Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met Minister Schouten

[b]Persbericht Vanmorgen hebben het Landbouw Collectief en Minister Schouten weer overlegd. Premier Rutte kon daar om begrijpelijke redenen niet bij zijn. Het Landbouw Collectief is zwaar teleurgesteld in de uitkomst van het overleg, de kaarten lijken in Den Haag al in 2019 te zijn geschud. [/b] In niets lijkt het erop, dat de minister zich op belangrijke punten sterk wil maken voor de sector en tot reële oplossingen te komen. Dit terwijl de landbouw al volop stikstof (NH3) heeft gereduceerd, ook recent. Zelfs in deze bijzondere periode van de Corona crisis, waarbij de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald en voedselvoorziening crucialer is dan ooit, wil het Kabinet de agenda van 2019 doordrukken. Op deze wijze heeft verder overleg geen zin. [b]Gang van zaken[/b] Al op 20 november 2019 heeft het Landbouw Collectief een plan neergelegd en maatregelen voorgesteld, waarmee een aanzienlijke hoeveelheid stikstofuitstoot kan worden bespaard. Sindsdien is intensief overlegd en op onderdelen voortgang geboekt. Maar duidelijk werd ook, dat het Kabinet een eigen weg ontwikkelde. Bijvoorbeeld met de Spoedwet Aanpak Stikstof in december, die de mogelijkheid geeft om het veevoer voor de dieren vanuit Den Haag tot in detail te kunnen regelen. En vervolgens mogelijkheden biedt om boeren te beboeten op een wijze die alle proporties te buiten gaat. Verder is zeer tegen het advies van het Landbouw Collectief in februari een peperdure regeling aangekondigd voor opkoop van boerenbedrijven, waarvan uit berekeningen blijkt dat het effect op de Natura 2000 gebieden minimaal is. [b]Overleg steeds stroever[/b] Ondertussen verliep het overleg over de door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen (eiwitarm voer, meer beweiden en uitrijden van mest aangelengd met water) steeds stroever en is op dit moment nog steeds geen van deze maatregelen klaar om op een verantwoorde wijze ingevoerd te kunnen worden in de praktijk. Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie. Vanmorgen bleek dat de minister desondanks haar oorspronkelijke idee van eiwitarm voer uit de Spoedwet, alsnog verplicht voor iedereen wil invoeren. En dat middenin de Corona crisis, waarbij de boeren en de partners in de voedselketen wel wat anders aan hun hoofd hebben en zelfs niet eens goed kunnen worden voorgelicht of ondersteund. Voor ons als Landbouw Collectief niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onverantwoord! [b]Gereduceerde stikstof mag niet worden ingeboekt[/b] De landbouw heeft al veel NH3 gereduceerd en werkt daar elke dag aan. De in december aan de landbouw opgelegde taakstelling van 1 kTon besparing voor dit jaar is al meer dan geleverd door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer. Echter het ministerie schrijft deze reducties continu toe aan ontwikkelingen die zich normaal al voordoen, waardoor het voor de landbouw onmogelijk is om al haar inspanningen ook te verzilveren. Dat geldt eveneens voor de saneringsregeling varkenshouderij, waarbij ca 10% van de varkenshouders hun bedrijf gaan beëindigen. Het borgen van deze reducties wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert. Andere belangrijke punten die verdere aandacht vragen: 1. Pas overgaan tot extern salderen als leegkoop van landbouw te voorkomen is en zich niet weer een wildwest in opkoop voordoet zoals Brabant recent heeft laat zien. Provincies hebben vanmorgen aangegeven hierover eerst in overleg te gaan met de landbouwsector; 2. Definitief regelen van een generaal pardon voor de zogenaamde PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben. De minister heeft uitgesproken dit zo spoedig mogelijk te regelen; 3. Zorgen dat voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig is; 4. Een adequaat stikstof registratie systeem, waarbij de gewenste scheiding tussen NH3 en NOx in het huidige voorstel van het Landbouw Collectief op grote bezwaren stuit bij het ministerie. Terwijl dit voor de landbouw nodig is om te kunnen doorontwikkelen en innoveren; 5. Passende beloning voor de varkenshouderij voor hun geleverde stikstofruimte uit de warme sanering, waarover nog steeds geen concrete afspraken zijn gemaakt; 6. Correcte afhandeling van de nertsenhouderij laat nog zeker tot het einde van het jaar op zich wachten, terwijl de bedrijven in grote problemen zitten; 7. Behoud van alle vergunde stikstof ruimte, dus ook de latente ruimte op vergunningen. Deze ruimte wordt nu compleet ontnomen; 8. Een noodzakelijke herijking van N2000 gebieden; 9. Instellen van een minimale drempelwaarde, en, 10. Afspraken over het opstellen van een lange-termijn plan voor maatregelen en innovatie. De conclusie van het Landbouw Collectief uit dit alles is, dat de minister vasthoudt aan voor de sector onduidelijke afspraken met de coalitiepartijen en geen ruimte biedt voor inbreng vanuit de landbouw. Zo komen we nooit tot praktisch haalbare en betaalbare maatregelen om stikstof te besparen en te borgen. [b]Oproep aan de politiek[/b] Het Landbouw Collectief roept de politiek op de minister te bewegen om alsnog tot een akkoord te komen met het Landbouw Collectief. Tot die tijd zet het Landbouw Collectief al haar activiteiten in de werkgroepen on hold. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: “De minister kan nog steeds de reductie van stikstof met de boeren en de rest van de keten doen in plaats van zonder, maar dat vraagt van haar wel een fundamenteel andere opstelling dan we nu al een half jaar ervaren.”

Eenzame boeren??? Bestaan ze wel of niet...

Toch wel een gevoelig onderwerp. Om te beginnen. In elke beroepsgroep zijn er eenzame mensen! Er zijn bijvoorbeeld ook veel 'kantoormensen' die heel de dag achter de computer zitten en daardoor sociaal zeker niet het sterkste zijn. Het grootste deel van alle boeren zijn ook NIET eenzaam, maar zijn juist erg sociaal en hebben sterke relaties. Het stereotype 'eenzame boer' dat door het programma boer zoekt vrouw soms gecreëerd wordt is dan ook onjuist. ... Dat te hebben gezegd... In 2018 en 2019 waren er elk jaar rond de 600 aanmeldingen bij Boer zoekt vrouw en bestaat er toch zeker wel een groep boeren die het lastig vinden om een partner te vinden. Dit blijkt ook wel uit specifieke datingsites speciaal opgericht voor de 'boer'. Vaak vinden deze mensen het al lastig en te spannend om iemand aan te spreken in de kroeg of op straat. Ze durven de stap in hun eentje vaak niet te maken en blijven het daarom vaak voor erg lange tijd alleen. Het is als boer toch fijn om een partner te hebben, want het is niet altijd allemaal even makkelijk. Iedereen kan af en toe wat ondersteuning en gezelschap gebruiken. Ik ben zelf onlangs begonnen een aantal boeren te helpen met het vinden van een leuke partner. Denken jullie dat deze 'eenzame boeren' kunnen profiteren van wat begeleiding met betrekking tot het verbeteren van hun zelfverzekerdheid rondom vrouwen? Waar denken jullie daarnaast dat de focus op zou moeten liggen? Wat denken jullie dat de grootste obstakels zijn? Benieuwd naar jullie reacties!

Bezwaar maken bij RFC naar aanleiding Q-lip controle/beoordeling

4 maart jl. hebben wij een zeer strenge Qlipcontrole gehad, het was een jonge dame die het nog maar een half jaar doet. De controle ging op zich prima, op 3 kleine afwijkingen na: 1. Kuilplastic wat wij altijd al in het voorjaar opruimen (in april) was niet opgeruimd (is ook nvwa-eis). 2. Tanklokaal kon ze nog een paar spinnenwebben vinden. 3. Wat stof op bovenleiding melkstal. Bij de melkstal hadden ze vorige keer ook al een kleine afwijking geconstateerd, dus nu is het een recidive, wat betekend dat het wordt gerekend als grote afwijking, dus als er geen herstel aangetoond wordt, wordt het gezien als ontoelaatbare afwijking en dan halen ze de melk niet meer op tenminste 15 dagen. Wij vinden dat er sterk is overdreven met de beoordeling van een afwijking van de melkstal, daarom hebben wij bezwaar aangetekend bij zowel Q-lip als RFC. Heeft iemand ervaring met dit soort dingen en heeft iemand tips om hier het beste mee om te gaan?

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, wie heeft er mandaat van de boeren!

https://www.nu.nl/geldzaken/6033531/akkoord-over-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zzpers.html Ook hier informatie. Gezien het feit dat ook LTO bij de onderhandelingen aanwezig was voor een eventuele verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, vraag ik mij af of landbouw vrijgesteld is. Iets wat in een andere topic betwist wordt. Maar in hoeverre mogen partijen namens mij/ons onderhandelen. Ik heb geen toestemming geven, in ieder geval. Zuivelnl was ook zo´n gedrocht wat nu in ieder geval weer binnen zijn proporties is teruggebracht. Wat gaan we met de rest doen? Wordt het niet tijd dat alle belangenorganisatie door een onafhankelijke register accountant tegen het licht gehouden wordt. In hoeverre vertegenwoordigd een LTO nog de melkveehouderij. Zo ook met de DDB en de NMV. En wat is de organisatie graad. Dit gaat zo niet meer. Er wordt maar namens mij gepraat en besloten. Maar niemand weet of de betrokken organisatie rechtmatig bezig zijn. Er zijn in Europa regels afgesproken mbt tot organisatie graad en het mogen onderhandelen namens. Maar niemand controleer ze. Dat is afgelopen! Dus elke organisatie verplichten om jaarlijks een rapportage te laten uitvoeren door het SRA. Dan wordt duidelijk waar een ieders mandaat ligt!

Onderzoekers: mestbeleid is puur wanbeleid

Bron LC Mestinjectie en het afsluiten van mestkelders zorgen niet voor een vermindering maar juist voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Opmerkelijke conclusies trokken de onderzoekers Annette van der Knaap en Peter Vanhoof gisteren in Heerenveen over het Nederlandse mestbeleid. Ze deden dat op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De Belgische bodemonderzoeker Vanhoof omschreef de inzet van politiek Den Haag op emissie-arme stalsystemen zelfs als ‘puur wanbeleid’. ,,Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het afsluiten leidt tot zuurstofgebrek waardoor de drijfmest snel aan kwaliteit inboet. Bij het uitrijden van die mest gaat juist ontzettend veel stikstof verloren. Veel meer dan bij de traditionele roostervloeren. Daarnaast is het ontploffingsgevaar in die afgesloten mestkelders enorm.” Ook het al decennia oude overheidsbeleid dat drijfmest geïnjecteerd moet worden in de grond, is allesbehalve effectief. Dit injecteren tast het bodemleven zodanig aan dat gras of andere gewassen minder goed in staat zijn om de stikstof op te nemen. Van der Knaap hield daarom een pleidooi voor een herintroductie van het bovengronds mest uitrijden. De aanwezige boeren reageerden onthutst. De sector heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in peperdure vloersystemen, omdat dit de stikstofuitstoot zou beperken. Daarnaast geldt de verplichting voor mestinjectie nu ook voor klei- en veengrond. Het kabinet schroeft deze verplichtingen verder op nu de Raad van State mei vorig jaar het stikstofbeleid heeft afgeschoten en duidelijk heeft gemaakt dat de veehouderij meer stikstof moet besparen voor het behoud van kwetsbare natuurgebieden. Vanhoof: ,,Deze problematiek gaat ook in België spelen. Ik heb binnenkort hierover overleg met onze landbouwminister. Ik zal hem dringend adviseren om het Nederlandse beleid niet over te nemen.” Boeren kunnen zelf ook een forse bijdrage leveren aan een vermindering van de stikstofuitstoot en daarbij hun bedrijfsrendement verhogen, zo betoogde het tweetal. Volgens hen voeren sommige boeren hun koeien te eiwitrijk in de hoop de melkproductie te verhogen. Dat overdadig voeren resulteert echter vaak niet in meer melk, maar wel in meer ammoniak (lees stikstof) in de mest, met daardoor een grote kans op vervluchtiging naar het milieu. ,,De verschillen zijn enorm”, verklaarde Vanhoof op basis van een onderzoek onder 135 boeren. ,,De ammoniak-uitstoot uit drijfmest van koeien die goed gevoerd werden, lag zes keer lager dan de uitstoot uit drijfmest van slecht gevoerde dieren.” Ook op kunstmest kunnen boeren nog veel besparen, verklaarde Van der Knaap. ,,Er wordt al veel minder gestrooid dan vroeger, maar het kan nog veel minder. Net als mestinjectie verarmt ook kunstmest het bodemleven. Daardoor is gras minder goed in staat om stikstof uit de drijfmest op te nemen.” Het kabinet wil 350 miljoen euro uittrekken voor het opkopen van veebedrijven rondom natuurgebieden. De onderzoekers stellen echter dat het overheidsgeld beter besteed kan worden aan het voorlichten van veehouders hoe ze hun vee het beste kunnen voeren. Wat is volgens hen de verklaring dat Den Haag in hun ogen de plank volledig misslaat bij het mest- en ammoniakbeleid? Van der Knaap: ,,Op het het landbouwministerie is een groot gebrek aan landbouwkundige kennis. Ze varen blind op Wageningen University, die echter zijn onderzoeken deels moet financieren met geld van het bedrijfsleven dat ook weer zijn belangen heeft. Zo werkt dat helaas.” Zelf is hun onderzoek ook gefinancierd door derden, door boerenorganisatie VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) en enkele bedrijven om precies te zijn. ,,,Maar er is op ons geen enkele, maar dan ook geen enkele druk uitgeoefend”, bezweert Van der Knaap.

van Ittersum


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 4jr
Laatst online: 7u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering