D66 verkiezingsprogramma: 'er moet een heffing komen op vlees en zuivel'

Nieuwe energie voor Nederland: https://d66.nl/verkiezingsprogramma/ D66 stelt voor dat alle regeringsplannen die leiden tot meer CO2-uitstoot, moeten zijn voorzien van een ’CO2-dekking’: „Net zoals financiële voorstellen dekking vereisen in de begroting, vereisen voorstellen die impact hebben op het klimaat compensatie in de vorm van CO2-reductie elders”, schrijft de partij: Daarnaast wil de partij dat ’vervuilende bedrijven’ meer belasting gaan betalen over hun uitstoot van CO2, en in de toekomst ook over gebruik van water en chemicaliën en de uitstoot of lozing van andere schadelijke stoffen. Voor het halveren van de stikstofuitstoot houdt de partij vast aan 2030. Hoewel D66-lijsttrekker Rob Jetten eerder deze maand het ’geruzie over een jaartal’ in de stikstofdiscussie nog hekelde en zich hardop afvroeg wat daar de afgelopen jaren mee is bereikt, keert 2030 dus doodleuk terug in het verkiezingsprogramma. ’Halveren van de stikstofuitstoot in 2030!’, staat er. D66 wil in 2030 zeker 50.000 hectare meer natuur hebben gerealiseerd, en in 2040 zelfs 160.000 hectare meer. De partij wil daarom meer binnenstedelijk bouwen en meer ’optoppen’ (bouwen bovenop bestaande bebouwing). Meer: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1100132655/programma-d66-klimaathaast-transgenderverlof-en-minder-celstraffen

Politiek spel....?

Daar ik meer met de politiek bezig ben dan met fosfaatrechten of melkprijs... Heb ik getwijfeld onderstaande bericht hier te gaan plaatsen. Het is een theorie/scenario maar het zet mij in elk geval wel aan het denken. Door de prive berichtjes van afgelopen jaren weet ik dat er ook andere boeren verder willen kijken dan het waarom. Met het oog op de komende verkiezingen wil ik hem hier dan toch plaatsen. Laat het eens in je opgaan het weekend. (al zou de helft al zo uitkomen...) Niets is wat het lijkt (of wat ze willen dat wij denken dat het is). Op 27 juni stemde de Milieucommissie in het Europees Parlement de ‘Natuurherstelwet’ weg. Op datzelfde moment werd het CDA onder druk gezet door de boeren om partij te kiezen. Het CDA stond op een tweesprong en kon als enige partij het kabinet laten klappen door de stekker eruit te trekken en Nederland van de ondergang redden. Na de stemming van 27 juni in het Europees Parlement begon Frans Timmermans de zwakke broeders die zich tegen de ‘Natuurherstelwet’ uitspraken te bedreigen, te manipuleren en om te kopen, om voor de komende plenaire stemming op 12 juli, die definitief zou zijn, de ‘Natuurherstelwet’ veilig te stellen. Ondertussen moest Rutte het CDA terug in het gareel zien te krijgen en kondigde aan door te willen gaan met een kabinet Rutte 5. Een opmerkelijke uitspraak met de verkiezingen nog lang niet in zicht maar een duidelijke boodschap naar het CDA. Nu de stekker eruit trekken zou de doodsteek voor het CDA zijn. Even vóór 7 juli is het duidelijk dat Frans Timmermans de ‘Natuurherstelwet’ heeft veilig gesteld. De komende stemming van 12 juli zal geheel volgens plan van de WEF-agenda verlopen. De rollen van Rutte en Kaag zijn in Nederland uitgespeeld, wat hen nog rest is een weg banen voor Groenlinks/PvdA en BBB die als taak hebben Nederland geheel onder het bewind van de EU te brengen en Nederland om te bouwen tot Tristate-City en af te rekenen met de CU en het CDA. 7 Juli laat Rutte het kabinet klappen op migratie en schakelt hiermee zowel de CU als het CDA volledig uit. De prijs die beide partijen moeten betalen voor hun geflirt met de duivel. De oppositie kondigt aan op 10 juli een motie van wantrouwen in te dienen waarbij het direkte ontslag van Rutte geëist wordt waardoor hij niet demissionair door kan gaan. Het is uitermate belangrijk dat de komende coalitie bestaat uit Groenlinks/PvdA, BBB en eventueel PVV. Om dit te bereiken zal er een enorm poppenkastspel opgezet moeten worden waar álle boeren blind intrappen en dat spel kan alleen geleid worden door Rutte om het 100% geloofwaardig te maken. Rutte besluit zelf zijn ontslag in te dienen om de motie van wantrouwen om zeep te helpen en demissionair aan te kunnen blijven. Het telefoontje van Kaag was voor de buhne. 12 Juli, In de plenaire stemming in het Europees Parlement wordt de ‘Natuurherstelwet’ van Frans Timmermans aangenomen. De ‘Natuurherstelwet’ is definitief en betekent het einde van de land- en tuinbouw, de veeteelt, de visserij, de pluimveehouderij en de paardenhouderij in Nederland. 13 Juli. Kaag kondigt haar vertrek uit de Nederlandse politiek aan. Haar laatste taak in het demissionaire kabinet is nóg meer verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Ze vertrekt zogenaamd om de bedreigingen. De zogenaamde dreiging van fakkeldrager Max en de fakkeldragende boeren die met Kaag in gesprek zijn gegaan zal ze enorm uitvergroten om de totale groep verzetstrijders van Nederland weg te kunnen zetten als vrouwonvriendelijke complotdenkers. De manier waarop ze dat doet zal zo geraffineerd zijn dat de meeste boeren zich af zullen keren van de groep strijders die Kaag wegzet als complotdenkers waardoor ze de boeren met zachte hand onder de vleugels van Caroline van der Plas drijft. Ondertussen hebben Amerikaanse multinationals álle olievelden en winplaatsen van kostbare grondstoffen in Oekraïne in handen. Belangrijk voor de globalisten is om deze, op misdadig criminele wijze veroverde bronnen, veilig te stellen door Oekraïne versneld als NAVO-lid toe te laten. De belangrijke rol die Rutte hierin speelt is een stuk makkelijker geworden doordat Rutte nu demissionair is, daardoor álle macht heeft en Oekraïne een lopende zaak is die hij gewoon mag afhandelen. Voor Ursula von der Leyen zal de toelating van Oekraïne tot de EU tot haar laatste aktie behoren. Ook haar taak zit er dan op. In de periode dat het kabinet demissionair is zal de PvdA met Groenlinks fuseren en een enorme groei-impuls ervaren door financiële steun van de globalisten. De rol van Frans Timmermans in de EU is met succes uitgespeeld. Voor hem is er een rol weggelegd in de Nederlandse politiek als lijsttrekker van de gefuseerde partijen Groenlinks en de PvdA om de klimaatagenda in Nederland verder uit te rollen. Alles zal in het werk gesteld worden om Frans Timmermans Minister President te maken. De taak van Caroline van der Plas is de boeren aan zich te binden met beloftes die ze nooit waar kan maken omdat de EU anders beslist. De rolverdeling van de nieuwe coalitie zal als volgt zijn. Groenlinks/PvdA zal bakken geld uitgeven, de agenda doordrukken en Nederland omvormen tot Tristate-City. BBB heeft als taak de afwachtende houding van boeren en burgers in stand te houden door momenten van hoop en rechtvaardiging te bieden. De aandacht wordt van Oekraïne afgeleid, prijzen voor basisbehoeften dalen een weinig waardoor het merendeel van het volk de conclusie trekt dat BBB het toch wel goed doet maar helaas belemmerd wordt door wet- en regelgeving van de EU wat Caroline niet aangerekend kan worden. De PVV gaat gechanteerd worden door zowel Groenlinks/PvdA als BBB met immigratiebeleid. Wilders zal wat immigratie betreft op bepaalde punten zijn zin krijgen mits hij voor de globalistische klimaat- en stikstofplannen stemt. De rol van de PVV is niets anders dan op cruciale momenten voor een meerderheid in de Tweede Kamer te zorgen. De val is dichtgeklapt. We staan er slechter voor dan we er de afgelopen drie jaren voor hebben gestaan. Met het aannemen van de ‘Natuurherstelwet’ heeft de EU een wet in handen die alle boeren kan verbieden te boeren, alle vissers kan verbieden te vissen, alle automobilisten kan verbieden auto te rijden of zelfs te bezitten, huiseigenaren kan verbieden te stoken, een moestuin te hebben en/of klein vee te houden, burgers te verbieden een huisdier te hebben, gezinnen te verbieden veel kinderen te krijgen en zelfs mensen te verbieden oud te worden. Wie nu feest viert om het vertrek van Rutte en Kaag, berg je toeters maar op. De val is zorgvuldig opgezet en afgelopen week dichtgeklapt. We zitten in de val en als we nu niet opstaan en zelf een nieuw staatsbestel maken om ons land zelf te regeren komen we er nooit meer uit. We zullen niets bezitten en terugdenken aan hoe happy we ooit waren.´

Onderzoekers: álle dure nieuwe stallen met tovervloeren doen niet wat ze beloven

Technische apparatuur in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werkt minder goed dan eerder werd gedacht. Dat staat volgens NRC en de Gelderlander in de conceptversie van een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Een woordvoerder van de Wageningen Universiteit zegt in een reactie dat de onderzoekers betreuren dat er een conceptversie in omloop is en wil verder niet inhoudelijk reageren. "We zouden graag op de inhoud willen ingaan, maar dat kan niet. Het is een conceptversie en het kan nog wel even duren voordat het af is, zorgvuldigheid is erg belangrijk." Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten ervan zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector, schrijft NRC. Technische maatregelen zijn in de ogen van landbouworganisaties als LTO de oplossing voor de stikstofproblemen. Door deze apparatuur te gebruiken zou gedwongen krimp van de veestapel niet nodig zijn. Om de de stikstofuitstoot te reduceren is onder meer ingezet op het gebruik van dit soort innovaties en apparatuur. Het kabinet heeft er 1,2 miljard euro voor gereserveerd. Vooral de zogenoemde emissiearme stalvloeren van melkveehouders zouden teleurstellen. In die vloeren wordt mest snel gescheiden van de urine, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. Bij pluimveehouders en varkensboeren verlagen de apparaten de uitstoot een kwart tot de helft minder dan wordt geclaimd, zeggen de onderzoekers volgens NRC.

Nieuwe reacties

opgericht door frans vollenbroek, de broer van... jawel johan vollenbroek

‘ADVOCAAT VAN DE AARDE’ STEUNT JURIDISCHE NATUUR- EN MILIEUSTRIJD MET KENNIS EN GELD Recent is de stichting Advocaat van de Aarde in het leven geroepen om andere milieu- en natuurorganisaties financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij rechtszaken tegen de overheid in het kader van de naleving van bestaande wetgeving. De stichting werd opgericht door Frans Vollenbroek, wiens broer Johan voorzitter is van Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel kreeg bij de Raad van State. Bestuurslid is ook biologe Margot Ribberink, die landelijke bekendheid verwierf als tv-weervrouw. De initiatiefnemers zien een veelvoud aan redenen voor het nieuwe vehikel. Nood Ten eerste heerst er een noodtoestand, aldus de initiatiefnemers. “Het gaat niet goed met het klimaat. Als we de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, overschrijden we binnen 10 jaar de afgesproken 1.5 graad opwarming uit het Parijs-Akkoord.” De hollend achteruitgaande biodiversiteit is eveneens een majeure bron van zorg. Overheid In de tweede plaats zou de overheid het laten afweten: milieuwetgeving, zowel landelijk als decentraal, wordt matig nageleefd. Bezuinigingen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat toezichthouders niet bij machte zijn hun controle uit te voeren en mensen en middelen tekortkomen. Tegelijkertijd overtreedt de bedrijfswereld systematisch de regelgeving door te vervuilen zonder de vereiste natuur- of milieuvergunningen. Advocaat van de Aarde noemt als voorbeelden Schiphol, Tata Steel en de Amercentrale. Politiek rechter De politiek laat het ondertussen afweten, betoogt AvdA. De Staat ging, internationale verplichtingen ten spijt, in hoger beroep gegaan in de Urgenda-zaak en minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) zet zijn vraagtekens bij Europese natuurdoelen. “Er gaapt dus een enorme kloof tussen ambitie en actie.” Aan de rechter is het dan vervolgens weer om die kloof te overbruggen, wanneer burgers (al dan niet vertegenwoordigd door belangenorganisaties) het bestuur de rechtszaal in slepen. Kennis en geld Advocaat van de Aarde werpt zich daarom op als medestander van burgers en organisaties om de juridische strijd te strijden. Als kennisbank en als platform voor fondsenwerving om de gerechtelijke procedures te bekostigen. “Daarmee nemen wij drempels weg en dragen wij bij aan de bestendigheid van deze organisaties.” De stichting zal zelf geen processen aanspannen maar louter ondersteunen. De voornaamste partner is vooralsnog MOB, maar ook is er samenwerking met Meten=Weten, Werkgroep Behoud de Peel en Pesticide Action Network Netherlands.

Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert. Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte. Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.” Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.” ‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’ Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).” De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.” De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier. Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.” ‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’ Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.” De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering. De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.” Bron: NIVO

Hoe lang zal de ,,stikstof gijzeling” nog duren?

Door Meindert Nieuweboer sr, GEGIJZELD Door de stikstof pandemie waar we in ons land de laatste jaren in worden gegijzeld , zowel de veehouderij maar ook de woningbouw en de wegebouw en industrie. De stikstof problematiek is heel veelzijdig en is een echt béta vak en wordt grotendeels door alfa’s behandeld en daar heb ik grote moeite mee. Als men kijkt naar de EU voorwaarden houden die kort gezegd in dat elke lidstaat in de EU moet zorgen voor het in stand houden van de natura- 2000 gebieden en daar waar het te wensen overlaat herstellen, aan stikstof worden door de EU geen voorwaarden gesteld, wel wil men op de hoogte blijven van de cijfers die in de Kader Richtlijn Water zijn gesteld (KRW) waar het gaat om 120 verschillende stoffen, waaronder nitraat en fosfaat (NO3 en P2O5) Als er van een paar stoffen van de 120 uit de EU voorwaarden boven de gestelde limiet zijn wordt gesteld, dat het oppervlakte water in ons land te wensen overlaat. Veelal gaat het om chemische verbindingen die de rioolwater zuivering er niet uit kunnen halen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw vertelde de woordvoerder van de stichting natuur en milieu de heer Lucas Reijnders op de TV aan een praattafel dat als we niet snel maatregelen namen tegen de enorme emissie van ammoniak (NH3) uit de veehouderij er over 10 jaar geen boom meer zou groeien in ons land door de enorme verzuring en deze uitspraak had impact en kreeg navolging. Ik zag de uitzending en dacht dat kan niet waar zijn, dan wilde er bij ons naast de stallen immers geen boom meer groeien. In het Noord Hollands dagblad kwam een uitgebreid artikel over stervende bomen in het Robbenoordbos in de Wieringermeerpolder door ammoniak , met foto’s er bij. Enkele dagen daarna het interview met de boswachter uit de polder in de krant, hij vertelde dat de bomen niet afsterven door NH3 maar door zoute kwel in het bos, daarom was er in 1930 een bos geplant in de polder omdat landbouw er niet kon worden uitgevoerd. Dezelfde Reijnders haalde destijds veel het nieuws met allerlei schadelijke beweringen van de landbouw en zo werd hij aangesteld als hoogleraar aan de VU in Amsterdam en publiceerde en sprak veel over de schade van stikstof en fijnstof schade maar deze haalden geen publicatie in de wetenschappelijke bladen, uiteraard wel in de milieuclub blaadjes. Vele studenten werden geconfronteerd met zijn zienswijze over stikstof en met name ammoniak . In allerlei studiefuncties zijn deze afgestudeerden uitgezaaid over ons land . En dan te weten dat NH3 een vluchtig stikstofgas is ,65 á 70% van de lucht weegt , snel vervliegt en verwaait en zich splitst in stikstof (N2) en waterstof. Het verwaaien werd door een politicie tegen gesproken maar we moeten ook af en toe het woestijnzand van onze auto afvegen zei ik en toen liep hij weg. Sinds 1993 zijn we in ons land verplicht om de mest in de bodem te injecteren om de ammoniak emissie te beperken. De ondeskundige Minister Brinkhorst van landbouw heeft bij Algemene Maatregel van Bestuur deze bemestingsplicht afgekondigd. Bij AMvB is het niet nodig dat het parlement zich er mee bemoeid. Deze maatregel werkt contra productief, metingen geven aan dat er nauwelijks reductie van NH3 is, maar berekeningen wel tot zelfs 70% NH3. Het bodemleven heeft ernstig te lijden van de ammonia (NH4) in de bodem , er ontstaan giftige stikstof verbindingen in de bodem door gebrek aan zuurstof zoals Lachgas (N2O) nitriet (NO2) maar ook sulfiet (SO2) en blauwzuurgas (HCN) al deze gifstoffen doodden het bodemleven, zoals wormen en het zeer belangrijke overige bodemleven die van belang zijn voor het verbinden van de nutiënten aan het kleihumus complex, door deze domme schadelijke manier van bemesten neemt jaarlijks de uitspoeling van meststoffen naar oppervlakte een grondwater toe. De bio diversiteit in de bodem is inmiddels tot een dieptepunt gedaald. In zijn boek ,,De geheimen van een vruchtbare bodem “ zegt Dr Erhard Hennig in een hand met grond zit meer leven dan er mensen op aarde zijn! Elke bodemkundige en elke bemestingsspecialisten raadden destijds af om dit domme plan in te voeren en eisten eerst wetenschappelijk onderzoek , maar dat werd afgewezen door het ministerie van LNV Om de genoemde reden zijn de grond gebruikers in ons land inmiddels verplicht om langs waterlopen bufferzones niet meer te bemesten en te beplanten . Dit is te danken aan de D66 landbouwminister Brinkhorst in de tijd toen de meeste parlementariërs van heden nog op de lagere school zaten. Zonder wetenschappelijk onderbouwing een ingrijpende mest maatregel afkondigen met ernstige gevolgen is uitermate dom. In een gezonde bodem leven 6 á 700 wormen per M3 zowel horizontale als verticaal werkende wormen , de gangen in de grond zorgen voor een goeie waterberging maar in tijden van droogte voor een cappilaire werking van het bodemwater naar de plantenwortels. De wormen zijn gereduceerd tot soms nog maar 40 per M3 in de bodem. In 2013 gaf de toenmalige minister C. Veerman , wel deskundig! , opdracht voor een bodemonderzoek naar de gevolgen van de manier van bemesten voor de bodem en het bodemleven, ambtenaren van LNV hebben het onderzoek gecanceld , zij vonden het onderzoek niet relevant. Veerman was toen al weer weg! Nu de politiek in een impasse zit , en zoals Jules de Graaf in zijn boek, ,,Geloof niet alles “ zegt ,,ze hebben zich in een hoek geschilderd” en weten niet hoe uit de hoek te moeten komen. Er zijn plannen om de stikstof emissie uit de veehouderij en de industrie en het verkeer binnen korte tijd drastisch te verminderen 70% wordt genoemd om de vermeende schade van met name het stikstofgas ammoniak NH3 , het gas weegt 65 á 70 % van de lucht, vervliegt snel en is op 300 meten van de bron, de stal, de composthoop of de rioolwater zuivering niet meer te meten. Om toch weten wat de emissie en depositie van NH3 is in de natuur heeft het RIVM de rekenformule AERIUS bedacht, maar volgens het Plan Bureau voor Leefomgeving en de Commissie Hordijk ( meten in weten) en de onderzoek stichting Staf niet geschikt voor beleid en niet voor recht. Toch wil de overheid deze formule gebruiken om de zo genaamde piekbelasters op te sporen en trachten deze te laten stoppen met hun bedrijf. Hoe zal een rechter zich uitspreken met deze rekenmethode als basis voor de uitkoop of onteigening. In de politiek is men het niet eens over het probleem , men is het niet eens over het oplossen van het gestelde probleem, men weet niet of men met een sanering van de veehouderij iets bereikt en wat het ergste is er is geen kosten baten analyse gemaakt en daar trekt dit kabinet bijna 25 000 000 000, voor uit. Gelukkig is er inmiddels een politieke partij opgericht die bij de laatste Provinciale Staten verkiezingen in alle provincies de grootste partij is geworden , Boeren Burgers Beweging heten ze. Er zit bijna 80% stikstof in de lucht en 19 % zuurstof en 0,04 % carbonium dioxide (CO2) Stikstof oxides die er uit vele verbindingen bestaan worden onder de verzamelnaam NOx genoemd om het maar eenvoudig aan te duiden , het is voor de alfa’s al moeilijk genoeg om deze materie te begrijpen. De NOx stikstof komt vrij of anders gezegd ontstaat bij elke ververbranding in kachels en motoren en bij verbranding bij onweersbuien Bij onweer is 20 Kg nitraat(NO3) neerslag per onweersbui geen uitzondering . Dieren stoten géén stikstof oxides uit al willen sommige politicie het wel beweren ? . Wijlen professor dr. Jaap van Bruchem ,chemicus, bodemkundige , veevoedingsdeskundig, zei destijds over het ammoniak verhaal ,, een probleem wat niet bestaat kan men ook niet oplossen”. En dan weten we dat stikstof, maar ook carbonium dioxine (CO2) zeer belangrijke voedingsstoffen zijn voor planten , één hectare gras ,graan en suikerbieten nemen 20 000 kilogram CO2 op per seizoen. Op de stikstofkaart van het kabinet zijn volgens de Stichting Agrifacts -Staf voor tienduizenden hectares aan bufferzones ingetekend rond natuur gebieden zonder dat die natuurgebieden een stikstof probleem hebben .Toch wenst het kabinet ook in deze zones een voor de veehouderij zeer uitdagende stikstof reductie van 70%. Het gaat om het IJsselmeer, Friese meren, meren in Zeeland . Rond het IJsselmeer is een strook ingetekend van 28 000 hectare , anderhalf maal de Wieringermeerpolder ingetekend waar onder strenge voorwaarden landbouw en veeteelt mag worden uitgevoerd. Het stikstofplan is een ,,papieren werkelijkheid” Het kabinet heeft de uitvoering van het plan neergelegd bij de 12 provincies en laat daar nu de nieuwe politieke BBB partij de grootste zijn en ook in de Eerste Kamer , ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Hoe lang zal deze ,,stikstof gijzeling” nog duren? April 2023 Meindert Nieuweboer Sr Aartswoud

Nieuwe reacties

De volgende stap in het stikstofdossier......de grond en stikstof roof!

Het lijkt er op dat veehouders zich steeds meer terug trekken op hun eigen erf, de boel de boel laten.....totdat je geconfronteerd wordt met de volgende stappen in het stikstofdossier...... Veehouders houden hun stallen vol omdat ze bang zijn voor een nieuwe peildatum of een nieuw rechten systeem. Dit zou een optie kunnen zijn, maar volgens mij gaat het spel anders gespeeld worden, of eigenlijk ik weet het zeker. Boeren rond de Nieuwkoopse plassen ervaren dat al. Ook de Veluwe en de Gelderse Vallei krijgen ze dezelfde outlook. Het verlies van derogatie, krw normen, bufferstroken, bufferzones (om N2000), verlies derogatie binnen de begrenzing van grondwateronttrekkingsgebieden en N2000 hebben veel grotere gevolgen dan dat we allemaal voor mogelijk houden. Ook de extra korting van 20 % op de gebruiksnorm binnen de nutrienten verontreinigde gebieden en afroming van het fosfaat plafond van 172,9 naar 135 miljoen kg zal grote effecten hebben. Mest wordt niet meer te plaatsen en zal voor zover er binnen het nieuwe plafond nog ruimte is, verwerkt moeten worden tot kunstmestvervangers. Veel meer dan nu. Agrarische gronden binnen N2000 zullen op korte termijn onteigend worden, Nieuwkoopse boeren ervaren dit nu al. Bufferzones rond N2000 zullen hetzelfde lot begaan. Wijzigingen in bestemmingsplannen en omgevingsvisies zijn daar de eerste voortekenen van. En via het verlies aan bemestingsruimte in de bufferstroken, grondwateronttrekkingsgebieden, binnen N2000, nutrienten verontreinigde gebieden wordt er deposite ruimte geannexeerd. De overheid durft geen direct generiek beleid uit te rollen via korten op dierrechten, het NVV arrest zorgt er ook voor dat dat niet lukt boven de 10 %. Maar middels bovenstaande route krijgt de overheid voor weinig geld het doel van D66 toch in zicht. Waar zijn onze belangenbehartigers!!!! Afgelopen jaren hebben ze diverse projecten opgestart, Nieuwkoops model, Duurzaam Evenwicht, Deltaplan Agrarisch water, vruchtbare kringloop achterhoek. Mooie projecten, maar wat hebben ze ons gebracht? Deze outlook????

Groen1


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering