Winst FrieslandCampina flink onderuit, bedrijf weet nog niet wat de rest van 2018 gaat brengen

FrieslandCampina zette in op onderscheid naar gewone en zogeheten topline zuivel volgens een nieuwe norm. Het blijft echter onduidelijk hoe het daarmee de trend naar onderscheidende zuivellijnen voor supermarkten kan bedienen. Volgens DDB-melkveehoudersvoorvrouw Sieta van Keimpema is het topline-concept onvoldoende commercieel doordacht en een halfhartige poging tot quotering van de te ruime melkaanvoer die het bedrijf onder de leden van de coöperatie heeft veroorzaakt toen de EU het melkquotum loslie Albert Heijn kondigde eind vorig jaar aan met zuivelverwerker Aware - een zuivelverwerker die zich van FrieslandCampina-partner tot concurrent ontwikkelde - een geheel eigen zuivellijn met eigen normen te zullen introduceren. Dat is inmiddels gebeurd. Foodlog maakte er een verslag van. Ook de supermarktformules Jumbo, Aldi en Lidl kondigden aan met eigen zuivellijnen en eigen eisen te komen. Als FrieslandCampina dat onderscheid niet kan leveren, wordt denkbaar dat het bedrijf geen zuivel in Nederland meer kan verkopen. Het wordt dan geheel afhankelijk van afzet in het buitenland, terwijl zijn boeren kostprijzen hebben die tot de allerhoogste in de wereld behoren. Dat is een lastige positie om vol te houden omdat niet in eigen land verkopen te vergelijken is met Mercedes of BMW die in Duitsland geen auto's meer kunnen verkopen. Dat leidt tot vraagtekens over de kwaliteit en zet de marges en wens en noodzaak om te cashen op hogere toegevoegde verder onder druk.

Droogte. Traagheid ministerie

Met grote bombarie werd er aangekondigd dat minister Schouten de boeren die getroffen zijn door de droogte tegemoet zou komen. Flinke ondersteuning. Nu een week later is er nog steeds niets, helemaal niets. Geen bankgarantieregeling, geen uitsluitsel over zaaien voedergewassen in plaats van groenbemesters, helemaal niets. Onze minister schouten, de boerendochter die minister werd en die eindelijk een beleid zou gaan voeren waar de boeren iets mee zouden kunnen, geen overbodige papierwinkel, maar aanpakken waar nodig. En niets komt er van terecht. Stel, het is bij ons gelukkig niet zo, maar stel, ik wil met akkerbouwers uit de buurt afspraken maken over het inzaaien van ea voor voedergewassen, kan ik niet, want ik weet de regels nog niet. Maar de akkerbouwer wil zaaien, het is nu droog en zonder schade kan de groenbemester de grond in. Als ik voer wil kopen, maar ik zit krap bij kas. Dan biedt wellicht de bankgarantie uitkomst. Maar ik weet niet hoe die er uit ziet en of ik deel kan nemen. Om ons heen wordt de snijmais verhandeld. Blijkbaar denkt het ministerie dat alles stil staat en dat beslissingen nemen in het weekend, in de avonduren en in de vakantie stil staat. Dat alles geparkeerd wordt. Maar als boerendochter zou Carola beter moeten weten, ze zou moeten weten dat ook s nachts het gewas groeit. Moeten weten dat de sector niet stil staat in de vakantie en dat ook in het weekend vele zaken gewoon door gaan. Met zijn allen zijn we hard aan het werk om er voor te zorgen dat de nederlandse bevolking dagelijks kan kiezen uit een grote hoeveelheid prachtige producten in de winkelschappen. Producten die zelden niet leverbaar zijn. Aan het werk zijn om er voor te zorgen dat onze Nederlanders geen honger hebben. Mogen we dan voor 1 keer vragen: Neem eens een snelle beslissing om deze boeren een beetje te ondersteunen. Laat zien dat je als minister trots en blij bent met de sector omdat ze er voor zorgt dat er voldoende voedsel is en blijft voor ons. De aangekondigde maatregelen gaan er echt niet voor zorgen dat agrarische bedrijven kunnen overleven, maar zorgen er wel voor dat er waardering geuit wordt voor het geen deze bedrijven betekenen voor de maatschappij.

Nieuwe reacties

Handel fosfaatrechten is miljardenbusiness

[b]Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen:[/b] Online handelsplatforms voor fosfaatrechten schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds de invoering begin 2018 stappen steeds grotere partijen in deze miljardenbusiness. Grotere bedrijven ruiken nu ook hun kansen. Handelsplatform Captin begint op 21 augustus met de grote handelsorganisaties Agrifirm en Farmel een online handelsplatform waar tijdens de openingsuren van de Amsterdamse beurs NYSE Euronext realtime in fosfaatrechten gehandeld kan worden. Op hun site fosfaatplatform.nl wordt direct zichtbaar welke koop- en verkooporders zijn ingelegd met prijzen en aantallen. Voor de dienst wordt 1 procent commissie gevraagd, waarbij het platform garandeert dat de rechten die worden aangeboden ook echt in het bezit zijn van de verkoper. Het platform lijkt op het handelsplatform van Agri Team (zusterbedrijf van Agri Vastgoed) in Leeuwarden, dat eerder dit jaar van start ging. De site fosfaatrechtenaanbod.nl werkt volgens Ferdinand Boersma van Agri Team als een soort Marktplaats. Hij vraagt een vaste prijs van 350 euro per transactie die via zijn website tot stand komt. Hij denkt dat de boeren baat hebben bij de nieuwe platforms: „De handelaren hebben nog steeds veel van de handel in handen, misschien nog wel de meerderheid. Zij proberen natuurlijk de prijs bewust zo hoog mogelijk te houden. Als makelaar of handelsplatform heb je daarentegen baat bij handel en niet zozeer een hogere prijs”, zegt Boersma.

Europese Commissie wil knelgevallen helpen

De Europese Commissie wil Nederland helpen bij het vinden van passende oplossingen voor de groep melkveehouders die, door de introductie van de het fosfaatrechtenstelsel, in de problemen zitten. Dit antwoordt de woordvoerder van de Commissie op vragen van Geesje Rotgers van V-Focus. De Europese Commissie (EC) is er van op de hoogte dat een groep Nederlandse melkveehouders in de problemen is geraakt na de introductie van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de woordvoerder is de EC bereid de helpende hand toesteken. „De EC blijft beschikbaar voor technische besprekingen om de Nederlandse autoriteiten te helpen passende oplossingen te vinden. Oplossingen die verenigbaar zijn met het mededingings- en milieurecht”, stelt de EC-woordvoerder. Dit antwoord van de EC staat haaks op de visie van LNV-minister Carola Schouten tijdens het fosfaatrechtendebat eind juni. Ze gaf aan dat ze alle mogelijke opties had bestudeerd, maar geen oplossing had kunnen ontdekken. Ze zegde de Tweede Kamer toe voor deze kwestie best nog een keer naar Brussel af te willen reizen, ondanks dat ze daar niets van verwacht. Volgens het antwoord van de EC aan V-Focus biedt dit fosfaatrechtensysteem de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid om fosfaatrechten aan knelgevallen toe te wijzen, zolang het plafond niet wordt overschreden. Om ervoor te zorgen dat hierdoor de milieudoelen niet worden ondermijnd, heeft Nederland de EC in 2017 geïnformeerd dat ze voor onverwachte probleemgevallen een bepaald aantal fosfaatrechten als buffer opzij zou zetten. Volgens de EC hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie vervolgens meegedeeld dat, door een gebrek aan duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving, ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend aan niet-melkleverende rundveebedrijven. „Dat is de reden dat er momenteel geen buffer is voor knelgevallen in Nederland”, meldt de EC. „Het is aan de Nederlandse autoriteiten zelf om te beslissen of het aantal toegewezen fosfaatrechten verder onder het plafond moet worden gebracht, om zo een buffer te hebben voor onverwachte probleemgevallen.” Geschenk Het antwoord van de EC is voor Henk Antonissen, woordvoerder van Innovatief uit de Knel, een geschenk uit de hemel. „De EU meldt dat Nederland aanvankelijk een buffertje had voor knelgevallen, maar dat deze onjuist zijn toebedeeld aan niet-melkleverende bedrijven. Met deze aankondiging wordt dit gelukkig teruggedraaid en lijkt de weg voor ons vrij.” Antonissen onderstreept dat de reactie van de EC een bewijs is dat de EU best bereid is om Nederland, de betrokken melkveehouders en de minister te helpen bij het oplossen van deze knelgevallen.” Antonissen bereidt nu een gezamenlijk bezoek van de betrokken melkveestandsorganisaties aan de EU commissarissen in Brussel voor. Aldus Melkvee.nl. Wederom een knap staaltje werk van Geesje. En voor mij een weergave vanuit de EC zoals ik hier al een jaar duidelijk probeert te maken. De uitgedeelde fosfaatrechten en het fosfaatplafond zouden een relatie met elkaar moeten hebben, maar hebben dat niet. En er is ruimte zat om knelgevallen te helpen of de kortingen terug te draaien. Alleen door de gemaakte fouten is dat door het ministerie verprutst. En alle bestuurders en andere critici die mij afgelopen jaar niet serieus genomen hebben graag het artikel nogmaals lezen. En voor de mensen die mij hebben gesteund dank daarvoor.

Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata.

[b]WUR kom op met de juiste gegevens!, de veehouderij heeft hier recht op!. Of zijn ze bang dat anders het hele mestbeleid als een te hard opgeblazen ballon in een keer helemaal uit elkaar knalt?:[/b] Persbericht Leeuwarden 15 juni 2018 Vrijdag 8 juni is tijdens een Rathenau-bijeenkomst met wetenschappers en het Mesdagfonds bekend geworden dat WUR nog de beschikking heeft over verloren gewaande data van ammoniakproeven tussen 1997 en 2011. Natuurlijk heeft het Mesdagfonds naar aanleiding van dit opmerkelijke nieuws aan WUR verzocht om die data ter beschikking te stellen. Tot onze teleurstelling heeft de Raad van Bestuur van WUR ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld. Wel is van WUR een aanbod ontvangen om reeds bewerkte data ter beschikking te stellen. In 2015 zijn echter al meetdata ter beschikking gesteld, maar dit betroffen data uit veldproeven die geen enkele relatie hebben met het huidige ammoniakbeleid voor de veehouderij. M.a.w. met de wel beschikbaar gestelde data is het niet mogelijk de onderbouwing van het huidige beleid te toetsen. [b]Wat wil het Mesdagfonds?[/b] We hebben de ruwe meetdata nodig van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het gaat dan specifiek om meetdata van in ieder geval veldexperimenten met bovengronds bemesten, mestinjectie en sleepvoet.1 Het format daarvan is ons en WUR bekend. Voor de SUM publicatie van Hanekamp et al. (2017) zijn de ruwe data van de publicatie van Huijsmans en Hol (2012; Rapport 445) ontvangen. Het betrof hier echter de mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en de mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland. En dus geen relevante data. [b]Wat wil Mesdagfonds niet?[/b] Het Mesdagfonds heeft geen behoefte aan voorbewerkte data waar essentiële gegevens zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt. Wat doet Mesdagfonds als vervolg? Het Mesdagfonds heeft donderdag 14 juni schriftelijk de Tweede Kamer verzocht tot ingrijpen. [i]1 De resultaten van deze proeven hebben geleid tot tabel 1 van het SUM-artikel van Huijsmans et al. uit 2016 (doi: 10.1111/sum.12201, p. 110). Het is deze tabel die we al drie jaar lang proberen te reproduceren.[/i] De komende maanden worden nog een aantal door Mesdag gefinancierde onderzoeken afgerond. De voorlopige resultaten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de huidige onderzoeken en onderzoeksmethoden leiden tot forse overschattingen van de ammoniakemissie door de veehouderij en dus een overschatting van de effectiviteit van de miljarden aan investeringen die zijn besteed aan ammoniak reducerende maatregelen. Iets wat in de veronderstelde mate niet aanwezig is toch trachten te reduceren geeft hoge kosten en weinig resultaat. Het Mesdagfonds roept WUR op om alsnog de gevraagde gegevens te overleggen, waarvan het bestaan nu bekend gemaakt is en door diverse bronnen ook vanuit WUR intern is bevestigd. Jan Cees Vogelaar Voorzitter Mesdagfonds

Bioscoopfilm over de problemen van een melkveehouder

Regisseur Vuk Janić maakte de film ‘Het mysterie van de melkrobots’, die in november in première gaat, over de overleving die vele boeren in Nederland dagelijks voeren. Doel van de film is om de agrarische sector en de maatschappij met elkaar te verbinden. https://www.youtube.com/watch?v=KgdpAIZ-yJE De film gaat over Johan van Rijthoven, een moderne boer die een gezond melkveebedrijf wil overdragen aan zijn kinderen. Zijn koeien geven door onverklaarbare redenen niet meer genoeg melk. Zijn bedrijf wordt hierdoor met de ondergang bedreigd. Om dit te voorkomen, bindt de melkveehouder de strijd aan met een multinational die hem drie melkrobots levert. Een strijd die leidt tot confrontaties met zichzelf, met zijn directe omgeving en met onbeheersbare krachten op zijn erf. Kloof dichten Met ‘Het mysterie van de melkrobots’ willen de makers het verborgen leed op het platteland tonen. Daarmee willen zij ook de kloof tussen de boer en de stedeling proberen te dichten. Voorpremières De officiële releasedatum is 30 november 2017. Voor die tijd zijn er speciale vertoningen en voorpremières op meerdere plekken in het land. 31 oktober 2017 – Theater de Pas in Heesch 1 november 2017 – Zorgcafé ’t Koetje in Spanbroek 8 november 2017 – Movie W in Wageningen 10 november 2017 – Filmhuis Hofdael in Geldrop 12 november 2017 – Fraterhuis Zwolle 14 november 2017 – Verkadefabriek Den Bosch 15 november 2017 – Cacao Fabriek in Helmond 19 november 2017 – De Gruitpoort in Doetinchem 7 december 2017 – De nieuwe KHL in Amsterdam

Minister Schouten laat biologische sector compleet links liggen

Minister Schouten negeert biologische melkveehouders volkomen. Ze reageert niet eens rechtstreeks op hun verzoek voor een Vrijstelling van het Fosfaatrechtenstelsel. 'Onvoorstelbaar', vinden de biologische melkveehouders verenigd in de SOS-groep. 'Voor de bühne is de minister voor circulaire landbouw, dierenwelzijn en natuur inclusief. Schouten laat juist de kleine groep biologische melkveehouders die voorop lopen met deze thema's nu in de kou staan. Dit in tegenstelling tot de Eurocommissie Milieu. De commissie laat vanuit Brussel schriftelijk aan de SOS-groep weten voorstander te zijn om biologische melkveehouders uit te zonderen van de fosfaatwet. De commissie motiveert zelfs in haar brief: omdat de biologische bedrijfsvoering milieuwvriendelijk is en niet debet is aan mestoverschot en mestfraude.

Henk Aa gaat nieuw verdienmodel voor boeren ontwikkelen

[b]Het is niet voor iedereen weggelegd maar soms moet je weleens anders denken dan anderen je doel te bereiken. Alleen mee willen doen met de huidige ratrace is uitputtend voor de achterblijvers...:[/b] "LTO, de Rabobank, de melkfabrieken, het Rijk, zij bepalen wat een boer wel en niet mag. Maar de boer verdient met zijn 80-urige werkweek soms nog geen 500 euro!" Henk Aa uit Heino vindt het belachelijk en ontwikkelt een nieuw verdienmodel voor de bioboer. [b]RADIO: http://www.rtvoost.nl/nieuws/292148/henk-aa-gaat-nieuw-verdienmodel-voor-boeren-ontwikkelen [/b] Als eigenaar van het bedrijf Beaphar kocht Henk vijf jaar geleden spontaan een melkveebedrijf. Verstand van koeien had hij niet. "Mijn vrouw riep gelijk 'Als het maar wel een biologische is!' en gelukkig was het dat." Nog steeds heeft hij geen koe gemolken. "Dat doet de robot, net als de stallen mesten." Ondernemer Als ondernemer in hart en nieren, begrijpt hij niet dat boeren zo hard werken voor zo weinig inkomsten. "Iedereen om hen heen bepaalt welke kant het bedrijf op moet, maar zelf lijken ze weinig te kunnen kiezen. Terwijl andere partijen wel geld verdienen aan de melk en de fosfaatrechten." Verdienmodel Henk Aa wil een nieuw verdienmodel opzetten voor de boer. Hij wil niet meer afhankelijk zijn van melkfabrieken, omdat die de melkprijs bepalen en daarmee het inkomen van de boer. "Ik ga het zelf uitproberen. Ik ga plantaardige melk produceren van mijn eigen notenbomen. En de koeien die A2-melk leveren kunnen gewoon tussen die bomen grazen." Uiteindelijk wil hij zelfs zijn melk laten verwerken tot melkpoeder. Geld overhouden "Het doel is dat Rob Overesch, de jonge boer die deze boerderij voor mij runt, het over vijf jaar kan overnemen. En dan is het fijn als we een modelboerderij hebben neergezet waar ook andere boeren van kunnen leren hoe ze wel geld verdienen." En als het mislukt? "Dan heb ik het in ieder geval mooi geprobeerd."

Column Sjakie: FrieslandCampina moet huiswerk overdoen

Door Jack Rijlaarsdam, Het bestuur van FrieslandCampina legt de leden deze weken een voorstel voor om de melkaanvoer te reguleren. De leden zullen zich best kunnen vinden in de intentie om een goede marge op alle melk te realiseren. De regeling heeft in werkelijkheid een minder mooie achtergrond. FrieslandCampina heeft de afgelopen jaren mooie financiële resultaten laten zien, maar is ondertussen het doel waarvoor de coöperatie is opgericht wel uit het oog verloren. Er is volop geïnvesteerd in lucratieve projecten in verre buitenlanden, maar de verwerking en verwaarding van de eigen ledenmelk is men vergeten. Afgelopen tijd waren er al de nodige maatregelen om de melkaanvoer af te remmen vanwege een tekort aan verwerkingscapaciteit. De regeling is dus een volgende noodgreep om de consequenties van gevoerd wanbeleid op de leden af te wentelen. Voorlopig blijft het de vraag of het stelsel van fosfaatrechten de aanvoer van melk al niet afdoende zal reguleren. Zelfs al stijgt de aanvoer met enkele procenten, dan is het nog de vraag of dit een dergelijk rigide voorstel legitimeert. Elk bedrijf wordt voor jaren vastgezet met een historisch vergelijkingsvolume, gewoon een quotum dus. Jaarlijks 1,5 procent verruiming hiervan klinkt best aardig, maar zet bedrijfsontwikkeling volkomen op slot. Het bestuur van FrieslandCampina stelt de belangen van de coöperatie boven dat van de leden De meeste nieuwbouw van stallen wordt gecombineerd met vergroting van de veestapel. De mogelijkheid om jaarlijks slechts 1,5 procent meer koeien te houden, geeft weinig verdienpotentie door vergroting. Extra melk afleveren met een afslag van 10 cent per kilo is al helemaal niet recht te rekenen. Door de regeling worden leden die recent hun bedrijf hebben ontwikkeld nog het meest geraakt. Nogal wat nieuwe stallen konden door de aankondiging van het fosfaatrechtenstelsel, de melkreducerende maatregelen en het fosfaatreductieplan nooit volledig worden benut. Het vergelijkingsvolume is daardoor gewoon een pijnlijke stapeling van referenties. De nieuwe regeling is een kopie van de voorwaardelijke standstill voor dit eerste half jaar van 2018. Het bestuur heeft de uitwerking van de regeling hierdoor goed in het zicht. Het is dus geen verrassing dat deze bedrijven met de vingers tussen de deur komen; wel de financiële lasten, niet de mogelijkheid deze terug te verdienen met de levering van extra melk. In het nauw Het feit dat voor deze problemen in de regeling geen oplossing wordt geboden, geeft aan dat die intentie er ook niet is. Ik verdenk het bestuur ervan deze bedrijven moedwillig zo in het nauw te brengen, dat voor hen weinig anders overblijft dan een vertrek door de achterdeur. Na een min of meer gedwongen vertrek van deze leden zal er voor de overblijvende leden zoveel ruimte komen, dat de regeling nooit in werking zal hoeven treden. Niet sjiek richting de vertrekkers, maar op het eerste gezicht goed voor de coöperatie en het merendeel van de leden. Maar de coöperatie is opgericht om de leden te dienen en samen sterker te staan in de markt. Het bestuur stelt de belangen van de coöperatie nu boven dat van de leden en offert zelfs leden op, zogenaamd in het belang van het grote geheel. Leden en ledenraad zullen moeten aangeven dat de coöperatieve grondbeginselen op deze manier met voeten worden getreden en het bestuur zal het huiswerk over moeten doen. Bron: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/04/21/frieslandcampina-moet-huiswerk-overdoen

Fabrieksquotum Rfc vastgesteld

[b]Vrijheid op 16 april 2018 om 1600 uur beperkt: [/b] FrieslandCampina zet vol in op duurzame melk Introductie Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat Gebalanceerde en marktgerichte groei melkaanbod FrieslandCampina maakt vandaag bekend zijn koers, met scherpe focus op duurzaamheid, te versnellen en verder in te vullen. Zo stelt FrieslandCampina aan zijn leden voor een gecertificeerde Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat te introduceren: zuivel met een lage CO2-equivalent en hoge scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Daarnaast voldoet deze Top-Zuivellijn aan alle eisen op het gebied van weidegang en de nieuwe standaard voor grondgebondenheid. Naast de inzet en hogere beloning op duurzame en speciale melkstromen houden leden-melkveehouders de ruimte om te groeien. Groei van het melkaanbod is mogelijk binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak gebaseerd op de marktgroei. Meer productie van melk dan de marktgroei leidt tot een inhouding op het melkgeld. Top-Zuivellijn en gebalanceerde en marktgerichte groei Vooroplopende leden-melkveehouders die zich inzetten op duurzame en speciale melkstromen krijgen een hogere beloning. Tevens bouwt FrieslandCampina zijn bestaande duurzame en speciale melkstromen verder uit. De eerste zuivelproducten uit de toplijn zullen naar verwachting in 2019 in het schap van de supermarkten liggen. Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Met de versnelling van onze duurzaamheidsinspanningen leggen we de lat voor zuivel hoger. De introductie van onze duurzame Top-Zuivellijn is daar een sprekend voorbeeld van. Hiermee vullen we onze purpose nourishing by nature verder in. Steeds betere voeding voor onze consumenten, met goede inkomsten voor onze melkveehouders. Daar draait het om voor nu en in de toekomst.” Volumegroei van het melkaanbod is mogelijk binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak. Meer productie van melk dan de marktgroei leidt tot een inhouding op het melkgeld van 10 eurocent per kilo. Daarmee wordt de uitbetaling aan de leden-melkveehouders voor de extra melk meer in lijn gebracht met de marktgroei voor basiszuivelproducten. De FrieslandCampina-garantieprijs blijft de basis van de FrieslandCampina- melkprijs. Frans Keurentjes, voorzitter van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Duurzame melk loont, daarvan zijn wij overtuigd. Als een van de toonaangevende zuivelcoöperaties in de wereld vragen wij om die reden onze leden zich versterkt in te zetten op de vraag naar duurzamere en speciale melkstromen. Naast de hogere beloning voor duurzaamheid willen we gebalanceerd en marktgericht groeien. Hiermee creëren we een coöperatie, waarin ook een volgende generatie melkveehouders een toekomst heeft.”

Absurde Grondgebondenheidsvisie: 1. goed verdienmodel ontbreekt en 2. duidelijke tegenprestatie ontbreekt

Absurd plan: 1. Een goedverdienmodel ontbreekt. Wat vage dingen worden genoemd als weidemelk die binnenkort overruled worden door betere en goedkopere importen van Ierse echte weidemelk waarop Aldi, Lidl en AH direct op overstappen. De zogenaamde meerwaarde van duurzaamheid wordt zoals gemeld een herverdeling van melkgeld onder veehouders net zoals het slappe weidemelkverdienmodel. Er is baat bij niet-meedoeners om zodoende hier geld vandaan te plukken om nog iets te kunnen herverdelen. Het nu voorgestelde verdienmodel bestaat uit vestzak-broekzakconcepten (zie vlog-melk), herverdeling van melkgeld en afdwingen via niet verstrekken van bankfinanciering (zie pag 25 van het plan). Geen goede basis dus. 2. Een duidelijke tegenprestatie ontbreekt. Helder is dat dit plan sterk kostprijsverhogend gaat werken ten opzichte van de melkveehouderijen in de ons omliggende landen. Als je dit verstrekkende plan zo neerlegt zou je toch minimaal ook de tegenprestatie moeten vastleggen in de vorm van a. een jaarlijkse (vooraf vastgelegde) additionele financiele toeslag per koe of per ha om dit in de andere EU-landen met melkveehouderij zonder enige restricties te kunnen trekken. b. een deal waarin vastgelegd wordt dat tot 2025/2040 niet meer gemorreld wordt aan de toegestane dieraantallen die nu middels fosfaatplafond zijn vastgelegd. Niets van dat alles. Een eenzijdige deal sluiten en daarmee jezelf (kostprijstechnisch) de doodsteek geven is natuurlijk het stomste wat je kunt doen. Dat is zoiets als populariteit proberen te krijgen door het afgeven van je portemonnee. Conclusie: Het blij vooruitzicht bestaat uit extra kostprijsverhogende restricties waarbij een duidelijk verdienmodel en een duidelijke tegenprestatie ontbreekt. Het blij vooruitzicht wordt tot 2025 dus netto €0,- verdienen. Het blij vooruitzicht van 2025 tot 2040 wordt dus netto €0,- verdienen. De boerderij zal zichzelf financieel moeten bedruipen met daarbij input van een (deel)baan buitenshuis. Privë dus leven van het geld wat moeder de vrouw naar binnen rijdt. Het werk grotendeels rondzetten met opa en de buurjongen. Sterkte jongens!

Waarom doen Amerikaanse melkveehouders het beter dan Europeanen?

[b]Wat kun je hier van leren?;[/b] Wat doen de melkveehouders in de VS beter dan de Europeanen? Nog belangrijker is de vraag wat we van ze leren kunnen. Peter van der Vegt en Dr. Michael Neumayer beredeneerden voor Elite wat de Amerikanen anders doen. - Amerikanen zijn directer: Volgens Van der Vegt spreken Amerikanen problemen altijd direct uit en wijzen op wat fout gaat. Het is bij Amerikanen niet altijd ‘alles gaat goed’. -Eerlijke mening geven: Amerikanen vinden het belangrijk hun mening en ervaringen met elkaar te delen. Dat verkleint de kans op fouten. Alles wordt gemonitord en gedocumenteerd om fouten te traceren en te herstellen: Het belangrijkste doel van het melken van koeien is winst. Alles moet dan ook geld opbrengen. - Ander risicomanagement: alles wat nieuw is, is in eerste instantie goed en wordt uitgeprobeerd. Als het eindresultaat niet naar wens is, wordt weer losgelaten. Amerikanen zijn in dat opzicht moediger en schuwen innovaties en investeringen niet. - De innovatie wordt in de meeste gevallen gedreven door de landbouw: ondernemers benaderen de industrie met hun wensen en ideeën die vervolgens worden omgezet in oplossingen. - Focus: Amerikanen willen voor alle aspecten (voeding, koecomfort, opfok, et cetera) een specialist hebben. De kennis wordt ingekocht, voor alles en niks wordt advies ingewonnen. - Standaardisering: vanwege de bedrijfsgrootten (gemiddeld meer dan 800 koeien) hebben de Amerikanen SOP’s voor vrijwel alle werkzaamheden en processen. Neumayer benadrukt dat geen individuele beslissingen worden genomen in de dagelijkse uitvoering. Slechts bij protocolbesprekingen die meestal eens per maand plaatsvinden, worden wijzigingen aangedragen en al of niet doorgevoerd. - Zoektocht naar efficiëntie: alles en iedereen moet efficiënt zijn. Meer: https://www.vakbladelite.nl/2018/04/06/waarom-doen-amerikaanse-melkveehouders-het-beter/

ted9


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
197
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering