VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig

[quote]De auteurs dragen een aantal belangrijke oplossingen aan, zoals het verkleinen van de totale voedselvraag door het volgen van een meer plantaardig dieet en het tegengaan van voedselverspilling.[/quote] Om klimaatverandering te stoppen, de menselijke voedselvoorziening veilig te stellen en de resterende biodiversiteit te beschermen is een radicale omslag in menselijk landgebruik noodzakelijk. Dat is de voornaamste conclusie van een nieuw rapport over de wisselwerking tussen klimaatverandering en menselijk landgebruik, dat donderdag in Genève wordt gepresenteerd door VN-klimaatorganisatie IPCC. In het rapport wordt gewaarschuwd voor grote gevolgen voor de landbouw en de wereldwijde voedselvoorziening door onder andere toenemende verwoestijning. Klimaatverandering en onduurzaam landgebruik versterken elkaars effect en zorgen voor 'degradatie' van landbouwgronden, waardoor de gemiddelde voedselproductie per hectare dreigt af te nemen. Tegelijk is intensief menselijk landgebruik ook een groeiende aanjager van klimaatverandering. Dat landgebruik wordt voornamelijk aangedreven door de veranderende vraag naar voedsel. Zo leidt wereldwijd toenemende vleesconsumptie via een groeiende vraag naar veevoer tot grootschalige ontbossing. Die ontbossing is een belangrijke bron van CO2, net als drainage van veengebieden ten behoeve van landbouw. Tezamen is dit landgebruik volgens cijfers uit het rapport verantwoordelijk voor 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. In combinatie met verdere uitstoot van de voedselproductie loopt dit aandeel op tot bijna een derde van de menselijke CO2-uitstoot. Volgens het IPCC is het daarom noodzakelijk om in de strijd tegen klimaatverandering niet alleen te kijken naar de uitstoot van vervoer, industrie en de energiesector, maar om er ook voor te zorgen dat het menselijk landgebruik duurzamer wordt. Geen enkele maatregel is groot genoeg om het hele probleem aan te pakken, nuanceert de Zuid-Koreaanse IPCC-voorzitter Hoesung Lee tijdens de persconferentie in Genève: "aanpassing in landgebruik is onderdeel van de oplossing, maar landgebruik kan dit niet alleen oplossen."

PvdD: ‘Veehouderij óók schuldig aan opmars eikenprocessierups’

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft weer een nieuwe stok gevonden om de Nederlandse veehouderij te slaan. Volgens de PvdD is de varkens- en rundveehouderij de hoofdschuldige aan de opmars van de eikenprocessierups. Een forse inkrimping van de Nederlandse varkens- en melkveestapel kan de opmars volgens de PvdD stoppen. Dat stelt Remko Niemeijer van de PvdD in Drenthe. In een opiniestuk in dagblad Trouw reageert Remko Niemeijer op de nieuwe langetermijnvisie van de provincie Drenthe. Die stelt dat we ermee moeten leren omgaan met de aanwezigheid van de rups en we moeten wachten op een nieuwe balans in de natuur, waarbij deze op een natuurlijke manier wordt teruggedrongen. Volgens Niemeijer onderstreept dat het aantal gehouden dieren in Nederland fors moeten slinken. En veel meer dan de door de minister aangekondigde 10 procent. „Uit het oogpunt van biodiversiteit én dierenrechten, moeten we toe naar zo min mogelijk gehouden dieren. Dat heeft uiteindelijk ook invloed op de uitdijende eikenprocessierupsplaag”, aldus Niemeijer. Meer: https://www.melkvee.nl/artikel/212032-pvdd-veehouderij-ook-schuldig-aan-opmars-eikenprocessierups/

Nu is het DE TIJD om in 1 klap de hele fosfaatproblematiek op te lossen

Nu de warme sanering in de varkenshouderij omarmd wordt en er ca. 1 mln varkensrechten (7,4 mln kg fosfaat) aangeboden gaan worden is het DE TIJD om deze kilo's om te zetten naar rundveefosfaat. Derogatie schijft ALLEEN het totale nationale plafond voor als voorwaarde ondanks dat men her en der om de bekende redenen anders wil doen geloven. De schotten tussen de sectoren zijn nog niet hard derhalve kan dit een prima redmiddel zijn voordat ze wel hard worden. Welnu, dit betekent dat er 7,4 mln kg fosfaat ter beschikking gesteld kan worden voor knelgevallen, om het vleesveedebacle glad te wrijven (Schouten gered!) en de 8,3% korting omlaag te brengen naar ca. 4%. Iedereen is blij, behoud van de derogatie is gegarandeerd, afroming kan terug naar 10% en marktprijs van fosfaatrechten keldert wat wenselijk voor het melk kostprijsniveau in Nederland(38 ct/kg tov 32 ct/kg rest Europa).

DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling

Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af. Volgens DDB wordt het voorstel tot wetswijziging, net als eerder de invoering van de fosfaatwetgeving, met stoom en kokend water gefabriceerd. De fosfaatwetgeving is volgens DDB door deze haast al vanaf de start geplaagd door fouten en onzorgvuldigheden. Die moesten in een later stadium worden gerepareerd. Er vindt woensdagmidddag wetgevingsoverleg over dit voorstel plaats. Die aanpak leidde volgens DDB in de melkveehouderij tot een zware vertrouwenscrisis van melkveehouders met de overheid. Een crisis die de totale sector nog lang schade zal berokkenen, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB pleit daarom al vanaf het moment dat het fosfaatplafond werd overschreden, ongeveer drie maanden na afschaffing van het melkquotum, voor een opkoopregeling. Opkoopregeling DDB vindt een opkoopregeling de beste manier om de bedrijfsvoering van actieve melkveehouders zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Ook hadden knelgevallen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden met een opkoopregeling. Een hogere afroming kent volgens DDB bezwaren. Voor knelgevallen die het niet redden door de fosfaatwetgeving, betekent de verdubbeling van de afroming dat zij met een grotere schuldenlast blijven zitten als de banken de financiering stop zetten. Ook de kopers van fosfaatrechten worden met hogere kosten geconfronteerd nu het aantal fosfaatrechten krimpt, stelt DDB. Fosfaatrechten Verdamping van de fosfaatrechten in de fosfaatbank, bestemd voor jonge boeren of het bevorderen van grondgebondenheid, krijgt de handen van DDB ook niet op elkaar. Dat zijn juist de twee belangrijke pijlers van dit systeem. Tot slot denkt DDB dat mogelijke stoppers hun fosfaatrechten nog even vasthouden en doormelken, omdat de minister heeft aangegeven dat de hogere afroming tijdelijk is. Die groep wacht totdat de afroming weer is verlaagd naar 10 procent, omdat de stoppers denken dat hun fosfaatrechten daardoor meer waard worden. In de ogen van DDB zou de minister beter het stoppen aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door een opkoopregeling. Hiermee worden actieve melkveehouders ontzien en kunnen melkveehouders zonder opvolger eerder kiezen om de sector te verlaten. Generieke korting Volgens LTO is het instrumentarium dat minister Schouten heeft om het teveel aan fosfaatrechten op te lossen, niet zo uitgebreid. Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks is daarom blij dat de sector niet opnieuw een generieke korting staat te wachten.

Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

[b]De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven. Door Tette Hofstra[/b] Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden. Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid. Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies. Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste. Lucht Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht. Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden. Mestinjectie schaadt worm en weidevogel Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,... Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed. Boerenpraktijk Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien. Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders. Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed. Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn. Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum

Is zelf inkuilen goedkoper?

Ik had al in topic: https://www.tractorfan.nl/topic/46036/ gelezen dat inkuilen goedkoper kan zijn als je het zelf doet, maar bij dit topic waren de berekeningen niet helemaal goed, maar zou zelf inkuilen goedkoper kunnen zijn voor ons bedrijf? mijn berekeningen: aanschaf opraapwagen strautmann 28 kuub 9000 euro afschrijving 5 jaar = 1800 per jaar er wordt bij ons ongeveer per jaar 160 hectare ingekuild dus, 1800/160=11,25 per hectare case ih mx 120 kost 23250-6250 voor oude trekker = 17000 / 2 omdat hij ook voor andere werkzaamheden gebruikt kan worden dus 8500 afschrijving 10 jaar = 850 per jaar 850/160= 5,31 per hectare dubbellucht voor de mx 2500 euro afschrijving 10 jaar = 250 per jaar 250/160 = 1,56 kuilverdeler 4000 euro afschrijving 5 jaar = 800 per jaar 800/160 = 5 capaciteit 2 ha per uur opraapwagen = per ha 11,25 trekker = per ha 5,31 dubbellucht = per ha 1,56 kuilverdeler = per ha 5 diesel = per ha 6 onderhoud = per ha 6 (uurloon 1 persoon) = per ha 10 ((uurloon 2 personen)) = per ha 20 35,12 per hectare 45,12 per hectare met 1 werknemer 55,12 per hectare met 2 werknemers de loonwerker kost 200 euro per uur en heeft een capiciteit van 3 ha per uur, als wij zelf zouden inkuilen dan zou de capaciteit 2 ha per uur zijn. De loonwerker zou dus 66,66 euro per hectare kosten terwijl als we dit zelf doen veel goedkoper is, zonder werknemers zelfs: 31,54 euro per hecatre!! keer 160 is 5046 euro per jaar!!!

Waarom wordt telkens weer een negatief verhaal over onze boeren geschreven?

[b]Door Jaap Majoor,[/b] Ik las in de krant een artikel dat de vogelstand erg achteruit gaat door de bestrijdingsmiddelen die in de mest van runderen zouden zitten. Dit komt volgens de onderzoekers uit het veevoer dat de koeien eten. De vervuiling zou volgens deze onderzoekers ook in de mest van het vee van biologische boeren zitten. Dit komt omdat het biologische voer ook zit in dezelfde opslag containers als waarin de gangbare producten vervoerd worden. [b]Ik begrijp die onderzoekers niet![/b] Deze producten importeren wij om als grondstoffen te dienen voor vooral vlees vervangende producten voor de menselijke consumptie. De grondstoffen die de veevoer industrie gebruiken, zijn de reststromen van deze producten o.a. soja schroot en palmolie pitten, die wij mensen niet kunnen opnemen. Dat betekent, dat deze producten vooral soja en palmolie die wij mensen eten, dus heel vervuilend zijn aldus de onderzoekers. Waarom worden de mensen dan niet gewaarschuwd als dit waar zou zijn? Of is dit onderzoek de zoveelste storm in een glas water om onze landbouw in een slecht daglicht te plaatsen. https://vimeo.com/330186833 Het wordt tijd dat onze onderzoekers eens het land in gaan. Ik werd op het land alweer omringd door zeker 20 ooievaars, die mij volgden met het onderwerken van een groenbemester. Alles wat levend was, pikten zij op. Vorig jaar zijn op een stuk land bij alle nesten van onze weidevogels camera’s geplaatst. Op de camera’s was te zien, dat alle nesten leeg gehaald werden door, of een vos, of een marter, of een ooievaar, of een kat. Kortom geen een ei heeft het overleefd. Logisch dat de weidevogel verdwijnt. Zo ook weer kalversterfte. De rapporten zijn opgevraagd door de Staf, alleen zij krijgen het niet. Het lijken alleen maar rapporten te zijn, overal vandaan, maar niet uit Nederland. Wel wordt weer de Nederlandse boer in een kwaad daglicht geplaatst door de media, terwijl zij er niets mee te maken hebben. Nu eindelijk eens een positief bericht over de boer van het FAO. Maar waar staat dit positieve verhaal in de media? Het FAO (wereld voedsel organisatie) heeft een heel andere studie gepubliceerd. Hier staat in dat de veestapel van de boer een cruciale rol zal spelen in de wereldwijde voedselzekerheid en voeding. Zij zeggen dat de koeien, varkens en kippen voor de mens onverteerbare eiwitten eten en omzetten in dierlijke eiwitten, die wij mensen dan wel weer kunnen verteren. Zodoende is voor één kilo vlees eten minder graan nodig dan, wanneer wij alleen maar granen zouden eten. Verder zeggen zij dat 86 % van het veevoer ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat het vee graast op gebieden, die voor akkerbouw niet geschikt zijn. Zelfs in Nederland hebben wij grote gebieden, die alleen maar geschikt zijn voor veeteelt. Waarom wordt dan toch telkens weer in de media geschreven en gezegd dat vleesconsumptie verspilling van grondstoffen is, terwijl het juist omgekeerd is. Ik raad iedereen aan om bijgaande link van internet op te zoeken en eens goed te lezen. https://www.melkvee.nl/artikel/191332-wereldvoedselorganisatie-fao-vleesproductie-heeft-aanzienlijk-minder-graan-nodig/ Eindelijk eens een rapport die geschreven is door iemand, die wel weet hoe het in elkaar steekt. Ik heb al eens eerder geschreven dat de Chinezen en Arabieren grote boerderijen in de wereld kopen, zodat zij de voedselvoorziening, nu nog voor zichzelf, zeker stellen voor de toekomst. Ik las nu weer een artikel dat de grootste akkerbouwer van Australië zijn bedrijf verkocht heeft aan Arabieren. Het gaat maar door deze overnames. Heeft iemand er wel eens over nagedacht, dat, wanneer grote delen van de wereld van de Chinezen en Arabieren zijn, dat zij dan in de toekomst ook nog onze voedsel productie in handen hebben. Wanneer de olie op is, hebben zij een nog grotere machtspositie over ons. Dan hebben zij de wereldwijde voedsel productie in handen. Als onze politici in Den Haag verstandig zijn, moeten zij hier maar eens over nadenken en zeer zuinig worden op onze boeren. Ik hoop dat het kwartje nog een keer valt. Jaap Majoor

Nieuwe reacties

Waarom boeren vraagtekens zetten bij het hoge percentage dode kalveren

Op ruim 1200 boerderijen sterft binnen twee weken een op de vijf kalfjes, meldt RTL Nieuws. Boerenorganisaties zetten daar vraagtekens bij. Een deel van de bedrijven, 5547 om precies te zijn, scoort slechter en er zijn zelfs 1200 boerderijen die kampen met een sterftepercentage van 20 procent. Dat is schrikbarend hoog, vindt Dirk Bruins, bestuurslid van LTO Noord en melkveehouder in Dwingeloo. Hartstikke frustrerend ,,Maar het beeld dat RTL hier neerzet, klopt niet helemaal.’’ Bruins wijst op de foto’s van zwaar verwaarloosde dieren, afkomstig uit inspectierapporten van de NVWA, die de omroep publiceerde. ,,Dat zijn echt excessen’’, benadrukt de LTO-bestuurder. ,,Het is prima dat zulke misstanden in melkveehouderij worden aangepakt, maar het klopt niet dat al die 1200 bedrijven zich daar schuldig aan maken. Wij werken er als sector hard aan om die kalversterfte naar beneden te krijgen. Als je dan zo wordt weggezet, dan is dat hartstikke frustrerend.’’ Ook voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond reageert terughoudend. Hem staat het debalce met de kalverfraude van februari vorig jaar nog scherp in het geheugen.

Melkboer16


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
293
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 40min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering