Aerius is de kurk waar het Nederlandse emissiebeleid op drijft, maar voldoet steeds minder. Juristen en adviseurs hebben er een goudmijn in ontdekt, want er kan eindeloos over worden geprocedeerd en geadviseerd. Daardoor is er een groot en uitdijend juridisch moeras gecreëerd, zonder zicht op een uitweg. Daarmee verwordt Aerius voor de overheid steeds meer tot een gifpil.

De kogel is door de kerk.....Rutte 4 denkt zijn zin te hebben.....

En ja hoor, het is zover. Na 3,5 jaar lang treiteren is de kogel door de kerk. Komende vrijdag komen er om 16.30 (buiten werkktijd van de meeste melkertbanen) een batterij aan kamerbrieven. Twee daarvan, zijn al uitgelekt (da's natuurlijk pure toeval...) De voortgang van het NPLG en de opkoop van piekbelasters, op aangeven van de zoveel bejubelde Remkes (waar sommige zelfs verliefd op worden, over smaak valt te twisten....). Drie en half jaar lang zijn de PAS knelgevallen misbruikt voor een groter doel, de nationale veekrimp. En dan eindelijk gingen sectorpartijen door de knieën. De gedeputeerde in Overijssel, niet te beroerd voor een klusje, voerde de druk lekker op en flikkerde , omdat hij echt niet anders kon......., een aantal PAS melders voor de trein. Nu waren er legio andere opties (onzekerheid in Aerius en de bandbreedte in de KDW laat ruimte ontstaan voor een drempelwaarde tot 12 mol aldus TNO), maar handhaven met een last onder dwangsom zou het meest effectief wezen om enkele sector partijen op de knieën te krijgen. Hoe laag kun je als overheid zakken om dit menselijk leed te creëren voor je agenda uit het regeerakkoord. In dat regeerakkoord had namelijk D66 afgedwongen dat CDA en VVD met meeloper CU de veehouderij moest slopen. En met misbruik van de PAS knelgevallen is dat dan eindelijk gelukt. Misselijkmakend!!! Afgelopen dagen is er koortachtig overlegd voor een oplossing. En daar was het gedrocht dan vanavond......zonering rond N2000, woest aantrekkelijke opkoop tegen aan forse inflatie onderhevige uitkoopsommen met als outlook gedwongen onteigening. Dit allemaal om stikstof, klimaat en waterdoelen te bereiken, want uitkoop voor stikstof dat liep niet zo lekker....en in ruil voor.............niet houdbare (volgens art 6.3 HR) innovaties waarbij verdienmodel voor op staat......maar niet voor de boer.....want er komt ook nog een kamerbrief komende vrijdag voor perspectief voor de blijvers.....een brief waar zelfs een minister zich al in verslikte omdat hij weinig perspectiefvolle zaken te melden had........wat een fantastisch onderhandelingsresultaat. Maar is dit onderhandelingsresultaat een overwinning? Voor de PAS knelgevallen? Voor de bouwvrijstelling? Voor de natuur? NEE!!! Het resultaat is gebouwd op een juridisch verrot fundament. In 81 % van de oppervlakte natuurgebieden is de staat van de natuur stabiel of gunstig. Maar de wet stikstofreductie en natuurherstel dwingt af dat de KDW doelen in 74 % van het natuur areaal gehaald worden. En de wetenschap heeft al meermaals gewaarschuwd dat deze doelen niet haalbaar zijn.( buitenland en natuurlijke processen zorgen al voor een overschrijding van 34 % van de KDW). En juristen hebben al meermaals gewaarschuwd dat als de doelen niet gehaald zijn de overheid geen stikstof ruimte uit kan geven aan.....de bouwvrijstelling......en de PAS knelgevallen. Gefeliciteerd sector......wat hebben we toch een fantastisch resultaat bereikt!!!!!!!!!!!

Natuur nog stikstofgevoeliger, strengere maatregelen lijken onvermijdelijk

Een deel van de Nederlandse beschermde natuur heeft meer last van stikstof dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers dat later deze maand verschijnt. De bevindingen in het rapport zijn niet vrijblijvend. Als het kabinet zich aan de eigen afspraken houdt - wat het ministerie van LNV in een reactie zegt te zullen doen - moet een deel van de stikstofnormen in Nederland worden aangescherpt. De NOS legde de bevindingen uit de laatste voorlopige versie van het rapport naast de huidige Nederlandse stikstofeisen en sprak met juristen en ecologen over de gevolgen. Die zijn waarschijnlijk groot. Het zal in ieder geval veel moeilijker worden om de stikstofdoelen van het kabinet te halen. Het ministerie zegt daarover in een reactie: "wat het precies betekent voor de opgave laten we zo spoedig mogelijk in kaart brengen." Het rapport, verschenen onder VN-toezicht, stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de Tweede Kamer of door het kabinet, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV.

Steun juridische ondersteuning - Zonder geld kunnen we niets

Het fundament deugt niet! Nagenoeg alle boeren zijn het erover eens dat er serieuze stappen nodig zijn vanuit het Kabinet vóór we kunnen spreken over manieren om emissies terug te brengen. Vanuit Kabinetspartijen worden hier voorzichtige stappen op gezet, maar het is belangrijk dat dit concreet en duidelijk wordt. Met name op de punten KDW, modellering en drempelwaarde. Agractie Nederland heeft daarnaast concrete openingen onderzocht om dit fundament juridisch aan te vechten. Er zijn voldoende haakjes en redeneerlijnen om verder uit te werken en te onderzoeken, maar, dit vergt nationale en internationale expertise. Niettemin willen wij daarvoor gaan! We lopen immers meer dan 5 jaar achter op MOB en consorten, die het juridische spoor al jarenlang met succes bewandelt! Zonder geld kunnen we niets. Om ons vooronderzoek concreet uit te breiden en helderheid op belangrijke punten te krijgen is in eerste aanleg € 30000.—nodig. Zonder garantie op succes, maar voor de sector is het absolute noodzaak hiermee aan de slag te gaan! Wanneer we daadwerkelijk besluiten te gaan procederen met de beste juridische internationale expertise en ondersteuning hebben we het noodzakelijke budget hiervoor begroot op € 150000.— Wanneer jullie de noodzaak onderschrijven dat we ook dit spoor voortvarend gaan oppakken roepen we jullie op het fonds dat we hiervoor hebben opgericht royaal te steunen door jullie bijdragen. We nemen in deze route de input van alle sectorpartijen en ondersteunende stichtingen mee om daadwerkelijk een vuist te kunnen maken. Het is nú de hoogste tijd om aan de slag te gaan, omdat de proceduretijd al snel oploopt tot 2 – 4 jaar, en de overheid de beste juristen tegenover ons zal stellen. Dit weerhoudt ons niet om, met jullie steun, aan de slag te gaan in het belang van onze sector! Zodra het bedrag voor het uitgebreidere vooronderzoek is bereikt zullen we dit voortvarend oppakken en jullie verslag doen van de ontwikkelingen en bestedingen. Vind jij ook dat dit moet gebeuren?, steun dan HIER en lees meer informatie!: https://www.doneeractie.nl/fonds-juridische-ondersteuning/-66909

Kabinet wil bij stikstofprobleem kijken naar innovaties, mits juridisch houdbaar

Vandaag was de derde overlegronde onder leiding van bemiddelaar Remkes. Minister Van der Wal wil kijken of er meer kan worden gedaan aan innovatie om de stikstofproblemen op te lossen. Van der Wal en andere leden van het kabinet spraken vanochtend onder leiding van onderhandelaar Remkes met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en brancheorganisatie Bouwend Nederland. Die pleitten onder meer voor innovatie en 'versnelling'. Van der Wal zei te onderschrijven dat innovatie belangrijk is: "Maar als we innoveren, moet het wel juridisch houdbaar zijn. We moeten niet boeren hebben die heel veel investeren in technische innovaties, maar vervolgens bij de rechter vastlopen, omdat die zich afvraagt of de boeren nu echt wel minder stikstof uitstoten." Innovatie mag andere doelen niet in de weg staan Het kabinet gaat met het bedrijfsleven bestuderen hoe de innovatie kan worden "aangejaagd". De minister benadrukte dat de innovaties de andere doelen op het gebied van water en klimaat niet in de weg mogen staan. Van der Wal zei ook dat ze vandaag nog eens gehoord heeft dat het bedrijfsleven en de bouwsector snel weer vergunningen willen krijgen, terwijl boerenorganisaties juist meer tijd willen. "Ze hebben een roep om snelheid en er is maar één manier om dat te doen en dat is snel de stikstofkraan dicht. En die roep heb ik goed gehoord." Uit de schuttersputjes VNO-NCW-voorzitter Thijssen benadrukte na het overleg dat er echt een oplossing moet komen. Zij en haar collega Vonhoff van MKB-Nederland vinden de reactie van het kabinet op de voorstellen voor innovatie positief. "We moeten uit de schuttersputjes, dat is de enige manier", voegde Thijssen eraan toe. Voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland zei dat de bouw al sinds mei 2019 op een oplossing wacht. "Er kunnen gewoon geen nieuwe wegen worden aangelegd en tal van bouwprojecten lopen vertraging op." Remkes niet te spreken over levensmiddelenbranche Bemiddelaar Remkes zei dat de organisaties "vrij stevige kanttekeningen" bij het kabinetsbeleid hebben geplaatst. Remkes haalde hard uit naar de levensmiddelenbranche, die niet ingaat op de uitnodiging om morgen ook met hem te overleggen. Volgens de brancheorganisatie moeten eerst het kabinet en de boerenorganisaties weer met elkaar gaan praten om tot oplossingen te komen. Remkes zei dat niet te begrijpen. Volgens hem laat de levensmiddelenbranche het afweten. "Ik ben groot geworden met het motto dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, en die verantwoordelijkheid wordt hier niet genomen." Hij zei dat deze houding niet getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn nu drie overlegrondes geweest. Bij de vierde ronde, morgen, ontvangt Remkes onder meer banken en bedrijven.

Mogelijke route om uit de stikstof impasse te komen

Mogelijke route om uit de stikstof impasse te komen Fase 1 UvA rapportage gereviewed over emissie, droge en natte depositie. Daarnaast bodem analyseren over vermesting en verzuring en meenemen rapportage de Vries uit de jaren 90 tot 2011 waarbij er een dalende trend is waar genomen over vermesting en verzuring. Fase 2 OPS model juist valideren aan de hand UvA rapportage Fase 3 PAS knelgevallen legaliseren volgens SSC plan met vrijwillige opkoop latente ruimte. Fase 4 juridische bandbreedte van onderhandelen vast stellen met in acht nemen van de TNO rapportage over onnauwkeurigheden en significantie 7 mol Fase 5 N2000 herrangschikken tussen ongunstig, stabiel en gunstige staat van instandhouding.. Fase 6 Voor de N2000 gebieden met een ongunstige staat van instandhouding (SVI) onderzoeken welke drukfactoren onderhevig zijn aan de bijdrage van de ongunstige SVI. Bij overbelasting stikstof bedrijven binnen straal 300 m rond N2000 verplaatsen. Dit hoort de route te wezen waar ook belangen clubs zich aan zouden kunnen conformeren.

Hoe wordt stikstof gemeten en hoe betrouwbaar is dat?

De stikstofuitstoot moet volgens het kabinet in 2030 zijn gehalveerd om kwetsbare natuur te beschermen. Maar veel boeren en sommige politici zijn kritisch over hoe de stikstofuitstoot en -neerslag wordt gemeten. In dit verhaal leggen we je uit hoe dat zit. Ook al zien en ruiken we het niet: stikstof is overal om ons heen. Als we over stikstofvermindering praten, gaat het om gas dat wordt uitgestoten door verkeer, industrie en vee. Vooral in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden moet de stikstofuitstoot volgens het kabinet drastisch omlaag. Soms zelfs met 70 procent, zoals in De Groote Peel. Op die manier moeten deze natuurgebieden behouden blijven.Maar als je stikstof niet ziet en ruikt, hoe meet je dat dan? Daarvoor moeten we bij het RIVM zijn. Deze instantie meet en berekent hoeveel stikstof wordt uitgestoten en hoeveel er op de Nederlandse bodem landt.Zo wordt stikstof gemetenVerspreid over heel Nederland staan 43 stikstofoxide- en 6 ammoniakmeetstations. Stikstofonderzoeker Marloes Penning de Vries legt in een video van Universiteit van Nederland uit hoe ammoniak wordt gemeten. Op de 6 plekken wordt uv-licht op een spiegel 50 meter verderop geschenen. Ammoniak neemt licht op. De hoeveelheid teruggekaatst licht wordt geanalyseerd. Hieruit wordt duidelijk hoeveel ammoniak in de lucht zit. Het dichtstbijzijnde meetstation staat op een steenworp afstand van onze provincie, in het Limburgse Vredepeel. Een handvol installaties is natuurlijk niet genoeg. Daarom staan in natuurgebieden nog eens zo'n 300 meetplekken. Dit zijn buisjes met filters die lucht opzuigen. Ammoniak blijft op de filter zitten, zegt Penning de Vries. Onderzoekers kijken in een laboratorium hoeveel stikstof er op zit. Speciale satellietbeelden brengen de rest van het land in kaart.Stikstof komt ook via regen naar beneden. Daarom onderzoekt het RIVM de samenstelling van regendruppels. En dan is er nog een meetmethode. "De natuur helpt een handje mee", vertelt Penning de Vries. "Sommige mossen houden helemaal niet van stikstof en andere juist wel. Dus als je op verschillende plekken in Nederland telt hoeveel van de ene en van de andere soort korstmossen er zijn, weet je hoeveel ammoniak in de lucht heeft gezeten." Zo wordt stikstof berekend Het is echter niet mogelijk om de precieze hoeveelheid stikstof in de lucht en wat op bodem neerdaalt in kaart te brengen. Volgens het RIVM kost dat te veel geld en is het praktisch onuitvoerbaar. Om toch een landelijk beeld te geven, werkt het RIVM met een paar rekenmodellen. Computers maken berekeningen aan de hand van data die worden ingevoerd. Mede aan de hand hiervan wordt gekeken of er nog stikstofruimte is om bijvoorbeeld nieuwe woningen of veestallen te bouwen.Het RIVM kijkt naar onder meer hoeveel uitstootbronnen van stikstof er zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel kilometers asfalt, auto's en fabrieken er zijn. Maar ook: hoeveel koeien zijn er, wat eten zij, wat voor stallen staan er, hoe wordt de mest bewaard en uitgereden. Ook houdt het RIVM rekening met de windrichting, temperatuur en hoeveel vocht er in de lucht zit. Dit heeft allemaal invloed op waar stikstof terechtkomt. Omdat het weer telkens verandert, heeft dit volgens Penning de Vries ook effect op de nauwkeurigheid van de berekeningen."Het model wordt steeds opnieuw vergeleken met al die verschillende metingen. De regionale metingen komen overeen met wat het model berekent", zegt de onderzoeker in de video. "Dit laat zien dat de uitstoot van ammoniak dringend moet worden teruggedrongen. "Kritiek op stikstofmodellen terecht? Veel boeren en sommige politici uiten kritiek op de manier waarop het RIVM de stikstofuitstoot en -landing in kaart brengt. Zo vinden BBB, JA21 en een groot deel van VVD-achterban dat er meer moet worden gemeten. En minder via modellen moet worden berekend.Het RIVM wees die kritiek van de hand. Een onderzoekscommissie concludeerde in 2020 nog dat de kwaliteit van stikstofmethodes, modellen en data voldoende tot goed zijn. Berekeningen zijn voor individuele uitstoters te gedetailleerd en daarvoor dus niet passend. Maar op grote schaal is dat wel het geval. De voorzitter van die commissie, Leen Hordijk, staat daar nog steeds achter. Tegen Nieuwsuur zei hij in juni dat Nederland stikstof 'op de modernste, meest praktisch methode' meet. In het onderzoeksrapport stonden adviezen om de berekeningen beter te maken. Volgens Hordijk zijn er verbeteringen doorgevoerd. De onderzoeksvoorzitter is ervan overtuigd dat meer meten niet voor een andere uitkomst zorgt. "Het globale patroon zal niet veranderen." Bekijk deze uitlegvideo over stikstofberekeningen van Universiteit van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=9w4cQJWfgFs

Lto stuurde vanavond een nieuwsupdate aan leden en donateurs

Beste leden, Donderdagochtend 28 juli werd Sjaak door minister-president Rutte gebeld met de boodschap dat het zo niet langer kan en dat het kabinet aan tafel wil zonder enige voorwaarde vooraf. Sjaak gaf aan dat hij dat voorstel eerst intern wilde bespreken. Na dat indringende telefoontje heeft Sjaak met enkele portefeuillehouders, vakgroepvoorzitters en het bestuur gesproken. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat wij dit voorstel niet kunnen weigeren, maar wel voorwaarden aan het gesprek kunnen stellen. Zeker omdat wij weten dat het vertrouwen van onze achterban in dit kabinet uitermate laag is en hun toekomst op het spel staat. Het gesprek betreft enkel een verkennend gesprek. Met andere woorden, is het kabinet bereid om naar echte oplossingen te zoeken die perspectief bieden voor onze boeren. Komt dat perspectief er niet dan gaat LTO NIET verder in de gesprekken. Het gesprek wordt gehouden in aanwezigheid van 3 ministers: Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Of de heer Remkes de juiste man is nemen wij mee in het oriënterende gesprek. Het kabinet heeft ook contacten gelegd met andere boerenbelangenbehartigers en vanzelfsprekend doen wij dat ook. Wij hebben afgesproken om zo breed mogelijk de collega-belangenbehartigers aan te laten haken en af te stemmen. Wij zijn er ons van bewust dat wij voor dezelfde uitdagingen staan. Wij zullen een rechte rug houden, maar wel naar oplossingen zoeken in het belang van een gezonde agrarische sector in Nederland. Sjaak van der Tak heeft vandaag ook een vlog opgenomen waarin hij ons standpunt toelicht. Ook organiseren wij als LTO’s dinsdagavond om 20:00 een webinar. Tijdens dit webinar zullen Sjaak van der Tak, Léon Faassen en ik uitgebreid ingaan op al jullie vragen over deze ontwikkelingen. Wim Bens is helaas verhinderd. Daarbij zijn we ook vooral heel erg benieuwd naar jullie input. Aanmelden kan via deze link. Heel graag tot dan. Met vriendelijke groeten, Dirk Bruins =Daaronder nog een link naar het Leden Contact Centrum, dat voor wie direct contact wilde

Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen.

Opinie Bearnd Hylkema Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis. Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen. Doorbreek de patstelling en stel deze scheidingstechnieken gratis ter beschikking aan boeren | Opinie Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan. Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus. Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen. Grote tegenvaller Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst. Toen daarop ook nog het ‘koeientoilet’ in beeld kwam, met eveneens een reductie van die 70 procent was het voor mij einde exercitie en besloot ik met mijn ontwikkeling te stoppen. Er waren immers al voldoende concrete oplossingen voor handen. Ik kom uit een boerengeslacht vlakbij Balk. Beide opa’s waren melkveehouder, opgevolgd door vijf ooms en tantes en nog meer neven en nichten. Mijn vader was slager en slachtte koeien van de ooms uit de omgeving van Balk. Ik ben dus danig emotioneel betrokken bij het lot van de melkveehouders. Bijna allemaal familiebedrijven. Boeren óók slachtoffer Maar ook de enorme achteruitgang van de natuur en biodiversiteit vind ik zeer verontrustend en kwalijk. Dat voornamelijk de boeren hiervan de schuld krijgen vind ik onterecht. Ze zijn veel meer ook slachtoffer van al deze ellende als gevolg van schaalvergroting en extensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wij als samenleving en politiek hebben dat gewild en in stand gehouden. En bij onze samenleving en politiek ligt dan ook de verantwoordelijkheid om deze problematiek op te lossen. De regering heeft hiervoor onder meer via een transitiefonds 25 miljard euro uitgetrokken. In 2026 zullen er nog ongeveer 14.000 melkveebedrijven actief zijn. De bovengenoemde twee probleemoplossende techniekversies vragen per gemiddeld bedrijf een investering van circa 100.000 euro. De totale investering komt dus ‘maar’ neer op een bedrag ongeveer 1,4 miljard euro. Dit is nog geen 6 procent van die 25 miljard. Daarom mijn oplossing: laten we met elkaar als samenleving (en politiek en bestuur) onze verantwoordelijkheid nemen en besluiten alle 14.000 boeren binnen 3 à 4 jaar een van die twee scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Geen subsidies, geen leningen, nee, geven dus. Een idioot voorstel? Is dat een idioot voorstel? Volgens mij absoluut niet. Daarmee is dan de druk van de ketel en worden de boeren eindelijk serieus genomen en perspectief geboden: gedwongen uitkoop van de baan. Alleen vrijwillig. Met de rest van die 25 miljard euro (of misschien dan wel minder?) kunnen we dan pas eindelijk samen de schouders zetten onder circulaire landbouw, herstel van natuur, klimaat en water, waarbij de boeren een veel grotere actieve en opbouwende rol gaan spelen. Want zij zullen het immers voor een groot deel moeten doen en dat ook willen. De impasse waar we nu al jaren en jaren in zijn blijven hangen heeft onze samenleving en economie gigantische schade toegebracht, en dus geld gekost, en zal nog veel meer gaan kosten als we niet een dergelijk drastisch besluit nemen. Daarbij valt volgens mij die 1,4 miljard in het niet. De impasse is dan van de baan. Het woningtekort kan dan eindelijk echt worden aangepakt. En nog veel meer positiefs voor onze gezamenlijke gezonde samenleving. Bearnd Hylkema is inwoner van Leeuwarden

PAS knelgevallen worden door de GGA geofferd.

Eergisteren kwamen er weer een setje vragen en antwoorden naar de 2de kamer. Ik werd erop geattendeerd. Bij de legalisering van de PAS knelgevallen wordt rekening gehouden met de doelstellingen uit de startnotitie. In Jip en Janneke taal. Beste PAS knelgevallen U bent als eerste aan de beurt, mocht uw gebied een opgave hebben. U wordt niet volledig gelegaliseerd, Uw bedrijf is illegaal en blijft dat. Wij als gebiedscommissie verzoeken u uw dieraantallen onmiddellijk aan te passen aan de reductie doelstellingen. Nu had SSC een legalisering programma voor de PAS knelgevallen, houdbaar en uitvoerbaar. Maar niemand ziet dat zitten. Sectorpartijen, ga niet meer praten. Formuleer eerst een aantal voorwaarden!!!! https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/28/beantwoording-kamervragen-schriftelijk-overleg-en-rapporteursverslag-lnv-jaarverantwoording

Aanwijzing uit satellietmetingen: Nederland zit mogelijk rond Kritische Depositiewaarden

https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/aanwijzing-uit-satellietmetingen-nederland-zit-mogelijk-rond-kritische-depositiewaarden-kdw/ar-AAYS7qV?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=44ff41fab13c4540b72d3cb4f2b2681b Terwijl minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie) als 'broddelaar' uit de Kamerdebatten over stikstof tevoorschijn kwam omdat hij boeren onvoldoende economisch perspectief wist te bieden, komt minister Christianne van der Wal (VVD) voor Stikstof en Natuur er relatief ongeschonden vanaf. Haar strenge beleid jaagt zelfs boeren van Vlieland. Daar zijn helemaal geen boeren. Toch zou 'boerenstikstof' (ammoniak, NH3) het eiland overbemesten en daardoor de biodiversiteit aantasten. De coalitie schiet het beleid niet af, al zitten met name het CDA en de eigen VVD van de minister met samengeknepen billen in de Kamerbankjes. Een belangrijke basis onder dat beleid is de directe neerslag van ammoniak, een gas dat zich op het boerenerf hoofdzakelijk vormt door de vermenging door poep en pies van dieren in stallen. Die directe neerslag heet in vaktaal 'droge depositie'. Hoe groot die precies is, is wetenschappelijk te weinig bekend om er door de praktijk gevalideerde robuuste rekenmodellen op te kunnen baseren. In de Nederlandse strenge wetgeving is droge depositie niettemin een belangrijke rol gaan spelen. Zo'n 40% van de stikstofneerslag komt uit boerenstikstof volgens de berekeningen. Klopt dat? Nee, zegt Nico Gerrits. Hij gebruikt satellietdata om zijn punt te onderbouwen. Als hij gelijk heeft, kan Van der Wal haar beleid minder heet opdienen..........................

Wat moet Van der Wal morgen gevraagd worden?

Mij lijkt interessant om te weten waarom de 70 % ring om alle stikstofgevoelig natuur gelegd is en niet alleen om die natuur waar ook de KDW overschreden is. Het RIVM leek voorbereid te zijn op die vraag tijdens de briefing vermoedelijk heeft het RIVM het daar ook met het ministerie over gehad. Ook lijkt het mij interessant om te weten waarom de industriële ammoniakuitstoot ets niet zijn meegenomen? Bij NOx heeft het RIVM al gezegd omdat dat relatief verder van de bron deponeert, heel sterk is dat argument niet want bij grote NOx bronnen zal er wel degelijk een groot effect zijn op nabij gelegen N2000 in de berekeningen. Een andere vraag zou kunnen zijn of de analyse klopt dat het de bedoeling is dat er generieke maatregelen komen zodat in gebieden met 12% reductie geen bedrijven uitgekocht worden. In gebieden met 47 % zo'n 37 % van de bedrijven en in de gebieden met 70 % 60% van de bedrijven. Immers daar lijkt het textiel wel een beetje op. Als overal ongeveer grofweg 10 % generiek geminderd wordt en het kleurenplaatje mikt op 40% dan blijft nog de 30% over die genoemd wordt als schatting voor reductie veestapel. Omdat het gereduceerde vee niet mee kan reduceren moet het percentage generieke reductie iets hoger komen te liggen dan 10% dus zo'n 12%.

De eerste ammoniak-aangedreven, emissievrije tractor is gepresenteerd

Amogy Inc., een pionier op het gebied van emissievrije, energierijke ammoniakstroomoplossingen, kondigde vorige week de succesvolle demonstratie aan van de allereerste ammoniak-aangedreven, emissievrije tractor. De demonstratie vond plaats op 25 mei in het Advanced Energy Center, gelegen in het Research & Development Park aan de Stony Brook University in Stony Brook, New York. [b]Elektriciteit opwekken met ammoniak[/b] ​Amogy’s efficiënte ammoniak-naar-stroomtechnologie werd met succes geïntegreerd in een middelgrote standaardtractor van John Deere. Het unieke systeem bestaat uit een standaard vloeistofopslagtank en zeer efficiënte ammoniak-kraakmodules die zijn geïntegreerd in een hybride brandstofcelsysteem, dat gedurende meerdere uren per tankbeurt consistent primair vermogen kan leveren. Daarom behoudt het baanbrekende voertuig de functionaliteit en de duur waarop operators vertrouwen om landbouwtaken te ondersteunen, wat nooit is aangeboden met andere alternatieve energieoplossingen. De ammoniak-aangedreven trekker werd voor aparte periodes gereden, met tussendoor een tankbeurt. Het tanken van een tractor met vloeibare ammoniak is snel en eenvoudig, vergelijkbaar met het tanken van gas of diesel.​ [b]Koolstofvrije ammoniak als brandstof[/b] “We zijn verheugd om voor het eerst onze emissievrije ammoniakstroomoplossing in actie in een tractor te demonstreren. Ammoniak is een levensvatbare emissievrije brandstof voor alle zware voertuigen, maar vooral voor boeren en landbouw, waar de gemakkelijk beschikbare chemische stof al tientallen jaren als meststof wordt gebruikt”, zegt Seonghoon Woo, CEO van Amogy. [i]“Amogy loopt voorop bij de inspanningen om koolstofvrije ammoniak als toonaangevende brandstof voor deze voertuigen te ontwikkelen. Ammoniak biedt een hoge energiedichtheid en er zijn tal van bestaande infrastructuren, zoals pijpleidingen, terminals en opslagmethoden, in de VS en wereldwijd, om een ​​dergelijke transitie te ondersteunen.”[/i]

Kaart met hogere resolutie behorende bij de startnotitie

Wij krijgen veel vragen over de gepresenteerde kaart en met name de onduidelijkheid van de gepresenteerde kaart. Hieronder een link met een duidelijke kaart op bedrijfsniveau. Vergeet niet het icoontje stikstof aan te klikken. https://boerenbunder.nl/ Dit betekent dat wij als SSC onder geen enkele voorwaarde het plan onderschrijven. Ik zie, om de gunst van de kiezer, de politiek voor de bühne bewegen. Laat je niets wijs maken!!!!! Zolang het beleid stikstof reductie is ( in welke vorm dan ook hetzij via veekrimp hetzij via technische bron maatregelen of weide maatregelen ) en het doel de KDW behalen is, is dit beleid een dood spoor voor elke veehouder!!! Eerst meten middels wetenschappelijke depositie meting, zowel droog als nat , en bodemanalyses in N2000. Daar kun je harde data mee verzamelen om juridisch een houdbaar beleid te maken. Daarnaast een correcte uitvoer van VHR en beleid op basis van werkelijke natuur data, fatsoenlijk onderhoud van de N2000 en geen dubbele agenda's. De politiek is uit op een compromis. Als een sectorpartij daar op in gaat, zal zij bij dit doelen beleid met als hoofdparameter stikstof verantwoordelijk zijn voor veel ellende op boerenerven, bij families, in dorpen, in de periferie en in de complete platteland samenleving.

Woedende boeren keren gedeputeerde de rug toe. 'Hebben we ons hoofd in de strop gedaan?’

De informatie-avond van de provincie over reductie van de stikstofuitstoot in de Zuidoosthoek van Friesland is dinsdagavond volkomen uit de hand gelopen. De emoties bij de 200 aanwezige boeren liepen na een uur discussie dusdanig hoog op dat zij massaal de bomvolle zaal van ‘t Anker in Elsloo verlieten. https://images.stellingwerf.nl/lc/incoming/kdvjlv-boeren-hebben-de-zaal-verlaten.jpg/alternates/LANDSCAPE_1920/boeren%20hebben%20de%20zaal%20verlaten.jpg Gedeputeerde Douwe Hoogland en zijn team, dat de plannen voor het gebied moest uitleggen, hadden het nakijken. De onrust onder de boeren leek onderschat door de provincie. De zaal bleef maar volstromen met boeren en boerinnen waarvan een deel zelfs buiten of op de gang moest blijven staan. Meer: https://stellingwerf.nl/regio/Woedende-boeren-keren-gedeputeerde-de-rug-toe.-Hebben-we-ons-hoofd-in-de-strop-gedaan%E2%80%99-27745138.html

Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof denkt dat ze vrijdag met "een keiharde boodschap" moet komen wat betreft de stikstofuitstoot. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, dat is duidelijk." Vrijdag lekte uit dat de uitstoot van stikstof in sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, met 70 tot 80 procent moet worden verminderd. Dat leidde tot veel onrust, met name bij boeren die zich zorgen maken over de toekomst hun bedrijf. Van der Wal benadrukt dat haar plannen nog worden doorgerekend en dat ze vrijdag pas definitief worden gepresenteerd, maar ze zegt dat er "geen andere keuze" is dan rigoureus ingrijpen. 'Tijd van geitenpaadjes is voorbij' "Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren." De VVD-minister zegt zich te realiseren dat de plannen "heel veel impact voor heel veel mensen" hebben en vindt dat "verschrikkelijk". "Dit is een moment waarvan we al drie jaar weten dat het gaat komen en waar we doorheen moeten met elkaar." Ruim vierhonderd VVD-leden uit het hele land dienen zaterdag op een congres van hun partij een motie in, waarin zij afstand nemen van het stikstofbeleid. Zij denken dat de huidige maatregelen niet gaan leiden tot een oplossing van het probleem. "Wij roepen de Tweede Kamerfractie en het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken", stellen zij. Een van hun grootste kritiekpunten is dat het beleid tot nu toe wordt gebaseerd wordt op "modellen en berekeningen" in plaats van op "metingen en feiten". Ze willen dat dit gaat veranderen. "Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis van feiten en haalbare scenario's."

Gedeputeerde: "Rijk grijpt in als stikstofverlaging niet wordt gehaald"

Als onvoldoende boeren aan de oostrand van de Noordoostpolder meewerken aan de plannen om de stikstofuitstoot terug te brengen, zal het rijk ingrijpen. Ook bestaat bestaat dan het risico dat boerenbedrijven gedwongen worden te stoppen. Daarvoor waarschuwt gedeputeerde Harold Hofstra in het programma Over Flevoland Gesproken. De provincie probeert de boeren in het gebied te winnen voor een drastische vermindering van de stikstofoverlast in het nabijgelegen natuurgebied Weerribben-Wieden. Van de ongeveer zeventig boeren hebben nog geen vijftien zich tot nu toe gemeld bij de provincie om mee te werken. "Een aantal van hen wil de stikstofuitstoot verlagen door te innoveren", vertelt Hofstra. "Er zijn ook agrariërs bij die geen opvolger hebben en die willen praten over het afstoten van hun bedrijf." Hofstra merkt dat het grootste deel van de boeren nog afhoudend reageert. "Ze weten dat ze iets moeten, maar ze willen wel weten: wanneer is het genoeg?" De gedeputeerde wijst er op dat de boeren mogelijk slechter af zijn als ze niet meewerken aan het halen van de reductiedoelen. "Op 1 juli 2023 beoordeelt het rijk of wij die reductie kunnen halen. Als het niet lukt, neemt het rijk de regie over. Dan zou het rijk bepaalde plekken kunnen aanwijzen om op te kopen. Maar ik wel het echt niet zo ver laten komen."

Natuur Databank Flora en Fauna niet openbaar: verbergt de overheid hier iets?

De NDFF is niet openbaar. Hierin wordt de natuurlijke kenmerken bijgehouden van elk soort en natuurgebied. Het PBL heeft al eens aangegeven dat een beoordeling op basis van de natuurlijke kenmerken Nederland al voldoet aan de door haar gestelde doelen, 74 % van de N2000 in een stabiele of positieve staat. Als je data wil inzien kun je een aanvraag doen, deze wordt dan beoordeeld. Inzet van publiek geld zou transparantie moeten geven . Maar BIJ12 gaat boven op de data zitten. BBB heeft een motie ingediend. Zie afbeelding. BBB wil onmiddellijk dat de databank openbaar wordt. Morgen wordt er over de motie gestemd in het plenair debat. Iedereen wil toch weten hoe het gaat met de natuur? Dus partijen die morgen de motie verwerpen, die al was ontraden door de minister , zijn niet voor democratie en openbaarheid!? Het zou mij benieuwen hoe er gestemd wordt en wat/waarom ze wat te verbergen hebben.

OPINIE Bart Kemp, voorzitter Agractie Nederland

Het kabinet trekt €60 miljard uit voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. Bart Kemp legt de wat hem betreft retorische vraag voor of deze aanpak de natuur gaat helpen. „Den Haag is de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.” We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst. Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal €16.000 per huishouden van vier personen gaat kosten – in totaal €60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid? Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen. Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65% verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan uitkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en inflatie. Stoppen Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling. Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ’wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies? Vruchtbare delta Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ’afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ’boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden. Daar horen wel andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven overleven. Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede, Gelderse Vallei. Bron: Telegraaf

Kansrijk spoor voor legalisatie PAS-melders

[b]Latente ruimte bij bemesting oplossing PAS-knelgevallen Het ministerie van LNV gaat de komende drie jaar de PAS-melders legaliseren, door stikstofruimte vrij te spelen via onder meer opkoopregelingen. Er zijn met een beetje politieke wil ook andere mogelijkheden beschikbaar, die minder ingrijpend zijn en bovendien sneller: het benutten van de latente bemestingsruimte.[/b] Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof is verantwoordelijk voor het legaliseren van de PAS-melders. Ze trekt daar drie jaar vooruit, omdat ze de benodigde stikstofruimte wil vinden via opkoopregelingen en innovatie. Voor PASmelders is zo’n tijdsbeslag erg ruim, omdat de MOB rechtszaken heeft lopen tegen provincies om handhavend op te treden tegen PAS-melders. Daarnaast is voor herfinanciering en nieuwe financiering voor investering of bedrijfsovername de aanwezigheid van een Nb-vergunning een vereiste. Bedrijfsontwikkeling en overname liggen bij PAS-melders om deze reden momenteel stil. De vraag is daarom of er niet andere wegen zijn dan opkoop en innovatie om PAS-melders te legaliseren. Een kansrijk spoor lijkt de latente bemestingsruimte te zijn. [b]Aparte activiteit[/b] De casus Isover in Brabant biedt daarvoor de handvatten. De provincie verleende het industriële bedrijf Isover toestemming voor het uitstoten van stikstof via een zogeheten positieve weigering, omdat het bedrijf niet beschikte over een vergunning. Isover greep daarom terug op de situatie van 1994, de aanwijsdatum van de habitatrichtlijn, en bepaalde hoeveel stikstof het bedrijf toen uitstootte. Die uitstoot werd vervolgens via een passende beoordeling vastgelegd door de provincie, waardoor de stikstof ook verhandelbaar werd. Het grote nadeel in deze casus is dat Isover nu over veel meer stikstofrechten beschikt dan het uitstoot. Daarom Latente ruimte bij bemesting oplossing PAS-knelgevallen zal deze constructie niet lang meer stand houden, want de uitstoot moet juist naar beneden. Die situatie van Isover is ook toe te passen op landbouwbedrijven, maar dan zonder dit grote nadeel en daardoor wel kansrijk. Binnen de Nb-vergunning van veehouderijen is beweiden en bemesten niet meegenomen in de vergunningsaanvraag. Daardoor ontbreekt het aan een passende beoordeling. Binnen de bestaande Nbvergunningen gaat het enkel om de uitstoot van ammoniak uit de stal. Juridisch gezien is beweiden en bemesten dan ook een activiteit die niet vergund is, waardoor de provincie dit als een aparte activiteit kan zien. Ook hiervoor zouden provincies dan naar de aanwijsdatum moeten teruggaan. Doordat er sinds 1994 minder mest mag worden aangewend, het sinds 2008 verboden is om in twee gangen te bemesten, en onderwerken en de sleepvoet alleen nog gebruikt mag worden in combinatie met water op klei en veengronden, is de emissie flink gereduceerd. [b]Forfaitaire regionorm[/b] De vraag is welke rekenmethode er dan gevolgd dient te worden, om tot een juridisch houdbare vergunning te komen zonder dat de totale uitstootruimte van het bedrijf groter wordt. Bij12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft een kaart Kansrijk spoor voor legalisatie PAS-melders van Nederland opgesteld met meer dan 200 regio’s, waarbij aan iedere regio een forfaitaire ammoniakemissie per hectare is toegekend. Die norm varieert per regio van circa 17 tot 37 kilogram ammoniakemissie per hectare per jaar. Deze norm zou gebruikt kunnen worden in een totaalberekening van het bedrijf. De vraag is wel of zo’n forfaitaire norm juridisch gezien hard genoeg is, omdat er geen onderscheid is gemaakt naar bouwland of grasland. Ook is zo’n forfaitaire norm een gemiddelde van een hele regio en gaat het bij een Nb-vergunning om een specifieke bedrijfslocatie, waardoor het beter is om cijfers per bedrijf en per perceel te hebben. De Raad van State buigt zich inmiddels over de hardheid van deze forfaitaire norm, in een zaak over de vergunning voor de woonwijk Delversduin in de gemeente Bergen (NH). Deze woonwijk ligt vlak bij het stikstofgevoelige Natura 2000 gebied het Noord-Hollands Duinreservaat. Het plangebied bestaat nu uit grasland, maar was lange tijd in gebruik als bollenveld. Doordat die percelen niet langer bemest worden, vindt er geen emissie meer plaats en kan die emissie gebruikt worden voor de uitstoot die vrijkomt bij de aanleg van de woonwijk. De Raad van State moet nog uitspraak doen. Maar als het deze mogelijkheid toestaat, kan de overheid deze vervallende emissie in heel Nederland natuurlijk ook zelf inboeken in de stikstofbank. Om daarmee ruimte te creëren voor PAS-melders. [b]Latente bemestingsruimte[/b] Het is juridisch gezien sterker om de berekening per perceel en bedrijf te maken. In het rekenvoorbeeld (zie kader) is uitgegaan van een gemiddeld melkveebedrijf op kleigrond dat in grondoppervlak gelijk is gebleven, maar in dieraantal is gegroeid. Uit het voorbeeld blijkt de uitstoot van het bedrijf via bemesting te zijn gedaald van 3.478 naar 1.257 kilogram ammoniak. Door het grotere aantal koeien en jongvee is de uitstoot uit de stal wel toegenomen van 956 naar 1.564 kilogram ammoniak. Wanneer dat met elkaar wordt verrekend, daalt de netto uitstoot van dit bedrijf met 1.613 kilogram. Op deze manier kan per bedrijf berekend worden hoeveel latente ruimte er aanwezig is. PAS-melders zouden dit voor hun eigen bedrijf kunnen berekenen. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan die ruimte in theorie al voldoende zijn om gelegaliseerd te worden. Waar dat niet voldoende is, zou die ruimte bij boeren in de omgeving die die ruimte zelf niet nodig hebben, tegen een passende vergoeding aangekocht kunnen worden door de provincie en rijksoverheid. Zij kunnen daarmee de PAS-melders legaliseren, zonder het risico te lopen op extra uitstoot. De rijksoverheid moet hier dan samen met de provincies wel een regeling voor instellen. Tekst: Robert Ellenkamp Rekenvoorbeelden: https://www.agraaf.nl/artikel/468033-latente-ruimte-bij-bemesting-oplossing-pas-knelgevallen/ [i]De redactie heeft het voorstel zoals beschreven in dit artikel voorgelegd aan het Inter Provinciaal Overlegorgaan (IPO): ‘De zorg voor de PAS-melders herkennen we. Deze hebben te goeder trouw gehandeld en moeten zo snel mogelijk worden gelegaliseerd. Het legalisatieprogramma van het ministerie moet zorgen voor legalisatie. Door verschillende uitgangspunten door elkaar te gebruiken en te bundelen, lijkt het beschreven voorstel een begaanbare weg. Dat is echter geen basis voor een generieke maatregel, maar hooguit voor een enkele specifieke situatie. Er is geen latente ruimte bij bemesten omdat het vergunningsvrij is. Er is geen garantie dat de depositie afneemt in het voorstel. De bewijslast voor de ‘bemestingsruimte’ is naar onze ervaring juridisch vaak zeer moeilijk hard te maken.’ [/i]

Stikstofplan kabinet kapotstuk na rechtszaak

Lekker dan. Wij de hele dag 100 rijden om onze stof niet te laten stikken, zet de rechter een dikke vette streep door de provinciale stikstofbank. "De snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur, die stikstofruimte moest creëren voor woningbouwprojecten, mocht daarvoor niet worden gebruikt", schrijft de Volkskrant. Er zijn namelijk ook natuurgebieden waar door de nieuwe snelheidslimiet juist méér stikstof terechtkomt. Serieus. Zachter rijden = meer stikstof, omdat iedereen de snelweg vermijdt en vrolijk 100 gaat karren op de N-wegen die natuurlijk een stuk dichter op het groen. U verzint het niet, maar het is wel zo. En dankzij een paar NIMBY's in Egmond aan den Hoef die geen nieuwe woningen aan de duinrand wilden, is de stikstofruimte nu illegaal verklaard. Het wachten is nu tot Johan Vollenbroek hoogstpersoonlijk alle bouwvakkers van Nederland uit hun bulldozers gaat evacueren, terwijl die arme provinciebestuurders het moeten doen met een lege stikstofbank . "Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft haar conclusies al getrokken. Op 1 april heeft ze – zo schrijft ze in een Kamerbrief - de opbrengst van de snelheidsverlaging uit de stikstofbank verwijderd, omdat die niet aan de ‘juridische voorwaarden’ voldoet. Dat betekent dat de stikstofbank nu ‘leeg’ is, zegt een IPO-woordvoerder." Kaakslag!

Dit is de politiek!!"" ik heb ze overvallen,anders waren we er denk ik niet uitgekomen....

Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen' BEMMEL - Gaat het doortrekken van de A15 van Bemmel naar Zevenaar ooit gebeuren? Het Rijk wil daarvoor zes boeren opkopen, maar nu blijkt dat de provincie tegen dat plan was. Een reconstructie van moeizame gesprekken waarin de provincie en het Rijk allebei iets anders willen. Het Rijk wil met het doortrekken van de A15 de verkeersproblemen oplossen. Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel aan gelegen de weg door te laten gaan, maar dan moet het de stikstofneerslag wel zien te compenseren. Dat wil het ministerie doen door zes boeren uit te kopen. Het plan, dat nu bij de Raad van State, ging nadrukkelijk tegen de wens van de provincie Gelderland in, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. We kregen inzage in het app-verkeer tussen de toenmalige minister en de verantwoordelijk gedeputeerde. Met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen oud-minister Cora van Nieuwenhuizen "Zo dan, dat was ff werken in Gelderland afgelopen weken. Blij dat het op deze manier is gelukt", appt Christianne van der Wal - toenmalig gedeputeerde verkeer - aan Cora van Nieuwenhuizen, die op dat moment minister van Infrastructuur was. "Zeker! Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen. Anders waren we er denk ik niet uitgekomen", appt van Nieuwenhuizen terug. "Ja, dat dacht ik al", reageert Van der Wal. Een opvallend app-gesprek tussen de twee VVD’ers. Met smileys en knipogen gaat het er gemoedelijk aan toe. Op diezelfde dag in de zomer van 2021 zaten ze ook aan tafel. Van der Wal samen met Peter Drenth namens de provincie en Van Nieuwenhuizen als minister. In dat gesprek maakt de minister bekend dat ze boeren uit gaat kopen voor de snelweg. En dat was niet bepaald de route die de provincie voor ogen had. Raad van State stuurt ministerie terug naar tekentafel We gaan terug naar januari 2021, een belangrijk moment voor voor- en tegenstanders van het doortrekken van de A15. Want de Raad van State komt na maanden van beraad met de uitspraak. Tegenstanders hebben bezwaar gemaakt tegen het doortrekken van de snelweg. Maar waar iedereen een definitief doorgehakte knoop verwacht, komt er een tussenuitspraak, want de onderbouwing van de minister rammelt. De hoogste bestuursrechter geeft de minister een half jaar de tijd om de zaak beter te onderbouwen. En dat gaat over stikstof, en in het bijzonder over de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Een paar maanden later is voor het ministerie duidelijk: er zijn negatieve effecten. Het gaat onder meer om de natuurgebieden Korenburgerveen bij Winterswijk, de Bruuk bij Groesbeek en naar later blijkt ook de Veluwe. De schade die het verkeer over de nieuwe A15 oplevert moet gecompenseerd worden: linksom of rechtsom. Ook A348 wordt bekeken Een van de opties die wordt bekeken is een strengere snelheidsverlaging op de A348. 24 uur per dag 100 kilometer per uur en strikte handhaving. Maar de conclusie van dat onderzoek is al snel glashelder: het is bij lange na niet genoeg. Het is inmiddels juni en de tijd begint te dringen voor het ministerie. Er is dan nog een maand de tijd om het plan in te dienen bij de Raad van State. "Er is zeer grote urgentie dat er wel een haalbare oplossing komt, en dat is voor het Rijk de aankoop van boerderijen", schrijft een ambtenaar van de provincie. En die methode ligt gevoelig in Gelderland. De provincie en de politiek zijn bang dat agrariërs op de Veluwe worden leeggeroofd en het gebied verschraald achterblijft. Op dat moment mag er nog geen boer worden opgekocht voor stikstofhandel. Dat heet extern salderen en betekent dat je bijvoorbeeld de stikstofrechten voor een boer opkoopt om een woning te bouwen óf een snelweg aan te leggen. Het ministerie blijft aansturen op extern salderen Ambtenaar provincie De provincie wil veel liever dat het ministerie op een andere manier te werk gaat: met de zogenoemde Gelderse stikstofbank. Dat is een bank die beheerd wordt door de provincie. Met maatregelen komen daar vrijgekomen stikstofrechten in die vervolgens onder regie van de provincie weer kunnen worden uitgegeven. De provincie doet ook een voorstel: de boeren worden door Gelderland – met het geld van de minister – opgekocht en de stikstofrechten worden via de stikstofbank beschikbaar gesteld. Kort gezegd: Als je boeren opkoopt, doe het dan in ieder geval via ons. "Maar het ministerie blijft aansturen op extern salderen", aldus een ambtenaar van de provincie. Zo heeft het ministerie twijfels bij de bank, ze weten niet zeker of het juridisch sterk genoeg staat. Bovendien wil het ministerie dat de boeren kunnen blijven boeren tot de stikstofruimte écht nodig is voor de A15. Die weg wordt pas over een paar jaar in gebruik genomen. Dat is met de bank geen optie. Een ambtenaar van de provincie verzucht begin juli: "Ik zie geen bereidheid aan de kant van het ministerie voor de stikstofbank, mijn beeld is dat men niet wil afwijken van extern salderen (dit is wat men kent)." Minister hakt knoop door Terug naar 8 juli als minister Van Nieuwenhuizen en de twee gedeputeerden Van der Wal en Peter Drenth weer aan tafel zitten. Wat de ambtenaren al voorvoelden, maakt de minister dan bekend. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stikstofbank. En daarom gaat ze extern salderen met boeren, oftewel: opkopen. "Omdat ze ook wettelijk hiervan gebruik mag maken." Zie ook: Zes boeren opgekocht voor A15: contracten eerder getekend Van Nieuwenhuizen vraagt wat Gelderland nodig heeft om tóch mee te kunnen met dit plan. Het Gelders college geeft dan aan dat er in ieder geval moet worden gekeken naar een sloopverplichting. Wordt de boerderij opgekocht, dan gaan de stallen tegen de grond. Dat moet voorkomen dat leegstaande schuren worden gebruikt door criminelen en dat het landschap verloedert. Die sloopregeling komt er, het is de dag van de appjes tussen Van der Wal en Van Nieuwenhuizen. "Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen", omschrijft Van Nieuwenhuizen haar move richting de provincie. Na de zomer duidelijkheid Met de rechten van de uitgekochte boeren in de hand heeft het ministerie de plannen al een tijdje geleden ingediend bij de Raad van State. De organisatie van Johan Vollenbroek (Mobilisation for the Environment) heeft bezwaar ingediend tegen de plannen. De organisatie zegt dat de onderbouwing voor 'geen meter klopt'. De Raad van State doet na de zomer uitspraak. En dan kan het meer dan dertig jaar zo maar eens duidelijk of de weg nu toch echt doorgaat of niet.

Wie leerde de aap klimmen? - Farmers Defence Force

Op 1 april is Van der Wal voor de dag gekomen met haar Kamerbrief Stikstof. En kakelde ze zich ’s avonds het programma Op1 door – geflankeerd door de antiveehouderij lobby – met een tenenkrommend optreden, waarin ze haar gebrek aan respect voor de boeren en hun eigendommen presenteerde. En haar grote gebrek aan kennis van stikstof, water en natuur ten toon spreidde. Ongepast Een “woest aantrekkelijk aanbod”, dat wil de nieuwe minister van Stikstof en Natuur, aan de boeren van Nederland doen om op te rotten. “Woest aantrekkelijk”. Hoe ongepast kan je je boodschap verpakken? Wij werden in ieder geval onpasselijk van het ruimingsprogramma waar de Firma List en Bedrog mee voor de dag kwam. Andere sectoren Alhoewel deze minister de door het Kabinet zelf veroorzaakte ‘stikstofproblematiek’ op moet lossen in meerdere sectoren, gaat de Kamerbrief concreet en alleen over maatregelen voor de landbouw. Wie de Kamerbrief leest, valt op dat in de andere sectoren (handel, bouw, industrie, energie) geen enkel bedrijf zijn deuren hoeft te sluiten. Terwijl zij toch grotendeels de illegalen zijn, zonder stikstofvergunning. De overheid helpt hen. Met innovaties en fondsen. En uiteindelijk ook met die stikstofvergunning, gestolen van de landbouw. Op die ‘dienstbare’ houding hoeft de landbouwsector niet te rekenen. Want de Kamerbrief gaat er alleen over hoe de boeren vanaf nu, zullen worden geruimd. Allereerst door die zogenaamde “piekbelasters” hun huis en bedrijf af te nemen. Maar boerenbedrijven worden daarna ook via de Omgevingswet, de Kader Richtlijn Water, het Nationaal Strategisch Plan, het nieuwe GLB enz enz. … in de komende jaren gedwongen om ruimte te maken voor al die andere activiteiten in andere sectoren. Dat Staghouwer zijn positie te danken heeft aan zijn goede diensten voor Rutte III in de Groninger aardbeving affaire, wisten we al. We weten nu ook dat Van der Wal uit hetzelfde hout is gesneden. Scherp! Al snel kreeg een scherpe FDF regio beheerder bij het lezen van de Kamerbrief, een deja vu: deze teksten had ze toch al eens gelezen? Ze ging op onderzoek uit en ja hoor: er is letterlijk copy paste toegepast uit één en hetzelfde rapport. Waarmee de aap heeft leren klimmen… Krokodillentranen en theater? Andere belangenorganisaties lieten zich al op en vanaf 1 april horen over de Kamerbrief. Dat die zo tekort schiet. Dat ze zich niet neerleggen bij onteigening van boeren. Dat eerst de PAS-melders vergund moeten worden. Ach. Menen al deze boerenbelangenbehartigers dat nu werkelijk? Of zien we hier in ieder geval één met krokodillentranen en het theater, dat we inmiddels zo goed kennen? Aap Maar: de aap heeft leren klimmen. Door een boerenbelangenbehartiger. De minister stelt dat in haar Kamerbrief: “ Hierbij blijf ik in gesprek met de betrokken (maatschappelijke) partijen en kijk ik naar de suggesties die zij doen. Gezien de grote urgentie ga ik samen op zoek naar aanvullende maatregelen en mogelijkheden om te versnellen”. En die ‘boerenbelangenclub’ bevestigd het, in een eerder rapport: “In het kader van deze reguliere herijkingen komen wij tweejaarlijks bij elkaar en voeren we hierover overleg met de overheid, om gezamenlijk te beoordelen of de mix van maatregelen uit dit akkoord (natuurversterking en –herstel, versterken van natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer, verduurzaming, innovatie, verplaatsing/ beëindiging piekbelasters en stoppersregeling) voldoende effectief is (ook in relatie tot de daarmee gepaard gaande investeringen), of dat binnen deze mix andere accenten moeten worden gelegd, of aanvullende of aangescherpte maatregelen nodig zijn, of dat verdere versnelling nodig is”. (pagina 9) “Versnellen” …. Doet dat bij jullie al een lampje branden, strijders? Deze hele Kamerbrief blijkt uit de koker van één collectief te komen. Die vorig jaar mei een rapport presenteerde. Een rapport dat begint met een ongelooflijk introductie, waardoor de laatste leden van deze club tóen al hadden moeten opstappen. In dat rapport wordt het voorstel gedaan: Om de boerenbedrijven die als “grootste piekbelasters” worden gezien, te beëindigen. (o.a. pag. 8, pag. 28.b) De ‘boeren’-club vindt het ook prima dat dit: gedwongen gebeurd! (pag. 8, pag. 28.b) Daar laten ze het niet bij: zelfs het wettelijk kader met juridische houdbaarheid hóe de minister de bijl in die bedrijven kan zetten, is door deze boerenbelangenclub al gepresenteerd in hapklare brokken (pag.6.b, pag. 15, B5, pag. 30 punt 45) Doel daarbij is dat er in 2030 geen piekbelasters meer zijn in (de overgangsgebieden van) Natura 2000-gebieden”, (pag.8.c) aldus het rapport. En heeft deze boerenbelangenclub zoveel op met de PAS-melders? Wat denken jullie, strijders? Nee hoor: slechts een derde van de vrijgekomen stikstofruimte hoeft ten gunste van de landbouw en de PAS-melders te worden toebedeeld (o.a. pag. 4). Het statement dat de PAS-melders: “gisteren al een vergunning moesten krijgen” wordt niet waargemaakt in het rapport waarop Van Der Wal haar ongein heeft gebaseerd. Deze boerenbelangenbehartiger heeft ook de: “woest aantrekkelijke bonus” van Van Der Wal bedacht, om boeren versneld te laten stoppen. En het idee om die bonus te verlagen voor boeren die er pas later aan toe zijn om opgeruimd te worden, ook. (pag. 8.d) En om te voorkomen dat onverhoopt de doelstelling niet gehaald zou kunnen worden, heeft deze fijne club ook alvast even voor de minister uiteen gezet hoe je de zaakjes dan versneld kan regelen in: hoofdstukje B.5 WAT ALS DOELEN NIET GEHAALD WORDEN (pagina 21) punt 27 met de zinnen: “Als uit de evaluatie blijkt dat doelen niet gehaald worden, en er nieuwe ruimte nodig is voor natuur of voor ontwikkeling, zal er meer dwingend gestuurd moeten worden op de realisatie van doelen. In dat geval zijn wij bereid om in gezamenlijk overleg met de overheid, op de kortst mogelijke termijn de voorgestelde instrumenten steviger neer te zetten, en aanvullende of aangescherpte maatregelen te treffen. Overigens, als er nieuwe ruimte nodig is voor natuur of voor ontwikkeling, dan hoeft in principe niet opnieuw naar de structuur van de oplossing gekeken te worden. Het volstaat dan om de voorgestelde instrumenten steviger neer te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld de innovatieregeling of de regelingen voor piekbelasters en/of stoppers uitgebreid worden…” En om te voorkomen dat het vrijgekomen land ooit weer een volledige bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening worden er ook suggesties gedaan om land af te waarderen, een andere functie te geven en alleen ter beschikking te stellen aan boeren die aan: ”emissiearme (extensieve of natuur inclusieve) bedrijfsvoering” (pagina 8f) willen doen. En hoe dit allemaal juridisch in beton te gieten is. Wil je weten wie er achter de Kamerbrief zit? Wie de aap leerde klimmen? Wie vorig jaar al het basisrapport voor het ruimingsprogramma van Van Der Wal mee ontwikkelde? Welke club al precies weet hoeveel bedrijven zullen (moeten) stoppen en in mei 2021 al tot op de mol nauwkeurig aan heeft gegeven hoeveel reductie er per jaar gerealiseerd zal worden (pag. 31 punt 52). Die dus al afspraken heeft gemaakt? Misschien ook wel jouw toekomst heeft bepaalt? Lees dan maar eens het rapport: EEN DUURZAAM EVENWICHT Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 – 2030. Al wat we hiervoor hebben benoemd, vind je in dit rapport terug. Zij tekenden ervoor: deze partijen: https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2021/05/Versnellingsakkoord-stikstofemissiereductie-2021-2030.pdf Akkoord met de overheid In dit rapport op grond waarvan een deel van de Nederlandse landbouwsector binnen twee jaar de nek wordt omgedraaid, staat ook deze zin: “Dit akkoord is een samenhangend en evenwichtig totaalpakket en moet worden beschouwd als een package deal” (pagina 13). Dit rapport is dus sinds mei 2021 al een akkoord tussen LTO en de overheid. Dát verklaard de precieze berekening van bedrijven die zullen stoppen en het aantal mollen dat, dat zal opleveren. Verantwoordelijk Wat was de “woest aantrekkelijke deal” die LTO kreeg aangeboden van de overheid? Wat was het waard om hun eigen leden te verraden? Het mes in de rug te steken? Want het moge duidelijk zijn dat LTO geen mandaat heeft over onze leden. De gegevens van onze leden niet in beeld heeft. Gegevens die ze wél in beeld hebben van hun eigen leden, via de BRS machtiging (“noodzakelijk om de contributie vast te stellen – yeah right!”) waarmee ze via de mei-telling, de emissie van hun leden gemakkelijk hebben kunnen vaststellen. Hoe komen ze anders aan die concrete cijfers over mollen en “piekbelasters? Betekent BRS niets meer dan Boeren -Ruimen-Strategie? LTO-leden: wat vinden jullie regionale mannen en vrouwen hier van? Heb je het ze al gevraagd? Zijn die akkoord dat hun bestuur en directie bepalen wie er moet gaan en wie er mag blijven? Is de POV akkoord met deze onteigeningsclausule? Want ook de POV-leden behoren sinds 1 april totaal tot de LTO familie, toch? De trieste waarheid is dat de LTO-leden zélf, via hun contributie de juristen hebben betaald, die het onteigeningskader van hún bedrijf voor de minister hebben ontwikkeld en opgetuigd. En al trekt LTO zich nu terug, de aap weet hoe ze moet klimmen. En wij weten wie daarvoor verantwoordelijk is. Het wordt tijd om orde op zaken te stellen, strijders. ALL4ONE! Het FDF Bestuur 05 april 2022

Stikstofaanpak kan beter voor onze boeren door slimmere keuzes

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) haar hoofdlijnenbrief voor de stikstofaanpak. LTO constateert dat belangrijke stappen worden gezet, maar dat op fundamenteel niveau door onnodige juridische rigiditeit, een doorgeschoten wens tot integraliteit en grote uitvoervraagstukken de uitgang uit het stikstofmoeras nog niet is gevonden. Er is met het coalitieakkoord veel geld vrijgemaakt om de crisis tot een goed einde te brengen. Aan plannen vanuit de samenleving is ook geen gebrek. Van het versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht met ondernemersorganisaties en natuurorganisaties tot de Coalitie Transitie Melkveehouderij met banken en ketenpartijen. Toch blijft het perspectief voor de landbouw ongewis, komt te weinig economische ontwikkelruimte vrij en zijn PAS-melders nog altijd niet gelegaliseerd. Of de natuur met dit alles daadwerkelijk wordt geholpen is eveneens veel twijfel. “Na drie jaar stikstofcrisis zijn we nog diep in het juridische moeras. Duizenden boeren zitten in onzekerheid over de toekomst. Ze hebben geen vergunning, ook al hebben ze altijd volgens de regels en te goeder trouw gehandeld. Ze kunnen niet investeren, omdat onduidelijk is of en hoe de voedselproductie in bepaalde gebieden langjarig de ruimte krijgt,” constateert LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Meer innovatie nodig Het is goed dat het kabinet vrijwillige stoppers een aantrekkelijke regeling wil bieden. Het belonen van boeren die op korte termijn vrijwillig willen stoppen is een van de voorstellen die LTO met anderen heeft gedaan. Essentieel is daarbij dat zo’n regeling voldoende flexibel én fiscaal goed moet zijn geregeld. Voor het bredere toekomstperspectief moet de grond van de vrijwillige stoppers beschikbaar komen voor de blijvers. Boeren en tuinders hebben ruimte nodig om verder verduurzamen, voor de ambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit en markt is voldoende goede en betaalbare grond van het grootste belang. Om boeren, platteland en natuur echt vooruit te helpen is echter meer nodig. LTO roept de overheid op meer te investeren in innovatie. “Boeren willen innoveren, verduurzamen, ondernemen. Maar we horen vooral over ‘stoppen’ als oplossing. Het is goed dat vrijwillige stoppers die snel beslissen een goed aanbod krijgen maar er moeten dringend meer stappen worden genomen om boeren toekomstperspectief te bieden. Helaas biedt de hoofdlijnenbrief van vrijdag nog onvoldoende zicht op resultaat. We zijn in goed overleg met de verantwoordelijke bewindspersonen, maar het is echt zaak dat de boel nu loskomt,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Om te kunnen investeren in verduurzaming is het van cruciaal belang dat stikstofreducerende innovaties de ruimte krijgen. Met technische maatregelen, zoals schonere stallen, maar ook door anders te voeren of door meer ruimte voor dieren in de wei. Voor elke euro levert dat een veelvoud op van wat met opkoop en sanering wordt bereikt. PAS-melders en juridische zekerheid Opschaling van veelbelovende innovaties strandt nu vaak nog in juridische (on)zekerheid: ‘wordt en blijft mijn bewezen effectieve investering ook echt goedgekeurd?’. Boeren vragen van de overheid vertrouwen en wetenschappelijke borging, zodat innovatieve maatregelen die bijdragen aan natuurherstel niet vastlopen in vergunningverleningstrajecten waarin modellen de kritische depositiewaarde tot zeven cijfers achter de komma proberen door te rekenen. Cruciaal bij de uitwerking is dat de vrijgekomen stikstofruimte wordt ingezet om de PAS-melders aan een vergunning te helpen. Deze ondernemers, die altijd volgens de wet en te goeder trouw hebben gehandeld en onder het oude PAS-stelsel geen vergunning kónden aanvragen, worden bedreigd in hun bedrijfsvoering door de handhavingsverzoeken van milieuactivisten. Van der Tak: “PAS-melders moeten niet eind volgend jaar een vergunning krijgen, maar gisteren. De onzekerheid wordt steeds groter, dat is onacceptabel. Kort en goed: biedt vertrouwen en zekerheid!” Bron: LTO

7de Actie programma nitraat en de toepassing van het voorzorgsbeginsel uit het Verdrag van Amsterdam

Het 7de actieprogramma nitraat doet terecht veel stof opwaaien. Dit programma is een samensmelting van de Kader richtlijn water, die het stikstofgehalte in diverse oppervlakte water monitort en normeert, en de nitraatrichtlijn, die normen stelt aan de hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater, 50 mg nitraat per liter. De overheid stelt nu middelvoorschriften op , die geen garantie zijn om de normen te halen. De twee in het oog springende middelen zijn rustgewassen in een bouwplan en bemestingsvrije zones van 2 en/of 5 meter langs oppervlakte water. Maarrrrr, wat als een gebied al aan de normen voldoet? Wat te doen als een gebied al heeft voldaan aan zijn voorzorgsbeginsel? Generiek beleid werkt voor zo'n gebied alleen maar belastend als middelvoorschrift en staat niet in relatie tot het gestelde en al gehaalde doel. Anders gezegt: Mag de overheid alle autorijders op de A2 beboeten voor een snelheidsovertreding terwijl maar 5 % te hard rijdt?

Schouten: 'Stikstofprobleem zit in depositie en niet in bodemvoorraad'

Stichting Agrifacts stelde onlangs dat de overheid in het stikstofbeleid ten onrechte geen rekening houdt met de hoge voorraad stikstof in de boden en het het stikstofleverende vermogen van natuurbodems. De fractie van de PVV in de Tweede Kamer stelde er vragen over aan minister Schouten van LNV. De minister stelt dat de publicatie van Stichting Agrifacts geen reden geeft om te twijfelen aan de wetenschappelijk onderbouwing van het stikstofbeleid. Een hoge voorraad stikstof in de bodem wil niet zeggen dat de stikstof daadwerkelijk beschikbaar is voor planten, aldus Schouten. In een hoogveenvegetatie gelden bijvoorbeeld zeer stikstofarme omstandigheden, terwijl in de ondergrond een veenpakket aanwezig is met een enorme hoeveelheid stikstof. Die stikstof is echter vastgelegd in het veen en niet beschikbaar voor de planten - tenzij het veen gaat veraarden als gevolg van grondwateronttrekkingen in de omgeving. Verdroging van met name veenbodems, waarin veel stikstof is vastgelegd, heeft tot gevolg dat zuurstof gaat reageren met de vastgelegde stikstof, waardoor die stikstof beschikbaar komt voor de planten. De extra stikstofbeschikbaarheid door verdroging is daarom een groot probleem voor stikstofgevoelige natuur. Dat betekent echter niet dat de depositie vanuit de lucht kan worden gebagatelliseerd, stelt Schouten. De minister benadrukt dat het oplossen van verdroging een tijdelijk bruikbare maatregel is om de natuurkwaliteit toch te verbeteren, ondanks een overbelasting door depositie van stikstof. Zij acht het echter niet zinvol om eerst veel meer stikstofmetingen te doen naar het stikstofleverend vermogen van de bodem. Het is volgens haar duidelijk dat de huidige depositieniveaus voor stikstof schadelijke effecten met zich meebrengen. Ook is voor Schouten duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die effecten zo snel mogelijk teniet te doen. bron: Ministerie van LNV,

rene-de-jong


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 50jr
Laatst online: 2wk geleden

René
Melkveehouder (ca. 170 mk)
en agrarisch makelaar in Friesland

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering