Reddingsactie voor biologische melkveehouders

Eén op de twintig biologische melkveehouders in ons land dreigt failliet te gaan door onder meer de gevolgen van de fosfaatheffing. De actie ‘Red de Bioboer’ moet er toe leiden dat er een passende wetgeving komt voor de biologische sector. https://www.youtube.com/watch?v=u67pECxIcpk Peter Hooijer in Weesp heeft een biologisch melkveebedrijf met 40 koeien en bijbehorend jongvee. Zijn droom was enkele jaren geleden om 60 koeien te kunnen houden met 40 hectare land. ‘Dat zag ik wel voor me. Ik zou dan een mooi bedrijf hebben met een leuk inkomen. En een leuk leven ernaast.’ De biologische melkveehouder uit Weesp begon in 2015 met het bouwen van een nieuwe stal voor 60 koeien. Toen kwam de fosfaatheffing en werd zijn kudde weer teruggeschroefd naar het aantal van de peildatum 2 juli 2015. ‘Die 40 koeien is gewoon geen vetpot. In die zin dat ik weinig van mijn lening kan aflossen. En ik ben blij dat dat mijn vrouw nog een 3-daagse baan heeft, anders is een gezin met 4 kinderen niet te onderhouden.’ Eigen mestregels Peter Hooijer begrijpt niet goed waarom er qua wetgeving geen uitzondering wordt gemaakt voor biologische melkveehouders. ‘Er is natuurlijk vrij veel vraag naar biologische producten. Daarnaast zijn er een aantal biologische melkveehouders die toch vrij ruim in het land zitten en dan niet het aantal koeien mogen houden die daar bij past. Dat is natuurlijk wel zuur. Zeker omdat onze sector eigen mestregels heeft waardoor wij sowieso niet meer mest mogen produceren dan dat je land hebt. Dan zit er toch wel iets van gerechtigheid in als wij buiten het fosfaatplan gehouden worden. Ik denk toch dat de politiek te weinig weet over hoe de biologische veehouderij in elkaar zit. En dat daardoor alles op één hoop wordt geveegd.'

Stikstofplafond overschrijding

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden voor het CBS om een berekening te maken waarin een plafond door de melkveehouderij wordt doorbroken. Niet dat deze plafonds ook maar iets zeggen over duurzaamheid of waterkwalitiet. De stikstof en fofaat plafonds zijn ooit door Nederland in Brussel aangeboden ( ver voor 2010) om Brussel vertrouwen te geven dat er een slot op de deur zit om groei van de veestapel tegen te gaan. Immers Brussel heeft weinig of geen vertrouwen in het krakkemikkigge mestbeleid met veel papieren tijgers en verder geen harede grondgebondenheid. Nu begint het er op te lijken volgens het CBS dat de melkveehouderij het stikstofplafond heeft overschreden. Alleen weer komt de vraag naar boven net als bij fosfaat , welke dieren tel je mee als melkveehouderij. Zoals het nu lijkt rekent het CBS naast melkvee ook vleesvee mee in het melkvee stikstofplafond. Het gegoochel met cijfers is natuurlijk met werderom de melkveehouders als kop van Jut. LNV komt dit min of meer wel redelijk goed uit want dan komt er een argument bij om de fosfaatruimte beperkt te blijven houden. Dat is dan weer in overeenstemming met de wens van Nederlands grootste zuivelaar die weer met de NZO pet op de eigenbelangen eerst behartigd bij het mnisterie en dan later aan de overige leden uitlegt dat het toch echt niet anders kan. En melkveehouders? Melkveehouders zijn de klos en kunnen er niemand op aanspreken. Toch droevg dat dit de staat van de belangenbehartiging is. Wie weet komen er een keer veranderingen.

volgens johannes kramer fnp over 20 jaar bioboer of geen boer.

Lijsttrekker Johannes Kramer van de Fryske Nasjonale Party (FNP) heeft de tongen losgemaakt met een speech waarmee hij voor zijn partij de aftrap voor de komende provinciale verkiezingen heeft gegeven. ,,De Friese landbouw moet geleidelijk groeien naar biologisch”, vindt hij. In een mini-interview, dat aankomend weekend in Veldpost verschijnt, verklaart Kramer dat de landbouw, die biologisch is, minder kwetsbaar is voor eventueel wegvallen van de derogatie en weer winstgevend wordt. ,,Niet alleen bedrijfseconomisch, maar ook ecologisch. Dat betekent een grondgebonden veehouderij die in balans met de natuur is.” De lijsttrekker, die momenteel landbouwgedeputeerde is in Friesland, constateert dat de traditionele veehouderij stukloopt op fosfaat, stikstof en CO2. ,,Elke keer wordt er een onderdeel uitgehaald en via een ingewikkeld systeem opgelost. Dat levert allemaal weer ongunstige bijeffecten op die vervolgens ook weer moeten worden aangepakt. Er is een helder en simpel afdwingbaar systeem nodig. Dus zonder bureaucratisch gedoe, geld kostende vrijstellingen en rechten en het opofferen van de belangen van Noord-Nederland aan die van Zuid-Nederland. Dat is dus simpel gezegd: hectares tellen en koeienstaarten. De norm voor biologische landbouw (1,7 GVE) is op dat punt prima.” Kramer erkent dat er steun van de overheid nodig is zodat de boeren de stap kunnen maken. ,,Zoals de overheid zich in de jaren ‘50 en ‘60 heeft ingezet voor schaalvergroting en daarmee alle boeren aan een Mercedes Benz heeft geholpen, zo zal de overheid nu op Europees, landelijk en provinciaal niveau de boer bij wijze van spreken moeten helpen aan een Tesla S.” Kramer richt zijn pijlen nadrukkelijk op de Europese Unie. ,,De Nederlandse boer produceert met name voor de Europese markt tegen wereldmarktprijzen. Het behouden van een level playing field is dus van levensbelang. De EU zal via wet- en regelgeving moeten afdwingen dat gezondere, milieu- en natuurvriendelijke producten worden geproduceerd.” Met een level playing field wordt een gelijkwaardig speelveld bedoeld. Hij voorspelt dat de overheden nog meer sturend worden in de vorm van verregaande vermindering van de veestapel, verbod op intensieve veehouderij en verhoging van waterpeilen in het veengebied. ,,Biologische landbouw zal in dat licht een wenkend perspectief voor velen kunnen worden. Dat geeft ons in Fryslân de mogelijkheid om hierop te anticiperen en in voorop te lopen. Het is dus vooral een geweldige kans. Door de biologische kwaliteit als unique selling point te benadrukken kan de Friese boer de historische toonaangevende positie in wereldzuivelland terugpakken. Over twintig of dertig jaar is het zo dat je een biologische boer bent of je bent geen boer.”

LTO - LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid

Ontwerp Klimaatakkoord een belangrijke mijlpaal Vandaag is na maanden onderhandelen het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. De inzet van LTO Nederland is dat boeren en tuinders concrete oplossingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende financiële- en beleidsruimte komt om de ambities waar te maken. De oplossingen en randvoorwaarden komen terug in het ontwerpakkoord. De agrarische sector heeft als ambitie om in 2030 6 Mton CO2 minder uit te stoten, een grotere reductie dan de 3,5 Mton CO2 die de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik als opdracht kreeg. LTO Nederland noemt het ontwerpakkoord een belangrijke mijlpaal. De vertegenwoordiger van boeren en tuinders betreurt het dat Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties en FNV zijn weggelopen van de onderhandelingen. Aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik was met deze partijen overeenstemming. Landbouw en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden De productie van gezond en gewaardeerd voedsel en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Boeren en tuinders ondervinden immers als eerste de gevolgen van klimaatverandering: extreem weer zoals droogte of clusterbuien zorgen nu al voor problemen. Voedselproductie heeft ook een onvermijdelijke impact op het klimaat. Aan de ene kant door emissies van broeikasgassen, aan de andere kant door bijvoorbeeld CO2 uit de lucht te absorberen en als koolstof vast te leggen in de bodem. De sector is zich hiervan van bewust en neemt zijn verantwoordelijkheid. Innovatieve oplossingen De Nederlandse land- en tuinbouwsector is de meest innovatieve ter wereld. Boeren en tuinders vinden daarom ook oplossingen voor klimaatverandering. De sector stelt een pakket van maatregelen voor dat moet leiden tot een reductie van ruim 6 Mton in 2030. Deze ambitie is een grotere reductie dan de door het Kabinet gevraagde reductie van 3,5 Mton. Agrarisch ondernemers zijn van plan de ambitie waar te maken door onder meer precisielandbouw, klimaatvriendelijke bouwplannen, de productie van duurzame energie en het met behulp van natuurlijke processen vastleggen van koolstof in de bodem. Boeren en tuinders kunnen het niet alleen Klimaatverandering en voedselvoorziening zijn maatschappelijke vraagstukken. Er moet dan ook gezamenlijk naar duurzame oplossingen worden gezocht. Voor een brede transitie naar een klimaatneutrale land- en tuinbouwsector zijn bepaalde randvoorwaarden cruciaal. Zo is financiering complex en wordt inzet van alle partijen gevraagd – privaat en publiek. Het kan niet zo zijn dat alle kosten op agrarisch ondernemers worden afgewenteld. Om boeren en tuinders een handelingsperspectief te bieden is bovendien experimenteerruimte op gebied van wet- en regelgeving essentieel. Achterbanraadpleging ontwerpakkoord Het ontwerpakkoord is het resultaat van intensieve gesprekken tussen LTO Nederland en de verschillende (keten)partners. Het resultaat van de onderhandelingen wordt de komende maanden voorgelegd aan bestuurders en leden van LTO. Tevens zal het PBL de maatregelen doorrekenen. Pas na de achterbanraadpleging en doorrekening van het PBL kan sprake zijn van een te ondertekenen definitief akkoord.

Ledenraad FrieslandCampina stemt voor gebalanceerde groei

[b]Vandaag stemde de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina in met het voorstel van gebalanceerde groei. Deze aanpassing zorgt voor een goede balans tussen het aanbod van boerderijmelk en marktvraag, nu en in de toekomst. De gebalanceerde groei sluit aan bij de nieuwe strategie van FrieslandCampina met een focus op markt en duurzaamheid.[/b] Frans Keurentjes, voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Afgelopen jaar hebben de leden van de zuivelcoöperatie veelvuldig en diepgaand met elkaar gesproken en stevig gediscussieerd over de balans tussen aanbod van boerderijmelk en marktvraag. De ledenraad heeft voor het voorstel tot gebalanceerde groei gestemd. Hierdoor kan de onderneming beter inspelen op rendabele afzet van melkproducten en kan de bedrijfsontwikkeling van het individuele melkbedrijf gebalanceerd plaatsvinden.” Als het totale aanbod boerderijmelk van de leden-melkveehouders in hetzelfde tempo groeit als de marktvraag, is er sprake van gebalanceerde groei. De ruimte voor groei wordt bepaald door een marktconform groeipercentage dat steeds voor een periode van twee jaar wordt vastgesteld op basis van voorspellingen van toekomstige wereldwijde groei. Voor 2019 en 2020 is het marktconforme groeipercentage vastgesteld op 1,5 procent. Daarnaast ontstaat er groeiruimte door bedrijven die stoppen, vertrekken of het hun toegekende vergelijkingsvolume niet benutten. Wanneer het collectieve melkaanbod boven de marktconforme groei uitkomt, geldt voor individuele melkveebedrijven die meer zijn gegroeid dan hun vergelijkingsvolume plus de latente ruimte toestaat een inhouding van 10 eurocent per kilo melk over de extra geleverde boerderijmelk. Voor bijzondere melkstromen kan van het marktconforme groeipercentage worden afgeweken als er meer vraag is dan aanbod van boerderijmelk voor die stroom. De aanpassing van het Melkgeldreglement gaat in op 1 januari 2019. Bron: Friesland Campina

Stichting Agri Facts boekt eerste resultaat

[b]Op 3 december is de Stichting Agri Facts, STAF, opgericht. De stichting gaat ‘gekleurde’ wetenschappelijke rapporten toetsen. ‘Afgelopen jaar zijn er zoveel rapporten en onderzoeken naar buiten gekomen. Wij onderzoeken of die kloppen, zo niet dan vragen we rectificatie en nemen zo nodig juridische maatregelen’.[/b] „Afgelopen jaar zijn er zoveel rapporten en onderzoeken naar buiten gekomen. Wij onderzoeken of die kloppen, zo niet dan vragen we rectificatie en nemen zo nodig juridische maatregelen”, zegt John Spithoven, melkveehouder in het Gelderse Maurik en voorzitter van de nieuwe stichting. „Er verschijnen zoveel rapporten van en voor overheden en ngo’s. Als wij er vraagtekens bij hebben, laten we het onderzoeken en vragen om rectificatie. Met de publicaties wordt nieuw beleid ontwikkeld. Staan er onjuistheden in dan is het toekomstig land- en tuinbouwbeleid ook niet juist”, licht de voorzitter toe. [b]Correctie bijdrage vleesconsumptie op klimaatprobleem[/b] Het eerste heeft STAF het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd de berichtgeving over het Klimaatakkoord en broeikasgasuitstoot ten aanzien van de landbouw te corrigeren. In zijn publicaties en berichtgeving stelt het PBL dat het eten van dierlijke producten een forse bijdrage levert aan het klimaatprobleem; het eten van minder vlees wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het halen van de klimaatdoelen. „Deze voorstelling is misleidend. Deze rapporten liggen wel bij het klimaatoverleg op tafel en zijn basis voor toekomstig beleid. Dat klopt niet”, aldus John Spithoven. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk een zeer beperkt effect. Het is volgens de stichting onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen. „Over twee weken weten we of er rectificaties volgen, zo niet dan gaan we juridische stappen ondernemen”, zegt John Spithoven. Inmiddels heeft STAF een eerste reactie van het PBL ontvangen. Daarin geeft het PBL aan een onjuistheid die STAF signaleerde, meteen te hebben gerectificeerd. Een uitgebreidere reactie is nog onderweg. [b]Non-profit[/b] De Stichting Agri Facts heeft als doel: Het controleren van de juistheid van (wetenschappelijke) feiten voor de onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid. Ook toetst STAF het gebruik van deze feiten en stelt zij alles in het werk om ervoor te zorgen dat correcte feiten worden gebruikt voor het land- en tuinbouwbeleid. De STAF wil haar doel onder meer te bereiken door het uitvoeren dan wel organiseren van wetenschappelijk onderzoek, lobbyactiviteiten en het genereren van media-aandacht. De STAF beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden werken als vrijwilliger. Geesje Rotgers, wetenschapsjournalist, is de enige betaalde kracht. Bondgenoten financieren het onderzoek en stellen fondsen beschikbaar. „Het bestuur maakt de afweging welke onderwerpen wel of niet worden opgepakt op basis van het beschikbare budget, is er de juiste wetenschappelijke expertise te realiseren en verwachten we met het resultaat het beleidsmatige verschil te kunnen maken. We kijken hoe het loopt en gaan ons bewijzen. Het bedrijfsleven ondersteunt ons van alle kanten”, besluit John Spithoven. Tekst:Monique van Loon

Nieuwe reacties

Voorpagina Quotum.nu vernieuwd

[b]Quotum.nu bestaat al weer ruim 17 jaar. In al die jaren is [url=https://www.quotum.nu/fosfaatrechten/]de voorpagina[/url] vrijwel hetzelfde gebleven maar nu met al die verschilldende soorten aanbiedingen vonden wij het tijd voor een update.[/b] De laatste weken is [@Tinus] hiermee hard aan het werk geweest. Zoals jullie dat al hadden gezien heeft dat geresulteerd in een opdeling van al het aanbod in vier verschillende noteringen: [url=https://www.quotum.nu/fosfaatrechten/aanbod/index.php?categorie_id=1&sortcol=leverbaar&sortdir=DESC&page=1&fosfaatcategorie_id=&txsoort_id=1]Kooprechten 100% leverbaar[/url] [url=https://www.quotum.nu/fosfaatrechten/aanbod/index.php?categorie_id=1&sortcol=leverbaar&sortdir=ASC&page=1&fosfaatcategorie_id=&txsoort_id=1]Kooprechten 0% leverbaar[/url] [url=https://www.quotum.nu/fosfaatrechten/aanbod/index.php?test=1&categorie_id=2&sortcol=price&sortdir=asc&periode=1jarig&page=1&fosfaatcategorie_id=&txsoort_id=1]Leaserechten eenjarig[/url] [url=https://www.quotum.nu/fosfaatrechten/aanbod/index.php?categorie_id=2&sortcol=price&sortdir=asc&periode=meerjarig]Leaserechten meerjarig[/url] Op de voorpagina stond altijd een grote grafiek, maar nu zijn het 4 losse grafieken geworden en op elke grafiek klik je door naar naar het goedkoopste aanbod. De namen van de 5 goedkoopste aanbieders staan ook in de blokjes. Wij hopen al het aanbod hiermee nog overzichtelijker hebben gemaakt.

STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren

[b]Persbericht - STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren.[/b] Stichting Agri Facts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag verzocht de gekleurde berichtgeving over het Klimaatakkoord en broeikasgasuitstoot ten aanzien van de landbouw te corrigeren. In zijn publicaties en berichtgeving stelt het PBL dat het eten van dierlijke producten een forse bijdrage levert aan het klimaatprobleem; het eten van minder vlees wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het halen van de klimaatdoelen. Een dergelijke voorstelling van zaken is misleidend, aldus STAF. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk een zeer beperkt effect. Het is onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het Klimaatakkoord. Volgens het PBL levert het eten van minder vlees forse klimaatwinst op. Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40 %. In de recente PBL-rapporten Balans van de Leefomgeving (2018) en Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord (2018) wordt de broeikasgassenuitstoot door de landbouw, met name de veehouderij, veelvuldig voorzien van subjectieve kwalificaties als ‘veel’, ‘aanzienlijk’ en ‘groot’. Het PBL baseert zijn uitlatingen op een internationale wetenschappelijke studie in Global Environmental Change (2014), waar het PBL aan meewerkte. In deze studie is de impact van het eten van dierlijke producten doorgerekend voor het jaar 2004. De uitstoot van broeikasgassen in Europa bedroeg toen zo’n 5.000 megaton, terwijl het eten van de helft minder vlees hooguit een kleine 200 megaton klimaatwinst op zou leveren. Er is dus geen sprake van 25 tot 40 % minder broeikasgassen, maar hooguit 4 % klimaatwinst. Voor het Klimaatakkoord streeft het PBL echter geen 50 % lagere vleesconsumptie na, maar een reductie van circa 15 %. Dit komt neer op maximaal 1 tot 2 procent klimaatwinst. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk dan ook een zeer beperkt effect. Het is onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het Klimaatakkoord. [i]Stichting Agri Facts (STAF) controleert publicaties op feiten en onjuistheden. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van zaken geven daarop aan en verzoekt deze de publicatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische procedure starten. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [/i]

Hallo Collega melkveehouders

Ik ben vorige week een actie gestart om onze situatie wat meer te verduidelijken in Brussel. Dat wil zeggen dat er veel bedrijven zijn die in de problemen zijn gekomen door het huidige beleid. Er zijn nog mensen die nog steeds wachten op een beschikking. Of mensen die de fosfaatrechten weer moesten inleveren omdat deze van een vleesveebedrijf kwamen, en niet weten of ze nu een boete boven het hoofd hangt omdat ze dus teveel fosfaat hebben geproduceerd. Ook de onduidelijkheden bij rvo en nvwa spelen bij sommige boeren hoog op. Tijdens de crv boerinnedag erg veel van dit soort verhalen gehoord. Ik heb via facebook en andere media een oproep gedaan aan de boerinnen. Ik heb gevraagd om in het engels (als dit niet lukt heb ik een aantal vertolkers) de siuatie van je bedrijf op papier te zetten. En dan zo objectief mogelijk te vertellen waar je tegen aan loopt , en wat de overheid voor een effect heeft op de bedrijfsvoering. EN dan ook wat dit met je doet als persoon en bedrijf!! Dit om in Brussel ook meer duidelijk te maken waar wij als melkveehouders tegen aan lopen. Ik heb inmiddels als veel persoonlijke brieven ontvangen , Ik snap dat dit een forum is waar veel mannen zich bevinden....maar die mannen hebben meestal wel een partner en die willen misschien ons steunen en ook een brief schrijven (met eventueel een foto, dit laatste om het persoonlijker te maken, en te laten zien dat er mensen en gezinsbedrijven achter zitten die toch gedupeerd worden op deze manier) De bedoeling is om in Brussel al deze brieven via een ludieke actie aan te bieden aan Phil Hogan!! Dit om aandacht te vragen voor onze mooie en innovatieve sector.! Belangrijk vind ik, om aandacht te vragen maar wel op een positieve manier even een beetje duidelijkheid scheppen daar dat wij wel willen maar dat onze goede bedoelingen vaak te niet gedaan worden en aan de regels zowat niet meer te voldoen is, en dat Nederland ons extra regels oplegd en daarmee onze marktposititie en bijv rendement op vermogen in gevaar is gekomen... Mocht iemand ook een brief willen schrijven. Graag een pb voor het adres!!

Mestblunder minister kost boeren de kop

Door het geblunder heeft minister Schouten geen mogelijkheden meer om boeren die door het stelsel in de problemen zijn gekomen te helpen met extra fosfaatrechten. "Er valt niks meer uit te delen", bevestigt een Brusselse bron. Schouten is al maanden bezig om de onterecht uitgedeelde fosfaatrechten terug te halen bij de vleesveeboeren. Deze teruggehaalde rechten komen niet beschikbaar voor gedupeerde melkveeboeren, zegt ze. Honderden melkveehouders hebben minder rechten gekregen dan ze nodig hebben. Het gaat vaak om jonge ondernemers die net een nieuwe, dure stal hebben gebouwd. Deze stallen staan nu grotendeels leeg, met alle financiële gevolgen van dien.

herbeschikking voor melkveehouderijen die onterecht fosfaatrechten hebben gekregen

Vleesveehouders hebben alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om zoogkoe (of melkkoe) te worden. Veel bedrijven hebben hiervoor een beschikking fosfaatrechten ontvangen. Onduidelijkheid Begin dit jaar was er veel onduidelijkheid over de definitie van o.a. ‘overig vleesvee’ waarvoor fosfaatrechten nodig zijn. Pas in juli 2018 is hierover duidelijkheid gekomen. Heeft u fosfaatrechten toegekend gekregen voor dieren waarvoor dat, achteraf, onterecht was? Dan kunt u een herbeschikking krijgen. Sommige bedrijven hebben deze inmiddels ontvangen van RVO. Minder dieren Als gevolg van de herbeschikking kunt u minder rundvee houden waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft. U kunt echter wel het aantal en soort runderen blijven houden dat u op 2 juli 2015 had. Voor een deel van deze dieren heeft u nu geen fosfaatrechten meer nodig. Fosfaatrechten overgedragen? Heeft u een melding voor een overdracht van fosfaatrechten ingediend? In de meeste gevallen heeft RVO deze melding niet in behandeling genomen. Na een herbeschikking kan RVO deze meldingen wel afwerken. Maar als u met de herbeschikking onvoldoende fosfaatrechten krijgt toegekend, dan zal de overdracht helemaal niet doorgaan. Dat kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de afspraken die u met de koper heeft gemaakt. Bron: https://www.abab.nl/artikelen/fosfaatrechten-vleesveehouders?utm_source=twitter&utm_medium=Content&utm_campaign=Fosfaatrechten%20vleesveehouders

Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht

Minder melkveebedrijven verkocht In het 1ste halfjaar van 2018 zijn er 30 melkveebedrijven verkocht; 14 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een melkveebedrijf lag in de 1ste helft van dit jaar op 3,4 miljoen euro, ruimschoots boven het gemiddelde in 2017 van 2, 2 miljoen euro. De verkooptijd van een verkocht melkveebedrijf bedroeg in de 1ste helft van 2018 gemiddeld 5,5 maanden, ruim drie maanden korter dan over geheel 2017. A&LV-makelaars van de NVM geven aan dat er maar matig interesse is in het kopen van een compleet melkveebedrijf. “Deels is dit het gevolg van de grondgebondenheid, die maakt dat een bedrijf slechts onder beperkte voorwaarden mag groeien en deels door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel”, aldus Klijsen. “Omdat met name de rechten erg duur zijn, is de financiering vaak lastig. Daarbij zijn banken begrijpelijkerwijs terughoudend met het financieren, waardoor er een vertragende werking optreedt of transacties uiteindelijk helemaal niet doorgaan.” Begin 2018 werden er veel bedrijven in delen verkocht of na verkoop gesplitst in plaats van dat het als compleet bedrijf wordt voortgezet. Eind juni 2018 stonden er in totaal 100 melkveebedrijven in aanbod, slechts enkele meer dan het aantal medio 2017. “Verkopers waren vooral veehouders die hun bedrijf wilden staken en geen opvolger hebben.”

EXTRA GROEIRUIMTE VOOR RFC-BOER MET SPECIALE MELKSTROOM

Alle ledenmelkveehouders van Royal FrieslandCampina (RFC) wiens melk in een speciale melkstroom gaat, mogen hopen op extra groeiruimte voor hun melkveebedrijf. Speciale melkstromen worden los getrokken van de bulk en krijgen in de nieuwste RFC-plannen aparte groeimogelijkheden. Het betekent dat de groeiruimte voor boeren met VLOG-melk, Noord-Hollandse melk en de Topzuivellijn hoger kan uitpakken dan voor boeren die reguliere melk leveren. • Tekst: Jelle Feenstra De jaarlijkse groeiruimte voor een melkveebedrijf vaststellen op basis van de marktgroei per speciale melkstroom is een nieuw en venijnig element in het toch al veelbesproken plan van RFC om de melkaanvoer vanaf 2019 te gaan reguleren. Wie de pech heeft niet in de buurt van een VLOG-melkfabriek, een topzuivellijnlocatie of in Noord-Holland te boeren krijgt mogelijk minder ruimte om te groeien dan boeren die met hun bedrijf wel op een van deze locaties zitten. Ervan uitgaande dat de jaarlijkse marktgroei in deze melkstromen ook daadwerkelijk hoger ligt dan in de basiszuivelproducten. RFC komt volgende week officieel naar buiten met de exacte invulling van het plan Melk met Meerwaarde. De insteek wordt om extra ruimte in de markt eerst in te laten vullen door extra leden in te laten stromen in de regeling. Stel dus dat er VLOG-melk wordt gecollecteerd in een bepaalde regio en de vraag neemt toe, dan wordt eerst de regio groter gemaakt. Hetzelfde geldt voor melk in de Topzuivellijn. Bij Noord-Hollandse melk gaat RFC eerst proberen opstallers aan het weiden te krijgen. Pas als dat niet lukt, komt het uitdelen van extra groeiruimte aan reeds leverende veehouders in beeld. Voor de speciale concepten geldt ook dat extra groeiruimte weer wordt ingetrokken als de marktvraag wegvalt. Lees het hele artikel in magazine Agrarische Schouw: https://issuu.com/langs-de-melkweg/docs/weblink_volledig

ted9


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
289
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering