Misschien iets om over na te denken. Vooral tijdens de provinciale verkiezingen

Ik neem aan dat een ieder ondertussen wel wakkerder is dan een paar jaar terug. Velen zullen nog volop in bedrijf zijn. Passen zich met elke regel weer aan. Anderen zijn gestopt door ouderdom, geen opvolger of een goed aanbod voor de stikstofrechten. Wat de reden ook maar mag zijn. Vandaag vond ik het zo’n dag weer eens wat van me te laten horen. Persoonlijk zit ik meer in het politieke gebeuren dan alle cijfers, regels en wetten waar Jan Cees en Spithoven zich mee bezig houden. Graag deel ik mijn analyse met jullie van wat ik denk, ik lees, ik hoor of zie gebeuren. Niet dat het voor waarheid moet worden gelezen maar misschien wel om over na te denken…. Vooral met het oog op komende provinciale verkiezingen. (De foto is ons protestbord waar via de weg, de burger mooie gesprekken mee ontstaan) Onlangs was in Davos de Wef bijeenkomst. Niets geheimzinnigs meer aan. Ook sommige elite laten zich hier steeds meer uit. Zo wordt steeds duidelijker dat ze het over de onnuttige eters hebben. Hiermee bedoelen ze de burgers die er zijn maar niet meer nodig zijn. Door technologie, wetenschap, computers. De elite ziet een wereld voor zich zelf waarin ze zelfvoorzienend zijn, in evenwicht met de natuur. Om dit te bereiken spreken ze in Davos over een soort fort voor hun zelf. Er zijn in Amerika al vele tunnels ontdekt met goed voedsel voor jaren. De nutteloze eters zullen buiten dat fort elkaar wel aanvallen en opruimen is de gedachte. Er zijn nu eenmaal te veel mensen. Ik denk dat dit ook de reden is dat we zoveel vluchtelingen Nederland in laten. Ondanks dat we vol zitten en ons Land systeem dit niet aankan.(Onderwijs, vervoer, werk, onderdak etc.) Ik neem het de vluchtelingen niet kwalijk. Als een land hun de mogelijkheid bied dan maak je daar gebruik van. Ondertussen komt Tristate city of wel de 15 minuten steden (op internet wel te vinden) steeds dichter bij. Terwijl de boeren zich druk maken om de derogatie, en of krekelmeel in onze voeding. Hebben veel gemeentes onlangs hun handtekening gezet in de voorbereidingsfase om de 15 minuten steden te realiseren. Friesland komt er in het algemeen nog goed van af. Zouden ze misschien straks van het wolven hek om Friesland een elite hek maken? Zodat ze hun fort hebben…. Op de Waddeneilanden vestigen zich al veel elite in al of niet vakantiehuizen. Er wonen hier weinig mensen, vruchtbare grond en een vliegveld te Leeuwaren. Ik denk dat dit in grote lijnen het idee is of was van het Wef. Misschien dat er al boeren zover zijn om ook te kunnen denken dat de oorlog in Oekraïne met Rusland alleen maar is gedaan om het als reden te gebruiken om de plannen door te drukken. Of dat er al boeren zijn die de oversterfte zien. Was dat vaccineren wel zo’n goed idee? Of nog een stapje verder… Wat Fvd allemaal vertelde, daar is toch wel veel van uit gekomen. Vandaag las ik het bericht dat je bij Picknick nu kunt aangeven of je je producten uit Nederland wil hebben of uit Duitsland. Het zelfde Hak potje kost hier gauw 50 cent duurder. Het zijn kleine berichtjes. Maar vaak werkt het uit in het puzzelstukje wat ontbrak. (Wat me ook bij staat is dat de familie van minister van stikstof van der Wal Picknick hebben opgezet maar dit kan ik fout hebben. Hoewel het me niets zou verbazen) Zoals de melk, de eieren, het vlees elders te halen. De meest consumenten hebben er geen probleem mee. Als het goedkoper is…. Wat ik maar duidelijk wil maken met mijn schrijven, en wat ik al jaren probeer te vertellen. Wij de boeren kunnen niet tegen de Wef plannen op met al onze argumenten, al onze rechtszaken, al onze cijfers en vooral al onze goede bedoelingen. Dit plan is allemaal zo perfect uitgewerkt. Er zijn personen in het verhaal die het WEF plan proberen te dwarsbomen. Die precies weten wat er gaande is. Denk aan Trump, Musk, Poetin (Hoewel die ook gebruik kunnen maken van de ontstaande situatie) of dichter bij huis de BBB of Forum voor Democratie. Bij het Wef ging alles achter de schermen. Tot een paar jaar terug ze het moment vonden om door te pakken. We kregen de zogenaamde covid, de lockdowns de vaccinaties de leugens de milieuproblemen, de vogelgriep, de oorlog, het geld uit geven en de vluchtelingen. Nu komt de uitrol met digitaal geld, Co2 taks, 15 minuten steden, overname land en schulden, controle noem het maar op. Alles verloopt redelijk volgens plan. Daarom…. De enige mogelijkheid om iets te redden van deze richting is wijs te stemmen. In de peilingen lees ik dat in Friesland, Drenthe en Groningen de BBB als beste uit de bus komt. In de rest van Nederland lijkt toch weer de VVD boven aan te staan… Dan denk ik, mensen werk aan de winkel daar. Andere kant moet ik ook denken… Misschien wil de mens deze controlestaat wel. Je hoeft zelf niet meer na te denken… Misschien is dat juist wel heel fijn??? Het is een fascinerende tijd.

Nutriënten verontreinigde gebieden

In de Derogatiebeschikking en 7de actie programma nitraat APN zaten een aantal zaken. Afbouw van aanwendingsnormen in stappen van 250/230 naar de eindnormen in 2026 van 170 kg N. Met de modelleerde werkingscoëfficiënt van 45 %(beweiden ) en 60 % ( opstallen en aanvoer graasdiermest) kun je de plaatsingsruimte uitrekenen. Daarnaast zatten er de bufferstroken in de beschikking, 3 en 5 m (afhankelijk van KRW waterlichaam of boerensloot) of de 100 en 250 m bij de kwetsbare beekdalen. Ook het verplichte vanggewas op zand en löss na 1 oktober was er een onderdeel van. Dat Adema zich niet aan deze laatste twee bepalingen hield kwam doordat het ministerie geen wettelijk kader geregeld had waarover SSC een verzoek tot nadeelcompensatie had ingediend. Nu tovert de minister de ministeriële regeling uit de kast om het als nog snel even te regelen. Ook SSC zal hun proces weer vervolgen. Ook in het GLB worden in de basis conditionaleiten gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsvrije zones opgesteld. Alleen hier zit een grens van 4 % van een topografisch perceel in. Met de maatregelen van gisteren zijn die nu niet relevant meer als keuze opties voor het GLB maar een verplichting vanuit het 7de APN. Ook de pilot mineralen concentraat wordt door Brussel niet meer gezien als een pilot maar als een derogatie an sich. De status van deze pilot na gisteren is onduidelijk. Maar het grootste konijn uit de minister zijn hoed zit in de nog nader in te kleuren Nutriënten verontreinigde gebieden. Volgens de Kamerbrief bestrijken die 42 % van het Nederlands landbouw areaal. In die gebieden worden de aanwendingsnormen 20% extra verlaagd waarbij deze na 2026 uitkomen op 136 kg N per ha. Hier de Kamerbrief, vergeet de CDM bijlage niet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/20/implementatie-derogatiebeschikking-en-zevende-actieprogramma-nitraatrichtlijn En voordat er nog enkele 1000 veehouders EN akkerbouwers overblijven wordt het toch echt tijd dat ALLE partijen nadenken waar ze mee bezig zijn en aan welke toekomst ze werken. Want zo gaat het echt niet!!!!!!! (in de bijlage een kaartje met rood (KRW op N en/of P overschreden) en Groen en (voldoet aan de KRW norm N en P). Met dit kaartje is iets heel bijzonders, later meer)

Van Keimpema over Landbouwakkoord: 'Ik vraag me af of we prijsafspraken kunnen maken'

Voorzitter Sieta Van Keimpema van Dutch Dairymen Board (DDB) is kritisch na de eerste sectortafelbijeenkomst melkveehouderij. Zo ziet ze nog de nodige haken en ogen, bijvoorbeeld bij het maken van prijsafspraken. „In Nederland hebben we internationale handelsafspraken en verdragen met anderen. Die kun je niet zomaar beëindigen.” De sectortafel melkveehouderij hield afgelopen vrijdag het eerste overleg in het kader van het Landbouwakkoord. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd vooral het proces besproken. „In een interview bij Agrio gaf de minister aan dat de sectortafels de motor zijn van het landbouwakkoord, maar dat gevoel heb ik totaal niet",vertelt Van Keimpema. „Er is ons namelijk duidelijk gemaakt dat aan de hoofdtafel wordt onderhandeld. Maar dat gevoel kan nog komen natuurlijk.”

Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen

kreeg onderstaand artikel via LinkedIn Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen Arend Clahsen In het kort Plan betekent dat een boer grond eerst aan de overheid moet aanbieden als daar een claim op rust. De potentiële ingreep is onderschat omdat lagere overheden en media dachten dat het om een stikstofmaatregel ging. Juristen en LTO waarschuwen dat de waarde van boerengrond en de rechtszekerheid onder druk komen te staan. Het Rijk onderzoekt een verregaande stap om de zeggenschap over boerengrond in Nederland te vergroten. Met een eerste recht op koop als een boer akkers of weilanden wil verkopen, wil de Rijksoverheid andere boeren, speculanten en derden de loef af kunnen steken. Met een voorkeursrecht op agrarische grond krijgt het Rijk veel meer invloed op de inrichting van het landelijk gebied. Juristen en LTO Nederland waarschuwen voor potentieel grote gevolgen. Zo kan de grond in waarde dalen als boeren worden beperkt in hun verkoopmogelijkheden. Het plan dreigt het wantrouwen tussen boeren en Den Haag verder te vergroten. Niet in de laatste plaats omdat het voorgestelde instrument opduikt in een pakket met kabinetsmaatregelen uit november om de stikstofcrisis aan te pakken. Op het platteland leeft al het gevoel dat de stikstofkwestie misbruikt wordt om andere doelen te verwezenlijken. Vorig jaar reageerden boeren bijvoorbeeld furieus toen tijdens de boerenprotesten een kaart uitlekte waarop de bouw van 25.000 woningen in het boerendorp Stroe was geprojecteerd. De provincie ontkende snel dat het om een concreet plan ging, maar in de beeldvorming was het kwaad was al geschied. Eerste recht op koop Tot nu toe is de alinea in het pakket uit november over het voorkeursrecht door media en lagere overheden gelezen als een eerste recht op koop van stikstofrechten zodra een boer stopt. Maar dat is niet het geval. De tekst slaat namelijk op de grond zelf: 'Daarnaast verkent het kabinet de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie. Dit biedt het Rijk en de provincies de mogelijkheid om te sturen op het gebruik van de agrarische grond, geeft aan de voorkant regie in gebiedsprocessen en over keuzes in het landelijk gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van extensivering, en biedt de mogelijkheid om speculatie tegen te gaan.' De hamvraag is waarom het Rijk en stikstofminister Christianne van der Wal het instrument aan de gereedschapskist willen toevoegen. Er bestaat namelijk al een Wet voorkeursrecht gemeenten - die in de praktijk niet door het Rijk zelf wordt gebruikt - waarmee overheden een eerste recht op koop kunnen uitoefenen als boerengrond een niet-agrarische bestemming krijgt zoals een woonwijk of een bedrijventerrein. Nadere informatie volgt pas als de maatregel verder is uitgewerkt. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal dat voor 1 april gebeuren. Het ministerie bevestigt in een korte reactie dat inderdaad een uitbreiding van het voorkeursrecht wordt onderzocht. 'Voor gronden die een niet-agrarische functie hebben of krijgen, bestaat de mogelijkheid van een voorkeursrecht al op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het kabinet verkent de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.' Dat zou een majeure uitbreiding betekenen van de mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen op de eigendomssituatie en de verhandelbaarheid van grond in landelijk gebied. Het ministerie gaf geen concreet antwoord op vragen van het FD waarom de maatregel opdook in het document met stikstofmaatregelen uit november. In het verleden is het voorkeursrecht veelal door gemeenten gebruikt bij de voorbereiding van bouwplannen, zoals bij grote woningbouwlocaties in de jaren tachtig en negentig. Meer recent claimde de gemeente Zeewolde in Flevoland met de wet alvast boerengrond voor het datacenter van Meta dat uiteindelijk niet doorging. Het recht op eerste koop voorkomt dat speculanten snel weilanden opkopen, vooruitlopend op de waardestijging bij wijziging naar bouwgrond. Maar dat speculatieargument vervalt bij omvorming naar minder intensief agrarisch gebruik of natuur. De economische waarde daalt dan. 'Vergaand en onwenselijk' LTO Nederland noemt het voorstel zeer vergaand en onwenselijk. 'Het is de vraag of de overheid dit alleen wil inzetten voor stikstof, of voor natuurherstel of ook voor bijvoorbeeld klimaat en het bodem- en waterbeleid', zo laat een woordvoerder weten. Daarnaast vreest de organisatie voor waardedalingen van agrarische grond als de overheid prijsbepalend wordt en niemand anders kan meebieden. 'Bij woningbouw zien we al dat het voorkeursrecht een prijsdrukkend effect heeft. Maar dan is dat nog altijd boven de landbouwwaarde. Bij het omzetten naar natuur zou een nog sterker prijsdrukkend effect kunnen optreden, omdat de grond dan veel minder waard wordt.' 'We onderzoeken nog welke juridische consequenties hieraan vastzitten', aldus de LTO-woordvoerder. 'Belangrijk daarbij is dat de rechtsbescherming voor de agrarische ondernemers intact blijft.' 'Geen wildwest-taferelen in handel stikstofruimte' In het najaar ontstond ophef nadat Rijkswaterstaat en Schiphol tientallen boeren had uitgekocht om ruimte te maken voor vliegverkeer en wegenprojecten. Allerlei partijen die ruimte proberen te kopen, zou tot wildwesttaferelen in de handel in stikstofrechten leiden. Navraag bij stikstofmakelaars en projectontwikkelaars leert dat dit niet op grote schaal speelt. Vooral de overheid zelf roert zich als externe partij, via het agentschap Rijkswaterstaat en staatsdeelneming Schiphol. 'De handel is vooral van landbouw naar landbouw, van groen naar groen zoals we dat noemen, en incidenteel doet iemand van buiten navraag', stelt Frans Evers, makelaar in productierechten. Ook Dick Waiboer van Klaver Agrarisch Vastgoed ziet dergelijke taferelen niet. 'En het Rijk kan speculatie eenvoudig een halt toeroepen door een schot te zetten tussen de handel in ammoniak (landbouw, red.) en de rechten voor stikstofoxiden en -dioxiden (vervoer en industrie, red.).' Dan zouden partijen van buiten niet langer gebruik kunnen maken van de stikstofruimte van boeren. Verbazing bij juristen Juristen verbazen zich erover dat het voorkeursrecht als een duveltje uit een doosje naar buiten komt. Het is volgens hen ten eerste niet duidelijk wat de overheid precies met het eerste recht tot koop wil bereiken. Ten tweede valt het juristen op dat niet eens meer sprake hoeft te zijn van een voorziene bestemmingsplanwijziging om het recht op eerste koop in te roepen. Ten slotte doet het voorkeursrecht in hun ogen op korte termijn weinig om de stikstofcrisis op te lossen. 'Het voorkeursrecht is van oudsher gericht op onroerend goed zoals grond en gebouwen', zegt Ferdinand Hoogewoud, grondzakenadviseur en jurist bij advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. 'De stikstofruimte kan als een zogeheten roerend goed worden benaderd en hangt aan de milieuvergunning van het boerenbedrijf.' Ook als de grond en de opstallen worden geclaimd en uiteindelijk gekocht, betekent dat niet automatisch dat de stikstofruimte ook naar de overheid gaat. Tenzij de wet wordt aangepast voor roerende zaken. Maar dat zou volgens Hoogewoud 'gelegenheidswetgeving' zijn, die later onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben. En dan nog blijft het voorkeursrecht passief omdat de overheid afhankelijk is tot het moment dat een boer wil verkopen. Terwijl de stikstofcrisis nu actie vereist. Voor stikstofreductie op korte termijn is het uitkopen en eventueel onteigenen van zogeheten piekbelasters veel gerichter. 'Onteigenen is actief. Als het nu nodig is, pak je het af', zegt Jacques Sluysmans, advocaat bij van Van der Feltz advocaten en hoogleraar Onteigeningsrecht in Nijmegen. Gebrek aan details Daarnaast is het gebrek aan details een zorg. 'Men probeert alles uit de kast te halen voor de stikstofcrisis, maar in potentie is dit verstrekkend', waarschuwt advocaat bestuursrecht Alexandra Danopoulos van advocatenkantoor Ploum. 'En er wordt niets over uitgelegd. Mij is niet duidelijk wat het Rijk wil bereiken door die grond te kopen. Vinden er na de koop nog agrarische activiteiten plaats of is het om een andere ontwikkeling mogelijk te maken? Komt er iets over duurzame energieopwekking te staan, of over woningbouw? Wat zijn de mogelijkheden om bezwaar te maken? Welke redenen kunnen er worden aangevoerd? Ik ben heel benieuwd naar de rechtsbescherming.' De inzet is dat het voorkeursrecht op 1 april 2024 in de nieuwe Omgevingswet wordt opgenomen, blijkt uit antwoorden op Kamervragen. 'Het is van belang dit proces in de gaten te houden', aldus Danopoulos. 'Het voorkeursrecht is een ingrijpend instrument dat een beperking inhoudt op het gebruik van de grond. Als dat recht wordt uitgebreid is het per definitie belangrijk dat dit transparant gebeurt en dat er gelobbyd kan worden.' Volgens LTO Nederland kan de uitbreiding van het voorkeursrecht boeren belemmeren in hun vrije keuze om door te gaan of te stoppen. 'Er bestaat een risico dat als het voorkeursrecht heel lang op een gebied blijft liggen, en beperkingen voor boeren steeds groter worden, er in theorie niet verkocht hoeft te worden, maar in de praktijk er bijna geen andere keus meer is.'

Column Sjakie - 'Geniet van de mooie momenten'

Door Jack Rijlaarsdam, Reuring genoeg hier het afgelopen jaar. Voor de helft van onze melkplas zetten we de prijs vast op de termijnmarkt via de Milk Trading Company. De eerste jaren leverde dat een leuk plusje op boven op de melkprijs. De keerzijde van handel op de termijnmarkt is dat bij stijgende prijzen er extra waarborg gestort dient te worden. Dat was in dit bijzondere melkprijsjaar aan de orde. Ik ga maar geen bedrag noemen, want m'n meisje leest hier ook mee. De lopende rekening is ondertussen gelukkig weer op peil en de vastgezette melkprijs voor komend jaar lijkt met de kennis van dit moment ook niet raar. Afgelopen voorjaar een hoekje land erbij gekocht en we hebben het aantal koeien in de stal voor de zekerheid maar op het vergunde aantal gebracht. Plus een paar voor de breek, als reserve. De overheid blijft immers onvoorspelbaar. Onze actieclub Boeren in Actie Noord-Holland is in drie jaar tijd een volwaardig gesprekspartner geworden op het provinciehuis. Er wordt echt over van alles vergaderd en als aanjagers van de club liepen we flink tegen de inzet van tijd aan. We hebben daarom in augustus de strategische keuze gemaakt dat ik in de organisatie van LTO Noord infiltreer als themahouder Ruimtelijke Ordening. Sommigen vinden me eigengereid en direct, best spannend dus voor alle partijen. Mijn linkerarm en -been konden al langer het tempo van de baas niet bijhouden, het lukte uiteindelijk zelfs niet meer om koeien te insemineren. De neuroloog heeft wat scans laten maken om er zeker van te zijn dat mijn volledige eigen risico werd opgebruikt. Hij is er redelijk van overtuigd dat ik de ziekte van Parkinson heb. De medicijnen slaan aan, dus lijkt het erop dat hij gelijk heeft. Dat geeft niet helemaal het perspectief dat we eigenlijk voor ogen hadden. Ondertussen extra fosfaatrechten gekocht, een andere voerkar en een dikke shovel. Niemand weet wat de toekomst precies brengt, dus rommelen we gewoon door. Geniet van de mooie momenten! Bron: Nieuwe Oogst

Stikstofclaim sommeert minister om Aerius-model 'on hold' te zetten

Stikstofclaim (SSC) heeft vandaag, 23 december 2022, namens haar aangeslotenen, de minister van Natuur en Stikstof, mevrouw van der Wal gesommeerd om het Aerius model voor vergunningverlening buiten werking te stellen. SSC heeft de minister daar tot en met 31 december 2022 de tijd voor gegeven. Gaat de minister niet in op de sommatie van SSC voor of op de gestelde datum, dan zal zij de voorzieningenrechter middels een kort geding met een spoedeisend karakter verzoeken onder moverende redenen het Aerius model voor vergunning verlening op te schorten tot het moment dat uit deze berekening een uitkomst komt die elke redelijke wetenschappelijke twijfel wegneemt of een project middels stikstofdepositie significante gevolgen kan hebben voor de betreffende natuurgebieden. SSC doet deze sommatie namens haar aangeslotenen en in het bijzonder namens een PAS-melder die door onrechtmatig overheidshandelen en buiten zijn schuld een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen. SSC heeft haar sommatie onderbouwd met een aantal moverende argumenten. Allereerst vermeldt TNO op 26 april van dit jaar in een vertrouwelijke notitie dat Aerius pas een redelijke betrouwbare berekening kan reproduceren bij een grens tussen de 1 en 10 mol/ha/jaar, terwijl er nu een niet wetenschappelijke, maar computermodelmatige grens is gesteld van 0.005 mol. Daardoor is de uitkomst van een reken exercitie van het Aerius model voor vergunning verlening geen benadering van de realiteit. Toch wordt een aangeslotene van SSC last onder dwangsom opgelegd terwijl de uitkomst van de Aerius berekening behorende bij zijn activiteiten buiten de wetenschappelijke betrouwbaarheid ligt vastgesteld door TNO. Vervolgens haalt SSC het rapport van de commissie Hordijk aan, ‘Meer meten, robuuster meten’. Daarin stelt de commissie dat het Aerius model niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. Als derde argument haalt SSC de technische briefing van het RIVM aan, dat voor de vaste kamercommissie landbouw gehouden is op 3 november jl. Daar concludeert ook het RIVM dat het Aerius model niet geschikt is voor vergunning verlening. Als vierde argument verwijst SSC naar antwoorden op Kamervragen van 6 september 21. Daar geeft de minister aan dat depositie buiten de 1 km van de bron niet meer te herleiden is aan dezelfde bron. En deze constatering staat haaks op de huidige rekenafstand waar het Aerius model nu mee rekent, namelijk 25 km. En als laatste argument verwijst SSC naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 10 november 22 . Dit arrest vermeldt dat bij een passende beoordeling voor een project elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van het bewuste project weg genomen dient te worden. Gelet op het bovenstaande is bij het Aerius model daar geen sprake van. Daarnaast heeft de publicatie van een internationaal onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature geconstateerd dat ammoniak lucht concentraties voor een veel groter aandeel bestaan uit emissies van verbrandingsprocessen dan dat er nu bij de validatie van het Aerius model worden mee genomen. Daardoor zijn de uitkomsten van een Aerius berekening nog onbetrouwbaarder geworden, dan hierboven omschreven. Gelet op bovenstaande en in combinatie met het opleggen van een last onder dwangsom bij een PAS melder met als argument dat de uitkomst van een Aerius berekening van zijn project in strijd is met artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn en artikel 2.7 van de Wnb , heeft SSC de sommatie verzonden. SSC vertrouwt er op dat de minister van Stikstof en Natuur voor of op 31 december 22 de juiste beslissing neemt.

Wakker Dier: melkkoeien staan 85 procent van hun leven op stal

[b]We zijn weer 14 dagen verder, alle ziektes en andere aandoeningen zijn blijkbaar op, nu ligt de weidegang onder de loop:[/b] Koeien die in de lente mogen weiden, staan alsnog gemiddeld 85 procent van het jaar binnen, in een vaak te krappe stal. In een nieuwe radio- en buitenreclame onthult Wakker Dier dit vandaag aan het grote publiek. Anne Hilhorst van Wakker Dier: "Koeien horen in de wei waar ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen, niet in krappe stallen."  Koeien staan gemiddeld steeds langer binnen. Waar koeien in 2013 gemiddeld nog1.700 uur buiten stonden, was dit in 2021 nog maar 1.300 uur. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ieder jaar neemt het aantal weide-uren verder af. Hilhorst: “Ondanks alle mooie beelden die de zuivelindustrie ons voorschotelt, gaat het de verkeerde kant op.” Kale plekken, verwondingen en stress De meeste koeien leven in ligboxstallen. Zij liggen dan op een plek tussen twee stangen. Ligboxen zijn vooral handig voor de melkveehouder, omdat het gemakkelijker schoon te maken is. Het is geen goed systeem voor de koeien. De ‘boxen’ zijn krap en een koe kan alleen op bepaalde manieren liggen. Kale plekken, verwondingen en stress komen in een ligbox systeem vaker voor dan in een vrijloopstal. Geen ligplek voor koeien laag in rang Hoewel er geen wettelijke regels voor zijn, hanteren de meeste melkveehouders een maximale bezetting van honderd procent. Dat betekent dat er voor iedere koe een ligplek is. Maar dat is voor koeien eigenlijk te weinig. Het zijn kuddedieren met een sterke hiërarchie. Ze willen samen optrekken met hun metgezellen en afstand houden van koeien hoger in rang. Hilhorst: “Een koe laag in rang zal niet naast een dominante koe gaan liggen, ook niet als dat het laatste plekje is. Zij zal blijven staan en dat geeft stress.” Cijfers over weidegang Wakker Dier gebruikt bij haar berekening de door het CBS gepubliceerde cijfers over het gemiddelde aantal uren weidegang van ‘weidekoeien’. Daarin zijn de koeien die helemaal nooit buiten komen niet verdisconteerd. Wakker Dier rekent met de ‘weidekoeien’ cijfers van het CBS omdat de meeste melk die Nederlanders kopen afkomstig is van weidekoeien. Zuiver is niet zo zuiver als we denken Wakker Dier startte deze zomer een campagne om het leven van de melkkoe te verbeteren. De gemiddelde melkkoe geeft 36.000 liter melk in haar leven. Daarvoor moet ze hard werken onder vaak slechte omstandigheden. Veel dieren zijn ziek, of de uitputting nabij. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “In de gangbare melkindustrie worden koeien echt gesloopt.” Wakker Dier wil dat alle melk minimaal gaat voldoen aan één ster van het Beter Leven Keurmerk en/of Nederlands biologisch (Natuurweide). Zodat het aantal weide uren en/of de omstandigheden in de melkveestal verbeteren.

Kabinet: versnelde aanpak piekbelasters gaat boeren zonder vergunning helpen

Het kabinet gaat piekbelasters, dat zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten, versneld aanpakken. Het gaat niet alleen om landbouwbedrijven maar ook om industrie. Bedrijven gaat worden gevraagd of zij willen stoppen, verplaatsen of verduurzamen.Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of helemaal terugbrengen. Boeren in de buurt van beschermde gebieden krijgen een eenmalig aanbod om te stoppen. Het kabinet streeft ernaar deze regeling in april 2023 klaar te hebben.De stikstofruimte die dit oplevert, wordt gebruikt om zogenoemde PAS-melders, dat zijn boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben, zo snel mogelijk te legaliseren. Ook kan het ruimte geven voor bouwprojecten.Met de vijftig grootste piekbelasters uit de industrie worden afspraken gemaakt over versneld verduurzamen terwijl ook hun vergunningen worden aangescherpt. Landbouwakkoord Begin volgend jaar wil het kabinet een akkoord sluiten met landbouworganisaties, natuurorganisaties en lagere overheden over de toekomst van de landbouw. Het landbouwakkoord moet weer duidelijkheid en rust in de sector brengen, zegt het kabinet.Er worden tegelijk afspraken gemaakt over stikstof, mestbeleid, waterbeleid en alle andere regels waar boeren aan moeten voldoen. Daarbij wordt gekeken of ze daar nog een normaal inkomen of normale omzet mee kunnen verdienen. Voor boeren die snel willen verduurzamen is 226,6 miljoen euro beschikbaar. Uit het landbouwakkoord moet blijken welke bedragen er later nog meer nodig zijn. Grondwaterpeil omhoogHet kabinet heeft ook plannen voor verbetering van de water- en bodemkwaliteit, die deze week al deels uitlekten. Daarin staat onder meer dat het grondwaterpeil op verschillende plekken in Nederland omhoog moet. Dat vermindert de uitstoot van CO2 door uitdroging van de bodem en gaat de verzakking van huizen tegen. Verder wil het kabinet in verband met het toenemend aantal overstromingen in de toekomst niet meer bouwen in "de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren". Er moeten meer zoetwatervoorraden komen, die worden opgeslagen in een "nationale regenton" in bijvoorbeeld het IJsselmeer en het Markermeer. En er moeten afspraken komen, die het bedekken van de bodem in de stad - denk aan het betegelen van tuinen - tegengaan. Het Rijk zal nauw samenwerken met waterschappen, provincies en gemeenten om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

De kogel is door de kerk.....Rutte 4 denkt zijn zin te hebben.....

En ja hoor, het is zover. Na 3,5 jaar lang treiteren is de kogel door de kerk. Komende vrijdag komen er om 16.30 (buiten werkktijd van de meeste melkertbanen) een batterij aan kamerbrieven. Twee daarvan, zijn al uitgelekt (da's natuurlijk pure toeval...) De voortgang van het NPLG en de opkoop van piekbelasters, op aangeven van de zoveel bejubelde Remkes (waar sommige zelfs verliefd op worden, over smaak valt te twisten....). Drie en half jaar lang zijn de PAS knelgevallen misbruikt voor een groter doel, de nationale veekrimp. En dan eindelijk gingen sectorpartijen door de knieën. De gedeputeerde in Overijssel, niet te beroerd voor een klusje, voerde de druk lekker op en flikkerde , omdat hij echt niet anders kon......., een aantal PAS melders voor de trein. Nu waren er legio andere opties (onzekerheid in Aerius en de bandbreedte in de KDW laat ruimte ontstaan voor een drempelwaarde tot 12 mol aldus TNO), maar handhaven met een last onder dwangsom zou het meest effectief wezen om enkele sector partijen op de knieën te krijgen. Hoe laag kun je als overheid zakken om dit menselijk leed te creëren voor je agenda uit het regeerakkoord. In dat regeerakkoord had namelijk D66 afgedwongen dat CDA en VVD met meeloper CU de veehouderij moest slopen. En met misbruik van de PAS knelgevallen is dat dan eindelijk gelukt. Misselijkmakend!!! Afgelopen dagen is er koortachtig overlegd voor een oplossing. En daar was het gedrocht dan vanavond......zonering rond N2000, woest aantrekkelijke opkoop tegen aan forse inflatie onderhevige uitkoopsommen met als outlook gedwongen onteigening. Dit allemaal om stikstof, klimaat en waterdoelen te bereiken, want uitkoop voor stikstof dat liep niet zo lekker....en in ruil voor.............niet houdbare (volgens art 6.3 HR) innovaties waarbij verdienmodel voor op staat......maar niet voor de boer.....want er komt ook nog een kamerbrief komende vrijdag voor perspectief voor de blijvers.....een brief waar zelfs een minister zich al in verslikte omdat hij weinig perspectiefvolle zaken te melden had........wat een fantastisch onderhandelingsresultaat. Maar is dit onderhandelingsresultaat een overwinning? Voor de PAS knelgevallen? Voor de bouwvrijstelling? Voor de natuur? NEE!!! Het resultaat is gebouwd op een juridisch verrot fundament. In 81 % van de oppervlakte natuurgebieden is de staat van de natuur stabiel of gunstig. Maar de wet stikstofreductie en natuurherstel dwingt af dat de KDW doelen in 74 % van het natuur areaal gehaald worden. En de wetenschap heeft al meermaals gewaarschuwd dat deze doelen niet haalbaar zijn.( buitenland en natuurlijke processen zorgen al voor een overschrijding van 34 % van de KDW). En juristen hebben al meermaals gewaarschuwd dat als de doelen niet gehaald zijn de overheid geen stikstof ruimte uit kan geven aan.....de bouwvrijstelling......en de PAS knelgevallen. Gefeliciteerd sector......wat hebben we toch een fantastisch resultaat bereikt!!!!!!!!!!!

De Gebr Buter zochten hun heil in Canada: ‘Hier zijn ook regels, maar ze zijn niet zo pietluttig’

De Gebr Buter hebben hun plek gevonden, hieronder een heel mooi (foto)verslag: https://www.volkskrant.nl/mensen/deze-boeren-zochten-hun-heil-in-canada-hier-zijn-ook-regels-maar-ze-zijn-niet-zo-pietluttig~b47f7d70/ Voor veel Nederlandse agrariërs is de toekomst onzeker en het voelt soms alsof ze aan het boeren zijn op de vierkante centimeter. De boerenbroers Nick en Barry Buter zochten de ruimte en maakten de Canadian Dream van hun vader waar. Hun oudste broer Loek, fotograaf, zocht hen op. Elke boer denkt te allen tijde na over zijn of haar toekomst. Kun je je werk doorgeven aan de volgende generatie? Of ben je de hekkensluiter? Boer Sjaak Buter uit het Noord-Hollandse Lutjewinkel keek naar zijn drie zonen en dacht: dat zijn er hoe dan ook te veel voor één boerderij. Gelukkig werd Loek Buter (40), de oudste, liever fotograaf dan boer en vertrok hij naar Amsterdam voor zijn studie. Broers Nick (38) en Barry (36) stapten in het goedlopende melkveebedrijf van hun vader. Met die opvolging erfden de broers het nadenken over later. Maar elke toekomstschets leek meteen te worden uitgegumd ‘door politici die zelf nooit een plan afmaken’. En van vrij boeren, je bedrijf naar eigen inzicht en goesting inrichten, was al jarenlang geen sprake meer. Elke korrel krachtvoer, gemaaide grasspriet en plak koeiendrek moet immers worden bijgehouden en verantwoord in een land waarin de druk op het landschap kolossaal groot is.

Slapeloze nacht....

Gisteren kwam hier op het forum een opmerking voorbij van een prikker die denkt dat veel boeren het hebben opgegeven…. In eerste instantie wil je in de verdediging gaan. Een boer is een boer en geeft niet op…. Toch heeft de opmerking mij een slapeloze nacht opgeleverd. Persoonlijk trek ik het boerenleed op naar het hele Wef gebeuren en zie ik de foto’s van onze lachende wereld leiders op de G20 Top voorbij komen. Ze hebben reden tot lachen daar alles wat ze al jaren hebben voorbereid en willen uitvoeren gewoon perfect uitwerkt. We worden tegen elkaar uitgespeelt, weerwoord wordt in de doofpot gestopt. Wetten worden veranderd als het niet uitkomt, belastinggeld blijft binnen komen. Gisteren naar het boerenprotest te Zwolle geweest. We kennen allemaal het verhaal waarom we daar stonden. We weten allemaal hoe fout de provincie bezig is. Maar toch…Geen reactie of gesprek van de provincie. Laat staan vanuit Den Haag. We druipen af, we weten niet wat te moeten doen. Ik zag de onmacht misschien de wanhoop in de ogen van de boeren. De betreffende Pas boeren hebben niet de steun gekregen van de provincie waar ze recht op hebben. Weer een overwinning van dit kabinet. Ze hoeven niet eens meer een wet te veranderen. Gewoon nergens op reageren en dwangsommen afdwingen als je niet doet wat ze willen. Deze Pasmelder boeren staan symbool voor alles wat ons staat te wachten. Boer en burgers. Met het uiteindelijke doel beheer over onze landerijen en controle van de mens Het gebeurt onder onze neus en we kunnen niets doen. Velen hebben de hoop op een Trump, of een Bbb die ons moet komen redden. Ik geloof er niet in. De huidige G20 top heeft de macht en het geld ze kunnen alles doen wat ze willen. Met leugens over milieuproblemen, coronabedrog of de oorlog Rusland. Ze komen overal mee weg. De Pasmelders in Overijsel ondervinden als eersten in Nederland dat je geen rechten of bezit lijkt te hebben. Je eigendom wordt je zonder eerlijk proces afgenomen. Ondertussen krijg ik elke dag vele berichten binnen wat er allemaal gaande is over de wereld. Berichten die je niet terug ziet in een Nos of Nu.nl. Hoe ze boeren wegwerken, hoe ze voedsel schaarste creëren hoe ze dit willen vervangen voor zeewier of insecten hoe hele steden, landen in opstand komt. En hoe deze mensen worden neer geknuppeld en weg gezet worden als complotdenker of crimineel. We zouden hier allemaal slapeloze nachten van moeten hebben. Dit kan gewoon niet de wereld zijn waarin wij willen leven. Maar toch gebeurt het. Is het niet vandaag dan morgen wel. Het ziet er niet goed uit, het wordt steeds duidelijker en ik heb ook geen idee wat te moeten doen. Ik plaats mijn zorgen op dit forum om anderen te mogen horen. Hoe staan zij er in. Zien zij een oplossing? Gisteren hebben de boeren toegezegd over twee weken terug te komen als Provincie niet mee beweegt. Wat willen de boeren dan doen? Wordt het een herhaling van gisteren? Wordt de wanhoop nog groter? Eigenlijk zou ik het liefst het Eureka moment lezen hoe we alles kunnen oplossen en allen weer gewoon boer en burger kunnen zijn.

Boeren na ontbijt op Catshuis: intenties kabinet goed, nu nog daden

Boerenactiegroep Agractie is gematigd positief na een ontbijt in het Catshuis met premier Rutte en de ministers Van der Wal (stikstof) en Adema (landbouw). Er zaten negen boerenorganisaties aan tafel, waaronder LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force. Het gesprek ging over het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Vrijdag geeft het kabinet daar een officiële reactie op. Dan zal duidelijk worden welke kant het op gaat met het stikstofbeleid. De bijeenkomst begon rond 07.00 uur en duurde bijna drie uur. Na afloop zei voorman Bart Kemp van Agractie dat is afgesproken dat er "draagvlak in de sector" moet komen voor het stikstofbeleid. "Ze willen echt gaan samenwerken", zei hij. En dat is wat hem betreft nodig, "want na het advies van Remkes zijn we weer overgeleverd aan deze kabinetsploeg en daar hebben boeren geen vertrouwen in." Hij meldde nog dat het kabinet wat hem betreft de juiste intenties heeft uitgesproken, maar: "Nu moeten deze intenties omgezet worden in daden." Hij wacht daarom af wat er vrijdag in de ministerraad wordt besloten. 'Geen charmeoffensief' Minister Christianne van der Wal benadrukte dat het ontbijt uitdrukkelijk niet als charmeoffensief richting de boeren was bedoeld, en dat er in aanloop naar vrijdag ook met andere sectoren wordt gesproken, waaronder natuurorganisaties. Het was vanmorgen vooral de bedoeling om te luisteren naar wat de boeren vinden van de "denklijnen van Remkes". "Dat nemen we mee", zei ze. Premier Rutte zei bij aankomst bij zijn ambtswoning in Den Haag, dat het belangrijk is dat kabinet en boeren met elkaar in gesprek blijven. Hij noemde de onderlinge relatie "ingewikkeld". Mark van den Oever van Farmer Defence Force herhaalde voordat hij aan tafel ging dat het plan om 'piekbelasters' bij natuurgebieden gedwongen te laten stoppen "een rode lijn" is die niet gepasseerd mag worden . Hij dreigde dat er anders opnieuw harde acties zullen komen. Maar net als Agractie wil hij eerst afwachten waar het kabinet vrijdag precies mee komt.

LTO: ledenconsultatie naar aanleiding van advies-Remkes - LTO

Naar aanleiding van het zojuist verschenen rapport van Remkes start LTO een consultatie onder haar ruim 30.000 leden. Remkes heeft in zijn langverwachte en omvangrijke advies duidelijk elementen uit de inbreng van de agrarische sector overgenomen. Daarmee vindt een forse en hoognodige bijsturing van het ingezette kabinetsbeleid plaats. De aanbeveling om tot 600 piekbelasters binnen één jaar (vrijwillig) te beëindigen is wat LTO betreft echter onmogelijk en onnodig. Het eindoordeel of de analyse en aanbevelingen van Remkes bijdragen aan de broodnodige verbetering van het vertrouwen en verdieping van de inhoud laat LTO aan haar leden. De uitslag van de raadpleging verwachten we dinsdag a.s.. - Remkes is terecht kritisch op het kabinetsbeleid. Hij adviseert op belangrijke onderdelen tot een forse bijsturing in lijn met de inbreng van LTO en andere partijen uit de sector: - Het kabinet moet stoppen met de hyperfocus op stikstof. - Het belang van een sterke agrarische sector wordt op gelijke hoogte met ecologie gezet, inclusief borging in een onafhankelijke autoriteit. - De kritische depositiewaarde moet op termijn uit de wet. - Het legaliseren van PAS-melders en interimmers heeft absolute prioriteit op alle andere zaken. - Er moet ruim baan voor innovatie komen, gestimuleerd en geborgd vanuit een Nationaal Innovatieprogramma. - Het beruchte stikstofkaartje moet formeel van tafel. - Het advies van Remkes bevat ook onderdelen die niet bijdragen aan een herstel van vertrouwen. Het voorstel om tot 600 piekbelasters binnen een jaar te beëindigen is onmogelijk en onnodig. Het zorgt voor nog grotere onzekerheid bij duizenden ondernemers die zich afvragen of zij tot de ‘1 procent’ behoren. Een gegarandeerde reductie binnen één jaar is onrealistisch, zoals ook het PBL deze week aangaf. Dat legt grote druk op de vrijwilligheid die voor LTO van groot belang is met het oog op de menselijke maat. De genoemde ‘plusregeling’ voor de hoogst mogelijke vergoeding voor vrijwillige stoppers inclusief fiscaal goede behandeling is hoognodig conform inzet van LTO. In zijn pleidooi voor rust en stabiliteit is Remkes terecht kritisch op het stikstofkaartje, dat voor grote onrust en onzekerheid bij boeren (én hun financiers) zorgt. Het voorstel om tot een top-down zonering gekoppeld aan bedrijfstype en afzetmarkt te komen valt moeilijk te rijmen met een gebiedsgerichte aanpak van onderop. Dit roept veel vragen op. Wat zijn de gevolgen, op welke manier wordt dit vormgegeven en welke ruimte hebben boeren in bepaalde gebieden? De inzet van Remkes om te kiezen voor een geleidelijke, stap voor stap aanpak in plaats van ‘patsboem-beleid’ zou tot de logische conclusie moeten leiden dat vasthouden aan 2030 niet nodig is. In lijn met zijn eerdere stelling dat 2030 een politiek doel is kan beter worden vastgehouden aan de huidige wet die koerst op 2035. De door Remkes voorgestelde wettelijke verankering van evaluatiemomenten over haalbaarheid en uitvoer in 2030 is hoe dan ook noodzakelijk. Remkes doet enkele dappere pogingen om tot landbouwperspectief en verdienmodellen te komen. Daar zitten aanknopingspunten in, maar de uitwerking is beperkt. Ondertussen lijkt vanuit het kabinet de inhoudelijke pap op belangrijke beleidsthema’s al gestort te zijn. De suggestie om tot een landbouwakkoord te komen voelt dubbel. Enerzijds zijn we daar voorstander van en biedt het grote kansen. Anderzijds is de oprechte vraag welke ruimte er voor de landbouwdeelnemers van een dergelijk akkoord nog zou zijn om niet te degraderen tot uitvoerders van (ongewenst) overheidsbeleid. De ledenconsultatie, waarvoor de vraagstelling nu verder wordt uitgewerkt, start na het ledenwebinar dat morgenavond plaatsvindt en zal aanstaande dinsdag worden afgerond.

Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert. Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte. Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.” Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.” ‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’ Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).” De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.” De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier. Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.” ‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’ Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.” De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering. De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.” Bron: NIVO

We zijn getuige van een opstand van de elite tegen het volk

Door RONALD PLASTERK Bij revoluties keren de massa’s zich tegen de heersende elite. Maar het kan ook andersom, en daar zijn we nu getuige van: een opstand van de elite tegen het volk. Het is interessant dat dit al in 1995 was voorzien door de Amerikaanse historicus Christopher Lasch in zijn boek The revolt of the elites and the betrayal of democracy : de revolutie van de elites en het verraad van de democratie. Mocht de naam Lasch u bekend voorkomen: hij werd eind jaren zeventig beroemd met The culture of narcissism dat een soort cultboek werd, een dikke paarse pocket die je in je rugzak meenam op vakantie Lasch is overleden; het werk over de opstand van de elites heeft hij met zijn laatste krachten geschreven in 1995, dus bijna dertig jaar geleden. In het boek signaleert Lasch: ’De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten bestuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie.’ Het zijn grote woorden, maar Lasch verwoordt hoe veel burgers het nu ervaren. Veel mensen zijn dit jaar tijdens de zomervakantie in eigen land gebleven. (Overigens plaatste een prominente GroenLinks-wethouder trots vakantiefoto’s op sociale media van zijn gezinsreis met het vliegtuig naar Amerika. Hij maakte met deze vakantie het door GL bepleite CO2-budget voor honderd huisgezinnen op). Maar wie in eigen land op vakantie was, zag overal omgekeerde vlaggen. Radicalen Als je D66 gelooft, vormen de boze boeren een kleine minderheid radicalen, rijke ondernemers met megastallen. Maar in het land van de pannenkoekenhuizen en kinderboerderijen, de kaaswinkeltjes en de dorpspleintjes zie je de omgekeerde vlag bij rijtjeshuizen, en wapperen de rode boerenzakdoeken op e-bikes. Gewone mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. De regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt, hebben minder dan een derde van het electoraat over, terwijl de linkse oppositie daar niet van profiteert; logisch, omdat PvdA en GL de regeringsplannen steunen. Het verlies van vertrouwen in de overheid door ’de gewone mensen’, zoals de PvdA hen vroeger noemde, of ’de mensen in het land’ zoals ze heetten bij de VVD, is een logisch gevolg van het dedain waarmee de gevestigde partijen de bevolking behandelen. Boerenrapalje In NRC, spreekbuis van de elite, schreef journalist Hubert Smeets deze week dat het CDA overbodig is geworden, en gaf daarvoor deze reden: ’Het CDA is niet in staat het boerenrapalje op trekkers te isoleren en eigen klassieke polderclubs als de LTO te disciplineren.’ Dit is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is in deze optiek de taak van politici niet om het volk te vertegenwoordigen, maar om het volk aan banden te leggen. ’Volksvertegenwoordigen’ wordt als populistisch beschouwd, terwijl je toch zou zeggen dat onze democratie erop gebaseerd is. Maar NRC spreekt volksvertegenwoordigers erop aan dat het hun taak is om hun achterban te disciplineren. Verder is het woordgebruik opvallend. ’Rapalje’ is een archaïsch woord, synoniem met schorriemorrie, janhagel, gepeupel, crapuul, tuig van de richel. Het wordt eigenlijk nooit in ernst gebruikt, hooguit ironisch. In de boeken van Marten Toonder praat Markies de Canteclaer zo, en die zegt er ’parbleu’ bij. Maar NRC gebruikt het om gewone mensen te beschrijven. De elite is kosmopolitisch, gaat op vliegvakantie naar de Verenigde Staten en vindt tegelijk dat de andere mensen zouden moeten consuminderen, vindt – zoals Timmermans en zijn ambtenaren zeggen, en in de Volkskrant scribent Schimmelpenninck (parbleu) – dat mensen jarenlang te weinig voor hun energie en eten betaald hebben. De elite is voor overdracht van macht naar Brussel, vindt het prima dat er steeds meer mensen naar Nederland verhuizen, maar houdt goed in de gaten dat nieuwkomers niet bij hen in de buurt komen wonen maar bij het schorriemorrie. De elite bezoekt culturele evenementen die gesubsidieerd worden door belasting opgebracht door het janhagel, en kijkt neer op André Rieu omdat hij zonder subsidie muziek maakt waar mensen maandenlang voor sparen, en omdat hij iedere avond 12.000 mensen van klassieke muziek laat genieten. Voor de gek houden De elite pikt het niet langer naar de pijpen van het electoraat te dansen, en zet alle middelen in om te zeggen: het moet zoals wij bedacht hebben! Als je zegt dat het stikstofbeleid, waar elk huisgezin 4000 euro aan meebetaalt, ondoordacht is, ben je stikstof-ontkenner. Maar je kunt mensen niet allemaal de hele tijd voor de gek houden, en mensen hebben het door. De regering zal waarschijnlijk niet vallen, omdat er na verkiezingen geen meerderheid te behalen is zonder partijen waar het rapalje op stemt. Maar het beste zou zijn als volksvertegenwoordigers weer het volk gaan vertegenwoordigen: de VVD de ondernemers en middenstanders, het CDA de boeren, burgers en buitenlui, de CU de Urkse en Spakenburgse vissers, en de PvdA de arbeiders. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1457373450/we-zijn-getuige-van-een-opstand-van-de-elite-tegen-het-volk

Agractie de weg kwijt?

Het heeft er veel van weg dat Agractie de weg kwijt is. Agractie gaat geld inzamelen voor gerechtelijke procedures tegen het stikstofbeleid. Dat klinkt heel flink en dat doet het natuurlijk goed in de beeldvorming. Stichting Stikstof Claim is opgezet om specifiek het stikstofbeleid juridisch aan te vechten.. SSC heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan en bv via Wob procedures veel informatie binnengeharkt. SSC heeft iedere keer als er een overheidsmaatregel aankwam waartegen met enige kans van slagen juridische stappen mogelijk zijn de overheid daarvoor schriftelijk gemaand dat is altijd de eerste stap in een procedure. Heb je dat niet gedaan dan zijn juridische stappen nauwelijks meer mogelijk. Waartegen Agractie wil gaan procederen is dan ook niet duidelijk dat moeten ze nog gaan onderzoek en dat gaat geld kosten. Kosten die SSC al heeft gemaakt en daar waar procederen mogelijk is zijn procedures gestart en ook al 1 afgerond. De afgeronde procedure wad die tegen de voermaatregel waar LNV deze ter zitting in den Haag introk. Terwijl die procedure liep was Agractie nog met LNV aan het onderhandelen en flikkerden ze de varkenshouders onder de bus . Onnodig onder de bus. SSC heeft momenteel nog een paar procedures lopen allemaal trajecten van meer dan een jaar waar dit jaar nog uitspraken zijn te verwachten. Ook worden er voor aangeslotenen nieuwe procedures opgestart aan de hand van concrete gevallen. Het klinkt heel raar maar het is best lastig voor veehouders die geraakt wordt of schade ondervindt vanwege het stikstofbeleid om de keuze te maken om te gaan procederen. velen vinden het eng of zijn bang dat ze dan voortaan door de provincie worden klem gezet. Of men is bang voor de duur van een eventuele procedure terwijl ze zelf altijd kunnen beslissen om deze te stoppen. Agractie zou gewoon kunnen samenwerken met SSC. Agractie kiest iedere keer weer voor een eigen spoor. Tot nu toe niet erg succesvol en bij tijd en wijle loopt Agractie voor de voeten van SSC. Voor SSC is het doel namelijk de belangen te verdedigen van de aangeslotenen belangrijk . SSC deelt kennis aan bijvoorbeeld belangenbehartigers. Voorbeeld daarvan is dat door SSC is uitgezocht hoe je met op basis van vrijwillige opkoop latente ruimte de Pasmelders kan legaliseren. Het is tot op heden de enigste optie die de komende tijd mogelijk is. Agractie ging daarmee naar LNV maar deed dat weer zelfstandig en niet eerst een gezamelijk front vormen met alle partijen uit het bedrijfsleven. SSC heeft al eerder als conclusie getrokken dat zolang de belangenbehartigers niet 1 front vormen en zoland zij niet met 1 plan en 1 gezamenlijke communicatielijn richting LNV en politiek gaan er niets zal worden bereikt. SSC stelt regelmatig vast dat er gebrek is aan regie bij de belangenbehartigers en gebrek aan gezamenlijke strategie. Diverse keren heeft John Spithoven namens het bestuur SSC opgeroepen om te zorgen voor eenheid vanuit de belangenbehartiging. Momenteel is te zien dat NMV,LTO,POV,NOP,NVP , DDB, FDF en trekkergroepen elkaar vinden en dan gaat Agractie weer apart op stap met lijntje richting Remkes en Rutte. Weg eenheid. Agractie gaat nu bezig om geld in te zamelen voor juridisch onderzoek welke reeds is gedaan. Agractie heeft zich nog nergens gesteld als pratij en daardoor niet ontvankelijk. Agractie versnipperd de eenheid en de inzet en dat is precies wat de overheid zo goed uitkomt. Vorm 1 blok vanuit de belangenbehartiging en behartig de belangen doe dat transparant en met meer kennis van zaken dan tot nu toe. Laat juridisch stappen over aan SSC die is daar voor opgericht en ingericht.

Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen.

Opinie Bearnd Hylkema Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis. Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen. Doorbreek de patstelling en stel deze scheidingstechnieken gratis ter beschikking aan boeren | Opinie Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan. Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus. Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen. Grote tegenvaller Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst. Toen daarop ook nog het ‘koeientoilet’ in beeld kwam, met eveneens een reductie van die 70 procent was het voor mij einde exercitie en besloot ik met mijn ontwikkeling te stoppen. Er waren immers al voldoende concrete oplossingen voor handen. Ik kom uit een boerengeslacht vlakbij Balk. Beide opa’s waren melkveehouder, opgevolgd door vijf ooms en tantes en nog meer neven en nichten. Mijn vader was slager en slachtte koeien van de ooms uit de omgeving van Balk. Ik ben dus danig emotioneel betrokken bij het lot van de melkveehouders. Bijna allemaal familiebedrijven. Boeren óók slachtoffer Maar ook de enorme achteruitgang van de natuur en biodiversiteit vind ik zeer verontrustend en kwalijk. Dat voornamelijk de boeren hiervan de schuld krijgen vind ik onterecht. Ze zijn veel meer ook slachtoffer van al deze ellende als gevolg van schaalvergroting en extensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wij als samenleving en politiek hebben dat gewild en in stand gehouden. En bij onze samenleving en politiek ligt dan ook de verantwoordelijkheid om deze problematiek op te lossen. De regering heeft hiervoor onder meer via een transitiefonds 25 miljard euro uitgetrokken. In 2026 zullen er nog ongeveer 14.000 melkveebedrijven actief zijn. De bovengenoemde twee probleemoplossende techniekversies vragen per gemiddeld bedrijf een investering van circa 100.000 euro. De totale investering komt dus ‘maar’ neer op een bedrag ongeveer 1,4 miljard euro. Dit is nog geen 6 procent van die 25 miljard. Daarom mijn oplossing: laten we met elkaar als samenleving (en politiek en bestuur) onze verantwoordelijkheid nemen en besluiten alle 14.000 boeren binnen 3 à 4 jaar een van die twee scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Geen subsidies, geen leningen, nee, geven dus. Een idioot voorstel? Is dat een idioot voorstel? Volgens mij absoluut niet. Daarmee is dan de druk van de ketel en worden de boeren eindelijk serieus genomen en perspectief geboden: gedwongen uitkoop van de baan. Alleen vrijwillig. Met de rest van die 25 miljard euro (of misschien dan wel minder?) kunnen we dan pas eindelijk samen de schouders zetten onder circulaire landbouw, herstel van natuur, klimaat en water, waarbij de boeren een veel grotere actieve en opbouwende rol gaan spelen. Want zij zullen het immers voor een groot deel moeten doen en dat ook willen. De impasse waar we nu al jaren en jaren in zijn blijven hangen heeft onze samenleving en economie gigantische schade toegebracht, en dus geld gekost, en zal nog veel meer gaan kosten als we niet een dergelijk drastisch besluit nemen. Daarbij valt volgens mij die 1,4 miljard in het niet. De impasse is dan van de baan. Het woningtekort kan dan eindelijk echt worden aangepakt. En nog veel meer positiefs voor onze gezamenlijke gezonde samenleving. Bearnd Hylkema is inwoner van Leeuwarden

Jack Rijlaarsdam - #wijdoennietmee

Even een berichtje van het front Door Jack Rijlaarsdam Beste mensen, Net als vele anderen moesten we vandaag lang wachten op de Kamerbrief van onze stikstofminister Van der Wal. Echt verrassend was de inhoud niet. In de veenweidegebieden wordt de strop aangehaald, in de NNN- en N2000-gebieden kan niks meer en de zone daar omheen is ook de klos. In Den Haag huist een bataljon ambtenaren dat van Nederland een parklandschap zonder commerciële veehouderij wil maken. Het stikstofdossier komt hen mooi van pas. Blijkbaar hebben zij er geen benul van dat er in de BV Nederland wat verdiend moet worden en dat het ook handig is als er iets in de koelkast ligt. Geld kun je immers niet eten. Wij kunnen ons zeker niet vinden in deze plannen. De landelijke overheid heeft het uitvoeren van dit onzinnige plan bij de provincies over de schutting gekieperd. Nu zijn we al bijna drie jaar in gesprek met Provincie Noord-Holland en deze heeft daarbij meerdere toezeggingen gedaan die haaks op dit plan staan. Steeds heeft men benadrukt dat de inzet is om boeren te behouden omdat veehouders juist nodig zijn om de natuurgebieden te beheren. Ook is toegezegd dat er geen sprake is van de introductie van overgangs- of bufferzones rondom natuur. Provinciale Staten heeft zelfs expliciet besloten dat de landbouw niet als enige sector hoeft te reduceren, maar dat ook andere sectoren dienen te reduceren in evenredigheid met hun uitstoot. Deze afspraken zien wij niet terug in het plan van minister Van der Wal. Wij horen graag van de provincie Noord-Holland hoe zij deze toezeggingen waar denkt te gaan maken!. Het plan van minister Van der Wal hebben we voor kennisgeving aangenomen, maar is absoluut niet serieus te nemen. #wijdoennietmee Wij laten ons niet van het platteland jagen, wij zijn het platteland! Jack Rijlaarsdam, Boeren in Actie Noord-Holland

jan 10


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: lopik
Leeftijd: 65jr
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering