Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Ik las het interview met U, meneer van der Tak in het blad Nieuwe Oogst. U vindt blijkbaar dat het stikstofprobleem, hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de boeren. U staat niet stil bij het feit, dat stikstof voor een deel bestaat uit het schadelijke NOx, een niet natuurlijke stikstof veroorzaakt door verbranding van fossiele grondstoffen en NH3. Deze natuurlijke stikstof hoort in de kringloop thuis: poep, lucht, neerslag, groei planten, op eten door de dieren en weer poep. Metingen van de natuurgebieden zijn niet bekend. Alleen maar aannames en veronderstellingen. Dus of het probleem door vermesting komt, is een vraagteken. Hoe kunt U dan zeggen, dat de boeren de schuldigen zijn? Uw oplossingen: 1) de boeren die zogenaamd piekbelaster zijn, aanpakken. Zij moeten verduurzamen 2) de andere boeren moeten extensiveren 3) stoppen Het gevolg is een fors lagere voedselproductie. Het lijkt wel dat de heer van de Tak vergeten is, dat de boeren dagelijks het eten verzorgen voor vele miljoenen mensen. En ja, ook voor mensen, die buiten onze landsgrenzen wonen. Vanwaar alleen al 40 procent van de totaal in ons land gemeten stikstof vandaan komt. Onze boeren produceren hier het voedsel, welke aan de hoogste standaarden in de wereld voldoen. Boeren weg in één van de meest vruchtbare delta’s ter wereld, heeft als gevolg: geen eten meer. Dan zullen wij in de toekomst ons voedsel uit het buitenland moeten importeren, waar voor de productie van voedsel, heel andere –lagere- standaarden gelden. Het is niet voor niets, dat allerhande hoogwaardigheidsbekleders, vanuit alle hoeken van de wereld, naar onze meest vruchtbare delta afreizen, om met eigen ogen te zien, hoe onze boeren, zo duurzaam en effectief met zo’n klein oppervlak, zoveel kunnen produceren. De gevolgen van uw visie zijn, dat elke Ha grond, die hier verdwijnt er toe zal moeten lijden, dat in het buitenland 10 Ha. grond van de natuur afgenomen wordt, om dit productieverlies te compenseren. De politiek veegt zijn straatje schoon. Maar wereldwijd lijdt dit tot een milieuramp. Is het buitenland in staat dit gat in de voedselproductie op te vullen? Ik betwijfel dit. Europa zeker niet, want dhr. Timmermans met zijn Green Deal, boer tot bord plannen, doet er nog een schepje bovenop, om de voedselproductie in heel Europa te verminderen. Ik heb steeds meer twijfels, over hoeveel actieve leden, de LTO in werkelijkheid vertegenwoordigt. Meneer van der Tak, U zegt, dat U het betreurt, dat het FDF het imago van de boeren schaadt. Het FDF vertegenwoordigt inmiddels een meer dan grote groep boeren. Alléén FDF komt op voor de boeren en vindt het onbegrijpelijk, dat de boer verjaagd wordt uit Nederland. Alleen soms wel op een wat botte toon. Verder zegt U, dat het van de zotte is, om niet met elkaar te praten. Tijdens de eerste boerendemonstraties waren alle boerenorganisaties het met elkaar eens en wie wil niet verder praten en verlaat de eenheid: Juist u, meneer van der Tak. Nergens wordt door U gesproken over de oplossingen vanuit California, die nu uitrollen over heel Amerika. Dit zou toch een voorbeeld moeten zijn voor onze overheid en U. Het FDF heeft hier zelfs een dag over georganiseerd met sprekers uit Amerika welke hier bij betrokken zijn, om dit hier toe te lichten. De hele Nederlandse politiek was uitgenodigd, maar er waren slechts 2 personen aanwezig: Ja 21 en BBB. De oplossing voor het stikstofprobleem was zeker niet interessant voor U en de Kamerleden. Onlangs bleek uit een onderzoek onder de boeren, dat er nog maar 2% van de boeren min of meer vertrouwen had in de politiek. 98% totaal niet. Dit is toch schrikbarend. Logisch dat de boeren ermee stoppen. Zij worden voor grote milieu vandalen en dieren mishandelaars uitgemaakt, terwijl zij juist zo hun best doen om met zo min mogelijke milieu belasting en zo diervriendelijk mogelijk, ons dagelijks voedsel te produceren. Realiseert U zich wel, wat er gaat gebeuren, als de boeren eens een week hun producten niet afleveren, zodat de schappen in de winkels leeg zijn om zo de burgers te laten merken, welke betekenis de boer heeft voor onze samenleving. Er zijn meerdere mogelijkheden om dat deel van de stikstofuitstoot, waar boeren verantwoordelijk voor worden gehouden, te reduceren. Maar dan zal de overheid het samen met onze boeren moeten doen en niet tegen onze boeren, want dan zullen er alleen maar verliezers uitkomen. Dit geldt ook voor U meneer van der Tak. U zult samen met de andere boerenorganisaties op moeten trekken, want uw draagvlak onder de boeren wordt door uw beleid steeds kleiner. Jaap Majoor Laag Zuthem https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10894865/is-de-lto-wel-of-niet-voor-de-boeren

Stikstofblunder van der Tak in BuitenhofTV

In Buitenhof vanmiddag werd door de presentator Jan Pieter Hagens de bewering gedaan dan 61% van de stikstofemissie uit de landbouw komt en daarmee de landbouw dus ook de grootste veroorzaker zou zijn van het stikstofprobleem. Sjaak van der Tak had daar geen weerwoord op. Om te beginnen komt de 61% uit een briefing van TNO aan de Tweede Kamer twee jaar geleden. TNO erkende na kritiek van Staf dat bij de 61% aandeel landbouw de emissie vanuit de scheepvaart buiten beschouwing was gelaten en het gaat over cijfers 2016/2017. De huidige cijfers t/m 2019 zijn 51% aandeel landbouw en 49% overige sectoren alles omgereken naar kg stikstof. Niet al die stikstof vanuit de landbouw valt in de natuur. Sterker nog uit onderzoek van Sommers (Denemarken) en Jan Klaas Santing (Dwingerelveld) komt naar voren dat de meest ammoniak uit de veehouderij na circa 300 meter niet meer in de lucht meetbaar is . Deels komt dat door verdunning maar grotendeels ook doordat het als depositie is neergedaald op bodem en gewas. De zogenaamde "peikbelasters" vanuit de landbouw op natuur bestaan dus nauwelijk immers er staan maar weinig veehouderijbedrijven binnen de 300 meter van de x&y coördinaten van stikstofgevoelige natuur. In Nederland heeft de landbouw circa 54% van de grond in gebruik. De landbouw is dus ook de grootste ontvanger van stikstof ook de stikstof die door andere sectoren is veroorzaakt. Alle discussie alleen op emissie zetten is een discussietruck van journalisten ,ambtenaren en politicie. Het gaat er om welke emissie geeft welke depositie op welk gebied en dat is iets anders dan LTO nu doet. Namelijk meebewegen met de overheid zonder te weten waar ze het over hebben.

De veehouderij moet meebewegen......verduurzamen?

De veehouderij moet meebewegen is een veel gehoorde uitspraak. Politiek, NGO's en belangenbehartiging gebruiken allemaal deze term. Meebewegen met de markt: Dat is vanzelfsprekend, producten vinden alleen maar hun weg naar de markt als die er om vraag. Als zij om verduurzaming van een product vragen, zullen wij mee moeten bewegen. Zaak is dat dit niet leidt tot marge verlaging. Hier moeten belangbehartigers de producenten daar waar nodig ondersteunen. Meebewegen met de wensen van de maatschappij: Dat wordt al moeizamer. Daar waar het markt gestuurd gaat waarbij de wensen van de maatschappij vertaald worden in harde munt, kunnen we mee bewegen. Maar in andere gevallen gaat dat knellen. Op dit moment ligt het 7de actie programma nitraat ter discussie. Allereerst is vreemd dat bij de vorige 6 versies de derogatie prominent aanwezig was in de discussie, nu niet. Het 7de actie programma nitraat grijpt hard in bij de bedrijfsvoering. Het is zelfs een aantasting van het vrij genot van het eigendom, een grondrecht, gezien het feit dat men zonder nadeelcompensatie het gebruik van eigendom inperkt met verruiming bouwplan en rustgewassen. Ook zie je dat de focus verschuift naar het oppervlakte water (gezien de bufferzones van 2 en 5 meter). Meebewegen zonder vergoeding wordt in deze moeizaam. Ook is in deze beweging natuur inclusief het mode woord. Bio gaat al lang niet ver genoeg meer, nee , het moet natuur inclusief (wat dat dan ook betekenen mag) . Het meest in het oog springen vind ik daarbij dat organisatie als Caring Farmers en/of Boerennatuur campagnes tegen ons op starten. Tot tv spotjes aan toe, heel vreemd. Of misschien ook niet.....des te meer van boeren eigendommen worden opgekocht/onteigend, des te harder groeit het bezit van de NGO's , des te meer gronden krijgen deze partijen in beheer. Een vreemde gewaarwording, het jaagt de verdeeldheid aan. Meebewegen met de natuur: Boeren werken de hele dag met de natuur, dus meebewegen doen zij de hele dag. Appeltje eitje dus. Maar zo makkelijk ligt dat niet. Er is een collectief gedachtegoed gecreeerd. Boerenland in boerenhand geeft een enorme achteruitgang van de natuur. Er is de angst van een mega spook, stikstof, die alle natuur om zeep zou helpen. En we moeten van Brussel.....hoor je veel. Leugen!!! Brussel zegt dat we de natuur moeten beschermen, logisch, maar niet door het uitroeien van boeren, en al helemaal niet met de stikstofstok! En ondanks dat er enkele partijen zijn (zelfs ook het PBL) die dit voor het voetlicht brengen, blijven we allemaal in de collectieve mainstream hangen, we hebben een stikstofprobleem!! En dat lossen we op door........onteigening en uitkoop boeren. Waarom? omdat we blijven geloven in een model Aerius. Ok het is aan alle kanten lek geschoten, maar het is het best beschikbare wat we hebben. En dan gaan we er voor, we geloven er in! En om het model te pleasen gaan we er naar handelen. We bedenken technische oplossingen (die vervolgens in de rechtszaal weer sneuvelen) , we gaan gebiedsprocessen op zetten waarbij notabelen gaan oordelen over het volk, de boeren. De ene mag blijven zitten mits hij zijn eigendom waardeloos maakt, de ander wordt van zijn land gejaagd. Ook het groot geld gaat meedenken in oplossingen. Centralisering van het eigendom is het devies. En de boer....die moet meebewegen voor de natuur....zoals bijv in de Krimpenerwaard, waarbij 40 boeren 2250 ha grond in moeten leveren. Voor een enkeling is er plaats, mits hij of zij zijn of haar eigendom waardeloos maakt. De rest krijgt een fooi. Ik sprak een boer die tegen de onteigeningsprocedure aan zit. Er werd hem geboden 48 k per ha. Gebouwen mocht hij houden.... Meebewegen met de natuur......met als eindstation een huurhuisje Dinsdag is er een actie in de Krimpenerwaard. Ik woon niet in de Krimpenerwaard, maar ik zal er zijn, uit solidariteit. Iets wat de sector mist waardoor we kapot gaan!!!

Onheilsprofeten waarschuwen al maanden, nu is het zover: ’The great reset’ van 15 oktober

AMSTERDAM - Het gonst al maanden op internetfora en sociale media: vrijdag 15 oktober zou de wereld ’The great reset’ moeten ondergaan. De term is zowel onder economen en beleidsmakers als onder complotdenkers en onheilsprofeten in zwang. Maar wat houdt die ’grote herstart’ nu precies in en wat gaan we ervan merken? „Mensen overlijden aan dit soort desinformatie.” The great reset was het thema van de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in 2020. In deze ’onafhankelijke internationale organisatie’ wordt door economen gesproken over hoe de wereld kan worden verbeterd. En in coronajaar 2020 stond, wederom, verbetering van de wereld op het programma. „Elke keer is er een soort slogan en in 2020 is gekozen voor The great reset”, vertelt Schenk. „Een soort marketing voor de panels. Het zijn slogans die niets zeggen maar wel goed klinken en waarop complotdenkers van alles kunnen projecteren. „We zullen zien dat er aan het einde van de dag effectief niets is gebeurd”, vertelt de Belgische factchecker Maarten Schenk, die veel onderzoek heeft gedaan naar The great reset. „En achteraf zul je dan horen dat mensen zich hebben vergist in de datum, dat ze verkeerd zijn begrepen of dat er wel degelijk iets is gebeurd, maar dat dat nog geheim moet blijven.” Hij lacht even: „Mensen zijn zo flexibel van geest dat ze altijd wel een uitleg hebben.”

Toekomstperspectief veehouderij: De Gladde 11 (of wat daar nog van over is) of een Landbouwcollectief

Gisteren presenteerde Agri.nl haar plan voor een herinrichting van Nederland. Men verwacht dat een derde van de oppervlakte van agrarisch Nederland de komende jaren vrij valt door natuurlijk verloop van het aantal ondernemers. Agri.nl wil dat de overheid de regie neemt (Rijksdienst Landelijk Gebied) om deze gronden (600.000 ha) te gebruiken om doelstellingen op het gebied van ruimte/woningbouw, natuur, klimaat en stikstof te realiseren. Agri.nl wil eigenlijk een volledige herverdeling van het eigendom. (stoppers zitten nu eenmaal niet altijd op de plaats waar deze thema's spelen) Agri.nl wil dat doen door Nederland op te delen in 113 regio's. Daarmee maken ze het landbouwbelang ondergeschikt aan de genoemde thema's. Agri.nl denkt dat daar de landbouw sterker uit zal komen. Maar stoppers zijn van alle tijden en gronden van bedrijfsbeeindigers hebben (vrijwillig)tot nu toe altijd via de markt haar weg gevonden. Waarom dan nu ingrijpen? Plan van Agri.nl is niet nieuw. Het staat bij deze organisatie al meer dan een jaar op de agenda. Zomer 2020 is er een opdracht uitgezet bij de heer Poppe met de vraag wat herinrichting van agrarisch Nederland gaat kosten. Daarna zijn er diverse plannen geweest, waar we allemaal getuige van zijn geweest. Regie op Ruimte, Naar een ontspannen Nederland en in mei 21 heeft de heer Joustra, voorzitter Agri.nl , ook al de pers opgezocht om over herinrichting te schrijven. Veel plannen, bleek uit mails, waren aangestuurd of gecommuniceerd met LNV en/of kabinet. De heer Ellekamp heeft er een maand geleden op basis van door ons aangeleverde info, een column geschreven over dit dossier. https://www.melkvee.nl/artikel/420584-onteigeningsstok-gaat-zijn-werk-wel-doen/ Maar waarom doet Agri.nl dit? Waarom laten de 11 gedragen partijen en LTO zich gebruiken om de sector op de zadelen met een socialistisch verhaal, wat gestoeld is op communistisch gedachtegoed? En waarom mogen democratisch gekozen bestuurders daar niet over mee praten? Met welk recht mogen commerciele multinationals beslissen over het lot en eigendom van anderen? En dan ook nog zonder inspraak. Het lijkt wel een afsplitsing van de 'Bilderberg groep'. De machtige der aarde onderwerpen het bezit van het volk aan hun rijkdom....... En dan de rol van LTO. Waarom bespreken zij deze thema's niet met hun achterban of met collega belangenbehartigers. Het gaat ten slotte over eigendommen van hun leden. Daarom heb ik vandaag de heer v d Tak via een aantal apps de kans gegeven om op korte termijn (deze week!) een landbouwcollectief onder regie van LTO te formeren. Dan worden dit soort discussies en plannen geformuleerd daar waar ze horen, bij de boeren. Aan voorzitter van der Tak de mogelijkheid om te laten zien waar hij voor staat.....de boeren....of een afsplitsing van 'de Bilderberg groep'.

RFC voorzitter Erwin wunnekink treedt terug

Erwin Wunnekink treedt af als voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina Vandaag heeft Erwin Wunnekink zijn aftreden bekend gemaakt als voorzitter en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hij deed dit tijdens de Centrale Vergadering van Districtsraden. Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal tijdelijk de taken van voorzitter waarnemen. Wunnekink in een toelichting op zijn besluit: “Ik heb besloten terug te treden in het belang van de coöperatie. Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector. Juist in deze tijd hebben we eenheid en daadkracht nodig. Ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak en herstel van vertrouwen in het bestuur. We moeten onze blik naar buiten richten en de belangrijke opgaves waar we voor staan onder ogen zien en gezamenlijk het hoofd durven bieden.” Wunnekink is op 16 juni 2021 Frans Keurentjes opgevolgd als voorzitter. Hij was sinds december 2009 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen en vervulde sinds december 2016 tot medio dit jaar het vicevoorzitterschap in beide gremia. Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal zijn taken waarnemen tot er een nieuwe voorzitter is benoemd door het bestuur van de coöperatie. Bron: Zuivelcoöperatie FrieslandCampina

Overijssel aast op boerengrond, niet op natuurdoelen!

Provincie Overijssel gaat zo’n 40 miljoen euro verspijkeren aan haar hoogveengebied Wierdense Veld. Het geld is bedoeld om het afgegraven en verdroogde hoogveen weer actief te krijgen. Het gaat in totaal om 383 hectare, waarvan 108 m2 al staat ingetekend als actief hoogveen. € 20 miljoen is nodig om 180 hectare aangrenzende boerengrond (deels) op te kopen en te vernatten. Twee oud-terreinbeheerders en STAF toetsten de onderbouwing van het beleid en stuiten op abnormale zaken. Het kopen van boerengrond lijkt hier belangrijker dan het halen van natuurdoelen. ‘Moet van Brussel’, is het argument van de provincie. Maar is dat wel zo? 1. Niet passend onderzoek stop gezet Provincie Overijssel heeft onderzoek uitgezet naar de consequenties van het beoogde maatregelenpakket (forse vernatting). Echter, toen de tussenresultaten uitwezen dat de doelen daarmee niet gehaald zouden worden, trok de provincie de stekker uit het onderzoek. Het onderzoeksresultaat was niet beleidsondersteunend. Een afgerond onderzoeksrapport kwam er niet. Hebben we hier te maken met een betrouwbare overheid? 2. Brussel stelt dat natuurdoelen haalbaar moeten zijn De provincie heeft op geen enkele manier onderzocht in hoeverre de natuurdoelen naar verwachting worden gehaald met de beoogde maatregelen (doel = veenvorming in kwalitatief en kwantitatief opzicht, binnen afzienbare tijd). Bovendien heeft de Provincie Overijssel goedkopere maatregelen om de natuurdoelen te realiseren volledig links laten liggen. Ook heeft de Provincie Overijssel niet naar maatregelen gekeken met minder impact voor de omgeving. Als je op deze schaal investeringen doet ter hoogte van € 40 miljoen, dan hoort daar op z’n minst een deugdelijke en betrouwbare kosten- en batenafweging bij, waarbij de natuurdoelen voorop staan. Of heiligt het doel de middelen? 3. Brussel stelt grens aan hersteltijd afgegraven hoogveen: 30 jaar Hoogveen moet binnen een tijd van 30 jaar redelijkerwijs weer veenvormend zijn. Dit is het criterium voor aanwijzing. Nederland hanteert een eigen, veel ruimere definitie. Nederland heeft gebieden aangewezen waar het technisch mogelijk is de waterstand omhoog te krijgen. In de praktijk zien we waar dat werkelijk toe leidt: na 20 jaar herstelmaatregelen is er in veel aangewezen areaal nog geen enkel zicht op veenvorming. De uitkomsten van de beleidstoetsing zijn te downloaden op de website van STAF. Zie: Slag om het Wierdense Veld: https://stichtingagrifacts.nl/slag-om-het-wierdense-veld/

Vlog van Mark:

https://www.youtube.com/watch?v=Z4r3mxV3CQw Beste leden, Wij zijn op zoek naar personen of bedrijven, die zijn wonen of zijn gevestigd in of direct grenzend aan de volgende Natura 2000-gebieden, of aldaar percelen grond bezitten: - Dwingelderveld (Smalbroek); - Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; - Kampina en Oisterwijkse Vennen; - Weerter- en Budelerbergen & Ringselven; - Kennemerland-Zuid; - Coepelduynen; - Langstraat; - Vecht- en Beneden-Reggegebied; - Roerdal; - Lingegebied en Diefdijk Zuid; - Eilandspolder; - Boezems Kinderdijk; - Grensmaas; - Arkemheen; - Witte en Zwarte Brekken; - Maasduinen; - Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein; - Drents-Friese Wold & Leggelderveld; - Oude Maas; - Oostelijke Vechtplassen. U kunt contact opnemen met onze jurist, via het telefoonnummer 074 700 22 16. Bij voorbaat dank. Farmers Defence Force --------

Emissiearme vloeren gevloerd?

Een onderzoek van WUR naar stalemissies methaan, lachgas en ammoniak deed afgelopen week het nodige stof opwaaien. Er bleken geen significante verschillen te zijn tussen de ammoniakuitstoot op traditionele roostervloeren vergeleken met emissiearme varianten. Op social media leidde dat tot voorspelbare reacties aan zowel boeren- als milieuzijde: innovatie is te duur en levert niks op. Waarbij de ene partij dit argument gebruikt om de zinloosheid van emissiereductie te verdedigen en de ander daarmee de krimp van de veestapel als enige resterende oplossing propageert. Het draagvlak voor technische innovaties als oplossing wordt daarmee verder ondermijnt. Navraag bij de onderzoekers leert dat, naast dat het oudere vloertypes betrof, een belangrijke oorzaak van het falen van emissiearme vloeren ligt bij de gebruiker. De boerenpraktijk is anders dan op het moment van het beoordelen van een vloer voor de RAV lijst. Daar zit dus een risico. Onderhoud (vervanging van onderdelen), management (frequentie van schuiven, versmering, etc.) en bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals het rantsoen zijn belangrijk om de berekende emissiereductie te realiseren. Schiet dit tekort, dan kan de emissie soms zelfs hoger zijn dan bij een traditionele vloer! Een emissiearme vloer wordt aangeschaft om een vergunning te krijgen. Zijn er problemen met koecomfort, dan is de veehouder gemotiveerd om dat te verhelpen. Loopt de emissiereductie terug, dan ontbreekt de motivatie om dat te verbeteren. Is dat terecht? Los van het afwijken aan de vergunning, de extra schade aan de natuur of het imago van de sector betekent elke kg NH3 vervluchtiging ook ruim 800 gram stikstof verlies voor het bedrijf. Als je een vloer hebt die berekend is op 7 kg emissie per koe, maar je realiseert 13, dan verlies je als melkveehouder dus ongeveer 5 kg stikstof per koe per jaar. Dat betekent dat bij een bedrijf van een gemiddelde omvang zo’n 500 kg stikstof onnodig vervluchtigd. Hierdoor moet je extra mest afvoeren vanwege lagere gehaltes en is er minder stikstof beschikbaar voor je eigen land. De vraag is of het bewust zijn van deze kosten voldoende is om boeren te motiveren een dure stalvloer te ‘managen’. 500 kg stikstof afvoeren via mest omdat er per m3 minder stikstof in zit, is maximaal 125 m3 mest. 500 kg N minder beschikbaar voor je eigen land kost ongeveer 7,5 ton ds grasopbrengst. Ook als je daar als melkveehouder van wél bewust bent; gaat dan voor grofweg €2.500,- euro aan kosten voldoende motivatie ontstaan om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten? Het helpt zeker, maar we denken niet dat het voldoende is. Het is daarom dat als we innovatie serieus nemen als deel van de oplossing, borging en handhaving daar onlosmakelijk aan verbonden zijn. En dat dit zowel voor het draagvlak van innovatie in het algemeen maar ook in de afweging van de ondernemer voor wélke innovatie hij kiest voor het eigen bedrijf zwaar moet wegen. Kies voor innovaties die het beste bij jezelf en bij je bedrijf passen. Eerst de boer, dan pas de vloer! Herman Bakhuis & Jos Verstraten – Portefeuillehouders Stikstof en Bodem & Water van de LTO vakgroep Melkveehouderij Bron: LTO Melkveehouderij

Op weg naar een ontspannen Nederland: De reconstructie.

In onderstaande uiteenzetting geven een een reconstructie weer van het tot stand komen van het vandaag te publiceren rapport: Naar een ontspannen Nederland. In de media wordt dit gepresenteerd als zijnde een rapport geschreven door de heren Erisman en Strootman. Op basis van een bron , die een week geleden bij ons met bewijzen kwam over het werkelijke verhaal. Wat volgende was de publicatie in de Telegraaf. Reconstructie van tot stand komen van het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' 31 maart presenteert een initiatief groep een 7 punten plan 'Regie op Ruimte' olv Cees Veerman Zie screenshot wie er in deze initiatief groep zitten. De voorstellen zijn door Cees Veerman en Wim Lageweg besproken op het ministerie. Ook met belangenbehartiging. Lees onderstaand voortgangsbericht. https://transitiecoalitievoedsel.nl/voortgangsbericht-dit-gebeurde-er-na-onze-oproep-regie-op-ruimte/ Er is toen de vraag gesteld het plan verder uit te werken. Lageweg,, Strootman, Poppe en Erisman schrijven aan het stuk ' Naar een ontspannen Nederland '. Cees Veerman koppelt notities terug met het demissionaire kabinet en overlegt over de koers. De notitie wordt 2 weken geleden besproken met de Lugt, Keurentjes, Kemp en v d Tak. De eerste twee zitten ook in de initiatief groep regie op ruimte. De laatste twee wijzen het plan af, maar worden wel binnenboord gehouden. Week geleden lekt de notitie naar de pers. Een paar dagen later lekt via een ander kanaal nogmaals de notitie, met een toegift van de bron. De initiatief groep is op de hoogte van de voorstellen, staat te lezen in het voortgang bericht. Het meest opvallende aan het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' is het leeg ruimen van de Gelderse vallei en groene hart. Daarnaast valt de socialistische ondertoon op in het plan. Beschrijving betrokken personen Lageweg: vanuit transitie coalitie voedsel het oliemannetje. Poppe, Strootman en Erisman: Voeren de opdracht uit die is ontstaan na overleg overheid. De Lugt: voor het voortbestaan van Cosun is het van belang dat goede akkerbouw grond in Nederland beschermt blijft van stikstof, klimaat, water en ruimte opgave Keurentjes: Vanuit RFC is er een voortdurend probleem met het verwaarden van de te grote stroom melk. Veerman: Onduidelijk, hoewel hij ambitie heeft om in een volgend kabinet wederom minister van LNV te worden. V d Tak: Begrijpelijk dat hij op de hoogte is, maar brengt hem in een moeilijke positie, nu leden van de initiatief groep, zoals Huibers, besloten hebben om de,Gelderse vallei leeg te schuiven. Kemp: Onduidelijk. Staat niet achter plan , blijft wel zitten en wordt gebruikt als opvulling. En zo dacht men tot een plan te komen met de boodschap ' In overleg met sector partijen hebben we besloten onder invloed het socialistische gedachtegoed, de Gelderse vallei en het groene hart leeg te schuiven. Wat rest na alle commotie, een aantal prominenten hebben gespeeld in de zandbak......

Detukkeroettwente


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 10mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering