het omkatten van zoogkoeien naar melkvee door het cbb

College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 22-10-2019 Datum publicatie 22-10-2019 Zaaknummer 18/2175 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Proceskostenveroordeling Inhoudsindicatie Msw. Fosfaatrechten. Op de peildatum 2 juli 2015 waren er op het bedrijf van appellante aanwezig een vaars en een koe, die verweerder als zoogkoe (diercategorie 120) had geregistreerd. De (drachtige) koe is eerst elders gemolken en stond droog. Zij is op 3 september 2015 overgenomen door een veehouderij waar zij heeft afgekalfd en nog één lactatieperiode is gemolken. Appellante heeft hiervoor voldoende bewijs geleverd en daarmee staat voor het College vast dat de door haar op 2 juli 2015 gehouden koe werd gehouden voor de melkproductie. Dat appellante zelf geen melkveehouderij heeft, doet daaraan niet af. Onder verwijzing naar de uitspraak van het College van 16 april 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:141) erkent verweerder dat hij voor de vaars fosfaatrecht moet toekennen. Beroep gegrond. Vindplaatsen Rechtspraak.nl JBO 2019/447 met annotatie van Meijden, D. van der Verrijkte uitspraa

LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Dat is kosteneffectiever en past bij een wereldwijd sterke agrarische sector. Nederland bevindt zich nog steeds in een stikstofimpasse. LTO Nederland en de POV constateren dat het Kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan. “Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven! Dat is kosteneffectiever stikstofemmissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen, en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan,” zeggen Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving). Kosteneffectieve inzet Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het PBL. LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop (op dit moment ruim 1,3 miljard euro), zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. De sector heeft oplossingen, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen mogelijk moeten maken. Verstorende effecten Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector. Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken. Een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld biedt geen enkel extra perspectief voor de blijvers. Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, naast de lage kosteneffectiviteit. LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking. Bakens verzetten De bakens moeten op korte termijn worden verzet. Het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. De Kamer moet voorkomen dat er de komende maanden onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.

Waarom geven bijna alle koeienboeren de gegevens van hun koeien aan hun concurrent?

Een vraag die ik me vaak stel is wat voor baat veehouders hebben bij het laten beheren van hun data door een concurrent, namelijk CRV b.v.? En waarom is er voor het doen van een I&R registratie (plicht) en de stamboekregistratie (een recht) geen directe gegevenslevering mogelijk tussen RVO en CRV u.a., het erkende stamboek? Maar waarom moet dit via een commerciële organisatie (CRV b.v.) lopen die geen wettelijke taak heeft hier in? En wie voert nu eigenlijk de controle uit. Gelet op alle problematiek met de I&R-registratie in het verleden is het wel belangrijk om te weten welke organisatie nu eigenlijk controles uitvoert en hoe systemen met elkaar communiceren. Toch gek dat de constructie zo is als die is gelet op bijvoorbeeld deze informatie: https://www.icar.org/index.php/certifications/certificate-of-quality/list-of-organisations-granted-with-the-cerrtificate-of-quality/ waaruit blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de gegevenslevering wel bij het stamboek ligt.

Advies aan boeren: leer van de veehandelaar

[b]Een gratis advies van Bennie:[/b] Nadat minister Schouten ten langen leste de gehate veevoermaatregel introk die een aantal bouwprojecten moest oplossen, kwam een stroom reacties los. Veel boeren waren opgelucht of waarschuwden voor wat nog komen gaat, maar een aantal reacties was rancuneus. Die laatste zijn nogal kortzichtig, vindt melkveehouder Bennie Stevelink. De BoerBurgerBeweging eiste excuses van de minister. Farmers Defence Force (FDF) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stelden dat “Schouten moest opzouten”. Stichting Stikstofclaim vond het jammer dat de veevoermaatregel was ingetrokken want ze want ze had graag een rechtszaak willen voeren. Blijkbaar om de minister te laten afgaan. Dit deed mij de tenen krommen, want dit is contraproductief aan ons eigen belang. Stel dat je een koe wilt verkopen aan de veehandelaar en een bedrag vraagt dat de veehandelaar te hoog vindt. Je kijkt in de vakbladen en komt tot de ontdekking dat de prijs die jij vroeg inderdaad te hoog was en stelt deze wat naar beneden bij. Stel dat de veehandelaar daar geen genoegen mee neemt en eist dat je excuses aanbiedt voor de te hoge prijs die je eerst vroeg. Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt. Deze denkbeeldige veehandelaar heeft in feite twee doelen: hij wil een deal sluiten over de koe maar wil ook dat je door het stof gaat. Hij wil de boer vernederen. Iedereen begrijpt natuurlijk dat geen veehandelaar zo gek is dat hij zich op deze manier gedraagt. Hij maakt zijn eigen handel kapot. In de veehandel weet iedereen dat je voor een succesvolle handel hard moet zijn in de handel maar zacht in de relatie. Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt. Meer: https://www.foodlog.nl/artikel/advies-aan-boeren-leer-van-de-veehandelaar/

Protesterende boeren, bouwprojecten die niet doorgaan, het kan rap verleden tijd zijn. Een oplossing voor de stikstofcrisis is nabij

Protesterende veehouders, geschrapte bouwprojecten en honderd kilometer per uur over de snelweg sukkelen. Binnenkort is dat verleden tijd als een revolutionaire uitvinding snel in gebruik kan worden genomen. „Het stikstofprobleem van Nederland kan snel en tamelijk eenvoudig worden opgelost door de uitstoot van de veehouderij met de helft terug te brengen”, dat zegt uitvinder Klaas de Boer uit Opperdoes. Zijn bedrijf Special Machines heeft een filter ontwikkeld waarmee alle ammoniak (de problematische stikstof NH3 waarvan er te veel in de lucht zit volgens de Europese regels, red.) uit mestsilo’s en stallen kan worden gehaald. Daarmee wordt voorkomen dat circa de helft van de ammoniak die dieren produceren in de lucht terecht komt. „Zet bij elke veehouder zo’n filter naast de stal en de ammoniakuitstoot van de landbouw kan worden gehalveerd, van 114 kiloton per jaar naar 57 kiloton. Daarmee is er genoeg ruimte om koeien normaal krachtvoer te laten eten, de veestapel niet verder terug te hoeven dringen, bouwprojecten op te starten en weer honderddertig te kunnen rijden”, zegt De Boer.

Psychische nood onder boeren: 'Langdurige onzekerheid is voor niemand goed'

Ogranisaties als GGD, AgroZorgwijzer en Zorg om Boer en Tuinder merken dat agrariërs vaker dan voorheen last hebben van psychische problemen, onder meer door toenemende werkdruk. Boeren praten daar vaak niet over en daardoor worden de problemen groter. Veel boeren onderschatten hun problemen en hebben vaak onvoldoende vertrouwen in de reguliere hulpverlening, blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland en het Amsterdam UMC. Uit een inventarisatie van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat tussen 2013 en 2016 het aantal suïcides in de agrarische sector is toegenomen. "We zien dan dat tussen 2013 en 2016 het suïcidecijfer is gestegen van 12,5 naar 17,4 per 100.000. Dit is een stuk hoger dan het landelijke suïcidecijfer van 10,6. De agrarische sector staat daarmee in de top 10 van sectoren met relatief gezien de meeste suïcides", blijkt uit onderzoek. In Drenthe pleegden in relatief korte periode onlangs meerdere boeren zelfmoord, meldt RTV Drenthe. Wat de redenen waren voor deze boeren om uit het leven te stappen, is niet te zeggen. Wel is duidelijk dat agrariërs te maken hebben met veel problemen tijdens hun werk, zegt Christel van Raaij van AgroZorgwijzer. "In de varkenshouderij bijvoorbeeld heb je te maken met prijsschommelingen en de stoppersregeling. Bij melkveehouders had je de fosfaatwetgeving en nu de stikstofcrisis. Bij pluimveehouders had je fipronil." Daar komen de droogte en de coronacrisis nog overheen. "Het is bijna nooit één ding, maar het kan wel zijn dat het de druppel is die de emmer doet overlopen. Langdurige onzekerheid is voor niemand goed, je hebt een stabiele basis nodig." Onzichtbare problemen Er zijn ook minder zichtbare problemen. De druk vanuit de samenleving en de omgeving is er een van. "Enerzijds zijn we kampioen in het in stand houden van de leus dat het het mooiste beroep ter wereld is. Anderzijds hebben we een kloteberoep,zegt LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts tegen de regionale omroep. Volgens hem krijgt de sector constant shit over zich heen in de media. "De maatschappelijke waardering lijkt soms ver te zoeken." Volgens Bloemerts hebben sommige boeren geen plezier meer in het werk. "Boeren willen niet de helft van de tijd bezig zijn met regels, er komen er steeds meer en er zijn steeds meer controles. Je wil primair bezig zijn met het product, in de stal of op het land werken." In een boerenfamilie wordt er vaak automatisch vanuit gegaan dat de volgende generatie het bedrijf voortzet. "Als een bedrijf generaties lang in de familie is, wil je niet dat het bij jou eindigt", zegt Van Raaij. Agrariërs met problemen kunnen terecht bij Agro Zorgwijzer en Zorg om Boer en Tuinder. De GGD is ook alert op boeren die psychische hulp nodig hebben. In 2018 kondigde landbouwminister Schouten al aan stappen te willen zetten om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Ook kondigde ze een landelijk loket voor (anonieme) meldingen aan. Twee jaar later is dat loket er nog niet. "Uiterlijk eind dit jaar komt er een voorstel voor de invulling van dit landelijke loket. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bij bestaande dienstverlening aan te sluiten", zegt haar woordvoerder tegen RTV Drenthe.

Transport vraagt boeren om acties publieksvriendelijker te maken

ZOETERMEER - De transportbranche roept actievoerende boeren op hun protesten in het vervolg 'publieksvriendelijker' te laten plaatsvinden. Door de recente blokkades van wegen en distributiecentra stonden vrachtwagens stil en daardoor moesten bedrijven extra kosten maken. "Wij willen gewoon ons werk kunnen doen", benadrukt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Een zegsman stelt dat transporteurs al veel last hebben van de coronacrisis en de stikstofproblematiek. Ook zijn de planningen en marges heel krap. Dan kunnen acties als die bij een distributiecentrum van Albert Heijn vorige week voor veel hinder zorgen. "Onze leden hebben er last van", aldus de woordvoerder. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) stelde maandag dat Nederland volgende week weer te maken krijgt met tal van acties van boze boeren, omdat landbouwminister Carola Schouten een ultimatum van de boerenactiegroep naast zich heeft neergelegd. TLN heeft de afgelopen tijd nog geen contact gehad met FDF maar zegt bij nieuwe protesten zeker van zich te zullen laten horen. "We erkennen het recht van de boeren om te protesteren, maar dat kan ook op een publieksvriendelijke manier." Toen de transportbranche vorige jaar actie voerde op het Malieveld in Den Haag riep TLN de achterban naar eigen zeggen op om niet met een truck maar met het openbaar vervoer te komen.

Het moet en zal kapot

Er is gisteren weer een gesprek geweest tussen NAJK, NMV, DDB, GRONDIG, LTO en het ministerie over een alternatief voor de ingrijpende en onwerkbare voermaatregel die voor de laatste vier maanden van 2020 van kracht is. We hebben alles geprobeerd om de maatregel van tafel te krijgen. Het alternatief dat we hebben aangeboden is beter inpasbaar en leidt alsnog tot de gevraagde reductie. We hebben daar veelvuldig overleg over gevoerd met het ministerie. We hebben verschillende opties besproken. Met het alternatief waar uiteindelijk verder over is gepraat zouden boeren de verantwoordelijkheid krijgen om op bedrijfsniveau het eiwitniveau met 3% te reduceren, maar dat op basis van eigen keuzes in het rantsoen bewerkstelligen. Een doelvoorschrift in plaats van een middelvoorschrift, dus waarbij rantsoenoptimalisatie mogelijk bleef, de basis voor elke vorm van voerefficientie De tekortkomingen van de voermaatregel van het ministerie, die in bepaalde situaties volstrekt niet aansluit bij de praktijk en zelfs diergezondheid schaadt, waren hiermee verholpen. Melkveehouders die wel voor de voermaatregel van de overheid kozen konden daar volgens het voorstel van de sector ook voor kiezen. Tot onze grote teleurstelling acht het ministerie dit niet haalbaar, en gaat men dus niet op ons voorstel in. De voermaatregel van het ministerie is dus niet van tafel. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor deze opgelegde maatregel. Er zal dus geen sprake zijn van een alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg. Het is een bittere pil dat het ministerie doordraaft op een doodlopende weg. De huidige voermaatregel word onterecht verkozen boven alle voorstellen die de werkgroep voorstelde. Al onze voorstellen onderscheiden zich van dit gedrocht doordat ze wél rekening hielden met diergezondheid, benodigde voedingswaarde voor specifieke diercatagoriën (droge koeien en kalveren) en rantsoenoptimalisatie en vakmanschap van de boer wel mogelijk maakten. Argumenten die hiervoor aangevoerd werden als juridische houd- en borgbaarheid als ook inrekening op hexagoonnivo zullen spoedig blijken onwaar te zijn. Immers elke boer kan onder de huidige voermaatregel onbeperkt oa bierbostel gaan voeren of 1 kg soya vervangen door 10 kg productiebrok, in dit geval zal NH3 uitstoot eerder stijgen dan dalen. Omwille van practische uitvoerbaarheid en de capaciteit van LNV werd het laatste alternatief afgeschoten, helaas zijn beide argumenten voor LNV geen beletsel om de voermaatregel bij elke Nederlandse boer in de maag te splitsen. Nogmaals kiest LNV niet mét de melkveehouders te gaan voor reductie, maar tegen de veehouders in. Jeroen van Maanen

heuvel.ten.a@hetnet.nl


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Fluitenberg
Leeftijd: 39jr
Laatst online: 3mnd geleden

vleesvee houder uit fluitenberg
die altijd zijn eigen weg gaat

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering