Dirk Bruins: ‘Discussie over stikstofcijfers helpt niet’

‘Discussies over de bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie, werken in zekere zin tegen ons.’ Dit stelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins in een interview in Veeteelt. Landbouw Collectief ‘Natuurlijk is het belangrijk dat de lasten van de stikstofproblematiek niet onevenredig worden afgewenteld op de veehouderij’, legt Bruins uit. ‘Maar in de media wordt nu het beeld geschetst dat boeren met eigen berekeningen proberen hun straatje schoon te vegen om niets te hoeven doen. Het tegendeel is waar. Het Landbouw Collectief heeft zelf maatregelen aangedragen om de ammoniakemissie terug te dringen. Dat heeft geen enkele andere sector gedaan. Wij lopen niet weg voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, benadrukt hij. Brede steun Bruins gaat in het interview ook in op de kritiek die klinkt op LTO. ‘Dat raakt me’, bekent hij. ‘Maar als ik hierover met leden in gesprek ga, merk ik dat we nog steeds brede steun hebben. Discussie over het ledenaantal van LTO vind ik niet zo interessant, ook al is al jaren een ruime meerderheid van de agrarisch ondernemers bij ons aangesloten. Het gaat om wat we bereiken voor de agrarische sector in Nederland’, vindt de LTO Noord-voorzitter. Anderen nodig Om de belangen van boeren en tuinders effectief te behartigen is het volgens Bruins noodzakelijk om coalities te zoeken en compromissen te sluiten. ‘De agrarische sector is helaas niet meer zo invloedrijk dat we zonder hulp van anderen onze mening kunnen doordrukken. Natuurlijk kun je roepen dat iedereen naar jou moet luisteren. Maar dan raak je je invloed kwijt en geef je de politiek vrij spel om beslissingen te nemen.’ Het volledige interview met LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is te lezen in het eerste maartnummer van Veeteelt. De nieuwe Veeteelt ligt eind deze week in de brievenbus.

VIDEO: Jeroen van Maanen in een "Een Oorlog Reeds Verloren"

[b]Originele beschrijving[/b] De Nederlandse boeren domineren al maandenlang het nieuws. De stikstofcrisis, de aangekondigde beleidsmaatregelen en de daaropvolgende boerenprotesten zijn breed uitgemeten en besproken in de media, zo ook in onze podcast. Ver weg van het Malieveld in Den Haag, aan de keukentafel bij Jeroen van Maanen, veehouder en prominent lid van Farmers Defence Force, kijkt Sven met hem terug en vooruit naar alle ontwikkelingen in een breed perspectief. Waarheen beweegt alles, niet alleen in Nederland maar ook in Europa en de rest van de wereld, en welke toekomst is er weggelegd voor de boeren? Wordt er ingezet op het concept van kringlooplandbouw en zo ja, hoe valt dit te rijmen met de inkrimping van de veestapel en de verplaatsing van productie naar landen met soepelere regelgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn? De vraag of de Nederlandse boeren ook andere landen van voedsel hoeven te voorzien is wellicht legitiem, maar de vraag of Nederland het zich kan veroorloven afhankelijk te zijn van andere landen voor onze voedselvoorziening evenzeer. Waar ligt de juiste balans, en faciliteert de strenge regelgeving dat wel? Uiteindelijk draait alles om vragen die daar nog aan vooraf gaan - althans, die dat zouden moeten doen. Waartoe dienen al onze regels, in wat voor wereld willen wij leven? Welke stip zetten wij op de horizon? Links:

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Onderzoekers: mestbeleid is puur wanbeleid

Bron LC Mestinjectie en het afsluiten van mestkelders zorgen niet voor een vermindering maar juist voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Opmerkelijke conclusies trokken de onderzoekers Annette van der Knaap en Peter Vanhoof gisteren in Heerenveen over het Nederlandse mestbeleid. Ze deden dat op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De Belgische bodemonderzoeker Vanhoof omschreef de inzet van politiek Den Haag op emissie-arme stalsystemen zelfs als ‘puur wanbeleid’. ,,Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het afsluiten leidt tot zuurstofgebrek waardoor de drijfmest snel aan kwaliteit inboet. Bij het uitrijden van die mest gaat juist ontzettend veel stikstof verloren. Veel meer dan bij de traditionele roostervloeren. Daarnaast is het ontploffingsgevaar in die afgesloten mestkelders enorm.” Ook het al decennia oude overheidsbeleid dat drijfmest geïnjecteerd moet worden in de grond, is allesbehalve effectief. Dit injecteren tast het bodemleven zodanig aan dat gras of andere gewassen minder goed in staat zijn om de stikstof op te nemen. Van der Knaap hield daarom een pleidooi voor een herintroductie van het bovengronds mest uitrijden. De aanwezige boeren reageerden onthutst. De sector heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in peperdure vloersystemen, omdat dit de stikstofuitstoot zou beperken. Daarnaast geldt de verplichting voor mestinjectie nu ook voor klei- en veengrond. Het kabinet schroeft deze verplichtingen verder op nu de Raad van State mei vorig jaar het stikstofbeleid heeft afgeschoten en duidelijk heeft gemaakt dat de veehouderij meer stikstof moet besparen voor het behoud van kwetsbare natuurgebieden. Vanhoof: ,,Deze problematiek gaat ook in België spelen. Ik heb binnenkort hierover overleg met onze landbouwminister. Ik zal hem dringend adviseren om het Nederlandse beleid niet over te nemen.” Boeren kunnen zelf ook een forse bijdrage leveren aan een vermindering van de stikstofuitstoot en daarbij hun bedrijfsrendement verhogen, zo betoogde het tweetal. Volgens hen voeren sommige boeren hun koeien te eiwitrijk in de hoop de melkproductie te verhogen. Dat overdadig voeren resulteert echter vaak niet in meer melk, maar wel in meer ammoniak (lees stikstof) in de mest, met daardoor een grote kans op vervluchtiging naar het milieu. ,,De verschillen zijn enorm”, verklaarde Vanhoof op basis van een onderzoek onder 135 boeren. ,,De ammoniak-uitstoot uit drijfmest van koeien die goed gevoerd werden, lag zes keer lager dan de uitstoot uit drijfmest van slecht gevoerde dieren.” Ook op kunstmest kunnen boeren nog veel besparen, verklaarde Van der Knaap. ,,Er wordt al veel minder gestrooid dan vroeger, maar het kan nog veel minder. Net als mestinjectie verarmt ook kunstmest het bodemleven. Daardoor is gras minder goed in staat om stikstof uit de drijfmest op te nemen.” Het kabinet wil 350 miljoen euro uittrekken voor het opkopen van veebedrijven rondom natuurgebieden. De onderzoekers stellen echter dat het overheidsgeld beter besteed kan worden aan het voorlichten van veehouders hoe ze hun vee het beste kunnen voeren. Wat is volgens hen de verklaring dat Den Haag in hun ogen de plank volledig misslaat bij het mest- en ammoniakbeleid? Van der Knaap: ,,Op het het landbouwministerie is een groot gebrek aan landbouwkundige kennis. Ze varen blind op Wageningen University, die echter zijn onderzoeken deels moet financieren met geld van het bedrijfsleven dat ook weer zijn belangen heeft. Zo werkt dat helaas.” Zelf is hun onderzoek ook gefinancierd door derden, door boerenorganisatie VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) en enkele bedrijven om precies te zijn. ,,,Maar er is op ons geen enkele, maar dan ook geen enkele druk uitgeoefend”, bezweert Van der Knaap.

Is de natuur “op sterven na dood”

Door René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.) Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden. Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep ? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Maar hoe gaat het met de natuur dat is helemaal moeilijk te beantwoorden maar we roepen (bijna) allemaal in koor; NIET best, op sterven na DOOD. Je durft het dan ook bijna niet op te schrijven, maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk GOED gaat met de natuur! En niet omdat ik dit vind, nee dit is door LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF). SDF Rapportcijfer Het staat als volgt omschreven op de site van WUR.nl (Wageningen Universiteit). “Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.” https://www.wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksprojecten- LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Standaard-Data-Formulier.htm Met als projectleider mw. drs. A.M. (Anne) Shmidt. We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de site: https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond “Ramp voor biodiversiteit” Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.” Oorzaak nummer 1 Alles maar dan ook alles heeft als oorzaak STIKSTOF DEPOSITIE zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt toegeschreven aan STIKSTOF DEPOSITIE, noem je dit tegenwoordig NIET in je rapport dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, dus de vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10. Is het dan nog steeds geoorloofd om de achteruitgang van soorten (weidevogels bijvoorbeeld) toe te schrijven aan STIKSTOF DEPOSITIE ?? Een kleine uitleg van het Europese systeem SDF is op zijn plaats om dit goed te kunnen begrijpen. De richtlijnen van de EU verplicht ieder land er toe om dit systeem volgens zorgvuldig vastgestelde normen in te vullen, het is zelfs in de loop der jaren nog aangescherpt door o.a. betere technieken. Hierdoor vult ieder land op dezelfde manier en periodiek dit formulier in. Bij de aanwijzing van de gebieden is er een T-nul meting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment, in de gebieden; de z.g. kwalitatieve habitattypen ofwel belangrijke habitattypen die beschermd moeten worden. Nederland wil naast deze habitattypen nog meer beschermen maar dat even ter zijde, het gaat nu even om schade die STIKSTOF DEPOSITIE in de natuur zou veroorzaken. De Habitattypen zijn allemaal genummerd bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen) Deze worden beoordeeld op; Representativiteit: Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied; Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht Relatief oppervlak: Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype; Klasse A,B of C Behoudstatus: Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert. Of wel wat is het effect van autonome ontwikkeling (bv stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen; Klasse A,B of C Dan wordt vervolgens van deze indeling in KLASSE een eindoordeel gemaakt; Eindbeoordeling of Global : Bv ACA wordt dan B. ACB kan C worden, in verband met het zwaar meetellen van de C voor 'gering relatief oppervlak'. Nu zou je verwachten dat enkele natura 2000 gebieden er belabberd voor staan vanwege hun ligging, omvang, omgeving of aanwezigheid van veel stikstofgevoelige habitattypen. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waar LNV de SDF beoordeling heeft ingevuld. Brabant & de Biesbosch De meest besproken provincie op dit moment is Brabant, vanwege Carnaval maar ook vanwege de STIKSTOFDEPOSITIE. Het is dé provincie met de grootste vee dichtheid en ook een veel besproken Kachel staat daar “bio”stroom te maken; de Amercentrale van RWE, maar ook veel scheepvaart komt er dwars door via Hollands diep. Een bekend groot natuurgebied is daar de Biesbosch met een oppervlakte van 9.640 hectare, mét stikstofgevoelige habitattypen dus dit kan nooit goed gaan, de Biesbosch is doodziek of op sterven na dood. Maar NIETS is minder waar want de Biesbosch heeft SDF eindrapport cijfers van heb ik jou daar: A,A,B,A,A,A “Cum Laude” Beter gaat het niet worden! (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL3000040 De Grootste de Veluwe Hoe is het gesteld met de Veluwe, het grootste gebied van Nederland een oppervlakte van 88.378 hectare, hier MOET wel slechte natuur tussen zitten. Ecoloog Jansen van WUR over de Veluwe: Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ (Bron) https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-isdweilen-met-de-kraan-open~ab122809/ De Stentor 16-02-2020: “Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof’ (**) https://www.destentor.nl/apeldoorn/oud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-te-verdwijnen-doorstikstof~aacfba93/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web &cd=2&ved=2ahUKEwicw9vz1d3nAhWvsKQKHbMLArUQFjABegQIAxAB&url=https%3 A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fapeldoorn%2Foud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-teverdwijnen-door-stikstof~aacfba93%2F&usg=AOvVaw2-rZRmof9Z4l-1IfSeRm3O Hier de SDF rapportcijfers van de Veluwe: In 2004 waren hier 2 habitattypen in KLASSE A (uitstekend) In 2019 waren dit er maar liefst 11 habitattypen in KLASSE A Dat is dus ruim 5 keer zo goed als in 2004!! De cijfers (eindbeoordelingen 2019) op een rij: A,A,A,B,A,A,A,A,A,A,C,B,C,B,B,A,A,C,B (**) Cijfers voor 1.996 hectare Oude EIKEN bos (H9190) A,A,A & Global A Maaaar….. hoor ik de natuurvrienden in koor roepen er zitten ook 3 x C tussen dus slecht. Dat klopt; maar even verder kijken dus, waarom er toch nog 3 C’s in het rapport staan; Dit zijn de 3 C’s; H6410 met een totale oppervlakte van 0,0 hectare jawel NUL, NIHIL NIKS dus een beetje logisch dat dit niet zo goed gaat ?? H91D0 met een totale oppervlakte van 0,6 hectare zo, zo ook logisch ? ja want dit type hoort in de natte Biesbosch en niet op de Veluwe thuis. H7140 met een totale oppervlakte van 1,9 hectare toch nog een beetje oppervlakte MAAAAR…… Waren deze 3 habitattypen ook aanwezig in 2004 bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden ?? NEEN en (mogen ze) worden meegeteld in het rapport ?? NEEN (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=nl9801023 De Hoogste Ammoniak concentratie Bennekom heeft de hoogste ammoniak concentratie van Nederland (12,7 periode 2005 – 2018), ook niet zo verwonderlijk want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch zou dan hier ook de hoogste depositie zijn van Nederland en zouden stikstof gevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen hebben. Binnenveld is hier een relatief klein Natura 2000 gebied, dus ook hier maar even de feiten op een rijtje; er is hier 1 habitattypen H6410 (Blauwgraslanden) die reden was om dit gebied aan te wijzen en u zult het niet geloven maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in KLASSE A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.!! Dit komt volgens kenners door uitzonderlijk goed beheer echter de ammoniak concentratie is ongewijzigd hoog (12,7), Bennekom ligt ook naast de Veluwe. (bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL2003006 Er zijn aantoonbaar andere factoren van achteruitgang van bepaalde natuur, heel natuurlijke oorzaken vaak…..…het blijven “tamboereren” op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk. René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.)

Geen onverdeelde steun kabinetsbeleid stikstof

De leden van LTO zijn tevreden met grote delen van het kabinetsbeleid voor stikstof, bijvoorbeeld de toezegging dat de koeien in het voorjaar gewoon de wei in mogen en dat er geen sprake zal zijn van gedwongen krimp van de sector. De boeren vinden zich echter niet overal in. Vooral over de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte heerst forse ontevredenheid. De leden staan overweldigend achter de standpunten van hun vereniging, waar ongeveer twee derde van de landbouwproductie bij is aangesloten: van de 3000 respondenten is gemiddeld 85% het eens met de 17 standpunten in de enquête. Dat blijkt uit een digitale consultatie die LTO Nederland afgelopen week onder haar achterban hield. De kabinetstoezegging dat er geen vergunningsplicht op beweiden en bemesten komt kan op grote steun rekenen – 86% van de respondenten is daar (heel) tevreden mee. Dat geldt ook voor de belofte dat de situatie van PAS-melders wordt gelegaliseerd. Deze boeren konden onder het PAS geen vergunning aanvragen omdat hun uitstoot te laag was, en zitten nu zonder vergunning. 60% van de boeren is (heel) tevreden met die toezegging van de overheid, tegenover 15% (heel) ontevreden. Het voorkomen van gedwongen van generieke krimp of zelfs halvering van de veestapel werd bij de eerste enquête (december 2019) aangemerkt als grootste prioriteit. Het kabinet ziet gedwongen krimp, net als LTO, niet als een optie. Dat standpunt leidt tot tevredenheid onder leden: 7 op de 10 zijn (heel) tevreden met de toezeggingen. Het eerdere plan om productierechten (fosfaat- en dierrechten) te koppelen aan stikstofruimte, dat tot een leegloop van de sector had kunnen leiden, is van de baan. Wederom tot tevredenheid van de boeren: 44% is (heel) tevreden en 33% neutraal. Stikstofuitstoot zelf reduceren Er zijn wel nog enkele punten van zorg: 42% is (heel) ontevreden met de mogelijkheid tot een verplichte voerregeling om stikstofuitstoot te reduceren, zoals die nu in de Spoedwet Stikstof is ingericht. LTO wil dat dit op basis van vrijwilligheid en uitgewerkt door de sector zelf gebeurt. Dit is een speerpunt van het plan van het Landbouw Collectief, omdat onderzoek laat zien dat een reductie mogelijk is tegen relatief lage kosten zonder dat er risico ontstaat voor productie en gezondheid van de dieren. Vergund is vergund Ook het beleid rondom salderen leidt tot ontevredenheid. Zo rekent de overheid in principe met de gerealiseerde stalcapaciteit, niet de stikstofruimte, op het moment dat stikstof wordt overgedragen. 54% van de leden is daar (heel) ontevreden over. LTO wil dat vergunde ruimte vergund blijft. Dat geldt ook voor afroming bij het overdragen van stikstofruimte. Het landelijk uitgangspunt is dat er 30% wordt ingenomen bij overdracht van stikstofruimte. Dat is een negatieve prikkel voor investeringen, waardoor de maatregel rondom Natura2000-gebieden niet leidt tot een versnelling van emissiereductie, aldus LTO. 69% is (heel) ontevreden over het standpunt van het kabinet. Politiek, kom in actie LTO zal de resultaten van de enquête bespreken met de organisaties in het Landbouw Collectief, die zich gezamenlijk inzetten voor het beste resultaat op het stikstofdossier. Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. Het collectief heeft de politiek gevraagd om nu in actie te komen om de oplossingen van boeren mogelijk te maken. De uitkomsten van de enquête worden ook met de Kamerleden en het ministerie van LNV besproken.

19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit. Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers? “Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen. Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten. MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!! Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers. En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST. - De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST. - Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST. 19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten. En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. [b]Dus dat gebeurt niet!!![/b] FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag. Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los! Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there! Bestuur FDF 13 februari 2020

Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’

De vergunningsaanvraag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde verloopt een stuk moeizamer dan voorgaande jaren. Reden: het megafestival in de Achterhoek moet voor het eerst de stikstofuitstoot van met name de crosswedstrijden compenseren. ,,Stil zitten en niks doen is geen optie”, weet stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Johan Vollenbroek is kenner bij uitstek van de stikstofdiscussie in Nederland. De Zwarte Cross staat volgens hem voor een uitdaging. ,,Het festival moet de uitstoot compenseren van al die rondracende creaties. De vraag is hoe. Ik verwacht dat ze in de Achterhoek creatief genoeg zijn om een oplossing te vinden.” Maar volgens Ten Zijthoff is het nog lang niet zover. ,,Of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke, daar zijn we nog helemaal niet. De regels zijn inderdaad veranderd, maar dat betekent niet dat het festival op losse schroeven staat. Al jaren zijn er activiteiten op het evenemententerrein in Lichtenvoorde, ook voordat het Korenburgerveen Natura2000-gebied werd. Die geschiedenis is ook relevant”, zegt hij. ,,Onze aanvraag ziet er goed uit. Wij verwachten zonder problemen akkoord van de provincie en hebben alle vertrouwen dat het goed komt, zonder extra maatregelen.”

Waarom boeren boos zijn

Hardenberg Waarom de boeren boos zijn! 15-01-2020 om 08:00 Door de redactie Wij merken dat er veel sympathie is voor ons boeren, maar vaak komt ook de vraag naar boven. Waarom zijn ze boos? Laten we beginnen door te zeggen dat we echt niet met grof geweld iets wat krom is recht willen buigen. Nee wij willen aandacht en vooral een rechtvaardige behandeling. In de media wordt er veel gesproken over stikstof enz. Maar altijd vanuit een gerichte hoek. Zelfs met de demonstraties, waarbij boeren uitgenodigd waren in de studio's, kwam het alleen maar tot een algemeen praatje met 'kippenvel'. Waar het werkelijk om gaat werd vakkundig omzeild. Zelf heb de ervaring dat ik bijna elke week een ingezonden brief stuur naar ons dagblad met onze visie op het geheel. Ik krijg altijd netjes een ontvangst bericht van goede orde. Maar het wordt nooit geplaatst. Dus bij deze. Ecologen hoeven maar te roepen dat de natuur achteruit holt en dit wordt dan maar klakkeloos overgenomen als haast een religie. Maar is dit zo? Gelukkig hebben we tegenwoordig Social Media. Iets wat ik in principe verafschuw. Maar nu komen ons wel via dit medium heel andere geluiden ten gehore. Daarin zeggen ook veel wetenschappers dat het allemaal wel meevalt. Er verdwijnt wel eens wat, maar komt er ook iets anders voor terug en veel zgn. verdwenen plantjes zijn er nooit geweest. Ook wij boeren houden van de natuur en zien geen achteruitgang. Wel dat nu na een paar zeer droge jaren verdroogde heide plaats maakt voor een sterker gras, maar dat is normaal. Ook kennen wij het historisch besef dat vroeger, toen er nog geen kunstmest was, onze verschaalde landbouw gronden bemest werden met stikstof rijke afgeplagde heide en keutels van schapen die 's nachts opgevangen werden in de schaapskooien. Dus is stikstof opname door de natuur helemaal niet zo vreemd. Lucht bestaat zelf al voor 80% uit stikstof. Men moet onze kleinschalige natuur dus gewoon onderhouden! Zoals gezegd vinden wij boeren natuur ook geweldig, maar de beperkingen die wij opgelegd krijgen voor het behoud, gebaseerd op aannames, kunnen wij niet mee 'boeren'. Dus de grote vraag. Wat komt er in de natuur terecht van onze veehouderij uitstoot? Het onderzoek bureau RIVM doet hier zeer geheimzinnig over en spreekt zelf van fout marges tot 70%. Daar kun je toch geen beleid mee maken? Er is gedemonstreerd bij hen om de cijfers openbaar te maken. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Maar nu nog is het niet volledig. Dit maakt hen zeer verdacht op gemanipuleer van cijfers. Wij hebben in deze het Mesdagfonds opgericht en de eerste beoordeling is dat stikstof vooral neerkomt in de directe omgeving van een boerderij, dus maar weinig in de natuur. Het echte bewijs moet door nauwkeurigheid nog een poosje op zich laten wachten. In de media ziet men de landbouw echter met 46% stikstofuitstoot als de grootste vervuiler. Dieren kunnen helemaal geen stikstof maken, het reproduceert. Gewassen nemen stikstof op en via de koe komt het weer bij de gewassen. Zo is het ook met CO2 en methaan. Per saldo neemt landbouw zelfs meer stikstof e.d. op, want ook uitstoot van industrie en vervoer komt op ons land terecht. Ons land zou hetzelfde kunnen opnemen met minder vee. Maar moeten wij voor anderen het probleem oplossen? Daarnaast zal onze productie overgenomen worden door andere landen waar de zgn. Foot-print veel slechter is. En de wind zal alles weer vermengen. Waarom het vertrouwen in het Ministerie weg is! We weten allemaal nog wel dat er een melkquotum was. Deze werd afgeschaft omdat de prijs toch gemaakt werd op de wereldmarkt. Wat wij als boer niet wisten is dat er in de vorige eeuw een Europese afspraak gemaakt was over een Melkvee Fosfaatplafond. De regering had in vroeg stadium hierop moeten inspelen, maar ze lieten het op zijn beloop. Boeren die hierdoor in de problemen kwamen kregen van de rechter te horen dat ze het konden weten! Eigenlijk niemand wist van het bestaan van het plafond. Tjeerd de Groot, die nu roept dat de veestapel gehalveerd moet worden, maar toen als voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, liet optekenen dat 20% uitbreiding mogelijk moest zijn. De zuivel riep dat ze voorbereid waren op veel meer melkproductie. Banken gaven fiat op leningen. Onze belangorganisatie LTO sprak zelfs van 'Bevrijdingsdag'. Toen het los ging op 1 april 2015 was binnen de kortste keren de limiet van het fosfaatplafond overschreden. Er moest een fosfaatreductieplan komen. Ook boeren die part nog deel hadden aan de meer productie moesten 8.3% inleveren. "Hoe zaait men kwaad bloed!" We kregen fosfaatrechten. Echter kregen ook vleesveehouders deze. Die hadden ze echter helemaal niet nodig en gingen deze verkopen. Het kon dus niet meer teruggedraaid worden, maar door deze grote blunder kon het plafond weer overschreden worden. Dus maar weer een afroming, "Hoe zaait men kwaad bloed!" Toen kwam de tweeling affaire. Duizenden boerenbedrijven kwamen op slot te zitten en werden als fraudeurs aangemerkt. Het was een storm in een glas water. Het bleek te gaan om een data fout in het I&R systeem bij het ministerie zelf. Er kwam zelfs nog geen sorry van het ministerie. "Hoe zaait men kwaad bloed!" U begrijpt dat alle vertrouwen in het Ministerie van Landbouw weggevaagd is. Beschuldigingen in de media Zo zouden er bossen gekapt worden voor de soja teelt voor de dieren. De werkelijkheid is dat soja geteeld wordt voor humane voeding. Er zit soja olie in 221 producten. En de uitgeperste sojabonen, het zgn. schroot, wat anders op de vaalt terecht komt, wordt net als veel andere afvalproducten aan dieren gevoederd. Deze leveren er hoogwaardige eiwitvoeding van voor de mens. Zou dit niet plaats vinden dan zouden er nog meer bossen gekapt moeten worden voor de vegetarische voeding. Waarom moet Nederland het tweede voeding exporterende land zijn van de wereld wordt er gezegd. Echter komt dit vooral door de doorvoerhandel via onze Rotterdamse haven. Er wordt wel 60% van onze landbouw geëxporteerd. Boze tongen zeggen dat daardoor de prijzen niet beter kunnen worden, want alleen met tekorten kun je iets afdwingen. Dat klinkt als de waarheid. Maar je moet verder denken! Zelfs al zouden we 61% minder produceren, dan nog zou het weinig uitmaken. De inkooporganisaties zijn namelijk allemaal internationaal en kopen gewoon in het land waar dit het goedkoopste is. Duidelijk voorbeeld van wereldhandel zijn wel de goede prijzen voor varkensvlees, nu China door ziekte niet kan produceren. Speciaal producten met een meerprijs wordt ook veel op ingezet. Maar alleen lege schappen in de Super zijn scherprechter en dan komt men erachter dat men veel wil maar toch gaat voor het goedkoopste, wat ook goed is. Waar we wel voor moeten zorgen is dat we ons niet uit de markt prijzen door veel hogere eisen. Verminderen kan ook helemaal niet Er werken 600.000 mensen in en voor de landbouw. De helft zou betekenen 300.000 mensen de WW in. In plaats dus van zelf geld verdienen, de hand ophouden. Daarnaast heeft bv Nederland de exportgelden hard nodig om alle importen als olie, auto's elektronica e.d. te betalen. We zouden binnen de kortste keren een failliete Staat worden. Mijn motto is: "Er moet verdient worden om sociaal te kunnen zijn". Dan de opmerking dat de landbouw veel EU subsidies opstrijkt. Wij hebben liever dat de subsidies direct verdwijnen. Dit verdient uitleg: De prijs van een product wordt bepaald door vraag en aanbod. De bodemprijs wordt bepaald of het nog uit kan te produceren. Doordat de subsidies verrekend worden in de kostprijs, komt die bodem nog lager te liggen. Subsidies verdwijnen dus in een nog goedkoper voedingspakket voor de consument. Maar de ellende is dat je als individuele boer wel met die lagere bodemprijzen te maken hebt en dus wel afhankelijk gemaakt wordt van die subsidies. Je moet dus wel als een schoothondje aan alle voorwaarden voldoen. Subsidies zijn we dus liever kwijt dan rijk. Er wordt gesteld dat de landbouw zeer ineffectief is omdat maar 30% omgezet wordt in menselijke voeding. Nee, juist 70% is van grote waarde, want dat is mest. Zonder mest groeit er niets en 30% kun je afval noemen omdat het via de mens in het riool komt waar het onbruikbaar wordt door alle chemische middelen en medicijn resten. Mest teveel? Het is zelfs zo dat als wij onze gewassen naar behoefte mogen bemesten we zelfs een tekort hebben. We mogen maar beperkt dierlijke mest op het land brengen en daarnaast nog kunstmest strooien. Absurd natuurlijk. Wel kan gesteld worden dat er plaatselijk teveel geproduceerd wordt, waardoor veel transport moet plaats vinden. Veel waterverbruik voor elke kilo vlees is ook zo'n item Mensen de stad krijgen het verzoek niet teveel in hun tuin te bestraten, zodat bij hevige regenval het water ergens kan wegzakken en straten niet onder water komen te staan. Wij boeren hebben veel absorberend land wat overstromingen voorkomt. Maar bij ons noemen ze het waterverbruik. Wij boeren zien ons graag omringd met weidevogels Maar predatie elimineert deze weidevogels. We laten nesten opzoeken, wat nu zelfs met drones kan. Maar voordat ze uitkomen zijn ze al verdwenen. Ooievaars, kraaien, buizerds, vossen, dassen, marters, katten en ga zo maar door, zijn er in overvloed. Waar denk u waar deze dieren van leven? Het evenwicht is totaal zoek! Maar de boer krijgt de schuld, want die beheerd zijn land verkeerd! Daarnaast vraag je je af of mensen nog wel nadenken Men demonstreert tegen de uitstoot van bedrijven. Realiseert men zich wel dat wij allemaal de opdrachtgever zijn van die industrie? Wij willen immers huizen hebben, verwarmen het, een wegennet, vervoersmiddelen, we kopen kleding en maken gebruik van alle luxe. Ook denken mensen die elektrisch rijden goed bezig te zijn. Zolang we geen 100% groene stroom hebben is het gewoon een verplaatsing van vervuiling naar de energie bedrijven. Leuk voor in een vervuilde stad, maar geen oplossing. Gewoon een verkoop truc van de elektrische auto verkopers. Waar we ons ook verschrikkelijk aan storen is dat er ster spotjes te zien zijn tegen de veehouderij. Ze laten zelfs filmpjes zien vanaf de andere kant van de wereld, waar een eenzame boer door een hersenaandoening niet meer wist wat ie deed. Ook wij boeren gruwelen daar van. Ze doen echter voorkomen alsof het overal zo is. Zo worden er uitspraken gedaan dat onze stallen concentratiekampen zijn en wij boeren kampbeulen. Natuurlijk mogen (moeten) mistanden aangepakt worden, maar zie het niet als de standaard. Als ergens in een tehuis een slechte zorg is, is dat toch ook geen maatstaf voor de hele Zorg. Anti veehouderij groeperingen, die totaal geen kennis hebben van het reilen en zeilen op de boerderij, worden nota bene financieel ondersteunt door de Postcode Loterij, wat een Staats gebeuren is. Wat mensen willen eten moet iedereen zelf weten. Van de vleeseters mag het dier tenminste nog geboren worden. Ze worden over het algemeen vertroeteld, want waar een boer niet goed voor zijn dieren zorgt, zorgt deze ook niet voor de boer. Daarnaast is er grote zorg dat deze dieren zonder stress en angst aan hun einde komen. Gewasbeschermingsmiddelen wil men ook helemaal weg hebben. Er wordt echt wel met beleid gewerkt hoor! Hier kan ik kort over zijn: Mensen laten zich inenten en gebruiken medicijnen, om gezond te blijven. Hier snapt men het dus wel. Wij bekritiseren helemaal niet dat er een klimaat verandering kan plaats vinden. Maar veehouderij is hier niet debet aan. Het is gewoon een neutrale onmisbare schakel. Het leven op aarde is mogelijk doordat er veel CO2 en stikstof opgeslagen werd in de aardbodem. Door dit allemaal weer terug te halen in de atmosfeer, kan dit echt wel van invloed zijn op het klimaat. Echter alleen iemand die met blote handen een plaggen hutje bouwt op de hei en zich voedt en kleed uit de natuur heeft recht van spreken. Dus niemand. Schone energie is er nodig. Waterkracht, zon en wind is er genoeg en mogelijk ook kernenergie met waterstof. Oppompen van olie en gas of afgraven van steenkolen is voor nu nog goedkoper, maar of het zo door kan gaan is de vraag. Albert Altena de Haarweg 2a Lutten.

Nieuwe reacties

Luchtvaartsector behoort niet tot de categorie die “zeer weinig stikstof uitstoten”

[b]Persbericht MOB Schiphol zal moeten krimpen en Lelystad wordt een pretpark als het kabinet het advies van de Commissie Remkes overneemt. Minister van Nieuwenhuizen moet haar huiswerk voor Lelystad weer opnieuw overdoen. Onderstaand een toelichting. [/b] Van 15 januari 2020 dateert het advies van de commissie m.b.t. de luchtvaartsector. Kernpunten hieruit: 1. Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 2. De stikstofemissies zijn volgens de commissie in de afgelopen decennia gedaald in de sectoren industrie/energie, landbouw en wegverkeer. De stikstofemissies van de luchtvaartsector zijn daarentegen heel fors gestegen. 3. Emissies van transport op, naar en vanaf het vliegveld moeten ook aan het vliegveld worden toegerekend. Deze emissies kunnen volgens de commissie tot circa 30% van de totale emissie van het vliegveld bedragen. 4. Tot nog toe zijn emissies boven 3000 voet (914 m) niet meegenomen in de berekeningen. Dit is onjuist zegt de commissie omdat een deel van deze emissies toch uiteindelijk op Nederlandse natuurgebieden landt. 5. De bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek is derhalve substantieel groter dan waar tot nog toe vanuit is gegaan. 6. De commissie stelt dat de stikstofemissie van de luchtvaartsector niet alleen niet mag stijgen maar moet gaan dalen. De commissie adviseert de regering om als voorwaarde aan de sector op te leggen dat de sector alleen nog maar kan groeien op voorwaarde dat de stikstofemissie daalt. 7. Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te verwachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stikstofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies. 8. Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/Rotterdam en Eindhoven in zicht. 9. De commissie stelt m.b.t. Schiphol: “Deze extra vliegbewegingen (500.000 versus 400.0000) hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden sinds 2004. Derhalve is de conclusie dat de toename van 400.000 naar 540.000 vliegbewegingen geen significante effecten heeft op de Natura 2000-gebieden rond Schiphol zonder nadere onderbouwing niet houdbaar”. Dit sluit goed aan bij ons handhavingsverzoek van 15 september 2019 dat inhoudt dat Schiphol het aantal vliegbewegingen terug dient te brengen van 500.000/jaar naar 400.000/jaar omdat 100.000 vliegbewegingen als niet vergund, en dus illegaal, moeten worden beschouwd. 10. De stikstofemissie vanuit de luchtvaart mag niet meer stijgen. Praktisch gezien betekent dit dat opening van Lelystad Airport nog verder uit zicht raakt. De commissie heeft kennelijk net als wij ook geconcludeerd dat de nu voorliggende cijfermatige onderbouwing van de gevolgen van opening van het vliegveld nog steeds niet deugt. Zo is bij Lelystad Airport de stikstofemissie van transport van en naar het vliegveld niet meegerekend. Idem voor de emissies boven 3000 voet. Quote uit het advies: “Het Adviescollege beveelt het Ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van deze natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten”. Dit is dus een opdracht aan minister van Nieuwenhuizen om haar huiswerk weer opnieuw te gaan doen, voor de zoveelste keer. Overigens zijn door ons ook vraagtekens gezet bij de in het kader van het MER uitgevoerde Aeriusberekeningen. Tot slot merken wij op dat de commissie wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof. Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport. Wat betreft salderen schreven we al eerder: "Er moet eerst op gebiedsniveau verzekerd gaan worden dat instandhoudingsdoelstellingen gehaald gaan worden. Het realiseren van die doelen zelf hoeft niet persé direct, maar wel is zekerheid vereist over het gaan halen van die doelen. Pas wanneer naleving van artikel 6, lid 1 en 2 Habitatrichtlijn is verzekerd ontstaat ruimte voor salderen en vrijstellingen onder drempelwaarden". Dit is in lijn met het recente advies van de Raad van State: "Zonder een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken zal een drempelwaarde kwetsbaar zijn. Alleen met zo’n pakket aan maatregelen zullen drempelwaarden tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer weinig stikstof uitstoten". Het is evident dat de luchtvaartsector niet tot de categorie van activiteiten behoort die “zeer weinig stikstof uitstoten”. Verder valt niet te verwachten dat “een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken” door het huidige kabinet tot stand zal komen. Daarvoor is er te veel besluiteloosheid binnen het kabinet. Een verdere juridische complicatie is dat vergunde stikstofemissies (hetzij stikstofoxiden en/of ammoniak) geen vergunde rechten zijn. Er kunnen dan ook grote vraagtekens worden gezet bij de verhandelbaarheid ervan. Nijmegen, woensdag 15 januari 2020 Johan Vollenbroek

Artikel uit het FD

LANDBOUW Minder stikstof? Laat de overheid meekijken in boekhouding van boeren • Met aangepast veevoer kan stikstofuitstoot omlaag • Veeboeren houden gegevens bij in een database • Voorstel is om overheid inzicht te geven in die data Vasco van der Boon Apeldoorn/Lochem Het kabinetsvoorstel om via aangepast veevoer de stikstofuitstoot in de landbouw te verlagen, kan alleen slagen als dit te meten valt en kan worden gehandhaafd. De overheid zou daarvoor toegang moeten krijgen tot een bestaande database, de Kringloopwijzer, met daarin de productieboekhouding van veeboeren. Dat stelt veevoerfabrikant ForFarmers in gesprek met het FD. ‘De enige serieuze mogelijkheid om op korte termijn het stikstofbeleid via een aanpassing van het veevoer te handhaven, is via de Kringloopwijzer, ondanks begrijpelijke onzekerheid van de veehouders hierover’, zegt bij ForFarmers marketingdirecteur herkauwers Henry Verwaijen. ‘Daarin zitten alle noodzakelijke data in relatie tot de stikstofuitstoot.’ De Kringloopwijzer is een database met onder meer de mineralenboekhouding van melkveebedrijven. Daarin wordt bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof er bij een boerderij ingaat via het voer en hoeveel via vlees en melk het bedrijf verlaten. Nederlandse zuivelbedrijven stelden de Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor melkveehouders. Sinds 1 januari bevat de Kringloopwijzer ook de emissie van het broeikasgas CO2 van het mengvoer. ‘Nederland is uniek in de wereld met dit instrument waarmee we van alle bedrijven weten hoe zij met mineralen omgaan en wat hun emissies zijn’, zegt beleidsmedewerker Willem Koops van ZuivelNL, de beheerder van de database. Ook de data van de melk die de boer levert, worden automatisch doorgegeven aan de Kringloopwijzer, net als informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het aantal dieren, wat de voerfabrikant aan de boer levert, grondanalyses en details over het ruwvoer dat de boer zelf teelt. ‘De totale boekhouding op dit gebied’, zegt ForFarmers-bestuursvoorzitter Yoram Knoop. Via dit ‘bestaande systeem’, aldus ForFarmers, valt per veehouder de input en output te meten en bij te sturen. ZuivelNL deelt deze opvatting. De boerderij zou een ideaal detailniveau zijn voor het monitoren van het beleid. Om de stikstofuitstoot te verlagen zonder dat de melkproductie of de gezondheid van dieren eronder lijden, moet het eiwitgehalte in het veevoer lokaal met maatwerk worden aangepast. Knoop van ForFarmers schat dat ‘10% stikstofreductie op korte termijn, het is eerder een kwestie van maanden dan van jaren’, mogelijk is in de veehouderij, ‘mits er draagvlak is bij de veehouders’. Dat kan volgens hem ‘vooral eerst door aanpassing in het eiwitpercentage in het veevoer’, aangevuld met aanpassingen in het mestgebruik en de huisvesting van de dieren. Het is deze aanpak waarvan het kabinet en dertien boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief voorlopig het meeste effect verwachten om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Aangepast veevoer is een van de vorige maand gepresenteerde voorstellen, de andere zijn verlaging van de maximumsnelheid en sanering van de varkenshouderij. ForFarmers krijgt bijval van de grote coöperatieve voerfabrikant Agrifirm. Ook bestuursvoorzitter Dick Hordijk ziet de oplossing voor het controleren van de stikstofuitstoot op de boerderij in ‘precisielandbouw’. ‘De automatisering gaat heel hard, waardoor we vrij nauwkeurig kunnen gaan registreren wat de uitstoot is.’ Dat dit met het verzamelen van ‘meer data’ op de boerderij gepaard gaat, lijkt Hordijk onvermijdelijk. ‘Als je doelen hebt, heb je metingen nodig.’ Dit raakt wel ‘gevoelig gebied’, beseft ook Hordijk. Hij benadrukt dat de overheid ‘het vertrouwen’ van de boeren hierbij moet behouden met een consistent langetermijnbeleid. Daar heeft het de laatste tijd aan ontbroken, volgens de voerfabrikant. Volgens Verwaijen bestaat onder boeren ‘best veel weerstand’ tegen gebruik van boerendata door de overheid om beleid te handhaven. ‘Tegenstanders zien de potentiële nadelen, maar niet de voordelen.’ Hoe gevoelig overheidsingrijpen in het mestbeleid ligt, bleek afgelopen maanden uit de boerendemonstraties tegen het stikstofbeleid. Halverwege de jaren 90 weigerden ruim tienduizend agrariërs een mestboekhouding in te leveren bij de overheid. Efficiencyverbetering in het voerrantsoen leidt niet alleen tot minder stikstofuitstoot. Het gebruik van de Kringloopwijzer levert een gemiddeld melkveebedrijf ook €4000 tot €10.000 voordeel per jaar op door zuiniger en gerichter te voeren, te bemesten en met het land om te gaan. De ‘precisielandbouw’ waartoe het stikstofbeleid op de boerderij gaat nopen, maakt het samenspel van het voerbedrijf met de veehouders nog kennisintensiever, verwacht Knoop. ForFarmers is volgens hem nu al ‘een half consultancybedrijf’, omdat het met het verkochte voer steeds meer advies levert. Het aanwenden van de fijnmazige data van de Kringloopwijzer voor het monitoren van de stikstofnormen kan ook tegemoetkomen aan de kritiek van onderzoeksinstituut Mesdagfonds en de Farmers Defence Force (FDF) op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat baseert volgens hen de uitspraak dat de landbouw verantwoordelijk is voor bijna de helft van de stikstofdruk op te weinig meetpunten. Mesdagfonds en Farmers Defence Force reageren niet op vragen hierover. Een toekomstige rol in het stikstofbeleid voor de Kringloopwijzer ‘zal zeker in het overleg met het ministerie ter sprake worden gebracht’, meldt voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief — waarbij de FDF is aangesloten — desgevraagd. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dit: ‘Het ministerie onderzoekt hoe stikstofreductie via aangepast veevoer vorm kan krijgen en wil dit in gezamenlijkheid met de landbouwsector uitwerken. Begin januari wordt hierover met het Landbouw Collectief gesproken. De mogelijke rol van de Kringloopwijzer zal onderdeel zijn van het gesprek.’ Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij bepleitte onlangs in het periodiek Nieuwe Oogst de Kringloopwijzer ook te gebruiken om milieuprestaties te belonen. Een prikkel voor milieuvriendelijk boeren komt acceptatie van de Kringloopwijzer als monitor ten goede, betoogt de ForFarmers-bestuursvoorzitter. Koops van ZuivelNL acht het ook mogelijk dat ‘ontwikkelruimte’ van boerderijen op basis van de Kringloopwijzer wordt verstrekt. Koops wijst wel op de ‘discussie’ dat de overheid garanties eist voor ‘voldoende borging’ van de juistheid van de data die in het systeem worden ingevoerd. ‘Als je boeren hierop gaat afrekenen, krijgen ze natuurlijk een belang bij het invoeren van data.’ Knoop van ForFarmers: ‘De overheid accepteert de Kringloopwijzer nu wel als sturingsinstrument, maar nog niet als toezichtmiddel.’ Privacy En hoe zit het met de privacybescherming van de veehouders die de Kringloopwijzer hun data toevertrouwen? Die data worden alleen aan derden ter beschikking gesteld met toestemming van de veehouder, aldus de gebruiksvoorwaarden van de Kringloopwijzer. Die toestemming is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende voor de overheid om de Kringloopwijzer eventueel te kunnen gebruiken.

Gemiste kans nieuwsuur

Hebben we de hele dag succesvol gedemonstreerd en aandacht gevraagd bij de media om beter gehoord te worden. Zie ik net in nieuwsuur eindelijk een kans om ons verhaal te doen en dan is daar iemand neergezet die totaal niet geschikt is hiervoor. Komt zelfs de beruchte grafiek in beeld die laat zien dat we verantwoordelijk zijn voor 50% van de stikstofuitstoot, de kans om uit te leggen dat dit een totaal vertekende weergave van de werkelijkheid is. Kun je uitleggen dat de RIVM in al z'n geheimzinnige berekeningen de industrie onder de 10.000 kg stikstofuitstoot niet mee telt, dat dit hetzelfde is als alle veehouderijbedrijven onder de 700 koeien niet mee te tellen. Er komt helemaal niets uit die jongen. Kun je hem niet kwalijk nemen, hij is zenuwachtig en slaat dicht. Hij zit de komende dagen te balen over wat hij had moeten zeggen. De jongen van de alternatieve sector kon z'n verhaal, zei het wat sloom, wel overbrengen. Als organisatie van de acties moet je zorgen dat daar iemand zit die eindelijk de waarheid kan uitleggen, er zijn er genoeg die dat kunnen. WAT EEN GIGANTISCH GEMISTE KANS. Het draait tegenwoordig allemaal om de media. Als we als veehouderij zo blijven doorblunderen op dat gebied kunnen we beter meteen stoppen met alle acties. Kan je zeggen: doe het dan zelf! GRAAG!

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister!

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmeeper direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het LandbouwCollectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken. Het Landbouw Collectief heeft sinds 24 oktober snel geschakeld en gewerkt aan een breed gedragen oplossing. Zich bewust van het belang en de noodzaak om een economische recessie te voorkomen heeft het Landbouw Collectief de hand uitgestoken, ze wil onderdeel zijn van de oplossing zonder de oorzaak te zijn van het probleem. Helaas lukt het niet om tot concrete afspraken te komen met de Minister, ze laat het Landbouw Collectief in het ongewisse. Inmiddels zijn we bijna 7 maanden verder na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de PAS werd afgeschoten. Sindsdien is veel tijd verloren gegaan, waarbij de sectoren maandenlang niet serieus zijn genomen. Na het debacle met het kabinetsbesluit van 4 oktober en de opvolgende provinciale beleidskaders van 8 oktober, die achteraf allemaal niet goed doordacht bleken, blijft de stikstofimpasse voortduren. Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op haar plan. De beste garantie om daadwerkelijk tot vermindering van de stikstofuitstoot te komen, en dat al op heel korte termijn. Niet alleen goed voor natuur en economie, maar ook voor terugkeer van de rust in de samenleving.

Albert Altena


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 9u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering