Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

Geachte Voorzitter, Met voorliggende brief wil ik uw Kamer informeren over mijn voornemen om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In het kader van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij op 1 januari 2018 is door de overheid aan bedrijven een fosfaatrecht toegekend. Voor de hoogte van het toegekende fosfaatrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, werd uitgegaan van de op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezige dieren. De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, heeft een aantal redenen. Voor veel bedrijven was op 1 juli 2018 het juiste fosfaatrecht nog niet definitief vastgesteld als gevolg van nog lopende aanvraag-, bezwaar of beroepsprocedures. Ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in april 2019 omtrent toegekende fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee noopte tot een herbeoordeling van het fosfaatrecht voor diverse bedrijven. Eind 2019 werd het proces om te komen tot openbaarmaking weer opgestart en begin januari 2020 werden de bedrijven hierover geïnformeerd. Dit leidde tot grote commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privégegevens in handen van activisten terecht zouden komen. De ontstane commotie was voor mijn voorganger aanleiding om het proces van openbaarmaking op te schorten. Ik acht de tijd rijp om het proces van openbaarmaking weer voort te zetten en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking. En ik besef goed dat dit mogelijk weer tot vragen vanuit de sector kan leiden. Daarom wil ik in deze brief helder aangeven welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden. Voor het openbaar maken van staatssteun heeft de Europese Commissie de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is daaraan gebonden en zal TAM gebruiken om de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In TAM kan de staatssteun echter alleen in euro’s en niet in kilogrammen kenbaar gemaakt worden. Door het toegekende fosfaatrecht te waarderen op € 1,- per kilogram fosfaat wordt de omvang van het initieel toegekende fosfaatrecht zo goed mogelijk benaderd. Overeenkomstig TAM zal RVO per bedrijf concreet de volgende gegevens bekendmaken: [list] ­[*]de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht; ­­[*]de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer; ­­[*]de provincie waarin het bedrijf gevestigd is; ­­[*]de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf. [/list] In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ongeveer twee weken voor het moment van openbaarmaking zal RVO middels een brief de betreffende bedrijven informeren. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ook zal informatie over het openbaar maken op de website van RVO geplaatst worden. Hiermee tracht ik zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de eerder ontstane zorgen omtrent het openbaar maken van de fosfaatrechten. Henk Staghouwer Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [b]Bron[/b] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1da1a29d-f74e-4e2a-9b95-b70a2b319a08&title=Voornemen%20tot%20openbaarmaking%20fosfaatrechten.docx

Fosfaatrechten, Dierrechten en stikstof

Na de kamerbrief van LNV 24 december is er terecht onrust ontstaan over een passage in de brief. Daar rept de minister in haar nadagen over invoering dierrechten. Veehouders bellen terecht verontrust, maar ook wij weten het niet. Ik zal mijn gedachtegang weergeven waarom er misschien een denkrichting die kant op is. Met fosfaatrechten gaat de veestapel nooit meer groeien, dat is een vaststaand feit. Er is alleen een mogelijkheid dat gerealiseerde en nog niet in gebruikte stalruimte op plekken opgevuld wordt. Dus een verschuiving tussen bedrijven. Een mogelijke inperking van die gerealiseerde stalruimte is een inperking op het vrij gebruik van het eigendom. Dat even ter info. Anderzijds levert (generieke) korting van fosfaatrechten geen stikstof op om bijv PAS meldingen of reductie voor de "stikstof deken" . Dierrechten zouden dat misschien wel tot doel kunnen hebben. Daarnaast is er het regeerakkoord. Dat is een (onhaalbaar) versnellingsakkoord op het gebied van stikstof waarbij de doelen van het halen van de KDW op 74 % van het areaal in 2030. We hébben in de WOB stukken kunnen zien hoe regie op ruimte en naar een Ontspannen Nederland op bestelling van de overheid is ontstaan met steun van LTO, RFC, COSUN en Agractie. En voor de goede orde, bovenstaande weergave is op basis van een niet gevalideerd model en niet wetenschappelijk onderbouwde doelen. Daarnaast is deze interpretatie niet wat de Brusselse VHR van een lidstaat verlangd. Hieronder een paar kaarten die uit de plannen komen en hun doorrekening en daarnaast het weerleggen van de onhaalbare KDW doelen zoals in regeerakkoord wordt gesteld.

Boer Jan en Rianne uit Boer zoekt Vrouw gaan emigreren naar Denemarken

Boer Jan en Rianne gaan emigreren. Naar aanleiding van hun deelname aan het KRO-NCRV programma Onze boerderij in Europa heeft het stel besloten om het avontuur aan te gaan en helemaal opnieuw te beginnen in Denemarken. In de uitzending van Onze boerderij in Europa van donderdag 11 maart jl. was te zien dat boer Jan en Rianne samen met Yvon Jaspers door Denemarken reisden. Daar brachten ze onder meer een bezoek aan Sjaak en Jacqueline, die vier jaar geleden de stap hebben gezet om te emigreren. Ze gingen mee om inspiratie op te doen voor hun eigen schapenboerderij op Texel en om te onderzoeken of het gras in Denemarken groener is dan in Nederland. Aan het eind van de uitzending was de conclusie van boer Jan: “Ik ga er over nadenken en met een vol hoofd weer naar huis.” Eenmaal thuis werden ze steeds enthousiaster over het idee om te gaan emigreren. Inmiddels is de knoop doorgehakt, de boerderij op Texel verkocht, een melkveehouderij in Denemarken gekocht en dit voorjaar verhuizen ze met zoontjes Melle (3 jaar) en Siem (bijna 2) naar Denemarken. Yvon: “Sinds acht jaar volgen we Jan en Rianne heel intensief. Het begon natuurlijk toen de vonk oversloeg tijdens Boer zoekt vrouw. We mochten erbij zijn op mooie momenten zoals hun huwelijk en we kwamen op kraamvisite toen hun twee jongens waren geboren.” “Maar we waren er ook bij toen het door een longziekte heel slecht ging met de schapen. We hebben Jan zien worstelen om boer te kunnen blijven op zijn geliefde Texel. Hun liefde voor het boerenvak zit zo diep dat ze bereid zijn alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen in een vreemd land, met een vreemde taal en ook nog eens een totaal ander bedrijf. Veel Nederlandse boeren spelen wel eens met die gedachte. Jan en Rianne gaan het doen! Ik heb het geluk dat ik langs de zijlijn met hen mee mag blijven wandelen en met mij natuurlijk de kijker van Onze boerderij. Het belooft een spannend avontuur te worden.” Yvon volgt elke stap in dit proces van Jan en Rianne op de voet. In een nieuw seizoen Onze boerderij is te zien hoe de emigratie precies tot stand is gekomen en hoe het met ze gaat. Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe serie Onze boerderij wordt uitgezonden. Onze boerderij in Europa, elke donderdag, 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1

John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden. Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier. Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende. In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier. Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen. Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen. Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt. De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU. Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor. Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt. VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006. Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken. De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ. COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is. Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA. Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor. De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen. Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban. De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd. Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV. De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks. Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek. Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie. Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten! John Spithoven Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week. We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer. Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden. Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan. Daarom: Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden. Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment. Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee. Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi! De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Trekkers kieken - Week 07

De top 15 met de populairste foto's op TractorFan van deze week [b]Foto 1 - 64 stemmen - 586 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400044/]International 1046[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/61579]@Stefan1046[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400044/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/i/international/1400044-1046-international.jpg[/limg][/url] [b]Foto 2 - 60 stemmen - 970 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400300/]Fiat 1300 Super[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/18789]@DANOONTJE POWERR[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400300/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fiat/1400300-1300-dt-super-fiat.jpg[/limg][/url] [b]Foto 3 - 58 stemmen - 937 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400489/]Deutz Meerdere[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/32348]@Deutz 8006spezial[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400489/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/d/deutz/1400489-meerdere-deutz.jpg[/limg][/url] [b]Foto 4 - 56 stemmen - 1.229 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400235/]Ford 7710[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/67988]@Hobby boertje[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400235/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1400235-7710-ford.jpg[/limg][/url] [b]Foto 5 - 55 stemmen - 920 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400817/]Fendt 308 LSA[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/22238]@unipower[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400817/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1400817-308-lsa-fendt.jpg[/limg][/url] [b]Foto 6 - 51 stemmen - 544 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400896/]Ford 7810 Silver Jubilee[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/40169]@mklok[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400896/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1400896-7810-silver-ford.jpg[/limg][/url] [b]Foto 7 - 50 stemmen - 1.178 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400600/]Claas quadrant 2200[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/13304]@arjanvw[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400600/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/c/claas/1400600-quadrant-2200-claas.jpg[/limg][/url] [b]Foto 8 - 49 stemmen - 904 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400164/]Renault 1181-4[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/38780]@RobinL13[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400164/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/r/renault/1400164-11814-renault.jpg[/limg][/url] [b]Foto 9 - 48 stemmen - 826 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1401005/]County Meerdere[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/27024]@newholland-[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1401005/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/ford/1401005-county-ford.jpg[/limg][/url] [b]Foto 10 - 45 stemmen - 549 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400985/]John Deere 3130[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/58381]@axel3130[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400985/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/j/john-deere/1400985-3130-john-deere.jpg[/limg][/url] [b]Foto 11 - 44 stemmen - 654 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400439/]Deutz-Fahr Meerdere[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/41372]@Jhjj[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400439/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/d/deutzfahr/1400439-allerlei-deutzfahr.jpg[/limg][/url] [b]Foto 12 - 44 stemmen - 634 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400608/]International 1046[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/65169]@Willemih[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400608/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/i/international/1400608-1046-international.jpg[/limg][/url] [b]Foto 13 - 43 stemmen - 424 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400456/]Fiat 1300 Super[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/61820]@Fiat 1300 super dt[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400456/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fiat/1400456-1300-dt-super-fiat.jpg[/limg][/url] [b]Foto 14 - 42 stemmen - 561 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400132/]John Deere Meerdere[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/22835]@deere power[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400132/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/j/john-deere/1400132-meerdere-john-deere.jpg[/limg][/url] [b]Foto 15 - 42 stemmen - 923 views[/b] De [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400724/]Fendt 514 C[/url] van [url=https://www.tractorfan.nl/user/8570]@sameiron[/url] [url=https://www.tractorfan.nl/picture/1400724/][limg]https://thumbs.tractorfan.nl/groot/f/fendt/1400724-514-fendt.jpg[/limg][/url]

Gelderland: wel stikstofruimte verleasen, niet extern salderen

Provincie Gelderland wil het tijdelijk verleasen van stikstofruimte mogelijk maken. Daarbij kan een ondernemer een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte voor een bepaalde periode beschikbaar stellen aan een ander. Extern salderen wil de provincie nog niet toestaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen hierover op 15 september een besluit. Op die manier kunnen projecten die tijdelijk stikstof uitstoten makkelijker een vergunning krijgen. Dat kan een oplossing zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, natuur, windmolens of voor evenementen. Daarvoor is een vergunning nodig als er stikstofuitstoot is op nabijgelegen stikstofgevoelige natuur. Niet alleen voor projecten die stikstofruimte zoeken kan leasen aantrekkelijk zijn, schetst de provincie. 'Door verleasen is het voor een veehouder aantrekkelijk om tegen een vergoeding tijdelijk bijvoorbeeld minder dieren te houden. En om de ruimte die dan ontstaat door iemand anders te laten gebruiken.' Extern salderen niet toegestaan Gelderland wil extern salderen met veehouderijen, waarbij stikstofruimte permanent wordt overgenomen, voorlopig niet toestaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kondigde 8 september aan dat Noord-Brabant en Zeeland extern salderen per medio september gaan toestaan. Gelderland is terughoudender. De provincie is bang dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Openstellen van extern salderen met veehouderijen kan volgens Gelderland pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen. De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak, samen met sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. Deze stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in de provincie vlot trekken.

Boertje25


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 32jr
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering